Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o pružanju zemaljskih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MZLZ Zemaljske Usluge d.o.o. PRAVILNIK Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga Komentar MZLZ-Zemaljske usluge d.o.o Vezano za uvođenje odredbi nužnih za reguliranje posljedica COVID-19 pandemije (pad putničkog ili cargo prometa ispod limita propisanih Pravilnikom i Direktivom 96/67 EZ), mišljenja smo da je potrebno detaljnije regulirati utjecaj posljedica COVID-19 pandemije na već postojeće pružatelje zemaljskih usluga. Naime, predloženim izmjenama Pravilnika u stavku 7. članka 4. predviđa se da - u slučaju ograničenog broja pružatelja zemaljskih usluga, pad prometa iz stavka 6. članka 4. na zračnoj luci na kojoj je broj pružatelja ograničen za posljedicu ima sljedeće - ako je natječaj tek u pripremi ili u tijeku, navedeni postupak se obustavlja dok zračna luka ne dosegne pragove propisane Pravilnikom. Ističemo da su navedene posljedice pandemije COVID-19 (pad putničkog ili cargo prometa) snažno utjecale na poslovanje postojećih pružatelja zemaljskih usluga na zračnim lukama, te da je za njihov financijski oporavak potrebno značajno vremensko razdoblje. Pandemija COVID-19 najviše je pogodila avijaciju, s obzirom da se radi o radnički i kapitalno intenzivnoj gospodarskoj grani. S tim u svezi smatramo da predloženo rješenje na temelju kojeg se natječaj u pripremi ili u tijeku obustavlja dok zračna luka ne dosegne pragove propisane Pravilnikom, nije dovoljno za suzbijanje posljedica pandemije COVID-19 na postojeće pružatelje zemaljskih usluga. Tijekom pandemije poduzetnici su pretrpjeli značajne gubitke diljem svijeta. Paketi financijske pomoći svake države razlikovali su se u pogledu pokrića troškova i u smislu trajanja potpore. Potražnja i ponuda zemaljskih usluga, kao i ulaganja i inovacije u industriji, mogli bi biti dodatno zakomplicirani mogućim usporavanjem gospodarstva uzrokovanim ranim ulaskom konkurenata na tržište. Teško je procijeniti optimalno vrijeme za financijski oporavak trenutnih pružatelja zemaljskih usluga, ali za očekivati je da se potpuni oporavak ne očekuje prije razdoblja od dvije godine, računajući od trenutka ponovnog postizanja pragova propisanih u članku 4. Pravilnika, pa u tom smjeru predlažemo izmijeniti navedeni stavak 7. toč. b) članka 4. na način da se predvidi konkretno vremensko razdoblje potrebno za financijski oporavak trenutnih pružatelja zemaljskih usluga, prije raspisivanja natječaja. Naš prijedlog je da se u Pravilnik uvrsti „privremeni“ članak prema kojem se proglašava odgoda svih natječaja za pružanje zemaljskih usluga, na način da se odgoda odnosi na razdoblje do kraja ljeta 2024. godine, što je od mogućeg datuma donošenja ovog Pravilnika - razdoblje od 2 godine. Potencijalnim raspisivanjem natječaja i odabirom dodatnog pružatelja zemaljskih usluga odmah po ostvarenju navedenih pragova, a kako se predviđa predloženim tekstom Pravilnika, trenutni pružatelj zemaljskih usluga bio bi stavljen u nejednak tržišni položaj u odnosu na novog pružatelja zemaljskih usluga, s obzirom da bi se postojeći pružatelj zemaljskih usluga u tom trenutku još uvijek suočavao s posljedicama pandemije COVID-19, posebno uzimajući u obzir ogromne razmjere njezinog utjecaja na zračni promet. U slučaju usvajanja prijedloga iz ovog komentara, potrebno je prilagoditi ostale vezane odredbe, a posebno članak 13, stavak 4. S poštovanjem, Nije prihvaćen Direktiva 96/67/EZ definira jasne pragove robnog i putničkog prometa koji, kad ih pojedina zračna luka dosegne, predstavljaju obvezu otvaranja tržišta zemaljskih usluga. Obveza raspisivanja javnog natječaja ne nastaje dakle stupanjem na snagu ovog Pravilnika već prelaskom pragova definiranih Direktivom, nakon čega tijelo nadležno za raspisivanje natječaja ima rok od godine dana da provede postupak odabira, što je razuman rok za prikupljanje ponuda i istovremeno udovoljavanje odredbama Direktive.
