Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVA PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 3. Ono što je u prijašnjem dodjeljivanju sredstava za udruživanje prema točki 2. bilo vrlo iznenađujuće (neugodno) je princip dodjeljivanja sredstava prema pravilu da se sredstva dodjeljuju prema broju TZ-ova u ovakvom udruživanju. Konkretno u našem udruživanju je jedna TZ i 9 općina iz čega proizlazi da na 10 dionika ide manje sredstava nego na istom udruživanju gdje su 2 ili 3 TZ? Molimo da se u ključu dodjele sredstava uzme u obzir ukupan broj dionika a ne samo broj TZ-ova. Nije prihvaćen Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama propisao je kako se sredstva dodjeljuju za projekte i programe udruženih turističkih zajednica. Zakon ne predviđa mogućnost linearne dodjele sredstava ovisno o broju udruženih turističkih zajednica. Pravilnik je propisao način dodjele sredstava po raspisanom natječaju i temeljem procjene kvalitete projekata te njihove usklađenosti sa strateškim dokumentima.
2 Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 3. Iz članka nije jasno jesu li neformalno, temeljem Sporazuma, a bez upisa u Upisnik, udružene RTZ bez dodatnog udruživanja s JLS za koje nije osnovana turistička zajednica, prihvatljivi korisnici. Prihvaćen Izmijenit će se članak 3. na način da točka 2. glasi: „2. lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili sa jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica.“
3 Turistička zajednica grada Vukovara PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 3. Poštovani, što je s lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama koje su se sporazumom udružile bez jedinica lokalne samouprave? Iz ove formulacije točke 2. nije jasno jesu li i takve udružene turističke zajednice korisnice sredstava iz ovog Fonda. Potrebno je jasnije formulirati. Prihvaćen Izmijenit će se članak 3. na način da točka 2. glasi: „2. lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili sa jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica.“
4 Turistička zajednica Osječko-baranjske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 4. Predlažemo da omjer bude a) 60%, b) 40% te da jedan od dodatnih kriterija bude značaj udruživanja, a ne samo broj članica. Velika je razlika kad je riječ o udruživanju između RTZ-a obzirom na zadaće istih. Nije prihvaćen Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama propisao je kako se sredstva dodjeljuju za projekte i programe udruženih turističkih zajednica. Zakon ne predviđa mogućnost linearne dodjele sredstava ovisno o broju udruženih turističkih zajednica. Pravilnik je propisao način dodjele sredstava po raspisanom natječaju i temeljem procjene kvalitete projekata te njihove usklađenosti sa strateškim dokumentima.
5 Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 4. Postotnu raspodjelu ukupno raspoloživih sredstava treba prilagoditi ukupnom broju formalno udruženih TZ u odnosu na broj sporazumno udruženih TZ. Također, smatramo da treba napraviti razliku u obuhvatnosti područja koje zajednički kandidira projekt. Konkretno, ako se na natječaj zajednički javi 5 neformalno udruženih RTZ koje zajednički provode aktivnosti za jedan cijeli turistički klaster, smatramo da ne mogu biti financijski jednako valorizirane kao i projekti manjih, formalno ili neformalno udruženih TZ i/ili JLS bez TZ. Predlažemo poseban postotak ukupnih sredstava fonda za aktivnosti neformalno udruženih RTZ. Nije prihvaćen Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama propisao je kako se sredstva dodjeljuju za projekte i programe udruženih turističkih zajednica. Zakon ne predviđa mogućnost linearne dodjele sredstava ovisno o broju udruženih turističkih zajednica. Pravilnik je propisao način dodjele sredstava po raspisanom natječaju i temeljem procjene kvalitete projekata te njihove usklađenosti sa strateškim dokumentima.
6 Turistička zajednica Osječko-baranjske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 5. Predlažemo da u budućim natječajima trošak ljudskih resursa kroz aktivnost upravljanja projektom bude prihvatljiv trošak, obzirom na različitu razinu kapaciteta na terenu. Nije prihvaćen Člankom 6. stavkom 2. Pravilnika propisano je da odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava iz Fonda udruženim turističkim zajednicama, obavezno sadrži prihvatljive aktivnosti koje moraju biti u skladu s aktivnostima navedenim u članku 5. Pravilnika, maksimalni broj projekata koje je moguće prijaviti, omjere financiranja, izvještavanje o realizaciji projekta ili programa, minimalna vrijednost pojedinog projekta, kriterije odabira, način povrata sredstava u slučaju nerealiziranog projekta, rokove za podnošenje prijave i druge elemente. Prihvatljivi troškovi projekta bit će definirani natječajem.
