Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PREHRAMBENI TEHNIČAR (090524) u obrazovnom sektoru POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PETRA ALJINOVIĆ ODLUKU Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Mišljenja sam da u popis kadrovskih uvjeta za predmete Račun u struci i Zaštita okoliša treba obavezno uvrstiti profesora biologije i kemije. Također, smatram da predmete Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije i Tehnologija vode pored navedenih kadrova treba uvrstiti i diplomiranog inženjera kemijske tehnologije. Lijep pozdrav, Petra Aljinović Prihvaćen Uvidom u studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija biologije i kemije; smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prediplomskog sveučilišnog studija Biologije i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički, mišljenja smo da magistar/magistra edukacije biologije i kemije ima odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, profesor biologije i kemije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije i Tehnologija vode. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima.
2 IVANA MLIKOTIĆ ODLUKU Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Smatram da u popis kadrovskih uvjeta za predmete Račun u struci i Zaštita okoliša treba uvrstiti profesora biologije i kemije. Lijep pozdrav, Ivana Mlikotić. Prihvaćen Uvidom u studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija biologije i kemije; smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prediplomskog sveučilišnog studija Biologije i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički, mišljenja smo da magistar/magistra edukacije biologije i kemije ima odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, profesor biologije i kemije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima.
3 ANDRIJANA POLJAK ODLUKU Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Mišljenja sam da u popis kadrovskih uvjeta za predmete Račun u struci i Zaštita okoliša treba uvrstiti profesora biologije i kemije. Također, smatram da premete Primijenjena kemija, Račun u struci, Biokemija, Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije i Tehnologija vode pored navedenih kadrova treba uvrstiti i i diplomiranog inženjera kemijske tehnologije. Lijep pozdrav, Andrijana Poljak Djelomično prihvaćen Uvidom u studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija biologije i kemije; smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prediplomskog sveučilišnog studija Biologije i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički, mišljenja smo da magistar/magistra edukacije biologije i kemije ima odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, profesor biologije i kemije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije i Tehnologija vode. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. U studijskim programima kojima se stječe akademski naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva u obvezne predmete ne ulazi Biokemija, stoga se ne prihvaća prijedlog da predmetne kvalifikacije uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Biokemija.
4 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, slažem se sa odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 JADRANKA GAVRILOVIĆ ODLUKU Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Naime, nije u redu da sljedeće predmete ne može predavati diplomirani inženjer kemijske tehnologije sa položenim pedagoškim kompetencijama: Primijenjena kemija, Račun u struci, Biokemija, Tehnološke operacije, Tehnološke operacije i procesi, Zaštita okoliša i Tehnologija vode. Djelomično prihvaćen Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije, Tehnologija vode, Primijenjena kemija i Račun u struci. Odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša ima magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje), modul: Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem Kemijska tehnologija smjer: Zaštita okoliša. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. U studijskim programima kojima se stječe akademski naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva u obvezne predmete ne ulazi Biokemija, stoga se ne prihvaća prijedlog da predmetne kvalifikacije uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Biokemija.
6 Igor Prašnikar ODLUKU Poštovani! U načelu se slažem sa predloženim izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar. Mišljena sam da su puno jasnije i temeljitije razrađeni kadrovski uvijeti za izvođenje pojedinog nastavnog predmeta, te su puno opširnije zahvaćeni kadrovi po pojedinoj izobrazbi za izvođenje nastave.Jedino sam primijetio u predmetu Zaštita okoliša nije naveden profesor kemije ili magistar kemije kao nastavnik za navedeni predmet,a mislim da je potpuno kompetentan za izvođenje navedenog nastavnog predmeta. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Studijski programi kojima se trenutno stječe akademski naziv magistar/magistra edukacije u Republici Hrvatskoj ne uključuju Zaštitu okoliša i/ili Kemiju okoliša kao obvezne predmete stoga se ne prihvaća prijedlog da isti uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Zaštita okoliša.
7 RANKO KLANEČEK ODLUKU Poštovani, smatram da su predložene izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar dobre. Ipak, predlažem dopunu prema kojoj bi predmet Zaštita okoliša mogli predavati profesori i magistri kemije. S poštovanjem, Ranko Klaneček, dipl. ing. Nije prihvaćen Studijski programi kojima se trenutno stječe akademski naziv magistar/magistra edukacije u Republici Hrvatskoj ne uključuju Zaštitu okoliša i/ili Kemiju okoliša kao obvezne predmete stoga se ne prihvaća prijedlog da isti uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Zaštita okoliša
8 Anita Vidović ODLUKU Poštovani! Podržavam donošenje izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar, a predlažem da se u kadrovske uvjete uvrste inžinjeri kemijske tehnologije. Lijep pozdrav! Anita Vidović Primljeno na znanje U kadrovske uvjete uvrstit će se diplomirani inženjeri kemijske tehnologije, magistari inženjeri kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistri/magistre inženjeri/inženjerke kemijskog inženjerstva u nastavne predmete za koje je navedena vrsta i razina kvalifikacije odgovarajuća.
