Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SKDD d.d. Na temelju odredbi članaka 17. stavka 4., članka 28. stavka 11., članka 288. stavaka 16. i 17., članka 289. stavka 17., članka 290. stavka 4., članka 542. stavka 6., članka 550. stavka 8., članka 570. stavka 7., članka 572. stavka 4., članka 578. stavka 5. i članka 579. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj  65/18,17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _____2022. donosi Predložene izmjene i dopune Pravilnika u člancima 8., 9. 10., 13., 14. i 15. zahtjevaju od obveznika primjene utvrđivanje i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma i s tim u vezi nameće određene aktivnosti. Pravilnik se odnosi i na središnje depozitorije vrijednosnih papira koji, u skladu s odredbom članka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nisu obveznici tog Zakona. Zbog toga smatramo kako nema potrebe niti pravnog temelja propisati središnjim depozitorijima vrijednosnih papira obveze u vezi praćenja rizika pranja novca i financiranja terorizma i s time povezanim aktivnostima. SKDD, kao središnji depozitorij vrijednosnih papira koji nije obveznik primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, primjerice u svojim internim procedurama i aktima nema implementirane mjere, radnje i postupke vezane uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma pa nije jasno i na koji način bi SKDD utvrđivao svojim internim aktima za članove Uprave i Nadzornog odbora potrebno iskustvo u utvrđivanju i procjeni rizika vezano uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, utvrđivao kao preduvjet dobrog ugleda opravdani razlog za sumnju o odvijanju pranja novaca i financiranja terorizma, kod procjena primjerenosti procjenjivao da li je bilo takvih pokušaja ili su navedena dijela u tijeku te kod kolektivne procjene primjerenost Uprave i Nadzornog odbora preispitivati članove u kontekstu utvrđivanja dostatnog razumijevanja rizika vezanih uz pranje novca i financiranja terorizma. Predlažemo da se središnji depozitoriji vrijednosnih papira isključe iz primjene odredbi tih članaka. Prihvaćen Prihvaća se.