7 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVA PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 5. Stavak 3. - važeći sporazum i usvojen Program rada i financijski plan našeg neformalnog projektnog udruživanja podrazumijeva četverogodišnje razdoblje. Nije jasno mora li se potpisivati novi sporazum s obzirom da smo na temelju prijašnje dodjele sredstava (1 TZ i 9 JLS) dobili sredstva na temelju broja TZ-ova (vrlo malo) te smo uložili u prvoj fazi dodatna vlastita sredstva te imamo projekcije za ovu i slijedeće dvije godine? Primljeno na znanje Natječajem će biti jasnije definirani kriteriji odabira, a jedno od pitanja na koja će odgovoriti treba biti i trajanje projekta koji će biti prihvatljivi za financiranje te njihova usklađenost sa sporazumom o udruživanju.
8 Turistička zajednica Grada Korčule PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 5. Poštovani, LTZ-i otoka Korčule su potpisale sporazum o projektnom udruživanju. Kada realiziraju sve dogovoreno, nije jasna procedura potpisivanja novog Sporazuma. Predlažem da i to pitanje Pravilnik propiše. Predlažem formulaciju točke 1. u Članku 5. (1) Korisnici iz članka 3. točke 1. i 2. ovog Pravilnika sredstava iz Fonda mogu koristiti za financiranje projekata za aktivnosti. Objašnjenje: Smatram da je potrebno svim korisnicima Fonda omogućiti korištenje sredstava za sve aktivnsoti a), b), c), d) i e), time se postiže napredak u aktivnostima koje će zajedno provoditi ali će Formalno udružene korisiti veća sredstva. Nadalje, predlažem u članku 5. formuliranje točke 2.) Korisnici sredstava Fonda (u daljnjem tekstu korisnici) mogu prijaviti projekte iz područja komunikacija i oglašavanja samo ako se isti provode i u koordinacii i nadležnosti s regionalnim turističkim zajednicama. Novom formulacijom se svim korisnicima sredstava omogućuje prijava projekta iz područja komunikacija i oglašavanja, uz uvjet da se isti provode u koordinaciji i nadležnosti s regionalnom turističkom zajednicom. Nije prihvaćen Korisnici sredstava propisani su člankom 3. i obuhvaćaju i sporazumno udružene turističke zajednice i/ili jedinice lokalne samouprave prema članku 53. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koje sporazum mogu sklopiti i za provođenje projekata čije financiranje je propisano ovim pravilnikom. Obveza koordiniranja rada lokalnih turističkih zajednica sa nadležnom regionalnom turističkom zajednicom propisana je u članku 55. st. 3. istog Zakona.
9 Turistička zajednica Osječko-baranjske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 6. Molimo za razmatranje (ne)logičnosti uloge RTZ-a u cijelom postupku te konačne ugovorne obaveze RTZ-a koja se odnosi na administraciju ugovorenih projekata kroz točku 9., za što je ujedno nužna dodatna analiza administrativnih, ljudskih i financijskih kapaciteta RTZ-ova. Prihvaćen Članak 6. stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“
10 Josip Mikolčić PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 6. Smatramo da je stvar elementarne logike u povjerenstvo iz stavaka 5. i 6. članka 6. uključiti i RTZ na čijem se području provodi formalno ili projektno udruživanje. Sadržaj stavka 9. u 6. članku je nedorečen. Nejasno je da li autori i predlagatelji nacrta Pravilnika misle da se ugovor sklapa između HTZ-a i RTZ- a koji je uključen u postupak sporazumnog projektnog udruživanja ili s RTZ-om i bez obzira na njegovu uključenost u formalno ili projektno udruživanje. Obveza sklapanja takvog ugovora za RTZ koja nije uključena u postupak odlučivanja i / ili udruživanja predstavljala bi ozakonjenje manipulacija nad RTZ-ima, bila bi izravan oblik ozakonjenog nasilja te je u tom obliku u potpunosti neprihvatljiva i, vrlo vjerojatno, pravno neutemeljena. Djelomično prihvaćen Regionalne turističke zajednice raspisuju natječaj i ocjenjuju projekte. Uzevši u obzir nužnost koordinacije i procjenu projekata s obzirom na usklađenost s nacionalnim strateškim dokumentima, povjerenstvo je određeno kako je Pravilnikom predloženo. Članak 6. stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“
11 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVA PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 6. Molimo da se u ključu dodjele sredstava uzme u obzir ukupan broj dionika a ne samo broj TZ-ova. Revidirati stavak 9. na način da HTZ može sklopiti ugovor i s nositeljem udruživanja - lokalnim TZ-om. Djelomično prihvaćen Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama propisao je kako se sredstva dodjeljuju za projekte i programe udruženih turističkih zajednica. Zakon ne predviđa mogućnost linearne dojele sredstava ovisno o broju udruženih turističkih zajednica. Pravilnik je propisao način dodjele sredstava po raspisanom natječaju i temeljem procjene kvalitete projekata te njihove usklađenosti sa strateškim dokumentima. Članak 6 stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“
