Izvješće o provedenom savjetovanju - Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TOMISLAV VUČICA Poziv na dostavu projektnih prijedloga GKP ČAKOM d.o.o. GKP Čakom d.o.o. provodi postupak kompostiranja na kompostani Totovec koja je u sklopu Odlagališta Totovec. Kapacitet kompostane je 6140 t/godinu te ona kapacitetom zadovoljava s obzirom na količine biootpada kojeg GKP Čakom d.o.o. odvojeno sakupi. Proces kompostiranja odvija se na građevini koja je zapravo prenamijenjeno reciklažno dvorište za građevinski otpad. Građevinski elementi te građevine zadovoljavaju mogućnost prenamjene reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u kompostanu, obzirom da se radi o vodonepropusnoj plohi, dovoljne nosivosti, sa sustavom odvodnje koji sprečava slobodno otjecanje voda opterećenih organskim tvarima u okoliš. S obzriom na navedeno, ta je i građevina prenamijenjena u kompostanu 2016. godine i o navednom postoji rješenje o prenamjeni. Temeljem tog rješenja i uporabne dozvole koju ta građevina ima ishođena je dozvola za gospodarenje otpadom za postupak kompostiranja. Međutim, nesporno je da se kompostiranje odvija na reciklažnom dvorištu za građevinski otpad. Ono je zadovoljilo uvjete za prenamjenu u kompostanu sa aspekta zaštite okoliša, građevinskih propisa te je dobilo sve potrebne dozvole, ali nikako ne omogućava kvalitetno kompostiranje. Kompostiranje se odvija na otvorenom, što znači da nije moguća kontrola vlage u kompostnim hrpama ni primjena mikroorganizama koji bi pospješili kompostiranje. Znači GKP Čakom d.o.o. je u nastojanju da smanji količinu biorazgradivog otpada koje odlaže na plohu odlagališta osposobilo privremeno postrojenje za kompostiranje koje kapacitetom zadovoljava potrebu za kompostiranjem,ali ne omogućava da se postigne dovoljna kvaliteta komposta. Pored navednog, GKP ČAKOM d.o.o. je izgradio zapravo građevinu koja je projektirana u drugu svrhu, konkretno u svrhu reciklažnog dvorišta za građevinski otpad te u osnovi i nije opravdano da se takva građevina ne koristi u svrhu za koju je izgrađena. Točka 1.5. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva glasi: Svrha „Analize tržišta i dostupnosti biootpada“ je: - dokazati da Prijavitelj planira uspostavu postrojenja za obradu biootpada u kojem će se obrađivati količine biootpada koje bi u suprotnom bile odbačene ili obrađene na način koji je manje prihvatljiv za okoliš; - dokazati da je projektirani kapacitet postrojenja za obradu biootpada (izražen u t/god) usklađen s količinama biootpada koje su dostupne na području obuhvata projekta. Prijavitelj prilikom planiranja kapaciteta postrojenja ne smije uzeti u obzir one količine otpada: 1. koje se, u trenutku predaje projektnog prijedloga, obrađuju tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije; 2. za koje su kapaciteti za obradu tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije u izgradnji. Zbog toga što se u projekt ne smiju uključiti količine koje se trenutno obrađuju, GKP Čakom d.o.o. nema dodatne količine biootpada koji bi se provedbom projekta obradile te je nemoguća uspješna prijava na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada prema ovako uobličenom tekstu javnog poziva. Slijedom navedenog, predlažemo promijetni tekst poziva u naznačenom dijelu na slijedeći način: Svrha „Analize tržišta i dostupnosti biootpada“ je: - dokazati da Prijavitelj planira uspostavu postrojenja za obradu biootpada u kojem će se obrađivati količine biootpada koje bi u suprotnom bile odbačene ili obrađene na način koji je manje prihvatljiv za okoliš, odnosno koje će biti obrađene u građevini koja je izgrađena u svrhu obrade biootpada; - dokazati da je projektirani kapacitet postrojenja za obradu biootpada (izražen u t/god) usklađen s količinama biootpada koje su dostupne na području obuhvata projekta. Prijavitelj prilikom planiranja kapaciteta postrojenja ne smije uzeti u obzir one količine otpada: 1. koje se, u trenutku predaje projektnog prijedloga, obrađuju tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije, osima ako se obrađuju tehnološkim procesom kompostiranja i anaerobne digestije privremeno u građevini koja u osnovi nije izgrađena za tehnološki proces kompostiranja i anaerobne digestije (kada smije uzeti u obzir količine); 2. za koje su kapaciteti za obradu tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije u izgradnji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%. Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom kojima će se obrađivati odvojeno sakupljeni biootpad koji se trenutno odlaže na odlagališta te će se time poticati odvojeno sakupljanje biootpada i uspostava postrojenja za obradu biootpada u kojem će se obrađivati količine biootpada koje bi u suprotnom bile odbačene ili obrađene na način koji je manje prihvatljiv za okoliš, a time i povećanje kapaciteta za biološku obradu biootpada. Slijedom navedenog, nije prihvatljiv prijedlog da Prijavitelj kod izrade Analize tržišta i dostupnosti biootpada može uzimati u obzir količine biootpada koje se već obrađuju tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije jer se iste već obrađuju kompostiranjem ili anaerobnom digestijom i za te količine i taj otpad već postoje kapaciteti za obradu tj. te količine biootpada ne bi u suprotnom bile odbačene ili obrađene na način koji je manje prihvatljiv za okoliš, te se time ne ostvaruje cilj ovog poziva povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada jer isti već postoje.
