Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZELENA AKCIJA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 4. Predloženim izmjenama podstavka 2. stavka 1. članka 3. sužava se nadležnost središnjeg tijela državne uprave za poslove zaštite prirode. Prema trenutno važećem zakonu ovo je tijelo nadležno za namjerno uvođenje GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a u okoliš, dok se predloženim izmjenama njegova nadležnost sužava samo na namjerno uvođenje u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište (pokusna polja). Zelena akcija smatra kako bi se nadležnost središnjeg tijela državne uprave za poslove zaštite prirode trebala proširiti i na sve ostale oblike namjernog uvođenja GMO-a u okoliš poput uvođenja GM kultura u poljoprivredi i šumarstvu. U stavku 3. novopredloženog članka 3. (“O provedenim upravnim postupcima iz svoga djelokruga rada, tijela iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3.točke b), c), d) ovoga članka najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu podnose godišnje izvješće središnjem tijelu državne uprave za poslove zdravlja”), redni broj 3. treba zamijeniti rednim brojem 4. zbog ubacivanja novog podstavka 3. o namjernom uvođenju GMO-a u žive organizme u svrhu kliničkih ispitivanja. Primljeno na znanje Prijedlog zainteresirane javnosti prima se na znanje.
2 ZELENA AKCIJA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 5. Predložene izmjene članka 7. ima više smisla ubaciti u stavak 1. (iza riječi provoz) nego stavak 2. istog članka, odnosno članak bi trebao izgledati ovako: Članak 7. Prekogranični prijenos, provoz, ograničena uporaba, namjerno uvođenje u okoliš u svrhu pokusnih polja, u svrhu kliničkih bolničkih ispitivanja, uzgoj i stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a (u daljnjem tekstu: uporaba GMO-a) dopuštena je uz uvjete i na način propisan ovim Zakonom i posebnim propisima. Dopuštenje za uporabu GMO-a izdaje rješenjem nadležno tijelo iz članka 3.ovoga Zakona. Detaljan sadržaj i način podnošenja prijave i način zaštite tajnosti podataka navedenih u prijavi te postupak izdavanja dopuštenja sukladno stavku 2. ovoga članka propisat će pravilnikom čelnik nadležnog tijela. Primljeno na znanje Prijedlog zainteresirane javnosti prima se na znanje.
3 ZELENA AKCIJA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 7. U stavku 1. izmijenjenog članka 10. redni broj 2. treba zamijeniti rednim brojem 3. zbog toga što je ubačen novi stavak 2. U stavku 4. izmijenjenog članka 10. iza riječi “za” treba dodati riječi “genetski modificiranu hranu i”. Primljeno na znanje Prijedlog zainteresirane javnosti prima se na znanje.
4 ZELENA AKCIJA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 8. Originalni naslov poglavlja (»Namjerno uvođenje GMO-a u okoliš«) više je u skladu s definicijama iz članka 2. važećeg zakona nego novopredloženi naslov. Naime, tim člankom je namjerno uvođenje GMO-a u okoliš definirano kao: “namjerno uvođenje u okoliš GMO-a ili kombinacije GMO-a za koje se ne koriste nikakve posebne mjere sputavanja radi ograničenja njihova kontakta s općom populacijom i okolišem i za osiguranje veće razine sigurnosti za opću populaciju i okoliš, npr. u svrhu znanstvenih istraživanja, pokusnih polja i druge NEKOMERCIJALNE NAMJENE,” dok je stavljanje GMO-a na tržište definirano kao: “stavljanje GMO-a i proizvoda na tržište znači učiniti GMO i proizvode dostupnim trećim stranama, uz naknadu ili besplatno, izuzev ustupanja GMO-a ili proizvoda ovlaštenim osobama isključivo u svrhu ograničene uporabe ili u svrhu NAMJERNOG UVOĐENJA U OKOLIŠ”. Dakle, prema važećim definicijama stavljanje GMO-a na tržište isključuje namjerno uvođenje u okoliš, dok namjerno uvođenje u okoliš ne uključuje uvođenje u komercijalne svrhe pa naslov »Namjerno uvođenje GMO-a u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište (pokusna polja)« nije u skladu s ovim definicijama. Jasna nam je intencija predlagatelja da se ovom izmjenom jasno razgraniči komercijalni uzgoj GM kultura od uzgoja u pokusne svrhe, no ovaj bi naslov bio smislen samo ukoliko se definicija namjernog uvođenja u okoliš proširi na sve oblike komercijalnog i nekomercijalnog uvođenja u okoliš, što bi prema nama trebalo učiniti. Isti komentar vrijedi i za predložene izmjene članka 26. stavka 2., kao i za sva ostala mjesta gdje se koristi konstrukcija “namjerno uvođenje GMO-a u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište (pokusna polja).” Primljeno na znanje Prijedlog zainteresirane javnosti prima se na znanje.
