Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga obiteljskih domova PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA Udruga obiteljskih domova pozdravlja izostavljanja zgrade javne namjene iz čl. 6. st. 1. važećeg Pravilnika. Nadalje, glede različitih izmjena (uglavnom brisanja) predviđenih u čl. 2. - 6. Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika, zanima nas je li riječ o izmjenama koje su čisto nomotehničke i korekcijske prirode (npr. da se dva puta isto navedeno u općim i posebnim odredbama briše) ili ima supstancijalni značaj za pružanje socijalne usluge smještaja? Predlažemo da se rok za uvođenje sustava za dojavu požara prolongira do 1. siječnja 2027. godine. Naime, postoji mogućnost da će novi Zakon o socijalnoj skrbi odrediti ukidanje obiteljskih domova odnosno mogućnost transformacije u privatnu ustanovu ili udomiteljstvo, a uvjeti transformacije će biti određeni novim Pravilnikom koji će biti donesen tek do sredine 2022. godine. Stoga, smatramo da prvo predstavnici obiteljskih domova trebaju vidjeti koji su uvjeti za transformaciju kako bi odlučili hoće li im se ova značajna investicija isplatiti odnosno hoće li se nastaviti baviti pružanjem socijalne usluge smještaja. Stoga, smatramo ovaj rok korektnim i opravdanim. Također, ističemo da je stav Udruge obiteljskih domova da novi Pravilnik, koji će biti donesen po stupanju na snagu Zakona o socijalnoj skrbi, treba sadržavati odredbu kojom omogućuje da obiteljski domovi, koji budu transformirani u privatne domove, mogu nastaviti pružati socijalnu uslugu smještaja u obiteljskoj kući u kojoj se je do tada usluga obavljala. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
2 Tonka Vekić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA Poštovani, slijedom izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga posao ODGAJATELJA više ne mogu izvršavati osobe završenog diplomskog sveučilišnog studija iz područja odgojnih i obrazovnih znanosti s položenim državnim stručnim ispitom za odgajatelja. Što je s pripravnicima koji su obavljali pripravnički staž u dječjim domovima te položili DRŽAVNI STRUČNI ISPIT za odgajatelja tijekom nastupajuće izmjene, ali po novom Pravilniku više ne ispunjavaju uvjete da bi se uopće prijavili za posao odgajatelja. Zašto magistra primarne edukacije u Vašem sustavu manje vrijedi od kineziologa, logopeda, pedagoga, itd.? Učitelji su osposobljeni za odgoj i obrazovanje djece te praćenje i zadovoljavanje njihovih osnovnih i posebnih potreba, interesa i mogućnosti s naglaskom na razvoj socijalnih i komunikacijskih kompetencija te usvajanje osnovnih društvenih vrijednosti. Zašto naše znanje manje vrijedi? Predlažem nadopunu Pravilnika kojim se vraća mogućnost zapošljavanja odgajatelja završenih diplomskih sveučilišnih studija iz područja odgojnih i obrazovnih znanosti ili izmjenu kojom će uvažiti zapošljavanje osoba s položenim državnim stručnim ispitom za odgajatelja. S poštovanjem, Tonka Vekić, mag.prim.educ. Nije prihvaćen Primjedba nije predmet izmjena i dopuna ovoga pravilnika.
3 Sanela Suljević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA Bravo za brisanje zgrade javne namjene! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
4 Osječko-baranjska županija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA, Članak 1. Smatramo kako je preciziranje da zgrade u kojima se pružaju socijalne usluge od strane pružatelja ustanove, trgovačkog društva, udruga i ostalih (osim pružatelja usluge smještaja u obiteljskom domu i usluge organiziranog stanovanja), moraju zadovoljavati uvjete iz područja graditeljstva kao zgrada javne namjene upravo pridonosi istoobraznom postupanju pri svim županijama i izjednačavanju standarda kod istih vrsta pružatelja. Upravo je uvođenje ove odredbe jasno preciziralo namjenu takvih objekata i dodatno učinilo vidljivim razliku prema članku 15., stavak 1. i članku 16. stavak 1. Pravilnika koji govore kako se usluga organiziranog stanovanja pruža u obiteljskoj kući ili stanu, i usluga smještaja u obiteljskom domu u obiteljskoj kući, odnosno u objektima izričito stambene namjene. Nadalje, Zakonom o prostornom uređenju, člankom 3. stavkom 1. točkom 7. određeno je da su građevine javne i društvene namjene građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti, između ostaloga socijalne skrbi. Sam Zakon o socijalnoj skrbi, npr. kod javno-privatnog partnerstva vrlo jasno precizira da se socijalne usluge pružaju u zgradi javne namjene. Uostalom uzevši u obzir pojedine dijelove Pravilnika, kao npr. članak 6., članak 7., članak 9., ali i Pravilnik u cjelini, jasno je da se mora raditi o objektu javne namjene za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Upravo je uglavljivanje ovakve odredbe u Pravilnik predstavljalo usklađivanje s propisima iz područja graditeljstva i prostornog uređenja. Iz svega navedenog proizlazi kako Osječko-baranjska županija u nastavku svog rada neće moći uvažiti pružatelju usluge koji za građevinu ispunjava drugu namjenu, odnosno uvjete iz područja graditeljstva i prostornog uređenja jer bi isto predstavljalo kršenje gore navedene odredbe i odredbi Pravilnika. Ukoliko ovaj dio odredbe uklonite iz članka 6. stavak 1. biti će teže komunicirati s potencijalnim pružateljima usluga a neupitno će dovesti do različite prakse. Nije prihvaćen Navedena materija uređena je propisima iz područja graditeljstva i prostornog uređenja, te nije predmet provedbenog propisa iz područja socijalne skrbi.
5 Zagrebačka županija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA, Članak 1. Ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u članku 6. stavak 1. briše se "javna namjena". Obzirom da je Pravilnikom propisano da zgrada mora imati potrebne isprave za valjanu uporabu i održavanje građevine sukladno posebnim propisima, postavlja se pitanje NAMJENE PROSTORA kod pružatelja socijalnih usluga, konkretno kod ustanova i drugih pravnih osoba (trgovačko društvo, udruge, itd). Koju NAMJENU moraju zadovoljiti pružatelji socijalnih usluga koji su USTANOVE i PRAVNE OSOBE (trgovačko društvo, udruge, itd.) da bi obavljali djelatnost pružanja socijalnih usluga? Predlažemo da se u ovom članku precizira da ustanove i druge pravne osobe (trgovačka društva, udruge, itd) moraju imati ispravom utvrđenu POSLOVNU NAMJENU za socijalnu uslugu smještaja korisnika, dok obiteljski dom mora imati ispravom utvrđenu STAMBENU NAMJENU zgrade (obiteljska kuća). Slijedom navedenog, predlaže se dopuniti navedeni članak Pravilnika radi otklanjanja nejasnoća u primjeni istog te ujednačavanja prakse na razini RH. Nije prihvaćen Navedena materija uređena je propisima iz područja graditeljstva i prostornog uređenja, te nije predmet provedbenog propisa iz područja socijalne skrbi.