Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“,broj 143/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2022. godine donijela PRIMJEDBE HDSVIP U vašem prijedlogu Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. godinu nemate obrazloženja o razlici vrijednosti bodova za vještake i odvjetnike: vrijednost boda za rad odvjetnika iznosi 7 kn, za 2022. godinu (čl. 3, al.2), a vrijednost boda za rad vještaka iznosi 1,25 kn, za 2022.godinu (čl. 10, al. 2, jednaka vrijednost boda od 2014.g. do danas!!!.), pa ponovno tražimo odgovor na to pitanje - tko je taj koji određuje takvu enormnu razliku ?! A tko je taj koji dopušta naplatu procjene tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta od 256 m2 sa kućom od 150 m2 u iznosu 41.110.-kn u zagrebačkoj županiji ili građevinskog zemljišta površine 7.581.76 m2 u Šibeniku u vrijednosti 55.969,47 + pdv 13.992,37 prema Poslovniku o radu (tko ga je donio i zašto nije javan?) tzv Visokog procjeniteljskog povjerenstva kojeg čine tri sudska vještaka??? !!! Pregledom prijedloga Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći u razdoblju od 2011.g. do 2018.g. može se utvrditi slijedeće: - od 2011. do 2013.g. bile su propisane naknade samo za rad odvjetnika, a vrijednost boda bila je 5,00 kn s uključenim PDV-om, - od 2014. do 2018.g. osim odvjetničkih, uvedene su i naknade za rad vještaka, a vrijednost boda bila je 5,00 kn za odvjetnike i 1,25 kn za vještake (sve s uključenim PDV-om), - u 2019. godini vrijednost boda za rad odvjetnika povećana je sa 5,00 kn na 7,00 kn (povećanje za 40 %), dočim vrijednost boda za obračun rada vještaka prema prijedlogu ostaje ista (1,25 kn s uključenim PDV-om)!!! Diskriminatorna i uvredljiva postojeća satnica sudskih vještaka i procjenitelja (za 35 bodova po satu dobivamo 43,75 kn s uključenim PDV-om, odnosno 35,00 kn bez PDV-a), je očito bila početna pozicija Ministarstva pravosuđa kod izračuna smanjenih vrijednosti bodova za ovu Uredbu. Za sve navedene radnje u Uredbi je ograničen broj bodova bez stvarnog uvida u predmet vještačenja, složenost i obimnost predmeta, nema troškova prijevoza, parkiranja i cestarine. Nema cjenika izrade procjembenih elaborata za građevine različitih namjena i veličine, za davanje odgovora na raspravi, a ne samo na glavnoj raspravi. Ukoliko broj bodova za izradu pisanog nalaza i mišljenja prelazi maksimalni broj bodova iz Uredbe, za složenije i obimnije predmete, obrazloženje suda u rješenju za isplatu bi trebalo biti prihvaćeno i dovoljno za isplatu usluge vještaku. Cjenik ne sadrži troškove odgode rasprave kada je vještak već pristupio na raspravu. U prijedlogu navedene Uredbe za 2020. Ministarstvo je vrijednost boda za obračun rada odvjetnika obrazložilo povećanjem od 40 % u odnosu na prethodne godine, dakle za odvjetnike je i dalje 7,00 kn po bodu (s uključenim PDV-om), „zbog potrebe osiguranja pravilnog funkcioniranja sustava besplatne pravne pomoći jer je u prethodnim godinama došlo je do smanjivanja broja odvjetnika koji se nalaze na popisima Hrvatske odvjetničke komore za pružanje sekundarne pravne pomoći sastavljenim za područje jedinica područne (regionalne) samouprave što je uzrokovalo probleme uredima državne uprave u županijama, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prilikom određivanja odvjetnika korisnicima sekundarne pravne pomoći. Stoga se i za 2022. godinu vrijednost boda utvrđuje u visini od 7,00 kuna, imajući u vidu sredstva koja su za ovu namjenu osigurana u državnom proračunu“. Ne možemo se složiti s prethodnim obrazloženjem jer vještaci rade i redovna vještačenja za sudove sa višestruko potplaćenim satom pa u smislu navedenoga, inzistiramo na jednakoj vrijednosti boda za vještake, odvjetnike i tumače, dakle 7,00 kn po bodu. Naime, vrijednost radnog sata za sudske vještake uključujući i procjenitelje, nije promijenjena od 1995.g. tj. od prvog Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (NN 98/1995.) gdje je u čl.20 određeno da se vrijednost nagrade određuje u bodovima, a vrijednost boda je 2,00 kune bruto. I za odvjetnike je tada to bila propisana vrijednost boda koja je danas 10,00 kn/bodu. U važećem Pravilniku o stalnim sudskim vještacima (NN 38/2014,123/2015.,29/2016) određena je u čl.24 vrijednost nagrade za vještaka od 2,00 kn bez PDV-a, dakle jednako kao prije 25 godina !!! U brojnim servisima automehaničarske i dr. obrtničko-servisne struke (npr.popravci perilica) javno su izvješene cijene radnog sata tih obrtnika od 250 kn.