Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA PRILOG Predlaže se umetnuti prilog: PRILOG: Karta klimatskih zona održavanja cesta u zimskom razdoblju Prihvaćen Prihvaća se.
2 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA U nazivu Pravilnika potrebno je dodati tekst: …o financiranju dijela troškova zimske službena nerazvrstanim cestama u 2022. godini. Obrazloženje: U članku 108.a stavku 4. Zakona o cestama navodi se da „Ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, donosi pravilnik kojim se određuje ukupan godišnji iznos sredstava za sufinanciranje zimske službe te raspodjela financijskih sredstava po pojedinim jedinicama lokalne samouprave.“ Sukladno tome i u nazivu Pravilnika treba stajati da se ukupni godišnji iznos i raspored odnosi na 2022. godinu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ukupan godišnji iznos sredstava za sve ceste određuje se u okviru financijskog plana poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o., za svaku pojedinu godinu, a u odnosu na pripadajuće stavke Državnog proračuna Republike Hrvatske za isto. Ovim Pravilnikom, određuje se ukupan godišnji iznos sredstava u obliku dijela sredstava za pojedinu cestu jedinica lokalne samouprave u odnosu na ukupna raspodijeljena sredstva u skladu s metodologijom pravilnika.
3 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA Prijedlogom Pravilnika nisu utvrđene dvije osnovne postavke iz članka 108.a Zakona o cestama, koji, u stavku 4., kaže da „Ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, donosi pravilnik kojim se određuje ukupan godišnji iznos sredstava za sufinanciranje zimske službe te raspodjela financijskih sredstava po pojedinim jedinicama lokalne samouprave“. Prijedlog Pravilnika dakle, ne donosi niti ukupni godišnji iznos sredstava za sufinanciranje zimske službe niti raspodjelu financijskih sredstava po pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kao pod 2., odnosno, ukupan godišnji iznos sredstava za sve ceste određuje se u okviru financijskog plana poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o., za svaku pojedinu godinu, a u odnosu na pripadajuće stavke Državnog proračuna Republike Hrvatske za isto. Ovim Pravilnikom, određuje se ukupan godišnji iznos sredstava u obliku dijela sredstava za pojedinu cestu jedinica lokalne samouprave u odnosu na ukupna raspodijeljena sredstva u skladu s metodologijom pravilnika
4 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA, Članak 1. Predlaže se cijeli tekst članka 1. zamijeniti tekstom: „Ovim Pravilnikom određuje se ukupan iznos sredstava za financiranje dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama u 2022. godini te se utvrđuju kriteriji za raspored sredstava, raspored po pojedinim jedinicama lokalne samouprave i način korištenja sredstava.“ Obrazloženje: Na ovakav način je, prema članku 108.a stavku 4. Zakona o cestama, jasno određeno što propisuje Pravilnik. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnik se ne donosi za svaku pojedinu godinu, posebice zbog pravne i poslovne sigurnosti.
5 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA, Članak 2. Predlaže se cijeli tekst članka 2. zamijeniti tekstom: „Na temelju članka 108.a stavka 1. Zakona o cestama, financira se dio troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko – planinskog područja, utvrđenim prema Zakonu o brdsko – planinskim područjima (»Narodne novine« broj 118/18) i prema Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko – planinskog područja (»Narodne novine« broj 24/19) te onima obuhvaćenim II. i III. klimatskom zonom održavanja cesta u zimskom razdoblju, koje se, temeljem meteoroloških podataka, utvrđuju i koriste prilikom izrade standarda redovitog održavanja državnih cesta.“ Predlaže se dodati novi stavak 2. u članku 2. koji glasi: „Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o. iz stavka 1. ovog članka za 2022. godinu iznose 10.000.000,00 kn.“ Obrazloženje: Ispravkom teksta predloženog članka 2. veže se na članak 108.a stavak 4. Zakona o cestama, a dodavanjem novog stavka 2. određuje se ukupan godišnji iznos za 2022. godinu, kako i propisuje predmetni članak Zakona. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Stavak 1. se prihvaća, dok se stavak 2. ne prihvaća iz razloga što se Pravilnik ne donosi za svaku pojedinu godinu, posebice zbog pravne i poslovne sigurnosti.
