Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade za rad i naknade troškova stečajnim upraviteljima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Juran UREDBA O KRITERIJIMA I NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAGRADE ZA RAD I NAKNADE TROŠKOVA STEČAJNIM UPRAVITELJIMA treba dodati ako nije 1. stečajni upravitelj je dužan prije stupanja na dužnost sudu dostaviti imovinsku karticu! 2. stečajni upravitelj dužan je završiti stečaj u roku od 3g. ako je imovina manja od 3 mil. kn, 5g. - 50, 7g. - više od 50 Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Stečajni zakon ovlastio je Vladu Republike Hrvatske Uredbom propisati kriterije i način obračuna i plačanja nagrade za rad stečajnom upravitelju a prijedlog se odnosi na nametanje obaveza stečajnom upravitelju koji se ne odnose na nagradu. Osim navedenog rok za održavanje završnog ročišta propisan je člankom 283. stavkom 5. Stečajnog zakona (završno ročište odredit će se najkasnije u roku godinu i pol dana od održanog izvještajnog ročišta).
2 Nenad Homar OPĆE ODREDBE, Članak 2. Prije svega želim se pridružiti kolegama koji navode situacije u kojima je potrebno dozvoliti isplatu predujma. Naime, nije normalno da stečajni upravitelj za svoj rad, pogotovo kada je on mjerljiv već prodanom imovinom, nemože dobiti nikakvu nagradu (dakle plaću za svoj rad) i po nekoliko godina, a pogotovo u situacijama kada se stečaj ne može okončati bez krivnje stečajnog upravitelja. No i inače bi bilo puno normalnije nagradu stečajnim upraviteljima promatrati u kontekstu naknade za izvršeni rad i u tom smjeru koncipirati prava na isplatu, te na taj način izbjeći situacije da jedino stečajni upravitelj godinama ne ostvaruje nikakav dohodak, a uredno isplaćuje plaće zaposlenicima i plaća druge obveze stečajne mase. Predlažem također i da se u drugom pasusu iza zaključenje doda "ili obustavu", jer smatram da nikako ne treba zaboraviti da stečajni postupak može završiti i obustavom i to ne samo zbog nedostatnosti stečajne mase (čl 293 i 294) nego i uz suglasnost vjerovnika (čl 298), kojom obustavom se mogu postići efekti gotovo jednaki onoj stečajnog plana, a da to ovom uredbom nije uopće valorizirano. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Stavkom 2. Uredbe propisana je mogućnost isplate predujma dijela nagrade i to samo iznimno. Osim navedenog stečajni postupak više neće moći trajati godinama jer je člankom 283. stavkom 5. Stečajnog zakona propisano da će se završno ročište održati najkasnije u roku od godinu i pol dana od održanog izvještajnog ročišta.
3 Dušan Crljenko OPĆE ODREDBE, Članak 2. Iza stavka 3 članka 2 dodati novi stavak "Tijekom stečajnog postupka sud može iznimno odobriti predujam stečajnom upravitelju, osim iz razloga navedenih u prethodnom stavku i iz razloga kada se stečajni postupak ne može okončati u roku propisanom stečajnim zakonom, bez krivice stečajnog upravitelja". Stavak 4 postaje stavak 5 OBRAZLOŽENJE: Stečajni postupak se ne može okončati i zbog parnica na imovini stečajnog dužnika, Z.K.stenja i sl. poznato je da rezervirana sredstva stoje na računu suda i više godina, a ponekada se niti razdioba kupovnine, u cijelosti unovčene stečajne mase, ne može provesti zbog žalbi. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Stavkom 2. Uredbe propisana je mogućnost isplate predujma dijela nagrade i to samo iznimno. Osim navedenog stečajni postupak više neće moći trajati godinama jer je člankom 283. stavkom 5. Stečajnog zakona propisano da će se završno ročište održati najkasnije u roku od godinu i pol dana od održanog izvještajnog ročišta.
4 Boris Zadković OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stavak 3. dodati "Isto tako sud će odrediti isplatu predujma nagrade stečajnom upravitelju ukoliko se vrši djelomična dioba uz odgovarajuću primjenu kriterija iz članka 9. ove Uredbe. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Isplate predujma dijela nagrade nije predviđena odredbama Stečajnog zakona a Uredbom je omogućena samo u točno određenim slučajevima.
5 ANČI BAŠIĆ OPĆE ODREDBE, Članak 2. Prilikom određivanja nagrade nije navedeno što je s isplatama koje su isplaćene stečajnom upravitelju koji je nastavio s obavljanjem djelatnosti u stečajnom postupku. Naime, st.upravitelj je zakonski zastupnik i jedini odogovran za poslovanje dužnika pa bi bilo normalno da je za taj dio posla nagrađen posebno, a da je nagrada za dio koji se odnosi na prodaju imovine ili pak izradu stečajnog plana odvojena od ovog dijela. Na kraju se događa da je stečajni upravitelj uspio sačuvati stečajnu masu, čak je i povečati u tijeku stečaja, zadržati određeni broj zaposlenika, podmirivati sve obveze a prilikom određivanja nagrade da ga pripada samo dio koji bi dobio da je odmah pristupio prodaji imovine. Na ovaj način ošteceni su oni stečajni upravitelji koji su dali truda i angažirali se na nastavljanju obavljanja djelatnosti u stečaju što mislim d a nije dobro, ni pošteno. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Ako stečajni upravitelj tijekom poslovanja u stečaju poveća stečajnu masu i njegova će nagrada biti veća.