2 ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poštovani, s obzirom da su u predloženom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga isključivo prihvatljiva ulaganja u postrojenja za obradu biootpada koja će koristiti biorazgradivi otpad kako je definirano u članku 4. stavku 1., točki 3. ZGO-a, onemogućena je prijava projektnih ulaganja u postrojenja/kompostane koja bi mogla uz gore navedene vrste biootpada koristiti i mulj sa UPOV-a. Zbrinjavanje mulja sa UPOV-a kroz tehnološka rješenja kompostiranja i anaerobne digestije često se koristi u brojnim članicama EU i razvijenim zemljama svijeta te predstavlja primjer dobre prakse gospodarenja biootpadom. U pravilu je riječ o otpadu s visokim udjelom organske tvari (prosječno više od 90%) koji se u procesu oporabe miješa s biološki razgradivim otpadom (iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sl.) kako bi se dobio uporabljivi kompost za obogaćivanje tla (ovisno o stupnju obrade) ili bioplin u slučaju energetske oporabe. Ulaganja u projekte u kojima se obrađuje mulj sa UPOV-a, rezultira dvostrukim koristima u odnosu na ulaganja u postrojenja koja nemaju mogućnost korištenja mulja sa UPOV-a, iz razloga što se istovremeno rješava najveći dio biorazgradivog otpada. S obzirom da u Republici Hrvatskoj nije adekvatno riješeno zbrinjavanje mulja sa UPOV-a, vrijedno je razmotriti cjelovito rješenje oporabe mulja zajedno s drugim vrstama biootpada kroz proces kompostiranja i/ili anaerobne digestije. Zbrinjavanje i obrada mulja s UPOV u skladu je sa svim okolišnim ciljevima navedenim u poglavlju 2.14. ovog Poziva, stoga molimo da u tekst poziva pored navedenih kategorija biootpada dodate i obradu mulja iz UPOV-a u novoizgrađenim postrojenjima za obradu biootpada. U nastavku prilažemo poveznicu dobre prakse u oporabi mulja iz UPOV-a: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1669/biogas-and-compost-from-biowaste-and-sewage-sludge-water/ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog poziva je usklađen s ciljevima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost povećanje kapaciteta RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55 % mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na Definicija biootpada propisana je u članku 4. stavku 1., točki 3. ZGO-a, prema kojoj je biootpad biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije. Nastavno na prethodno navedeno, mulj koji nastaje na uređaju za prošičavanje otpadnih voda ne može se klasificirati kao biootpad, te se ne smije obrađivati u sklopu postrojenja za recikliranje, odnosno u sklopu komponente (kapaciteti za oporabu biootpada) koja se sufinancira kroz ovaj Poziv.
