Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ulaganje C.1.5. R1 - I1 - Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Fragaria doo 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, 2.1.1. LDC projekt kao lokalna infrastruktura Ovo je potrebno pojasniti. Mora li korisnik samo provesti javni poziv za davanje u zakup/koncesiju ili mora odabrati zakupnika/koncesionara temeljem javnog poziva? Prihvaćen Tekst uputa za prijavitelje mijenja se i glasi: „Prije predaje završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnik mora dokazati da je na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi sklopio Ugovore s korisnicima infrastrukture od kojih je najmanje jedan proizvođačka organizacija iz sektora voća i povrća ili da je na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi uzimajući u obzir važeće propise o nabavi dodjelio koncesije ili druga odobrenja za vođenje infrastrukture proizvođačkoj organizaciji iz sektora voća i povrća.“
2 DRAFT d.o.o. 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, 2.1.2. LDC projekt proizvođačke organizacije i partneri Molimo da razjasnite radi li se o projektu gdje JLS može biti prijavitelj i naknadno osnovati proizvođačku organizaciju koja će biti 51% vlasnik LDC-a i to će se odraditi prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ili mora već prilikom prijave biti proizvođačka organizacija koja je nositelj projektnog prijedloga, a partner će biti JLS? Nije prihvaćen Jedinica lokalne samouprave (JLS) nije prihvatljiv prijavitelj po modelu LDC projekt kao lokalna infrastruktura. JLS može biti partner u projektu, po modelu LDC project PO I partnera, ali je tada prihvatljiv prijavitelj trgovačko društvo (osnovano prije dostave projektnog prijedloga) u kojem su partneri priznata proizvođačka organizacija (PO) te JLS (a potencijalno i drugi subjekti). U tom trgovačkom društvu, PO mora imati minimalno 51% udjela u vlasništvu.
3 Fragaria doo 2. PRAVILA POZIVA, 2.3.Broj projektnih prijedloga Pretpostavimo da je prijavitelj SPV gdje je jedna PO i partner. Može li ta ista proizvođačka organizacija biti dionik u više SPV-ova koji su prijavitelji na predmetni natječaj? Može li se PO, koja je dionik u SPV-u prijavitelju, također prijaviti i na javni poziv koji raspiše JRS/JLS u istoj ili nekoj drugoj županiji? Primljeno na znanje U sklopu ovog Poziva, dozvoljeno je partnerstvo u samo jednom trgovačkom društvu, također PO koji je korisnik (samostalno ili kao partner u trgovačkom društvu) sredstava po ovom Pozivu ne može se javiti na javni poziv niti jedne županije za upravljanje ili korištenje LDC-a izgrađenog po modelu LDC projekt kao lokalna infrastruktura.
4 Fragaria doo 2.5.Prihvatljivost projekta, 2.5.1. Opći kriteriji prihvatljivosti Posjedovanje pravomoćne građevinske dozvole znači da je prijavitelj već potrošio sredstva na zemljište, projektnu dokumentaciju, studiju utjecaja zahvata na okoliš, ali i komunalni doprinos i sva ostala davanja što znači veoma velika novčana sredstva za proizvođačke organizacije koje ionako imaju problema s likvidnošću i kreditnom sposobnošću. Smatramo da bi za uvjetno prihvaćanje projektna trebao biti dovoljan idejni projekt s procjenom troškova izgradnje i opremanja izdana od ovlaštenog projektanta. U protivnom, dovodi se u pitanje opstojnost samih proizvođačkih organizacija koje mogu završiti u stečaju u slučaju da im se projekt na koncu ne odobri zbog toga jer su sredstva fonda potrošena. Nije prihvaćen S obzirom na rokove koji su definirani Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, kao i nepredvidivost trajanja postupaka izdavanja pojedinačnih građevinskih dozvola, prihvaćanje bilo kojeg drugog dokumenta umjesto pravomoćne građevinske dozvole predstavljalo bi prevelik rizik za pravovremeno ugovaranje i izgradnju objekata, a što bi rezultiralo neispunjavanjem definiranih ciljeva, odnosno povrata/gubitka europskih sredstava.