2 MZLZ Zemaljske Usluge d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga Komentar MZLZ-Zemaljske usluge d.o.o Vezano za uvođenje odredbi nužnih za reguliranje posljedica COVID-19 pandemije (pad putničkog ili cargo prometa ispod limita propisanih Pravilnikom i Direktivom 96/67 EZ), mišljenja smo da je potrebno detaljnije regulirati utjecaj posljedica COVID-19 pandemije na već postojeće pružatelje zemaljskih usluga. Naime, predloženim izmjenama Pravilnika u stavku 7. članka 4. predviđa se da - u slučaju ograničenog broja pružatelja zemaljskih usluga, pad prometa iz stavka 6. članka 4. na zračnoj luci na kojoj je broj pružatelja ograničen za posljedicu ima sljedeće - ako je natječaj tek u pripremi ili u tijeku, navedeni postupak se obustavlja dok zračna luka ne dosegne pragove propisane Pravilnikom. Ističemo da su navedene posljedice pandemije COVID-19 (pad putničkog ili cargo prometa) snažno utjecale na poslovanje postojećih pružatelja zemaljskih usluga na zračnim lukama, te da je za njihov financijski oporavak potrebno značajno vremensko razdoblje. Pandemija COVID-19 najviše je pogodila avijaciju, s obzirom da se radi o radnički i kapitalno intenzivnoj gospodarskoj grani. S tim u svezi smatramo da predloženo rješenje na temelju kojeg se natječaj u pripremi ili u tijeku obustavlja dok zračna luka ne dosegne pragove propisane Pravilnikom, nije dovoljno za suzbijanje posljedica pandemije COVID-19 na postojeće pružatelje zemaljskih usluga. Tijekom pandemije poduzetnici su pretrpjeli značajne gubitke diljem svijeta. Paketi financijske pomoći svake države razlikovali su se u pogledu pokrića troškova i u smislu trajanja potpore. Potražnja i ponuda zemaljskih usluga, kao i ulaganja i inovacije u industriji, mogli bi biti dodatno zakomplicirani mogućim usporavanjem gospodarstva uzrokovanim ranim ulaskom konkurenata na tržište. Teško je procijeniti optimalno vrijeme za financijski oporavak trenutnih pružatelja zemaljskih usluga, ali za očekivati je da se potpuni oporavak ne očekuje prije razdoblja od dvije godine, računajući od trenutka ponovnog postizanja pragova propisanih u članku 4. Pravilnika, pa u tom smjeru predlažemo izmijeniti navedeni stavak 7. toč. b) članka 4. na način da se predvidi konkretno vremensko razdoblje potrebno za financijski oporavak trenutnih pružatelja zemaljskih usluga, prije raspisivanja natječaja. Naš prijedlog je da se u Pravilnik uvrsti „privremeni“ članak prema kojem se proglašava odgoda svih natječaja za pružanje zemaljskih usluga, na način da se odgoda odnosi na razdoblje do kraja ljeta 2024. godine, što je od mogućeg datuma donošenja ovog Pravilnika - razdoblje od 2 godine. Potencijalnim raspisivanjem natječaja i odabirom dodatnog pružatelja zemaljskih usluga odmah po ostvarenju navedenih pragova, a kako se predviđa predloženim tekstom Pravilnika, trenutni pružatelj zemaljskih usluga bio bi stavljen u nejednak tržišni položaj u odnosu na novog pružatelja zemaljskih usluga, s obzirom da bi se postojeći pružatelj zemaljskih usluga u tom trenutku još uvijek suočavao s posljedicama pandemije COVID-19, posebno uzimajući u obzir ogromne razmjere njezinog utjecaja na zračni promet. U slučaju usvajanja prijedloga iz ovog komentara, potrebno je prilagoditi ostale vezane odredbe, a posebno članak 13, stavak 4. S poštovanjem, Nije prihvaćen Direktiva 96/67/EZ definira jasne pragove robnog i putničkog prometa koji, kad ih pojedina zračna luka dosegne, predstavljaju obvezu otvaranja tržišta zemaljskih usluga. Obveza raspisivanja javnog natječaja ne nastaje dakle stupanjem na snagu ovog Pravilnika već prelaskom pragova definiranih Direktivom, nakon čega tijelo nadležno za raspisivanje natječaja ima rok od godine dana da provede postupak odabira, što je razuman rok za prikupljanje ponuda i istovremeno udovoljavanje odredbama Direktive.
