Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o vizualnom identitetu, posebnim oznakama vozila i evidentiranju korištenja autocesta i objekta s naplatom cestarine za vozila iz članka 89.a Zakona o cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA PRAVILNIK O VIZUALNOM IDENTITETU, POSEBNIM OZNAKAMA VOZILA I EVIDENTIRANJU KORIŠTENJA AUTOCESTA I OBJEKTA S NAPLATOM CESTARINE ZA VOZILA IZ ČLANKA 89.a ZAKONA O CESTAMA, Članak 5. Ispred Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba mišljenja smo, da u članak 5. Pravilnika o vizualnom identitetu posebnim oznakama vozila i evidentiranju korištenja autocesta i objekata s naplatom cestarine za vozila iz članka 89.a Zakona o cestama, treba uvrstiti vozila sanitetskog prijevoza koja su sastavni dio zdravstvenog sustava zbrinjavanja pacijenata i koja daleko više i češće koriste autoceste od HMP. Navedena vozila nisu uvrštena u pravilnik, a zbog naravi posla moraju ih koristiti zbog međužupanijskih prijevoza pacijenata na liječenje, a sukladno ispunjavanju ugovornih obveza pružatelja usluga s HZZO. Obrazloženje: Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u članku 149. NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20., navedeno je koja su vozila s pravom prednosti prolaska kad daju svjetlosne ili zvučne signale. Tamo su opravdano navedena i vozila sanitetskog prijevoza koja se u svakom trenutku, zbog pogoršanja stanja pacijenta u prijevozu, trebaju imati mogućost koristiti se plavim svjetlosnim ili zvučnim signalima zbog hitnog zbrinjavanja pacijenata. Međužupanijske prijevoze pacijenata u 90% slučajeva obavlja sanitetski prijevoz, a za potreban prijevoz izdaje se putni nalog koji se poslije sa zadanim parametrima obračuna doznačuje HZZO. Broj takvih prijevoza na dnevnom nivou u RH je velik, te izostavljanje sanitetskog prijevoza bez prava korištenja autocesta, produžilo bi značajno (na nekim relacijama i duplo) vrijeme zbrinjavanja pacijenta do dogovorne zdravstvene ustanove ako bi se vožnja obavljala okolnim cestama koje nisu u sustavu naplate. U slučaju da se sanitetskom prijevozu naplaćuje korištenje autoceste, troškovi cestarina bi se na dnevnoj razini trebali planirati unutar ustanova što je ponekad nemoguće, a isti realizirani troškovi cestarina bi se ionako prelili na HZZO. Prijedlog: Predlaže se da se u članak 89. a Zakona o cestama uvrste vozila sanitetskog prijevoza. Vizualno prepoznatljiv identitet bi trebao biti RAL 9003(bijele boje), s natpisom SANITET, zvijezdom života i telefonskim brojem sanitetskog prijevoza matične županije, te trebaju imati ugrađene uređaje za davanje zvučnih znakova i uređaje za davanje propisane svjetlosne signalizacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Komentar se prima na znanje jer se odnosi na odredbu članka 89.a Zakona o cestama. Pravilnik o vizualnom identitetu, posebnim oznakama vozila i evidentiranju korištenja autocesta i objekata s naplatom cestarine za vozila iz članka 89.a Zakona o cestama se ne može primjenjivati na vozila saniteta jer vozila saniteta nisu obuhvaćena člankom 89.a Zakona o cestama. Ovaj Pravilnik propisuje vizualni identitet, posebne oznake i evidentiranje vozila koja prema Zakonu o cestama koriste autoceste bez plaćanja cestarine, ali ni na koji način ne može onemogućiti korištenje autocesta za vozila saniteta niti dovesti u pitanje odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
2 Bina-Istra PRAVILNIK O VIZUALNOM IDENTITETU, POSEBNIM OZNAKAMA VOZILA I EVIDENTIRANJU KORIŠTENJA AUTOCESTA I OBJEKTA S NAPLATOM CESTARINE ZA VOZILA IZ ČLANKA 89.a ZAKONA O CESTAMA, Članak 8. Predlažemo da se svugdje uz Hrvatske autoceste dodaju riječi "odnosno koncesionara" iz razloga kako slijedi. Naime, u stavku 2. Predlažemo nadopunu stavka kojim se državnim službama (ovisno na kojem se geografskom području nalaze) omogućava jednostavnije i praktičnije rješenje za nabavku ENC uređaja u cijeloj RH (Primjer: državna služba iz Pule ne treba ići na mrežu HAC-a nabaviti ENC uređaj). Također ističemo da postojeća interoperabilnost između HAC-a i BINE funkcionira isključivo uz postpaid uslugu za komercijalni paket tj. uz registraciju kreditne kartice na ENC uređaje i provođenje svake ENC transakcije uz terećenje tako prijavljene kreditne kartice. Temeljem inicijalno provedenih testiranja, prihvat ENC uređaja izdanih od strane HAC-a za državne službe iziskivalo bi značajne modifikacije sustava za naplatu cestarine uz veliki trošak (iznad 100.000€) te poprilično vremena za implementaciju te bi zahtijevalo dodatan angažman djelatnika i zapošljavanje novih uslijed povećanja administrativnih poslova i reguliranje odnosa s državnim službama obzirom da se uvjeti korištenja autocesta razlikuju između HAC-a i koncesionara. Nadalje, upitno je koliki broj ENC uređaja državnih službi će zaista koristiti interoperabilnu funkcionalnost. Izmjenom st. 4. čl. 8. kako predlažemo, izbjegava se potreba za provođenje dugotrajnih i značajnih