-). U nedostatku slične jedinstvene publikacije koja bi tržištu ponudila prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je u suradnji s Institutom IGH ponovno pokrenulo izdavanje Biltena u kojem se mogu pronaći i prosječne bruto satnice radnika. U skladu sa navedenom literaturom vidljivo je kako se prosječna bruto satnica VKV građevinskog radnika kreće u rasponu od 46,90 kn - 49,15 kn i to za 2020. godinu. Sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja propisana je minimalna satnica za rad studenta u iznosu od 29,30 kn NETO za 2022. godinu, dok su prema Cjeniku Studentskog centra u Zagrebu navedene preporučene satnice za npr. nošenje reklama do 35,00 kn neto, prodajnog predstavnika do 40,00 kn neto, prijevode od 50,00 - 70,00 kn neto, tehničko crtanje razrada projekta 40,00 kn neto, izrada web stranica 60,00 kn neto itd... Pregledom cjenika usluga raznih komunalnih društava Čistoće vidljive su satnice radnika od kojih izdvajamo npr: Čistoća Split r.br. 14. Iznosač smeća, pometač, perač u iznosu od 55,00 kn neto, Čistoća Županja NK radnik u iznosu od 65,00 kn neto (81,25 kn sa uključenim PDV-om), KV radnik 125,00 kn sa uključenim PDV-om itd. Tražimo od Ministarstva pravosuđa i uprave pojašnjenje na osnovu koje literature, Zakona, Pravilnika, Odluka, propisa, kao i na osnovu kojih statističkih pokazatelja ili pak na osnovu kojih nepoznatih kriterija je odredio vrijednost sata vještaka u iznosu od 43,75 kn sa uključenim PDV-om???? Stoga i dalje kao i prethodnih godina ne prihvaćamo apsurdne i nepoštene iznose vrednovanja našeg rada, a dosadašnje postupanje Ministarstva pravosuđa tumačimo kao diskriminatorno i omalovažavajuće prema našim brojnim strukama. Tražimo uvažavanje naših primjedbi i povećanje sadašnje minorne cijene rada u redovnim sudskim postupcima, a u postupcima u kojima se naplaćujemo iz sredstava sekundarne pravne pomoći trebamo imati vrijednost od 7,00 kn/po bodu s uključenim PDV-om. Nije prihvaćen Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u obzir je uzeta vrijednost i raspon bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14., 123/15., 29/16. i 61/19.; dalje: Pravilnik) te odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12., 103/14., 118/14. i 107/15.), ali i činjenica da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć odvjetnicima i vještacima određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna te da su u Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021. Visina naknade za obavljeno vještačenje nije uvjetovana samo vrijednošću boda, nego ovisi i o drugim parametrima koji utječu na visinu naknade. Za usporedbu, odvjetnici u skladu s Uredbom o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. (dalje: Uredba) mogu ostvariti pravo na naknadu za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u prvostupanjskom parničnom postupku u iznosu do najviše 300 bodova, i to ako su obavili svih šest pravnih radnji, što iznosi 2.100,00 kuna, pri čemu im se ne plaćaju ostali troškovi (npr. poštanski troškovi ili putni troškovi). S druge strane, Uredbom je za pojedine radnje vještaka propisana naknada u fiksnom iznosu, dok je za druge radnje propisan najniži i najviši broj bodova. Tako je za naknadu za izradu pisanog nalaza i mišljenja, koje predstavlja radnju koja najviše pridonosi visini naknade za obavljeno vještačenje, Uredbom propisan raspon broja bodova od 150 do 4000, a sud određuje visinu naknade za obavljeno vještačenje uvažavajući predmet vještačenja te složenost i obimnost predmeta. Iako Uredbom nije predviđena naknada troškova prijevoza, parkiranja i cestarine, u praksi sud te troškove priznaje vještacima u rješenjima o odmjeravanju troškova vještačenja na temelju članka 256. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03, 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11., 25/13., 89/14. i 70/19.), a Ministarstvo pravosuđa i uprave uredno izvršava isplatu vještacima po tim rješenjima. I prilikom utvrđivanja vrijednosti radnog sata vještaka uzete su u obzir odredbe Pravilnika kojim je vrijednost radnog sata, jednako kao i Uredbom, utvrđena u iznosu od 35 bodova. Naknada za izradu pisanog nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke, čiji je sastavni dio procjembeni elaborat, Uredbom je određena u iznosu od 150 do 4000 bodova. Stoga, sud pri donošenju rješenja o odmjeravanju troškova vještačenja utvrđuje visinu naknade za izradu pisanog nalaza i mišljenja uvažavajući posebne značajke konkretnog predmeta vještačenja. Nadalje, Uredbom je propisana naknada za pristup na glavnu raspravu. Hoće li vještaku biti priznata naknada za pristup na ročište za glavnu raspravu koje je odgođeno, ovisi o ocjeni suda. Kad bi vrijednost boda za na temelju kojeg se utvrđuje naknada za obavljeno vještačenje iznosila 7,00 kuna, samo naknada za izradu pisanog nalaza i mišljenja iznosila bi od 1.050,00 do 28.000,00 kuna, koji iznosi nisu realni te za isplatu kojih nema mogućnosti u Državnom proračunu.
