Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Turistička zajednica grada Kaštela PRAVILNIK Poštovani, Mišljenja sam da bi uvjeti za zaposlene u LTZ trebali biti isti bez obzira na ostvareni broj noćenja, jer su i zadaće LTZ ova vrlo slične. Predlažem brisati iz članka 3.,4.,5. " manje/ više od 1.000.000 noćenja ", a temeljem toga brisati članak 3. Mislim da bi, posebno, uvjeti za direktora trebali biti isti za sve LTZ-ove. U članku 4. stavk 1. -dodati " minimalno " ispred "završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij", ujedno definirati da bi ipak studij koji je završio direktor trebao biti vezan za turizam, ekonomiju i sl. Ponavljam - u članku 5. brisati "više od 1.000.000 noćenja " , te tako omogućiti da sve LTZ u svoje Pravilnike uključe mogućnost zapošljavanja osobe sa " minimalno" završenim stručnim studijem ili preddiplomskim sveučilišnim studije, a svaka LTZ može zaposliti takvu osobu sukladno svojim mogućnostima i potrebama. U članku 6. propisati minimalne uvjete , odnosno dodati u stavak 1. riječ "minimalno" završena srednja škola, a da bi se na stručnim poslovima mogla zaposliti i osoba sa većom kvalifikacijom, sukladno mogućnostima i potrebama LTZ. Nadam se da ćete uvažiti ove sugestije. S poštovanjem, Nada Maršić, direktorica TZG Kaštela Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se brisanje iz članka 3. i 4. "manje/ više od 1.000.000 noćenja", a temeljem toga brisati članak 3., budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020). Ne prihvaća se definiranje smjera studija, budući da Pravilnik propisuje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, dok turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija. Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“, a članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Prijedlog je prihvaćen uvažavajući činjenicu da je izričaj potaknuo brojne prijedloge za promjenu, iako dodavanje riječi najmanje ne mijenja sadržajno odredbu, budući da je pravilnikom propisan minimalni uvjet koji osoba mora ispunjavati, a podrazumijeva se da i netko s višom kvalifikacijom ispunjava uvjet. Tako, ako netko tko npr. zna 3 strana jezika umjesto traženog jednog, neće sigurno biti neprihvatljiv. Prihvaća se na način da se u članku 5. briše „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje“.
2 Turistička zajednica Općine Fažana PRAVILNIK Poštovani predlažem da baza ovog Pravilnika ostane Pravilnik iz 2017. godine uz određene korekcije : 1. Obzirom da je opseg i složenost poslova, zadataka i aktivnosti po zaposlenom u pojedinoj zajednici, bez obzira na broj ostvarenih noćenja, vrlo sličan (u zajednici koja ostvaruje veći broj noćenja te time realizira i veći broj aktivnosti – ima i veći broj zaposlenih; dok je u zajednicama s manjim brojem aktivnosti i manji broj zaposlenih od kojih se očekuje veća stručnost i angažman u realizaciji svih Zakonom i godišnjim programima rada propisanih zadataka) trebalo bi postaviti jedinstvene uvjeta za sve razine sustava 2. Da uvjeti za direktore budu prema propisanim uvjetima iz Članka 1. Pravilnika iz 2017. godine (premda bi, realno gledano, prema sada propisanim zadaćama koje obavljaju turističke zajednice uvjeti trebali bi biti i viši, bitno je da u tom članku stoji riječ “najmanji” koja omogućuje javljanje osobama i viših kvalifikacija, znanja i vještina) 3. Omogućiti na svim razinama, ukoliko postoji potreba, postojanje radnih mjesta ili rukovoditelja ustrojstvene jedinice ili voditelja određenih projekata s najmanje stručnim ili preddiplomskim sveučilišnim studijima. 4. Za radnike zaposlene na stručnim poslovima turističke zajednice primjena članka 4. dosadašnjeg Poslovnika, uz dopunu alineje 1. koja bi trebala glasiti da ima najmanje završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju Srdačan pozdrav, Melita Peroković TZO Fažana Djelomično prihvaćen Ne prihvaća postaviti jedinstvene uvjete za sve razine sustava, budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020) Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., , članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Prihvaća se na način da se u članku 5. briše „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje“.
3 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PODSTRANA PRAVILNIK Poštovani, Nastavno na predočeni tekst Pravilnika o zaposlenima u turističkim zajednicama, nalazim shodnim i potrebnim komentirati: Odredbu čl.3.st.1. na način da minimalni uvjeti za radno mjesto direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje podrazumijevaju: - da kandidat ima završen najmanje stručni studij smjera turizam; - da kandidat ima najmanje 3 godina iskustva na poslovima na rukovodećim radnim mjestima u turizmu - da kandidat ima položen stručni ispit - da kandidat ima znanje jednog stranog jezika - da kandidat ima znanje rada na osobnom računalu. Odredbu čl.4.st.1. na način da minimalni uvjeti za radno mjesto direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje podrazumijevaju: - da kandidat ima završen najmanje stručni studij smjera turizam; - da kandidat ima najmanje 5 godina iskustva na poslovima na rukovodećim radnim mjestima u turizmu - da kandidat ima položen stručni ispit - da kandidat ima znanje jednog stranog jezika - da kandidat ima znanje rada na osobnom računalu. S poštovanjem, Zdravka Švenda, Turistička zajednica Općine Podstrana Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Prihvaća se u dijelu radnog iskustva za direktore lokalnih turističkih zajednica ispod 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje pa se u članku 3. stavku 1. točka 2. ispred riječi: „poslovima u turizmu“ dodaje riječ: „rukovodećim“. Ne prihvaća se definiranje smjera studija, budući da Pravilnik propisuje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, dok turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija. Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita, budući da se ovim Pravilnikom propisuju posebni uvjeti, dok je polaganje stručnog ispita propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
4 turistička zajednica Dugi Rat PRAVILNIK Najveći nedostaci ovog Pravilnika su sljedeći: -kao uvjet traži se „radno iskustvo“, a ne „radni staž“. Potrebno je pisati „radni staž“. Obrazloženje: Po ovome, direktor turističke zajednice može biti osoba koja je „upravo sada“ završila stručni studij, jer je tri ljetne sezone tijekom svog studiranja odradila u turizmu i tako stekla iskustvo od jedne godine, a možda i na poslovima koji nemaju uopće veze s papirima. Treba puno vremena i iskustva i za najjednostavnije uredske poslove! A tek za poslove Direktora!? U manjim turističkim zajednicama rade najčešće direktori i jedan zaposlenik. U ovakvim zajednicama direktori rade na svim poljima poslovanja, gdje je potrebno veliko iskustvo, jer jednostavno treba znati „sve“. Direktori i rukovode i "rade sve“. Ovu činjenicu znamo svi mi koji u našem sustavu radimo! -Pravilnik ne propisuje poslove radnog mjesta rukovođenja u LTZ koja ostvaruje „manje“ od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje. To znači da takve LTZ (a njih je većina) neće imati TIC-eva, jer Statut kaže: „Poslove Turističko-informativnog centra (TIC-a) vodi i organizira voditelj TIC-a.“ A voditelj TIC-a je radno mjesto rukovođenja. Znači, TIC-eva nema – nezamislivo u stvarnosti. -po svim člancima potrebno je „više godina radnog staža“, i to u turizmu i na rukovodećim poslovima. -potrebno je imati položen stručni ispit. Primjer najvećeg nedostatka ovog Pravilnika: Sadašnji direktor LTZ koja ostvaruje „manje“ od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje ima „visoku stručnu spremu“ i radi na poslovima direktora LTZ „10, 15, 20 ili 25 godina“. Ukoliko ne bude ponovo izabran za direktora, ima dvije mogućnosti: 1. ostati bez posla i egzistencije, a ništa nije skrivio u svom radu ili 2. premjestiti se na radno mjesto stručnih poslova gdje je potrebna „srednja škola“, jer u Pravilniku ne postoji mjesto rukovođenja. Obje mogućnosti - Nepravedno za sadašnjeg direktora! Kate Brahović Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se uvođenje radnog staža umjesto radnog iskustva, budući da se radno iskustvo može steći temeljem samostalnog obavljanja djelatnosti, temeljem ugovora o djelu, osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl., dok se radni staž može ostvariti isključivo zasnivanjem radnog odnosa. Prihvaća se u dijelu radnog iskustva za direktore lokalnih turističkih zajednica ispod 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje pa se u članku 3. stavku 1. točka 2. ispred riječi: „poslovima u turizmu“ dodaje riječ: „rukovodećim“. Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete za obavljanje poslova rukovođenja u lokalnoj turističkoj zajednici razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice pa se u članku 5. briše: „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje“. Ne prihvaća primjedba „po svim člancima potrebno je „više godina radnog staža“, i to u „turizmu i na rukovodećim poslovima“, budući da ne sadrži konkretan prijedlog promjene. Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita, budući da se ovim Pravilnikom propisuju posebni uvjeti, dok je polaganje stručnog ispita propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
5 Turistčka zajednica Grada Nina PRAVILNIK Članak 3. Mišljenja sam da su nisko postavljeni uvjeti za direktore lokalnih turističkih zajednica (posebno onih koje ostvaruju manje od 1.000.000 noćenja) na taj način daje se mogućnost kandidiranja za direktora LTZ osobama koje su odradile doslovce dvije sezone u turizmu i nemaju neke dokazane organizacijske i rukovodeće sposobnosti, a što nije dobro za ukupni razvoj hrvatskog turizma. Ako se uzme u obzir članak 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u kojemu su zadaće lokalnih TZ dolazi se do zaključka da je potrebno propisati stručnu spremu i radno iskustvo za direktora LTZ sukladnih zadaćama koje LTZ trebaju odrađivati. Jako je upitna granica od 1.000.000 turističkih noćenja kao razdjelnica između lokalnim TZ budući da veliki broj lokalnih TZ, posebno onih na obali ostvaruju malo manje od te granice broja noćenja, a po svojim zadaćama imaju iste aktivnosti kao i one koje ostvaruju preko 1.000.000 turističkih noćenja. Za radno mjesto direktora za sve LTZ potrebno je uvesti kriterij barem dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu. Predlažem da se omoguće radna mjesta rukovođenja i u LTZ koje ostvaruju manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja s obzirom da postoje turističke zajednice koje ostvaruju manje od tog broja komercijalnih noćenja, a po složenosti funkcioniranja imaju potrebu za rukovodećim kadrom uz direktora LTZ. Predlažem izmijene u svim člancima Pravilnika gdje se govori o traženim uvjetima da se doda riječ „najmanje“, kako ne bi došlo do diskriminaciji osoba koje imaju veći stupanj stručne spreme ili više radnog iskustva na traženim poslovima. Predlažem da se uzme u obzir iskustvo u stručnim poslovima u turizmu kao i viša razina obrazovanja (VSS). Drugi je prijedlog da se u svim člancima Pravilnika gdje se govori o traženim uvjetima doda jedan stavak koji bi glasio: Turističke zajednice mogu sukladno svojim potrebama u svojim pravilnicima propisati drugačije uvjete za pojedina radna mjesta. Također predlažem dodati uvjet polaganje stručnog ispita za sva radna mjesta. Kriterij o znanju rada na osobnom računalu za osobu koja ima završeni bilo koju vrstu studija mogao je biti uvjet prije dva desetljeća, a danas je to osnovno znanje koje mora imati svaka osoba koja dolazi raditi u bilo koju vrstu turističke administracije. TZG Nina Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu radnog iskustva za direktore lokalnih turističkih zajednica ispod 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje pa se u članku 3. stavku 1. točki 2. ispred riječi: „poslovima u turizmu“ dodaje riječ: „rukovodećim“. Ne prihvaća se prijedlog u dijelu razlike uvjeta za turističke zajednice prema broju ostvarenih komercijalnih noćenja, budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020). Ne prihvaća se prijedlog uvođenja kriterija barem dvije godine radnog iskustva, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati radno iskustvo u duljem trajanju. Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete za obavljanje poslova rukovođenja u lokalnoj turističkoj zajednici razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice pa se u članku 5. briše: „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje“, uz napomenu da o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta odlučuje turističko vijeće turističke zajednice. Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Ne prihvaća se prijedlog da turističke zajednice mogu sukladno svojim potrebama propisati drugačije uvjete za pojedina radna mjesta. Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o turističkom zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020), posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici propisuje ministar nadležan za turizam. Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita, budući da se ovim Pravilnikom propisuju posebni uvjeti, dok je polaganje stručnog ispita propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
6 TZO Bol PRAVILNIK Dodati: završen NAJMANJE stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij DRUŠTVENOG smjera Marktio Marinković, TZO Bol Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Ne prihvaća se definiranje smjera studija, budući da Pravilnik propisuje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, dok turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija.
