Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK   Članice HGK, Sektora za poljoprivredu i turizam - Odjela za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo predlažu u Natječaju, u dijelu „Intenzitet javne potpore“ predvidjeti za dodjelu i dodatnih 20% potpore za ulaganje koje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima, kako je bilo na prethodnim natječajima za ovu operaciju. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
2 Hrvatska voćarska zajednica   Poštovani, Ovim putem želimo uputiti pitanje/komentar vezano za prijedlog natječaja za obnovljive izvore energije 4.1.3. Integralni dio Primarne voćarske proizvodnje čine i skladišta (hladnjače) bez kojih sama proizvodnja, a i kasnije trženje svježeg proizvoda kao što je voće ne bi bila moguća niti održiva. Znatni dio troškova takvih objekata predstavlja potrošnja električne energije, pa je stoga u budućnosti nužno veliki dio takvih skladišta opremiti solarnim panelima kako bi proizvođači mogli sakupljati sunčevu energiju za vlastite potrebe skladištenja voća u takvim objektima. Molimo Vas da nam odgovorite na pitanje hoće li se ovim natječajem sufinancirati nabavka i postavljanje solarnih panela na objekte za skladištenje voća a koje proizvođač proizvede u svojoj primarnoj proizvodnji ? U slučaju da to eventualno nije planirano molimo Vas da se takva mogućnost odobri, jer u protivnom sami proizvođači voća predmetni natječaj u osnovi nemaju za što iskoristiti, s obzirom da je njihova potreba za obnovljivim izvorima energije upravo na objektima u kojima svoje voće skladište nakon berbe. Sukladno tome, molimo vas da se u Prilogu 1 Uvjeti prihvatljivosti u točku 22. i točki 43. uz „primarna proizvodnja“ ubaci „primarne proizvodnje i skladištenja primarnih proizvoda“. Primljeno na znanje Postavljanje solarnih panela na objekte za skladištenje voća iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje je prihvatljiv trošak u sklopu ovoga Natječaja.
3 KOKA d.d.   Nastavno na Uvjete prihvatljivosti iz Priloga 1, točka 19. izražavamo neslaganje sa odrednicom prema kojoj se isključuje mogućnost prijave projekata više povezanih društava. S obzirom na kriterije prethodnog natječaja u kojima nisu postojala ograničenja ove vrste, započeli smo sa pripremom većeg broja projekata, čija je provedba u odmakloj fazi, tijekom čega su nastali i značajni troškovi i angažman naših stručnjaka. Smatramo da uvođenje kriterija isključivanja povezanih društava nije u duhu proklamiranja i propagiranja značaja obnovljivih izvora energije i svih dobrobiti koje njihovo intenzivnije korištenje donosi na mikro i makro razini te molimo njihovo brisanje u završnom natječaju. Nije prihvaćen S obzirom na raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj, podnošenje više zahtjeva istog korisnika, odnosno njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća nije prihvatljivo.
4 VINKO KOVAČEV   Poštovani, budući da je operacija obnovljivih izvora energije povezana s infrastrukturom za vlastite potrebe, nije jasno zbog čega potpora nema povećanje od 20% za prijavitelje ( neovisno o obliku subjekta ) koja će koristiti obnovljive izvore energije za vlastite potrebe iz sirovina ekološke poljoprivrede prijavitelja kako se primjenjivala stopa povećanja u svim prethodnim natječajima za operaciju 4.1.3. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
5 Bercon d.o.o.   U prethodnom natječaju potporu su mogli ostvariti i korisnici koji su partnerska/povezana poduzeća. Slijedom toga korisnici su već u visokoj fazi pripreme projekata povezanih poduzeća i uložili su sredstava u izradu projektne dokumentacije. Molimo da se uvaži navedeno te odobri prijava projekata korisnika koji su povezana poduzeća. Nije prihvaćen S obzirom na raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj, podnošenje više zahtjeva istog korisnika, odnosno njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća nije prihvatljivo.