2 Aleksander Vranko Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“,broj 143/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2022. godine donijela Poštovani, u potpunosti se slažem sa svim prijedlozima i kritikama HDSVIP o diskriminacijskom pristupu vrednovanja iznosa naknade za vještačenja svih struka HDSVIP koji traje dugi niz godina, a da ne govorimo o ostalim nedostatcima algoritma odabira sudskih vještaka u predmetima sudskog postupanja. S poštovanjem Aleksander Vranko Nije prihvaćen Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u obzir je se uzeta vrijednost i raspon bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14., 123/15., 29/16. i 61/19.; dalje: Pravilnik) te odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12., 103/14., 118/14. i 107/15.), ali i činjenica da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć odvjetnicima i vještacima određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna te da su u Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021. Način odabira stalnih sudskih vještaka za provedbu vještačenja u sudskim postupcima nije predmet uređenja Prijedloga Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022.
3 GORAN LOVRINOV Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“,broj 143/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2022. godine donijela Sve Komore sudskih vještaka trebaju donijeti zajednički stav da se ide u obustavu rada do ispunjenja zahtjeva. Na tome trebate raditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Dragutin Matotek Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“,broj 143/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2022. godine donijela U potpunosti podržavam komentare koji se odnose na ponižavanje struke vještaka kroz određivanje cijene rada a naročito satnice. Troškovnik u cjeniku sadrži premalo radnji koje danas sadrže Nalazi i mišljenje vještaka, o čemu je strukovna udruga dala prijedlog već nekoliko puta, ali bez ikakvih rezultata. Dodajem da se prijedlozi, prigovori i sugestije od strane vještaka pojedinaca ali i Hrvatskog društva sudskih vještaka a o čemu predstavnici predlagača također slušaju na našim skupovima već godinama, ali bez ikakvoga pomaka i rezultata. Molim pogledajte satnice koje imaju u cjeniku istaknuti serviseri, mehaničari i drugi. Vještaci ne mogu dobiti satnicu automehaničara koja iznosi 220,00 kuna, zar nije tragično. Dapače, satnica je višestruko manja za vještake. Nije prihvaćen Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u obzir je uzeta vrijednost i raspon bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14., 123/15., 29/16. i 61/19.; dalje: Pravilnik) te odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12., 103/14., 118/14. i 107/15.), ali i činjenica da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć odvjetnicima i vještacima određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna te da su u Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021. I prilikom utvrđivanja vrijednosti radnog sata vještaka pošlo se od odredaba Pravilnika kojim je vrijednost radnog sata, jednako kao i Uredbom, utvrđena u iznosu od 35 bodova.
5 Maja Bilandžić Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“,broj 143/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2022. godine donijela U vašem prijedlogu Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. godinu nemate obrazloženja o razlici vrijednosti bodova za vještake i odvjetnike: vrijednost boda za rad odvjetnika iznosi 7 kn, za 2022. godinu (čl. 3, al.2), a vrijednost boda za rad vještaka iznosi 1,25 kn, za 2022.godinu (čl. 10, al. 2, jednaka vrijednost boda od 2014.g. do danas!!!.), pa ponovno tražimo odgovor na to pitanje - tko je taj koji određuje takvu enormnu razliku ?! Pregledom prijedloga Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći u razdoblju od 2011.g. do 2018.g. može se utvrditi slijedeće: - od 2011. do 2013.g. bile su propisane naknade samo za rad odvjetnika, a vrijednost boda bila je 5,00 kn s uključenim PDV-om, - od 2014. do 2018.g. osim odvjetničkih, uvedene su i naknade za rad vještaka, a vrijednost boda bila je 5,00 kn za odvjetnike i 1,25 kn za vještake (sve s uključenim PDV-om), - u 2019. godini vrijednost boda za rad odvjetnika povećana je sa 5,00 kn na 7,00 kn (povećanje za 40 %), dočim vrijednost boda za obračun rada vještaka prema prijedlogu ostaje ista (1,25 kn s uključenim PDV-om)!!! Diskriminatorna i uvredljiva postojeća satnica sudskih vještaka i procjenitelja (za 35 bodova po satu dobivamo 43,75 kn s uključenim PDV-om, odnosno 35,00 kn bez PDV-a), je očito bila početna pozicija Ministarstva pravosuđa kod izračuna smanjenih