Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske autoceste d.o.o. Pravilnik o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine, Članak 3. Smatramo potrebnim Obrazac Obavijesti o neplaćanju cestarine, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika, dodatno prilagoditi hrvatskom zakonodavstvu i praksi u domeni naplate cestarine i prekršajnog progona. Stoga se predlaže sljedeći Obrazac Obavijesti: Obrazac Obavijesti o neplaćanju cestarine …………........................................................................ ……………….................................................................. ……………….................................................................. (ime, adresa i telefonski broj pošiljatelja) ......................................................………………............. ............................................................................................ ............................................................................................ (ime i adresa primatelja) PISANA OBAVIJEST o neplaćanju cestarine do kojeg je došlo u Republici Hrvatskoj Stranica 2. Dana ……………….... neplaćanje cestarine vozilom registracijskog (datum) broja ……........................................ marke …….......................... modela ……..................... utvrđeno je od strane ................................................................................................................... (ime nadležnog tijela) [Varijanta 1] (1 ) Registrirani ste kao vlasnik vozila / osoba koja na temelju ugovora ima pravo na upotrebu vozila, a prema podacima upisanim u prometnoj dozvoli (potvrdi/ispravi o registraciji) prethodno navedenog vozila. [Varijanta 2] ( 1 ) Vlasnik vozila / osoba koja na temelju ugovora ima pravo na upotrebu vozila izjavio je da ste Vi vozili navedeno vozilo kada je počinjeno neplaćanje cestarine. Detalji o neplaćanju cestarine opisani su na stranici 3. ove Obavijesti. Cestarina koju je potrebno platiti iznosi …….... EUR/kuna. ( 1 ) Rok za plaćanje cestarine je ………............................................. Ako ne platite cestarinu u naznačenom roku, možete ispuniti priloženi Obrazac za odgovor (stranica 4. ove Obavijesti) i u roku od 30 dana od primitka ove Obavijesti dostaviti na adresu navedenu u Obrascu za odgovor. Ujedno se obavještavate da neplaćanje cestarine kao i nedostavljanje vjerodostojnog podataka o identitetu vozača predstavlja prekršaj sukladno hrvatskom nacionalnom pravu - članku 115. Zakona o cestama, koji glasi: "(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja kao vlasnik vozila nije platila cestarinu sukladno članku 9. stavku 19. ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 kuna, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. odnosno koncesionara nije dostavila vjerodostojan podatak o identitetu osobe koja je upravljala vozilom u vlasništvu pravne osobe u skladu s člankom 9. stavcima 20. i 21. ovoga Zakona. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: 1. koja nije platila cestarinu, sukladno članku 9. stavku 19. ovoga Zakona, osim ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 88. stavkom 2. i člankom 89. ovoga Zakona, 2. koja kao vlasnik vozila nije, na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. odnosno koncesionara, dostavila vjerodostojan podatak o identitetu osobe koja je upravljala vozilom, u skladu s člankom 9. stavkom 20. ovoga Zakona. (4) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba: 1. koja nije platila cestarinu, sukladno članku 9. stavku 19. ovoga Zakona, osim ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 88. stavkom 2. i člankom 89. ovoga Zakona, 2. koja kao vlasnik vozila nije, na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. odnosno koncesionara, dostavila vjerodostojan podatak o identitetu osobe koja je upravljala vozilom u skladu s člankom 9. stavkom 20. ovoga Zakona." Ovo pismo obrađuje se u skladu s nacionalnim pravom Republike Hrvatske, na čijem je državnom području došlo do neplaćanja cestarine. ______________ 1Nepotrebno precrtati Stranica 3. Detalji o neplaćanju cestarine (a) Podaci o vozilo kojim je počinjeno neplaćanje cestarine: Registracijski broj:........................................................................................................... Država članica registracije:............................................................................................... Marka i model vozila:....................................................................................................... (b) Podaci o neplaćanju cestarinu: Mjesto, datum i vrijeme počinjenja neplaćanja cestarine: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Priroda i pravna kvalifikacija neplaćanja cestarine: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Detaljan opis neplaćanja cestarine: ........................................................................................................................................... Upućivanje na relevantne pravne odredbe: ........................................................................................................................................... Opis dokaza o neplaćanju cestarine ili upućivanje na njega: ........................................................................................................................................... (c) Podaci o uređaju kojim je utvrđeno neplaćanje cestarine ( 2 ): Podaci o uređaju: ........................................................................................................................................... Identifikacijski broj uređaja: ........................................................................................................................................... Istek valjanosti zadnjeg baždarenja: ........................................................................................................................................... _______________________ (2) Ako uređaj nije korišten, ne ispunjava se Stranica 4. Obrazac za odgovor (popuniti velikim tiskanim slovima) A. Podaci o vozaču: Puno ime i prezime: ........................................................................................................................................................... Mjesto i datum rođenja: ............................................................................................................................................................. Broj osobne iskaznice(ID card):............................................, izdana (datum):.................................., u (mjesto): ........................................................................................................................................... Adresa: ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. B. Pitanja: 1. Je li vozilo marke ......................................................., registracijskog broja .................................. registrirano na Vaše ime? DA NE (precrtati nepotrebno) 2. Priznajete li da niste platili cestarinu? DA NE (precrtati nepotrebno) 3. Ako ne priznajete, navedite razloge zašto: ....................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Ime i prezime: .................................................................. Vlastoručni potpis: ............................................................ Pošaljite popunjeni obrazac u roku od 30 dana od primitka ove pisane Obavijesti na sljedeću adresu:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stranica 5. OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA Ako utvrđena cestarina nije plaćena u roku navedenom u ovoj pisanoj obavijesti ili nije dostavljen vjerodostojan podatak o identitetu vozača, Hrvatske autoceste / koncesionar mogu pokrenuti prekršajni postupak i/ili postupak prisilne naplate cestarine. Ako se predmet ne nastavi, bit ćete obaviješteni u roku od 60 dana od dana primitka Obrasca za odgovor ili dokaza o plaćanju cestarine. Ako se predmet nastavi, primjenjuje se sljedeći postupak: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Protiv odluke o nastavku predmeta nije propisana mogućnost podnošenja pravnog lijeka. Ova obavijest sama po sebi nema pravnih posljedica. Izjava o zaštiti podataka U slučajevima kada se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679: U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima te njihov ispravak ili brisanje ili ograničavanje njihove obrade ili pravo na podnošenje prigovora na obradu tih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu: Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, 10000 Zagreb. U slučajevima kada se primjenjuje Uredba (EU) 2016/680: U skladu s Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela i izvršavanja kaznenih sankcija, kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Uredba (EU) 2016/680, imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima te njihov ispravak ili brisanje i ograničavanje njihove obrade. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu: Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, 10000 Zagreb. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
2 Hrvatske autoceste d.o.o. Pravilnik o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine, Članak 1. U članku 1., stavku 1., 3. red predlaže se riječi „osobu identificiranu“ staviti u odgovarajući padež, odnosno izmijeniti u „osobi identificiranoj“. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.