7 Josko Stella PRAVILNIK Nastavno na prijedlog Ministarstva turizma i sporta o prijedlogu Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, stav Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije je sljedeći; - Smatramo u potpunosti nepotrebnim odvajati lokalne turističke zajednice i pri tome uvjete za obavljanje poslova radnog mjesta direktora na one koje ostvaruju manje i više od milijun komercijalnih noćenja, jer u obavljanju poslova ta podjela ne igra nikakvu ulogu, obzirom je opseg poslova, zadata i aktivnosti jednak, te samim time uvjet za sve direktore lokalnih TZ-a trebao bi biti jednak. Također, zahtijevanje samo jedne godine radnog iskustva na poslovima u turizmu za direktore lokalnih TZ-a sa manje od milijun noćenja je u potpunosti neprofesionalno i dovodi do nedovoljne stručnosti kadra; - izmjenu uvjeta koje trebaju ispunjavati direktori turističkih zajednica bilo koje razine u smislu da se ukida dosadašnji uvjet prethodno potrebnog staža na rukovodećim ili upravljačkim poslovima u turizmu, nego se gledaju godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene spreme uz puno manje traženja radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, a bez naznake o kojoj vrsti studija je riječ, smatramo u potpunosti neprihvatljivim i diskriminirajućim za struku; - žalosno je što navedenim prijedlogom struka ponovno postaje nevažna, čime se dovodi u pitanje opravdanost školovanja, ulaganje u vlastito obrazovanje te vrednovanje rada i postignuća. Podjednako tome pridodaje se i činjenica traženja znanja samo jednog stranog jezika praktički za gotovo sve razine, što sa radom u turizmu nije svojstveno. - Nejasna je i činjenica da zakonodavac u prijedlogu nije stavio da zaposleni trebaju imati položen stručni ispit, a isti je naveden u Zakonu o turističkim zajednicama, čl. 23; - uz dužno poštovanje prema svim drugim strukama, u potpunosti je neprihvatljivo da se rukovodećim funkcijama u turizmu bave ljudi koji za to nemaju odgovarajuća znanja, vještine i iskustva, pa bi se tako umjesto stručnih ljudi po obrazovanju i iskustvu, ovim prijedlogom ponovno otvorila mogućnost da turističke zajednice vode ljudi koji uopće ne bi znali što bi trebalo raditi, a da ne govorimo o tome da bi trebali imati iskustva u brendiranju, marketingu, promociji i sl. - također naglašavamo činjenicu da navedenim prijedlogom, većina zaposlenih na svim razinama sustava praktički postaje prekvalificirana jer su njihova znanja, obrazovanje i vještine koje posjeduju, znatno ispred traženih propisanih uvjeta ovim prijedlogom; - u vremenima kada turizam ima sve veće značenje i udio u BDP-u upravo je najpotrebnija stručnost zaposlenih u turizmu na čelnim i rukovodećim funkcijama, te smatramo da stavljanje većeg akcenta na potrebno radno iskustvo na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene spreme, umjesto potrebnog radnog iskustva na poslovima u turizmu nije dobro ni prihvatljivo ni za turizam ni za sustav turističkih zajednica; - Općeniti dojam je da navedenim prijedlogom Pravilnika zakonodavac smatra da za zaposlene u turističkim zajednicama nisu potrebne visoke kvalifikacije i stručnost, čime se degradira cjelokupna struka, a posebice gledajući trenutačno zaposlene na svim razinama sustava; ZAKLJUČAK; Temeljem svega navedenoga, tražimo i predlažemo da uvjeti u Pravilniku za direktore i rukovodeće funkcije budu isti kao i do sada u smislu posjedovanja radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan odgovarajući studij. Degradiranje potrebnog i odgovarajućeg posjedovanja radnog iskustva na poslovima u turizmu dugoročno gledajući destabiliziralo bi pozitivan turistički razvoj u RH te onemogućilo njegov kvalitetan razvoj u budućnosti. TZ SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE Primljeno na znanje Stav Turističke zajednice je načelni komentar bez konkretnog prijedloga i primljen je na znanje.
8 Turistička zajednica grada Zagreba PRAVILNIK Poštovani, uvažavajući sve razine turističkih zajednica, ali i različitosti u potrebama i unutar samih razina, smatramo da treba kod popisivanja uvjeta za sve razine i sva radna mjesta napisati da je potrebno "minimalno ispuniti sljedeće posebne uvjete" ili barem ostaviti sadašnju stipulaciju odredbi "mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete". Na taj način će se omogućiti prilagodba stvarnim potrebama uz obvezu zadovoljavanja propisanih uvjeta koje svi zaposleni u određenim razinama moraju ispunjavati. Ujedno, treba vratiti uvjet položenog stručnog ispita jer taj uvjet proizlazi iz zakonske odredbe. Naime, iščitavajući članak 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i proizlazi da je to uvjet za rad kao i da je za tu činjenicu bitan trenutak zasnivanja radnog odnosa. Turistička zajednica grada Zagreba Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Ne prihvaća se definiranje smjera studija, budući da Pravilnik propisuje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, dok turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija.
9 TZO Baška Voda PRAVILNIK Poštovani! Savjetovanje se provodi o „Pravilniku o posebnim uvjetima kojetrebaju ispunjavati zaposleni u TZ“. Pitam se po čemu su predloženi uvjeti posebni. Zar poznavanje jednoga i to svjetskoga jezika i znanje rada na računalu danas i van poslovnoga svijeta ne spada u osnovnu pismenost? Predlažem da aktivno znanje najmanje dva svjetska jezika bude uvjet za direktore TZ na svim razinama. Eventualno, na lokalnoj razini TZ s ispod 500.000 noćenja uvjet bi mogao biti znanje minimalno jednoga svjetskoga i jednoga drugoga stranoga jezika. Uvjet najmanje završenoga preddiplomskoga studija propisao bih samo za direktora lokalne TZ s ispod pola milijuna noćenja. Direktori svih ostalih TZ, na svim razinama, trebali bi imati završen najmanje fakultet, s tim da bi za sve razine prednost trebali imati fakulteti turističkih usmjerenja. Međutim, bojim se da ovdje imamo „kvaku 22“, odnosno sputavajuće odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti iobrazovanju, na koje se poziva i prijedlog pravilnika. Uvjete koji se odnose na iskustvo potrebno za rukovodeća radna mjesta vezao bih za radni staž na poslovima u turizmu ili ugostiteljstvu, s istovjetnom razinom stečenoga obrazovanja. S obzirom na to da se u praksi pokazalo da je rad u sustavu TZ prilično specifičan, kako po pitanju različitih stručnih, tako i iskustvenih znanja, prednost pri izboru za direktora TZ trebali bi imati oni s više iskustva na upravo tim poslovima. Dakle, na prvom mjestu ispunjavanje minimalnih uvjeta, a potom priznavanje određenih prednosti, iako malo podsjeća na ratne zasluge. S minimalnim uvjetima za mjesto direktora izjednačio bih uvjete za ostala rukovodeća mjesta i mjesta razine pomoćnika direktora TZ. Usput, logično bi bilo da odgovarajući stručni uvjeti vrijede i za predsjednike TZ određene razine. Uvjet minimalnih znanja jezika za ostala stručna mjesta u TZ povećao bih za sve razine, a na način da budu za jedan stupanj manje od uvjeta za mjesto direktora iste TZ. U slučaju stručnih poslova na radnim mjestima na kojima se ne kontaktira s turistima dovoljni uvjet bi moglo biti znanje jednoga svjetskoga jezika. Može se zaključiti da su uvjeti iz predloženoga pravilnika prilog nastavku obezvrijeđivanja stručnosti i ne vode proklamiranom povećanju profesionalizacije rada u TZ. Ne radi li se zapravo o daljnjem povećanju politizaciji TZ i u našoj državi raširenom poimanju da su svi stručnjaci za nogomet i turizam? Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Ne prihvaća se definiranje smjera studija, budući da Pravilnik propisuje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, dok turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija, godine iskustva i dodatno znanje stranog jezika.
10 Turistička zajednica Grada Pule PRAVILNIK Poštovani, Vidljivo je da ste pokušali ispraviti nelogičnost prijašnjeg pravilnika podjele uvjeta direktora na gradove i općine (jer neke TZ gradova imaju minimalan prihod, a općina "maksimalan") a ovakva podjela sa granicom 1.000.000 noćenja ide prema prihodima. Na prvu sam pozdravila navedenu odluku, ali s obzirom na suradnju sa kolegicama iz manjih tz-ova mislim da uvjeti ustvari trebaju biti za sve isti jer u malim turističkim zajednicama je često jedan do dva čovjeka koji moraju raditi čitav dijapazon aktivnosti, te direktori svakako moraju biti potkovani znanjem (što imaju manje novaca to više toga rade sami). Također mi je jasno da ste sve direktore sveli na uvjete koje su prije imali u tz općinama jer bi inače stavljanjem samo diplomskog studija postojeći direktori bili automatski eliminirani, i mislim da je to u redu kao i ostali uvjeti koji su bili do sada (poznavanje jezika i sl.). Međutim mislim da vam fali za stručnu spremu riječ minimalno jer u protivnom se automatski eliminiraju direktori koji imaju visoku stručnu spremu (diplomski studij). Također mislim da bi riječ minimalno trebala stajati za sve zaposlene jer i djelatnici u većim turističkim zajednicama rade takve poslove da svakako moraju biti potkovani znanjem - financije, digitalizacija, velike manifestacije i sl. Mišljenja sam i da bismo trebali poštovati svoju struku kao i ostali koji poštuju svoju i ostaviti da se za direktore mora imati radno iskustvo na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma, na taj način će se ipak osigurati direktori sa predznanjem iz turizma. Srdačni pozdravi, Sanja Cinkopan Korotaj TZ Pula Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu razlike uvjeta za turističke zajednice prema broju ostvarenih komercijalnih noćenja obzirom da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020) u članku 32. stavku 2. propisuje dodatne zadaće za one lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja. Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“.
11 Mate Donadić PRAVILNIK Kao radnik u turizmu preko 50 godina smatram neophodnim slijedeće: 1. Direktor TZ na lokalnom nivou može imati dodiplomski studij, ALI ISKLJUČIVO TURISTIČKE STRUKE, kako se ne bi dogodilo da na to mjesto dođe osoba koja nema veze s turizmom. 2. iskustvo na rukovodečem položaju treba precizirati da to mora biti u turizmu, kako se ne bi omogućilo šefu gradilišta da ispunjava uvjete za direktora TZ 3. poznavanje jednog stranog jezika pokazuje da na to mjesto može doći osoba koja nema veze s turizmom. Tko to radi u turizmu da ne poznaje minimalno dva strana jezika. To je minimum minimuma. Nemojmo zaboraviti da se već u 1. razredu osnovne škole uče dva strana jezika. Dokaz poznavanja stranih jezika mora biti vjerodostojan, jer to do sada nije bio. 4.Tko će kontrolirati poznavanje rada na računalu? Koliko dobro direktor mora poznavati računalo? 5. "Stručni" ispit do sada je bio sve samo ne stručni. Kako netko može upravljati destinacijom, a da ne poznaje tu destinaciju. Umjesto "stručnog" ispita predlažem kao dokaz poznavanja destinacije s kojom će direktor upravljati ISPIT LOKALNOG TURISTIČKOG VODIČA. To bi trebao biti minimum za direktora TZ. Nije prihvaćen Vezano uz navedene primjedbe, definiranje smjera studija nije predviđeno, budući da Pravilnik propisuje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, dok turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija. Poznavanje jezika i rada na računalu provjerava se prilikom odabira direktora ili zapošljavanja. Ne prihvaća se stručni ispit zamijeniti ispitom za lokalnog vodiča, budući da je stručni ispit propisan člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i nije ga moguće mijenjati ovim Pravilnikom.