vrijednosti bodova za ovu Uredbu. Za sve navedene radnje u Uredbi je ograničen broj bodova bez stvarnog uvida u predmet vještačenja, složenost i obimnost predmeta, nema troškova prijevoza, parkiranja i cestarine. Nema cjenika izrade procjembenih elaborata za građevine različitih namjena i veličine, za davanje odgovora na raspravi, a ne samo na glavnoj raspravi. Ukoliko broj bodova za izradu pisanog nalaza i mišljenja prelazi maksimalni broj bodova iz Uredbe, za složenije i obimnije predmete, obrazloženje suda u rješenju za isplatu bi trebalo biti prihvaćeno i dovoljno za isplatu usluge vještaku.Cjenik ne sadrži troškove odgode rasprave kada je vještak već pristupio na raspravu. U prijedlogu navedene Uredbe za 2020. Ministarstvo je vrijednost boda za obračun rada odvjetnika obrazložilo povećanjem od 40 % u odnosu na prethodne godine, dakle za odvjetnike je i dalje 7,00 kn po bodu (s uključenim PDV-om), „zbog potrebe osiguranja pravilnog funkcioniranja sustava besplatne pravne pomoći jer je u prethodnim godinama došlo je do smanjivanja broja odvjetnika koji se nalaze na popisima Hrvatske odvjetničke komore za pružanje sekundarne pravne pomoći sastavljenim za područje jedinica područne (regionalne) samouprave što je uzrokovalo probleme uredima državne uprave u županijama, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prilikom određivanja odvjetnika korisnicima sekundarne pravne pomoći. Stoga se i za 2022. godinu vrijednost boda utvrđuje u visini od 7,00 kuna, imajući u vidu sredstva koja su za ovu namjenu osigurana u državnom proračunu“. Ne možemo se složiti s prethodnim obrazloženjem jer vještaci rade i redovna vještačenja za sudove sa višestruko potplaćenim satom pa u smislu navedenoga, inzistiramo na jednakoj vrijednosti boda za vještake, odvjetnike i tumače, dakle 7,00 kn po bodu. Naime, vrijednost radnog sata za sudske vještake uključujući i procjenitelje, nije promijenjena od 1995.g. tj. od prvog Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (NN 98/1995.) gdje je u čl.20 određeno da se vrijednost nagrade određuje u bodovima, a vrijednost boda je 2,00 kune bruto. I za odvjetnike je tada to bila propisana vrijednost boda koja je danas 10,00 kn/bodu. U važećem Pravilniku o stalnim sudskim vještacima (NN 38/2014,123/2015.,29/2016) određena je u čl.24 vrijednost nagrade za vještaka od 2,00 kn bez PDV-a, dakle jednako kao prije 25 godina !!! U brojnim servisima automehaničarske i dr. obrtničko-servisne struke (npr.popravci perilica) javno su izvješene cijene radnog sata tih obrtnika od 250 kn.-). Stoga i dalje kao i prethodnih godina ne prihvaćamo apsurdne i nepoštene iznose vrednovanja našeg rada, a dosadašnje postupanje Ministarstva pravosuđa tumačimo kao diskriminatorno i omalovažavajuće prema našim brojnim strukama. Tražimo uvažavanje naših primjedbi i povećanje minorne cijene rada u redovnim sudskim postupcima, a u postupcima u kojima se naplaćujemo iz sredstava sekundarne pravne pomoći trebamo imati vrijednost od 7,00 kn/po bodu s uključenim PDV-om. Nije prihvaćen Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u obzir je uzeta vrijednost i raspon bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14., 123/15., 29/16. i 61/19.; dalje: Pravilnik) te odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12., 103/14., 118/14. i 107/15.), ali i činjenica da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć odvjetnicima i vještacima određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna te da su u Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021. Visina naknade za obavljeno vještačenje nije uvjetovana samo vrijednošću boda, nego ovisi i o drugim parametrima koji utječu na visinu naknade. Za usporedbu, odvjetnici u skladu s Uredbom o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. (dalje: Uredba) mogu ostvariti pravo na naknadu za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u prvostupanjskom parničnom postupku u iznosu do najviše 300 bodova, i to ako su obavili svih šest pravnih radnji, što iznosi 2.100,00 kuna, pri čemu im se ne plaćaju ostali troškovi (npr. poštanski troškovi ili putni troškovi). S druge strane, Uredbom je za pojedine radnje vještaka propisana naknada u fiksnom iznosu, dok je za druge radnje propisan najniži i najviši broj bodova. Tako je za naknadu za izradu pisanog nalaza i mišljenja, koje predstavlja radnju koja najviše pridonosi visini naknade za obavljeno vještačenje, Uredbom propisan raspon broja bodova od 150 do 4000, a sud određuje visinu naknade za obavljeno vještačenje uvažavajući predmet vještačenja te složenost i obimnost predmeta. Iako Uredbom nije predviđena naknada troškova prijevoza, parkiranja i cestarine, u praksi sud te troškove priznaje vještacima u rješenjima o odmjeravanju troškova vještačenja na temelju članka 256. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03, 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11., 25/13., 89/14. i 70/19.), a Ministarstvo pravosuđa i uprave uredno izvršava isplatu vještacima po tim rješenjima. I prilikom utvrđivanja vrijednosti radnog sata vještaka uzete su u obzir odredbe Pravilnika kojim je vrijednost radnog sata, jednako kao i Uredbom, utvrđena u iznosu od 35 bodova. Naknada za izradu pisanog nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke, čiji je sastavni dio procjembeni elaborat, Uredbom je određena u iznosu od 150 do 4000 bodova. Stoga, sud pri donošenju rješenja o odmjeravanju troškova vještačenja utvrđuje visinu naknade za izradu pisanog nalaza i mišljenja uvažavajući posebne značajke konkretnog predmeta vještačenja. Nadalje, Uredbom je propisana naknada za pristup na glavnu raspravu. Hoće li vještaku biti priznata naknada za pristup na ročište za glavnu raspravu koje je odgođeno, ovisi o ocjeni suda. Kad bi vrijednost boda za na temelju kojeg se utvrđuje naknada za obavljeno vještačenje iznosila 7,00 kuna, samo naknada za izradu pisanog nalaza i mišljenja iznosila bi od 1.050,00 do 28.000,00 kuna, koji iznosi nisu realni te za isplatu kojih nema mogućnosti u Državnom proračunu.
6 Aneta Karakaš Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“,broj 143/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2022. godine donijela, I. OPĆE ODREDBE U cijelosti se slažem s primjedbama HDSVP. Ako želimo biti društvo u kojem se cijeni znanje i stručnost, onda bi svi stručnjaci trebali biti i pristojno plaćeni sukladno svom znanju i sposobnostima. Sudski vještaci su ljudi koji svojim mišljenjem pomažu sucima u donošenju odluke. Koliko se cijeni takva stručnost da je cijena rada 2,00 kn nepromijenjena desetljećima. Da li to znači da hrvatski mozak i dalje vrijedi 2,00 kn/kg? Tražim izmjenu cjenovnika za vještake. Zbog niske cijene rada vještaka, nema mnogi zainteresiranih za vještvo. Da li suci žele biti bez svoje desne ruke? Nije prihvaćen Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u obzir je uzeta vrijednost i raspon bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14., 123/15., 29/16. i 61/19.; dalje: Pravilnik) te odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12., 103/14., 118/14. i 107/15.), ali i činjenica da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć odvjetnicima i vještacima određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna te da su u Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021.
7 MAJA PETROVIĆ III. NAKNADA ZA RAD VJEŠTAKA, Članak 10. U nedostatku slične jedinstvene publikacije koja bi tržištu ponudila prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je u suradnji s Institutom IGH ponovno pokrenulo izdavanje Biltena u kojem se mogu pronaći i prosječne bruto satnice radnika. U skladu sa navedenom literaturom vidljivo je kako se prosječna bruto satnica VKV građevinskog radnika kreće u rasponu od 46,90 kn - 49,15 kn i to za 2020. godinu. Sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja propisana je minimalna satnica za rad studenta u iznosu od 29,30 kn NETO za 2022. godinu, dok su prema Cjeniku Studentskog centra u Zagrebu navedene preporučene satnice za npr. nošenje reklama do 35,00 kn neto, prodajnog predstavnika do 40,00 kn neto, prijevode od 50,00 - 70,00 kn neto, tehničko crtanje razrada projekta 40,00 kn neto, izrada web stranica 60,00 kn neto itd... Pregledom cjenika usluga raznih komunalnih društava Čistoće vidljive su satnice radnika od kojih izdvajam npr: Čistoća Split r.br. 14. Iznosač smeća, pometač, perač u iznosu od 55,00 kn neto, Čistoća Županja NK radnik u iznosu od 65,00 kn neto (81,25 kn sa uključenim PDV-om), KV radnik 125,00 kn sa uključenim PDV-om itd.itd. Moli se cijenjeni naslov pojašnjenje na osnovu koje literature, Zakona, Pravilnika, Odluka, propisa, kao i na osnovu kojih statističkih pokazatelja ili pak na osnovu kojih nepoznatih kriterija je odredio vrijednost sata vještaka u iznosu od 43,75 kn sa uključenim PDV-om???? Nije prihvaćen Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u obzir je uzeta vrijednost i raspon bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14., 123/15., 29/16. i 61/19.; dalje: Pravilnik) te odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12., 103/14., 118/14. i 107/15.), ali i činjenica da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć odvjetnicima i vještacima određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna te da su u Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021.
