Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR ČUPIĆ  , 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ciljevi mjere: nije jasna prva rečenica iz ciljeva . Stoga bi prijedlog bio Poticanje poljoprivredne prakse u očuvanju okoliša, - ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bioraznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu, - očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja. Primljeno na znanje Ciljevi mjere odnose se na mjeru 10 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (2022.) u kojoj je jedna od podmjera, podmjera 10.2.
2 TIHOMIR ČUPIĆ 2.11. Postupci nabave prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, 2.11.2. Postupci nabave za obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Prilog 10. nije dostupan. Primljeno na znanje U skladu s člankom 18. točkom 5. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (5) Upravljačko tijelo objavljuje tekst nacrta natječaja u obliku e-Savjetovanja na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/, radi savjetovanja s javnošću. Što se tiče Priloga Natječaja na e-Savjetovanju objavljuju se prilozi koji su korisnicima potrebni za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.
3 TIHOMIR ČUPIĆ 2.11. Postupci nabave prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, 2.11.3. Postupci nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda Stavak 3. nije u skladu s tržišnim natjecanjem i dobrom praksom jednake dostupnosti informacija svim tržišnim subjektima, a isto tako je u suprotnosti s Prilogom III. PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA koji u tablici 2. Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija .... Red br. 9. "Poništavanje i/ili ponavljanje postupka prikupljanja ponuda za nabavu bez opravdanog razloga" - navodi korekciju u slučaju odbijanja ponuditelja bez opravdanih razloga. Obrazloženje: tijekom istraživanja tržišta prikupljaju se 2 do 3 ponude i obavještavaju se tržišni subjekti da se jave na natječaj. Naručitelj nije i ne mora osigurati dovoljan broj potencijalnih ponuditelja jer s time direktno utječe na tržišno natjecanje. Nije prihvaćen Svrha istraživanje tržišta je prikupljanje više ponuda te time dobivanje najbolje vrijednosti za novac poštujući načelo ekonomičnosti i učinkovitosti.
4 TIHOMIR ČUPIĆ  , 10.INFORMIRANJE I VIDLJIVOST Prilog 9. nije dostupan Primljeno na znanje U skladu s člankom 18. točkom 5. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (5) Upravljačko tijelo objavljuje tekst nacrta natječaja u obliku e-Savjetovanja na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/, radi savjetovanja sa javnošću. Što se tiče Priloga Natječaja na e- Savjetovanju objavljuju se prilozi koji su korisnicima potrebni za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.
5 TIHOMIR ČUPIĆ  , 16.POPIS PRILOGA Prilozi 10., 11. i 12. nisu priloženi u e savjetovanju. Prilog 10. iz natječaja za 2021. godinu nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi NN 120/2016 (21.12.2016.) i člankom 15. Jednostavna nabava (koji glasi - u nastavku) (1) Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona. (2) Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. POJAŠNJENJE Stavak 2. navodi da se jednostavna nabava regulira općim aktom naručitelja. Sve javne ustanove koje se mogu uključiti u Podmjeru 10.2 imaju regulirane zakonske akte (pravilnike i sl.) kojih se moraju pridržavati, a koji su u skladus načelima transparentnosti, jednakosti i tržišnim natjecanjem..... Stoga Prilog 10. iz 2021. je puno rigorozniji i zahtijeva od naručitelja da pretjerano opterećuje ponuđače, što predstavlja nesrazmjer vrijednosti nabave i potrebne dokumentacije. Primljeno na znanje Prethodno se postupak prikupljanja ponuda provodio putem AGRONET-a dok nova pravila propisuju da se pozivi na dostavu ponuda ili dokumentacija o nabavi objave ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) ili na mrežnoj stranci pojedinog korisnika. Ova pravila izrađena su u svrhu unificiranja postupaka jednostavne nabave svih korisnika čime se postiže veća mogućnost kontrole poštivanja temeljenih načela nabave (transparentnost, jednaki tretman, sprječavanje sukoba interesa) te postupanje sukladno EK smjernicama. Svi korisnici koji su obveznici javne nabave provođenjem postupaka jednostavne nabave na način opisan u navedenim Pravilima stavljeni su u jednaki položaj glede mogućnosti dobivanja sredstava za potporu. U skladu s člankom 18. točkom 5. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (5) Upravljačko tijelo objavljuje tekst nacrta natječaja u obliku e-Savjetovanja na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/, radi savjetovanja s javnošću. Što se tiče Priloga Natječaja na e- Savjetovanju objavljuju se prilozi koji su korisnicima potrebni za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.