6 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA, Članak 3. Predlaže se cijeli tekst članka 3. zamijeniti tekstom: „Kriteriji za raspored sredstava iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika su: - duljina nerazvrstanih cesta na području pojedine jedinice lokalne samouprave, koja se utvrđuje na temelju izvedbenog programa zimske službe, koji svaka jedinica lokalne samouprave iz programa sufinanciranja treba izraditi prema Pravilniku o održavanju cesta (»Narodne novine« broj 90/14 i 03/21) te na temelju snimanja posebnom opremom, koje organiziraju Hrvatske ceste d.o.o. i kojim se prikupljaju precizne informacije o njihovoj duljini te nadmorskoj visini i drugim podacima koji su u izravnoj korelaciji s težinom zimskih uvjeta na promatranom području i - teritorijalna pripadnost određenoj klimatskoj zoni održavanja cesta u zimskom razdoblju, koje su određene na temelju ulaznih parametara prikupljenih s meteoroloških postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda i Hrvatskih cesta d.o.o. u razdoblju od 10 godina i to: • nadmorska visina, • temperatura, • temperatura ispod 0°C, • količina i učestalost oborina, posebno snijega te visina snijega, • smrzavanje, • poledica, • mraz, • vjetar, • magla, • broj dana sa snježnim zapusima. Iz tako utvrđenih pet klimatskih zona, od kojih su najzahtjevnije II. i III. zona a potom slijede I., V. i na kraju IV. klimatska zona, proizlaze kriteriji za izračun optimalne organizacije zimske službe, na temelju koje se radi izračun troškova redovitog održavanja u zimskom razdoblju. Programom financiranja dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama obuhvaćene su jedinice lokalne samouprave iz svih pet klimatskih zona, prema kriteriju iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika, a kartografski prikaz klimatskih zona dan je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.“ Obrazloženje: Ispravkom teksta predloženog članka 3. se opisuju kriteriji za raspored sredstava na kraći i jasniji način nego u predloženom članku. Prihvaćen Prihvaća se.
7 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA, Članak 4. Predlaže se cijeli tekst članka 4. zamijeniti tekstom: „Sredstva za financiranje dijela troškova zimske službe iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave, primjenjujući kriterije iz članka 3. ovog Pravilnika, prema tablici u nastavku.“ Nastavno, predlaže se iza teksta članka 4. umetnuti tablicu s rasporedom sredstava za 2022. godinu, koja sadrži stupce: Redni broj, Županija, Naziv jedinice lokalne samouprave i Raspoređeni iznos za 2022. godinu (kn), prema sljedećoj ilustraciji: Tablica Redni broj Županija Naziv jedinice lokalne samouprave Raspoređeni iznos za 2022. (kn) UKUPNO: Obrazloženje: Ispravkom teksta predloženog članka 4. se utvrđuje raspored sredstava za 2022. godinu po pojedinim jedinicama lokalne samouprave, što predloženi Pravilnik ne utvrđuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnik se ne donosi za svaku pojedinu godinu, posebice zbog pravne i poslovne sigurnosti.
8 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA, Članak 5. Predlaže se cijeli tekst članka 5. zamijeniti tekstom: U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ovog Pravilnika, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svake od jedinica lokalne samouprave iz članka 4. ovog Pravilnika ugovor o korištenju sredstava za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2022. godini. Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati najmanje sljedeće odredbe: - raspoređena financijska sredstva mogu se koristiti isključivo kao naknada troškova koje je jedinica lokalne samouprave imala u toj godini za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimske službe, - raspoređena financijska sredstva doznačuju se mjesečno, maksimalno do raspoređenog iznosa utvrđenog u ugovoru, uz prethodni pisani zahtjev jedinice lokalne samouprave za isplatom financijskih sredstava s priloženom dokumentacijom odnosno dokazima (specifikacijom troškova, situacijom odnosno računom izvoditelja za izvedene radove u zimskoj službi, odnosno drugom relevantnom dokumentacijom kojom se dokazuje utrošak sredstava u smislu organizacije i pripravnosti zimske službe te angažiranja vozila, strojeva i radne snage), - jedinica lokalne samouprave obvezna je zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti nakon proteka mjeseca u kojem su nastali i plaćeni troškovi zimske službe na nerazvrstanim cestama, a za mjesec prosinac tekuće godine najkasnije do 10. siječnja sljedeće godine. Obrazloženje: Ispravkom teksta predloženog članka 5. se jasnije utvrđuje način korištenja sredstava za financiranje dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama. Prihvaćen Prihvaća se.
9 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA, Članak 6. Predlaže se postojeći članak 6. preimenovati u članak 7. Obrazloženje: Radi novog članka 6, potrebno je preimenovati broj članka 6. iz Prijedloga Pravilnika u broj 7. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne prihvaća se iz razloga što se predoženo odnosi na nomotehničke dopune koje su povezana sa prijedlogom pod 10, a koji nije prihvaćen.
10 Hrvatske ceste d.o.o. PRAVILNIK OFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA, Članak 6. Predlaže umetnuti novi tekst članka 6. kako slijedi: „Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19), Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) te Smjernica za obavljanje kontrola na licu mjesta kod primatelja transfera iz proračuna (Ministarstvo financija, rujan 2014), Hrvatske ceste d.o.o. imaju obvezu provoditi kontrolu utroška doznačenih sredstava iz članka 4. ovog Pravilnika na licu mjesta na odabranom uzorku obavljenih isplata.“ Obrazloženje: Dodavanjem novog članka 6. se propisuje obveza Hrvatskih cesta o kontroli utroška doznačenih sredstava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne prihvaća se iz razloga što se predoženo odnosi na obvezne propise višeg pravnog značaja koji se svakako obvezatno primjenjuju.