3 Stevo Žufić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poštovani, molim objaviti sve priloge: 6. OBRASCI I PRILOZI Obrasci koji su sastavni dio ovog Poziva: Obrazac 1. Prijavni obrazac – elektronička verzija dostupna u sustavu eNPOO Obrazac 2. Izjava prijavitelja Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama Obrazac 4. Skupna izjava Obrazac 5. Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja Obrazac 6. Obrazac usklađenosti s načelom „Ne nanosi bitnu štetu“ Prilozi koji su sastavni dio ovog Poziva: Prilog 1 – Uvjeti Ugovora 1.1 Opći uvjeti Ugovora koji se primjenjuju na projekte financirane iz NPOO-a 1.2 Izvješće nakon provedbe Projekta 1.3 Pravila o financijskim korekcijama 1.4 Korisničke upute za korištenje sustava NPOO – prijavitelji 1.5 Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi Prilog 2 – Kriteriji i obrasci postupka dodjele bespovratnih sredstava 2.1 Obrazac administrativne provjere 2.2 Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja 2.3 Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti 2.4 Obrazac za ocjenjivanje kvalitete 2.5 Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka Prilog 3 – Minimalni sadržaj garancije za predujam Prilog 4 – Program dodjele državnih potpora Prilog 5 – Vrste biootpada koje se smiju koristiti u postrojenjima u okviru ovog poziva Naime, bez priloga trebao bi biti vidovnjak i zaključiti kakav je poziv o kojem se sada javno savjetujete. bez priloga savjetovanje je manjkavo, možemo skoro reći i neregularno. Priloge možete postaviti gore lijevo pod "Ostali dokumenti". Zato je taj bočni menu i predviđen - da se u njega stave svi ostali dokumenti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni prilozi i obrasci nisu objavljeni jer isti proizlaze iz samih Uputa za prijavitelje. Od objave poziva do datuma najranije mogućnosti dostave projektnih prijedloga Prijaviteljima će biti ostavljeno dovoljno vremena da se upoznaju s cjelokupnom dokumentacijom poziva. Skrećemo pažnju da je u prosincu 2019. ovo Ministarstvo u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, a uvjeti tog poziva vrlo su slični uvjetima novog Poziva koji se planira objaviti u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Sva dokumentacija poziva objavljenog 2019. javno je dostupna na sljedećim web stranicama: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/ www.strukturnifondovi.hr
4 Robert Sedlar Poziv na dostavu projektnih prijedloga Na pažnju koga se tiče: Predlažem sljedeće izmjene/dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Pod točka 2. Metodologija procjene predviđenih količina alineja c. ne smije uzeti u obzir one količine otpada koje sam proizvodi (ovaj uvjet odnosi se samo na ulaganja u postrojenja za recikliranje) bismo izbacili riječ ne i izmijenili da glasi c. smije uzeti u obzir one količine otpada koje sam proizvodi (ovaj uvjet odnosi se samo na ulaganja u postrojenja za recikliranje). Obrazloženje – danas na tržištu postoje tehnologije kojima proizvođač biootpada u roku od 24 sata svoj proizvedeni biootpad pretvori u kompost koji je apsolutno prihvatljiv za upotrebu u okolišu. Pod točkom 2.1. Prihvatljivost prijavitelja navodi se da prijavitelj može biti malo, srednje ili veliko poduzeće, no ovakvom formulacijom Metodologije ocjene predviđenih količina u potpunosti se isključuju sva mala, srednja ili velika poduzeća koja nemaju tvrtke kćeri kojima bi mogle reciklirati biootpad. Osim komunalnih društava i pojedinih velikih tvrtki koje u vlasništvu imaju tvrtke kćeri kojima bi iste mogle reciklirati biootpad, natječaj je za sve ostale koji se navode u Pozivu kao prijavitelji diskriminirajući. Dodatno, ovako formulirana alineja c) a koja ne dopušta obradu vlastitog biootpada upravo malim, srednjim i velikim tvrtkama na mjestu nastanka u potpunosti je u suprotnosti sa „načelom blizine“, jednim od četiri načela na kojima se mora temeljiti održivo gospodarenje otpadom. U Pozivu se dodatno navodi: „U skladu s člankom 3, stavkom 8. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14), kompostiranje je tehnološki proces gospodarenja otpadom kojim se, pomoću mikroorganizama, u aerobnim uvjetima, obrađuje i stabilizira biološki razgradivi otpad uz razvoj topline. Biološka razgradnja otpada kojom se ne upravlja (npr. truljenje biološki razgradivog otpada) ne smatra se kompostiranjem.“ Htjeli bismo ukazati da tehnologija svakim danom ide naprijed i današnje tehnologije dostupne na tržištu RH, omogućuju uz kompostiranje biootpada i kompostiranje nusproizvoda kategorije 3 u istom procesu i istom uređaju, a u skladu sa Direktivama 1069/2009 i 142/2011 te ne vidimo razlog limitiranja subvencioniranja samo kompostiranja biootpada, uzevši u obzir da je i kategorija 3 nusproizvoda životinjskog podrijetla također veliki problem za okoliš. S poštovanjem, Robert Sedlar Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Pozivom dodjeljuju se potpore (bespovratna sredstva) za Postrojenja za recikliranje na temelju članka 2. točka 1. a) Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kojim je propisano da će se iste dodjeljivati za ulaganje za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada iz članka 47. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 (i izmjena Uredba Komisije (EU) br. 2017/1084, Uredba Komisije (EU) br. 2020/972 i Uredba Komisije (EU) br. 2021/1237) (u daljnjem tekstu Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014) . Isto tako člankom 9. točkom 9. istog Programa propisano je da se potpore za ulaganje u recikliranje ne mogu dodijeliti korisnicima za ulaganja povezana s recikliranjem vlastitog otpada. Sukladno članku 47. točki 2. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, potpore za ulaganje mogu se dodjeljivati isključivo za recikliranje i ponovnu uporabu otpada koji su proizveli drugi poduzetnici. Slijedom navedenog ovim Pozivom nije dopušteno da Prijavitelj kod pripreme Metodologije procjene predviđenih količina u slučaju postrojenja za recikliranje uzme u obzir one količine otpada koje sam proizvodi. Isto tako specifičnim odredbama za projekte ulaganja u postrojenja za recikliranje, određeno je da Prijavitelj/Korisnik u postrojenjima za recikliranje tijekom 5 godina od završnog plaćanja Korisniku mora koristiti biootpad koji su proizveli drugi poduzetnici, a sukladno uvjetu iz članka 47. točka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.redmet ovog poziva je povećanje kapaciteta RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55 % mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Definicija biootpada propisana je u članku 4. stavku 1., točki 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), prema kojoj je biootpad biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije. S obzirom na prethodno navedeno, nusproizvodi (kategorija 3) se ne mogu klasificirati kao biootpad, te se u sklopu projekata odobrenih kroz ovaj Poziv nusproizvodi ne smiju obrađivati u sklopu postrojenja za recikliranje, odnosno u sklopu komponente (kapaciteti za oporabu biootpada) koja se sufinancira kroz ovaj Poziv. Isto tako rezultirajući kompost mora udovoljavati zahtjevima za gnojidbene materijale navedene u Kategoriji sastavnih materijala 3. (CMC 3.) u dijelu II. Priloga II. Uredbe EU 2019/1009 i odgovarajućim nacionalnim pravilima o gnojivim/poboljšivačima tla za poljoprivrednu uporabu, a isto ovisi i o vrstama otpada koje se kompostiraju.
5 Magdalena Ajduk Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima . S poštovanjem, Magdalena Ajduk Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Komentar se ne odnosi na predmetno e-savjetovanje već na savjetovanje za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.
6 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Tablica 2.b Maksimalni intenziteti potpore za područje Grada Zagreba Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada - Molimo razmotriti povećanje intenziteta potpore za velika poduzeća, da budu kao i za srednja poduzeća, 50%. Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE - Molimo razmotriti povećanje intenziteta potpore za velika poduzeća, da budu kao i za srednja poduzeća, 60%. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim pozivom dodjeljuju se potpore (bespovratna sredstva) za postrojenja za recikliranje i postrojenja za proizvodnju energije iz OIE na temelju Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, kojim je propisano da će se iste dodjeljivati za ulaganje za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada iz članka 47. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. iste Uredbe. Intenzitet potpore za postrojenja za recikliranje propisan je člankom 47. točka 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, dok je intenzitet potpore za postrojenja za proizvodnju energije iz OIE propisan člankom 41. točka 7., 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 te se isti ne može proizvoljno mijenjati. Sukladno prethodno navedenom, maksimalni intenzitet potpore ne može se mijenjati sukladno danom prijedlogu.
7 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Tablica 2.a Maksimalni intenziteti potpore za sva područja RH osim Grada Zagreba Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada - Molimo razmotriti povećanje intenziteta potpore za velika poduzeća, da budu kao i za srednja poduzeća, 60%. Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE - Molimo razmotriti povećanje intenziteta potpore za velika poduzeća, da budu kao i za srednja poduzeća, 70%. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Pozivom dodjeljuju se potpore (bespovratna sredstva) za postrojenja za recikliranje i postrojenja za proizvodnju energije iz OIE na temelju Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, kojim je propisano da se iste dodjeljuju za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada iz članka 47. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. iste Uredbe. Intenzitet potpore za postrojenja za recikliranje propisan je člankom 47. točka 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, dok je intenzitet potpore za Postrojenja za proizvodnju energije iz OIE propisan člankom 41. točka 7., 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 te se isti ne može proizvoljno mijenjati. Sukladno prethodno navedenom, maksimalni intenzitet potpore ne može se mijenjati sukladno danom prijedlogu.
8 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:  najniži iznos 1.000.000,00 HRK  najviši iznos 50.000.000,00 HRK Imajući u vidu procijenjenu vrijednost našeg projekta (Grad Zagreb), i predviđeno postotno učešće financiranja molimo razmotriti mogućnost povećanja najvišeg iznosa financiranja. Prihvaćen Prihvaća se. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga bit će povećana, uz poštivanje postojećeg financijskog okvira iz Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.