6 TIHOMIR ČUPIĆ  , 16.POPIS PRILOGA Prilog 3 LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI Aktivnost 1.Prikupljanje i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama c) Informatička oprema preimenovati u "INFORMATIČKA OPREMA, PROGRAMI, BAZE PODATAKA I USLUGE" - prijenosno/stolno računalo - tablet računalo, mobilni telefon velikog zaslona i sl. - digitalni foto-aparat i dodatna foto oprema (stativi, memorijske kartice, baterije, filteri, adapteri i sl.) - dodatna oprema (vanjski hard disk, USB, printeri, monitori, skeneri, mrežni WLAN router i sl.) -usluge programera - specifični računalni programi za morfološka i slična mjerenja - programi i licence za programe za statističku analizu podataka Grupa e) Nadogradnja Baze podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske (CPGRD) spaja se s grupom Informatička oprema iz aktivnosti 2., 3.,4.,5. i 6. je nepotrebana i treba je spojiti u Aktivnost 1. C). Obrazloženje- nema potrebe da se u svakoj aktivnosti ponavljaju iste grupe predmeta kada je unutar aktivnosti 1. definirana aktivnost nabava informatičke opreme "uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama". g) Obuka djelatnika. -- edukacije, radionice, seminari, kongresi i slično dodati specijalizacije i usavršavanje podijeliti u dvije grupe. g) obuka djelatnika i h) Informiranje i vidljivost rezultata Pojašnjenje- Kongresi mogu služiti za informiranje, ali u stvarnosti oni služe za iznošenje rezultata i vidljivost priojekta, a ne za edukaciju. Stoga bi predložio novu podgrupu H) Informirane i vidljivost rezultata u koju bi ulazili - kongres, publikacija rada u međunarodnom časopisu citiranom u WOS bazi, iznošenje rezultata na specijaliziranim radionicama. Obuka djelatnika u ostalim aktivnostima je nepotrebna. Aktivnost 2. i ostale aktivnosti 3., 4., 5. i 6. Imaju opremu koja se ponavlja po nekoliko puta unutar raznih podgrupa, tako da nije jasno jer to zasebna grupa ili ista. Stoga može doći do (NE)namjernog razbijanja nabave. NPR. aktivnost 6. Kupnja laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i....... a) Pribor, potrošni materijal i oprema - centrifuge i rotori za centrifuge - oprema za DNK analize (centrifuga predstavljaju iste uređaje unutar dvije podgrupe. Potrebno je revidirati uređaje i opremu. Ista se se kontinuirano ponavlja u svim aktivnostima te ih treba staviti u jasne podgrupe. Aktivnost 6. b) Informatička oprema - Oprema za elektroforezu ne spada u informatičku opremu. Djelomično prihvaćen Navedeni troškovi dodani su u Prilog 3 “Lista prihvatljivih troškova biljnih genetskih resursa u poljoprivredi”. Vezano uz programe i licence za programe za statističku analizu podataka pod horizontalnim troškom navedeno je: “Prihvatljivi nematerijalni troškovi uz svaku aktivnost su kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence , autorska prava, robni žigovi, ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjima”.