9 LJILJA MIŠČEVIĆ ODLUKU Poštovani, donošenjem izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar napravljen je potpuniji dokument u odnosu na prošli od 2017.godine. Ono što smatram da bi trebalo nadopuniti su kadrovski uvjeti koji su i ovim dokumentom prošireni. Naime,iz prakse mogu potvrditi da neke predmete vrlo kvalitetno i predano mogu predavati inženjeri kemijske tehnologije koji su navedena područja i studirali. To su slijedom;Primijenjena kemija,Račun u struci,Biokemija,Tehnološke operacije,Tehnološke operacije i procesi,Zaštita na radu,Zaštita okoliša i Tehnologija vode. Nadam se da će navedeno zanimanje biti dodano kadrovskim uvjetima. S poštovanjem, Ljilja Miščević Djelomično prihvaćen Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije, Tehnologija vode, Primijenjena kemija i Račun u struci. Odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša ima magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje), modul: Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem Kemijska tehnologija smjer: Zaštita okoliša. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. U studijskim programima kojima se stječe akademski naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva u obvezne predmete ne ulazi Biokemija, stoga se ne prihvaća prijedlog da predmetne kvalifikacije uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Biokemija.
10 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 Magdalena Ajduk ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina. Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
12 MARIJA PUSTAK ODLUKU Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Kao ravnateljica smatram da za navedene predmete trebate uvrstiti i sljedeće kadrovske uvjete : 1. Primijenjena kemija – diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2. Račun u struci – profesor biologije i kemije i diplomirani inženjer kemijske tehnologije 3. Biokemija - diplomirani inženjer kemijske tehnologije 4. Prehrambena mikrobiologija – profesor biologije 5. Tehnološke operacije - diplomirani inženjer kemijske tehnologije 6. Tehnološke operacije i procesi - diplomirani inženjer kemijske tehnologije 7. Zaštita okoliša – profesor biologije i kemije 8. Tehnologija vode - diplomirani inženjer kemijske tehnologije Srdačan pozdrav Marija Pustak Djelomično prihvaćen Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije, Tehnologija vode, Primijenjena kemija i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. U studijskim programima kojima se stječe akademski naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva u obvezne predmete ne ulazi Biokemija, stoga se ne prihvaća prijedlog da predmetne kvalifikacije uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Biokemija. Uvidom u studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija biologije i kemije; smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prediplomskog sveučilišnog studija Biologije i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički, mišljenja smo da magistar/magistra edukacije biologije i kemije ima odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, profesor biologije i kemije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. Za nastavni predmet Prehrambena mikrobiologija propisani kadrovski uvjeti u predmetnom strukovnom kurikulumu ukazuju na potrebne kompetencije nastavnika koje uključuju jasan uvid u tehnološki proces proizvodnje prehrambenih proizvoda kako bi se ostvarili definirani ishodi učenja stoga prijedlog o uvrštenju diplomiranog inženjera kemijske tehnologije ne može biti prihvaćen.
13 MIRJANA ŽUPA ODLUKU Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Naime, smatram da nije u redu da sljedeće predmete ne može predavati diplomirani inženjer kemijske tehnologije sa položenim pedagoškim kompetencijama: Primijenjena kemija, Račun u struci, Biokemija, Tehnološke operacije, Tehnološke operacije i procesi, Zaštita okoliša i Tehnologija vode. Djelomično prihvaćen Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije, Tehnologija vode, Primijenjena kemija i Račun u struci. Odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša ima magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje), modul: Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem Kemijska tehnologija smjer: Zaštita okoliša. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. U studijskim programima kojima se stječe akademski naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva u obvezne predmete ne ulazi Biokemija, stoga se ne prihvaća prijedlog da predmetne kvalifikacije uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Biokemija.