12 Turistička zajednica općine Postira PRAVILNIK Predloženi uvjeti za radno mjesto direktora LTZ omalovažavaju cijeli sustav na lokalnoj razini. Uvjeti bi trebali biti onakvi kakvi su predloženi za direktora RTZ, ili barem da uvjet glasi ''najmanje završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij''. Uz to, danas je znanje jednog stranog jezika u turizmu uvjet koji se podrazumijeva, stoga bi trebalo uz znanje jednog zahtijevati i poznavanje još jednoga stranoga jezika. Podjela na destinacije koje ostvaruju manje ili više od 1.000.000 komercijalnih noćenja je nepravedna (prevelika je razlika), pogotovo što u manjim Turističkim zajednicama u sistematizaciji ne postoji radno mjesto rukovoditelja ili pomoćnika, stoga direktori obavljaju i više poslova nego što im je to ''propisano'', a to ne može obavljati nedovoljno stručna osoba. Djelomično prihvaćen Vezano uz navedene primjedbe, definiranje smjera studija nije predviđeno, budući da Pravilnik propisuje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, dok turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija. Poznavanje jezika i rada na računalu provjerava se prilikom odabira direktora ili zapošljavanja. Ne prihvaća se stručni ispit zamijeniti ispitom za lokalnog vodiča, budući da je stručni ispit propisan člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i nije ga moguće mijenjati ovim Pravilnikom
13 TZ grada Šibenika PRAVILNIK Predloženi uvjeti za direktora i za djelatnike u stručnim službama LTZ diskreditiraju cijeli sustav, ovo je svojevrsni korak unatrag koji će se svakako odraziti na funkcioniranje TZ-ova. Izazovi, nacionalni projekti, EU projekti i aktivnosti su iz godine u godinu sve veći, potrebna je veća razina znanja i edukacije i skoro je neusporediva količina obveza i obima posla u odnosu na 2013...kad su propisani totalni drugačiji uvjeti. Omalovažava se funkcija direktora jedne organizacije koja bi kao DMO trebala upravljati destinacijskim razvojem i marketingom destinacije. Godinama je naglasak bio na povećanju razine znanja i obrazovanja u sustavu.... jednostavno ovi uvjeti se čine neodrživima. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba nego komentar.
14 Turistička zajednica Dubrovačko - neretvanske županije PRAVILNIK U člancima 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.,14. i 15. propisuje se slijedeći uvjet: "znanje rada na osobnom računalu". Navedena formulacija je primjerenija 20. stoljeću, a ne današnjem vremenu kada u džepu nosimo mobilne telefone koji su zapravo osobna računala, a k tome je teško zamisliti da današnji srednjoškolci i još više visokoškolovani kadrovi ne koriste računala i raznovrsne programske alate i aplikacije. Nismo li svjedoci odvijanja nastave na daljinu u osnovnim, srednjim i visokoškolskim institucijama, a to bez navedenog znanja rada na osobnom računalu niti jedan učenik ili student ne bi mogao pratiti. Također je sama formulacija nejasna u pogledu dostavljanja prihvatljive potvrde o "znanju rada na osobnom računalu" uz prijavu na natječaj, te može predstavljati problem u samoj proceduri izbora prijavljenih kandidata. Predlažem da se navedeni uvjet izostavi ili da se jasnije odredi kako bi kandidati mogli uz prijavu podastrijeti vjerodostojne dokaznice o navedenom uvjetu. Nije prihvaćen Poznavanje rada na računalu provjerava se prilikom odabira direktora ili zapošljavanja, a javnim natječajem se detaljnije precizira potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu.
15 TZP Četiri Rijeke PRAVILNIK Poštovani, U Članku 3., uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta direktor LTZ-a, smatramo kako bi uvjeti trebali biti onakvi kakvi su u Članku 7., uvjeti za obavljanje poslova direktora RTZ-a, iz razloga što se ipak radi o poslovima na kojima bi trebala biti stručna osoba sa završenim diplomskim studijem, a ne stručnim ili preddiplomskim studijem. O LTZ-ovima ionako postoje fame kako su to ustanove koje ne rade ništa, a spuštanjem kriterija na ovu razinu, barem za radno mjesto direktora, zaista dopuštamo potencijalno nestručnim osobama odgovorne rukovodeće funkcije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se u odnosu na kvalifikaciju. Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati višu kvalifikaciju.
16 Ivo Mravičić PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Turistička zajednica Tučepi Pred nama je prijedlog Pravilnika o uvjetima koje moraju ispuniti zaposleni u sustavu TZ.a. Predlagatelj, kada su u pitanju LTZ, pravi jasnu distinkciju između TZ-a koje ostvaruju do 1.000000 komercijalnih turističkih noćenja i TZ-a koje ostvaruju preko 1.000000 komercijalnih noćenja i s tim u vezi predlaže uvjete koji se uglavnom odnose na potrebno radno iskustvo u strućnoj spremi koju posjeduje. Navedena podjela je nepotrebna jer direktori u lokalnim TZ-a rade istovjetne poslove, neovisno o broju komercijalnih noćenja. Kako je lijepo u kometarima navedeno, ovi direktori su i knjigoviođe i ekonomsiti i pravnici i umjetnički voditelji. Prilikom predlaganja uvjeta za zaposlene u sustavu TZ-a bilo je za očekivati donošenje takvih uvjeta koji bi predstavljali novi kvalitativan iskorak u podizanju kvalitete obnašatelja funkcije direktora tursitičke zajednice.No, za uzvrat dobili smo još jedno veliko razočarenje.Još jednom smo vidjeli koliko se cijeni naša pozicija. Kriteriji su se toliko spustili i funkcija direktora do kraja je degradirana. Kako će tek reagirati turistička javnost kada vidi da sam resor ide u totalnu degradaciju direktora. Danas, kada imamo toliko školovanih mladih ljudi mi bježimo od završenog fakulteta koji je postojao u starom pravilniku. Zašto se bojimo škole? Ojačajmo direktora s još većim znanjem, jer, ne zaboravimo, direktori turističkih zajednica ostaju zadnja linija obrane javnog turističkog interesa. Oni se bore za ugodan boravak turista i za održivi i zeleni turizam. Još tragičniji prijedlog odnosi se na potrebno radno iskustvo gdje predlagatelj predlaže alternativno 1 godinu radnog iskustva u turizmu u stečenoj stručnoj spremi. Iako imam dovoljno godina uvijek je potrebno učiti, ali na mjestu direktora vidjeti osobu samo s jednom godinom iskustva čini nam se krajnje nevjerojatnim s obzirom na zadaće koje se navode u Zakonu o turističkim zajednicama. Stoga ukoliko želimo spriječiti narušavanje sustava i zamjenu kvalificiranih kadrova manje kvalificiranim kadrovima, potrebno je hitno promijeniti uvjete iz Pravilnika, pa stoga predlažem: - sveučilišni diplomski studij ili diplomski stručni studij ( jer svaki direktor hotelskog objekta ima diplomski studij) društvenog smjera -radno iskustvo od 3 godine na rukovodećim poslovima u turizmu -aktivno znanje jednog i poznavanje drugog svjetskog jezika ( danas u srednjim školama uče dva jezika i svaki konobar poznaje dva jezika). Od strane Ministarstva turizma ustrajava se u smjeni dosadašnjih direktora i natječajima za izbor novih direktora, suprotno temeljnom pravnom načelu-načelu stečenih prava, što mi je, kao sveučilišnom nastavniku iz područja prava, dobro poznato. Ishitreno se donosi novi pravilnik s uvjetima koji su znatno niži u odnosu na stari pravilnik, što će dovesti do tehnološkog viška turističke pameti, sve u korist nedovoljno stručnih budućih direktora. Stoga, izmijeniti ovaj pravilnik i pokažimo da vodimo računa o usavršavanju i obrazovanju. Žao mi je što sam ovo nakon više od trideset godina u turizmu doživio. Direktor Dr. sc. Ivo Mravičić, dipl.iur. Nije prihvaćen Ne prihvaća se izmjena odredbi Pravilnika na način da uvjeti za zaposlene u lokalnim turističkim zajednicama budu isti za sve lokalne turističke zajednice, budući da je ovakva podjela usklađena s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020). Ne prihvaća se prijedlog stupnja obrazovanja, godina radnog iskustva, poznavanje stranog jezika te smjer studija, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati viši stupanj obrazovanja, duže radno iskustvo, dodatno znanje stranog jezika i smjer studija.
17 Turistička zajednica Grada Korčule PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Poštovani, Uvjet položenog stručnog ispita? Predlažem za sva radna mjesta i uvjet: položen stručni ispit, Lp, Hana Turudić Nije prihvaćen Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
18 TZO Bol I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Predloženi novi pravilnik o posebnim uvjetima za zaposlene u LTZ omalovažava i degradira cijeli sustav LTZ. Kod donošenja novog Zakona o TZ i promicanju hrvatskog turizma naglasak je bio na većoj učinkovitosti sustava i profesionalizaciji istog te transformaciju LTZ u DMO a direktora LTZ u destinacijskog managera. Spuštanjem kriterija koje direktor LTZ mora ispunjavati sumnjam da će sve ovo biti ostvarivo. Često direktor LTZ u svom svakodnevnom radu mora imati znanja i biti pravnik, ekonomist, PR, event, IT manager ali i vještine fizičkog radnika. Od LTZ očekuje se da prijavljuje projekte na fondove EU, strateški planira razvoj turizma destinacije i upravlja njegovim razvojem. Novim Zakonom o TZ direktor LTZ nije profesionalno radno mjesto već izborno i sumnjam da će biti u stanju strateški promišljati dugogodišnji turistički razvoj destinacije kad je na mandatnom razdoblju. Treba ugraditi da ima "najmanje "završen stručni studij i preddiplomski sveučilišni studij. Znači li da se postojeći direktori LTZ koji imaju završen diplomski sveučilišni studij ne mogu javljati na natječaj jer imaju višak kvalifikacija te im slijedi otkaz a drugo radno mjesto im se ne može ponuditi jer se za ista traži srednja škola. Mislim da uvjeti koji su propisani za direktora LTZ koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja treba vrijediti i za direktore LTZ koja ostvaruju manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja te ugraditi - organizacijske sposobnosti. Vratiti polaganje stručnog ispita, što je jamstvo da direktor mora znati pravnu regulativu funkcioniranja sustava TZ i ostalih zakona o ugostiteljskoj - turističkoj djelatnosti. Prijedlog četverogodišnji program rada TZ treba li sastavljati na temelju postojeće metodologije koje je propisalo MINTS ili se bazirati na strateškim dokumentima i smjernicama razvoja turizma destinacije. Marktio Marinković, TZO Bol Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi: „završena“ doda riječ: „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Ne prihvaća se prijedlog razlike uvjeta za turističke zajednice prema broju ostvarenih komercijalnih noćenja budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020) Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
19 Tina Andrijić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Mišljenja sam da bi 'Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama' trebao uvažavati 'Zajednički europski referentni okvir za jezike' (eng. CEFRL) kao temeljni kriterij vrednovanja razine jezične sposobnosti. U Pravilniku se navode uvjeti o znanju stranog jezika, odnosno poznavanju stranog jezika, (ili kako je to u prijašnjim verzijama Pravilnika bilo formulirano - 'aktivno znanje jednog svjetskog jezika', odnosno 'poznavanje jednog svjetskog jezika'), no u nijednom dijelu Pravilnika nije jasno definirano što znači znanje stranog jezika, i po čemu se točno znanje stranog jezika razlikuje od poznavanja stranog jezika. Smatram da je ovdje ostavljen prostor za različite interpretacije, i da je potrebno uključiti jasan i mjerljiv način vrednovanja razine jezične kompetencije kroz stupnjeve CEFRL-a: A, B i C. Predlažem sljedeće: 1. za zaposlene u lokalnoj turističkoj zajednici, kao i za direktora lokalne turističke zajednice: znanje jednog stranog jezika (razina B2) 2. za zaposlene u regionalnoj turističkoj zajednici: znanje jednog stranog jezika (razina B2) 3. za direktora regionalne turističke zajednice: znanje jednog stranog jezika (razina B2) i poznavanje još jednog stranog jezika (razina A2) 4. za zaposlene u Hrvatskoj turističkoj zajednici: znanje dva strana jezika (razina B2) 5. za direktora Hrvatske turističke zajednice, pomoćnika direktora, voditelja ureda direktora i glavnog savjetnika: znanje dva strana jezika (razina B2) i poznavanje još jednog stranog jezika (razina A2) 6. za direktora predstavništva ili voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu: znanje jednog stranog jezika (razina C1), znanje jednog stranog jezika (razina B2) i poznavanje jednog stranog jezika (razina A2) Također, vrijedilo bi razmotriti da se kao obavezan strani jezik definira engleski jezik budući da je turistička komunikacija globalna komunikacija u kojoj prednjači engleski jezik. Nadalje, svakako bi trebalo utvrditi da kod definiranja razine znanja stranog jezika samoprocjena ne može biti prihvatljiv dokaz. Turizam u svojoj osnovi promiče koncept višejezičnosti. Hrvatska turistička zajednica trebala bi stremiti podizanju mjerila u turizmu i promicati transparentnost jezičnih kvalifikacija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog vrednovanja jezičnih kompetencija budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata valorizira znanje stranog jezika a kao prednost može valorizirati i dodatno znanje stranog jezika. Poznavanje jezika provjerava se u okviru postupka odabira.
