Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga „Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU  HRVATSKU Dionička društva do sada su popunjavala Godišnji upitnik o korporativnom upravljanju temeljem Kodeksa korporativnog upravljanja, a za određena pitanja bilo je moguće pozvati se na čuvanje poslovne tajne društva. Primjena novoga Kodeksa podrazumijeva obvezu Društva da DUUDI-ju dostavi obrazloženje u slučaju ovakvoga postupanja te smatramo da je potrebno dodatno razmotriti uvođenje ove obveze. Nadalje, smatramo da bi tekst Kodeksa morao uzeti u obzir činjenicu da je Hrvatski sabor u srpnju 2015. godine donio Zakon o računovodstvu (NN, 78/15) koji će stupiti na snagu s 1. siječnja 2016. godine. Slijedom navedenoga, komentare na pojedine odredbe Kodeksa navodimo vodeći se Zakonom o računovodstvu (NN, 78/15) koji drukčije definira subjekte od javnog interesa i kojim je definirana objava Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
2 HGK 1.UVOD  , 1.1.CILJEVI I OSNOVNA NAČELA Predlaže se brisati sljedeća načela jer su definirana Etičkim kodeksom: – jačanje osobne odgovornosti; – ravnopravna spolna zastupljenost; – stručnost Nije prihvaćen Spomenuta načela su dijelovi Kodeksa i nisu u koliziji s Etičkim kodeksom.
3 Zagrebačka burza d.d. 1.UVOD  , 1.1.CILJEVI I OSNOVNA NAČELA Promatrajući navedeni nacrt Kodeksa kao i Odluku Vlade RH o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku mišljenja smo da s obzirom da postoje nekoliko pravnih oblika društava na koja se Kodeks treba primjenjivati (dioničko društvo, društvo sa ograničeno odgovornosti, agencije, pravne osobe sa javnim ovlastima, javne ustanove i banke) je potrebno konkretno navesti na koja društva se primjenjuju dijelovi kodeksa korporativnog upravljanja ili određena pitanja iz godišnjeg upitnika o korporativnom upravljanju ili u konačnici izraditi različite kodekse/godišnje upitnike za različite pravne oblike društava. Npr: izradu tromjesečnih i polugodišnjih financijskih izvještaja u obvezi su dostaviti samo društva koja su uvrštena na uređeno tržište, nadalje pitanja vezano za dionice, dioničare, isplatu dividende odnosi se samo na dionička društva, ujedno dio Kodeksa koji pokriva pitanja vezano za komisije sigurno nije primjenjiv na sva navedena društva, da li se pitanja koja se odnose na reviziju ne odnose na društva na koja se primjenjuje Zakon o Državnom uredu za reviziju, itd. Primljeno na znanje Sukladno pristiglim mišljenjima i komentarima zainteresirane javnosti odlučeno je da se predmetni Kodeks neće primjenjivati na dionička društva čijim dionicama se trguje na uređenom tržištu kapitala. Kodeks i njegov upitnik će se prilagoditi svim pravnim oblicima društava na koja će se Kodeks primjenjivati.
4 Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) 1.UVOD  , 1.1.CILJEVI I OSNOVNA NAČELA Jedno je od načela je stručnost. Navedeno načelo moguće poštivati samo uz prestanak dosadašnje prakse da vlada (javna vlast) ima pravo imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora. Samo tako je moguće uvesti stručnost u menadžmentu. Ipak, i samo pitanje "strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku" otvara prostor za državne arbitrarnosti i ovisnost poduzeća o političkoj moći. Država ne bi smjela biti vlasnik. Samo privatni vlasnik, uslijed konkurencije, jamac je načela stručnosti koje podrazumijeva neovisnost i tržišnu usmjerenost. Nije prihvaćen Vlada RH imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora temelji na stručnosti. Sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima RH ili pravne osobe koje je osnovala RH imaju udio u temeljnom kapitalu (NN 51/2015) postroženi su uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća u trgovačkim društvima u kojima RH ili pravne osobe koje je osnovala RH imaju udio u temeljnom kapitalu, a čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja DUUDI. U postupku donošenja je i Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH po kojoj bi se između ostalog predsjednici i članovi uprava birali putem javnih natječaja te specijaliziranih agencija („headhunting“).