6 Maroje Stjepović OPĆE ODREDBE, Članak 2. nakon riječi „cjeline“ smatram da treba dodati „te u slučajevima kada se stečajni postupak nije zaključio u za to predviđenom zakonskom roku, a odgovornost za tu činjenicu nije na strani stečajnog upravitelja, ili u slučaju kada se zbog iznimno velikog broja nekretnina i pokretnina posao stečajno upraviteljske službe ne može obaviti u za to predviđenom zakonskom roku“ OBRAZLOŽENJE: postoji iznimno veliki broj situacija u praksi kada se stečajni postupak zbog različitih marifetluka stečajnih i razlučnih vjerovnika, te drugih sudionika (podnošenje žalbi na sve odluke suda, podnošenje zahtjeva za izuzećem suca, suda i slično) beskonačno razvlači, a da za to ne snosi odgovornost stečajni upravitelj. Nadalje, kod stečajeva u kojima postoji iznimno veliki broj nekretnina i pokretnina, jednostavno fizički nije moguće posao unovčenja obaviti u za to predviđenom zakonskom roku. Npr. osobno sam vodio stečajni postupak građevinske firme u kojem sam u stečajnoj masi imao oko 40 radnih strojeva, tridesetak motornih vozila, desetak nekretnina, te nekoliko tisuća manjih pokretnina (u naravi opreme u građevinarstvu). Na svim nekretninama, strojevima i motornim vozilima bila su upisana razlučna prava nekoliko desetina razlučnih vjerovnika. Ovakav je stečajni postupak zahtijevao svakodnevni i cjelodnevni rad stečajnog upravitelja punih 4 godine. I jednostavno se fizički nije mogao odraditi u kraćem razdoblju. Ovom novom Uredbom, za ovakav iznimno dugotrajan i zahtjevan posao nisu predviđeni predujmovi nagrade!!!!!! To smatram apsolutno neprihvatljivim, Također, odredba po kojoj bi se nagrada isplaćivala na samom kraju stečajnog postupka, bez predujmova za vrijeme trajanja stečajnog postupka, problematična je i s aspekta stavka 1. članka 56. Ustava RH koji kaže „Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život“. Pitanje je kako stečajni upravitelj koji radi godinu dana, dvije ili tri, bez ikakve naknade, može sebi i obitelji osigurati slobodan i dostojan život??? Na koji način da ostvarimo ovo ustavno pravo ako su Stečajni zakon i Uredba propisali da naknada za naš rad dospijeva godinu, dvije ili tri nakon što smo obavili posao?????? Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Stavkom 2. Uredbe propisana je mogućnost isplate predujma dijela nagrade i to samo iznimno. Osim navedenog stečajni postupak više neće moći trajati godinama jer je člankom 283. stavkom 5. Stečajnog zakona propisano da će se završno ročište održati najkasnije u roku od godinu i pol dana od održanog izvještajnog ročišta.
7 Dušan Crljenko NAGRADA ZA RAD, Članak 4. Primjedbe na članak 4 u drugom retku umjesto …"od 3.000,00 kuna do 20.000,00 kuna" pisati ….. "od 6.000,00 kuna do 20.000,00 kuna" OBRAZLOŽENJE: Obim poslova povjerenika u predstečajnom postupku je zahtjevan, stručan i složen i takozvani manji predstečajni postupci zahtijevaju puni angažman povjerenika. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Visinu nagrade određuje sud i kad ocijeni da je posao povjerenika zahtjevniji i složeniji sud će odrediti višu nagradu.
8 Dušan Crljenko NAGRADA ZA RAD, Članak 5. Primjedbe na članak 5 u drugom retku umjesto "….. od 3.000,00 kuna do 20.000,00 kuna pisati……. " od 6.000,00 kuna do 20.000,00 kuna Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Nagradu određuje sud i nema zapreke da je odredi u iznosu višem od 3.000,00 kuna kad to ocijeni osnovanim i opravdanim.
9 Boris Zadković NAGRADA ZA RAD, Članak 8. U članku 8. iznos (broj) "795.000,00" zamijeniti sa iznosom (brojem) "1.034.500,00". Iznos (broj) "630.000,00" zamijeniti sa "820.000,00". Iznos (broj) "150.000,00" sa "195.000,00", a iznos (broj) "15.000,00" sa "19.500,00". Novi stavak: U iznosima iz prethodnog stavka sadržana su davanja za doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za mirovinsko osiguranje te porez i prirez. Ukoliko se nagrada isplaćuje stečajnom upravitelju koji je umirovljenik, bruto iznose iz stavka 1.ovog članka valja odgovarajuće preračunati na bruto iznose koji sadrže davanja za umirovljenike. U slučaju izmjena stopa poreza na II.dohodak, doprinosa za mirovinsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, iznose iz stavka 1. ovog članka valja odgovarajuće korigirati, na više odnosno na niže. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Iznosi navedeni u članku 8. izraženi su u brutto iznosu jer troškovi stečajnog postupka ne mogu ovisiti o poreskim olakšicama pojedinog stečajnog upravitelja.
10 Boris Zadković NAGRADA ZA RAD, Članak 8. Nema prijepora da su navedeni iznosi u članku 8. bruto iznosi. Samo nije jasno koja davanja obuhvaćaju. Stoga bi , radi jasnoće, valjalo nadopuniti koja davanja idu. Opaska , pitanje: Dali je u predviđenim iznosima i doprinos za zdravstveno osiguranje - pretpostavka da se kalkuliralo za II dohodak. U tom slučaju maximalna neto nagrada iznosi 328.695,00 kn. Dakle nakon 12 godina kada je maximalna nagrada bila limitirana na 300.000,00 kn neto, povećanje niti 10%. Prosječne neto plaće u RH su u međuvremenu narasle 40%. Ukoliko se inzistira na bruto principu tada bi predložene iznose valjalo korigirati na više. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Radi jasnoće odredbe u članak 17. dodan je dio teksta "to jest iznosi prije odbitaka pripadajućih doprinosa iz osnovice, poreza ili drugih naknada".
11 Boris Zadković NAGRADA ZA RAD, Članak 9. U koloni postotak (%) za raspon 10.000.0001,00 do 12.000.000,00 predlažem da se broj "5" zamijeni sa "4". Trebalo bi dodati tekst, kako bi bilo neprijeporno, da se dobiveni iznosi za raspon u svakom retku zbrajaju (kumuliraju) do iznosa iz članka 8. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Dodan je dio teksta iz kojeg će biti jasno da se iznosi zbrajaju.
