Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PROGRAM, d.CILJ PROGRAMA Osim sjemenske soje koja bi se označila "slobodna od genetski modificiranih organizama" također treba dodati GMO free ili sl. i uz to priložen certifikat AgroVet ili sl. A također i one ostale GMO sjemenske soje koje sadrže genetski modificirane organizme potrebno je označiti oznakom CONTAIN GMO ili Sadrži GMO A to dodatno i posebno istaknuti i s bojom crvenom GMO odnosno Zelenom bez GMO Nije prihvaćen Na proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz genetski modificiranoga poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, primjenjuju se i odredbe propisa kojima se uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima. U slučaju sjemena genetski modificirane sorte na certifikatima o sjemenu te na svim ostalim dokumentima, mora se jasno i uočljivo navesti da je sjeme genetski modificirano.
2 TIHOMIR KLEMENT PROGRAM, f.KORISNICI Referentni laboratorij za GMO na području Republike Hrvatske Rješenjem KLASA: KLASA:UP/I-540-01/20-07/11; URBROJ:534-07-2/1-20-15, Zagreb, 09. listopada 2020. godine Hrvatska agencija za poljoprivredu hranu i selo (HAPIH), Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Odjel za biotehnološke analize, mikotoksine i rezidue pesticida, Osijek, Brijest Usorska 19 nacionalnim referentnim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Rješenje o ovlaštenju HAPIH-a službenim laboratorijem za GMO vrijedi do 09. 09. 2024. godine. Rješenjem KLASA:UP/I-540-01/20-07/03; URBROJ:534-07-2/1-20-2, Zagreb, 10. rujna 2020. godine ovlašćuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za GMO i procjenu rizika iz Zagreba, Rockefellerova 7, nacionalnim referentnim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Rješenje o ovlaštenju HZJZ službenim laboratorijem za GMO vrijedi do 10. 09.2024. godine. ili Croatian National Institute of Public Health, GMO and Risk Assessment Unit Zagreb HR Croatian Agency for Agriculture and Food, Center for Seed and Seedlings, Department for Biotechnological Analyses, Mycotoxins and Pesticide Residues Osijek HR Primljeno na znanje Primljeno na znanje.