3 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je definirati i pojam operatora aerodroma. Prihvaćen U članku 5. će se definirati pojam "operator aerodroma".
4 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 8. Predlažemo da čl. 8. glasi kao i u važećem Pravilniku: (1) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora biti formirano za svaku zračnu luku na koju se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika. (2) Svi korisnici zračne luke imaju pravo biti u Povjerenstvu ili ako to žele, mogu u njemu biti predstavljeni kroz organizaciju određenu za tu svrhu. (3) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora donijeti Poslovnik o radu Povjerenstva. Nije prihvaćen Sukladno Direktivi Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice svaka zračna luka dužna je imati Povjerenstvo korisnika zračne luke.
5 Zračna luka Dubrovnik d.o.o. PRAVILNIK, Članak 8. Predlažemo ukidanje obveze upravnog tijela zračne luke za uspostavu Povjerenstva korisnika zračne luke kao i obvezu održavanja sastanka. Držimo da isti mogu biti isključivo odgovorni za pokretanje inicijative za uspostavu Povjerenstva, a njihov daljnji rad bi trebao biti isključivo u odgovornosti njihovih članova koji donose Poslovnik o radu Povjerenstva u smislu trenutno važećeg Pravilnika Nije prihvaćen Sukladno Direktivi Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice svaka zračna luka dužna je imati Povjerenstvo korisnika zračne luke.
6 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 13. Predlažemo da se u stavku 8. umjesto riječi ''sporazum'' koriste riječi ''ugovor o pružanju zemaljskih usluga''. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
7 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 13. Predlažemo da se u stavku 6. podstavku b) taksativno navedu uvjeti, kao što propisuje važeći Pravilnik. Djelomično prihvaćen S obzirom na specifičnost svake zračne luke i svake zemaljske usluge za koju se raspisuje natječaj, detaljni uvjeti raspisat će se u svakom pojedinom natječaju, uzimajući u obzir minimalne uvjete kojima pružatelj zemaljskih usluga mora udovoljiti. Komentar vezan za pravnu zaštitu se prihvaća.
8 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 13. Predlažemo da stavak 4. glasi: Javni natječaj mora biti raspisan najkasnije dvanaest mjeseci od ispunjenja uvjeta... Prihvaćen Prihvaća se prijedlog produljenja roka za raspisivanje javnog natječaja iz članka 13. stavka 4.
9 Zračna luka Dubrovnik d.o.o. PRAVILNIK, Članak 13. U st. 4 predlažemo izmjenu roka raspisivanja javnog natječaja na način da isti mora biti raspisan najkasnije godinu dana od ispunjenja uvjeta od ispunjenja uvjeta za raspisivanje natječaja predvi đenih ovim Pravilnikom, sukladno članku 4. stavak 3. i članku 9. stavak 3. ili članku 12. ovoga Pravilnika).Nadalje, u st. 6 predlažemo izmjenu na način da se zadrži rješenje iz čl.12 st. 6 trenutno važećeg Pravilnika koji sadrži detaljnije popisane minimalne uvjete koje pružatelj mora zadovoljiti te odredbu o pravnoj zaštiti, a dodati uz to obvezno odredbe o načinu osiguranja neprekidnog pružanja javne usluge na koji se poziva u čl. 17 st.5 ovog Pravilnika Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog produljenja roka za raspisivanje javnog natječaja iz članka 13. stavka 4. Odbija se prijedlog izmjene članka 13. stavka 6. S obzirom na specifičnost svake zračne luke i svake zemaljske usluge za koju se raspisuje natječaj, detaljni uvjeti raspisat će se u svakom pojedinom natječaju, uzimajući u obzir minimalne uvjete kojima pružatelj zemaljskih usluga mora udovoljiti, kao i pravnu zaštitu. Komentar vezan za pravnu zaštitu se prihvaća.