12 jasmina lichtenberg NAGRADA ZA RAD, Članak 9. Pridružujem se prethodnim komentarima stečajnih upravitelja. Predloženim rasponima i pridruženim postocima za izračun nagrade, nagrade će se stečajnim upraviteljima smanjiti i do 45% na nižim vrijednostima unovčene stečajne mase. Velika većina stečajnih upravitelja većinom ima upravo baš takve stečajne postupke, te je zaista nužno da ukoliko se ustraje kod utvrđivanja bruto nagrada za rad da se one preračunaju tako da se ne umanjuju nagrade za rad stečajnim upraviteljima u odnosu na dosadašnju uredbu. Posao je uvijek isti, odgovoran i zahtjevan. Novim zakonom pred stečajne upravitelje postavljene su nove obveze kako bi se utjecalo za višu profesionalnost ovog posla, te bi se stoga isti tako trebao i vrednovati, s poštovanjem i profesionalnošću. Kako bi se izbjegle sve ove dvojbe oko preračunavanja bruta u neto, umirovljenici i zaposlene osobe, različite visine stopa prireza, najbolje je zadržati dosadašnje rješenje da se nagrada određuje u neto iznosu s napomenom da stečajnu masu terete i priradajući porezi i doprinosi. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Nagrada se obračunava u brutto iznosu jer različite poreske olakšice koji pojedini stečajni upravitelji imaju ne mogu teretiti stečajnog dužnika. Trošak stečajnog dužnika mora biti isti bez obzira koji stečajni upravitelj vodi stečajni postupak upravo kod njega.
13 Nenad Homar NAGRADA ZA RAD, Članak 9. Odredba članka 9. uredbe sastavljena je na način da nije do kraja jasno kako ju valja provesti, čime je, u većem dijelu ostao problem provedbe ovog članka iz ranije uredbe, a koja je barem jasno odredila postupanje sa iznosima nagrade u slučavima kada unovčena stečajna masa prelazi iznos od 3 miliona kuna, a za koje iznose je bilo propisano da se na svakih daljnjih 1.000.000,00 kn nagrada uvećava za 1%. Sada je takvo određenje izbačeno pa je ostalo nejasno dali će iznos nagrade utvrđivati kumuliranjem iznosa nagrade po razredima sve do iznosa ukupno unovčene stečajne mase (kako je i prošlu uredbu tumačio dio stečajnih upravitelja i sudaca) ili pak jednostavnim umnoškom ukupno unovčene stečajne mase sa postokom iz tablice upravo za razred kojem pripada predmetni iznos (kako je to za prošlu uredbu tumačio drugi dio stečajnih upravitelja i sudaca i u konačnici, u posljednje vrijeme primjene, i VTS, a za iznose do 3.000.000,00 kn). Stoga smatram da je ovaj članak potrebno doraditi na način da se jasno propiše njegova primjena, pri čemu predlažem da se propiše kumulativni princip, jer u suprotnom ostaje problem da će pri prelazima između razreda dolaziti do smanjenja nagrade, a koji problem će naročito biti izražen u razredima čije je postotak znatno manji od predhodnog (npr za razred od 12.000.001 kn). Dodatno napominjem da bi na ovakav način iznos maksimalne nagrade bilo moguće postići tek pri razini unovčene stečajne mase od 63.000.000,00 kn, dok bi iznos nagrade pri visine unovčene stečajne mase od 12.000.001,00 naglo pao sa 600.000,00 kn na 120.000,01 kn. No bez obzira na način primjene ovog članka, odrebom članka 9. Uredbe značajno su smanjeni iznosi nagrada stečajnim upraviteljima u odnosu na dosadašnju uredbu, (uz nekoliko izuzetaka), a smanjenje je naročito izraženo kod manjih iznosa vrijednosti unovčene stečajne mase, pa sve do iznosa od nešto preko 4 miliona kuna vrijednosti unovčene stečajne mase kada se taj iznos izjednačava.(usporedba vršena pri jednostavnom umnošku). Tablica: Usporedni prikaz maksimalni iznosa bruto nagrada pri jednostavnom umnošku ( bruto nagrada iz ranije uredbe utvrđena ka drugi dohodak)     Nagrada u % Nagrada u % "stara" uredba" "nova" uredba 1.000,00 do 10.000,00 38,33 16 10.000,00 do 100.000,00 28,75 16 100.000,00 do 300.000,00 19,17 12 300.000,00 do 500.000,00 19,17 10 500.000,00 do 1.000.000,00 15,33 8 1.000.000,00 do 2.000.000,00 15,33 7 2.000.000,00 do 3.000.000,00 9,58 7 3.000.000,00 do 4.000.000,00 7,67 7 4.000.000,00 do 5.000.000,00 6,52 7 5.000.000,00 do 6.000.000,00 5,75 6 6.000.000,00 do 7.000.000,00 5,20 6 7.000.000,00 do 8.000.000,00 4,79 6 8.000.000,00 do 9.000.000,00 4,47 6 9.000.000,00 do 10.000.000,00 4,22 6 10.000.000,00 do 11.000.000,00 4,01 5 11.000.000,00 do 12.000.000,00 3,83 5 12.000.000,00 do 13.000.000,00 3,69 1 13.000.000,00 do 14.000.000,00 3,56 1 14.000.000,00 do 15.000.000,00 3,45 1 15.000.000,00 do 16.000.000,00 3,35 1 16.000.000,00 do 17.000.000,00 3,27 1 17.000.000,00 do 18.000.000,00 3,19 1 18.000.000,00 do 19.000.000,00 3,13 1 19.000.000,00 do 20.000.000,00 3,07 1 (zbog problema sa kopiranjem tablice, došlo je do promjene izgleda tablice, pa će vjerojatno biti teže čitljiva, na čemu se unaprijed ispričavam, no nadam se da će ipak biti moguće isčitati bitno) Budući da bi iznosi nagrada stečajnih upravitelja u osnovi trebali predstavljati novčanu naknadu za uloženi rad i dosadašnji iznosi nagrada kod stečajeva manje vrijednosti unovčene stečajne mase rijetko su odgovarali uloženom radu mjerenom brojem utrošenih radnih sati, a uzimajući u obzir vrstu i složenost poslova koje obavlja stečajni upravitelj. Pri predloženim iznosima nagrada, a koji se iznosi nagrada mogu utvrditi iz tablice čl. 9. Uredbe, odnos uloženog rada i isplaćene nagrada srušen je na razinu koje ne može naći uporište ni u jednom izračunu, naročito za stečajeve male vrijednosti. Budući da su takvi stečajevi najzastupljeniji, predlažem korigirati predloženu tabelu na način da se predloženi postoci barem približe postocima iz ranije uredbe kako bi se barem približno valorizirao rad stečajnih upravitelja na pravedan i održiv način. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. U tablicu su dodane stavke iz kojih će biti jasno da se pojedini iznosi zbrajaju.