20 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVA I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Dodati kao uvjet polaganje stručnog ispita. Nije prihvaćen Ne prihvaća se propisivanje stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
21 TZ grada Vinkovaca I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Prema za sada važećem pravilniku, jedan od uvjeta bilo je i polaganje stručnog ispita. Izostavljanjem ovoga uvjeta, kao da se podcrtava nevažnost poslova, rada i djelatnika sustava TZ-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se propisivanje stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
22 ŽELJKO MATIĆ II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Nevjerojatno sramotan i degradirajući prijedlog. Izgleda da je cilj uništiti javne službe u svim segmentima. Zadnjih 30 godina, kad dipl. inž. računalstva skoro nije ni bilo, to je bio uvjet za biti nastavnik računalstva u srednjim školama. Danas, kad ih završava visoko obrazovanje na stotine/tisuće godišnje, u školama se može predavati računalstvo i sa samo višom školom bilo kojeg smjera, koje i nema veze s računalstvom. Isti slučaj je i ovdje. Godišnje stotine/tisuće osoba završava fakultete i stječe VSS, skoro svaki srednjoškolac upisuje neki fakultet. I onda predlagatelj predlaže da TZ vodi netko sa nedostatnom stručnom spremom, nikakvog iskustva u turizmu? Smatrati radnim iskustvom u turizmu iznajmljivanje ležaljki ili prodaju sladoleda može samo netko kome uopće nije stalo do razvoja turizma i do probitka Republike Hrvatske. Ovim Pravilnikom želi se stvoriti još jedna fronta za "uhljebljivanje" stranačkog kadra nedovoljnih kompetencija za bilo koji ozbiljniji posao. Po ovom prijedlogu, budući direktori TZ bili bi oni koji najmanje poznaju turizam, s kvalifikacijama i kompetencijama daleko ispod onih koje imaju osobe koje vode turističke tvrtke/obrte na nekom području. S ovim predloženim "prihvatljivim kvalifikacijama" teško da bi netko postao voditelj bilo kakve turističke agencije, direktor bilo kakvog hotela, .... Dakle, predlagatelj smatra da bi TZom trebao upravljati netko tko ima najmanje znanja, iskustva i sposobnosti. S obzirom da je to samo "javna" služba od nje i ne treba očekivati korist nego samo da netko podoban prima dobru plaću? Zahvaljujući ovom Pravilniku dogodit će se novo urušavanje institucija, jer će većina zaposlenih biti s minimalno zadovoljenim kriterijima, nekompetentni i nesposobni. Jedina prednost, koja će im donijeti mnoštvo bodova i pobjedu na natječaju je da su istoj stranci kao i (grado)načelnik. Naša obrazovana mladost, sa VSS, s poznavanjem nekoliko jezika će konobariti po Irskoj a naši iznajmljivači ležaljki koji jedva natucaju nekoliko fraza stranog jezika, nekomunikativni, asocijalni,... će voditi turističke zajednice. Sramota, sramota, sramota! Primljeno na znanje Komentar ne sadrži konkretan prijedlog promjene odredbi Pravilnika.
23 JASNA MAŠINOVIĆ PUH II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Koja godina se uzima kao referentna za broj noćenja? Obzirom na COVID velik broj TZ-a ima fluktuaciju u broju noćenja i broj noćenja prije i za vrijeme pandemije nije isti. Nadalje, kako će se postupati s ugovorima direktora kada broj noćenja prijeđe primjerice 1.000.000 a direktor je ugovor sklopio godinu ranije po uvjetima ispod 1.000.000 noćenja? Obzirom na gore navedene nejasnoće koje proizlaze iz ograničenja "1.000.000 noćenja" smatram da je isti čl.3 nepotreban te ga treba brisati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog brisanja uvjeta za turističke zajednice prema broju ostvarenih komercijalnih noćenja budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020).
24 Turistička zajednica grada Kaštela II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, Mišljenja sam da bi uvjeti za zaposlene u LTZ trebali biti isti bez obzira na ostvareni broj noćenja, jer su i zadaće LTZ ova vrlo slične. Predlažem brisati iz članka 3.,4.,5. " manje/ više od 1.000.000 noćenja ", a temeljem toga brisati članak 3. Mislim da bi, posebno, uvjeti za direktora trebali biti isti za sve LTZ-ove. U članku 4. stavk 1. -dodati " minimalno " ispred "završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij", ujedno definirati da bi ipak studij koji je završio direktor trebao biti vezan za turizam, ekonomiju i sl. Ponavljam - u članku 5. brisati "više od 1.000.000 noćenja " , te tako omogućiti da sve LTZ u svoje Pravilnike uključe mogućnost zapošljavanja osobe sa " minimalno" završenim stručnim studijem ili preddiplomskim sveučilišnim studije, a svaka LTZ može zaposliti takvu osobu sukladno svojim mogućnostima i potrebama. U članku 6. propisati minimalne uvjete , odnosno dodati u stavak 1. riječ "minimalno" završena srednja škola, a da bi se na stručnim poslovima mogla zaposliti i osoba sa većom kvalifikacijom, sukladno mogućnostima i potrebama LTZ. Nadam se da ćete uvažiti ove sugestije. S poštovanjem, Nada Maršić, direktorica TZG Kaštela Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog brisati iz članka 3. i 4. "manje/ više od 1.000.000 noćenja ", a temeljem toga brisati članak 3., budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020). U članku 5. riječi: „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje“ brišu se. Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Ne prihvaća se prijedlog definiranja smjera studija, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija.
25 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE CAVTAT Članak 3. Ovako široko i nisko postavljeni uvjeti za direktore lokalnih turističkih zajednica( posebno onih koje ostvaruju manje od 1.000.000 noćenja) su neprihvatljivi i neodrživi. Praktički otvara mogućnost da osoba sa dvije odrađene sezone u turizmu, na bilo kojim poslovima ili osoba tehničke struke sa dvije godine radnog iskustva u struci može kandidirati za direktora LTZ. To je jednostavno ponižavajuće za sve stručne ljude koji su kroz gotovo tri desetljeća izgrađivali sustav TZ. Pri tome potrebno je problematizirati i paušalnu granicu od 1.000.000 turističkih noćenja koja je postavljena kao razdjelnica među lokalnim TZ. Jer značajan je broj lokalnih TZ, posebno onih na obali, koje ostvaruju samo malo manje od graničnog broja noćenja , ali ostvaruju prihode koji su veći o od značajnog broja regionalnih TZ, međutim eto zakonodavac smatra da ih može voditi osoba sa dvije godine radnog iskustva u svojoj struci, ili godinom radnog iskustva u turizmu (na bilo kojim poslovima). Potrebno je pročitati članak 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u kojem su propisane zadaće lokalnih TZ. Nije teško shvatiti da propisana stručna sprema i radno iskustvo direktora LTZ ne stoje ni u kakvoj korelaciji sa zadaćama koje bi LTZ trebale vršiti. Istina nisu bitno stroži uvjeti za direktora LTZ koje ostvaruju preko 1.000.000 komercijalnih noćenja, ali eto, traži se barem dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu. Kriterij o znanju rada na osobnom računalu za osobu koja ima završen stručni ili preddiplomski sveučilišni studij mogao je biti uvjet prije 20 ili više godina, ali danas bi se ta znanja uz traženu stručnu spremu trebala podrazumijevati, posebno stoga jer nisu propisani način za dokazivanje toga znanja. Obzirom na sve izneseno, smatramo potrebnim u svim člancima Pravilnika gdje se govori o traženim uvjetima umetnuti riječ „najmanje“, kako se ne bi diskriminirale osobe koje imaju veći stupanj stručne spreme ili više radnog iskustva na traženim poslovima. Druga je alternativa da se u svim člancima Pravilnika gdje se govori o traženim uvjetima doda jedan stavak koji bi glasio: Turističke zajednice mogu sukladno svojim potrebama u svojim pravilnicima propisati drugačije uvjete za pojedina radna mjesta. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE CAVTAT Članak 3. Ovako široko i nisko postavljeni uvjeti za direktore lokalnih turističkih zajednica( posebno onih koje ostvaruju manje od 1.000.000 noćenja) su neprihvatljivi i neodrživi. Praktički otvara mogućnost da osoba sa dvije odrađene sezone u turizmu, na bilo kojim poslovima ili osoba tehničke struke sa dvije godine radnog iskustva u struci može kandidirati za direktora LTZ. To je jednostavno ponižavajuće za sve stručne ljude koji su kroz gotovo tri desetljeća izgrađivali sustav TZ. Pri tome potrebno je problematizirati i paušalnu granicu od 1.000.000 turističkih noćenja koja je postavljena kao razdjelnica među lokalnim TZ. Jer značajan je broj lokalnih TZ, posebno onih na obali, koje ostvaruju samo malo manje od graničnog broja noćenja , ali ostvaruju prihode koji su veći o od značajnog broja regionalnih TZ, međutim eto zakonodavac smatra da ih može voditi osoba sa dvije godine radnog iskustva u svojoj struci, ili godinom radnog iskustva u turizmu (na bilo kojim poslovima). Potrebno je pročitati članak 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u kojem su propisane zadaće lokalnih TZ. Nije teško shvatiti da propisana stručna sprema i radno iskustvo direktora LTZ ne stoje ni u kakvoj korelaciji sa zadaćama koje bi LTZ trebale vršiti. Istina nisu bitno stroži uvjeti za direktora LTZ koje ostvaruju preko 1.000.000 komercijalnih noćenja, ali eto, traži se barem dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu. Kriterij o znanju rada na osobnom računalu za osobu koja ima završen stručni ili preddiplomski sveučilišni studij mogao je biti uvjet prije 20 ili više godina, ali danas bi se ta znanja uz traženu stručnu spremu trebala podrazumijevati, posebno stoga jer nisu propisani način za dokazivanje toga znanja. Obzirom na sve izneseno, smatramo potrebnim u svim člancima Pravilnika gdje se govori o traženim uvjetima umetnuti riječ „najmanje“, kako se ne bi diskriminirale osobe koje imaju veći stupanj stručne spreme ili više radnog iskustva na traženim poslovima. Druga je alternativa da se u svim člancima Pravilnika gdje se govori o traženim uvjetima doda jedan stavak koji bi glasio: Turističke zajednice mogu sukladno svojim potrebama u svojim pravilnicima propisati drugačije uvjete za pojedina radna mjesta. Članak 6. Sve rečeno vezano za članak 3. Pravilnika o prenisko postavljenim uvjetima za direktore LTZ vrijedi i za zaposlene na stručnim poslovima. Srednja stručna sprema ( osim za poslove informatora) ne može biti dovoljna za obavljanje stručnih poslova u turističkoj zajednici. Stoga kao i kod članka 3. smatramo potrebnim se i ovom članku člancima Pravilnika gdje se govori o traženim uvjetima umetne riječ „najmanje“, kako se ne bi diskriminirale osobe koje imaju veći stupanj stručne spreme ili više radnog iskustva na traženim poslovima, kako se LTZ u toj mjeri ne bi ograničavale u mogućnosti izbora profila osoba koje smatraju potrebnim. Druga je alternativa da se u svim člancima Pravilnika gdje se govori o traženim uvjetima doda jedan stavak koji bi glasio: Turističke zajednice mogu sukladno svojim potrebama u svojim pravilnicima propisati drugačije uvjete za pojedina radna mjesta. Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Ne prihvaća se da turističke zajednice mogu sukladno svojim potrebama propisati drugačije uvjete za pojedina radna mjesta. Posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici propisuje ministar nadležan za turizam temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o turističkom zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020).