9 Stevo Žufić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Najniži iznos potpore od: najniži iznos 1.000.000,00 HRK  najviši iznos 50.000.000,00 HRK odstoa od uobičajene prakse koja bi mogla biti oko 1:5 najvišet tj. 1 mil min i 5 mil maksimum. Kako ste došli do odnosa 1: 50 mil. Možda vi znate da postoje projekti od oko 50 mil kn. Kako to? Pa tek govorimo o e savjetovanju. Molim izmjeniti na odnos 1.5 a ne 1: 50. Možda je to i greška (jedna nula više). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prilikom planiranja poziva najniži i najviši iznos potpore određuju se na temelju procjene cijene ulaganja u postrojenja koja su predmet poziva. U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava dodjeljuju se projektima za ulaganje u - izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta; ILI - izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva. Radi se o dvije vrste postrojenja koja su različita ne samo po tehnološkom procesu koji se u njima provodi nego i po složenosti izgradnje i uspostave istih iz čega proizlazi i različita cijena izgradnje i opremanja predmetnih postrojenja. Tehničke karakteristike postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u odnosu na kompostane znatno su kompleksnije pa su time i iznosi ulaganja u ta postrojenja različita. Stoga je u ovoj verziji Uputa za prijavitelja iznos od 50 milijuna kuna predviđen za postrojenja za proizvodnju energije iz OIE.
10 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga,   1.8. Intenziteti potpora prema Programu dodjele državnih potpora Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za područje Grada Zagreba ne može premašiti: - 50% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzetnicima u slučaju dolje navedenih točaka a) i b), Kako smo gore naveli, molimo razmotriti prihvaćanje na 60% prihvatljivih troškova, kao za srednje poduzetnike. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim pozivom dodjeljuju se potpore (bespovratna sredstva) za postrojenja za recikliranje i postrojenja za proizvodnju energije iz OIE na temelju Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, kojim je propisano da će se iste dodjeljivati za ulaganje za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada iz članka 47. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. iste Uredbe. Intenzitet potpore za postrojenja za recikliranje propisan je člankom 47. točka 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, dok je intenzitet potpore za Postrojenja za proizvodnju energije iz OIE propisan člankom 41. točka 7., 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 te se isti ne može proizvoljno mijenjati. Sukladno prethodno navedenom, maksimalni intenzitet potpore ne može se mijenjati sukladno danom prijedlogu.
11 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga,   1.8. Intenziteti potpora prema Programu dodjele državnih potpora Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za sva područja RH osim Grada Zagreba ne može premašiti: - 60% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzetnicima u slučaju dolje navedenih točaka a) i b), Kako smo gore naveli, molimo razmotriti prihvaćanje na 70% prihvatljivih troškova, kao za srednje poduzetnike. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim pozivom dodjeljuju se potpore (bespovratna sredstva) za postrojenja za recikliranje i postrojenja za proizvodnju energije iz OIE na temelju Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, kojim je propisano da će se iste dodjeljivati za ulaganje za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada iz članka 47. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. iste Uredbe. Intenzitet potpore za postrojenja za recikliranje propisan je člankom 47. točka 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, dok je intenzitet potpore za Postrojenja za proizvodnju energije iz OIE propisan člankom 41. točka 7., 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 te se isti ne može proizvoljno mijenjati. Sukladno prethodno navedenom, maksimalni intenzitet potpore ne može se mijenjati sukladno danom prijedlogu.
12 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga,   1.8. Intenziteti potpora prema Programu dodjele državnih potpora Intenzitet potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu biootpada za područje Grada Zagreba ne može premašiti: - 40% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzetnicima Kako smo gore naveli, molimo razmotriti prihvaćanje na 50% prihvatljivih troškova, kao za srednje poduzetnike. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim pozivom dodjeljuju se potpore (bespovratna sredstva) za postrojenja za recikliranje i postrojenja za proizvodnju energije iz OIE na temelju Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, kojim je propisano da će se iste dodjeljivati za ulaganje za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada iz članka 47. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. iste Uredbe. Intenzitet potpore za postrojenja za recikliranje propisan je člankom 47. točka 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, dok je intenzitet potpore za Postrojenja za proizvodnju energije iz OIE propisan člankom 41. točka 7., 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 te se isti ne može proizvoljno mijenjati. Sukladno prethodno navedenom, maksimalni intenzitet potpore ne može se mijenjati sukladno danom prijedlogu.
