Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Konektor-Split d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUSTAVU ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE U naslov dodati praćenje, mjerenje, verifikaciju i provjeru ušteda energije. Predlaže su nadopuna pravilnika odredbama za provjeru-kontrolu. Naime člankom 7.a stavkom 5. EED-a od država se članica traži da uspostave sustave mjerenja, nadzora i provjere u okviru kojih se provodi dokumentirana provjera na temelju barem statistički značajnog udjela i reprezentativnog uzorka mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti koje su uspostavile stranke obveznice. Ti se mjerenje, nadzor i provjera provode neovisno o strankama obveznicama. Prema PRILOG Preporuci Komisije o prenošenju obveza uštede energije u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti C(2019) 6621, Bruxelles, 25.9.2019. „Ti se zahtjevi, među ostalim, mogu ispuniti: uporabom provjera izvršenih u okviru regulatornih, kvalifikacijskih, akreditacijskih i certifikacijskih sustava, npr. ako se ušteda energije o kojoj je izviješteno temelji na energetskom pregledu ili energetskom certifikatu (procijenjena ušteda).“ Pri provedenim kontrolama elaborat o uštedama energije u zgradama, iako su izvedeni od ovlaštenih osoba, uočena je znatna količina neispravnih elaborata. Uobičajena greška je da se izračun ušteda energije provodi na način da se koriste referentne vrijednosti ušteda energije po pojedinoj mjeri i ne provodi se normalizacija. Rezultat takvih izračuna je ušteda energije veća od potrošnje energije (prema računima za potrošnju energije ispostavljenih zgradi). Na temelju takvih pogrešnih podataka unesenih u SMIV biti će sastavljeno netočno „Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti“ iz Čl. 9. Zakona o energetskoj učinkovitosti, odnosno iskazat će se veće uštede od potrošnje energije. Stoga predlažemo da elaborat iz članka 13. ovoga Pravilnika izrađuju osobe ovlaštene za provjeru-kontrolu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Uvjet za unošenje mjere u SMIV treba biti provjera-kontrola od strane ovlaštenih osoba za provjeru-kontrolu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Odnosno, kao što je prema PRILOG Preporuci Komisije o prenošenju obveza uštede energije u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti C(2019) 6621, Bruxelles, 25.9.2019. „Ti su mehanizmi osmišljeni kako bi se smanjili troškovi i administrativno opterećenje javnog tijela, posebno:  provjere bi mogle organizirati i platiti stranke obveznice i  nadzor bi mogla organizirati akreditacijska tijela, a platiti treće strane. Uloga javnog tijela stoga bi trebala biti usmjerena:  na utvrđivanje pravila za uzorkovanje, kriterija za treće strane, protokolâ za provjeru itd.,  na preispitivanje nalaza iz izvješća akreditacijskih tijela i  na temelju tog preispitivanja: na obvezivanje stranaka obveznica na poduzimanje mjera za ispravljanje neusklađenosti, na djelomično ili potpuno poništenje uštede energije o kojoj je izviješteno za slučajeve koje se ispitivalo i na izricanje sankcija ili kazni.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga jer je izvorni naziv pravilnika: Pravilnik o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije. Elaborate o uštedama energije izrađuju i potpisuju ovlaštene osobe.