26 Valentina Medić Vitković II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Radno mjesto direktora je, ovim predloženim uvjetima i pravilnikom, u potpunosti degradirano. Zar nije u Zakonu navedeno da je lokalna turistička zajednica osnovana kao lokalna DMO? Direktor bi trebao biti rukovoditelj te iste DMO. Podjela uvjeta za obavljanje mjesta direktora LTZ na LTZ koje ostvaruju manje ili više od 1.000.000 noćenja zaista nema smisla u praksi. Zadaće i odgovornosti su im iste… Međutim, prijedlog Pravilnika nam govori da poslove direktora LTZ koje ostvaruje manje od 1.000.000 može obavljati bilo tko „lijevom rukom i zatvorenih očiju", bez poznavanja zakona iz područja turizma te može biti bilo koje stručne spreme. Članak 3. stavak 2. sugerira da kandidat za mjesto direktora može biti rukovoditelj koji nije imao doticaja s turizmom ili je dovoljno da je godinu dana radio „bilo što“ na poslovima u turizmu. Dakle, propisani uvjeti nisu u skladu sa zadaćama i poslovima koji se obavljaju u sklopu TZ i ozbiljno degradiraju sustav i značenje turizma kao glavne gospodarske grane u državi. Predlažem da se obvezno u obzir uzme i vrednuje viša razina obrazovanja (VSS), kao i minimalno iskustvo na rukovodećim ili stručnim poslovima u turizmu. Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“.
27 TAJANA ROGULJA II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, Na nacrt Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama očitujem se kako slijedi. Prema podacima DZS u referentnoj 2019. godini od ukupno ostvarenih 91.242.931 noćenja, kontinentalna Hrvatska zabilježila je 4.965.225 noćenja od čega je samo grad Zagreb ostvario 53% odnosno 2.638.962 noćenja. Iz navedenih podataka razvidno je da ni jedna kontinentalna županija ni jedan grad na kontinentu nema i dugo neće ostvariti 1.000.000 noćenja što znači da je cijeli sustav LTZ na kontinentu (osim regionalnih TZ) stavljen u podređeni položaj. Osobno držim da turizam na kontinentu ima potencijala i da zaslužuje visoko obrazovane djelatnike na čelu Turističkih zajednica, a ne, kako se u čl. 3. i 4. nacrta Pravilnika predviđa - završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i najmanje dvije, odnosno šest godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju traženom stupnju stručne spreme ili jedna, odnosno dvije godine iskustva na poslovima u turizmu. Osijek kao najveći grad u Slavoniji, četvrti po veličini u RH koji je gospodarsko, upravno, kulturno, sveučilišno, zdravstveno i turističko središte Slavonije i Baranje i koji ostvaruje najveći broj noćenja istočno od Zagreba stavljen je u istu poziciju s npr. LTZ koja ostvaruje 5.000 noćenja ili s onom koja ima 100.000,00 kn izvornih prihoda. Isto se odnosi i na druge kontinentalne gradove. Kriterij podijele LTZ po broju noćenja na manje i više od 1.000.000 ostvarenih komercijalnih noćenja godišnje , po kojem kriteriju su propisani posebni uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta direktora pojedine LTZ, u članku 3. i članku 4. nacrta Pravilnika, po mom mišljenju nije dostatan te LTZ ne bi trebalo dijeliti samo po kriteriju komercijalnih noćenja godišnje. Kao dodatni kriterij u podijeli LTZ svakako bi trebalo uzeti u obzir i visinu izvornih prihoda ( npr min. 2.000.000-3.000.000 kn) budući da npr. grad Osijek sustavno ima veće izvorne prihode, ali i ukupne prihode od svih regionalnih turistički zajednica u Slavoniji i Baranji. Važnost ovog kriterija očituje se i u stalnim upitima članova-gospodarstvenika koji žele znati tko i kako upravlja s članarinama koje u pravilu nisu male. Velika je razlika između LTZ općina i velikih gradova, a ovim kriterijem su svi izjednačeni. TZ-e kao destinacijske menadžment organizacije i kao samostalne pravne osobe , kako su kolege navodile u ranijim komentarima, imaju širok portfelj zadataka i odgovornosti koje zahtijevaju specifična znanja i vještine koje se mogu poistovjetiti s vođenjem jedne tvrtke u realnom sektoru, a u većim gradovima i s poslovima koje rade pročelnici u gradskim upravama, a za takva su mjesta jasno propisani uvjeti VSS i minimalno 5 godina radnog iskustva u struci. Predlažem da se osim kriterija ostvarenih noćenja uvede i kriterij ostvarenih izvornih prihoda te da se za direktora takvih lokalnih turističkih zajednica propišu uvjeti kao i za regionalne turističke zajednice. Osvrnula bih se i na članak 16. stavka 2. uvažavajući sve zaposlenike koji su svojim radom i iskustvom doprinijeli pozitivnim turističkim rezultatima, ali se pojavljuje apsurda situacija da će u pojedinim Turističkim zajednicama koje imaju radnike VSS s dugogodišnjim iskustvom, direktor biti s manjom stručnom spremom i skoro bez iskustva. Kao član Vijeća za regionalnu suradnju (Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku koja je imenovana regionalnim centrom kompetentnosti) -zajedničke regionalne platforme za unapređenje sustava strukovnog obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva koja će omogućiti učinkovitu i sustavnu modernizaciju strukovnog obrazovanja te bržu reakciju na promjene u gospodarskom sektoru, sudjelujem u kreiranju standarda zanimanja Specijalist destinacije kontinentalnog turizma. Ulažemo velike napore da podignemo letvicu u standardima zanimanja kako bi omogućili mladima nastavak školovanja i usavršavanje nužno u vremenima koja rapidno idu naprijed, potičemo razinu kvalifikacije 7. , a onda s druge strane imamo pravilnik koji je upravo suprotan od naših napora. Držim da je neprimjereno za direktore turističkih zajednica posebno većih gradova kako na moru tako i na kontinentu staviti uvjete jedne godine radnog iskustva na poslovima u turizmu koji obuhvaćaju poslove u ugostiteljstvu, poslove na recepciji i slično, kada ima kvalitetnih, visokoobrazovanih ljudi s kompetencijama i iskustvom na rukovodećim mjestima te najvažnije sa željom da učine značajne i vidljive pomake u svojim destinacijama. Prema novom pravilniku takvi kvalitetni ljudi bili bi istovremeno prekvalificirani i degradirani. Tajana Rogulja, TZ grada Osijeka Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog promjene uvjeta za turističke zajednice prema broju ostvarenih komercijalnih noćenja budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020).
28 TZ MERIDIANA SLAVONICA II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, Smatram da će uvjet "završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij", ukoliko se kao takav usvoji u sklopu Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, a vezano uz kompetencije direktora LTZ koja ostvaruje manje od 1.000.000 noćenja godišnje, automatski postati apsolutno kontradiktorni uvjet onome što se u posljednje vrijeme izrazito promovira, a to je cjeloživotno obrazovanje i učenje. Samim time, trenutne mlade osobe koje se žele školovati u smjeru turizma ćete demotivirati, a ukoliko se navedeni uvjet ne preformulira u "NAJMANJE završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij", funkcija direktora LTZ će automatski izgubiti na svojoj težini i važnosti obavljanja poslova koje svaki direktor manje LTZ obavlja, a to je doslovno sve. Prihvaćen Prihvaća se da u članku 3. stavku 1. točka 1. glasi: „završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,“. Prihvaća se u dijelu radnog iskustva za direktore lokalnih turističkih zajednica ispod 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje pa se u članku 3. stavku 1. točki 2. ispred „poslovima u turizmu“ dodaje „rukovodećim“.
29 Turistička zajednica grada Vukovara II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, općeniti dojam ovog Pravilnika je da za obavljanje poslova LTZ nisu potrebne visoke kvalifikacije i stručnost, čime se degradira cjelokupna struka. Neću se ponavljati, kolege su već navele koje sve vrste poslova direktori u malim TZ su primorani obavljati, pitanje je koliko će kvalitetno novi direktori, ako budu zapošljavani prema ovom Pravilniku s traženim godinama iskustva, moći obavljati sve te poslove i zakonom definirane zadaće. Uz prijavu na natječaj potrebno je predati četverogodišnji program rada, na koji način će to napraviti netko tko ima godinu dana iskustva u turizmu i koliko će relevantan i realan biti takav program rada? Prijedlog: Stavak 1: Dodati riječ „najmanje“ Stavak 2: Najmanje 3 godine radnog iskustva u poslovima u turizmu Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“.
30 Turistička zajednica grada Solina II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, Neshvatljivo nam je kako Ministarstvo koje donosi Zakon o turističkim zajednicama i obaveze koje proizlaze za turističku zajednicu a time i direktora moze dati ovakav prijedlog. Jedino ako je pisalo neko drugo Ministarstvo koje nema veze s TZovima možemo razumijeti da se ovakvi uvjeti navode za direktora, bilo TZ s manje ili s više od 1.000.000 komercijalnih noćenja. Od direktora TZa se traži da budu čarobnjaci koji imaju sva moguća znanja (marketing, organizacija manifestacija, IT, kadrovska, računovodstvo...itd) a uvjeti za to su po ovom prijedlogu takvi da ih može ispuniti osoba koja možda nije nikad se susrela s takvim zadaćama. Dakle u stavci 1. Treba ubaciti „minimalno“. U stavci 2. Treba postrožiti godine iskustva na način da budu minimalno 3 godine na rukovodećim mjestima u turizmu na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi iz stavka 1. Treba dodati kao uvjet stručni ispit – koji se mora položiti u roku godinu dana od dana stupanja na dužnost kao i do sada. Ne vidimo razlog zašto se to ne traži više? Ako su nam zadaće u velikoj većini iste zašto postoji razlika između milijun lii više od milijun noćenja? Ukupan dojam je da se ovakvim prijedlogom Pravilnika stvaraju uvjeti za „uhljebljivanje“ a ne za stručnost. Molimo Vas da Prijedlog Pravilnika revidirate. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu razlike uvjeta za turističke zajednice prema broju ostvarenih komercijalnih noćenja, budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020). Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1. nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Ne prihvaća se prijedlog dužeg radnog iskustva, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati duže radno iskustvo. Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
31 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVA II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Stavak 1. točka jedan izmijeniti u: - da ima završen preddiplomski studij ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti (prema postojećem uvjetu većina direktora koji imaju VSS se ne mogu niti kandidirati, mogu se prema predloženom pravilniku kandidirati za radna mjesta direktora u RTZ i HTZ). Stavak 1. točka 2.: Za nepovjerovati je da se u ovom uvjetu traži jedna godina radnog iskustva u turizmu i to još i ne na rukovodećim poslovima. Samim prijedlogom se degradira sustav TZ-ova, posebice LTZ i direktora. Osobno sam zaposlena u TZ-u 12 godina (jedini zaposlenik), od toga sam 8 godina direktorica a 4 godine sam bila stručni suradnik. Radim sve, od rada sa strankama, informatora, logističara, pravnika, osobe iz marketinga, po potrebi knjigovođa, održavanja društvenih mreža, izrade web-a, organizator manifestacija, pravnih pitanja, član raznih savjeta, timova itd...LTZ su prvi kontakt s turistima i umjesto da se kvaliteta podiže i unapređuje, ona se ovim uvjetom snižava. Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1. nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“, a u točki 2. ispred riječi: "poslovima" riječ: "rukovodećim".