7 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača   Od ove godine kao aktivni sudionici Programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora prihvaćene su četiri udruge i BC institut kao pravna osoba. Udruge nemaju pristup bazi niti je to ikome u interesu jer je naša uloga u programu vezana za on farm očuvanje. On farm očuvanje i održivo korištenje značajni je dio Nacionalnog programa koji se do sad uopće nije provodio što je velik propust. Kao udruga proizvođača želimo doprinijeti na uspostavi tog sustava, formirati i održavati svoju bazu korisnika, provoditi edukacije poljoprivrednika i ostalo što je dio naše uloge u programu. Baza podataka vezana je isključivo za ex situ očuvanje tj. banku biljnih gena. S obzirom da nacionalna sredstva nisu dostatna, potrebno je otvoriti mogućnost da se ove aktivnosti financiraju kroz mjeru 10.2. i da udruge mogu biti prihvatljivi korisnik. Također je u svim natječajima, kao i u ovom potrebno uzeti u obzir da udruge proizvođača nisu profitna tijela i da nemaju kapacitete za predfinanciranje tako velikih iznosa, posebno na tako dugi rok (isplata sredstava se u praksi odvija i sa dvije godine odmaka što je čak i institucijama ogroman problem, a udrugama je apsolutno nemoguće). Nadalje, u prošlom razdoblju, naglasak je bio na nabavci opreme no promjenom Zakona o sjemenu, novim Nacionalnim programom i svim ostalim izmjenama, pojavio se ogroman problem nedostatka stručnog kadra kojem to ne bi bilo nešto što se radi sa strane nego radno mjesto kojem je potpuno posvećen. Zbog toga je potrebno otvoriti mogućnost zapošljavanja po ugovoru o radu, a ne samo kroz dodatni rad. U dobroj vjeri i s ciljem kvalitetnog provođenja Programa, molimo vas da uvažite naše komentare. Nije prihvaćen Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. propisano je da su korisnici podmjere 10.2. javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora, te da što se tiče korisnika koji se bave očuvanjem biljnih genetskih izvora trebaju: 1. biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora 2. imati godišnji plan aktivnosti u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne i genetske izvore 3. voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima u skladu sa smjernicama definiranim u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora 4. raspolagati ljudskim resursima osposobljenim za prikupljanje genetskog materijala 5. imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske (Croatian Plant Genetic Resources Database – CPGRD, http://cpgrd.hcphs.hr/). Točkom 2.3. “Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku dodjele potpore” stavak 8) “Neprihvatljivi troškovi” pod h. propisano je da: plaće i druge naknade zaposlenika temeljem ugovora o radu, osim onih navedenih u Prilozima 3 i 4 ovoga Natječaja nisu prihvatljivi.
8 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku dodjele potpore Najveća potreba kod održavanja biljnih genetskih izvora je rad, oprema nije dovoljna. Nelogično je pretpostaviti da će cijeli sustav funkcionirati ako nema dovoljno osoblja i radne snage uključene u regeneraciju, sakupljanje i održavanje kako ex situ kroz banku gena. tako i on farm kolekcija koje održavaju poljoprivrednici i udruge. U prihvatljive troškove potrebno je obavezno uvrstiti zapošljavanje, ne samo sezonskih radnika kroz ugovore o djelu i vaučere nego i stručnog kadra koji će tome posvetiti svoje puno radno vrijeme. Novim Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, banka gena dobiva i novu ulogu kreiranja nove Nacionalne sortne liste domaćih i udomaćenih sorti i trebala bi dodatno umnožavati određene količine za on farm očuvanje i održivo korištenje što je dio Nacionalnog programa, a i svrha ovog natječaja kako je navedeno u uvodnom dijelu. Bez dodatnog osoblja ove aktivnosti biti će nemoguće provoditi. Nije prihvaćen Točkom 2.3. “Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku dodjele potpore” stavak 8) “Neprihvatljivi troškovi” pod h. propisano je da: plaće i druge naknade zaposlenika temeljem ugovora o radu, osim onih navedenih u Prilozima 3 i 4 ovoga Natječaja nisu prihvatljivi.
