Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TOMISLAV STRNIŠČAK PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA U glavi III prijedloga Pravilnika pod nazivom STRUČNA OBUKA nije razrađena problematika trajanja i provedbe stručne obuke za stečajne upravitelje koji su već imenovani u određenim postupcima stečajnim upraviteljima na osnovu odredbi ranijeg Stečajnog zakona te imanju manje od 10 otvorenih stečajnih postupaka odnosno poslove stečajnog upravitelja su obavljali u periodu kraćem od tri godine. Dakle, očito je da je previdom iz Pravilnika ispuštena detaljna razrada odredbe st.5.članka 440 Stečajnog zakona koji glasi: (5) Osobama koje su upisane na listu stečajnih upravitelja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a koje nisu obavljale dužnost stečajnoga upravitelja u više od 10 otvorenih stečajnih postupaka ili dužnost stečajnog upravitelja najmanje tri godine, vrijeme stručne obuke iz članka 79. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona umanjuje se: - za broj mjeseci koji odgovara broju otvorenih stečajnih postupaka u kojima su obavljale dužnost stečajnog upravitelja ili - za broj tromjesečja u kojima su obavljale dužnost stečajnog upravitelja. Obzirom na navedene odredbe zakona trebalo bi jasno precizirati što to znači u pogledu donošenja rješenja iz članka 26. Pravilnika kojim rješenjem bi sud trebao : 1. definirati trajanje stručne obuke imajući u vidu broj stečajnih postupaka / vrijeme u kojem je već ranije stečajni upravitelj obavljao poslove stečajnog upravitelja 2. definirati broj ispitna ročišta, izvještajnih ročišta, ostalih skupština vjerovnika i završnih ročišta na kojima mora prisustvovati stečajni upravitelj imajući u vidu dosadašnji angažman/iskustvo stečajnog upravitelja iz točke 1. 3. odrediti trajanje stručne prakse uz mentora imajući u vidu dosadašnji angažman/iskustvo stečajnog upravitelja iz točke 1. Primjećujem da će to sve dodatno komplicirati i usporavati donošenje rješenja suda o obavljanju stručne prakse, a vrlo vjerojatno će sud donositi i pogrešna rješenja na koja će se stečajni upravitelji moći žaliti posebno ako neće biti jasno propisano Pravilnikom na koji način se precizno i točno, bez da se to prepušta procjeni suda, utvrđuje skraćivanje roka stručne obuke odnosno stručne prakse. Konkretno, ako je stečajni upravitelj počeo obavljati poslove stečajnog upravitelja 01.03.2014. godine, dakle do stupanja novog Stečajnog zakona ima 18 mjeseci u obavljanu poslova stečajnog upravitelja koliko će točno takav stečajni upravitelj s liste B trebati odraditi obaveza po članku 27. i članku 28. Pravilnika. Pravilnik ne daje jednoznačni i nedvosmisleni odgovor na takvo pitanje. Prihvaćen Primjedba je u načelu prihvaćena.
2 stjepan rakarec PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA poštovani kolege molim Vas komentar kako obračunavati tromjesečja, te priče u pravilniku nema. A) Zbroj svih tromjesečja podijelit sa brojem stečajeva B) u svakom stečajnom postupku zbrojiti tromjesečja C)što sa mjesecima koji ostaju izvan tromjesečja Kako obračunavati tromjesečja kada je stečaj otvoren 15 u mjesecu , što sa razlikom dana. Do kojeg datuma nam se prizna umanjenje, trebali bi do dana stupanja na snagu pravilnika, to su sve otvorena pitanja. Ovo priča mi je sve više smiješna, mogli bi tome neku humorističku seriju napraviti, Nadam se da naši mislioci od pravilnika imaju odgovor na ta pitanja a najvjerojatnije će im biti ispod časti da uvaže naše prijedloge jer se radi o nesposobnim stečajnim upraviteljima koji eto moraju na popravni jer nisu bili sposobni izboriti se za deset otvorenih stečajnih postupaka. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na tekst Pravilnika.
3 stjepan rakarec PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA Kolega, bez obzira na pokuša mazanja očiju javnosti, vidljivo je da određene snage žele zadržati postojeće odnose i dogovorno regulirati stečajne procese, a jedan od načina je da što duže onemoguće upis na A listu novim osobama koje bi radile po savjesti i bez drugih interesa. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na tekst Pravilnika.