5 Nataša Munitić 1.UVOD  , 1.2.PRIMJENA Kodeks bi se i dalje trebao odnositi na trgovačka društva u državnom i pretežito državnom vlasništvu bez obzira da li su od strateškog ili posebnog interesa za RH, ponajviše iz razloga što je kvaliteta korporativnog upravljanja u državnim poduzećima izuzetno loša. Do sadašnja praksa pokazuje kako se postojeći Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, izrazito slabo primjenjuje kao „soft low“ te bi trebalo prvenstveno jačati mehanizme primjene Kodeksa. Drugi razlog leži u činjenici da društva u pretežito državno vlasništvu koja nisu od strateškog i posebnog značaja, odnosno koja se nalaze u portfelju CERP-a i planiraju se prodati, upravo jačanjem kvalitete korporativnog upravljanja, povećat će se cijena udjela ili dionica tih društava, pa je primjena Kodeksa itekako poželjna uzimajući u obzir najbolju praksu država članica Europske unije. Iz Kodeksa bi trebalo biti vidljivo da se on u jednako mjeri primjenjuje sva društva bez obzira na pravni oblik. Stoga kroz cijeli tekst Kodeksa uz riječ dioničari, treba dodati „i ostale utjecajno-interesne skupine“, u svim odredbama gdje je isto primjenjivo. Primljeno na znanje Državni ured za upravljanje državnom imovinom pristupio je izradi ovog Kodeksa temeljem članka 45 stavka 2 alineja 2 Zakona u upravljanu i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13) koji određuje da Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima predlaže Vladi Republike Hrvatske kodeks upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Vlada Republike Hrvatske može donijeti Odluku o primjeni ovog Kodeksa i na druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatske ima udio u vlasništvu, odnosno da je osnivač.
6 HGK 1.UVOD  , 1.2.PRIMJENA Predlaže se definirati interval ažuriranja popisa te uskladiti izričaj i pojmove u Kodeksu s pojmovima definiranim u Zakonu o računovodstvu (NN 78/15), a vezano na obveznike primjene Kodeksa korporativnog upravljanja - subjekte od javnog interesa. Tekst „Primjenu Kodeksa nadziru stručne službe DUUDI-ja, sagledavanjem i analizom: - strukture, sadržaja, pravodobnosti i sveobuhvatnosti informacija koje su društva učinila javno dostupnim u skladu s važećim propisima i preporukama Kodeksa, - godišnjeg upitnika te informacija i izvješća o primjeni Kodeksa koja su društva dostavila na zahtjev nadležnih stručnih službi DUUDI-ja - uočenih nedostataka u primjeni Kodeksa.“, predlaže se brisati. Naime, Zakon o računovodstvu definira Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja koja treba biti sastavni dio Godišnjeg izvješća i čije točke eksterni revizor revidira i o njima dostavlja mišljenje, kako je određeno člankom 20. stavak 9. koji citiramo u nastavku: „Revizor će obaviti reviziju dijelova izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja koji su navedeni u članku 22. točkama 3. i 4. ovoga Zakona i o tome izdati mišljenje na način koji je opisan u stavku 6. ovoga članka. Revizor će provjeriti jesu li u izjavi o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja uključene informacije iz članka 22. točaka 1., 2., 5. i 6. ovoga Zakona.“ S obzirom na navedeno, u ovom kontekstu postavlja se pitanje kako DUUDI može revidirati eksternog revizora, odnosno preispitivati njegovo mišljenje. Isto tako, predlaže se brisati tekst: „Društva su na zahtjev DUUDI-ja dužna dostaviti i ostale informacije vezane za poslovanje Društva (Kolektivni ugovori, Ugovori o radu, Srednjoročni planovi i sl.)“. Naime, nisu sva društva iz popisa u 100% vlasništvu države te se otvara pitanje stavljanja DUUDI-ja u povlašteni položaj u odnosu na druge investitore kojima se ne dostavljaju navedene informacije. Primljeno na znanje Državni ured za upravljanje državnom imovinom pristupio je izradi ovog Kodeksa temeljem članka 45. stavka 2 alineja 2 Zakona u upravljanu i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13) koji određuje da Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima predlaže Vladi Republike Hrvatske kodeks upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku dužni su također dostavljati planove i izvješća sukladno Uputi za izradu i dostavu planova i izvješća o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kojom su regulirani sadržaj i rokovi dostave planova i izvješća, a koji se istovremeno dostavljaju Ministarstvu financija i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.