9 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac   Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac daje primjedbe i prijedloge na nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. koje se odnose na Prilog 1., Prilog 4. i Prilog 5. i to na uvjet prihvatljivosti projekta kojim je potrebno imati na najmanje 10 godina sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora (Prilog 1. i Prilog 5.) te nepostojanja prihvatljivog troška za kupnju objekta i zemljišta za gradnju banke gena i rada ovlaštenih uzgojnih udruženja (Prilog 4). Također, dio priloga nije objavljen na e-savjetovanju. Kod teksta nacrta Natječaja pod 2.11.3. Postupci nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda smatramo da ako korisnik pošalje na minimalno tri adrese potencijalnih ponuditelja obavijest o objavi, tj. poziv na dostavu ponude za nabavu putem Portala ponuda, a obzirom i da je Portal ponuda javan i dostupan svima na dostavu ponude, korisnik ne može utjecati na broj dostavljenih ponuda jer to ovisi o samim ponuditeljima, a ne o korisniku. Stoga se predlaže se uklanjanje obveze korisnika da prikupi najmanje dvije valjane ponude ponuditelja. Djelomično prihvaćen Natječajem će biti propisano da korisnik mora imati ugovor o zakupu na 5 godina, umjesto do sada propisanih 10 godina. Prihvatljive aktivnosti životinjskih genetskih resursa su: 1. sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog i/ili genetskog materijala 2. kupnja opreme za uzorkovanje, pripremu ili skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala, te laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK) 3. usluge uzimanja uzoraka i pakiranje životinjskog genetskog materijala (sjemena, jajnih stanica i zametaka) jedinki važnih za poboljšanje i održavanje populacije domaćih životinja, te naknade vlasniku za prijenos jedinke 4. karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih podataka i analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) i podataka na molekularnoj razini uz uspostavu registara 5. obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala kao temelj uspostave novih uzgojnih strategija 6. kupnja računalnih programa za analizu podataka iz rodovnika i podataka na molekularnoj razini (DNK), te upravljanje dokumentacijom i informacijama u sklopu baze podataka. Svi troškovi navedeni u Programu propisani su Prilogom 4 „Lista prihvatljivih troškova“ Natječaja za provedbu podmjere 10.2. U članku 8. Delegirane uredbe komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi propisano je: „Aktivnosti za očuvanje genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu koje su prihvatljive za potporu na temelju članka 28. stavka 9. i članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključuju sljedeće: (a) ciljano djelovanje: mjere kojima se promiče in situ i ex situ očuvanje, karakterizacija, skupljanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi, uključujući uspostavljanje internetskog popisa genetskih resursa koji se trenutno čuvaju in situ, uključujući čuvanje na poljoprivrednom gospodarstvu ili na šumarskom gospodarstvu i zbirki ex situ te baza podataka; (b) usklađeno djelovanje: mjere kojima se promiče razmjena informacija među nadležnim organizacijama država članica s ciljem očuvanja, karakterizacije, skupljanja i korištenja genetskih resursa u poljoprivredi ili šumarstvu Unije; (c) prateće aktivnosti: mjere informiranja, pružanja informacija i savjetovanja u kojima sudjeluju nevladine organizacije i druge zainteresirane strane te izobrazba i pripremanje tehničkih izvješća. Trošak kupnje objekata nije prihvatljiv u sklopu ovoga Natječaja. U skladu s člankom 18. točkom 5. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (5) Upravljačko tijelo objavljuje tekst nacrta natječaja u obliku e-Savjetovanja na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/, radi savjetovanja s javnošću. Što se tiče Priloga Natječaja na e- Savjetovanju objavljuju se prilozi koji su korisnicima potrebni za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 134/2021) propisano je da Agencija za plaćanja provjeru opravdanosti visine dostavljenih troškova za neobveznike javne nabave provodi u skladu sa stavkom 2. točkom e) članka 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 a) ocjenom postupka nabave na način propisan Natječajem i/ili b) definiranjem maksimalnih iznosa troškova koji su propisani Natječajem. Predmetnim natječajem propisana je obveza prikupljanja minimalno 2 ponude, dok je Uputom za prikupljanje ponuda (Prilog 11 Natječaja) propisano da „Ako korisnik putem Poziva prikupi više ponuda različitih proizvođača/ponuditelja koje zadovoljavaju uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika, Agencija za plaćanja može navedeni trošak proglasiti opravdanim i bez usporedbe s cijenama iz drugih izvora, što će se propisati natječajem za pojedine troškove/tipove operacija/mjere.“ Slijedom navedenog, Agencija u predmetnom natječaju neće provjeravati opravdanost visine troška usporedbom s cijenama iz drugih izvora, već ocjenom postupka nabave.