4 stjepan rakarec PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA Pozivamo sve osobe koje su oštećene odredbama Stečajnog zakona i odredbama Pravilnika da pokrenemo zahtjev za ocjenom ustavnosti članaka Stečajnog zakona kojima su nam ukinuta stečena prava a drugima su priznata. Pogotovo je diskriminirajuća odredba Pravilnika o polaganju završnog ispita o sposobnosti vođenja stečajnog postupka iako vodimo stečajne postupke dok druge osobe koje vode stečajne postupke (A lista) ne moraju polagati takav ispit. Primljeno na znanje Ne radi se o primjedbi i prijedlogu na tekst Pravilnika.
5 nikola kruljac PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA Opći komentar je da imam osjećaj kao da su mi oduzeli vozačku dozvolu, pa moram ići ponovno polagati, a policija me nije ni zaustavila, ni napisala kaznu. Primljeno na znanje Ne radi se o primjedbi i prijedlogu na tekst Pravilnika.
6 stjepan rakarec Polaganje stručnog ispita, Članak 10. Ovim člankom priznaju se stečena stručna znanja kandidatima i oslobađa ih se provjere znanja iz pojedinih predmeta stručnog ispita, istodobno traži se od stečajnih upravitelja koji obnašaju dužnost stečajnog upravitelja da polažu završni ispit radi utvrđivanja sposobnosti da obnašaju dužnost stečajnog upravitelja. Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na članak 10. Pravilnika.
7 stjepan rakarec III. STRUČNA OBUKA, Članak 24. Poštovani kolega , Vaš prijedlog nije najprikladniji jer ima kolega koji imaju deset a netko možda i 11 mjeseci umanjenja tako da bi po zakonu trebali odraditi jedan ili dva mjeseca stručne obuke, po kojem programu? Da vidimo što će smisliti naši mislioci a da bude u skladu sa zakonom. Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na tekst Pravilnika.
8 Matko Ljuban III. STRUČNA OBUKA, Članak 24. molim preformulirati sadržaj odredbe na način da glasi:"Nakon položenog stručnog ispita provodi se stručna obuka osoba upisanih na listu B stečajnih upravitelja u trajanju od NAJMANJE TRI A NAJVIŠE 12 MJESECI radi stjecanja znanja, vještina i sposobnosti za učinkovito obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja te stjecanja uvjeta za upis na listu A stečajnih upravitelja. Nakon položenog stručnog ispita i uvrštenja na listu stečajnih upravitelja držim nepotrebno predugim rok od jedne godine stručne obuke, posebno u svjetlu aktualnih najava stečajnih tzunamija koji novim zakonskim rješenjima ubrzo slijede. Prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Vrijeme trajanja obuke propisano je odredbom članka 79. stavak 1. točka 4. Stečajnog zakona i ne može se mijenjati odredbama Pravilnika.
9 stjepan rakarec III. STRUČNA OBUKA, Članak 24. Članak.24, u suprotnosti je sa stavkom 5.članka 440. Stečajnog zakona , Pravilnikom nije reguliran status stečajnih upravitelja koji imaju otvorene i vođene stečajne postupke. Kakova je obuka za njih predviđena, Ako je Stečajnim zakonom predviđeno umanjenje stručne obuke onda i Pravilnik o stručnoj obuci mora poštivati odredbe Stečajnog zakona, ne može netko tko pravo na 1 mjesec stručne obuke biti tretiran kao i onaj tko ima 12 mjeseci stručne obuke. Upitno je Ispitno povjerenstvo za kolege koje imaju vođene i zaključene stečajne postupke , to je povreda stečenih prava. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
10 Matko Ljuban III. STRUČNA OBUKA, Članak 25. Stručna obuka obuhvaća obavljanje stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručnu praksu uz mentora. molim iz članka izbaciti riječi "te završnu provjeru znanja pred Ispitnim povjerenstvom", kao i ostale iz slijedećih članaka kao suvišne u tom slučaju a u svezi "provjere znanja pred Ispitnim povjerenstvom. Prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što stečajnog upravitelja više ne bira sudac koji vodi postupak već sustav eSpis metodom slučajnog odabira te je nužno da izabrani stečajni upravitelj bude kvalificiran i obučen provoditi složenije stečajne postupke.
