Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bc Institut, d.d.   Pregledom predloženog nacrta natječaja i njegovih priloga obraćamo Vam se nekoliko komentara i zapažanja, a sve u cilju provedbe što kvalitetnijeg natječaja za sektor koji je od velikog značaja za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske. S obzirom na ograničene izvore financiranja, prijedlog velikog smanjenja iznosa potpore ugrožava kapitalne investicije i realizaciju u bitnoj grani kao što je poljoprivreda. Poduzećima koja godinama uspješno posluju prijeko je potrebno omogućiti razvoj te širenje svojih proizvodnih i skladišnih kapaciteta što posljedično dovodi do otvaranja novih radnih mjesta, stvaranju dodane vrijednosti, kvalitetnijim proizvodima, povećanju prodaje kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Kako bi se sve navedeno postiglo predlažemo: 1. Da se u sklopu Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju poveća maksimalna potpora na 1.000.000,00 EUR 2. Da se u dokumentu „Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1 a. Kriterije prihvatljivosti proširiti na način da jedna pravna osoba može sudjelovati sa više od jednim, a maksimalno sa tri projekta (ovisno o SO), ali samo ukoliko ulaže u različito razvijena područja po indeksu razvijenosti b. U kriterije odabira bodovati korisnike koji imaju već svu potrebnu dokumentaciju i dozvole za gradnju, kupljena zemljišta i slično 3. Da se u dokumentu „Prilog 2 – Kriteriji odabira a. u Točci 13. kao kriterij odabira bodovanja uvrsti stvaranje novih sorti. Lagano je dokazivo kroz prilaganje dokumentacije prijave kultivare u postupak priznavanja te rješenjima o upisi na sortnu listu (registracije kultivara). Djelomično prihvaćen 1. Ne prihvaća se. Povećanjem maksimalnog iznosa potpore smanjuje se broj potencijalnih korisnika, a natječajem je potrebno osigurati ravnomjernu raspodjelu te dostupnost sredstava za sva poljoprivredna gospodarstva. 2. Ne prihvaća se. S obzirom na raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj, podnošenje više zahtjeva istog korisnika, odnosno njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća nije prihvatljivo. Uz ulaganja u skladišne kapacitete jednako su važna i ulaganja u kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta. 3. Ne prihvaća se. Proces stvaranja sorti je lako mjerljiva aktivnost, ali je dugotrajna i često neizvjesna. Konačan ishod tog procesa treba biti novostvorena sorta koju je potrebno priznati od nadležne institucije. Proces do priznavanja i samo priznavanje traje nekoliko godina što je puno duže od postupka realizacije projekta i traženi zahtjev ne bi bio mjerljiv. 4. Prihvaća se
2 Marko Šalković   Poštovani, Obzirom da je svrha Natječaja podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta. Predlažem da prihvatljivi korisnici budu sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala u Upisnik prije objave natječaja na eSavjetovanju bez potrebne evidentirane godišnje prijave Hapihu. Korisnici koji imaju višegodišnju prijavu proizvodnje u Hapihu su svakako nagrađeni dodatnim bodovima te stoga smatram da ne bi trebalo automatski eliminirati one koji istu nemaju. Na taj način bi se omogučilo, svima fizičkim i pravnim osobama da se prijave na natječaj a ne samo onima koji su jednu ili više godina upisani u Upisnik dobavljača. Sa štovanjem Djelomično prihvaćen Točkom 2. Priloga 1 Natječaja propisan je uvjet da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.), biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sjemena/ poljoprivrednoga sadnog materijala te mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje pri HAPIH - u za 2021. godinu. Izuzetak su proizvođači presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja.
3 HGK  , 17. POPIS PRILOGA U nastavku dostavljamo prijedloge članica Sektora za poljoprivredu i turizam HGK, Odjela za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo: u Prilogu 1. Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1 predlažemo izostaviti točke 25. i 26. Obrazloženje: sjemenskom proizvodnjom na ratarskim površinama u RH bave se primarno veći poljoprivredni subjekti koji obrađuju minimalno više stotina ha poljoprivrednog zemljišta. U pravilu, sjemenskom proizvodnjom bave se na ukupno do 5 % poljoprivrednih površina. Razloga za ovakvu raspodjelu sjemenske proizvodnje u odnosu na merkantilnu je nekoliko: • zadovoljavanje zahtjeva plodoreda i organizacijska kompleksnost proizvodnje sjemenskih vrsta žitarica i uljarica • raspored sjemenske proizvodnje na više proizvođača smanjuje rizik u slučaju problema u proizvodnji, bolesti, elementarne nepogode i slično • sjemenska proizvodnja je u odnosu na merkantilnu proizvodnju minimalno dodatno isplativa, u velikom dijelu i rubno isplativa u odnosu na merkantilnu proizvodnju uljarica i žitarica Zbog svega navedenog, smatramo da bi se i ovim natječajem trebao poticati ulazak većeg broja ozbiljnijih proizvođača uljarica i žitarica, što prijedlogom da se mora zadovoljiti omjer od minimalno 20% površina pod sjemenskom proizvodnjom nakon finalne isplate nije realno i poticajno za cijeli sektor. Iz tog razloga predlažemo da se ove točke ili izostave ili značajno smanje zahtjevi na % površina koje moraju biti u sjemenskoj proizvodnji jer je to i dugoročno u interesu sjemenske proizvodnje Republike Hrvatske Nadalje, u Prilogu 1. Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1, u točki 20. navodi se: „Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.“ S obzirom da se radi o dvije različite proizvodnje (sjemenarstvo i rasadničarstvo), predlažemo dozvoliti prihvatljivost povezanih i/ili partnerskih poduzeća, ali uz uvjet da se zahtjev za potporu ne podnosi za isti sektor. Dakle, ako se jedno poduzeće javi na sjemenarstvo, drugo se može javiti na rasadničarstvo. Nije prihvaćen Sukladno analizi dostupnih podataka, te obzirom na izdašna sredstva, koja se mogu ostvariti putem ovoga Natječaja smatramo da je omjer od 20% površina primjeren, te da će kao takav dovesti do povećanja sjemenske proizvodnje. S obzirom na raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj, podnošenje više zahtjeva istog korisnika, odnosno njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća nije prihvatljivo.
