Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama korisnika mirovina upućenim mirovinskim osiguravajućim društvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Članak 4., Izvještaj o pritužbama korisnika mirovine LEI oznaka namijenjena je identifikaciji pravnih subjekata koji sudjeluju na globalnom financijskom tržištu. S aspekta primjene ovog pravilnika i izvještavanja o pritužbama bio bi potreban OIB broj Društva umjesto LEI oznake. Nije prihvaćen stičemo kako se IORP direktiva primjenjuje samo dio mirovinskog sustava koji se odnosi na zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove. Podjela na zatvorene i otvorene dobrovoljne mirovinske fondove je potrebna ne samo za potrebe internih analiza Hanfe, ali i za primjerice izvještavanje Eiope (kojoj bi se dostavljali podaci vezan samo uz opseg IORP direktive) ili drugih institucija.
2 Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Izvještaj o pritužbama korisnika mirovine, Tablica 1. Broj pritužbi po razlogu za mirovine iz 2. stupa mirovinskog osiguranja Predlaže se za potrebe izvještavanja propisati jednu tablica koja u sebi sadržava broj pritužbi po razlogu za mirovine iz 2. stupa mirovinskog osiguranja (OMO) i 3. stupa mirovinskog osiguranja (DMO), na način da se u tablici dodaju još 2 kolone o broju pritužbi iz OMO i broju iz DMO. Vezano uz tablice povezane uz izvještavanje o pritužbama za 3. stup za ZDMF i ODMF, predlaže se iste brisati budući da pripadaju u kategoriju DMO kao i isplata mirovine na temelju izravnih jednokratnih uplata. Ukoliko je potrebno ipak zadržati ove kategorije, predlaže se sve staviti u jednu tablicu koja će u sebi sadržavati nova polja rasčlanjena na te kategorije kako bi se svi podaci obuhvatili u jednom izvještaju za isto izvještajno razdoblje. Nije prihvaćen stičemo kako se IORP direktiva primjenjuje samo dio mirovinskog sustava koji se odnosi na zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove. Podjela na zatvorene i otvorene dobrovoljne mirovinske fondove je potrebna ne samo za potrebe internih analiza Hanfe, ali i za primjerice izvještavanje Eiope (kojoj bi se dostavljali podaci vezan samo uz opseg IORP direktive) ili drugih institucija.
3 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Izvještaj o pritužbama korisnika mirovine, Tablica 2. Broj pritužbi po razlogu za mirovine iz 3. stupa mirovinskog osiguranja za zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove Predlaže se smanjiti broj izvještajnih tablica. Mirovinsko osiguravajuće društvo nudi mirovinske programe iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja te je podjela izvještaja o pritužbama dovoljna u maksimalno dvije tablice. Naime, kako je propisano člankom 115. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18), vrste mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja nisu vezane za izvor doznake koja može doći li iz zatvorenog ili otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, odnosno kao izravna jednokratna uplata. S tim u svezi izvor doznake nije u odlučnoj vezi za evidentiranje pritužbe kako je definirano u članku 2. ovog prijedloga Pravilnika. Obzirom da prema vrstama mirovine ne postoji razlika u odnosu na izvor doznake dovoljno u jednoj tablici obuhvatiti sve pritužbe iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Podredno, u svrhu smanjenja administriranja i povećanja preglednosti izvještaja razmisliti o izvještavanju o pritužbama u jednoj tablici kojom bi se obuhvatile sve pritužbe upućene mirovinskom osiguravajućem društvu neovisno o stupu mirovinskog osiguranja, a čime bi se doprinijelo olakšanom nadzoru pojedinog mirovinskog osiguravajućeg društva. Nije prihvaćen stičemo kako se IORP direktiva primjenjuje samo dio mirovinskog sustava koji se odnosi na zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove. Podjela na zatvorene i otvorene dobrovoljne mirovinske fondove je potrebna ne samo za potrebe internih analiza Hanfe, ali i za primjerice izvještavanje Eiope (kojoj bi se dostavljali podaci vezan samo uz opseg IORP direktive) ili drugih institucija.
4 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Članak 4., Izvještaj o pritužbama korisnika mirovine Predlaže se zamijeniti Lei oznaku društva s OIB-om društva, budući je OIB identifikacijski podatak kako se mirovinska osiguravajuća društva vode u Registru HANFA-e (Sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava - NN 60/14 i 91/16), te se svi izvještaji za potrebe nadzora generiraju prema OIB-u. Dodatno, LEI oznaka nije nužan podatak za rješavanje i evidentiranje pritužbi upućenih mirovinskom osiguravajućem društvu niti je korisnicima mirovina LEI broj bitan podatak prilikom upućivanja primjedbi prema mirovinskom osiguravajućem društvu. Nije prihvaćen Vidjeti odgovor na prethodni komentar
5 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Na temelju članka 15. točaka 1. i 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine 140/05, 12/12) i u vezi članka 72. točke 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine 22/14, 29/18, 115/18; dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xxx yyyyy 2022. donijela je Predlaže se pozvati na točku 3. članka 72. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima koja propisuje dostupnost informacija o pritužbama HANFA-i, umjesto točke 4. istog članka koja propisuje vođenje evidencije o pritužbama. Prihvaćen Prihvaćeno.