11 stjepan rakarec III. STRUČNA OBUKA, Članak 25. Slažemo se , očito se radi o samovolji i želji da se oteža upis na A listu, suprotno odredbama Stečajnog zakona. Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na tekst Pravilnika.
12 Mladen Beljo III. STRUČNA OBUKA, Članak 25. Članak 25. Stručna obuka obuhvaća obavljanje stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručnu praksu uz mentora. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što stečajnog upravitelja više ne bira sudac koji vodi postupak već sustav eSpis metodom slučajnog odabira te je nužno da izabrani stečajni upravitelj bude kvalificiran i obučen provoditi složenije stečajne postupke.
13 Mladen Beljo III. STRUČNA OBUKA, Članak 25. Ne slažem se sa obveznom završnom provjerom znanja. Svi stečajni upravitelji su položili stručni ispit. Stečajni zakon i ovaj Pravilnik predviđaju „stručnu obuku“ a ne neki novi stručni ispit za uvrštenje na Listu A. Dovoljno bi bilo predočiti potvrdu o završenoj stručnoj obuci koju bi potpisala ovlaštena osoba (na Vama je da odredite hoće li to biti Sud ili Mentor). Stečajni zakon predviđa mjeru brisanja sa liste stečajnih upravitelju u slučaju ako je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog neurednog obavljanja dužnosti – nikakav dodatan ispit nije potreban, uvijek je moguće razriješiti dužnosti stečajnog upravitelja koji loše radi a u konačnici i brisati ga sa liste. Prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što stečajnog upravitelja više ne bira sudac koji vodi postupak već sustav eSpis metodom slučajnog odabira te je nužno da izabrani stečajni upravitelj bude kvalificiran i obučen provoditi složenije stečajne postupke.
14 stjepan rakarec III. STRUČNA OBUKA, Članak 25. U članku 25.dodati tekst: završne provjere znanja oslobođeni su stečajni upravitelji koji su obnašali dužnost ili obnašaju dužnost stečajnog upravitelja u otvorenim i vođenim stečajnim postupcima. Ukoliko neće biti takovih odredbi preostaje nam jedino , upravni spor i ustavna tužba jer ne može biti dvojako pravilo da neki koji su vodili stečajne postupke ne moraju polagati završnu provjeru znanja, a drugi moraju polagati završnu provjeru znanja. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
15 stjepan rakarec III. STRUČNA OBUKA, Članak 26. U ovom članku treba obvezno navesti rok u kojem je predsjednik nadležnog trgovačkog suda dužan donijeti rješenje u kojem određuje provedbu stručne obuke, u protivnom kako se cijela stvar odvija (namjerno odugovlačenje)može dogoditi da ćemo rješenje o provedbi stručne obuke čekati mjesecima. Pozdrav aktivistima za opće dobro.!! Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
16 Mladen Beljo III. STRUČNA OBUKA, Članak 26. Članak 26. (1) Zahtjev za obavljanje stručne prakse u trgovačkim sudovima stečajni upravitelj podnosi predsjedniku nadležnog trgovačkog suda koji rješenjem određuje njezinu provedbu. (2) Stečajni upravitelj može Zahtjevu iz prethodnog stavka priložiti izjavu Mentora kojom isti pristaje biti Mentor podnositelju zahtjeva. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer mentori trebaju biti najstručniji stečajni upravitelji upisani na listu A stečajnih upravitelja koji će se zbog transparentnosti i nepristranosti birati metodom slučajnog odbora kroz sustav eSpis. Kvalitetu rada stečajnog upravitelja nakompetentniji su ocijeniti stečajni suci.
17 Mladen Beljo III. STRUČNA OBUKA, Članak 26. Uz Zahtjev za provođenje stručne prakse trebalo bi omogućiti i podnošenje Izjave Mentora da je suglasan biti Mentor (da stečajni upravitelj sa Liste B sam sebi odabere/dogovori Mentora sa kojim najbolje može surađivati te od kojeg smatra da će najbolje i naučiti) a u slučaju da stečajni upravitelj sa B liste ne podnese takvu izjavu – da mu predsjednik nadležnog trgovačkog suda rješenjem imenuje Mentora (trebalo bi se gledati da bude netko sa istim prebivalištem ukoliko je moguće). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer mentori trebaju biti najstručniji stečajni upravitelji upisani na listu A stečajnih upravitelja koji će se zbog transparentnosti i nepristranosti birati metodom slučajnog odbora kroz sustav eSpis. Kvalitetu rada stečajnog upravitelja nakompetentniji su ocijeniti stečajni suci.