13 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga,   1.8. Intenziteti potpora prema Programu dodjele državnih potpora Intenzitet potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu biootpada za sva područja RH osim Grada Zagreba ne može premašiti: - 50% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzetnicima Kako smo gore naveli, molimo razmotriti prihvaćanje na 60% prihvatljivih troškova, kao za srednje poduzetnike. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim pozivom dodjeljuju se potpore (bespovratna sredstva) za Postrojenja za recikliranje i Postrojenja za proizvodnju energije iz OIE na temelju Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, kojim je propisano da će se iste dodjeljivati za ulaganje za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada iz članka 47. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. iste Uredbe. Intenzitet potpore za postrojenja za recikliranje propisan je člankom 47. točka 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, dok je intenzitet potpore za Postrojenja za proizvodnju energije iz OIE propisan člankom 41. točka 7., 8. i 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 te se isti ne može proizvoljno mijenjati. Sukladno prethodno navedenom, maksimalni intenzitet potpore ne može se mijenjati sukladno danom prijedlogu.
14 Stevo Žufić   1.8. Intenziteti potpora prema Programu dodjele državnih potpora, 1.9. Zbrajanje potpora Molim pojasniti zbrajanje potpora da običan čovjek, prijavitelj, gospodarstvenik razumije. Inače bi pisanje tih natječaja trebalo biti takmičenje u jasnosti i razumljivosti svih odredbi a ne takmičenje u nekom kompliciranju da se na kraju ne razumije šta je pisac htio reći pa se kasnije u pitanjima i odgovorima sve zakomplicira i pitanja i oddgovora ima 10 puta više nego samih dokumenata natječaja. Kada bi jezik bio jasan i razumljiv to ne bi bilo tako. Predlažem sve preraditi na jezik razumljiv prosječnom fakultetski obrazovanom građanu, barem. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zbrajanje potpora je u Uputama za prijavitelje objašnjeno u skladu s usvojenim Programom dodjele državnih potpora za ulaganje u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biotpada, koji je donesen u skladu sa zakonskom regulativom kojom se uređuju državne potpore.
15 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja U skladu sa potrebom jasnosti i jednostavnosti jezika molim donjoj formulaciji dodati: U sklopu ovog Poziva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu prihvatljivi Prijavitelji. Gospodarski subjeti druge pravne osobe u vlasništvu (ili sa osnivačkim pravima) jedne ili više JLS ili JRS jesu prihvatljivi prijavitelji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U Uputama za prijavitelje, poglavlju 2.1. Prihvatljivost prijavitelja već je navedeno da u sklopu ovog Poziva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu prihvatljivi Prijavitelji. U istom poglavlju također je da Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja s referencom na članak i Uredbu 651/2014 koji definiraju veličinu poduzeća. Sukladno prethodno navedenom, prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, koja je malo, srednje ili veliko poduzeće, bez obzira je li u javnom ili privatnom vlasništvu.
16 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Poštovani, ljubazno Vas molimo izmjenu točke 20. "Za Projekt koji se odnosi na ulaganje u postrojenje za proizvodnju OIE Prijavitelj je priložio izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje niti će se u razdoblju od dana dostave projektnog prijedloga do 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za Postrojenje koje se prijavljuje za financiranje u sklopu ovog Poziva (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 2. Izjava Prijavitelja);" na sljedeći način: "Za Projekt koji se odnosi na ulaganje u postrojenje za proizvodnju OIE Prijavitelj je priložio izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje niti će se u razdoblju od dana dostave projektnog prijedloga do 1 (jedne) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za Postrojenje koje se prijavljuje za financiranje u sklopu ovog Poziva (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 2. Izjava Prijavitelja);" Naime, smatramo kako je ograničavajuće poticati ulaganja u postrojenja za proizvodnju OIE, a da se istima uskraćuje mogućnost na ostvarivanje prava na zajamčenu otkupnu cijenu i to do 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kako bi bio projektni prijedlog bio prihvatljiv, on mora između ostalog udovoljavati i kriteriju prihvatljivosti da je za projekt na koji se odnosi na ulaganje u postrojenje za proizvodnju OIE Prijavitelj priložio izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje niti će se u razdoblju od dana dostave projektnog prijedloga do 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za Postrojenje koje se prijavljuje za financiranje u sklopu ovog Poziva. Navedeni kriterij neće se mijenjati.