14 Dušan Crljenko NAGRADA ZA RAD, Članak 9. Primjedbe na članak 9 Umjesto predloženog članaka 9 dajem prijedlog novog članka 9 kako slijedi: Članak 9 Tablica za izračun konačne nagrade stečajnom upravitelju 1. Konačna nagrada stečajnom upravitelju obračunava se primjenom tablice vrijednosti unovčenja stečajne mase i nagrada u postocima: Vrijednost unovčene stečajne mase u kunama Nagrada u % do 100.000,00 18 100.001,00 do 300.000,00 16 300.001,00 do 500.000,00 12 500.001,00 do 1.000.000,00 10 1.000.001,00 do 5.000.000,00 8 5.000.001,00 do 10.000.000,00 6 10.000.001,00 do 12.000.000,00 5 Iznad 12.001.000,00 Na svakih daljnjih 1.000.000,00 kn obračunava se nagrada u visini od 1% (10.000,00) 2. Konačna nagrada temeljem stavka 1 ovog članka obračunava se kumulativno prema postocima u t.1 ovog članka i ograničava se na maksimalni iznos iz članka 8 ove Uredbe. OBRAZLOŽENJE: Predložena primjena tablice unovčene stečajne mase i postotaka nije precizno odrediva ili je loše odrediva. K tome postoci nagrade,obzirom da se radi o bruto nagradi, treba povisiti kako bi se zadržala ili malo poboljšala dosadašnja nagrada, na čiju visinu je bilo primjedaba. Cijenim da obračun nagrade treba biti kumulativno regulirano kako nagrada npr.: za vrijednost unovčenja stečajne mase od 5.000.000,00 kuna nebi bila veća od unovčenja stečajne mase od 5.500.000,00 kuna. Isto tako točno odrediti unovčenje iznad 12.000.001,00 kuna kako bi se izbjegli prigovori i žalbe na nagradu stečajnim upraviteljima. Prijedlog Uredbe regulira da je nagrada za unovčenje iznad 12.000.001,00 kuna 1% što bi bilo više puta manje nego po uredbi unovčenja do 10.000.000,00 kuna. Ovako tumačenje, kao i dvojbe oko tumačenja kod određenih stečajnih upravitelja, odvjetnika i suda treba izbjeći. Nužno je precizno i nedvojbeno regulirati ovu materiju kako bi se izbjegli svi budući nesporazumi. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
15 SBERBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9 NAGRADA ZA RAD, Članak 9. Predlaže se da se u čl. 9. doda novi stavak 2. koji glasi: Ukoliko je Kupac na dražbi prvi razlučni vjerovnik, te je izvršena kompenzacija tražbine sa kupovninom sukladno čl. 247. st. 7. Stečajnog zakona, kao osnovica za nagradu stečajnom upravitelju uzima se najviši iznos dražbovne cijene koju je razlučni vjerovnik ponudio na dražbi, a ne iznos utvrđene vrijednosti nekretnine." OBRAZLOŽENJE: Ovo se predlaže iz razloga što je u čl. 247. st. 7. Stečajnog zakona utvrđeno da razlučni vjerovnik može kompenzirati svoju tražbinu sa kupovniniu, ali po iznosu utvrđene vrijednosti nekretnine. Ovime su razlučni vjerovnici, stavljeni posebnu poziciju u odnosu na druge kupce na dražbi, te mogu kompenzirati svoju tražbinu sa kupovninom smo u iznosu utvrđene vrijednosti nekretnine, bez obzira za koji iznos su dražbovali i kupili nekretninu. Npr. ukoliko je tražbina razlučnog vjerovnika 150.000,00 kn, utvrđena vrijednost nekretnine je 100.000,00 kn , a razlučni vjerovnik na dražbi izdražbuje nekretninu po cijeni o 50.000 kn, i traži kompenzaciju, a Banke kao razlučni vjerovnici su i najčešći kupci, onda je cijena za koju je on stekao tu nekretninu 100.000,00 kn, a ne 50.000 kn koliko je dražbovao. Tada je 100.000 kn cijena po kojoj je stekao, i biti će takva i navedena u Rješenju o dosudi, na to se plaća porez na promet nekretnina ili PDV i po toj osnovici se plaća nagrada stečajnom upravitelju. Ovim prijedlogom bi se nagrada stečajnom upravitelju plaćala po stvarnoj cijenu za koju se dražbovalo i za koju je kupljena nekretnina. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Članak 247. stavak 7. Stečajnog zakona propisuje pod kojim uvijetima prvi razlučni vjerovnika može izjaviti da kupuje nekretninu i stavlja u prijeboj svoju tražbinu s protutražbinom stečajnog dužnika.
