Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRIJEDLOG Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sukladno čl. 22. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Zakon; Narodne novine, br. 82/08, 69/17) prati provođenje Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Sukladno članku 23. st. 1. Zakona, Pravobraniteljica je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke. Sukladno nadležnostima Pravobraniteljica je razmotrila Nacrt programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu (Nacrt) kojeg je na javno savjetovanje uputilo Ministarstvo poljoprivrede 18. ožujka 2022. godine putem platforme E-savjetovanje. Uvidom u Nacrt utvrdili smo da u istome nije zastupljen rodno osjetljivi jezik te predlažemo da se u Nacrt uključi odredba o neutralnosti izraza koji imaju rodno značenje koja utvrđuje da se isti jednako odnose na muški i ženski spol. Nadalje, ukazujemo na činjenicu da su žene izrazito podzastupljeni spol u području šumarstva, kao i u području prerađivačke industrije u koju pripadaju i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Statistički podaci ukazuju na činjenicu da su žene poduzetnice podzastupljene u proizvođačkoj djelatnosti kako kao osnivačice trgovačkih društava (prema podacima FINA-e udio žena osnivačica trgovačkih društava u proizvođačkoj djelatnosti je 17%), tako i kao vlasnice obrta (prema podacima MINGOR-a udio žena vlasnica obrta u proizvođačkoj djelatnosti je 29%). Jednako tako, kao zaposlenice, žene čine 28,4% zaposlenih u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te 35,4% zaposlenih u prerađivačkoj industriji (prema podacima DSZ-a). Prema podacima izvještaja izrađenog u okviru međunarodnog projekta „Šume u rukama žena“- "Fem4Forest"(objavljenog 2021. godine, autora/ica: Miljenko Županić, Irina Suša, Silvija Zec i Maja Merc Kiš, dostupno na poveznici: https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/44/24ce9f224bc99ae6bf7c92532a20ce03338e4b85.pdf) u Hrvatskoj je vrlo mali udio žena (9,7%) zaposlenih u šumarstvu, svega 7% žena su vlasnice šuma, a udio žena među ovlaštenim inženjerima šumarstva i drvne tehnologije iznosi 21%. Zakon u čl. 9. st. 1. navodi „Posebne mjere su specifične pogodnosti kojima se osobama određenog spola omogućuje ravnopravno sudjelovanje u javnom životu, otklanjaju postojeće nejednakosti ili im se osiguravaju prava u kojima su ranije bili uskraćeni“. U st. 2. istog članka navodi se da se posebne mjere uvode privremeno radi ostvarivanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca i ne smatraju se diskriminacijom te u st. 4. da radi osiguranja potpune ravnopravnosti muškaraca i žena u praksi načelo jednakog postupanja ne sprječava zadržavanje ili uvođenje posebnih mjera kako bi se spriječio ili nadoknadio nepovoljniji položaj zbog spola u području dobivanja i nabave roba i pružanja usluga. Nadalje, Zakon u čl. 11. upućuje tijela državne uprave i pravne osobe u pretežitom vlasništvu države na primjenjivanje posebnih mjera i donošenje planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova. Sukladno svemu navedenome predlažemo Ministarstvu poljoprivrede da u Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, u djelu IX. Obrada prijava, tč. 3. unese odredbu da u slučaju da više prijava ostvari jednak broj bodova, prednost imaju žene poduzetnice u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja, a tek nakon toga da će prednost imati ona prijava koja je ranije podnesena na Javni natječaj, što se dokazuje oznakom datuma i vremenom njezine predaje u poštanski ured. Kao definiciju žene poduzetnice predlažemo da ona glasi na način da je žena poduzetnica onaj obrt čija je vlasnica žena, odnosno ono trgovačko društvo čija je osnivačica žena ili žene čine većinu među osnivačima, a sukladno podacima iz nadležnog registra. Prihvaćen 1- Prihvaća se U tekst ovoga Programa unijet će se odredba o rodnoj neutralnosti. 2- Primljeno na znanje Svrha ovoga Programa je razvoj gospodarskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, neovisno o rodnoj pripadnosti poduzetnika.
2 Svjetlana Mihelić PRIJEDLOG Pozdravljam potpore za drvnu industriju. Treba pratiti ostvarenja poduzetnika te nagrađivati one najbolje. Svakako sam za to da finalni proizvodi budu prioritet u DI, a tako i ostvarenje potpora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Intermedia Projekt PRIJEDLOG, KORISNICI PROGRAMA "Korisnici Programa II" Obzirom na tekst pod a. ("registriran za obavljanje djelatnosti u područjima..." bez navođenja rokova.) b. (ima proizvodnju u području djelatnosti iz podtočke 1. (a,)) najmanje dvije poslovne godine na dan objave javnog natječaja) i c. (preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/ primitka u zadnje tri fiskalne godine ostvario je...) potrebno specificirati: Koliko točno vremena korisnik mora postojati, koliko biti registriran za navedene djelatnosti i od kada se to vrijeme računa, koliko godina mora imati proizvodnju i da li je uključena i tekuća 2022.godina te koliko godina prihode iz navedenih djelatnosti? Da li se uvjet pod c) može ispuniti postotkom ukupnog prometa na trogodišnjoj razini ili isključivo za svaku godinu pojedinačno, za sve tri godine te kako uvjet pod c) ispunjava korisnik koji posluje kraće od 3 godine? "c. preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/ primitka u zadnje tri fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala" molimo dodatno razjasniti, posebno dio koji se odnosi na "usluge obrade pločastih materijala..." i "vlasti proizvodi". Prihvaćen 1 – Prihvaća se U tekst Programa unijet će se riječi: „i to najmanje dvije godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa“. 2-Primljeno na znanje Trajanje proizvodnje je propisano. Ako poduzetnik ima proizvodnju onda je očekivano i da ostvaruje prihod. 3-Primljeno na znanje Jasno je propisano: ukupan godišnji prihod/primitak. 4-Primljeno na znanje Uvjet je jasno izražen. Ne potiče se trgovina i usluga već proizvodnja.