7 Zagrebačka burza d.d. 1.UVOD  , 1.2.PRIMJENA Predlažemo da se od primjene Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku izuzmu društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište burze iz razloga što navedena društva već primjenjuju Kodeks korporativnog upravljanja ZSE i HANFA-e te ispunjavaju upitnik o korporativnom upravljanju za potrebe izrade Godišnjeg izvješća o korporativnom upravljanju koji izrađuje HANFA-a. Sve ovo kako se izdavatelji sa uređenog tržišta ne bi dodatno administrativno opteretili. U odnosu na područje primjene Kodeksa navedeno je da su društva na zahtjev DUUDI-ja dužna dostaviti i ostale informacije vezane za poslovanje. Ovakvo moguće postupanje bilo bi u suprotnosti sa čl. 434. Zakona o tržišta kapitala koji propisuje da je Izdavatelj obvezan osigurati jednak položaj svim dioničarima izdavatelja koji drže dionice izdavatelja istog roda, jer se takvom postupanjem jedan dioničar privilegira u odnosu na druge. Ujedno je u suprotnosti sa toč. 2.8. Kodeksa koja navodi postupanje sa povlaštenim informacijama, odnosno gdje se navodi da se zabrana korištenja povlaštenih informacija odnosi na sve dioničare, članove uprave itd. Prihvaćen Sukladno pristiglim mišljenjima i komentarima zainteresirane javnosti odlučeno je da se predmetni Kodeks neće primjenjivati na dionička društva čijim dionicama se trguje na uređenom tržištu kapitala. Kodeks i njegov upitnik će se prilagoditi svim pravnim oblicima društava na koja će se Kodeks primjenjivati.
8 Krunoslav Šimatović 1.UVOD  , 1.2.PRIMJENA Potrebno je uskladiti termine. Na jednom mjestu se spominje izrada Upitnika "najkasnije do dostave nerevidiranog godišnjeg izvještaja", dok se na drugom navodi (logičnije) rješenje da je Uptinik dio Godišnjeg izvještaja, zajedno sa svim ostalim bitnim informacijama. Prihvaćen Upitnik je dio Godišnjeg izvještaja i dostavlja se zajedno sa svim ostalim bitnim informacijama sukladno zakonskom roku.
9 Krunoslav Šimatović 1.UVOD  , 1.2.PRIMJENA Zahjev kojim DUUDI prisvaja ekskluzivno pravo dostave informacija (zadnji odlomak) direktno derogira prava na istovrsnu informaciju ostalih dioničara, i stavlja društvo u situaciju gdje ne može pozitivno odgovoriti na pitanje 12. Upitnika. Prihvaćen Predmetni Kodeks neće se primjenjivati na dionička društva od strateškog i posebnog interesa čijim dionicama se trguje na uređenom tržištu kapitala. Sukladno navedenom DUUDI neće imati ekskluzivno pravo na dostavu informacija. Kodeks i njegov upitnik će se prilagoditi svim pravnim oblicima društava na koja će se Kodeks primjenjivati.
10 HGK 2. JAVNO OBJAVLJIVANJE PODATAKA, 2.1. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA Vezano na tekst točke 2.1. potrebno je uzeti u obzir da Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15) stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Prihvaćen Prihvaćen
11 Zagrebačka burza d.d. 2.4. VLASNIČKA STRUKTURA, 2.4.1. Popis članova i imatelja vrijednosnica društva U kodeksu je navedeno da društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova odnosno popis dioničara sa brojem i rodom dionica što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Tako se u čl. 7. navedenog Zakona navodi da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučaju određenim zakonom, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka itd. s tim da ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka. Ujedno podsjećamo da je čl. 520. Zakona o tržištu kapitala regulirana objava podataka o nematerijaliziranim vrijednosnim papirima. Prihvaćen Odredbe Kodeksa će se prilagoditi i uskladiti sukladno navedenim člancima Zakona.
12 HGK 3. TIJELA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA , 3.1.3.1. Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini Predlaže se uskladiti predloženi datum (7 dana prije održavanja skupštine) s datumom definiranim u Kodeksu korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze, tj. šest dana prije održavanja GS. Prihvaćen Spomenuti rok će se uskladiti sukladno s člankom 279. Zakona o trgovačkim društvima.