18 stjepan rakarec III. STRUČNA OBUKA, Članak 27. pretpostavljam da su u pitanju ročišta na koja se prijavi kandidat sve drugo bi moglo biti podržavanje netransparentnosti Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje. Sukladno članku 26. Pravilnika navedeno je u nadležnosti predsjednika nadležnog trgovačkog suda.
19 Mladen Beljo III. STRUČNA OBUKA, Članak 27. Moraju li to biti ročišta i skupštine stečajeva u kojima je imenovan njegov Mentor? Što u slučaju da Mentor nema toliko stečajeva - a prođe godina dana? Primljeno na znanje Sukladno članku 26. Pravilnika navedeno je u nadležnosti predsjednika nadležnog trgovačkog suda.
20 stjepan rakarec III. STRUČNA OBUKA, Članak 27. U članaku 27. treba stajati odredba da se stečajnim upraviteljima održana ispitna, izvještajna, završna ročišta kao i održane ostale skupštine vjerovnika priznaju u obavljanje stručne obuke. Prihvaćen Primjedba se prihvaća. U Pravilnik je dodan novi članak prijelaznih i završnih odredbi kojim je navedeno propisano.
21 nikola kruljac III. STRUČNA OBUKA, Članak 27. Ako je stečajni upravitelj već prisustvovao navedenim ročištima, znači li to da mora ponovno? Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća jer je u tekst Pravilnika dodana odredba kojom je propisan postupak uračunavanja.
22 Mladen Beljo III. STRUČNA OBUKA, Članak 28. Članak 28. (1) Stručna praksa stečajnog upravitelja uz mentora traje najmanje 96 sati. (2) Listu mentora utvrđuje predsjednik nadležnog trgovačkog suda na prijedlog stečajnih sudaca toga suda. Na listu mentora može biti upisana osoba koja se nalazi na listi A stečajnih upravitelja s potrebnim stručnim iskustvom. (3) Predsjednik trgovačkog suda rješenjem dodjeljuje stečajnom upravitelju Mentora čiju je izjavu priložio zahtjevu iz članka 26. ovoga Pravilnika. (4) U slučaju da stečajni upravitelj nije priložio izjavu iz članka 26., Mentor se stečajnom upravitelju dodjeljuje nasumičnim odabirom s liste mentora koja se vodi za svaki trgovački sud, vodeći računa da Mentor bude iz iste županije kako i stečajni upravitelj. (5) Stručna praksa stečajnog upravitelja uz mentora obavlja se po jedinstvenom programu kojeg utvrđuje Ispitno povjerenstvo. (6) Po obavljenoj stručnoj praksi mentor stečajnom upravitelju izdaje potvrdu na obrascu 6 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (7) Mentori stečajnih upravitelja oslobođeni su obveze sudjelovanja u jednoj stručnoj radionici iz članka 32. ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Mentori trebaju biti najstručniji i najkompetentniji stečajni upravitelji, a u odnosu mentora i kandidata nužno je osigurati transparentnost i nepristranost.
23 Mladen Beljo III. STRUČNA OBUKA, Članak 28. Ovo rješenje ne smatram kvalitetnim. Ukoliko se već nameće Mentorstvo, smatram boljim rješenjem da se omogući da svaki stečajni upravitelj sa B Liste pronađe sebi Mentora, da mu taj Mentor da izjavu kojom pristaje biti mentorom te takvu ispravu St.Upr.sa B Liste priloži uz Zahtjev iz članka 26 ovoga Pravilnika. U slučaju da netko ne može sebi pronaći Mentora, Trg.Sud će mu ga dodijeliti – ali ne automatski, jer je moguća situacija da stečajni upravitelj ima prebivalište u Vukovaru a Mentor mu se dodijeli iz Lipika, Udaljenost cca 200kn. Zamislite tu suradnju na tolikoj udaljenosti uz oduševljenje Mentora kojemu je Mentorstvo nametnuto (sumnjam da će biti plaćeno). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer se lista mentora utvrđuje za svaki trgovački sud posebno, a u algoritmu sustava eSpis postoji mogućnost više načina nasumičnog odabira mentora.
