Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK , Članak 3. Članak 3. st. 1. toč. e) "nazaposlena osoba iz članka 107. stavka 1. Zakona...." Treba brisati točku a) iza stavka 1. jer bi po tome mirovina i zaposlenje bile zapreke samo korisnicima obiteljske invalidnine, odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine što nema nikakvog smisla ako se stavlja ova odredba u pravilnik onda bi valjda trebala obuhvatiti sve korisnike iz članka 107. Zakona a ne samo korisnike iz članka 107. stavka 1. točke a). Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Greškom u pisanju naveden je članka 107. umjesto 108.
2 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. stavak 1. točka e) Izvadak iz matice vjenčanih ako je brak sklopljen u inozemstvu a činjenica braka nije upisana u nadležnom Matičnom uredu (nadležan Matični ured prema mjestu sklapanja braka). (U praksi korisnici vjenčani u inozemstvu imaju problem dostaviti izvod iz matice vjenčanih, a ako je činjenica braka provedena u izvatku iz matice rođenih u postupku nam nije ni potreban.) f) treba brisati "ili prethodna tri mjeseca" j) treba stajati ... iz članka 13. stavka 3. točke a)..., a ne iz stavka 2. kako je navedeno k) treba stajati ... iz članka 13. stavka 3. točke b)... n) preslika kartice tekućeg računa korisnika ili potvrde o broju tekućeg računa korisnika (ponekad korisnici nisu u mogućnosti dostaviti presliku kartice.. tek otvorili račun pa će im biti dostavljena kartica naknadno, korisnici koji imaju zaštićene račune..) Prihvaćen Prijedlozi se prihvaćaju.
3 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK , Članak 6. f) potvrdu o prebivalištu ili izvod iz OIB sustava za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru kada nije moguće pribaviti njihovu osobnu iskaznicu ili iz drugog opravdanog razloga (službene osobe preko programa IIS produkcije imaju mogućnost izvoda iz OIB sustava u kojem su ažurirani i podaci o prebivalištu, što je učinkovitije i ekonomičnije od traženja potvrde o prebivalištu) g) treba izbaciti "ili prethodna tri mjeseca" na dva mjesta gdje se spominje h) očitovanje nadležne porezne uprave je li evidentiran promet nekretnina za korisnika i sve članove kućanstva Prihvaćen Prijedlozi se prihvaćaju.
4 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK , Članak 8. "(6) Bez obzira na uvjete iz članka 3. točke b) ovoga Pravilnika i ovoga članka, smatra se da roditelji korisnika i njegovog bračnog druga ne ulaze u sastav zajedničkog kućanstva, ako je to za korisnika povoljnije." (Smatram da korisnici koji žive s roditeljima bračnog druga su u neravnopravnom položaju s obzirom oni ulaze u sastav zajedničkog kućanstva, a roditelji korisnika ne ulaze u sastav zajedničkog kućanstva. Također neki roditelji korisnika su bez primanja pa bi korisnici imali pravo na veći iznos naknade za nezaposlene ako bi im se roditelji računali u sastav zajedničkog kućanstva. Npr. korisnik koji živi s bratom koji ima primanja i majkom koja nema primanja po odredbi ovog članka brat se treba računati kao član zajedničkog kućanstva a majka ne.) Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
5 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK , Članak 19. "Korisniku će se pravo ukinuti...." umjesto korisniku će se prvo ukinuti... točka j) "promjene sastava kućanstva, ako kod novog člana kućanstva" umjesto promjene sastava kućanstva, ako kod novog članka kućanstva... Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
6 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK , Članak 20. Godišnju kontrolu korisnika NZN započinjemo u siječnju, zbog velikog broja korisnika sve tražene dokaze je nemoguće ishoditi do kraja ožujka, s obzirom da ovisimo i o dokazima drugih tijela koji u kratkom vremenskom razdoblju moraju odgovoriti na puno naših upita dokaze čekamo i po nekoliko mjeseci (npr. potvrda iz kaznene evidencije iz članka 6. stavka 2. točka d) ovog Pravilnika Nije prihvaćen U tijeku su postupaci koji će omogućiti pribavljanje dokaza digitalnim putem, a to će ubrzati pribavljanje potrebnih dokaza.
7 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK , Članak 24. Molim nadopunu prijelaznih i završnih odredbi 1. Kako odrediti iznos naknade nezaposlenima korisnicima NZN kojima je naknada za nezaposlene određivana prema prihodima u prethodna tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, u vremenskom periodu od stupanja na snagu Izmjena Zakona (NN 84/21) do 31.12.2021. godine? Korisnicima kojima treba umanjiti naknadu hoćemo li im umanjivat prema tromjesječnom obračunu do 31.12.2021. godine ili ćemo im te prihode računati prilikom izračuna naknade u 2022. godini? 2. S kojim datumom obustavljamo korisnike NZN kojima je rješenje o priznatom pravu na mirovinu postalo izvršno od dana stupanja na snagu izmjena Zakona do stupanja na snagu ovog Pravilnika? Od 31.7.2021. godine korisnicima naknade za nezaposlene mirovina nije zapreka za daljnje korištenje prava, s obzirom je ovim pravilnikom navedena kao zapreka treba utvrditi točan dan kada ćemo istima utvrditi prestanak prava na naknadu za nezaposlene. Prihvaćen Prijelazne i završne odredbe će se dopuniti.
8 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK , Članak 25. U članku 108. stavak 2. Zakona navedeno je da korisnici koji podnose zahtjev nakon prestanka radnog odnosa ili prestanka drugog redovitog izvora primanja, a u prethodnoj godini su bili zaposleni ili imali drugi redoviti izvor primanja u obzir se ne uzimaju novčani prihodi ostvareni temeljem tog radnog odnosa odnosno drugog redovitog primanja u prethodnoj kalendarskoj godini. Smatram da bi korisnici koji su bili zaposleni i imali druga redovita primanja početkom 2021. godine i postali korisnici NZN tijekom 2021. godine (tromjesječni mjesečni obračun) prilikom izračuna iznosa naknade u 2022. godini im ne bi trebali računati primanja koja su ostvarili u 2021. godini prije podnošenja zahtjeva iako ih nismo računali prilikom izračuna iznosa NZN u 2021. godini. (Korisnik koji je radio do 5. mjeseca, podnio zahtjev u 9. mjesecu 2021. računali su mu se prihodi 6, 7. i 8 . mjesec 2021., ako prilikom izračuna naknade za 2022. budemo računali prihode koje je ostvario od 1.- 6. mjeseca prelazit će cenzus i ostati će bez prava na naknadu za nezaposlene u 2022. Prihvaćen Odredba će se dopuniti.