10 MZLZ-Upravitelj zračne luke Zagreb d.o.o PRAVILNIK, Članak 15. U članku 15. ovoga Pravilnika navodi se obaveza operatora aerodroma. Što je s obavezama NAA iz članka 62.točke 4. Basic Regulation-a:"... That national competent authority shall also be responsible for the oversight and enforcement tasks with respect to organisations responsible for the provision of groundhandling services or AMS at that aerodrome....? Primljeno na znanje Člankom 15. se osigurava nadzor operatora aerodroma s obzirom na njegove odgovornosti s obzirom na pružatelja zemaljskih usluga i pritom se ne ulazi u obveze i nadležnosti agencije za nadzor pružatelja zemaljskih usluga prema europskim propisima niti ih je potrebno pravilnikom raspisivati.
11 Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. PRAVILNIK, Članak 15. Uzimajući u obzir da nije definiran pojam operatora aerodroma molimo da se to doda. Prihvaćen U članku 5. će se definirati pojam "operator aerodroma"
12 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 15. Predlažemo u Pravilniku zadržati odredbe članka 15. važećeg Pravilnika pa sukladno tome prilagoditi numeraciju članaka na način da članak 15. Nacrta postane članak 16. i tako redom. Nije prihvaćen S obzirom da novim Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga Pružatelji više neće morati ishoditi Odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, sam pojam "Odobrenja" više ne postoji. Stoga nije moguće zadržati postojeći članak 15. i uvrstiti ga u novi Pravilnik.
13 Zračna luka Dubrovnik d.o.o. PRAVILNIK, Članak 15. U čl.15 st.2 Pravilnika se uvodi pojam „operator aerodroma“ koji nije definiran u čl. 5 istog te predlažemo izvršiti izmjenu u tom smjeru Prihvaćen U članku 5. će se definirati pojam "operator aerodroma".
14 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 17. Predlažemo da stavak 6. glasi: ''Upravno tijelo zračne luke dužno je obavijestiti ministarstvo i Povjerenstvo korisnika zračne luke kada pružatelj zemaljskih usluga postupa protivno pravilima donesenim temeljem stavka 4. i 5. ovog članka Pravilnika.'' Primljeno na znanje Navedeno je propisano u članku 17. stavak 1.
15 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 17. Predlažemo da se u stavku 5. umjesto riječi ''sporazum'' koriste riječi ''ugovor o pružanju zemaljskih usluga''. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
16 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 17. Predlažemo da stavak 3. glasi: ''Pravila iz stavka 1. a) ovoga članka donosi upravno tijelo zračne luke na koju se primjenjuje ovaj Pravilnik, u skladu sa sljedećim načelima:'' ... Primljeno na znanje U članku 17. unijet će se novi stavak: Pravila iz stavka 1. a) ovog članka donosi Upravno tijelo zračne luke kako bi se osiguralo sigurno pružanje usluga i stalna usklađenost s bitnim zahtjevima za aerodrome kako su propisani Zakonom, EU propisima i propisima donesenim na temelju Zakona.
17 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 17. Predlažemo da se u stavku 2. umjesto riječi ''sporazum'' koriste riječi ''ugovor o pružanju zemaljskih usluga''. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
18 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 17. U stavku 1. dodati podstavak c) koji glasi: "zatražiti od pružatelja zemaljskih usluga u zračnoj luci da osigura neprekidno pružanje usluga." Primljeno na znanje Osiguravanje kontinuiteta pružanja zemaljskih usluga je osigurano u stavku 5. i 6. ovog članka.
19 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 17. Predlažemo u stavku 1., podstavku a) iza zadnje riječi dodati: ''ovim Pravilnikom i pravilima ponašanja zračne luke na kojoj se obavlja pružanje zemaljskih usluga te na taj način osiguralo pravilno funkcioniranje zračne luke''. Primljeno na znanje U članku 17. unijet će se novi stavak: Pravila iz stavka 1. a) ovog članka donosi Upravno tijelo zračne luke kako bi se osiguralo sigurno pružanje usluga i stalna usklađenost s bitnim zahtjevima za aerodrome kako su propisani Zakonom, EU propisima i propisima donesenim na temelju Zakona.