24 nikola kruljac III. STRUČNA OBUKA, Članak 28. Na listu A JE UPISANA osoba koja je obavljala dužnost stečajnog upravitelja 3 godine, i u te tri godine vodila 1 stečaj. Kako će takva osoba biti mentor osobi s B liste koja je vodila više stečajnih postupaka? Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer mentori trebaju biti najstručniji stečajni upravitelji upisani na listu A stečajnih upravitelja koji će se zbog transparentnosti i nepristranosti birati metodom slučajnog odbora kroz sustav eSpis. Kvalitetu rada stečajnog upravitelja nakompetentniji su ocijeniti stečajni suci, te im je zato Pravilnikom dana ovlast predlaganja mentora.
25 Matko Ljuban Završna provjera znanja, Članak 29. Apsurdna je retroaktivnost normiranja potrebe polaganja završnog ispita nakon što je kandidat sukladno važećim zakonskim odredbama položio stručni ispit. Trebalo bi biti dovoljno dostaviti potvrdu da smo predviđene stručne prakse obavili i time ostvariti uvjete za upis na listu A bez nepotrebnih dodatnih troškova i vremenskog prolongiranja. Dakle, stručne prakse u smislu stjecanja i produbljivanja specifičnih znanja i vještina da ali bez suvišnog i pa i nelegitimnog "završnog ispita" . Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
26 Mladen Beljo Završna provjera znanja, Članak 29. Stečajni zakon nije predvidio nikakvu provjeru znanja. Intencija je bila obučiti stečajne upravitelje sa B liste sa specifičnim znanjem kako bi isti odmah nakon upisa na A listu mogli samostalno raditi. DA je Zakonodavac imao namjeru obvezati stečajne upravitelje da polažu dodatan ispit kako bi se upisali na A listu stečajnih upravitelja, ne bi propisao obveznu obuku od 12 mjeseci nego bi kao uvjet stavio uspješno položen ispit o stručnoj obuci (jer nema logike da obuka traje 12 mjeseci i da se mora položiti ispit. Što u slučaju da stečajni prođe sve predviđeno obukom u roku nekoliko mjeseci, zašto onda ne bi mogao odmah položiti „taj dodatni ispit“ i upisati se na listu A??) Zamislite situaciju da stečajni odradi sve sa Mentorom i odradi praksu na sudu u roku 6 mjeseci. Zar bi onda trebao čekati još 6 mjeseci da bi prijavio ispit? Još jednom ukazujem da Stečajni zakon predviđa mjeru brisanja sa liste stečajnih upravitelju u slučaju ako je razriješen dužnosti stečajnoga upravitelja zbog neurednog obavljanja dužnosti – nikakav dodatan ispit nije potreban, uvijek je moguće razriješiti dužnosti stečajnog upravitelja koji loše radi a u konačnici i brisati ga sa liste. Smatram da je dovoljna potvrda o završenoj stručnoj obuci a nikakav dodatan ispit uz dodatne financijske izdatke. Djelomično prihvaćen Primjedba je prihvaćena u odnosu na one stečajne upravitelje koji su stekli određeno iskustvo do trenutka stupanja na snagu Stečajnog zakona.
27 stjepan rakarec Završna provjera znanja, Članak 29. U članku 29. treba stajati stavak kojim se određuje da su stečajni upravitelji koji obnašaju dužnost ili su obnašali dužnost stečajnog upravitelja, oslobođeni pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja. Obrazloženje: Kako se može retroaktivno utvrđivati sposobnost za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja ako isti obavlja dužnost u više stečajnih postupaka. Po toj logici trebali bi utvrđivati retroaktivno i znanje osobama koje su diplomirale na pravnom ekonomskom ili političkom fakultetu prije 1991. jer su stekle znanje po obrazovnom sustavu koji je pripremao osobe za rad u socijalističkom društvenom političkom poretku, . Da li je moguće da su ovakvi krupni previdi mogući unutar stručnih službi ministarstva . , ili se namjerno zbog određenih nteresnih skupina želi na dulje vrijeme onemogućiti ostalim stečajnim upraviteljima koji su vodili stečajne postupke upis na A listu Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
28 stjepan rakarec Završna provjera znanja, Članak 29. Članak 29. Pravilnika krši stečena prava stečajnih upravitelja, kako Ispitno povjerenstvo ima pravo utvrđivati osposobljenost za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja ako je istom od strane Republike Hrvatske,Trgovačkog suda dana dužnost stečajnog upravitelja koju je obnašao ili obnaša, onda bi svi stečajni upravitelji koji su obnašali dužnost stečajnog upravitelja trebali proći provjeru sposobnosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja, ovim člankom je povrijeđeno pravo pojedinca na jednakost. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
29 Matko Ljuban Završna provjera znanja, Članak 30. Neovisno o eventualnom ostanku odredbi o završnom ispitu, U STAVKU 4. iza riječi "izdaje potvrdu" molim dodati riječ ODMAH. Također, novi stavak kojim bi bilo propisano da će ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa izvršiti uvrštenje stečajnog upravitelja na listu A u roku od najduže 15 (30) dana. Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje. Rokovi postupanja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske propisani su Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09).
