Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BURES INTERIEUR d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovanje. Molim Vas, zanima nas koliko dugo poduzeće mora biti registrirano da ima pravo aplicirati se na natječaj? Dali se može aplicirati poduzeće osnovano 2021 godine? Vlasnik mladog poduzeća ima 20ak godina iskustva u drvnom sektoru kao majstor stolar. Hvala Vam lijepo na informacijama. 42. Kriterij odabira - Duljina poslovanja korisnika u sektoru prerade drva. Primljeno na znanje Korisnik koji posluje kraće od dvije godine u sektoru prerade drva ne ostvaruje bodove na kriteriju odabira br. 6 „Duljina poslovanja korisnika u sektoru prerade drva“. Isto nije ograničavajući faktor za prijavu na ovaj Natječaj.
2 natzielin 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore 1. Potrebno je jasno definirati jesu li prihvtljivi korisnici osnovani nakon objave ovog pravilnika. 2. Predlažemo da se omogućiti registracija pretežite djelatnosti do datuma raspisivanja natječaja, naime veliki broj poduzetnika kojima je pretežita djelatnost šumarstvo žele koristiti sredstva za razvoj djelatnosti prerade drva. 3. Potrebno je definirati smatra li se registracijom djelatnosti datum upisa u sudski registar ili datum odluke o razvrstavanju poslovnog subjekata. 4. Predlažemo opciju dostave pravomoćne građevinske dozvole do trenutka sklapanja ugovora, umjesto trenutnka podnošenja prijave. Dostava potvrde o prijavi za građevinsku dozvolu u trenutku prijave pokazala se dobrom praskom u drugim natječajima PRR. 5. Predlažemo izmjenu dosadašnjih uvjeta za isplatu predujma isključivo temeljem bankovne garancije na način da se može kao garancija dostaviti i bjanko zadužnica. Ovo bi poduzetnicima olakšalo provedbu obzirom na nestabilnu financijsku situaciju na tržištu i razne zahtjeve banaka. 6. Također obzirom na situaciju na globalnom tržištu, predlažemo da se nabava putem portala nabave provodi nakon sklapanja ugovora jer cijene variraju na mjesečnoj razini a vrijeme evaluacije projekta traje do godinu dana. Nakon tog perioda dobavljači mjenjaju cijene ili ne raspolažu više sa ponuđenom opremom što otežava provedbu projekata. Nije prihvaćen 1., 2. i 3. U skladu s točkom 2 Priloga 1 ovoga Natječaja, Korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju. Obrtu mora područje C, odjeljak 16 biti pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, a pravnim osobama mora biti glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku , u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju. 4. Prilogom 4 ovoga Natječaja propisana je dokumentacija za koju nije moguća dopuna, dok je svu ostalu dokumentaciju moguće dopuniti. 5. Uvjeti isplate predujma propisani su člankom 63. Uredbe (EU) br. 1305/2013. 6. U skladu s točkom 53. Priloga 1 ovoga Natječaja Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove za koje se postupci nabave provode putem Portala ponuda, nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s podtočkom 2.4.1 ovoga Natječaja i Uputom za prikupljanje ponuda za neobveznike javne nabave (Prilog 8 Natječaja).
3 IVANA RUKAVINA HALILAGIĆ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Poštovani, predlažem da uvjet pretežite djelatnosti ne bude ograničen određenim datumom kao što je ograničena registracija djelatnosti do objave ovog nacrta natječaja. Nije prihvaćen U skladu s točkom 2 Priloga 1 ovoga Natječaja, Korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju. Obrtu mora područje C, odjeljak 16 biti pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, a pravnim osobama mora biti glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku, , u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju. Promjene uvjeta prihvatljivosti nastale na strani korisnika nakon objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljive.
4 Intermedia Projekt 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Točkom 2.4.1. Natječaja propisano je provođenje postupka nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, a korisnik je u obvezi prikupiti najmanje 2 valjane ponude. Predlažemo izmjenu na način da se postupak nabave provodi nakon izdavanja odluke. U praksi se pokazalo da je puno manje potencijalnih ponuditelja raspoloženih za sudjelovanje u postupku nabave u fazi 1.dijela zahtjeva za potporu nego kada se postupak provodi u 2.fazi. Priprema ponudbene dokumentacije zahtijeva određeni rad, vrijeme i troškove na koje veliki broj ponuditelja nije spreman u fazi u kojoj se ne zna da li će korisnik za kojega pripremaju dokumentaciju uopće dobiti pozitivnu odluku o potpori. Osobito se ovo odnosi na ulaganja s građevinskom komponentom koja zahtijevaju od ponuditelja obradu čitavog troškovnika glavnog projekta. Sužavanje kruga ponuditelja je posebno otežavajuće kada je za predmet nabave na tržištu svakako raspoloživ relativno mali broj dobavljača, kao što je to upravo slučaj s većinom strojeva prihvatljivih u ovom natječaju. Obveza pribavljanja najmanje dviju valjanih i kompletnih ponuda dodatno otežava ispunjenje ovog uvjeta za korisnika. Predlažemo izmjenu, kako bi se izbjeglo da korisnici dođu u situaciju da moraju "moliti" ponuditelje za ponudu, čime se, smatramo, gubi smisao postupka javne nabave. Osim toga ukazuje se i problem značajnijih promjena cijena od momenta izdavanja ponuda do provedbe projekta, zbog trenutne situacije nestabilnih cijena koja ranije nije bila toliko izražena. Predlažemo uskladiti točku 19.d) iz odjeljka "Prihvatljivost projekta" u Prilogu I s točkom 4 Priloga 3 Lista prihvatljivih troškova (dodati "za proizvodnju") Točka 23 Priloga I "Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo": Predlažemo iz obvezne dokumentacije isključiti pravomoćnu građevinsku dozvolu te istu propisati kao obveznu dokumentaciju u fazi II.dijela zahtjeva za potporu, zbog duljine vremenskog perioda potrebnog za ishođenje iste. Nije prihvaćen U skladu s točkom 53. Priloga 1 ovoga Natječaja Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove za koje se postupci nabave provode putem Portala ponuda, nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s podtočkom 2.4.1 ovoga Natječaja i Uputom za prikupljanje ponuda za neobveznike javne nabave (Prilog 8 Natječaja). Navedeno u Prilogu 1 podrazumijeva da se radi o proizvodnji. Prilogom 4 ovoga Natječaja propisana je dokumentacija za koju nije moguća dopuna, dok je svu ostalu dokumentaciju moguće dopuniti.