14 Dubravka Scharmitzer ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina. Najviše me raduje kadrovska zastupljenost za nas prehrambene tehnologe. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 Marina Pejić ODLUKU Poštovani, slažem se s dopunama i izmjenama koje će proširiti mogućnosti zapošljavanja šireg spektra stručnog kadra. S poštovanjem, M.Pejić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
16 Viktorija Mrđenović ODLUKU Poštovani! Slažem se sa odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar. L.p Viktorija Mrđenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
17 Tomislav Ćosić ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 MIRELA GEC ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
19 DARIO GEC ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
20 Vedran Lakovic ODLUKU, II. Potpuno se slažem s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar, dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Primijenjena kemija, Račun u struci, Kemija hrane, Biokemija, Prehrambena mikrobiologija, Sirovine i ambalaža, Tehnološke operacije, Tehnološke operacije i procesi, Hrana i prehrana, Prehrambena tehnologija, Procesi pripreme hrane, Analiza i kontrola kvalitete hrane, Osiguranje kvalitete hrane, Higijena hrane, Zaštita na radu i higijena, Zaštita okoliša, Poduzetništvo u prehrambenoj industriji, Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Tehnologija vode, Tehnologija žitarica i pekarstvo, Tehnologija ulja i masti, Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda, Tehnologija voća i povrća, Tehnologija mesa i ribe, Tehnologija piva i vina, Tehnologija alkoholnih i bezalkoholnih pića, Biotehnologija, Catering, Poslovna komunikacija i Marketing. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 Drinka Dujmović ODLUKU, II. Poštovani, podržavam izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PREHRAMBENI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u navedenim nastavnim predmetima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
22 TANJA TUDOR JURETIĆ IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR (090524) U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Smatram da za navedene predmete trebate uvrstiti i sljedeće kadrovske uvjete: 1. Primijenjena kemija – diplomirani inženjer kemijske tehnologije 2. Račun u struci – profesor biologije i kemije i diplomirani inženjer kemijske tehnologije 3. Biokemija - diplomirani inženjer kemijske tehnologije 4. Prehrambena mikrobiologija – profesor biologije 5. Tehnološke operacije - diplomirani inženjer kemijske tehnologije 6. Tehnološke operacije i procesi - diplomirani inženjer kemijske tehnologije 7. Zaštita okoliša – profesor biologije i kemije 8. Tehnologija vode - diplomirani inženjer kemijske tehnologije Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije, Tehnologija vode, Primijenjena kemija i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. U studijskim programima kojima se stječe akademski naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva u obvezne predmete ne ulazi Biokemija, stoga se ne prihvaća prijedlog da predmetne kvalifikacije uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Biokemija. Uvidom u studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija biologije i kemije; smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prediplomskog sveučilišnog studija Biologije i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički, mišljenja smo da magistar/magistra edukacije biologije i kemije ima odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, profesor biologije i kemije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. Za nastavni predmet Prehrambena mikrobiologija propisani kadrovski uvjeti u predmetnom strukovnom kurikulumu ukazuju na potrebne kompetencije nastavnika koje uključuju jasan uvid u tehnološki proces proizvodnje prehrambenih proizvoda kako bi se ostvarili definirani ishodi učenja stoga prijedlog o uvrštenju diplomiranog inženjera kemijske tehnologije ne može biti prihvaćen.
23 MATILDA JELASKA IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR (090524) U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Mišljenja sam da za predmete Račun u struci i Zaštita okoliša treba uvrstiti profesora biologije i kemije, a za predmete Primijenjena kemija, Račun u struci, Biokemija, Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije i Tehnologija vode pored navedenih kadrova treba uvrstiti i i diplomiranog inženjera kemijske tehnologije. Lp Djelomično prihvaćen Uvidom u studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija biologije i kemije; smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prediplomskog sveučilišnog studija Biologije i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički, mišljenja smo da magistar/magistra edukacije biologije i kemije ima odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, profesor biologije i kemije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije, Tehnologija vode, Primijenjena kemija i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. U studijskim programima kojima se stječe akademski naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva u obvezne predmete ne ulazi Biokemija, stoga se ne prihvaća prijedlog da predmetne kvalifikacije uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Biokemija.
24 IVANA ŠARIĆ IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR (090524) U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, ne slažem se s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Smatram da za predmete Primijenjena kemija, Račun u struci, Biokemija, Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije i Tehnologija vode trebate uvrstiti i diplomiranog inženjera kemijske tehnologije, a za predmete Račun u struci i Zaštita okoliša treba uvrstiti profesora biologije i kemije. Djelomično prihvaćen Uvidom u studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija biologije i kemije; smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prediplomskog sveučilišnog studija Biologije i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički, mišljenja smo da magistar/magistra edukacije biologije i kemije ima odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave u nastavnom predmetu Zaštita okoliša i Račun u struci. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, profesor biologije i kemije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. Uvidom u studijske programe Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu mišljenja smo da magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva imaju odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u nastavnim predmetima Tehnološke operacije i procesi, Tehnološke operacije, Tehnologija vode. U skladu s Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva jedne i druge ustanove, diplomirani inženjer/inženjerka kemijske tehnologije također ima odgovarajuću vrstu i razinu kvalifikacije za izvođenje nastave u navedenim nastavnim predmetima. U studijskim programima kojima se stječe akademski naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva (tehničko područje) te magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva u obvezne predmete ne ulazi Biokemija, stoga se ne prihvaća prijedlog da predmetne kvalifikacije uđu u kadrovske uvjete za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Biokemija.
25 SILVIJA MARONIĆ IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE PREHRAMBENI TEHNIČAR (090524) U OBRAZOVNOM SEKTORU POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, molim da se za predmet poslovne komunikacije doda i magistar ekonomije, s obzirom da taj predmet kod ekonomista i komercijalista predaje navedena struka. Lp Prihvaćen U kadrovske uvjete za izvođenje nastavnog predmeta Poslovne komunikacije uvrstit će se sljedeće kvalifikacije: magistar ekonomije, magistar poslovne ekonomije, stručni specijalist ekonomije, sveučilišni specijalist ekonomije, sveučilišni specijalist poslovne ekonomije i diplomirani ekonomist.