16 Miljenko Požgaj NAGRADA ZA RAD, Članak 9. Poštovani kolege i kolegice! Komentirate zadnju stavku iz predložene tablice, a takovih slučajeva ima sve manje. Pozivam Vas da komentiramo predloženu tablicu kao cjelinu. Tablica ima isti pogrešnu podjelu ostvarene stečajne mase kao i u dosadašnjoj Uredbi. Naime, kada predloženu tablicu čita matematičar po struci onda bi on u Podnesku za obračun nagrade (koja je za primjer iznosila 490.000,00 kuna ) obračunao na 100.000,00 kuna iznos od 16.000,00 nagrade, zatim na iznos od 100.001,00 do 300.000,00 kuna dodatnih (200.000,00 x 12% = 24.000,00 kuna) 24.000,00 kuna i zaključno od 300.001,00 kuna do ostvarenih 490.000,00 (190.000,00 x 10% = 19.000,00 kuna.) još 19.000,00 kuna. Dakle to bi zajedno iznosilo 59.000,00 kuna. Međutim kada predloženu tablicu primjenjuju suci onda je konačni rezultat manji jer oni primjenjuju postotak od 10% linearno za ukupni iznos ostvarene stečajne mase (primjer 490.000,00 kuna). Dakle izračun nagrade stečajnom upravitelju iznosi 49.000,00 kuna. Ako se i u buduće namjerava primjenjivati linerni pristup molim predlagaća da u tablicu upiše iznos od 0,00 kuna do 500.000,00 kuna primjenjuje se postotak od 10%. Složio bih se sa Predsjednikom udruge da iz predloženog nije vidljivo da li se radi o neto ili bruto iznosima nagrade što je ogromna razlika u konačnom rezultatu. Pozdrav, Miljenko Požgaj. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. U tablicu su dodana pojašnjenja koja će eliminirati mogućnost različitog tumačenja i primjene tablicr. Vezano uz dvojbe koje se odnose na činjenicu da li se isplate odnose na bruto ili neto iznos u članku 17. jasno piše da su svi iznosi iz Uredbe bruto iznosi. Troškovi stečajnog postupka ne mogu ovisiti o poreskim olakšicama pojedinog stečajnog upravitelja zbog čega je visina nagrade određena u bruto iznosu.
17 ANČI BAŠIĆ NAGRADA ZA RAD, Članak 9. U odnosu na postotak nagrade za unovčenu stečajnu masu iznad 12.000.001,00 kn potrebno je jasno definirati da li se obračunava za svi daljnjih 1 mil ili slično jer je ovo nelogično da se za cca 15.000.000,00 kn dobije 1 % znači 150.000,00 kn a za 12.000.000,00 kn dobije 600.000,00 kn očito da se radi o pogrešci pa je bolje to odmah ispraviti. Pored toga u članku 8 definiran je maksimalan iznos od 630.000,00 kn što bi značilo da je za ostvarenje ovog iznosa potrebno unovčiti masu u iznosu od 63.000.000,00 kn, a za 600.000,00 kn nagrade dovoljno je 12.000.000,00 kn. Očito se radi o omašci!!!! Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
18 Alma Klepac NAGRADA ZA RAD, Članak 9. Nije jasno napisano da li se za iznos iznad 12.000.000 kn primjenjuje samo 1% bruto nagrade pa tako bruto nagrada na unovčenu imovinu od 13.000.000 kn iznosi 130.000 kn (što bi bio apsurd) ili se tih 1% veže na prethodne postotke, odnosno, da se za svaki okvirni iznos primjenjuje jedan postotak, a sljedeći se veže na njega, ali s maksimalnim iznosom do 630.000 kn bruto. Ako je namjera da se primjenjuje druga opcija to onda nije jasno izrečeno pa daje mogućnosti različitog tumačenja. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
19 Korana Ferdelji NAGRADA ZA RAD, Članak 9. Preveliki je nesrazmjer između iznosa zadnje i predzadnje nagrade u predmetnoj tablici (za ostvarene prodaje od 12.000.000.00 do 60.000.000,00 kn). Ako je već prethodnim člankom određen maksimalan iznos nagrade čini mi se nepravednim i nimalo motivirajućim zadnji iznos nagrade za unovčenje stečajne mase iznad 12.000.001,00 kn. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. U tablicu je dodan dio koji pojašnjava da se obračun vrši kumulativno.
20 Nenad Homar NAGRADA ZA RAD, Članak 10. Ovakav način određivanja dodatne nagrade je sve samo ne nagrađivanje rada stečajnog upravitelja i više podsjeća na dobitke na igrama na sreću Naime, ako stečajni upravitelj već može nekako utjecati na prodajnu cijenu imovine (iako će na to prije svega utjecati kvaliteta imovine i tržišna situacija, a trud stečajnih upravitelja može možda utjecati sa par postotaka), ono na što sigurno ne možemo utjecati je visina tražbina (ili bi možda trebali, kako bi smanjili iznos utvrđenih tražbina osporavati tražbine bez stvarnih razloga za osporavanja?!). Tako da će se naš rad ocjenjivati u odnosu na omjer veličina na koje nikako (ili vrlo malo) možemo utjecati i biti će nagrađivani (ili kritizirani) upravitelji na bazi lutrije koji će donijeti slučajni izbor stečaja/stečajnog upravitelja. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje. Cilj je da dodatna nagrada bude iznimka a ne pravilo te da je ima mogućnost dobiti isključivo onaj stečajni upravitelj koji je u stanju brzo unovčiti imovinu stečajnog dužnika i postići iznadprosječno namirenje vjerovnika.
21 ANČI BAŠIĆ NAGRADA ZA RAD, Članak 10. Nije jasno kako će se dodatna nagrada određivati vezano za postotak namirenja st.vjerovnika, jasno je prema stupnju namirenja vjerovnika u odnosu na ukupno utvrđene tražbine npr. od ukupno utvrđenih tražbina isplaćeno je 20 % vjerovnicima, da li to znači da će i st.upravitelj dobiti 20 % više na ime nagrade ili je slobodna ocjena stečajnog suca. Bilo bi bolje da se odmah odredi ako je vjerovnici namire do određenog postotka i st.upravitelj će dobiti povečanje nagrade za određeni postotak jer ako nije definiran iznos odnosno postotak uvijek može izazivati sumnju zašto je nekom odobreno više a nekom manje. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Dodan je dio teksta koji pojašnjava način obračuna dodatne nagrade ali sudac mora imati diskreciono pravo u svakom pojedinom slučaju odrediti iznos nagrade jer nije moguće predvidjeti sve okolnosti koje se u pojedinom stečajnom postupku mogu pojaviti.