17 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.9.Prihvatljive kategorije troškova Poštovani, Molimo Vas da razmotrite izmjenu nacrta Poziva pod poglavljem 2.9. Prihvatljive kategorije troškova, točka 1. na sljedeći način: „Troškovi usluga vezanih uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije u maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava do 7% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje“ Smatramo kako ograničavajući troškove usluga vezanih uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektno prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije u maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje zapravo povećavate opterećenje i administrativne troškove neophodne za pripremu projektnog prijedloga, pogotovo uzimajući u obzir konstantan rast cijena i trenutnu situaciju na tržištu, ali i kompleksnost pripreme projektnih prijedloga, kao i kompleksnost pripreme projektno-tehničke dokumentacije. Predlažemo da se navedeni postotak poveća na minimalno 7% te da na taj način poduzetnicima smanjite opterećenje i administrativne troškove neophodne za pripremu projektnog prijedloga. Molimo Vas da razmotrite izmjenu nacrta Poziva pod poglavljem 2.9. Prihvatljive kategorije troškova, točka 7. na sljedeći način: „Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, u maksimalnom iznosu do 8% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja:“ Uzimajući u obzir trenutne tržišne cijene i potencijalni vremenski opseg trajanja samih projektnih prijedloga, kao i kompleksnost provedbe odgovarajućih postupaka javne nabave (ali i nabave sukladno Pravilniku za NOJN) smatramo kako je ograničavanje na maksimalni iznos do 5% riskantno, a također se može reći i da će predstaviti opterećenje u financijskom smislu za same Prijavitelje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog za povećanje nije prihvaćen jer na temelju iskustva iz prethodnih poziva smatramo da su maksimalni iznosi za pojedine vrste troškova realno definirani.
18 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 3.  KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Poštovani, u ovom poglavlju nejasno je navedeno putem kojeg sustava se podnosi projektni prijedlog, sukladno rečenici "Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen putem sustava e-NPOO te sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu:" i fusnoti br. 51 gdje je navedeno "Prijavni obrazac potrebno je dostaviti (podnijeti) u elektroničkom formatu putem sustava eFondovi od strane ovlaštene osobe Prijavitelja, autentificirane kroz uslugu Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava. " Molimo Vas da jasno navedete i uskladite putem kojeg sustava će se podnositi projektni prijedlozi. Prihvaćen Prihvaća se. U fusnoti su greškom ostao naveden sustav eFondovi te će isto biti ispravljeno.
19 Stevo Žufić 3.  KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga U Poglavlju 3. traži se Analizu troškova i koristi u xls formatu. Također traži se takođeR: Analiza troškova i koristi treba biti izrađena u skladu sa Smjernicama EK Komentar: - kako prikazati CB analizu u xls formatu i da bude u skladu sa smjernicama EK. Nemoguće. Dajte upute. - smjernice EK su za projekte veće od 50 mil EUR a naši će projekti biti veličine 200.000 - 300.000 EUR prosječno pa predlažem da se utvrdi obrazac CB analize u excelu kako ste naveli i da taj obrazac budde maksimalno pojednostavljen u skladu sa očekivanom vrijednošću projekata koji će svakako biti ispod 0,5 mil EUR Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Analiza troškova i koristi (engl. CBA) treba biti izrađena sukladno smjernicama EK, a xls format se uobičajeno koristi za izradu CBA. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za potrebe ovog Poziva nije predvidjelo izradu posebnog obrasca za CBA, te je na Prijavitelju da sam osigura potrebni obrazac za CBA, koji treba sadržavati sve elemente sukladno smjernicama EK.
20 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 4.POSTUPAK DODJELE, 4.2.Provođenje postupka dodjele Poštovani, Molimo Vas da razmotrite izmjenu nacrta Poziva pod poglavljem 4.2. Provođenje postupka dodjele, konkretno kriterij 4.2. Administrativni napredak/zrelost projekta za početak provedbe. Molimo da razmotrite izmjenu kriterija odabera i da izuzmete navedeni kriterij iz kvalitativne procjene. Smatramo kako navedeno predstavlja dodatno administrativno opterećenje prilikom pripreme projektnog prijedloga i da navedeno neće doprinijeti zrelosti projekta za početak provedbe, pogotovo uzimajući u obzir da Poziv vrlo vjerojatno neće biti dugo otvoren te uzimajući u obzir uvjet naveden u točki 3.1. Uputa za prijavitelje pod Napomena gdje je navedeno sljedeće „Prijavitelj je dužan najkasnije 60 dana od dana donošenja Odluke o financiranju dostaviti NT – u pravomoćnu Građevinsku dozvolu i imati objavljen postupak nabave (Ugovor za radove i/ili ugovor za nabavu opreme) za obveznike odnosno neobveznike javne nabave.“, a čime se zapravo uvjetuje da se postupci nabave moraju objaviti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o financiranju. Imati dva slična uvjeta za pripremu postupaka nabave može samo povećati opterećenje i stvoriti dodatne administrativne troškove za Prijavitelja prilikom pripreme projektnog prijedloga te navedeno definitivno neće pridonijeti dostizanju ciljeva PGO RH. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno uvjetu iz poglavlja 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga, Korisnik je dužan najkasnije 60 dana od dana donošenja Odluke o financiranju dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dokaz o objavljenom postupku nabave za radove i/ili za nabavu opreme. Sukladno kriteriju odabira 4.2. Administrativni napredak/zrelost projekta za početak provedbe, Prijavitelj treba dostaviti nacrt dokumentacije o nabavi za aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada. Smatramo da Prijavitelj ispunjenjem kriterija odabira 4.2. dokazuje ne samo administrativnu zrelost projekta već i svoju spremnost za pokretanjem postupka nabave u relativno kratkom roku od donošenja Odluke o financiranju, a što je bitno kako kasnije ne bi došlo do kašnjenja u provedbi projekta.