20 Zračna luka Dubrovnik d.o.o. PRAVILNIK, Članak 17. Predlažemo dodavanje novog st.1 na način da isti glasi: Upravno tijelo zračne luke donosi Pravila ponašanja kojih su se dužni pridržavati svi korisnici zračne luke (self-handling) i pružatelji zemaljskih usluga. Primljeno na znanje U članku 17. unijet će se novi stavak: Pravila iz stavka 1. a) ovog članka donosi Upravno tijelo zračne luke kako bi se osiguralo sigurno pružanje usluga i stalna usklađenost s bitnim zahtjevima za aerodrome kako su propisani Zakonom, EU propisima i propisima donesenim na temelju Zakona.
21 MZLZ-Upravitelj zračne luke Zagreb d.o.o PRAVILNIK, Članak 21. Molimo detaljnije objašnjenje ukidanja odobrenja obzirom na to da se na razini EU razmišlja o mogućnost uvođenja Deklaracije, a što je vidljivo iz EASA RMT .0728 Development of requirements for groundhandling Primljeno na znanje Sukladno Direktivi Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice, članak 14., država članica može uvjetovati djelatnost pružatelja zemaljskih usluga ili korisnika koji samostalno obavlja usluge u zračnoj luci dobivanjem odobrenja tijela javne vlasti neovisnog od upravljačkog tijela zračne luke. Navedeno, samim time, nije obveza. Nacrt EU propisa koji trenutno predviđa uvođenje Deklaracije (Izjave) odnosi se isključivo na zahtjeve vezane uz sigurnost, za razliku od Odobrenja kako je definirano Direktivom.
22 MZLZ Zemaljske Usluge d.o.o. PRAVILNIK, Članak 21. Ljubazno molimo za detaljne informacije o razlozima oduzimanja valjanih odobrenja. Primljeno na znanje S obzirom da Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga Pružatelji više neće morati ishoditi Odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, sam pojam "Odobrenja" više ne postoji. Sva postojeća odobrenja stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti. Sukladno Direktivi Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice, članak 14. definira da država članica može uvjetovati djelatnost pružatelja zemaljskih usluga ili korisnika koji samostalno obavlja usluge u zračnoj luci dobivanjem odobrenja tijela javne vlasti neovisnog od upravljačkog tijela zračne luke. Navedeno, samim time, nije obveza.
23 Zračna luka Split d.o.o. PRAVILNIK, Članak 21. Predlažemo da se umjesto točke na kraju rečenice doda zarez i riječi: ''izuzev odobrenja koja su upravnim tijelima zračnih luka izdana na neodređeno vrijeme.'' Nije prihvaćen S obzirom da Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga Pružatelji više neće morati ishoditi Odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, sam pojam "Odobrenja" više ne postoji. Sva postojeća odobrenja stupanjem na snagu novog Pravilnika prestaju važiti.
24 Zračna luka Dubrovnik d.o.o. PRAVILNIK, Članak 21. Predlažemo izmjenu odredbe o ukidanju odobrenja izdana pružateljima zemaljskih usluga u skladu sa Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga („Narodne novine“ broj 61/15) samim stupanjem na snagu istog na način da se dopusti prijelazni rok od godinu dana kako bi se upravna tijela zračne luke i pružatelji zemaljskih usluga organizacijski uskladili s novim propisom. Nije prihvaćen S obzirom da su postojeća odobrenja izdana Pružateljima zemaljskih usluga temeljem usklađenosti s Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti, ASO-2010-005, IATA-om / JIG-om, Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga i dokumentacijom aerodroma, već je utvrđeno da postojeći pružatelji zemaljskih usluga udovoljavaju sigurnosnim kriterijima. Temeljem navedenog, ovim Pravilnikom nisu nametnute dodatne izmjene koje bi zahtijevale propisivanje prijelaznog roka za usklađivanje.