2 Konektor-Split d.o.o. Članak 1., „PRILOG III. Isključiti mjere u sektorima za pretvorbu, distribuciju i prijenos energije. Prema PRILOG Preporuci Komisije o prenošenju obveza uštede energije u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti C(2019) 6621, Bruxelles, 25.9.2019., fusnota 3: „U članku 2. stavku 3. EED-a „krajnja potrošnja energije” definira se kao „cjelokupna energija kojom se opskrbljuju industrija, promet, kućanstva, usluge i poljoprivreda. Isključena je isporuka sektoru za pretvorbu energije i samoj energetskoj industriji”. „Krajnja potrošnja” nije definirana u EED-u i stoga se treba tumačiti u skladu s logičkom podlogom obveze uštede energije. Točka (b) u prvom podstavku članka 7. stavka 1. usmjerena je na smanjivanje krajnje potrošnje energije snižavanjem količine energije za vlastitu krajnju potrošnju koju upotrebljava fizička ili pravna osoba (osim ako je drukčije određeno). Utvrđeni su posebni uvjeti za uštedu energije iz obnovljivih izvora proizvedene na zgradama ili u njima (vidjeti uvodnu izjavu 43. EED-a i odjeljak 7.5. ovog dokumenta).“ RH Integriranim nacionalnim energetsko klimatskim planom za RH nije iskoristila mogućnosti definirane čl.7. EED-a (umanjenja i isključenja ušteda energije uz povećanje stope ušteda na više od 0,8 %), stoga uštede energije u sektorima za pretvorbu, distribuciju i prijenos energije, nije moguće koristiti za ispunjenje obveze ušteda u krajnjoj potrošnji. Nije prihvaćen Zakon o energetskoj učinkovitosti u čl.13. st.6 navodi da stranke obveznice obvezu mogu ostvariti i mjerama „u sektorima pretvorbe i distribucije energije, uključujući i infrastrukturu za daljinsko grijanje ili hlađenje“.
3 Konektor-Split d.o.o. 1.PROVOĐENJE EDUKATIVNIH I INFORMATIVNIH KAMPANJA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, OBNOVLJIVIM IZVORIMA I ENERGETSKI UČINKOVITIM KUĆANSKIM I UREDSKIM UREĐAJIMA, 1.1.Informiranje kupaca o mogućnostima poboljšanja energetske učinkovitosti putem informativnih materijala Potrebno je uvesti kvotu, broj kućanstava u kojima se može provesti ova mjera. Nakon provedenog popisa stanovništva poznat je podatak o broju kućanstava u RH, iznosi 1.438.423. Dakle, to je ukupni broj kućanstava koji, kroz dvije uzastopne godine, može biti obuhvaćen informativnom kampanjom u sklopu provedene mjere: „Informiranje kupaca o mogućnostima poboljšanja energetske učinkovitosti putem informativnih materijala“. Zašto kroz dvije uzastopne godine, zato jer za mjeru provedenu u tekućoj, naredne godini se ostvaruju kumulativne uštede. Nije moguće u istom kućanstvu u kojem se naredne godine ostvaruje kumulativna ušteda istovremeno ostvariti i novu uštedu. Potrebno je razmisliti koje uštede se mogu verificirati, prema datumu provedbe ili prema datumu unosa u SMIV. Predlažemo da to bude kao i sa vlasničkom uknjižbom u zemljišnim knjigama, po načelu potpunog povjerenja u zemljišne knjige. Odnosno tko prvi izvrši unos u SMIV do potpunog ispunjenja od 1.438.423 kroz dvije uzastopne godine. Pri tome u ispunjenje kvote uključiti i u SMIV unesene mjere od strane obveznika kojima se ta mjera, zbog načela značajnosti i dodatnosti, ne smije priznati u ispunjenje obveze uštede energije, budući da im je provođenje te mjere zakonom propisana obveza. Nije prihvaćen Stranke obveznice u sustavu obveza energetske učinkovitosti, kao i sve ostale stranke mogu provoditi bilo koje mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti koje su njima od interesa i ekonomski prihvatljive. S obzirom da stranke ulažu svoja sredstva ista mogu koristiti prema svome nahođenju.