30 stjepan rakarec Završna provjera znanja, Članak 30. Kolega, bez obzira na pokuša mazanja očiju javnosti, vidljivo je da određene snage žele zadržati postojeće odnose i dogovorno regulirati stečajne procese, a jedan od načina je da što duže onemoguće upis na A listu novim osobama koje bi radile po savjesti i bez drugih interesa. Primljeno na znanje Primjedba nije precizirana i nejasna je u odnosu na sadržaj članka 30. Pravilnika.
31 Mladen Beljo Završna provjera znanja, Članak 30. Stečajni zakon nije predvidio nikakvu provjeru znanja. Intencija je bila obučiti stečajne upravitelje sa B liste sa specifičnim znanjem kako bi isti odmah nakon upisa na A listu mogli samostalno raditi. DA je Zakonodavac imao namjeru obvezati stečajne upravitelje da polažu dodatan ispit kako bi se upisali na A listu stečajnih upravitelja, ne bi propisao obveznu obuku od 12 mjeseci nego bi kao uvjet stavio uspješno položen ispit o stručnoj obuci (jer nema logike da obuka traje 12 mjeseci i da se mora položiti ispit. Što u slučaju da stečajni prođe sve predviđeno obukom u roku nekoliko mjeseci, zašto onda ne bi mogao odmah položiti „taj dodatni ispit“ i upisati se na listu A??) Zamislite situaciju da stečajni odradi sve sa Mentorom i odradi praksu na sudu u roku 6 mjeseci. Zar bi onda trebao čekati još 6 mjeseci da bi prijavio ispit? Još jednom ukazujem da Stečajni zakon predviđa mjeru brisanja sa liste stečajnih upravitelju u slučaju ako je razriješen dužnosti stečajnoga upravitelja zbog neurednog obavljanja dužnosti – nikakav dodatan ispit nije potreban, uvijek je moguće razriješiti dužnosti stečajnog upravitelja koji loše radi a u konačnici i brisati ga sa liste. Smatram da je dovoljna potvrda o završenoj stručnoj obuci a nikakav dodatan ispit uz dodatne financijske izdatke. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Završna provjera znanja dio je stručne obuke, ali samo za one stečajne upravitelje koji u trenutku stupanja na snagu Stečajnog zakona nisu imali nikakvo iskustvo u vođenu stečajnog postupka.
32 stjepan rakarec Završna provjera znanja, Članak 30. Članak 82. jasno navodi da će ministar propisati pravilnikom program, pretpostavke i način polaganja stručnog ispita za stečajne upravitelje ,stručne obuke i stručnog usavršavanja . U članku 82.Stečajnog zakona nema odredbi o obvezi pristupanja završnoj pisanoj provjeri znanja nakon stručne obuke radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti. Molim kolege za komentar , da li je članak 30. i 29. pravilnika održiv s obzirom da u Stečajnom zakonu čl. 82 nema odredbi o završnoj pisanoj provjeri znanja pred ispitnim povjerenstvom, spominje se obveza polaganja stručnog ispita i i provođenje stručne obuke i stručnog usavršavanja. Molim komentar. . Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Završna provjera znanja dio je stručne obuke, ali samo za one stečajne upravitelje koji u trenutku stupanja na snagu Stečajnog zakona nisu imali nikakvo iskustvo u vođenu stečajnog postupka.