12 Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 6. Sukladno st. 4. prijave se podnose HTZ-u, sukladno st. 6. RTZ nemaju predstavnika u Povjerenstvu koje donosi prijedlog Odluke, sukladno st. 8. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava s računa kojim upravlja, donosi Turističko vijeće HTZ-a. Slijedom svega navedenog, smatramo neopravdanim, nelogičnim i neutemeljenim odredbu st. 9. ovog članka, prema kojoj RTZ potpisuju Ugovor nastavno na proceduru koje nisu dio niti na bilo koji način sudjeluju u procesu donošenja odluke. Predlažemo da predstavnik udruženih TZ potpisuje ugovor s institucijom koja provodi proceduru te donosi odluku o dodjeli sredstva. Prihvaćen Članak 6. stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“
13 Turistička zajednica Požeško-slavonske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 6. Skupština Turističke zajednice Požeško-slavonske županije na svojoj 4.sjednici raspravljala je o predmetnom pravilniku te skreće pozornost na način dodjele sredstava opisan u čl.6.,st.9. Skupština smatra nelogičnim da ugovor sklapa HTZ sa regionalnom tz, ukoliko je projekt, njegova provedba i realizacija na pojedinoj udruženoj tz. Smatramo da korisnik sredstava treba biti i potpisnik ugovora te snositi sva prava i obaveze iz tog ugovornog odnosa. Prihvaćen Članak 6. stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“
14 Turistička zajednica grada Vukovara PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 6. Ako udružene turističke zajednice prijavljuju projekte na natječaj, zašto se ugovor sklapa s regionalnom turističkom zajednicom (točka 9)? Prihvaćen Članak 6. stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“
15 Turistička zajednica Dubrovačko - neretvanske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 6. Turističko vijeće Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije na svojoj 17. sjednici raspravljalo je o prijedlogu Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz fonda za udružene turističke zajednice, te je nakon rasprave o članku 6. zaključeno slijedeće: U članku 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz fonda za udružene turističke zajednice propisuje se procedura dodjele sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednica. Kompletnu proceduru vodi Hrvatska turistička zajednica, osim odredbe u stavku 9. u kojem ugovore vezane za provedbu odabranih projekata potpisuje Hrvatska turistička zajednica i regionalne turističke zajednice. Ugovorne obveze između Hrvatske turističke zajednice i regionalnih turističkih zajednica se podrazumijevaju u slučajevima u kojima se radi o projektima kandidiranim od strane udruženih regionalnih turističkih zajednica. Međutim u slučajevima u kojima se radi o projektima udruženih lokalnih turističkih zajednica, a s obzirom da ni u jednoj fazi procesa odabira pristiglih prijava ne sudjeluju regionalne turističke zajednice, nije primjereno da se ugovor potpisuje između Hrvatske turističke zajednice i regionalnih turističkih zajednica. U svim projektima koje kandidiraju udružene lokalne turističke zajednica i koji budu odabrani, ugovore treba potpisati Hrvatska turistička zajednica s udruženim lokalnim turističkim zajednicama. Prihvaćen Članak 6. stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“
16 Turistička zajednica Grada Korčule PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 6. Poštovani, U Članku 6. stavaka (4), predlažem formulaciju: Korisnici Fonda iz članka 3., točka 1. i 2. podnose HTZ-u prijave za projekte sukladno članku 5. ovog Pravilnika. Stavak 9 Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i regionalne turističke zajednice. Molimo pojašnjenje, zašto su potpisnici ugovora s HTZ- om regionalne turističke zajendice a ne korisnici iz članka 3. (točka 1. i 2.)? Prihvaćen Članak 6. stavak 4. izmijenit će se na način da glasi: „(4) Korisnici podnose HTZ-u prijave za projekte sukladno članku 5. ovog Pravilnika.“ Članak 6 stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“
17 Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE, Članak 7. Izvješće o utrošenim sredstvima dostavlja se jednoj od predloženih strana potpisnica Ugovora – HTZ-u. S jedne strane, to je logično, jer HTZ dodjeljuje sredstva, no u kakvoj poziciji odgovornosti o utrošenim sredstvima iz Ugovora kojega je potpisnica, ima druga strana, RTZ? Iz predložene procedure nadzora nad utrošenim sredstvima proizlazi opravdanost prijedloga da potpisnici ugovora za sredstva koja se dodjeljuju budu strana koja ih dodjeljuje – HTZ i strana koja je korisnik sredstava – udružene TZ. Prihvaćen Stavak 9. izmijenit će se na način da glasi: „(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i korisnici.“ Korisnici su temeljem članka 7. obvezni HTZ-u dostaviti izvješće o realizaciji programa i projekta.