4 Konektor-Split d.o.o. PLAN MJERENJA I VERIFIKACIJE UŠTEDA ENERGIJE, 15.FOTONAPONSKI SUNČEVI MODULI Mjera uštede energije fotonaponskim sunčevim modulima moguća je samo kod alternativnih mjera politike, uz uvjet da može pohraniti energiju, bez preusmjerenja el.en. natrag u mrežu i postavljenih na ili u zgradama. Nije ju moguće koristiti za ispunjenje obveze obveznika ušteda u krajnjoj potrošnji. Primjenom fotonaponskih sunčevih modula nema uštede energije u krajnjoj potrošnji, samo je promijenjen izvor energije. EED-om se, iako nema ušteda u krajnjoj potrošnji, promiče ulaganje u fotonaponske sunčeve module na način kao da su ostvarene uštede i to isključivo kroz alternativne mjere politike. Prema PRILOG Preporuci Komisije o prenošenju obveza uštede energije u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti C(2019) 6621, Bruxelles, 25.9.2019., „Budući da se članak 7. stavak 4. točka (f) EED-a odnosi na „provjerljivu količinu energije proizvedenu na ili u zgradama za vlastite potrebe”27 (ne stvarno utrošenu količinu), države članice moraju utvrditi i provjeriti količinu energije iz obnovljivih izvora (u ktoe, MW ili istovjetnoj vrijednosti) koja će se za vlastite potrebe proizvesti na zgradama uslijed mjera politike kojima se promiče nova ugradnja u razdoblju obveze 2021.–2030. Budući da se odredba odnosi na „provjerljivu količinu”, za potrebe tog izračuna moguće je uzeti u obzir procijenjenu prosječnu količinu energije iz obnovljivih izvora koja će biti proizvedena za vlastite potrebe u razdoblju 2021.–2030. samo iz jedinica postavljenih na ili u zgradama nakon 31. prosinca 2020.“ Fusnota 27: „EED-om nije propisana definicija „energije proizvedene na ili u zgradama za vlastite potrebe”. Taj bi pojam trebalo shvatiti kao krajnjeg kupca koji radi na ili u svojoj zgradi kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 1. Direktive 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada, koji proizvodi energiju iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju i koji može pohraniti energiju iz obnovljivih izvora koju je sam proizveo u svojim prostorima smještenima unutar ograničenog područja. Pojam „energije proizvedene na ili u zgradama za vlastite potrebe” isključuje energiju proizvedenu samostalno i prodanu ili preusmjerenu natrag u mrežu. U slučaju potrošača vlastite energije koji nije kućanstvo, taj pojam isključuje i proizvodnju energije ako je to njegova glavna poslovna ili profesionalna djelatnost.“ Nije prihvaćen U točki 15.2 Pravilnika je dana formula za izračun ušteda energije. Prilikom izračuna ušteda energije uzima se u obzir i energija koja se isporučuje u mrežu i ona se izuzima iz obračuna ušteda energije.
5 Konektor-Split d.o.o. PLAN MJERENJA I VERIFIKACIJE UŠTEDA ENERGIJE, 30.DODAVANJE ADITIVA  POGONSKOM GORIVU Nije jasno na što se odnosi (Način izračuna preuzet je iz slovenske metodologije, metoda “Dodajanje aditiva pogonskemu gorivu”.), na mjeru „dodavanje aditiva pogonskom gorivu“ u cijelosti, životni vijek mjere ili smanjenje emisija stakleničkih plinova. Opaska se navodi na različitim mjestima u e-savjetovanje i dokumentu u prilogu e-savjetovanja. Ako se odnosi smanjenje emisija stakleničkih plinova, prema “Dodajanje aditiva pogonskemu gorivu”: 0,2652 – faktor za preračun zmanjšanja izpustov CO2 zaradi energijskega prihranka z upoštevanjem povprečnih specifičnih izpustov dizelskega goriva [kg CO2/kWh], a prema Prilog B, Tablica 5: Emisijski faktor, Dizelsko gorivo = 0,281 [kgCO2/kWh]. Potrebno je uskladiti. Ako se odnosi na mjeru u cijelosti, prema “Dodajanje aditiva pogonskemu gorivu” ušteda energije zbog dodavanja aditiva dizelskom motornom gorivu računa se prema jednadžbi: 〖PE〗_ADT=L_ *H_(S ) 〖*(P〗_(e ) 〖-P〗_e0 )*〖(1-f〗_(NV ))*6/21 [ kWh⁄god] 〖P_e0 =2% 〗_ 〖MAX(P〗_(e ) 〖-P〗_e0 )=1% , odnosno, ušteda energije je više od pet puta manja nego prema predloženoj jednadžbi. Djelomično prihvaćen Tekst u Pravilniku će se revidirati na način da se sporna bilješka izbriše.