22 ANČI BAŠIĆ NAGRADA ZA RAD, Članak 11. Smatram da stečajnom upravitelju treba pripasti i nagrada za izradu tražbine radnika jer je tražbine radnika dužan sačiniti stečajni upravitelj, koje se sastoje od kontrole obračuna plaća, bolovanja, otpremnina i drugih potraživanja koja radnik potražuje. Pored toga stečajni upravitelj je dužan nakon što izradi tražbine te iste budu utvrđene na ročištu svim radnicima pripremiti dokumentaciju potrebnu za prijavu Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja, što smatram da je obiman i odgovoran posao pa kad se već određuju i kaznene odredbe upravitelju ako ne postupi sukaldno zakonu onda mislim da ga priprada pravo i na naknadu za obavljene poslove sačinjavanja prijave radnika, koja se može utvrditi u iznosu od 100,00 kn za svakog radnika a maksimalan iznos nagrade da ne može preći iznos od 10.000,00 kn. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
23 Boris Zadković NASTAVAK POSTUPKA RADI NAKNADNE DIOBE I STEČAJNI POSTUPAK NAD IMOVINOM PRAVNE OSOBE KOJA JE PRESTALA POSTOJATI, Članak 15. Za pretpostaviti je da se misli na sve vjerovnike, a to nisu samo stečajne vjerovnike, a to znači i one koji formiraju troškove, kao i vjerovnike stečajne mase. Mislim da se ipak radi o unovčenoj stečajnoj masi. Uistinu stavak 2. može izazvati pomutnju. Naime u stavku 1. je "sve" rečeno. Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.
24 Korana Ferdelji NASTAVAK POSTUPKA RADI NAKNADNE DIOBE I STEČAJNI POSTUPAK NAD IMOVINOM PRAVNE OSOBE KOJA JE PRESTALA POSTOJATI, Članak 15. Stavak 2 predmetnog članka nepotrebno uvodi novu definiciju osnovice i to ''iznos koji će se naknadnom diobom isplatiti vjerovnicima''. Iz predmetnog proizlazi da je predmetni stečajni upravitelj stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge postupke jer se u njima kao osnovica uzima unovčena masa, dok u predmetnom slučaju se ista osnovica smanjuje obzirom će unovčenje same mase biti zasigurno opterećeno troškovima. Smatram da se predmetne postupke ne bi smjelo razlikovati obzirom je rad stečajnog upravitelja jednake vrijednosti. Uostalom definicija je nejasna, obzirom izraz ''iznos koji će se naknadnom diobom isplatiti vjerovnicima'' nije dovoljno jasan jer čim se na taj iznos obračunava nagrada isti više nije iznos koji isplaćuje vjerovnicima. Nespretan i nepotreban pojam osnovice. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Iz sadržaja odredbe sasvim je jasno što služi kao osnovica za obračun nagrade.
25 Maroje Stjepović PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA NA IZNOS NAGRADE, Članak 20. Određivanje nagrade u bruto iznosu apsolutno je neprihvatljivo, a u konačnici i protuustavno. Naime, ovom se odredbom uvodi neravnopravnost u ostvarivanju nagrade osoba koje su i mirovini i onih koje nisu u mirovini. Ukoliko ova odredba ostane, osobno ću podnijeti zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu njene ustavnosti. OBRAZLOŽENJE: konkretno, ako se odredi da stečajnom upravitelju pripada nagrada u bruto iznosu od 100.000,00 kn, porezni obveznik koji nije umirovljenik, živi u Zagrebu, na račun će dobiti neto nagradu u iznosu od 49.043,48 kn, dok će porezni obveznik koji je umirovljenik, živi u Zagrebu, dobiti neto nagradu u iznosu od 70.500,00 kn. Dakle, rezultat ove odredbe je da je za isti posao, umirovljenik za čak 43,75% (70.500,00/49.043,48X100) bolje plaćen od osobe koja nije umirovljenik. Sukladno iznesenom, očigledna je protuustavnost ove odredbe. Dakle, nagrade se moraju određivati u neto iznosima kako je to bilo uređeno dosadašnjom uredbom i Stečajnim zakonom. Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.