8 Ante Radman III. NAKNADA ZA RAD VJEŠTAKA, Članak 10. U vašem prijedlogu Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. godinu nemate obrazloženja o razlici vrijednosti bodova za vještake i odvjetnike: vrijednost boda za rad odvjetnika iznosi 7 kn, za 2022. godinu (čl. 3, al.2), a vrijednost boda za rad vještaka iznosi 1,25 kn, za 2022.godinu (čl. 10, al. 2, jednaka vrijednost boda od 2014.g. do danas!!!.), pa ponovno tražimo odgovor na to pitanje - tko je taj koji određuje takvu enormnu razliku ?! Pregledom prijedloga Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći u razdoblju od 2011.g. do 2018.g. može se utvrditi slijedeće: - od 2011. do 2013.g. bile su propisane naknade samo za rad odvjetnika, a vrijednost boda bila je 5,00 kn s uključenim PDV-om, - od 2014. do 2018.g. osim odvjetničkih, uvedene su i naknade za rad vještaka, a vrijednost boda bila je 5,00 kn za odvjetnike i 1,25 kn za vještake (sve s uključenim PDV-om), - u 2019. godini vrijednost boda za rad odvjetnika povećana je sa 5,00 kn na 7,00 kn (povećanje za 40 %), dočim vrijednost boda za obračun rada vještaka prema prijedlogu ostaje ista (1,25 kn s uključenim PDV-om)!!! Diskriminatorna i uvredljiva postojeća satnica sudskih vještaka i procjenitelja (za 35 bodova po satu dobivamo 43,75 kn s uključenim PDV-om, odnosno 35,00 kn bez PDV-a), je očito bila početna pozicija Ministarstva pravosuđa kod izračuna smanjenih vrijednosti bodova za ovu Uredbu. Za sve navedene radnje u Uredbi je ograničen broj bodova bez stvarnog uvida u predmet vještačenja, složenost i obimnost predmeta, nema troškova prijevoza, parkiranja i cestarine. Nema cjenika izrade procjembenih elaborata za građevine različitih namjena i veličine, za davanje odgovora na raspravi, a ne samo na glavnoj raspravi. Ukoliko broj bodova za izradu pisanog nalaza i mišljenja prelazi maksimalni broj bodova iz Uredbe, za složenije i obimnije predmete, obrazloženje suda u rješenju za isplatu bi trebalo biti prihvaćeno i dovoljno za isplatu usluge vještaku.Cjenik ne sadrži troškove odgode rasprave kada je vještak već pristupio na raspravu. U prijedlogu navedene Uredbe za 2020. Ministarstvo je vrijednost boda za obračun rada odvjetnika obrazložilo povećanjem od 40 % u odnosu na prethodne godine, dakle za odvjetnike je i dalje 7,00 kn po bodu (s uključenim PDV-om), „zbog potrebe osiguranja pravilnog funkcioniranja sustava besplatne pravne pomoći jer je u prethodnim godinama došlo je do smanjivanja broja odvjetnika koji se nalaze na popisima Hrvatske odvjetničke komore za pružanje sekundarne pravne pomoći sastavljenim za područje jedinica područne (regionalne) samouprave što je uzrokovalo probleme uredima državne uprave u županijama, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prilikom određivanja odvjetnika korisnicima sekundarne pravne pomoći. Stoga se i za 2022. godinu vrijednost boda utvrđuje u visini od 7,00 kuna, imajući u vidu sredstva koja su za ovu namjenu osigurana u državnom proračunu“. Ne možemo se složiti s prethodnim obrazloženjem jer vještaci rade i redovna vještačenja za sudove sa višestruko potplaćenim satom pa u smislu navedenoga, inzistiramo na jednakoj vrijednosti boda za vještake, odvjetnike i tumače, dakle 7,00 kn po bodu. Naime, vrijednost radnog sata za sudske vještake uključujući i procjenitelje, nije promijenjena od 1995.g. tj. od prvog Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (NN 98/1995.) gdje je u čl.20 određeno da se vrijednost nagrade određuje u bodovima, a vrijednost boda je 2,00 kune bruto. I za odvjetnike je tada to bila propisana vrijednost boda koja je danas 10,00 kn/bodu. Nije prihvaćen Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u obzir je uzeta vrijednost i raspon bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14., 123/15., 29/16. i 61/19.; dalje: Pravilnik) te odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12., 103/14., 118/14. i 107/15.), ali i činjenica da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć odvjetnicima i vještacima određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna te da su u Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021. Visina naknade za obavljeno vještačenje nije uvjetovana samo vrijednošću boda, nego ovisi i o drugim parametrima koji utječu na visinu naknade. Za usporedbu, odvjetnici u skladu s Uredbom o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. (dalje: Uredba) mogu ostvariti pravo na naknadu za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u prvostupanjskom