32 Turistička zajednica Grada Korčule II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, Grad Korčula je prepoznata destinacija u svjetskim razmjerima, ali niti u 2019. godini TZ Grada Korčule nije imala više od 450.000 komercijalnih noćenja. Raniji Pravilnik je razlikovao uvjete zapošljavanja za direktore općina i gradova te predlažem da novi Pravilnik razlikuje iste. Ukoliko ovakav prijedlog nije prihvatljiv, predlažem uvjete koje trebaju zadovoljiti direktori LTZ koji imaju manje od 1.000.000 noćenja, - da ima završen preddiplomski studij ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti - da ima tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turizmu - da aktivno zna minimalno jedan svjetski jezik - da poznaje rad na računalu - da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje - da posjeduje organizacijske sposobnosti - da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu -predstavi svoj četverogodišnji program rada prema važećoj metodologiji Obrazloženje: Potrebno je dokazati organizacijske sposobnosti u prethodno stečenim radnim iskustvima - isključivo stečenim u turizmu i to na odgovarajućim poslovima. Novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ​postavlja jednake zadaće lokalnim turističkim zajednicama s ukupno 5.000 noćenja godišnje i onima s 999.999 noćenja, a Vaš prijedlog članka 3. višestruko smanjuje kriterije zapošljavanja u tur. zajednicama: -jedna godina iskustva na poslovima u turizmu je kriterij koji degradira stručnost (kandidat može biti svaka osoba koja ima godinu dana iskustva na bilo kojem poslu u turizmu, čak i SSS) -uopće ne postavlja uvjet položenog stručnog ispita? Ukoliko se ne postave minimalno isti kriteriji zapošljavanja ako ne i stroži u odnosu na dosadašnji Pravilnik, kako će turističke zajednice ostvariti ciljeve zadane u članku 9. Zakona o turstičkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i postavljenih zadaća? Činjenica je da ovim prijedlozima višestruko smanjujete kriterije koji su do sada važili za turističke zajednice gradova. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu razlike uvjeta za turističke zajednice prema broju ostvarenih komercijalnih noćenja obzirom da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020) u članku 32 stavku 2 propisuje dodatne zadaće za one lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja. Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1. nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Prihvaća se u dijelu radnog iskustva za direktore lokalnih turističkih zajednica ispod 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje pa se u članku 3. stavku 1. točka 2. ispred „poslovima u turizmu“ dodaje „rukovodećim“. Ne prihvaća se u odnosu na smjer studija i organizacijske sposobnosti, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija i procijeniti organizacijske sposobnosti. Ne prihvaća se u dijelu predstavljanja programa rada. Člankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika propisuje se obveza kandidata da uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1., prilikom prijave na javni natječaj, prilože svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. Ne prihvaća se u dijelu izrečene sigurnosne mjere budući da je člankom 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet već propisano nepostojanje izrečene sigurnosne ili zaštitne mjere zabrane obavljanja poslova iz gospodarstva. Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
33 TZO Ston II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Predlažem da vrednujete iskusto rada u turizmu u stručnoj spremi koja se traži, jer osim LTZ ovo se odnosi i na udružene koje bi trebale značajni potencijal u razvoju i upravljanju destinacijom. LTZ imaju propisani isti set primarnih zadaća, a ovakvo spuštanje kriterija nedvomisleno dokida stručnost i uvodi direktore koji neće moći prepoznati realna stanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog vrednovanja iskustva rada u turizmu u stručnoj spremi koja se traži, budući da nije propisana tražena stručna sprema a uvažavajući i činjenicu da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, i turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati dodatno iskustvo rada u turizmu.
34 Turistička zajednica Općine Okrug II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, u čl.3 st.1. potrebno je ubaciti riječ "minimalno" tako da stoji "završen minimalno stručni ili preddiplomski sveučilišni studij". Ako se to ne promijeni ispada da se veliki broj aktualnih direktora turističkih zajednica koji imaju visoku stručnu spremu neće moći prijaviti na natječaj za direktora jer su prekvalificirani. Također, uvjeti za direktore su srozani na jako nisku razinu - predlažem da se isti postrože, posebice što se tiče radnog iskustva u turizmu - tako da se zahtjeva više godina radnog iskustva u turizmu na rukovodećim poslovima koji su u skladu sa VŠS/VSS stručnom spremom. Domagoj Miše Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Ne prihvaća se prijedlog postrožavanja uvjeta, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati višu stručnu spremu od propisane.
35 Turistička zajednica grada Visa II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, Želim vjerovati (jer sve ostale opcije su zapravo neshvatljive) da je poslodavac jednostavno zanemario navesti riječ “najmanje” kod posebnih uvjeta glede završenog stupnja obrazovanja i da će to biti žurno ispravljeno. Pravilnik se razlikuje i kod uvjeta stručnog ispita koji sada nije naveden u Pravilniku (kao što je to bio slučaj do sada) ali je u Zakonu, pa mislim da bi i taj uvjet radi lakšeg praćenja trebalo navesti i u Pravilniku a ne samo u Zakonu. Kako je kolegica Bartulović lijepo napisala: “Biti direktor lokalne turističke zajednice u praksi znači biti pravnik, ekonomist, menadžer, knjigovođa, IT stručnjak, tajnik, arhivar i sl.”, a ja bih dodao s obzirom da organiziramo i kulturna ljeta, glazbeni i kazališni kritičar i selektor, dizajner, PR, informator i dobar diplomat s obzirom da radite sa cijelom zajednicom. Zapravo pogotovo mi u malim turističkim zajednicama sa jednim ili dvoje zaposlenih nemamo koga delegirati za neke poslove već ih moramo sami odrađivati za što smo praksom stekli znanje i iskustvo. Da ne govorim da je naš ured bio otvoren za turiste iz cijeloga Svijeta, te da smo prošla dva ljeta itekako riskirali zdravlje radeći svoj posao. E sada ovaj vaš Pravilnik sa ovom pogreškom kaže da se velika većina od tristotinjak direktora neće moći kandidirati za direktora TZ jer su prekvalificirani, dok će za destinaciju do 1.000.000 noćenja (uzgred, to je ekvivalent 3 otoka Visa iz rekordne 2019. godine) za direktora moći bit izabran recimo neki dvadeset trogodišnjak koji je upravo završio stručni studij drvne tehnologije, a skupio je godinu dana rada u turizmu tako što svako ljeto konobario u nekom hotelu na obali?! Štoviše, ne samo to nego niti u uredu TZ-a neće biti za njih mjesta jer su prekvalificirani. Zbog svega navedenog smatram da se u Pravilniku potkrala greška, jer ljudi su nažalost dobivali otkaze radi pretvorbe i privatizacije, radi raznih kriza i stečajeva, ali da bi tristotinjak ljudi dobili otkaz zato što su prekvalificirani prema stručnoj spremi (i to za posao koji već obavljaju), dok im za posao treba gomila stručnog znanja iz mnogih područja, zvuči kao loš vic. Upravo zbog toga bih molio da se ova pogreška ispravi i prije kraja savjetovanja da ovo ne dođe u medije jer će cijeli sustav postati predmet izrugivanja. S poštovanjem, Ivo Fiamengo Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1. nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Prijedlog je prihvaćen uvažavajući činjenicu da je izričaj potaknuo brojne prijedloge za promjenu, iako dodavanje riječi najmanje ne mijenja sadržajno odredbu, budući da je pravilnikom propisan minimalni uvjet koji osoba mora ispunjavati, a podrazumijeva se da i netko s višom kvalifikacijom ispunjava uvjet. Tako, ako netko tko npr. zna 3 strana jezika umjesto traženog jednog, neće sigurno biti neprihvatljiv. Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
36 Turistička zajednica Općine Rakovica II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. čl.3,st.2 najmanje dvije godine promijeniti u tri, dodati rukovodećim poslovima, tako da st.2 glasi :najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1.ovog stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu Uvjeti koje su navedeni Pravilnikom za direktora i osobe zaposlene u turističkoj zajednici ne odgovaraju potrebi zadataka koji se obavljaju. Za obavljanje poslova koji se očekuju od turističke zajednice, od općih uredskih gdje je potrebno znanje ekonomije, prava , knjigovodstva do organizatora putovanja, IT stručnjaka, konzultanta za projekte, provedba projekata … zahtjeva više radnog iskustva i višu stručnu spremu. Svi mi koji radimo u sustavu iz iskustva znamo da je daleko veća kvaliteta rada i efikasnost ako imate djelatnike s iskustvom i odgovarajućim višim stupnjem stručne spreme, uvažavajući sve ostale. Ne bi smo s složili s konstatacijama da će ako snizimo kriterije lakše biti zapošljavanje u sustavu, hoće samo pod koju cijenu, pod cijenu poluprofesionalizma. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog izmjena, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati dodatno iskustvo rada u turizmu. U točki 2. dodaje se riječ "rukovodećim".
37 Petra Bartulović II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Smatram da uvjeti koji se ovim Pravilnikom predlažu za radno mjesto direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje do 1.000.000 noćenja nisu odgovarajući. Biti direktor lokalne turističke zajednice u praksi znači biti pravnik, ekonomist, menadžer, knjigovođa, IT stručnjak, tajnik, arhivar i sl., u lokalnim TZ-ovima najčešće ne radi puno radnika te je glavnina odgovornosti za uredno poslovanje Zajednice na direktoru. Zašto MINTS smatra da za takvu vrstu posla nije potrebno više radnog iskustva u turizmu nije potpuno jasno, posebno kad se pogleda s odmakom tj. kad znamo da je npr. 2013.god. za radno mjesto direktora Ureda TZ trebalo imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u turizmu s odgovarajućom stručnom spremom. Što se to "manje" radi u TZ-ovima u 2022.god. u odnosu na 2013.god. ili što je to sad "lakše" pa je dovoljna jedna godina iskustva u turizmu? Na primjeru naše lokalne TZ iz iskustva mogu reći da je izazova sigurno više nego 2013.god.: npr. 2013.god. na području naše TZ ostvareno je 634.430 noćenja, a 2019.god. 971.723 noćenja, otprilike u istom omjeru je rastao i prihod zajednice, aktivnosti i projekti koji su se provodili, ali i očekivanja naših članova vezano za rad Zajednice. Podjela svih lokalnih TZ-ove u samo dvije skupine : one do 1.000.000 noćenja i preko 1.000.000 noćenja ne može bit adekvatna jer se dakle propisuju isti uvjeti za biti na čelu TZ-a koja npr. ostvari 2.500 noćenja, 25.000 noćenja i 970.000 noćenja odnosno isti uvjeti su za one TZ-ove koje npr. imaju godišnji prihod 350.000 kn i 3.500.000 kn. Konkretno, u Splitsko-dalmatinskoj županiji 2019. godine (koju uzmimamo kao rekordnu i referentnu godinu) samo su tri TZ-a ostvarila preko 1.000.000 noćenja: Split, Makarska i Baška Voda. Dakle prema predloženim uvjetima u svim ostalim destinacijama SDŽ, direktor TZ-a može biti osoba koja ima godinu dana radnog iskustva u turizmu na bilo kojim poslovima. Na području naše županije više je destinacija koje imaju dugu tradiciju bavljenja turizmom, brojne članove, kompleksnu problematiku vezanu za razvoj turizma i velika očekivanja šire društvene zajednice o ulozi i angažmanu TZ-a, biti na čelu tih TZ-a je zahtjevna pozicija i nisam sigurna da je realno očekivati da netko tko ima predloženo iskustvo, može adekvatno odgovoriti na sve te izazove. Mišljenja sam da predloženi uvjeti značajno degradiraju važnost radnog mjesta direktora TZ-a i turizam kao struku, žao mi je zbog toga i smatram da to nikome neće donijeti ništa dobro, a najmanje razvoju turizma. Predlažem da revidirate ove uvjete. Primljeno na znanje Komentar je konstruktivan, no nije utemeljen. MINTS je svjesno kompleksnosti poslova koje direktori i ostali zaposleni u turističkim zajednicama na svim razinama obavljaju. Upravo zato je pokrenulo postupak profesionalizacije. Budući da je turistička zajednica osnovana na načelima DMO-a, za rukovođenje su potrebne upravljače vještine, ali i sposobnost odgovoriti na izazove koje je pred TZ-ove stavlja digitalizacija i zelena tranzicija. Ovakvu širinu potrebnih kompetencija jako je teško ograničiti na postojeće kvalifikacije te je ostavljena mogućnost turističkom vijeću da procijeni koja osoba najbolje odgovara potrebama i izazovima pred kojima se TZ-ovi nalaze.