26 ANČI BAŠIĆ POSEBNI FOND ZA POKRIĆE TROŠKOVA, Članak 21. Iz Fonda za namirenje troškova st.postupka stoji "mogu" se isplatiti potrebna sredstva za nagradu st.upravitelja ali ne stoji da se moraju što bi to značilo, da mogu a i ne mroaju, zasigurno da to ovisi o stanju sredstava koja će se kumulirati u Fondu ali što ako nema sredstava da li to znači da će stečajni upravitelj raditi besplatno. Pored toga ako nema sredstava za plaćanje knjigovodstvenih troškova, tko će to biti odgovoran ako potrebni se dokumenti ne izrade i ne predaju na Poreznu upravu, da li će biti kriv stečajni upravitelj.?????????????? Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
27 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Dostavljam i podržavam komentar, odnosno prijedlog koji je uputio stečajni upravitelj Blaž Savić. Ovu njegovu primjedbu, ali i dodatnu moju osobnu primjedbu (nova primjedba) trebalo bi normativno ugraditi u članak 22. kao novi stavak 3. Bitno je da se spriječi protuustavna kategorija koja se svodi na retroaktivno važenje nove Uredbe. U stavku 3. istog članka bi trebalo isključiti mogućnost da stečajni upravitelj vraća novac koji je već dobio kao akontaciju i to poglavito kod stečajeva koji traju dugi niz godina. To znači, ako je akontacijom stečajni upravitelj "pretplaćen" u odnosu na Uredbu, on taj višak ne bi vraćao. Isto tako, akontacija koju je stečajni upravitelj primao tijekom stečajnog postupka u kojem je dužnik nastavio obavljati djelatnost, po novoj Uredbi taj primljeni novac se ne može tretirati kao akontacija nagrade, već kao posebna nagrada (plaća) stečajnog upravitelja, temeljem činjenice što je stečajni upravitelj kod nastavka djelatnosti stečajnog dužnika u funkciji generalnog menadžera - on vodi i odgovora za poslovanje dužnika. Konačna nagrada je samostalni institut nagrade, nakon završetka stečaja, a ono što se primilo u funkciji generalnog menadžera ne može "nagrizati" odnosno umanjiti visinu nagrade. U daljnjem tekstu dostavlja se mišljenje i stečajnog upravitelja Blaža Savića koje je na tragu prethodnog razmatranja i koje u cijelosti podržavam u svojstvu Predsjednika Hrvatske udruge stečajnih upravitelja. Slobodan sam kazati da ovaj prijedlog podržavaju svi stečajni upravitelji - nitko nema objektivnog razloga biti protiv. Po članku 22. prijedloga Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade za rad i naknade troškova stečajnim upraviteljima stoji: „Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima(„Narodne novine“ , broj 189/2003). Za rad stečajnom upravitelju koji je obavljen do stupanja na snagu ove Uredbe obračunat će se nagrada po pravilima Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima ( Narodne novine br. 189/2003) pri čemu je sud dužan utvrditi postotak nagrade koja stečajnom upravitelju pripada prema pravilima te Uredbe. Za poslove obavljene nakon stupanja na snagu ove Uredbe, nagrada će se odrediti po njenim pravilima, vodeći računa o postotku namirenja iz stavka 2. ovog članka.“ Po prethodnom prijedlogu, a to je bio Pravilnik o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja naknade troškova i nagrade stečajnim upraviteljima, u čl. 20 stoji: „ Pravilnik se primjenjuje na sve predstečajne i stečajne postupke pokrenute nakon donošenja pravilnika, te stečajne postupke u tijeku ukoliko u postupku nije donesena odluka u svezi akontacije ili nagrade stečajnog upravitelja“. Usporedbom ova dva prijedloga završnih odredbi evidentno je, da postoji nesklad, nelogičnost i nepravilnost uređenja dosadašnjih nagrada za rad stečajnih upravitelja. Poznato je da su stečajni postupci pokretani znatno prije Uredbe iz 2003. god. (Narodne novine 189/2003). Mnogi stečajevi traju i do danas sa neizvjesnim danom završetka, jer se radi o vrlo složenim stečajnim postupcima sa velikom vrijednosti stečajne mase i brojnim dugotrajnim sudskim postupcima. Znatno prije Uredbe iz 2003 god. ovi postupci su pokrenuti i bili su u tijeku, a pojavom Uredbe iznosi nagrada već tad su bili iznad propisanih tarifa, jer Zakon pretpostavlja da bi stečaj mogao trajati najduže tri godine. Nagrade su određivane putem akontacija u visini koju je sud ocijenio realnom i približno stvarnoj naknadi koja bi pripadala stečajnom upravitelju. Iz prednjeg proizlazi, ako bi se Uredba primjenila retroaktivno na stečajne postupke koji su pokrenuti prije i traju i do danas, da bi stečajni upravitelji imali pravo na nagrdu samo za one prve tri godine stečajnog postupka, a sve ostalo bi trebali raditi bez naknade, što je retroaktivno i neprihvatljivo i u suprotnosti sa drugim zakonima. Predlaže se da se u završnim odredbama primjeni čl. 20. Pravilnika o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja naknade troškova i nagrade stečajnim upraviteljima. Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje. Ova Uredba ne primjenjuje se retroaktivno već će se primjenjivati u svim stečajnim postupcima od trenutka njenog stupanja na snagu.
28 Zdravko Mitak ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Ovakav način uređenja obračuna nagrade i naknadetroškova stečajnih upravitelja, povjerenika, privremenih stečajnih upravitelja usmjeren je na smanjenje prava, no definitivno i na smanjenjenje profesionalnosti struke stečajnog upravitelja. Dapače iz samog teksta prijedloga uredbe u odnosu na Stečajni zakon koji nameće povćane direktne troškove koji terete samog stečajno upravitelja (osiguranje, savjetovanja,seminari i sl.) ukazuje na profesionalnu nejednakost stečajnih upraitelja posebice sa drugim samostalnim djelatnostima.Navedeno potvrđuju i odredbe o isplati nagrade po okončanju postupka na koji vrločesto ne možeutjecati stečajni upraitelj zbog parnica ili nerješenih imovinsko pravnih odnosa koji su preuvjete unovčenja imovine i okončanja postupka. No, konkretno u ovakvom prijedlogu je relativiziran vrlo važan segment obaveza stečjnoupravitelja u dijelu ispitivanja tražbina kao i pripremi izvještajno ročišta koji obuhvaća odpopisa imovine, obaveza, izvještaja o gospodarskom položaju kao i prijedlog odluka od unovčenja ili drugih najznačajnijih odluka koje će definirati u cijelostidaljnji pravacodvijanja stečajnog postupka. Dakle odredba članka 11. koja definira brij prijava i dodatnu nagradu