21 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 5.4. Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Isplata prihvatljivih izdataka iz bespovratnih sredstava Korisniku vršit će se „metodom nadoknade.“ Molimo razmotriti mogućnost „metode plaćanje“ radi jednostavnijeg planiranja novčanog tijeka kod korisnika sredstava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Određeno je da se isplata prihvatljivih izdataka iz bespovratnih sredstava vrši metodom nadoknade te se navedeni uvjet neće mijenjati. Napominjemo da prema poglavlju 5.4. Uputa za prijavitelje, Korisnik ima mogućnost podnijeti Zahtjev za predujam u maksimalnom iznosu 20 % od ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.
22 Stevo Žufić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 6.OBRASCI I PRILOZI Definicija priloga: Prilog 5 – Vrste biootpada koje se smiju koristiti u postrojenjima u okviru ovog poziva (uz druge priloge) treba biti predmet javnoga savjetovanja. Ovako ispada da je javno savjetovanje o nečemi, ne zna se još o čemu, jer će se to nešto, taj biotop tek naknadno definirati i objaviti a vi se sada propremajte za reciklažu npr. nekog biotopa koji će možda biti prihvatljiv a možda i neće. Tko zna. Predlažem da savjetovanje o natječaju bude precizno sa svim prilozima a ne u nekoj magli jer je tako nemoguće se pravovremeno i kvalitetno pripremati za natječaj a kada se natječaj objavi kasno je.Kako se sada prije natječaja pripremati za natječaj kada značajan dio odredbi nije poznat i biti će poznat tek kada se natječaj objavi. Tko se onda bude počeo pripremati neće moći pripremiti projekt za prijavu. Znači sada se pripremaju samo neki povlašteni, možda, koji već imaju sve informacije a ostali koji nemaju, nema im druge nego čekati natječaj a onda su zakasnili jer se ni ne mogu pripremiti. Hitno , predlažem, organizirati prezentacije po cijeloj HR sa svim uvjetima natječaja i SVIM PRILOZIMA jer bez priloga savjetovanje a i prezentacije su manjkave. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U poglavlju 1.5. Uputa za prijavitelje definirano je koji otpad predmet Poziva tj. da će se u sklopu ovog Poziva potpora dodijeliti za ulaganje u postrojenja za obradu biootpada iz točke A. ili iz točke B., u kojima će se tijekom 5 (pet) godina od završnog plaćanja Korisniku po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koristiti biootpad koji je proizveden isključivo na području RH, odnosno kako je on definiran u članku 4. stavku 1., točki 3. Zakona o gospodarenju otpadom (ZGO), a to je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije. Isto tako u skladu s uvjetima prihvatljivosti projekta iz poglavlja 2.6. Uputa, kriterijem iz točke 17. definira se korištenje biootpada u postrojenjima za obradu biootpada (uključujući postrojenja za proizvodnju energije iz OIE) tijekom pet godina od završnog plaćanja Korisniku po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U Uputama za prijavitelje su jasno navedeni svi uvjeti poziva kao i dokumentacija koju prijavitelj treba pripremiti i dostaviti u sklopu projektne prijave, a ovisno o vrsti postrojenja koju planira uspostaviti. Sukladno navedenom u poglavlju 3.4. Uputa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao nadležnim provedbenim tijelom, održat će nakon objave Poziva informativnu radionicu na kojoj mogu sudjelovati svi potencijalni Prijavitelji, a na kojoj će prezentirati najvažniji uvjeti ovog Poziva.