13 HGK 3. TIJELA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA , 3.1.7.2. Godišnje izvješće o stanju društva Predlaže se iz Godišnjeg izvješće o stanju društva brisati prikaz kratkoročnog i srednjoročnog plana, jer je Sadržaj godišnjeg izvješća definiran u članku 21. Zakona o računovodstvu, gdje se u stavku 2. navodi prikaz vjerojatnog budućeg razvoja poslovanja, ne ograničavajući se na kratkoročni i srednjoročni plan. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
14 HGK 3.2. NADZORNI ODBOR, 3.2.8. Poslovi između povezanih strana Vezano na tekst: „Takve poslove treba potvrditi neovisna službena procjena od strane komisije za reviziju ili vanjskih stručnih neovisnih stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla.“, nije jasno na koju komisiju za reviziju se misli. Ako se misli na Odbor za reviziju / Komisiju za reviziju poslovanja, isti je uobičajeno tijelo Nadzornog odbora te ga često čini član Nadzornog odbora, čime se dovodi u pitanje procjena. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 Nataša Munitić 3.2. NADZORNI ODBOR, 3.2.12. Komisije Društvo bi trebalo ovisno o potrebi osnivati i druge komisije npr. komisiju za strategiju. Prihvaćen Ovaj Kodeks preporuča formiranje određenih komisija ali ne limitira formiranje dodatnih ovisno o potrebama pojedinog trgovačkog društva.
16 Nataša Munitić 3.2. NADZORNI ODBOR, 3.2.12.1. Komisija za reviziju poslovanja U točci 3.2.12.1. Komisija za reviziju poslovanja, stavku 2., predlažem u nastavku rečenice dodati „i stručnjaci iz područja financija i/ili računovodstva i/ili revizije i/ili upravljanja rizicima, što znači da su barem dvije godine radili u jednom od navedenih područja ili imaju znanstveni magisterij odnosno doktorski rad iz navedenih područja." Primljeno na znanje Razmotrit će se.
17 Nataša Munitić 3.2. NADZORNI ODBOR, 3.2.12.2. Komisija za imenovanja U točci 3.2.12.2.Komisija za imenovanja, u 1. stavku, u nastavku predlažem dodati „i poznavati područje korporativnog upravljanja, što znači da su barem dvije godine proveli na menadžerskoj funkciji ili imaju objavljene znanstvene i/ili stručne radove iz korporativnog upravljanja“. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
18 Zagrebačka burza d.d. 3.2. NADZORNI ODBOR, 3.2.12.2. Komisija za imenovanja Kroz dio tekst Kodeksa navodi se da su uprava, društva, komisije „dužne“ osigurati određene informacije ili postupanja. U tom dijelu ostaje upitno da li određeno društvo ima kapacitet prostora, ljudi i financija osigurati traženo, odnosno da li se uopće na oblik društva isto može primijeniti. Prihvaćen U Kodeksu je dodano da kada se radi o manjim društvima koja imaju manji broj članova nadzornog odbora može biti opravdano da funkcije vezane za imenovanje i nagrađivanje obavlja jedna komisija. Također u manjim društvima u kojima nije moguće (zbog kapaciteta ljudi, financija, prostora…) osnivati komisije njihove funkcije će obavljati nadzorni odbor.
19 Nataša Munitić 3.2. NADZORNI ODBOR, 3.2.12.3. Komisija za nagrađivanje U prvom stavku predlažem u nastavku rečenice dodati „i poznavati područje korporativnog upravljanja što znači da su barem dvije godine proveli na menadžerskoj funkciji ili imaju objavljene znanstvene i/ili stručne radove iz korporativnog upravljanja“. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
20 HGK 4.3.3. Primici, 4.3.3.1. Obveza izrade godišnjih (konsolidiranih) izvješća o stanju društva Predlaže se brisati točku 4.3.3.1. koja se odnosi na obvezu izrade godišnjih (konsolidiranih) izvješća o stanju društva jer je isto propisano člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13). Primljeno na znanje Obveza izrade izvješća o stanju društva je propisana navedenim člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima, te je sukladno tome navedena u Kodeksu.