5 ZELENA AKCIJA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 9. Ista primjedba oko definicija na prethodni članak vrijedi i za ovaj članak. S obzirom na izmjene stavka 1. članka 27. (konkretno, više se ne spominje uredba Vlade RH), potrebno je izmijeniti i stavak 2. članka 52.a važećeg zakona u kojem se ta uredba spominje. Prihvaćen Prijedlog zainteresirane javnosti prima se na znanje.
6 ZELENA AKCIJA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 11. Zelena akcija smatra kako razlozi na koje se Republika Hrvatska može pozivati za uvođenje nacionalnih zabrana/ograničenja ne smiju biti previše nejasni i nedorečeni, već bi trebali osigurati što veću pravnu sigurnost. Sukladno tome, smatramo kako bi popis razloga trebalo dodatno konkretizirati, uz napomenu da se ne radi o iscrpnoj listi. Konkretan prijedlog članka: »Članak 52.c Republika Hrvatska može donijeti mjere kojima na cijelom svojem državnom području ili dijelu svojeg državnog područja ograničava ili zabranjuje uzgoj GMO-a ili skupine GMO-a, određenih prema usjevu ili značajkama. Ograničavanje i/ili zabrana iz stavka 1.ovoga članka provodi se temeljem sljedećih obvezujućih razloga kao što su: a) ciljevi okolišne politike, uključivo i: sprečavanje razvoja otpornosti na pesticide kod korova i nametnika, invazivnost ili otpornost genetski modificirane sorte ili mogućnost križanja s domaćim uzgojenim ili divljim biljkama, sprečavanje negativnih utjecaja na lokalni okoliš koji su uzrokovani promjenama poljoprivredne prakse povezane s uzgojem GMO-a, održavanje lokalne bioraznolikosti, uključujući određena staništa i ekosustave ili određene vrste prirodnih značajki ili značajki krajobraza te posebnih funkcija i usluga ekosustava, nepostojanje ili nedostatak odgovarajućih podataka u vezi s potencijalnim negativnim učincima uvođenja GMO-a u lokalni ili regionalni okoliš države članice, uključujući utjecaj na bioraznolikost; b) urbanističko i prostorno planiranje; c) upotreba zemljišta; d) društveno-ekonomski utjecaji, kao što su nepraktičnost ili visoki troškovi mjera koegzistencije ili nemogućnost provedbe mjera koegzistencije zbog specifičnih zemljopisnih uvjeta, primjerice na malim otocima ili u planinskim područjima; e) izbjegavanje prisutnosti GMO-a u drugim proizvodima; f) ciljevi poljoprivredne politike, uključivo i zaštita raznolikosti poljoprivredne proizvodnje, održavanje i razvoj poljoprivredne prakse koja pruža bolji potencijal za usklađivanje proizvodnje i održivosti ekosustava, osiguranje čistoće sjemena; g) javni poredak (javnih politika). Popis razloga iz stavka 2. ovog članka nije iscrpan, a na njih se može pozivati pojedinačno ili u kombinaciji. Postupak podnošenja zahtjeva za izuzećem dijela zemljopisnog područja i/ili cijelog državnog područja Republike Hrvatske od uzgoja GMO-a podnositelju prijave i Europskoj komisiji za vrijeme postupka odobravanja određenog GMO-a ili za vrijeme obnove suglasnosti /odobrenja na cijelom ili dijelu državnog područja, kao i donošenja mjera iz stavka 1. ovoga članka propisuje Uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo te zaštitu prirode. Središnje tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu i šumarstvo na svojim službenim stranicama objavljuje Popis dijelova državnog područja (zemljopisnog područja) na kojima se ograničava i/ili zabranjuje uzgoj pojedinih GMO-a i/ili grupa GMO-a. Ažurirane informacije o ograničavanju ili zabrani uzgoja pojedinih GMO-a i/ili grupa GMO-a u svakom trenutku moraju biti dostupne javnosti i u skladu s odredbama članka 42. ovoga Zakona. Ograničavanje i/ili zabranu uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom području Republike Hrvatske, Uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjih tijela državne uprave nadležnih za poljoprivredu i šumarstvo te zaštitu prirode.« Primljeno na znanje Prijedlog zainteresirane javnosti prima se na znanje.