modifikacija sustava te troškova za prihvat ENC uređaja, a ujedno se osigurava nastavak ujednačenog pristupa u Republici Hrvatskoj prema svim državnim službama uzimajući u obzir odredbe iz čl. 9. gdje se kod upravitelja koji nemaju ENC uslugu ne uvjetuje osiguranje interoperabilnosti bez dodatne registracije (ne iziskuju se značajne prilagodbe sustava). Napominjemo kako je ovaj naš prijedlog u skladu s današnjom praksom u RH. Prihvaćanjem izmjene st.4. čl. 8. za one ENC uređaje za koje je interoperabilnost potrebna, ista se ostvaruje jednokratnom i brzom registracijom od slučaja do slučaja. U slučajevima hitnoća, vozila se propuštaju temeljem posljednjeg stavka (st. 8) ovog članka. Također predlažemo brisanje stavka 6., obzirom da su HAC i koncesionari odvojena društva te da obveza slanja podataka o transakcijama HAC-u nije predviđena i u varijanti čl. 9., odnosno kod upravitelja koji nemaju ENC sustav. Radi ujednačavanja pristupa za sve upravitelje autocesta u RH, predlažemo uklanjanje ovog stavka te da svaki upravitelj autocesta u RH dostavlja izvještaje direktno državnim službama za prolaze na svojoj mreži te vrši korisničku podršku za realizirane transakcije isključivo na svojoj mreži autoceste. Sukladno svemu navedenom naš prijedlog članka 8. je: Članak 8. (1) Kada je na autocesti odnosno objektu pod naplatom cestarine na državnoj cesti uveden elektronički sustav naplate cestarine, vozila iz članka 89.a Zakona o cestama (dalje u tekstu: Vozilo) registrirana u Republici Hrvatskoj evidentiraju korištenje autoceste odnosno objekta uređajem za elektroničku naplatu cestarine Hrvatskih autocesta d.o.o. odnosno koncesionara (dalje u tekstu: ENC uređaj). (2) Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionar izdaju ENC uređaj vezan za određenu registarsku oznaku Vozila i skupinu u koju se Vozila razvrstavaju prema Pravilniku o cestarini, temeljem dostavljene preslike prometne dozvole i zahtjeva vlasnika / korisnika leasinga Vozila podnesenog na odgovarajućem obrascu Hrvatskih autocesta d.o.o. odnosno koncesionara. (3) Cijenu ENC uređaja iz stavka 1. ovog članka utvrđuju Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionar (4) Uspostavljanje interoperabilnosti i prihvat ENC uređaja izdanih od Hrvatskih autocesta d.o.o. na dionicama koncesionara provodi se uz jednokratnu registraciju ENC uređaja od strane Vozila kod koncesionara i obratno. (5) Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionar temeljem podataka o transakcijama provedenim ENC uređajima kodiranim na Vozila izrađuju izvještaje koji sadrže mjesečne preglede transakcija , uključujući i pregled eventualnih nepravilnosti u korištenju autocesta i objekata na državnim cestama Vozilima, koje u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja dostavljaju Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i: - ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove za Vozila tog ministarstva, - ministarstvu nadležnom za poslove obrane i Oružanih snaga za Vozila tog ministarstva, - Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici za vatrogasna vozila, - ministarstvu nadležnom za zdravstvo za vozila hitne pomoći, - Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za vozila gorske službe spašavanja, - Carinskoj upravi Ministarstva financija za vozila carine. (6) Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionar će o utvrđenim nepravilnostima u korištenju autocesta odnosno objekta s naplatom cestarine ENC uređajima izdanim za Vozila obavijestiti vlasnika/ korisnika leasinga pojedinog Vozila. (7) U slučaju da se ENC uređaj izdan za Vozilo koristi na drugom vozilu ili u Vozilu za koje ENC uređaj nije izdan, suprotno ovom Pravilniku, za puni iznos cestarine odgovara vlasnik / korisnik leasinga Vozila kojemu je ENC uređaj izdan. (8) Kada zbog kvara ENC uređaja ili elektroničkog sustava naplate cestarine nije moguće evidentirati korištenje autoceste odnosno objekta s naplatom cestarine ENC uređajem, Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionar će propustiti Vozilo i temeljem drugog medija/načina plaćanja, te će podatak o takvom korištenju autoceste odnosno objekta s naplatom cestarine uključiti u izvještaj iz stavka 5. ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postojeći elektronički sustavi za naplatu cestarine koje imaju Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari morali bi biti međusobno interoperabilni, zbog izričite odredbe članka 10. stavka 2. Zakona o cestama koja je bila na snazi od 15.5.2013. do 4.1.2022. godine. Nadalje, modifikacija sustava ne bi trebala biti potrebna jer je u sustavima već uspostavljena razmjena podataka na dnevnoj razini za besplatno korištenje autocesta za osobe s invaliditetom. Invalidsku smart karticu izdaju Hrvatske autoceste d.o.o., a BINA-ISTRA d.d. je prihvaća bez posebne registracije, jer prima i prepoznaje podatke o važećim medijima za besplatno korištenje koje dobiva od Hrvatskih autocesta d.o.o.