nakon 500prijava u iznosu od 100 kn po prijavi uz minimalni daljnji bruto limit sa navedenog osnova upućuje na nepoznavanje složenosti i odgovornosti postupka ispitivanja tražbina. Naime, nije broj prijavljenih tražbina presudan za loženost i odgovornost, odnosno možese traditi i o samo jednoj tražbini vrijednosti stotine milijuna kuna sa obimnom dokumentacijom od više stotin stranica sa nizom pravnih odnosa sadržanih u istoj. Naravno da je odgovornost za venualnu štetu kojubi počinio stečajni upravitelj u postupku ispitivanja tražbine ila prvenstveno vezana uz iznostakve štetekoji proizlaziiz visine tražbine a ne količine prijaljenih tražbina. Dakle nijejasno zašto u uredbi nije na adekvatan način razrađena faza stečajnogpostupka ispitivanja tražbine i pripreme izvještaja sa svimelementima za izvještajno ročište na bazi visine ispitanih tražbina koje realno uspostavljajuparitetodgovornosti iprava na naknadu za rad stečajnog upravitelja. Konačno vrijednostspora je i temeljni kriterij za određivanje nagrade odvjetnika, te je jednotavnopitanje da li rad tog istog odvjetnika ilidruge struke kada nastupa kao stečajni upravitelj ima beznačajnu vriednost.Slijedomnavedenog predlaže sedopuniti uredbu na način da setabelarno na bazirijednosti ispitanih tražbina odredi primjerena nagrada stečajnog upravitelja. U odnosu na tablicukoja valoizira amosegment unovčene stečajne mase, uočljivo je da je uredbompredviđeno kakosmanjenje postotaka na način da su isti manji i predstavljaju bruto iznosešto nadalje dovodi u neravnopravan položaj stečajne upravitelje jer za istir ad na bazi unovčene stečajne mase dobivaju različitu neto nagradu. Naime i površno poznavanje zakona o porezu na dohodak upućuje n raličite obveze poreza i doprinosa za umiovljenike, različitost prireza,aštobitno utiće na netonagradu. No, također u uredbom jepredviđena brutonagrada, no zakonomsu određeni i doprinosi na bruto za koje je ukolikoćesepolitičkomodlukom ustrajati na postojećem rješenjupotrenodefinirati da isti terte stečajnu masu (dopuniti čl.20.). U odnosu na odredbe članka 18.valja npomenuti da stečajni upraitelj nije zaposlenik stečajnog dužnika te da opisani troškovi noćenja, hrane i dnevnica prestavlaju dohodak koji se oporezuje prema Zkonu o porezu na dohodak. U tablici iz članka 9.osim štosepredlažeda se promjeni na način da se određuje neto nagrada ( uređenje iz postojećeuredbe iz 003.g.), uz isplatu poreza i doprinosa na teret stečajne mase, u prijedlogu uredbe nije preciziran način obračuna jerprema iskaznim razredima visine stečajne mase jedino je matematički i logično ispravno izvršiti kumuliranje nagrade uvećanjem za svakinredni iskazani raspon stečajne mase jer bi suprotna pimjena dovela do apsurdne situacije da npr.za unovčenu manju stečajnu masu o1.000.000kn pripada nagrada od 80.000,00 kn, a za vću od 1.000.001kn nagrada 70.000 kn što ne samo da je nestmulativno negoi krajnje nepraveno i nelogično. Slijedom navedenog predlažese osimuvećanja određenih postotaka ( ili prilaodbu netonagradi) precizirati da se svaki iskazani raspon stečajne mase uvećava za svaki slijedećido pune visine ostvarene stečajne mase.Valja napomenuti i neusklađenost mogućih nagrada privremenog upravitelja i povjerenika sa iskazanimpostocima za obračun rada stečajnog upravitelja, što upućuje na nužnost povećanja posotakaiz tbele u čl.9. Konačno, ponuđeni model je umjeren na destimulaciju dočak nemogućnostiprofesionalnogbavljenja stečajnoupraviteljskom službom kao samostalnom djelotnostijerponuđeni model svojomvisinom i načinom isplate ide u pravcu definiranja profesije stečajnog upravitelja kao " hobija" u slobodno vrijeme i dodatne zarade, odnosno u pravcu da se istom bave oni kojiimaju tlan prihod kao plaću ili mirovinu, a što je pak za samu profesiju krajnje štetno i neodgovorno jer upravo složeniji stečqjni posupci zahtjevaju svkodnevno i vcjelodnevno bavljnje stečajnimpostupcima. Sa poštovanjem, Z.Mitak,steč. upravitelj Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Tablica iz članka 9. je dorađena. U odnosu na obračun nagrade u neto iznosu primjedba nije prihvaćena jer troškovi stečajnog postupka ne mogu ovisiti o tome koja je osoba imenovana stečajnim upraviteljom u konkretnom predmetu. Osim toča i proračunski korisnici kojima je visina plaće određena kojeficijentom imaju istu bruto plaću (za isti kojeficijent složenosti poslova) a različitu neto plaću.
29 Maroje Stjepović ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. primjena ove odredbe i za postupke koji su u tijeku, također je protuustavna jer će u starim stečajevima stvoriti pravnu nesigurnost. OBRAZLOŽENJE: Ustavni je sud u odluci br: U-III-1763/2001 od 6. lipnja 2002. Već istaknuo „Suprotno tumačenje odredbi članaka 40. i 72. stavka 1. predmetnog zakona ima za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti, koja se na strani podnositelja i ostvarila, budući da je on sve do stupanja na snagu ZID SZ-a, odnosno donošenja osporenih rješenja, imao pravo naknadno prijaviti svoju tražbinu u skladu s tada važećim odredbama Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96 i 29/99), da bi tek po donošenju osporenih rješenja saznao da je glede iste bio u prekluziji. Sve to imalo je za posljedicu povredu ustavnih prava iz članka 14. stavka 2. i članka 26. Ustava, na koja podnositelj upućuje u ustavnoj tužbi. Valja također istaći, ustavno jamstvo jednakosti iz članka 14. stavka 2. Ustava, koje svoju razradu i primjenu na području sudske i druge pravne zaštite nalazi u odredbi članka 26. Ustava, u procesno pravnom smislu znači da svakome treba biti zajamčena jednaka zaštita prava u postupku pred sudovima i drugim državnim tijelima. Do povrede ovog načela dolazi kada stranci nije omogućeno da, u okviru zakona, sudjeluje u postupku odnosno kada joj općenito nije omogućeno pravično suđenje. Navedena povreda očituje se, pored ostalog, i na način da se nadležno tijelo ne izjasni o navodima stranke važnim za odlučivanje i/ili na način da ne obrazloži doneseni pojedinačni akt. Povreda jednakosti u materijalno pravnom smislu očituje se i u pogrešnom tumačenju odnosno primjeni mjerodavnog propisa, što pojedinačni akt čini pravno neprihvatljivim.“ Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.