Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivo Poljak PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 2.1. Što je problem koji zahtjeva izradu ili promjenu zakonodavstva? Temeljem sadašnjih odredbi Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta osobama koje su završile odgovarajući stručni studij i stekli stručni naziv inženjer t.c.p. te su tijekom cijelog svog studija stekli najmanje 180 ECTS bodova onemogućeno je da postanu članovima Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta a samim time i obavljanje stručnih poslova revizije i kontrole projekta i stručne dokumentacije; izrada i revizija studija, elaborata, planova i ekspertiza; procjena, izvođenje i nadzor radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu; ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme, procesa i sustava; tehničko vještačenje; savjetovanja; stručno osposobljavanje i licenciranje u tehnologiji prometa i transporta. 2.2. Zašto je potrebna izrada nacrta prijedloga zakona? Predloženim zakonom proširila bi se mogućnost da se u Hrvatsku komoru inženjera tehnologije prometa i transporta mogu udružiti stručni specijalisti inženjeri prometa, koji su završetkom stručnog studija uz diplomu ing.prometa stekli 180 ECTS bodova. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Za obavljanje stručnih poslova opisanih Zakonom, jasno je definirana nužnost stjecanja 300 ECTS bodova temeljem ishoda učenja i razine kompetencija, koji se ostvaraju na taj način studija, a nužni su za obavljanje definiranih stručnih poslova. Odredba se ne odnosi samo na inžinjere “t.c.p.”.
2 Ivo Poljak PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA 3.1. Što je cilj koji se namjerava postići? Cilj Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta je osobama koje su završile odgovarajući stručni studij inženjer t.c.p. koji su tijekom cijelog svog studija stekli najmanje 180 ECTS bodova i određeni broj ECTS bodova (npr.po osnovi 10 stručnih odn.publiciranih radova 120 ECTS) i omogućiti da postanu članovi Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, a samim time omogućeno im je obavljanje stručnih poslova revizije i kontrole projekta i stručne dokumentacije; izrada i revizija studija, elaborata, planova i ekspertiza; procjena, izvođenje i nadzor radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu; ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme, procesa i sustava; tehničko vještačenje; savjetovanja; stručno osposobljavanje i licenciranje u tehnologiji prometa i transporta. 3.2. Kakav je ishod odnosno promjena koja se očekuje u području koje se namjerava urediti? Proširuje se krug osoba koji stječu uvjete za upis u Hrvatsku komoru inženjera tehnologije prometa i transporta. Isti svojim stručnim radovima, idejnim, i dr. projektima, doprinose struci i društvu-sredini na koje se njihovi radovi i odnose. Osobni rad (idejno rješenje iz 2007/2008) ovih se dana ostvaruje, a nakon gotovo 15 god. od objave, i od tada je stalno nuđen relevantnim institucijama vezano za implementaciju u prostor. To je višemilijunski projekt a važno je tehničko tehnološko cestovno rješenje ( kičma prom.sustava ). Investitor me kao prvog autora idejnog rješenja apstrahira, kao i pripadnu autorsku nagrada od 0,01 % od cijene projekta. ISHOD, promatran kroz ovaj primjer i sl. primjene i promjene, mora biti uključiv, a ne isključiv. 3.3. Koji je vremenski okvir za postizanje ishoda odnosno promjena? Odmah po stupanju Zakona na snagu. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Za obavljanje stručnih poslova opisanih Zakonom, jasno je definirana nužnost stjecanja 300 ECTS bodova temeljem ishoda učenja i razine kompetencija, koji se ostvaraju na taj način studija, a nužni su za obavljanje definiranih stručnih poslova. Odredba se ne odnosi samo na inžinjere “t.c.p.”. Potpuno je nejasno kako je predlagač osmislio vrednovanje "stručnih odn. publiciranih” radova u visini bodova kako je predloženo. Niže navedena pojašnjenja/opisi angažmana nisu jasni te su nerelevantni za ovu raspravu.
3 Ivo Poljak PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA 4.1. Moguće normativno rješenje bio bi novi propis / izmjena i dopuna važećeg pojma / inženjera tehnologije prometa / ing.t.p. /. Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Obrazloženje: Donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta uređuje se: Pojam inženjera tehnologije prometa i transporta prema ovom Zakonu je osoba koja je završila odgovarajući studij prometa stekla stručni/akademski naziv / inženjer t.t.p. ,t.c.p, t.z.p.../, koja je tijekom svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke, uz mogućnost stjecanja dodatnih stručnih ECTS bodova, radi općeg formalnog i neformalnog načina napredovanja. 4.2. Ovdje nema nenormativnog rješenja za postizanje navedenog ishoda nema. Moguće normativno rješenje je regulacija odnosa i pribavljanje / ing.t.p. / ECTS bodova na formalan i neformalan način . Neformalan način; stjecanje strukovnog ECTS boda kroz stručni rad , npr. ( publiciran stručni rad 12 - 20 ECTS ), ili npr. ( kroz ECTS vrijednosno bodovan određen ostvaren projekt ) Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predloženi način vrednovanja ECTS bodova nije sukladan postojećim propisima te nije ni prihvatljiv.
4 Ivo Poljak PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 9. PRILOZI Slične i ranije osnovane komore inženjera građevine, strojarstva, arhitekture i dr. u rad komore uključuju srednjoškolce radi bolje propulzije, svježine znanja, kvalitete i konkurencije. ( kod njih je pristup komori fleksibilniji, polaze od nižih bodovnih kvantuma ECTS dok u komori ing.t.p. to nije tako,/ 300 ECTS je upitna rampa / takav kriterij limitira najkreativnije, naime isti ne ulaze u cenzus niti će ikada ući, a dali su i dati će više nego što "upitna rampa" dopušta) ... vidjeti statute istih i dr. sl. komora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Komentar je osobne naravi te nije relevantan.