Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u tov svinja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Snježana   Slažem se sa svime što je napisala Udruga poslovnih savjetnika, uz napomenu da kod uvjeta prihvatljivosti korisnika bi trebalo promijeniti i razdoblje plaćanja mirovinskog doprinosa isto na godinu dana ili manje. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
2 Krešimir Kuterovac   1. Prilikom rangiranja projekata u tablici odabira trebalo bi vrednovati i ima li nositelj projekta osiguranu prasad za tov iz kratkih lanaca opskrbe (porijeklo prasadi RH) sa minimalno 5-10 bodova. Prednost treba dati projektima koji imaju vlastitu proizvodnju prasadi za završetak proizvodnog ciklusa na vlastitim farmama ili u kooperaciji ili u dugoročnim ugovornim odnosima proizvođača prasadi i tovljača , najmanje na rok od 5 g. Ovime se osigarava stabilna opskrba prasadi za tov i podizanje vrijednosti proizvoda na Hrvatskim policama. 2. Trebali bi omogućiti povećanje za dodatnih 20 % potpore za posebna područja ili barem za potresom pogođena područja Djelomično prihvaćen 1. Predloženo nije u skladu s načelima za odabir projekata navedenim u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 2. Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima: a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 - 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) ili c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
3 Kristijan Mavrek   UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA - RURAL: 1. Smatramo da nema razloga da se u Prilogu 1. pod točkom 2. (Uvjeti prihvatljivosti korisnika) uvodi novi ograničavajući kriterij u odnosu na sve dosadašnje natječaje iz Programa ruralnog razvoja u operaciji 4.1.1. tako da se umjesto dugogodišnje odlične prakse kojom se definiralo da "u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće" sada uvodi restriktivniji uvjet po kojem u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje DVIJE GODINE (!), a mladi poljoprivrednici se uopće ne spominju da mogu biti i kraće. Nije nam jasno zašto uvoditi ovaj novi restriktivniji uvjet kada znamo kakvo je stanje u hrvatskom svinjogojstvu i kada je svaka nova farma veliki napredak za hrvatsku poljoprivredu - posebno ako tu novu farmu želi sagraditi mladi poljoprivrednik. 2. Uz ovaj komentar treba dodati i nama nejasno izbacivanje dodatnih 20% potpore za mlade poljoprivrednike što je također bio standard u svim dosadašnjim natječajima iz Programa ruralnog razvoja u operaciji 4.1.1. Na Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja bilo je upozoreno na ovaj uvjet, te je od strane predstavnika Ministarstva poljoprivrede odgovoreno da će navedeni uvjet bio sastavni dio Natječaja a sada ga nema. Prihvaćen 1. Uvjet prihvatljivosti je izmijenjen na način da korisnici fizičke i pravne osobe moraju u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20% za mladog poljoprivrednika to mogu biti i kraće. 2. Prijedlog prihvaćen. Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% za ulaganje koje provodi mladi poljoprivrednik.
4 Rudolf Brzica  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, predlažemo da se intenzitet javne potpore i izvor financiranja poveća za dodatnih 20% ukoliko projekt provodi mladi poljoprivrednik,ili razmisliti o opciji da se 20% uveća potpora za sve ukoliko se zadovoljavaju standardi dobrobiti životinja. Predlažemo također da se razmotri opcija da se ukine obvezujuće pismo namjere i uvede neobvezujuće,iz razloga što su iza nas dvije izazovne godine gdje smo svi pogođeni Covidom-19,te su banke puno rigoroznije u izdavanju istog. Djelomično prihvaćen Prijedlog prihvaćen. Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% za ulaganje koje provodi mladi poljoprivrednik. Uvjet dostave obvezujućeg pisma namjere banke sadržan je u svim natječajima te ga nije moguće mijenjati.