10 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac  , 16.POPIS PRILOGA Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac daje primjedbe i prijedloge na nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. koje se odnose na Prilog 1., Prilog 4. i Prilog 5. i to na uvjet prihvatljivosti projekta kojim je potrebno imati na najmanje 10 godina sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora (Prilog 1. i Prilog 5.) te nepostojanja prihvatljivog troška za kupnju objekta i zemljišta za gradnju banke gena i rada ovlaštenih uzgojnih udruženja (Prilog 4). Stavljanjem za uvjet prihvatljivosti da ugovor o zakupu prostora u kojem uzgojno udruženje posluje mora biti najmanje 10 godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu, a osobito ako se radi o nabavi prijenosnog inventara, tj. pokretnina, diskriminira ona ovlaštena uzgojna udruženja koja svoje sjedište i poslovne prostore imaju u najmu kod jedinica lokalne samouprave/ županije /države ili pravnih subjekata čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave/ županija /država. Naime, Zakonom o zakupu poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) jasno je propisan rok na maksimalno pet godina za produženje ugovora o najmu poslovnog prostora. Na ovako isključiv način kroz Natječaja za provedbu podmjere 10.2. diskriminiraju se uzgojna udruženja koja su u zakupu poslovnog prostora od jedinica lokalne samouprave/ županije /države ili pravnih subjekata čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave/ županija /država. Ovime se pogoduje privatnim zakupodavcima koji mogu ponuditi rok najma poslovnog prostora na rok duži od 5, tj. 10 godina. Naime, Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac posluje u adekvatnom prostoru koji dugoročno zadovoljava potrebe Saveza kao i Banke gena hrvatskog posavca. No kako je zakupodavac pravna osoba čiji je osnivač JLS, otežava se i onemogućava korištenje Mjere 10.2 te daljnji razvoj poslovanja i obavljanja djelatnosti zbog kojih je Savez osnovan i od Ministarstva poljoprivrede dobio ovlaštenje. Trajno rješenje za Središnji savez bi bila kupnja objekta (poslovnog prostora) no u prilogu 4. kupnja objekta nije navedena kao prihvatljiv trošak već samo „trošak gradnje i opremanja objekata za manipulaciju i skladištenje biološkim i genetskim materijalom (građevinski troškovi i namještaj)“. Ovakvim prijedloga Priloga 4. Nacrta Natječaja za provedbu podmjere 10.2. podupire se ulaganje u tuđu imovinu, a ne jačanje samostalnosti rada ovlaštenog uzgojnog udruženja, podizanje kvalitete banke gena i očuvanja genetskih resursa u poljoprivredi. U Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. nije propisano da je uvjet prihvatljivosti korisnika i uvjeti prihvatljivosti projekta minimalan rok ugovora o najmu poslovnog prostora od 10 godina niti da je kupnja poslovnog prostora ili zemljišta neprihvatljiv trošak. Pravilnik navodi da se uvjeti prihvatljivosti korisnika i uvjeti prihvatljivosti projekta propisuju i detaljno razrađuju natječajem. Stoga se ovim putem moli Agenciju za plaćanja u poljoprivredi i Ministarstvo poljoprivrede za informaciju kojim odredbama uredbi EU i/ili drugim propisima je određen minimalan rok ugovora o najmu poslovnog prostora od 10 godina i nemogućnost kupnje objekta. Temeljem navedenog Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac predlaže: - Izmjena Priloga 1. Uvjeti prihvatljivosti – točka 19. - Izmijeniti da glasi „Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje 5 godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu za ulaganje u nekretnine“ - Izmjena Priloga 4. – točka 2. Kupnja opreme, uzorkovanje… b) Pribor, potrošni materijal i usluge – kod troška gradnje i opremanja objekta dodati riječ „kupnja objekta“ - Izmjena Priloga 5. – točka 5. Izmijeniti da glasi „Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje 5 godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu za ulaganje u nekretnine“. Također, dio priloga nije objavljeno na e-savjetovanju?! Djelomično prihvaćen Natječajem će biti propisano da korisnik mora imati ugovor o zakupu na 5 godina, umjesto do sada propisanih 10 godina. Prihvatljive aktivnosti životinjskih genetskih resursa su: 1. sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog i/ili genetskog materijala 2. kupnja opreme za uzorkovanje, pripremu ili skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala, te laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK) 3. usluge uzimanja uzoraka i pakiranje životinjskog genetskog materijala (sjemena, jajnih stanica i zametaka) jedinki važnih za poboljšanje i održavanje populacije domaćih životinja, te naknade vlasniku za prijenos jedinke 4. karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih podataka i analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) i podataka na molekularnoj razini uz uspostavu registara 5. obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala kao temelj uspostave novih uzgojnih strategija 6. kupnja računalnih programa za analizu podataka iz rodovnika i podataka na molekularnoj razini (DNK), te upravljanje dokumentacijom i informacijama u sklopu baze podataka. Svi troškovi navedeni u Programu propisani su Prilogom 4 „Lista prihvatljivih troškova“ Natječaja za provedbu podmjere 10.2. U članku 8. Delegirane uredbe komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi propisano je: „Aktivnosti za očuvanje genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu koje su prihvatljive za potporu na temelju članka 28. stavka 9. i članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključuju sljedeće: (a) ciljano djelovanje: mjere kojima se promiče in situ i ex situ očuvanje, karakterizacija, skupljanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi, uključujući uspostavljanje internetskog popisa genetskih resursa koji se trenutno čuvaju in situ, uključujući čuvanje na poljoprivrednom gospodarstvu ili na šumarskom gospodarstvu i zbirki ex situ te baza podataka; (b) usklađeno djelovanje: mjere kojima se promiče razmjena informacija među nadležnim organizacijama država članica s ciljem očuvanja, karakterizacije, skupljanja i korištenja genetskih resursa u poljoprivredi ili šumarstvu Unije; (c) prateće aktivnosti: mjere informiranja, pružanja informacija i savjetovanja u kojima sudjeluju nevladine organizacije i druge zainteresirane strane te izobrazba i pripremanje tehničkih izvješća. Trošak kupnje objekata nije prihvatljiv u sklopu ovoga Natječaja. U skladu s člankom 18. točkom 5. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (5) Upravljačko tijelo objavljuje tekst nacrta natječaja u obliku e-Savjetovanja na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/, radi savjetovanja sa javnošću. Što se tiče Priloga Natječaja na e- Savjetovanju objavljuju se prilozi koji su korisnicima potrebni za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.
11 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac 2.11. Postupci nabave prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, 2.11.3. Postupci nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda Kod Postupaka nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda nije jasno zašto je nevaljana nabava ako samo jedan ponuditelj dostavi valjanu ponudu. Naime, ukoliko korisnik pošalje na minimalno tri adrese potencijalnih ponuditelja obavijest o objavi nabave putem Portala ponuda, a obzirom i da je Portal ponuda javan i dostupan svima na dostavu ponude, korisnik ne može utjecati na broj dostavljenih ponuda jer to ovisi o samim ponuditeljima, a ne o korisniku. Stoga se predlaže uklanjanje obveze korisnika da prikupi najmanje dvije valjane ponude ponuditelja. Nije prihvaćen Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 134/2021) propisano je da Agencija za plaćanja provjeru opravdanosti visine dostavljenih troškova za neobveznike javne nabave provodi u skladu sa stavkom 2. točkom e) članka 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 a) ocjenom postupka nabave na način propisan Natječajem i/ili b) definiranjem maksimalnih iznosa troškova koji su propisani Natječajem. Predmetnim natječajem propisana je obveza prikupljanja minimalno 2 ponude, dok je Uputom za prikupljanje ponuda (Prilog 11 Natječaja) propisano da „Ako korisnik putem Poziva prikupi više ponuda različitih proizvođača/ponuditelja koje zadovoljavaju uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika, Agencija za plaćanja može navedeni trošak proglasiti opravdanim i bez usporedbe s cijenama iz drugih izvora, što će se propisati natječajem za pojedine troškove/tipove operacija/mjere.“ Slijedom navedenog, Agencija u predmetnom natječaju neće provjeravati opravdanost visine troška usporedbom s cijenama iz drugih izvora, već ocjenom postupka nabave.