38 TZ grada Vinkovaca II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Ovim uvjetima šalje se poruka kako visokoobrazovani kadar u LTZ (koji nemaju navedeni broj komercijalnih noćenja a takvih je većina) nije potreban. Misli se, čini se, kako su poslovi vrlo jednostavni te nije potrebna visoka stručna sprema za rukovodeće radno mjesto (koje je i do sada iziskivalo od direktora da su vrsni - u najmanju ruku - kako u pravu tako i u ekonomiji, informatici i marketingu). Predlažemo da se uzme u obzir iskustvo u stručnim poslovima u turizmu kao i viša razina obrazovanja (VSS). Primljeno na znanje Komentar je konstruktivan, no nije utemeljen. MINTS je svjesno kompleksnosti poslova koje direktori i ostali zaposleni u turističkim zajednicama na svim razinama obavljaju. Upravo zato je pokrenulo postupak profesionalizacije. Budući da je turistička zajednica osnovana na načelima DMO-a, za rukovođenje su potrebne upravljačke vještine, ali i sposobnost odgovoriti na izazove koje je pred TZ-ove stavlja digitalizacija i zelena tranzicija. Ovakvu širinu potrebnih kompetencija jako je teško ograničiti na postojeće kvalifikacije te je ostavljena mogućnost turističkom vijeću da procijeni koja osoba najbolje odgovara potrebama i izazovima pred kojima se TZ-ovi nalaze, a osobito vezano uz iskustvo i razinu obrazovanja.
39 Turistička zajednica Grada Preloga II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 3. Poštovani, Čl. 3/ (1) / t. 1. - molimo izmijeniti u "najmanje završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij" Malim turističkim zajednicama dodavanje "najmanje" proširilo bi broj potencijalnih kandidata i time bi se olakšao izbor direktora. "Završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij" isključuje više stupnjeve obrazovanja. Je li isključivanje viših stupnjeva obrazovanja u skladu sa Zakonom o radu (misli se na članak 7. (4))? Ukoliko trenutni direktor lokalne turističke zajednice ima završen sveučilišni diplomski studij, znači li to da se više ne može prijaviti na novo raspisani natječaj za direktora TZ-a prema u sadašnjem Nacrtu Pravilnika navedenim kvalifikacijama? Znači li to da je prekvalificiran za poziciju direktora TZ-a i da mu slijedi otkaz bez mogućnosti ponude drugog radnog mjesta unutar zajednice (jer je osim direktora u TZ-ima s manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja predviđeno radno mjesto za obavljanje stručnih poslova za koje je potrebna izričito završena srednja škola)? Čl. 3/ (1) / t. 2. pozdravljamo predložene izmjene - time biste nam omogućili veći broj prijava i olakšali izbor direktora TZ-a. Čl. 3 / (2) Mora li prijedlog četverogodišnjeg programa rada TZ-a biti izrađen prema Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada? Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1. nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Prijedlog je prihvaćen uvažavajući činjenicu da je izričaj potaknuo brojne prijedloge za promjenu, iako dodavanje riječi najmanje ne mijenja sadržajno odredbu, budući da je pravilnikom propisan minimalni uvjet koji osoba mora ispunjavati, a podrazumijeva se da i netko s višom kvalifikacijom ispunjava uvjet. Tako, ako netko tko npr. zna 3 strana jezika umjesto traženog jednog, neće sigurno biti neprihvatljiv. Člankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika propisuje se obveza kandidata da uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1., prilikom prijave na javni natječaj, prilože svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica
40 ŽELJKO MATIĆ II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 4. Nevjerojatno sramotan i degradirajući prijedlog. Izgleda da je cilj uništiti javne službe u svim segmentima. Zadnjih 30 godina, kad dipl. inž. računalstva skoro nije ni bilo, to je bio uvjet za biti nastavnik računalstva u srednjim školama. Danas, kad ih završava visoko obrazovanje na stotine/tisuće godišnje, u školama se može predavati računalstvo i sa samo višom školom bilo kojeg smjera, koje i nema veze s računalstvom. Isti slučaj je i ovdje. Godišnje stotine/tisuće osoba završava fakultete i stječe VSS, skoro svaki srednjoškolac upisuje neki fakultet. I onda predlagatelj predlaže da TZ vodi netko sa nedostatnom stručnom spremom, nikakvog iskustva u turizmu? Smatrati radnim iskustvom u turizmu iznajmljivanje ležaljki ili prodaju sladoleda može samo netko kome uopće nije stalo do razvoja turizma i do probitka Republike Hrvatske. Ovim Pravilnikom želi se stvoriti još jedna fronta za "uhljebljivanje" stranačkog kadra nedovoljnih kompetencija za bilo koji ozbiljniji posao. Po ovom prijedlogu, budući direktori TZ bili bi oni koji najmanje poznaju turizam, s kvalifikacijama i kompetencijama daleko ispod onih koje imaju osobe koje vode turističke tvrtke/obrte na nekom području. S ovim predloženim "prihvatljivim kvalifikacijama" teško da bi netko postao voditelj bilo kakve turističke agencije, direktor bilo kakvog hotela, .... Dakle, predlagatelj smatra da bi TZom trebao upravljati netko tko ima najmanje znanja, iskustva i sposobnosti. S obzirom da je to samo "javna" služba od nje i ne treba očekivati korist nego samo da netko podoban prima dobru plaću? Zahvaljujući ovom Pravilniku dogodit će se novo urušavanje institucija, jer će većina zaposlenih biti s minimalno zadovoljenim kriterijima, nekompetentni i nesposobni. Jedina prednost, koja će im donijeti mnoštvo bodova i pobjedu na natječaju je da su istoj stranci kao i (grado)načelnik. Naša obrazovana mladost, sa VSS, s poznavanjem nekoliko jezika će konobariti po Irskoj a naši iznajmljivači ležaljki koji jedva natucaju nekoliko fraza stranog jezika, nekomunikativni, asocijalni,... će voditi turističke zajednice. Sramota, sramota, sramota! Primljeno na znanje Iako su iznesene konstruktivne kritike na tekst Pravilnika, nisu izneseni konkretni prijedlozi promjena.
41 JASNA MAŠINOVIĆ PUH II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 4. Stavljanje niže stručne spreme za TZ-e općina s manjim brojem noćenja šalje pogrešnu poruku i diskriminira sve one s višim stupnjem obrazovanja pogotovo kada je jasno da se radi o istim dužnostima i obavezama kao i onima s većim brojem noćenja. Bilo bi poželjno u članak 4. st. 1 dodati "minimalno" te ne diskriminirati osobe veće stručne spreme da se prijave za navedeno radno mjesto. Prihvaćen Prihvaća se na način da se članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“.
42 Natali Palko Zirdum II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 4. Mišljenja sam da ne treba praviti razliku između TZ -ova prema broju noćenja, s obzirom na to da je svima cilj isti, a to je kvalitetno upravljanje. Činjenica je da se ovakvim načinom degradiraju osobe koje su uložile u svoje obrazovanje i slika koja se na taj način odašilje o čitavom sustavu svakako nije pozitivna jer ovako "slavimo" neobrazovanje i poručujemo kako je sustav neozbiljan. Uvjeti za direktore bez obzira na broj noćenja ne bi se smjeli razlikovati. Direktorica Turističke zajednice Općine Ližnjan Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020).
43 Turistička zajednica grada Kaštela II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 4. Poštovani, Mišljenja sam da bi uvjeti za zaposlene u LTZ trebali biti isti bez obzira na ostvareni broj noćenja, jer su i zadaće LTZ ova vrlo slične. Predlažem brisati iz članka 3.,4.,5. " manje/ više od 1.000.000 noćenja ", a temeljem toga brisati članak 3. Mislim da bi, posebno, uvjeti za direktora trebali biti isti za sve LTZ-ove. U članku 4. stavk 1. -dodati " minimalno " ispred "završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij", ujedno definirati da bi ipak studij koji je završio direktor trebao biti vezan za turizam, ekonomiju i sl. Ponavljam - u članku 5. brisati "više od 1.000.000 noćenja " , te tako omogućiti da sve LTZ u svoje Pravilnike uključe mogućnost zapošljavanja osobe sa " minimalno" završenim stručnim studijem ili preddiplomskim sveučilišnim studije, a svaka LTZ može zaposliti takvu osobu sukladno svojim mogućnostima i potrebama. U članku 6. propisati minimalne uvjete , odnosno dodati u stavak 1. riječ "minimalno" završena srednja škola, a da bi se na stručnim poslovima mogla zaposliti i osoba sa većom kvalifikacijom, sukladno mogućnostima i potrebama LTZ. Nadam se da ćete uvažiti ove sugestije. S poštovanjem, Nada Maršić, direktorica TZG Kaštela Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se brisanje iz članka 3. i 4. "manje/ više od 1.000.000 noćenja", a temeljem toga brisati članak 3., budući da su odredbe usklađene s člankom 32. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/2019, 42/2020) Prihvaća se prijedlog na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., članku 5. točki 1., članku 6. točki 1. nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja se na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“. Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete za obavljanje poslova rukovođenja u lokalnoj turističkoj zajednici razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice pa se u članku 5. briše: „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje. Ne prihvaća prijedlog višeg stupnja obrazovanja i smjera studija, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati višu kvalifikaciju i smjer studija. Prilikom zapošljavanja turistička zajednica može dodatno valorizirati višu kvalifikaciju i smjer studija.
44 Turistička zajednica Grada Preloga II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 4. Poštovani, Čl. 4/ (1) / t. 1. - molimo izmijeniti u "najmanje završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij" "Završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij" isključuje više stupnjeve obrazovanja. Prihvaćen Prihvaća se na način da se članak 4. stavak 1. točka 1. mijenja na način da glasi: „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“.
45 Turistička zajednica Općine Orebić II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 5. Poštovani, smatramo da treba omogućiti radna mjesta rukovođenja i LTZ koje ostvaruju manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja s obzirom da postoje turističke zajednice koje ostvaruju nešto manje od milijun komercijalnih noćenja te imaju potrebu za rukovodećim kadrom uz direktora LTZ. Prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete za obavljanje poslova rukovođenja u lokalnoj turističkoj zajednici razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice pa se u članku 5. briše: „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje".
46 Turistička zajednica Općine Rakovica II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 5. Omogućiti radna mjesta rukovođenja ili ona koja po prirodi opisa radnog mjesta zahtjevaju višu stručnu spremu kod LTZ koje ostvaruju manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja. Ispunjavati zadaće sustava turističkih zajednica bez djelatnika sa iskustvom i bez odgovarajuće više stručne spreme je jako teško. Može se naći kvaliteta i sa srednjom stručnom spremom naravno, ali daleko je kvalitetnije ako se radi o osobama sa višim stupnjem obrazovanja. Prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete za obavljanje poslova rukovođenja u lokalnoj turističkoj zajednici razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice pa se u članku 5. briše: „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje".
47 Petra Bartulović II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 5. Znači li ovo da TZ-ovi koji imaju do 1.000.000 noćenja ne mogu imati radna mjesta rukovođenja, razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice? Ako mogu imati koji se uvjeti na njih primjenjuju? Prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete za obavljanje poslova rukovođenja u lokalnoj turističkoj zajednici razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice pa se u članku 5. briše: „koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje".
48 ŽELJKO MATIĆ II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. 1 .najmanje VŠS stupanj kvalifikacije jer treba promovirati stručnost u javnim službama a ne podobnost 2. najmanje 2 godine radnog iskustva, no ne bilo kakvog turističkog nego rukovodećeg u turizmu (voditelj turističke agencije, direktor hotela, recepcija hotela, turistički vodič, ...) 3. Znanje jednog jezika minimalno na razini B2 i drugog na razini C1 4. Znanje rada na računalu mora biti dokazivo odgovarajućom licencom: ECDL diploma, tečaj/škola, praktični rad pred povjerenstvom,... Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 6. točki 1. nakon riječi: „završena“ doda riječ: „najmanje“. Ne prihvaća se u dijelu stupnja kvalifikacije, godina i vrste radnog iskustva te poznavanja stranih jezika. Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama. Kod odabira kandidata turistička zajednica kao prednost može valorizirati viši stupanj obrazovanja, radno iskustvo u duljem trajanju ili u turizmu, dodatno poznavanje stranih jezika i drugo. Poznavanje stranog jezika i znanja rada na računalu provjerava na odgovarajući način turistička zajednica u postupku zapošljavanja.