parničnom postupku u iznosu do najviše 300 bodova, i to ako su obavili svih šest pravnih radnji, što iznosi 2.100,00 kuna, pri čemu im se ne plaćaju ostali troškovi (npr. poštanski troškovi ili putni troškovi). S druge strane, Uredbom je za pojedine radnje vještaka propisana naknada u fiksnom iznosu, dok je za druge radnje propisan najniži i najviši broj bodova. Tako je za naknadu za izradu pisanog nalaza i mišljenja, koje predstavlja radnju koja najviše pridonosi visini naknade za obavljeno vještačenje, Uredbom propisan raspon broja bodova od 150 do 4000, a sud određuje visinu naknade za obavljeno vještačenje uvažavajući predmet vještačenja te složenost i obimnost predmeta. Iako Uredbom nije predviđena naknada troškova prijevoza, parkiranja i cestarine, u praksi sud te troškove priznaje vještacima u rješenjima o odmjeravanju troškova vještačenja na temelju članka 256. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03, 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11., 25/13., 89/14. i 70/19.), a Ministarstvo pravosuđa i uprave uredno izvršava isplatu vještacima po tim rješenjima. I prilikom utvrđivanja vrijednosti radnog sata vještaka uzete su u obzir odredbe Pravilnika kojim je vrijednost radnog sata, jednako kao i Uredbom, utvrđena u iznosu od 35 bodova. Naknada za izradu pisanog nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke, čiji je sastavni dio procjembeni elaborat, Uredbom je određena u iznosu od 150 do 4000 bodova. Stoga, sud pri donošenju rješenja o odmjeravanju troškova vještačenja utvrđuje visinu naknade za izradu pisanog nalaza i mišljenja uvažavajući posebne značajke konkretnog predmeta vještačenja. Nadalje, Uredbom je propisana naknada za pristup na glavnu raspravu. Hoće li vještaku biti priznata naknada za pristup na ročište za glavnu raspravu koje je odgođeno, ovisi o ocjeni suda. Kada bi vrijednost boda za na temelju kojeg se utvrđuje naknada za obavljeno vještačenje iznosila 7,00 kuna, samo naknada za izradu pisanog nalaza i mišljenja iznosila bi od 1.050,00 do 28.000,00 kuna, koji iznosi nisu realni te za isplatu kojih nema mogućnosti u Državnom proračunu.
9 GORANKA ŠMER MARAŠ III. NAKNADA ZA RAD VJEŠTAKA, Članak 10. U vašem prijedlogu Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. godinu diskriminirajuća je vrijednost boda u visini od 1,25 HRK s PDV-om u odnosu na vrijednost boda za rad odvjetnika, a koja iznosi 7,00 HRK s PDV-om (čl. 3 st.2). Predlažem da se vrijednost boda naknade za rad vještaka izjednači s vrijednošću boda za rad odvjetnika i utvrdi u visini od 7,00 HRK s PDV-om. Nije prihvaćen Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u obzir je se uzeta vrijednost i raspon bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14., 123/15., 29/16. i 61/19.; dalje: Pravilnik) te odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12., 103/14., 118/14. i 107/15.), ali i činjenica da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć odvjetnicima i vještacima određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna te da su u Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021.
10 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“,broj 143/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2022. godine donijela, IV. NAKNADA ZA RAD TUMAČA Ističemo da cijene utvrđene Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima iz 2008. nisu mijenjane više od 14 godina, dok su troškovi života i poslovanja u tom razdoblju višekratno rasli. Ovim prijedlogom Uredbe kod prijevoda izgovorenog teksta u predloženu cijenu od 80,00 kn bruto po započetom satu prevođenja uračunat je i PDV od 25%, što znači da neto iznos po satu izgovorenog teksta iznosi 64,00 kn, dok prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima (NN 88/2008, čl. 26) cijena za istu uslugu iznosi 150,00 + PDV. Smatramo da ovim prijedlogom Uredbe propisana cijena od 64,00 kn neto po započetom satu ni na koji način ne odgovara razini specijalističkog znanja koju sudski tumači u pružanju svojih usluga moraju imati. Takvu razinu cijene, koje na tržištu trenutno vrijede za NKV djelatnosti, npr. 1h usluge čišćenja kreće se od 65 kn + PDV, 1 norma sat dimnjačara košta 80 kn + PDV, smatramo ne samo neadekvatnima, već diskriminatornim, što će s vremenom posljedično samo dovesti do osipanja već ionako malog broja aktivnih sudskih tumača. Za usporedbu ističemo da se cijena komercijalnog prevođenja po satu (konsekutivno-simultano) na tržištu kreće u rasponu od 300 do 500 kuna, stoga je čak i trenutno propisana