6 Tomislav Pavošević   Predlažem da se na odgovarajući način povežu natječaji za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“: - provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ i - provedba tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“, i to tako da se prijaviteljima na oba natječaja intenzitet potpore po projektu uveća za dodatnih 30%, kao i da im se zbog činjenice da se prijavljuju na dva srodna i povezana natječaja dodijele dodatni bodovi. Obrazloženje: Provedbom tipa operacije 4.1.2, u stočarskoj se proizvodnji rješava problem odlaganja gnojnice s obzirom na odredbu Nitratne direktive EU o dopuštenoj količini nitrata na pojedinom području. Jedna od mjera je zabrana raznošenja gnojiva po poljoprivrednim površinama i izgradnja nepropusne gnojnice čime se rješava problem zagađivanje podzemnih voda, ali ostaje problem zagađenja zraka s otpuštanjem metana kao stakleničkog plina. Međutim, dok se s jedne strane vidi problem, ista okolnost da u stočarskoj proizvodnji nastaje stajnjak daje mogućnost proizvodnje ekološke energije iz obnovljivih izvora. Također, tako prerađeni stajnjak postaje visoko vrijedno gnojivo, ili pak novi energent. Kontinuirana proizvodnja bioplina iz stajnjaka, bez mogućnosti skladištenja traži i stalnu potrošnju pa je jedno od rješenja proizvodnja električne energije u kogeneracijskom postrojenju. Isto postrojenje proizvodi električnu i toplinsku energiju, a dodatna dobra okolnost je što višak proizvedene električne energije otkupljuje operator tržišta električne energije. Premještanjem u novo izgrađeni digestor ili fermenter u kojemu se prirodnim procesom dobiva bioplin i izgaranjem bioplina u kogeneracijskom postrojenju (motor s unutrašnjim izgaranjem/ električni generator), stajsko se gnojivo potpuno zbrinjava, pri čemu se dobiju električna i toplinska energija. Također, iskorištavanjem otpadne topline iz kogeneracijskog postrojenja djelatnost poljoprivrednog gospodarstva može se proširi na stakleničku proizvodnju, čime se sveukupno postiže efikasnija proizvodnja u postojećoj proizvodnji uz korištenje obnovljivih izvora energije, bez štetnog utjecaja na okoliš. Nije prihvaćen Predloženo uvećanje intenziteta potpore nije u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
7 EUROKONZALTING   Poštovani, Na prethodnom natječaju uvjet je glasio: „Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik /vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora/ju plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).“ U nacrtu novog natječaja uvjet glasi: „Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose). U tom slučaju bi se mladi poljoprivrednik, koji je preuzeo OPG koji se želi aktivno baviti poljoprivredom ima sva stručna znanja, ali je u prethodnoj godini (ili dio godine) bio redoviti student potpuno isključio iz natječaja. Molimo da se prihvati savjet kako mladi poljoprivrednik, osim što ne mora biti upisan u Registru poreznih obveznika godinu dana, nije morao niti plaćati doprinose u prethodnoj godini već je dovoljno da su doprinosi bili plaćani u trenutku raspisivanja nacrta natječaja (ili u trenutku prijave na natječaj), odnosno da vrijede ista pravila kao i za Upis u registar poreznih obveznika. Hvala. Prihvaćen Uvjet prihvatljivosti broj 6 u Prilogu 1 je izmijenjen i sada glasi: Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju: a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) za mladog poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).
8 Hrvatska poljoprivredna komora  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Što se tiče Priloga 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.3, ostao je isti problem kao i na prethodnim natječajima po kojima korisnici koji prerađuju svoje primarne proizvode u cijelosti u prerađevine koje nisu u Prilogu 1. UFEU se uopće ne mogu prijaviti ni na jedan oblik natječaja. Navedeno nije u skladu sa ni jednim od ciljeva i smjernica nove ZPP. Nije prihvaćen U sklopu ovoga Natječaja prihvatljiva su ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije pri čemu se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.
9 FORTENOVA GRUPA d.d.  , 17. POPIS PRILOGA Komentar na PRILOG 1. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA TIP OPERACIJE Uvjeti prihvatljivosti korisnika, točka 19. - Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja. Poštovani, molimo da se navedeno ograničenje iz točke 19. Uvjeta prihvatljivosti za povezana društva makne, te da se ostave uvjeti kako su bili raspisani u prethodnim natječajima 4.1.3. da potporu mogu ostvariti i korisnici koji su partnerska/povezana poduzeća. U skladu s Europskim zelenim planom i Strategijom od polja do stola, EU potiče korištenje obnovljivih izvora energije na farmama te to ističe kao jedan od prioriteta ulaganja u novoj ZPP. Navedeno ulaganje ne predstavlja direktno ulaganje u modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, te nema razloga da partnerska/povezana poduzeća se ne mogu javiti za potporu za korištenje OIE. Nije prihvaćen S obzirom na raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj, podnošenje više zahtjeva istog korisnika, odnosno njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća nije prihvatljivo.