49 Martina Rendić II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Poštovani, Članak 6. mijenjati na način da isti glasi Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi u lokalnoj turističkoj zajednici jesu: 1. NAJMANJE završena srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola), 2. najmanje jedna godina radnog iskustva, 3. znanje jednoga stranog jezika NAJMANJE, 4. znanje rada na osobnom računalu 5. POLOŽEN STRUČNI ISPIT, UKOLIKO ISTI NIJE POLOŽEN, POLOŽITI GA U ROKU OD GODINE DANA OD DANA STUPANJA NA RADNO MJESTO S obzirom da sam zaposlena Turističkoj zajednici Grada Supetra "već" 21 godinu i to na administrativnim/stručnim poslovima kako ih nazivate u Pravilniku, sa završenom VSS, položenim stručnim ispitom, zanima me osobno, a i kolege iz drugih LTZ da li ćemo ukoliko ovaj Pravilnik stupi na snagu mi kao "prekvalificirani" zaposlenici biti prebačeni na rad u HTZ i/ili ćemo u našoj LTZ dobiti otkaz?! Smiješno je, da ne kažem žalosno da 2021. godine predlažete Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama u kojem držite da je za rad na administrativnim/stručnim poslovima DOVOLJNA završena SAMO srednja škola (da, da li ste široki spektar posebno navodeći gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola). Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se članku 6. stavku 1. točki 1. iza riječi: „završena“ doda riječ: „najmanje“ Ne prihvaća se u dijelu stupnja kvalifikacije, godina i vrste radnog iskustva te poznavanja stranih jezika. Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama. Kod odabira kandidata turistička zajednica kao prednost može valorizirati viši stupanj obrazovanja, radno iskustvo u duljem trajanju ili u turizmu, dodatno poznavanje stranih jezika i drugo. Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet. Dodatno napominjemo da su uvjeti propisani ovim Pravilnikom minimalni, i da je moguće i poželjno zaposliti i osobu koja osim minimalno propisanih uvjeta ima i veću stručnu spremu ili više godina iskustva. To se naravno odnosi i na već zaposlene, a osobito vezano uz godine iskustva te uvažavajući njihovo iskustvo i stručnost ne možemo govoriti o prekvalificiranosti.
50 Turistička zajednica grada Vukovara II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Prijedlog: Stavak 1: Dodati barem riječ „najmanje“ završena srednja škola, iako smatramo da je za obavljanje stručnih poslova potrebna minimalno VŠS. Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se članku 6. stavku 1. točki 1. iza riječi: „završena“ doda riječ: „najmanje“.
51 Dina Žufić II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Mišljenja sam kako članak zakona treba izmijeniti s "MINIMALNO završena srednja škola" kako bi se mogle zaposliti osobe s VSŠ i VSS. Kako su i prethodno komentirali - LTZ će kroz Pravilnik o radu urediti koja je odgovarajuća stručna sprema potrebna za obavljanje određenih stručnih poslova. Prihvaćen Prihvaća se na način da se članku 6. stavku 1. točki 1. iza riječi: „završena“ doda riječ: „najmanje“.
52 Natali Palko Zirdum II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Svakako bi trebalo dodati pred svaku spremu "minimalno" i to za svako radno mjesto. Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 3. stavku 1. točki 1., , članku 5. točki 1., članku 6. točki 1., članku 9. točki 1. i članku 14. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“.
53 Turistička zajednica Općine Orebić II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Poštovani, smatramo da se članak zakona treba izmijeniti na način da piše "minimalno završena srednja škola" te time omogućiti i zapošljavanje osoba s visokom stručnom spremom, a LTZ će svojim internim aktima urediti koja je odgovarajuća stručna sprema potrebna za obavljanje stručnih poslova. Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 6. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“.
54 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVA II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Točka 1. - minimalno završena srednja škola Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 6. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“.
55 Turistička zajednica Grada Korčule II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Poštovani, Predlažem Čl. 6 točka 1: - minimalno završena srednja škola i obveza polaganja stručnog ispita (kao do sada). Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 6. točki 1., nakon riječi: „završena“ doda riječ: „najmanje“. Ne prihvaća se obveza propisivanja položenog stručnog ispita ovim Pravilnikom, jer je isto već propisano člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao opći uvjet.
56 Turistička zajednica Općine Okrug II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Poštovani, izmijeniti čl.6.st.1 na način da glasi "minimalno završena srednja škola" kako bi se kao stručne osobe u TZ-ovima mogle zaposliti i osobe s VŠS i VSS. Naime, po predloženim uvjetima svi djelatnici s VŠS/VSS postaju prekvalificirani za rad u turističkim zajednicama. Ukoliko bi se ovakav pravilnik izglasao TZO Okrug bi slobodno mogla otpustiti cijeli svoj kadar jer smo svi prekvalificirani, a siguran sam da je sličan slučaj i u većini ostalih turističkih zajednica. Domagoj Miše Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 6. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Dodatno napominjemo da su uvjeti propisani ovim Pravilnikom minimalni, i da je moguće i poželjno zaposliti i osobu koja osim minimalno propisanih uvjeta ima i veću stručnu spremu ili više godina iskustva. To se naravno odnosi i na već zaposlene, a osobito vezano uz godine iskustva te uvažavajući njihovo iskustvo i stručnost ne možemo govoriti o prekvalificiranosti.
57 Turistička zajednica Općine Rakovica II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Shodno komentaru na čl.3, predlažemo da za obavljanje poslova radnog mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi uvjet bude i VSS; čl.6,st.1 završena srednja škola ili stručni studij Djelomično prihvaćen Prihvaća se na način da se članku 6. stavku 1. točki 1. iza riječi: „završena“ doda riječ: „najmanje“.
58 TZ grada Vinkovaca II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Viskoobrazovanim kolegicama koje su trenutno zaposlene u TZ nije moguće, dakle, ponuditi ugovor prema boljim uvijetima već lošijim. U slučaju neprihvaćanja istoga, naša LTZ ostaje bez djelatnika jer je kadar kompletno prekvalificiran. Predlažemo da se omogući zapošljavanje VSS na radna mjesta u LTZ jer se iz dosadašnjega iskustva to pokazalo pozitivnim. Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 6. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“. Dodatno napominjemo da su uvjeti propisani ovim Pravilnikom minimalni, i da je moguće i poželjno zaposliti i osobu koja osim minimalno propisanih uvjeta ima i veću stručnu spremu ili više godina iskustva. To se, naravno, odnosi i na već zaposlene, a osobito vezano uz godine iskustva te, uvažavajući njihovo iskustvo i stručnost, ne možemo govoriti o prekvalificiranosti.
59 Turistička zajednica Grada Preloga II. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU LOKALNOJ TURISTIČKOJZAJEDNICI, Članak 6. Poštovani, Čl. 6/ (1) / t. 1. - molimo izmijeniti u "najmanje završena srednja škola" Prihvaćen Prihvaća se na način da se u članku 6. točki 1., nakon riječi „završena“ doda riječ „najmanje“.
60 Turistička zajednica Osječko-baranjske županije III. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU REGIONALNOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI I TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZAGREBA, Članak 7. Članak 7., stavak 2. Izmjenom dosadašnjih uvjeta koji se odnose na radno mjesto direktora regionalne turističke zajednice, konkretno najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima turizmu i zamjeni istog uvjeta s dodavanjem zamjenskog uvjeta od najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, degradira se pozicija direktora kao stručnjaka-profesionalca za jednu od osnovnih zadaća RTZ-a, a to je uspostava sustava za upravljanje turističkom destinacijom. Kako bi se cijeli sustav unaprijedio, pogotovo u manje razvijenim turističkim regijama, operativni kapaciteti, kao iskustvo i znanje radnog tima svake razine sustava od presudne je važnosti. Čak štoviše, manje razvijene destinacije traže još veću razinu stručnog znanja u sustavu, zbog izražene ograničenosti financijskih sredstava što samog sustava, što nositelja turističke ponude. Stoga molimo da nema zamjenskog, dodatnog uvjeta koji se odnosi na općenito radno iskustvo u bilo kojem sektoru, jer isto otvara prostor za nazadovanje i neprofesionalizaciju sustava, što je u suprotnosti s intencijom aktualnog Zakona o turističkim zajednicama. RTZ direktor mora imati znanja koja uključuju stratešku razinu razvoja destinacije, tim više što je uloga RTZ-a ojačana kroz aktualni Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Jednako tako članak 9. kroz minimalni uvjet koji se odnosi na srednju školu, umjesto sveučilišnu razinu, devalvira struku i ulogu turističkih zajednica u razvoju turističkog sektora. Nadalje sustav u nerazvijenim područjima pokušava nadomjestiti nisku razinu prihoda kroz pripremu i provedbu EU projekata. Tim koji se sastoji od djelatnika sa završenom srednjom školom nema kapaciteta za tu vrstu aktivnosti, koju s druge strane MINTS izrazito potiče. Primljeno na znanje Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija odnosno radno iskustvo u duljem trajanju. Prilikom zapošljavanja turistička zajednica može dodatno valorizirati višu stručnu spremu, smjer studija i godina iskustva kandidata.
61 ŽELJKO MATIĆ III. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU REGIONALNOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI I TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZAGREBA, Članak 7. U Zagrebu, akademskom centru Hrvatske, gdje postoje deseci tisuća osobama sa razinom kvalifikacije VSS spuštati potrebnu razinu obrazovanja za direktora regionalne TZ je sramotno, štetno za turizam, štetno za Zagreb, štetno za Hrvatsku. No, očito je da su novi direktori TZ-ova po Hrvatskoj već odabrani, sad im se samo prilagođava zakon, tj. njihovoj nestručnosti i nekompetenciji, lokalni šerifi će samo odraditi papirologiju. Primljeno na znanje Vezano uz komentar, potrebno je naglasiti kako je Pravilnikom propisana potrebna razina stručne spreme usklađena s propisima vezanim uz obrazovanje i ne koristi se izraz VSS ni VŠS. Za direktora RTZ je potrebna razina propisana na onoj koja je ekvivalent nekadašnjoj VSS i nije spuštana u odnosu na postojeći Pravilnik. Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija odnosno radno iskustvo u duljem trajanju. Prilikom zapošljavanja turistička zajednica može dodatno valorizirati višu stručnu spremu i smjer studija.
62 Turistička zajednica Grada Omiša III. POSEBNI UVJETIZAZAPOSLENEU REGIONALNOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI I TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZAGREBA, Članak 7. Uvjeti koji se ovim Pravilnikom propisuju za radno mjesto direktora regionalne turističke zajednice odgovaraju zahtjevima radnog mjesta za koje se propisuju, ali na još jedan način ukazuju koliko su uvjeti za direktore lokalnih zajednica definirani na neodgovarajući način. Neke lokalne turističke zajednice (do 1.000.000 noćenja) imaju više noćenja i prihoda od nekih regionalnih zajednica. Nema logika dakle da se za radno mjesto na kojem se upravlja s više prihoda, nadzire i prati veći turistički promet, a samim tim vodi više projekata i aktivnosti usmjerenih na razvoju turizma traži netko s nižom stručnom spremom i s iskustvom koje na obali do kraja fakulteta stekne većina studenata koji ljeti rade. Za regionalne zajednice radno iskustvo je definirano dužim stažom u turizmu i to na rukovodećim poslovima, a za lokalne se traži jedna godina, ali ne u traženoj stručnoj spremi ili na rukovodećim poslovima nego samo u turizmu. Nije jasno zašto. Načelo koje se koristi za regionalne bi svakako trebalo primijeniti i na lokalne zajednice. „najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka“ „najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na poslovima u turizmu“ Ako se na ovaj način željelo olakšati zajednicama na područjima koja nisu turistički razvijena i gdje je teže naći kadar to je u redu, ali to se ne može napravit na način da se sve ostale LTZ od 1 – 1.000.000 stavi na istu hrpu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog promjene propisane stručne spreme, budući da Pravilnik propisuje najmanje posebne uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkim zajednicama, a turističko vijeće kod odabira kandidata kao prednost može valorizirati smjer studija odnosno radno iskustvo u duljem trajanju. Prilikom zapošljavanja turistička zajednica može dodatno valorizirati višu stručnu spremu.
63 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVA V. PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 16. Ako povlačimo paralelu između čanka 16. stavka 2. i članka 3. stavka 1. točke 1. LTZ može imati direktora koji ima nižu stručnu spremu od osobe koja je u radnom odnosu, konkretno stručni suradnik može imati VSS a direktor VŠS. Primljeno na znanje Nije konkretan prijedlog nego komentar.