12 Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka  , 16.POPIS PRILOGA Prilog 4. Prihvatljivi troškovi- pod točkom 2. Kupnja opreme za uzorkovanje, pripremu ili skladištenje bioloških i/ili genetskog materijala, te laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju bioloških i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK) pod B pribor, potrošni materijal i usluge -trošak gradnje i opremanja objekata za manipulaciju i skladištenje biološkim i genetskim materijalom (građevinski troškovi i namještaj)- predlažemo da se doda i kupnja objekata. Prilog 5. Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu točka 5. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje 10 godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu.- To nam predstavlja problem jer ispada da ćemo svake godine morati produljivati ugovor s gradom. Prijedlog da se za one koji su već u podmjeri 10.2. – ugovor o zakupu mora vrijediti od dana podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu do kraja petogodišnjeg razdoblja nakon konačne isplate. Djelomično prihvaćen Prihvatljive aktivnosti životinjskih genetskih resursa su: 1. sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog i/ili genetskog materijala 2. kupnja opreme za uzorkovanje, pripremu ili skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala, te laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK) 3. usluge uzimanja uzoraka i pakiranje životinjskog genetskog materijala (sjemena, jajnih stanica i zametaka) jedinki važnih za poboljšanje i održavanje populacije domaćih životinja, te naknade vlasniku za prijenos jedinke 4. karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih podataka i analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) i podataka na molekularnoj razini uz uspostavu registara 5. obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala kao temelj uspostave novih uzgojnih strategija 6. kupnja računalnih programa za analizu podataka iz rodovnika i podataka na molekularnoj razini (DNK), te upravljanje dokumentacijom i informacijama u sklopu baze podataka. Svi troškovi navedeni u Programu propisani su Prilogom 4 „Lista prihvatljivih troškova“ Natječaja za provedbu podmjere 10.2. U članku 8. Delegirane uredbe komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi propisano je: „Aktivnosti za očuvanje genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu koje su prihvatljive za potporu na temelju članka 28. stavka 9. i članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključuju sljedeće: (a) ciljano djelovanje: mjere kojima se promiče in situ i ex situ očuvanje, karakterizacija, skupljanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi, uključujući uspostavljanje internetskog popisa genetskih resursa koji se trenutno čuvaju in situ, uključujući čuvanje na poljoprivrednom gospodarstvu ili na šumarskom gospodarstvu i zbirki ex situ te baza podataka; (b) usklađeno djelovanje: mjere kojima se promiče razmjena informacija među nadležnim organizacijama država članica s ciljem očuvanja, karakterizacije, skupljanja i korištenja genetskih resursa u poljoprivredi ili šumarstvu Unije; (c) prateće aktivnosti: mjere informiranja, pružanja informacija i savjetovanja u kojima sudjeluju nevladine organizacije i druge zainteresirane strane te izobrazba i pripremanje tehničkih izvješće. Trošak kupnje objekata nije prihvatljiv u sklopu ovoga Natječaja. Natječajem će biti propisano da korisnik mora imati ugovor o zakupu na 5 godina, umjesto do sada propisanih 10 godina.
13 Biovrt - u skladu s prirodom 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku dodjele potpore Da bi mogli obavljati zacrtane aktivnosti – udruge trebaju osigurati i stručni kadar i redovite plaće kroz ugovore o radu - a ne samo putem ugovora o djelu ili studentskih ugovora kako je predviđeno natječajem. Ne vidimo u čemu bi bila prepreka da se ne doda i mogućnost isplate plaća zaposlenima koji realno i rade na ovom programu u svom radnom vremenu – a nisu za svoj rad financirani iz drugih javnih ili projektnih izvora. Sjeme koje su udruge pohranile u svojim Društvenim bankama sjemenja potrebno je kroz daljnje aktivnosti usporediti, upisati i pohraniti u banku sjemenja i bazu, ali i odabrati i upisati za potrebe kreiranja nove Nacionalne sortne liste domaćih i udomaćenih sorti. Ovo nisu bile dosadašnje aktivnosti u udrugama i bez dodatnog odnosno plaćenog osoblja ove aktivnosti biti će nemoguće provoditi. Nije prihvaćen Točkom 2.3. “Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku dodjele potpore” stavak 8) “Neprihvatljivi troškovi” pod h. propisano je da: plaće i druge naknade zaposlenika temeljem ugovora o radu, osim onih navedenih u Prilozima 3 i 4 ovoga Natječaja nisu prihvatljivi.
