Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 201. stavka 6. u vezi članka 201. stavka 1. točke 10. Zakona o osiguranju (Narodne novine  30/15, 112/18, 63/20, 133/20) i članka 15. točke 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine 140/05, 12/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xxx yyyyy 2021. donijela je, Članak 4. Prema članku 5. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama. Člankom 4. stavak 1. Pravilnika predviđeno je dostavljanje izvještaja o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba dva puta godišnje. Iz članka 4. stavka 2. Pravilnika proizlazi da će se Pravilnik primjenjivati na pritužbe i prigovore podnesene tijekom 2021. godine. Naime, navedenim stavkom je propisano da će se jedinstveni izvještaj za 2021. godinu morati predati do kraja ožujka 2022. godine. Prema stavku 3. istog članka izvještaj se predaje u obliku i sadržaju koji je propisan prilogom navedenom Pravilniku, a koji u tablici 1. sadrži strukturu izvještaja odnosno klasifikaciju pritužbi prema razlozima pritužbi. Kako su do sada razlozi pritužbi koji se dostavljaju u izvještaju bili propisani člankom 2. stavci 2. i 3. Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odnosno konkretno bilo je propisano: „(3) Razlozi pritužbe iz stavka 2. točke 1. ovoga članka se razvrstavaju se na pritužbe s obzirom na: – distribuciju proizvoda osiguranja, – rješavanje zahtjeva za isplatu osigurnine, – ugovorene odredbe u uvjetima osiguranja, – provizije, naknade, premije i otkupnu vrijednost, – upravljanje poslovnim procesima u društvu za osiguranje koji imaju utjecaj na način postupanja društva za osiguranje prema podnositeljima pritužbi te – sve ostale razloge koji se ne mogu svrstati u prethodno navedene kategorije razloga pritužbi uz naznaku razloga takve pritužbe“, sukladno navedenim razlozima su društva za osiguranje vodila registre pritužbi i prigovora s navedenom sadržajem iz kojeg su generirale izvještaje. Obzirom se klasifikacija razloga pritužbi prema novom Pravilniku značajno razlikuje od dosadašnje, obzirom smo u prosincu 2021. godine, to bi primjena Pravilnika na način da se izvještava u skladu s točkom 1. i za 2021. godinu dovela društva za osiguranje u situaciju da moraju unatrag za cijelu godinu raspodijeliti pritužbe prema razlozima sukladno tablici 1. novog Pravilnika. S tim u vezi predlaže se da se primjena predmetnog Pravilnika utvrdi s početkom od 1. siječnja 2022. godine, a da se stavak 2. članka 4. Pravilnika briše. Budući da je riječ o novom Pravilniku, s novim obvezama koje od društava za osiguranje iziskuju operativnu i IT prilagodbu, smatramo da bi prvo izvještajno razdoblje trebalo biti za 2022. godinu, od kada bi Pravilnik i bio u primjeni. Smatramo da je to novo operativno i administrativno opterećenje za društva za osiguranje, koja su do sada samo o pritužbama trebala izvještavati HANFU jednom godišnje te predlažemo izvještavanje, kao i do sada, jednom godišnje. Nije prihvaćen Navedenim pravilnicima propisuje se ujednačeno izvještavanje Hanfe o broju pritužbi po određenim temama za OMF, DMF i osiguranje. Prvenstveno se za društva za osiguranje i IORP-e uvodi format izvještavanja o pritužbama koji se šalje EIOPA-i; za ostale mirovinske fondove uvodi se isti format izvještavanja kako bi mirovinska društva na isti način vodila evidencije o pritužbama za sve mirovinske fondove kojima upravljaju. Format izvještaja prilagođen je formatu izvještaja za EIOPA-u i obuhvaća evidencije o prigovorima po razlozima podnošenja prigovora i po uslugama.