21 Nataša Munitić 5. UPRAVA, 5.3. ZADACI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVE Predlažem da stavak 2. glasi: „U obavljanju svojih poslova uprava društva nije vezana uputama drugih organa društva, pa čak niti uputama koje joj daju većinski dioničari ili vlasnici udjela odnosno nadzorni odbor. U slučaju da bilo koji od navedenih organa vrši pritisak na rad uprave a na štetu poslovanja društva, uprava je dužna o istom obavijestit Državni ured za upravljanje državnom imovinom koji treba poduzeti mjere protiv istih organa radi miješanja u rad uprave i zlouporabe položaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
22 Nataša Munitić 5.3. ZADACI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVE, 5.3.1. Sastav U drugom dijelu 5. stavka smatram nerealnim uvjet :“…. te ugled priznatog i dobrog gospodarstvenika u širem gospodarskom okruženju“ te predlažem isto izbaciti. Umjesto toga predlažem staviti: "te bi trebao otprije poznavati poslovanje društva, biti financijski pismen, biti vođa i osoba punog integriteta." Primljeno na znanje Razmotrit će se.
23 Nataša Munitić KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU  HRVATSKU, 6. REVIZIJA I MEHANIZMI INTERNE KONTROLE Predlažem dodati točku 6.3. UPRAVLJANJE RIZICIMA (tekst uskladiti s Kodeksom korporativnog upravljanja ZSE-a) Primljeno na znanje Razmotrit će se.
24 Nataša Munitić KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU  HRVATSKU, GODIŠNJI UPITNIK O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU Vezano na pitanje broj 49. - Da li je nadzorni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio nadzorni odbor, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva?, mišljenja sam da nadzorni odbor može ocijeniti rad svojih komisija, ali ocjenu rada nadzornog odbora/upravnih odbora mora obaviti Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Dakle, potrebno je da Državni ured kao koordinacijsko tijelo provodi godišnju evaluaciju rada članova nadzornih/upravnih odbora i uprava državnih poduzeća i na taj način prati efikasnost njihova rada i na osnovu toga vrši pozitivnu selekciju članova. U cilju privlačenja sručnog i neovisnog kadra svakako treba razmotriti ukidanje ograničenja visine mjesečnih primanja članova uprava državnih poduzeća kao i naknada članova nadzornih odbora. Primljeno na znanje Državni ured za upravljanje državno imovinom prema Uputi za izradu i dostavu planova i izvješća o poslovanju prati poslovanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba i ima uvid u efikasnost samog trgovačkog društva a time neposredno i članova Nadzornih odbora. Ovim pitanjem se želi potaknuti članove Nadzornih odbora na objektivnost u sagledavanju provedbe nadzora sukladno planu koji je usvojen.
25 Nataša Munitić KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU  HRVATSKU, GODIŠNJI UPITNIK O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU Za pitanje broj 46. predlažem dodati novu točku (pitanje) - "Održava li komisija za reviziju više od četiri sastanka godišnje?" Primljeno na znanje Razmotrit će se.
26 Nataša Munitić KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU  HRVATSKU, GODIŠNJI UPITNIK O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU Za pitanje broj 27. predlažem dodati dvije (2) nove točke (pitanja) - "Poštuje li nadzorni odbor rodnu ravnopravnost (odbor se sastoji od barem 40% manje zastupljenog spola)?" - "Ima li društvo usvojene procedure izbora članova nadzornog odbora/upravnog odbora/uprave?" Nije prihvaćen Iz odgovora na pitanje broj 25 vidljiva je rodna struktura članstva Nadzornog odbora. Izbor članova Nadzornih odbora utvrđen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove Nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u temeljnom kapitalu.
27 Nataša Munitić KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU  HRVATSKU, GODIŠNJI UPITNIK O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU Za pitanje broj 24 predlažem dodati novu točku (pitanje) - "Jesu li pravilnici o radu nadzornog odbora/uprave te smjernice i procedure donošenja odluka objavljeni na internetskim stranicama društva? (ako ne, zašto?)" Primljeno na znanje Razmotrit će se.
28 Krunoslav Šimatović KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU  HRVATSKU, GODIŠNJI UPITNIK O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU Zašto nema sljedećeg pitanja: Da li su elementi i principi sadržani u Kodeksu inkorporirani i usklađeni sa valjanim statutarnim dokumentima društva? Primljeno na znanje Kodeks korporativnog upravljanja je preporuka za uspostavu, održanje i daljnje unapređenje korporativnog upravljanja i transparentnosti i kao takav nije obvezujući obzirom da nema zakonsku odredu. Temeljni akti trgovačkih društava obvezni su biti usklađeni sa zakonskom regulativom.