14 Biovrt - u skladu s prirodom   S obzirom da su od ove godine i udruge sudionici Programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora te aktivno još od prošle godine sudjeluju u radnim skupinama i njihove su aktivnosti sastavni dio Nacionalnog programa – bilo bi logično da mogu sudjelovati i na ovom natječaju. Uvjet da sudionik treba imati pristup CPGRD bazi je diskriminatoran – jer je uloga udruga u programu vezana za on farm očuvanje što je također sastavni dio Nacionalnog programa – a za njega nije potrebno imati pristup spomenutoj bazi. Baza podataka vezana je isključivo za ex situ očuvanje tj. banku biljnih gena. S obzirom da nacionalna sredstva nisu dostatna, potrebno je otvoriti mogućnost da se ove aktivnosti financiraju kroz mjeru 10.2. i da udruge mogu biti prihvatljivi korisnik – jer ionako već sudjeluju s svojim aktivnostima u istome. Da bi mogli obavljati zacrtane aktivnosti – udruge trebaju osigurati i stručni kadar i redovite plaće kroz ugovore o radu - a ne samo putem ugovora o djelu ili studentskih ugovora i ostalo kako je predviđeno natječajem. Ne vidimo u čemu bi bila prepreka da se ne doda i mogućnost isplate plaća zaposlenima koji realno i rade na ovom programu u svom radnom vremenu – a nisu za svoj rad financirani iz drugih javnih ili projektnih izvora. Također je u svim natječajima, kao i u ovom potrebno uzeti u obzir da udruge proizvođača nisu profitna tijela i da nemaju kapacitete za predfinanciranje tako velikih iznosa, posebno na tako dugi rok (isplata sredstava se u praksi odvija i sa dvije godine odmaka što je čak i institucijama ogroman problem, a udrugama je apsolutno nemoguće). S ciljem da ovim programom ostvarimo zacrtane aktivnosti i da se Program provodi čim kvalitetnije, molimo vas da uvažite naše komentare te da se istim natječajem to i omogući. Nije prihvaćen Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. propisano je da su korisnici podmjere 10.2. javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora, te da što se tiče korisnika koji se bave očuvanjem biljnih genetskih izvora trebaju: 1. biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora 2. imati godišnji plan aktivnosti u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne i genetske izvore 3. voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima u skladu sa smjernicama definiranim u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora 4. raspolagati ljudskim resursima osposobljenim za prikupljanje genetskog materijala 5. imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske (Croatian Plant Genetic Resources Database – CPGRD, http://cpgrd.hcphs.hr/). Točkom 2.3. “Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku dodjele potpore” stavak 8) “Neprihvatljivi troškovi” pod h. propisano je da: plaće i druge naknade zaposlenika temeljem ugovora o radu, osim onih navedenih u Prilozima 3 i 4 ovoga Natječaja nisu prihvatljivi.
15 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin 2.11. Postupci nabave prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, 2.11.3. Postupci nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda Predlaže se uklanjanje obveze korisnika da prikupi najmanje dvije valjane ponude ponuditelja. Korisnik može obavijestiti veći broj potencijalnih ponuditelja, ali traženje od potencijalnih ponuditelja da dostave valjanu ponudu predstavlja izravno utjecanje na tržišno natjecanje. Nije prihvaćen Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 134/2021) propisano je da Agencija za plaćanja provjeru opravdanosti visine dostavljenih troškova za neobveznike javne nabave provodi u skladu sa stavkom 2. točkom e) članka 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 a) ocjenom postupka nabave na način propisan Natječajem i/ili b) definiranjem maksimalnih iznosa troškova koji su propisani Natječajem. Predmetnim natječajem propisana je obveza prikupljanja minimalno 2 ponude, dok je Uputom za prikupljanje ponuda (Prilog 11 Natječaja) propisano da „Ako korisnik putem Poziva prikupi više ponuda različitih proizvođača/ponuditelja koje zadovoljavaju uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika, Agencija za plaćanja može navedeni trošak proglasiti opravdanim i bez usporedbe s cijenama iz drugih izvora, što će se propisati natječajem za pojedine troškove/tipove operacija/mjere.“ Slijedom navedenog, Agencija u predmetnom natječaju neće provjeravati opravdanost visine troška usporedbom s cijenama iz drugih izvora, već ocjenom postupka nabave.
16 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin   U prilogu 4 - Lista prihvatljivih troškova životinjskih genetskih resursa u poljoprivredi u aktivnosti 6d predlaže se dodavanje nove edukacije: - obuka djelatnika za provedbu testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika Prihvaćen Prijedlog prihvaćen, u Prilog 4 “Lista prihvatljivih troškova životinjskih genetskih resursa u poljoprivredi” dodat ćemo navedeni trošak.