5 DOMAĆE VOĆE d.o.o. 2.5.Prihvatljivost projekta, 2.5.1. Opći kriteriji prihvatljivosti Poštovani, Molim Vas da se kod točke 2.5.1. „Opći kriteriji i prihvatljivost“ uzme u obzir da se prijavitelja koji bi trebao prije predaje projektnog prijedloga osigurati važeću građevinsku dovodi u poziciju gdje riskira veliki iznos sredstava koja su potrebna za ishođenje građevinske dozvole za ovako ozbiljan projekt. Mišljenja smo da ovakav projekt treba osigurati sigurnost i stabilnost proizvođačima kojih je sve manje u našem sektoru a ne da se već kod same prijave izlažu tako velikom riziku. U cilju smanjenja rizika i davanja neke sigurnosti proizvođačima predlažemo da se prijaviteljima omogući sljedeće: OPCIJA 1 - kod predaje projektnog prijedloga mora imati lokacijsku dozvolu na osnovu koje se izdaje uvjetno odobrenje i daje rok od 6 mjeseci za predaju građevinske dozvole OPCIJA 2 – mora imati potvrdu da je predao zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na osnovu koje se izdaje uvjetno odobrenje i daje rok od 3 mjeseca za ishođenje građevinske dozvole. Hvala. Nije prihvaćen S obzirom na rokove koji su definirani Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, kao i nepredvidivost trajanja postupaka izdavanja pojedinačnih građevinskih dozvola, prihvaćanje bilo kojeg drugog dokumenta umjesto pravomoćne građevinske dozvole predstavljalo bi prevelik rizik za pravovremeno ugovaranje i izgradnju objekata, a što bi rezultiralo neispunjavanjem definiranih ciljeva, odnosno povrata/gubitka europskih sredstava.
6 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA 2.5.Prihvatljivost projekta, 2.5.1. Opći kriteriji prihvatljivosti Poštovani, Želimo ukazati na potrebu za pojašnjenjem u točkama 2.5.1.f i 2.8.1. d. Naime, u Općim kriterijima prihvatljivosti (2.5.1. f) se navodi da prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu što upućuje da prijavitelj i/ili partneri nemaju sredstava za financiranje projektnih aktivnosti bez korištenja sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. S druge pak strane se u točci 2.8.1.d navodi da su prihvatljivi opći troškovi od kojih je većina onih čiji se izdatci moraju podmiriti do izdavanja građevinske dozvole koja je preduvjet za prijavu projekta. Dakle, s jedne strane je prihvatljivo da platimo iz vlastitih sredstava primjerice investicijsku studiju prije sklapanja ugovora, a s druge strane se zahtjeva da nemamo financijskih sredstava za ostvarenje projekta. Ukoliko je nabava usluge već ugovorena i dijelom isplaćen trošak , jasno je da su sredstva bila planirana. Molimo pojašnjenje navedenih točaka, te odnosu li se osigurana sredstva samo na dio projekta nakon izdavanja građevinske dozvole ili na cjelokupnu investiciju? Nije prihvaćen U točki 2.8.1. d. navedeni su opći troškovi koji su prihvatljivi za sufinanciranje u okviru predmetnog Poziva do 8% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a koji su nastali nakon 1. veljače 2020. S druge strane, u točki 2.5.1. navode se kriteriji prihvatljivosti kojima projekt mora udovoljiti da bi bio prihvatljiv za sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pod točkom f. navodi se da se projekt ne bi mogao provesti bez potpore iz Mehanizma za oporavak i otpornost te da prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom roku kako je opisano u projektnom prijedlogu. Projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova. S obzirom na prethodno navedeno, prihvatljivi su opći troškovi do 8% ukupne vrijednosti projekta, ali prijavitelj mora u svom projektnom prijedlog opisati da se projekt (odnosno cjelokupna investicija) ne bi mogao provesti bez sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Dodatno, napominjemo da najviši mogući udio bespovratnih sredstava iznosi 70% prihvatljivih troškova te da je sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva obvezno.
7 Vukovarsko-srijemska županija 2.5.Prihvatljivost projekta, 2.5.1. Opći kriteriji prihvatljivosti Molimo da se omogući prijava na temelju Idejnog projekta i važeće lokacijske dozvole. Kako je čestica na kojoj se planira izgradnja LDC-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji vlasništvo RH, nije bilo moguće započeti izradu glavnog projekta dok se ne provede postupak darivanja nekretnine u vlasništvo Županije. Zbog vremenskih i administrativnih ograničenja, neće biti moguće ishoditi građevinsku dozvolu za navedeni projekt do ožujka 2023. Podrška smo ozbiljnim proizvođačima koji imaju godišnju proizvodnju jabuke od 10.000 t, te su spremni uložiti svoja sredstva kako bi se realizirala izgradnja LDC-a Vinkovci. Unatoč svim naporima koje ulažemo kako bi pomogli našim proizvođačima i kako bi se osigurali svi preduvjeti za prijavu na Poziv, realno je za očekivati da građevinsku dozvolu nećemo uspjeti ishoditi u nepunih godinu dana do krajnjeg roka za prijavu, te Vas molimo da uvažite naš prijedlog. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Nije prihvaćen S obzirom na rokove koji su definirani Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, kao i nepredvidivost trajanja postupaka izdavanja pojedinačnih građevinskih dozvola, prihvaćanje bilo kojeg drugog dokumenta umjesto pravomoćne građevinske dozvole predstavljalo bi prevelik rizik za pravovremeno ugovaranje i izgradnju objekata, a što bi rezultiralo neispunjavanjem definiranih ciljeva, odnosno povrata/gubitka europskih sredstava.