4 Istarska županija - Regione Istriana   Istarska županija kontinuirano podupire ekološku poljoprivredu za koju je proizvodnju potrebno certificirano ekološko sjeme i ekološke sadnice, s obzirom da je ukupni broj ekoloških poljoprivrednih proizvođača na državnoj razini vrlo mali, predlažemo povećanje intenziteta javne potpore sa 50 % na 70 %, a sve s ciljem povećanja broja ekoloških proizvođača. Nije prihvaćen Uvećanje intenziteta potpore za dodatnih 20% za ulaganja povezana s ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013) u sklopu ovoga Natječaja nije moguće, s obzirom da prihvatljivi sektori u sklopu ovoga Natječaja ne mogu ispuniti navedeni uvjet.
5 PIK-VINKOVCI plus d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1: Uvjeti prihvatljivosti Točka 25, 26: udio ha sjemenarske proizvodnje pod ratarskim vrstama (žitarice, uljarice, industrijsko bilje i krmno bilje) smanjiti sa 20% na 15% u odnosu na ukupne površine na poljoprivrednom gospodarstvu. Obrazloženje: omogućiti poljoprivrednom gospodarstvu mogućnost prilagodbe i postupnog povećanja sjemenske proizvodnje nakon realizacije projekta uz korištenje nove opreme/strojeva koja će se nabaviti financiranjem putem ovog natječaja Prilog 2: Kriteriji odabira 5. Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta: Kod kriterija za povećanje ili očuvanje postojećih radnih mjesta specificirati da se kriterij odnosi na radna mjesta u poslovnom procesu sjemenske proizvodnje i/ili rasadničarstva ukoliko prijavitelj ima više različitih djelatnosti i poslovnih područja koja nisu povezana sa sjemenskom proizvodnjom i rasadničarstvom. 6. Duljina poslovanja korisnika u sektoru sjemenarstva i/ili rasadničarstva: Uvesti kriterije duljine poslovanja po kojima će gospodarstva sa dugom tradicijom poslovanja u sektoru sjemenarstva/rasadničarstva ostvariti veći broj bodova: 6.1 > 15 godina 6.2 10 do 15 godina 6.3. 5 do 10 godina 6.4 2 do 5 godina 9. Korisnik je član proizvođačke organizacije ili zadruge: Kriterij definirati na način da je korisnik član priznate proizvođačke udruge/organizacije/zadruge. 13. Novi/inovativni tehničko-tehnološki proces: 13.1. ulaganjem se uvodi novi/inovativni tehničko-tehnološki proces npr. 4 boda 13.2. proizvodnja postojećih licenciranih sorti/klonova sadnog materijala npr. 2 boda Nije prihvaćen Prilog 1 Uvjeti prihvatljivosti - Sukladno analizi dostupnih podataka, te obzirom na izdašna sredstva, koja se mogu ostvariti putem ovoga Natječaja smatramo da je omjer od 20% površina primjeren, te da će kao takav dovesti do povećanja sjemenske proizvodnje. Prilog 2 Kriteriji odabira - Ukupan broj bodova i raspodjela bodova unutar horizontalnih kriterija je usklađena za sve natječaje za ovaj tip operacije.
6 PIK-VINKOVCI plus d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju : Povećati ukupan iznos raspoloživih sredstava u sektoru sjemenarske proizvodnje Nije prihvaćen Alokacija za ovaj Natječaj određena je u skladu s raspoloživim sredstvima za ovaj tip operacije u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
7 Kornelija Zvečevac  , 17. POPIS PRILOGA KOMENTAR NA PRILOG 1 U ime tvtke BELJE PLUS d.o.o. Predlažemo izmjenu točke 26. uvjeta prihvatljivosti na način da se izjednači minimalno potrebna površina poljoprivrednog gospodarstva pod sjemenskim kulturama neovisno o vrsti sjemena. Prema ovako postavljenim uvjetima natječaja potrebna površina pod sjemenskim kulturama ratarskih vrsta je 4x veća nego je pod povrtlarskim kulturama čime se isključuju iz mogućnosti prijave proizvođači sjemena kukuruza, soje i sl. koji u okviru svog gospodarstva imaju i druge kulture (voćarske, povrtlarske ili sl.) jer min 1/5 površina mora biti pod sjemenskim kulturama ratarskih vrsta, što četverogodišnji plodored ne dozvoljava. Ovaj kriterij je diskriminirajući prema većim PG koji održavaju na životu sjemenarsku proizvodnju u RH te ga je poželjno izmijeniti ukoliko se želi unaprijediti sjemenarska proizvodnja kukuruza, soje, lucerne i drugih ratarskih vrsta, osim ako se u kriterijima ne stavi i ograničenje da se kriterij od 1/5 ne primjenjuje na PG sa više kultura ili ako imaju pod sjemenskih usjevima više od 500ha. Nije prihvaćen Zbog specifičnosti sjemenske proizvodnje šećerne repe i povrća u odnosu na proizvodnju sjemena u biljnoj proizvodnji (žitarice, uljarice i krmno bilje) smatramo da kriterij ne može biti jednak.