4 Marija Lozo Ujević PRIJEDLOG, KORISNICI PROGRAMA Poštovani, nejasan je uvjet pod točkom e. "ima najmanje dvije zaposlene osobe". Nejasno je na koje se razdoblje ovaj uvjet odnosi: dvije zaposlene osobe u trenutku prijave na natječaj, dvije zaposlene osobe u trenutku objave poziva ili dvije zaposlene osobe temeljem sati rada u prethodnom računovodstvenom razdoblju? LP Prihvaćen U tekst Programa unijet će se riječi: „ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2021. i u travnju 2022.“.
5 SIGA, obrt za intelektualne i poslovne usluge PRIJEDLOG, KORISNICI PROGRAMA Poštovani, Uvjet vezan uz korisnike programa pod oznakom ''c'' nije dovoljno jasno obrazložen. Naime iz navoda ''preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/ primitka u zadnje tri fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala'' nije dovoljno jasno obrazloženo što se po istim podrazumijeva. Da li su isključeni prijavitelji koji proizvode vlastiti namještaj kao finalni proizvod sačinjen djelom od repromaterijala ili se ovdje misli da nisu prihvatljiva isključivo poduzeća koja preprodaju i obrađuju repromaterijal za treće osobe, odnosno čiji finalni produkt nije gotov proizvod (namještaj) koji samostalno prodaju na tržištu? Da li su prihvatljivi isključivo prijavitelji koji proizvode namještaj od drvenih elemenata? Također pojam „vlastiti proizvod“ poduzeća koja po narudžbi kupaca proizvode poluproizvod za B2B tržište se za poduzeće prijavitelja može smatrati vlastitim proizvodom jer je istom to finalni proizvod samo nije namijenjen za maloprodajno tržište. Ukoliko se radi o navedenim isključivim opcijama u kojima prijavitelj pri proizvodnji namještaja kao gotovog proizvoda ne smije koristiti repromaterijale (koji su dostupniji i traženiji), predmetni uvjet je ograničavajući za velik dio potencijalnih prijavitelja te smatramo da ga treba mijenjati. Zahvaljujemo Primljeno na znanje Uvjet je jasno izražen. Ne potiče se trgovina i usluga već proizvodnja.
6 MONEO SAVJETOVANJE d.o.o. PRIJEDLOG, PROVEDBENE MJERE, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I INTENZITETI POTPORE Poštovani, S obzirom da se provedbene mjere nisu slične niti se može dogoditi da se na više mjera prijave isti troškovi, predlažemo da se razmotri mogućnost da se ukloni (ili bar izmijeni) ograničenje iz točke VII.b. tako da jedan Prijavitelj može prijaviti i dobiti sufinanciranje za više provedbenih mjera. Također, smatramo da je 350.000 kn premalo za najviši iznos potpore koja se može dobiti za provedbenu mjeru SUDJELOVANJE NA SAJMU ILI IZLOŽBI, te bi isti trebalo povisiti na 750.000 kn, te nastavno na to, povećati ukupan iznos sredstava za tu mjeru (na 3.000.000 kn). Hvala i lijep pozdrav. Djelomično prihvaćen Povećat će se ukupna alokacija za predmetnu provedbenu mjeru i najviši iznos potpore po korisniku. Primljeno na znanje Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljivi trošak unutar te mjere.
7 HGK PRIJEDLOG, PROVEDBENE MJERE, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I INTENZITETI POTPORE Vezano uz provedbenu mjeru 4., predlažu se sljedeće izmjene: U prihvatljive troškove dodati točku: "troškovi nastali od 1. siječnja 2022." U neprihvatljivim troškovima brisati točku: "troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu". Ukupan iznos sredstava povećati na 3.000.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po korisniku povećati na 750.000,00 kuna. Djelomično prihvaćen Povećat će se ukupna alokacija za predmetnu provedbenu mjeru i najviši iznos potpore po korisniku.
8 Intermedia Projekt PRIJEDLOG, Kriteriji bodovanja prijave Kriterij 5. Predlažemo umjesto omjera ulaganja vlastitih sredstava u odnosu na najviši iznos potpore po provedbenoj mjeri odrediti omjer ulaganja vlastitih - privatnih sredstava i potpore - javnih sredstava u konkretnom ulaganju. Prihvaćen Prihvaća se