33 nikola kruljac Završna provjera znanja, Članak 30. Retroaktivno ukidanje stečenih prava i polaganje ispita koji je već položen. Uz to u ovm članku ništa konkretno ne piše i nepoznanica je koja će se znanja i vještina tražiti. Prihvaćen Primjedba se prihvaća. U Pravilnik je u prijelaznim i završnim odredbama dodan članak kojim je navedeno propisano.
34 stjepan rakarec Završna provjera znanja, Članak 30. Članak 30. polazi od pretpostavke da će svi stečajni upravitelji uspješno položiti pismenu završnu provjeru znanja, nema odredbi što se dešava sa stečajnim upraviteljima koji ne zadovolje na provjeri znanja iz stručne obuke. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
35 Mladen Beljo IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 32. Zašto se propisuje minimum dvije stručne radionice godišnje ako Stečajni zakon predviđa obvezu dostavljanja svake 2 (dvije) godine – dokaza o stručnom usavršavanju. Propišite da je u 2 (dvije) godine sudjelovati u najmanje dvije stručne radionice. Propišite da se stručne radionice provode po mjestu sjedišta svakog Trgovačkog suda (jer nije jednak trošak nekome iz Splita, Osijeka ili Zagreba ukoliko se radionica održava samo u ZG) ukoliko radionice nisu besplatne (organizira ih i provodi Ministarstvo pa se nadam da bi mogle biti besplatne; da bi imali samo trošak prijevoza ili smještaja). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Ovakvim rješenjem želi se osigurati kontinuitet u stručnom usavršavanju. Primjedba koja se odnosi na mjesto održavanja stručnog usavršavanja prima se na znanje.
36 stjepan rakarec IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 32. Troškovi stećajnog upravitelja koji možda tijekom godine ne dobije ni jedan ozbiljniji predmet minimalno su slijedeći: Osiguranje: 2.000,00-2.500,00 kuna Završni ispit: cca 1.000,00 kuna Savjetovanje 700,00 do 1.000,00 kuna Stručna radionica 1: 1.500,00-2.000,00 kuna možda i više Stručna radionica 2: 1.500,00-2.000,00 kuna možda i više Troškovi godišnje ukupno cca: 8.000,00 -10.000,00 kuna, bez garancije da će isti biti namireni kroz rad u stečajnim postupcima. Nemaju svi stečajni upravitelji prihode kao odabrani. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer se stečajni upravitelji biraju metodom slučajnog odabira kroz sustav eSpis i svi imaju jednake mogućnosti biti izabrani. Broj stečajnih postupaka u kojima će pojedini stečajni upravitelj biti imenovan ovisit će o ukupnoj radnoj opterećenosti tog stečajnog upravitelja.
37 stjepan rakarec IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 32. Dvije stručne radionice i jedno savjetovanje tijekom jedne godine . Dovoljna bi bila jedna stručna radionica i jedno savjetovanje, ako ćemo pošteno pristupiti problematici onda je jedna radionica godišnje dovoljna , sve zavisi od tema koje se obrađuju . Ovako, teško je oteti se dojmu da je cilj popuniti prihode predavačima. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Stručno usavršavanje sastoji se isključivo od sudjelovanja u stručnim radionicama.
38 Maroje Stjepović IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 33. Ovo je apsolutno nepotrebno. Koja su to znanja i vještine koje nam mogu prenijeti tzv. ovlašteni pružatelji edukacijskih usluga a da ne mogu osobe koje će biti predavači na stručnim radionicama iz članka 32????? Nikako ne mogu shvatiti svrhu ove odredbe. Smatram da je svakako treba brisati iz konačnog teksta. Ili je dosita njezin isključivi cilj stjecanje financijske koristi nekoliko trgovačkih društava koja se bave ovim edukacijama. Uskoro na listi cca 1000 stečajnih upravitelja puta cca 1.000,00 kn, dođemo do 1.000.000,00 kn. nije loše. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
39 stjepan rakarec IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 33. Slažemo se , iz ovog malog segmenta vidljivo je koliko su određene neformalne skupine utjecajne Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
40 Mladen Beljo IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 33. Smatram nepotrebnim nametati obvezu sudjelovanja na savjetovanjima (koje provode privatne ustanove; naravno uz dodatan trošak) s obzirom da ćemo morati sudjelovati na stručnim radionicama koje će organizirati i provoditi Ministarstvo. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.