Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska banka za obnovu i razvitak NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROVEDBU ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, Članak 2. Predlaže se mogućnost dostave i Zahtjeva za izravnu naplatu u Agenciju na propisanom obrascu elektroničkim putem u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog kvalificiranim elektroničkim potpisom za slučajeve kada se izvornik ovršne isprave već nalazi u Agenciji. Obrazloženje: Vrlo često povećavamo ovrhu po ovršnim ispravama čiji se izvornici već nalaze u Agenciji. Za te slučajeve predlažemo da se omogući slanje Zahtjeva za izravnu naplatu elektroničkim putem kao elektronički dokument kao što je to slučaj s obrascima Zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu i Zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu. Ako se prijedlog usvoji potrebno je na odgovarajući način prilagoditi i ostale članke Pravilnika koji definiraju navedeni postupak. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Prijedlog dostave zahtjeva za izravnu naplatu u Financijsku agenciju (u daljnjem tekstu: Agencija) na propisanom obrascu elektroničkim putem u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog kvalificiranim elektroničkim potpisom nije moguće prihvatiti jer navedeno nije zakonom propisano kao način dostave osnove za plaćanje. Naime, člankom 5. stavkom 6. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, br. 68/18, 2/20, 46/20, 47/20 i 83/20, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano da se odredbe Zakona koje uređuju postupanje s osnovom za plaćanje primjenjuju na svaki pojedinačni zahtjev kojim se traži provedba ovrhe za određeni iznos iz osnove za plaćanje. Navedeno znači da se zahtjev za izravnu naplatu koji se dostavlja Agenciji bez osnove za plaćanje (čiji se izvornik već nalazi u Agenciji) smatra osnovom za plaćanje i dostavlja se Agenciji na propisani način. Člankom 5. Zakona propisano je da ovrhovoditelj podnosi osnovu za plaćanje Agenciji, u izvorniku, otpravku, ovjerenom presliku ili ovjerenom prijepisu neposrednom dostavom ili preporučenom pošiljkom s povratnicom ili na drugi način uređen posebnim propisom (stavak 1.). Osnova za plaćanje može se podnijeti i kao elektronička isprava u skladu s propisima kojima se uređuje uporaba elektroničke isprave (stavak 3.). Sud ili drugo nadležno tijelo može, po osiguranju tehničkih uvjeta, podnijeti osnovu za plaćanje Agenciji elektroničkim putem, na način propisan pravilnikom kojim se uređuju tehnički uvjeti (stavak 4.). Za razliku od zahtjeva za izravnu naplatu, zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu i zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu ne smatraju se osnovom za plaćanje i stoga se oni mogu Agenciji dostaviti na propisanom obrascu elektroničkim putem u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog kvalificiranim elektroničkim potpisom.