8 Fragaria doo 2.5.Prihvatljivost projekta, 2.5.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti Kako se točno dokazuje proizvodnja u tonama? Nekim prosjekom pa hektaru z asvaku pojedinu vrstu, računima ili nekako drugačije? Ako se dokazuje računima, što je s proizvođačima koji su imali štetni događaj evidentiran od osiguravajuće kuće? Primljeno na znanje Proizvodnja u tonama dokazuje se: 1. Zbroj pojedinačnih količina proizvoda koje su proizvođači proizveli i stavili na tržište (prodali) u kalendarskoj godini koja prethodi godini prijave na ovaj Poziv (podaci s računa ili otkupnih blokova). U slučaju štetnih događaja, odnosno u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda od najmanje 35% zbog prirodnih katastrofa, klimatskih uvjeta, bolesti bilja ili najezde nametnika, vrijednost proizvodnje stavljene na tržište tog proizvoda predstavlja 85 % njegove vrijednosti u prethodnoj godini. 2. Ako ne postoje povijesni podaci (računi/otkupni blokovi) o trženju količine se izračunavaju na način da se kao referentna vrijednost uzima prosječan prinos pojedinog proizvoda u petogodišnjem razdoblju (Državni zavod za statistiku), zaključno s godinom koja prethodi godini u kojoj se podnosi prijava na javni natječaj za izgradnju LDC-a te množi s proizvodnom površinom pojedinog proizvoda koji pripada sektoru voća i povrća (u skladu s Uredbom (/EU) br. 1308/2013).
9 DRAFT d.o.o. 2.5.Prihvatljivost projekta, 2.5.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti Molimo Vas da detaljnije raspišete i pojasnite stavku: vrijednost komponente primarne prerade voća i/ili povrća ne može prelaziti više od 2,5 % od vrijednosti projekta; - kako i na koji način se to točno gleda. Prihvaćen “vrijednost komponente primarne prerade voća i/ili povrća ne može prelaziti više od 2,5 % od vrijednosti projekta” mijenja se i glasi: “vrijednost komponente primarne prerade voća i/ili povrća ne može prelaziti više od 2,5 % od vrijednosti izgradnje i opremanja objekta”
10 Fragaria doo 2. PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Posljednja alineja u točki 2.6. nije dovršena. Molmo pojašnjenje. Prihvaćen Tekst uputa za prijavitelje mijenja se i glasi: “ulaganja u skladišne kapacitete za merkantilni krumpir.”
11 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Molimo da umjesto "pravomoćne građevinske dozvole" razmotrite formulaciju "predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole" Nije prihvaćen S obzirom na rokove koji su definirani Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, kao i nepredvidivost trajanja postupaka izdavanja pojedinačnih građevinskih dozvola, prihvaćanje bilo kojeg drugog dokumenta umjesto pravomoćne građevinske dozvole predstavljalo bi prevelik rizik za pravovremeno ugovaranje i izgradnju objekata, a što bi rezultiralo neispunjavanjem definiranih ciljeva, odnosno povrata/gubitka europskih sredstava.
12 Vukovarsko-srijemska županija 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Molimo izmjenu u popisu Ostale obvezne dokumentacije, gdje se uz izrađen Glavni projekt prihvaća prijava sa Idejnim projektom i važećom lokacijskom dozvolom. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Nije prihvaćen S obzirom na rokove koji su definirani Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, kao i nepredvidivost trajanja postupaka izdavanja pojedinačnih građevinskih dozvola, prihvaćanje bilo kojeg drugog dokumenta umjesto pravomoćne građevinske dozvole predstavljalo bi prevelik rizik za pravovremeno ugovaranje i izgradnju objekata, a što bi rezultiralo neispunjavanjem definiranih ciljeva, odnosno povrata/gubitka europskih sredstava.
13 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 5.3.Podnošenje zahtjeva za nadoknadom/predujam Poštovani, Nastavno na točku 5.3. u kojoj se zahtjeva dostava bankovne garancije na iznos predujma, predlažemo da se kao jamstvo zahtjeva zadužnica s obzirom na iznos novaca koji je potrebno izdvojiti za dobivanje bankovne garancije a što je praksa i u drugim projektima financiranim EU sredstvima. Djelomično prihvaćen Uvjet isplate predujma je dostava originala bankovne garancije plative na prvi poziv i bez prigovora u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma s rokom trajanja do pravdanja predujma. Izuzetak su korisnici koji su javnopravna tijela (u ovom slučaju JRS) koja umjesto bankarske garancije dostavljaju zadužnicu na iznos traženog predujma.