cijena aktualnim Pravilnikom u iznosu od 150,00 + PDV sama po sebi nedopustivo niska. Nadalje, smatramo potrebnim ukazati da je Uredbom o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu u odnosu na Uredbu iz 2018. godine vrijednost boda za odvjetnike podignuta na 7,00 kn (dok prema „Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika” vrijednost boda iznosi 10,00 kn + PDV), što je značilo uvećanje vrijednosti boda za čak 40%, dok je istom Uredbom za 2019. godinu naknada za rad sudskih tumača za pisani prijevod kao i za prevođenje izgovorenog teksta ostala ista kao i svih prethodnih godina, a u svakom slučaju nesrazmjerno i degradirajuće niska. U obrazloženju se porast vrijednosti boda za rad odvjetnika s dotadašnjih 5,00 kuna na 7,00 kn za 2019. godinu (čl. 3, st. 2) argumentira potrebom osiguranja pravilnog funkcioniranja sustava besplatne pravne pomoći. Istovremeno cijena retka/sata prevođenja za sudske tumače i dalje je ostala ista, iako su i sudski tumači dio tog istog sustava besplatne pravne pomoći te im se analogno povećanju tarifa za rad odvjetnika (porast od 40%) također još 2019. moralo odobriti barem razmjerno isto povećanje za sve kategorije prijevoda (usmeni i pismeni prijevodi). Također ističemo i problem dugotrajnog čekanja od strane tumača na naplatu računa/honorara od strane nadležnih tijela. Temeljem gore izloženog apeliramo da se za sve usluge sudskog tumačenja pružene u okviru sekundarne pravne pomoći zadrže berem aktualne cijene iz Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (NN 88/2008). Nije prihvaćen Opredjeljenje stručnog nositelja izrade propisa je da je zbog ograničenih sredstava koja su za ovu namjenu osigurana u Državnom proračunu u vrijednost iznosa naknade koja je utvrđena u bruto iznosu za pojedine oblike sekundarne pravne pomoći, s uključenim javnim davanjima, sadržan i iznos poreza na dodanu vrijednost. Prilikom utvrđivanja vrijednosti i raspona bodova radi utvrđivanja naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć koju pružaju tumači pošlo se od odredba Pravilnika o stalnim sudskim tumačima („Narodne novine“, broj 88/09., 19/08. i 28/13.), ali i činjenice da se naknada za rad tumača određuje u okviru ograničenih mogućnosti Državnog proračuna. U Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021. Postupak i uvjeti za isplatu naknade za pružatelje sekundarne pravne pomoći propisan je člancima 38. i 39. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) u skladu s kojima su tumači dužni nadležnom upravnom tijelu dostaviti pravomoćnu sudsku odluku o odmjeravanju troškova, račun i obračun troškova, a upravna tijela svakog mjeseca dostavljaju Ministarstvu pravosuđa i uprave obračun troškova s pripadajućom dokumentacijom. S obzirom na propisani postupak, od dostave obračuna troškova upravnom tijelu do isplate od stane Ministarstva pravosuđa i uprave može proći nekoliko tjedana.
11 Adriana Filipović OBRAZLOŽENJE, III. NAKNADA ZA RAD VJEŠTAKA (članci 10. do 15.) Kod utvrđivanja cijene boda za rad odvjetnika navodite da su sredstva osigurana za ovu namjenu u državnom proračunu. Ciritam: "Pri utvrđivanju visine boda uzeta su u obzir sredstva osigurana za ovu namjenu u državnom proračunu." Kod utvrđivanja cijene boda za rad vještaka navodite da je visina boda u skladu sa mogućnostima državnog proračuna. Citiram: "Pri utvrđivanju visine boda uzeta su u obzir potreba osiguranja učinkovitog funkcioniranja sustava besplatne pravne pomoći i mogućnosti državnog proračuna." Dakle, jasno je da se ovom Uredbom daje do znanja da je za odvjetnike (jer je predsjednik njihove Komore upozorio na potrebu korekcije naknada) moguće povećanje naknada jer je isto osigurano u državnom proračunu a za sudske vještake (koji Komoru nemaju), isto povećanje naknada nije moguće jer mogućnosti državnog proračuna nisu takve da isto uključuju. Sramota! Nije prihvaćen Člankom 37. stavkom 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) propisano je da se vrijednost iznosa naknade za rad odvjetnika, vještaka i tumača određuje uredbom Vlade Republike Hrvatske u okviru sredstava osiguranih u državnom proračunu. Prema tome, sredstva za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoći osiguravaju se u Državnom proračunu, u ukupnom iznosu zajedno za odvjetnike, vještake i tumače. U Državnom proračunu za 2022. sredstva osigurana za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć manja su za 25,74% u odnosu na sredstva koja su za ovu namjenu bila osigurana u Državnom proračunu za 2021.