Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marin Krstulović PROGRAM U Prijedlogu uredbe o utvrđivanju popisa i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku predložio sam novu lokaciju mjerne stanice - Zona HR 05: lokacija Pile - Grad Dubrovnik Objašnjenje: Na gradskom području Grada Dubrovnika ne postoji mjerna postaja u državnoj mreži, osim mjerne postaje u luci Dubrovnik - Lučka uprava Dubrovnik, koja nije u mreži te pozadinskog mjernog mjesta na Žarkovici na kojem je već utvrđeno povremeno onećiščenje zraka. Zbog nedostatka mjernih postaja nismo u stanju razlučiti izvore onečišćenja da li dolaze od kruzer brodova, cestovnog prometa ili nećeg trećeg jer onečišćenje se mjeri daleko od mjesta nastanka a progušćenjem mreže na području Grada Dubrovnika jasno će se izdvojiti glavni ili glavne faktore onečišćenja zraka. Strateški dokument Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom", usvojen jednoglasno od strane Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kao i od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske predviđa povećanje broja mjernih stanica. Republika Hrvatska, usvajanjem gornjeg dokumenta, preuzela je na sebe provođenje mjera protiv onečišćenja zraka osnosno progušćenja mreže mjernih postaja na području svjetskog dobra, "Starog Grada Dubrovnika" kao članica UNESCOa. Predlažem program mjerenja kvalitete zraka u novoj postaji Pile - Grad Dubrovnik isto kao i mjerenje kvalitete zraka u postaji HR ZG - POSTAJA ZAGREB-1 < Nije prihvaćen Prijedlog Uredbe i Programa izrađen je temeljem stručne podloge za pripremu prijedloga popisa lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, te je korišten dokument „Ocjena kvalitete zraka na području Hrvatske 2011.-2015“ koji je DHMZ izradio u skladu s odredbama Direktive 2008/50/EZ i kojima je obvezno definirati minimalni broj mjernih mjesta za praćenje pojedinih onečišćujućih tvari u zonama i aglomeracijama. Sukladno stručnim podlogama definirao se popis minimalnog broja mjernih mjesta i onečišćujućih tvari koje se na njima mjere u sklopu državne mreže, uključujući zonu HR5 i grad Dubrovnik gdje je predviđena mjerna postaja Žarkovica na novoj lokaciji nedaleko od postojeće. Mjerna postaja Žarkovica na postojećoj lokaciji trenutno ne radi jer nisu osigurani svi uvjeti za kontinuirano nesmetan prilaz mjernoj postaji.
2 Valent Samardžija PROGRAM Javno predočiti sastav prikupljenih uzoraka, vrste čestica i mikroprašine. Količinu aluminija i mikroplastike. Nije prihvaćen Podaci o mjerenjima I godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske javno su dostupni na mrežnoj stranici http://iszz.azo.hr/iskzl/mreza.html?t=1
3 GRAD ZAGREB III., MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA a) U tablicama za HR ZG – POSTAJA ZAGREB-3 i HR ZG – POSTAJA ZAGREB-4, u 1. koloni Medij-zrak, uz Plinoviti sastojci treba dodati: Lebdeće čestice. OBRAZLOŽENJE: U ostalim tablicama su plinoviti pokazatelji kvalitete zraka odvojeni od lebdećih čestica. b) U tablici za HR ZG – POSTAJA ZAGREB-3, kod Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10 predlaže se dodati: sadržaj organskog (OC), elementnog (EC) ugljika, aniona (Cl-, NO3-, SO42-) i kationa (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) . OBRAZLOŽENJE: Dopunu određivanja kemijskog sastava lebdećih čestica na mjernoj postaji Zagreb-3 smatramo potrebnom i korisnom s obzirom na to da se podaci s ove mjerne postaje koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka s Europskom komisijom (e- reporting). Prijedlog dopune temelji se na rezultatima praćenja kvalitete zraka na mjernoj postaji Zagreb-3 koji ukazuju na često prekoračenje propisanih GV lebdećih čestica u zraku. U cilju identifikacije dominantnih izvora onečišćenja, proširena analiza kemijskog sastava lebdećih čestica PM10 koja uključuje predložene parametre omogućava da se odrede izvori onečišćenja, njihova prostorna raspodjela te njihovi udjeli u ukupnom onečišćenju zraka lebdećim česticama u Zagrebu, osobito u njegovom jugoistočnom dijelu. Prošireni program određivanja kemijskog sastava uzoraka PM10 trebao bi obuhvatiti i specifične pokazatelje (markere) ugljika vezane za sezonu grijanja u hladnom dijelu godine (levoglukozan), u kojem se na mjernoj postaji Zagreb-3 bilježi najveći broj prekoračenja dopuštene dnevne vrijednosti za lebdeće čestice PM10. Prijedlog dopune programa mjerenja na mjernoj postaji Zagreb-3 je u skladu s Prilogom 2. točkom B.1. stavkom 1. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20). c) U tablici za HR ZG – POSTAJA ZAGREB-3 predlaže se u program mjerenja razine onečišćenosti zraka uvrstiti 24-satno (dnevno) gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija čestica PM2,5 s obzirom na to da satno određivanje masenih koncentracija čestica PM2,5 analizatorom nije referentna metoda mjerenja. OBRAZLOŽENJE: Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) ne propisuje satne GV ili satne CV za lebdeće čestice PM2,5. Stoga, rezultati mjerenja PM2,5 na mjernoj postaji Zagreb-3 dobiveni analizatorom služe isključivo za izračun indeksa kvalitete zraka koji je u pravilu loš ili vrlo loš. Za razliku od navedenog, rezultati predloženog 24-satnog (dnevnog) gravimetrijskog određivanja masenih koncentracija čestica PM2,5 mogu se analizirati na godišnjoj razini i omogućiti kategorizaciju kvalitete zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka i prema propisanoj godišnjoj GV i CV za PM2,5 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi. Djelomično prihvaćen Prihvaća se komentar pod točkom a. Ostali komentari pod b. i c. nisu prihvaćeni uz obrazloženje. Za točku b: Predložena mjerenja kvalitete zraka i navedenih tvari su predviđena točkom VII. Programa kao opcija u okviru proširenog pograma mjerenja. Odluku o proširenju programa mjerenja na mjernim mjestima u državnoj mreži za pojedinu godinu donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija iz članka 69. st. 3. Zakona o zaštiti zraka, a sukladno članku 31.st.5. istog Zakona. Program donosi ministar sukladno članku 32. Zakona o zaštiti zraka. Za točku c.: Za potrebe mjerenja i odstupanja od referentne metode, provesti će se propisani stručno-tehnički postupak ekvivalencije ispitne sa referentnom metodom. U slučaju opcije mogućeg proširenja programa mjerenja na mjernim mjestima u državnoj mreži, odluku o tome za pojedinu godinu donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija iz članka 69. st. 3. Zakona o zaštiti zraka, a sukladno članku 31.st.5. istog Zakona. Program donosi ministar sukladno članku 32. Zakona o zaštiti zraka.
4 Nenad Periš - Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ III., MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA Smatram da je zbog potpunog praćenja kvalitete zraka na postaji Split 1 potrebno uključiti i mjerenja masenog udjela teških metala u lebdećim česticama PM 10. – teški metali (As, Cd, Ni, Pb) Nije prihvaćen Predložena mjerenja kvalitete zraka i navedenih tvari su predviđena točkom VII. Programa kao opcija u okviru proširenog pograma mjerenja. Odluku o proširenju programa mjerenja na mjernim mjestima u državnoj mreži za pojedinu godinu donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija iz članka 69. st. 3. Zakona o zaštiti zraka, a sukladno članku 31.st.5. istog Zakona. Program donosi ministar sukladno članku 32. Zakona o zaštiti zraka.
5 GRAD ZAGREB PROGRAM, V. S obzirom na rokove određene člankom 6. stavkom 2. prijedloga Uredbe o utvrđivanju popisa i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku, upitno je treba li u članku V. ovoga Programa navoditi mjernu postaju HR ZG – Postaja Ksaverska cesta. OBRAZLOŽENJE: Prema navedenom Prijedlogu Uredbe, mjerna postaja HR ZG – Postaja Ksaverska (Grad Zagreb) koristi se za potrebe državne mreže do 31. prosinca 2021.. Od 1. siječnja 2022. mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM2,5, čiji rezultati ulaze u uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije provodit će se na lokaciji mjerne postaje državne mreže Zagreb Ksaverska cesta PPI za PM 2,5 umjesto na lokaciji Ksaverska cesta (Grad Zagreb). Prihvaćen Prihvaća se.
6 GRAD ZAGREB PROGRAM, VII. Predlaže se u stavku 3. ovog članka, iza zadnje riječi (zraka) dodati slijedeći tekst: „na prijedlog i u dogovoru s upravnim tijelom nadležnim za zaštitu zraka jedinice lokalne samouprave, ovisno o lokaciji mjerne postaje.“ OBRAZLOŽENJE: Jedinicama lokalne samouprave treba biti omogućeno da izraze potrebu i predlože prošireni program mjerenja koji će se provoditi u određenom intervalu na odabranoj mjernoj postaji. Prijedlog dopune omogućio bi dodatno praćenje onečišćenja - analizu njegova sastava, nastanka i prijenosa. Nije prihvaćen Odluku o proširenju programa mjerenja na mjernim mjestima u državnoj mreži za pojedinu godinu donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija iz članka 69. st. 3. Zakona o zaštiti zraka, a sukladno članku 31.st.5. istog Zakona. Program donosi ministar sukladno članku 32. Zakona o zaštiti zraka.