Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH Procjena prihvatljivosti prijava za sufinanciranje, Članak 6. Predlažemo dopuniti odredbu članka 6. na način da se prilikom procjene prihvatljivosti prijava za sufinanciranje projekata koji su usmjereni na djecu vrednuje i prethodna evaluacija sadržaja projekta, kao i plan evaluacije ishoda projekta za koji se sufinanciranje traži. Također predlažemo dopuniti odredbu članka 6. stavka 3. na način da se predvidi i provjeravanje prethodne osuđivanosti temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova (u odnosu na kažnjive radnje uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, koje su regulirane tim propisima), kao i provjeravanje prethodne osuđivanosti na temelju drugih propisa (primjerice Zakona o sigurnosti prometa na cestama) u slučaju prekršaja počinjenih na štetu djece. Obrazloženje Nacrt Pravila ne ulazi u procjenu sadržaja samog projekta i njegovog stvarnog utjecaja na prava i interese djece, već se prilikom odobravanja proračunskih sredstava vodi računa isključivo o tome je li zadovoljena forma. Držimo da se jedino vrednovanjem evaluacije sadržaja i ishoda projekta može osigurati da se proračunski novac zaista ulaže u projekte koji su od interesa za djecu, a ne možebitno i na njihovu štetu. Uporište i argument za ovaj prijedlog također vidimo u slučajevima iz prakse u kojima je unatoč deklarativnom zalaganju za dječja prava došlo do njihovog ugrožavanja i manipulacije od strane čelnih osoba tih udruga. Smatramo da je za interese djece štetno kada bi se projekti i programi, u okviru čije provedbe potencijalno može doći do povreda prava i interesa djece, poticali njihovim sufinanciranjem. Prijedlog koji se odnosi na članak 6. stavak 3. motiviran je potrebom osiguravanja da se proračunski novac neće izdvajati u slučajevima kada, u okviru projekta organizacije civilnoga društva koji je usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, rade osobe koje su za određene kažnjive radnje na štetu djece osuđene u prekršajnim postupcima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kao što je vidljivo iz samog Javnog poziva i propisanih kriterija, sufinanciranje se dodjeljuje samo na temelju administrativne procjene prijava, jer je ocjenjivanje projekta prethodno provelo Ugovorno tijelo, odnosno Povjerenstvo Ureda za udruge nije i ne može biti nadležno za stručnu procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv i samo provjerava udovoljava li prijava propisanim formalnim uvjetima. Međutim, uzet ćemo u obzir mogućnost provjere prethodne osuđivanosti temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova (u odnosu na kažnjive radnje uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, koje su regulirane tim propisima), kao i provjeravanja prethodne osuđivanosti na temelju drugih propisa (primjerice Zakona o sigurnosti prometa na cestama) u slučaju prekršaja počinjenih na štetu djece.
2 Pravobranitelj za djecu RH Prijava za sufinanciranje, Članak 5. Predlažemo dopuniti odredbu članka 5 stavak 3., alineju 1. na način da se u istoj jasno navede da se podaci iz kaznene evidencije traže za sve osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom. Također predlažemo dopuniti odredbu na način da se, osim dokumenata koje predviđa Nacrt, za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom dostavi još i uvjerenje iz prekršajne evidencije. Obrazloženje: Prvi prijedlog usmjeren je na zaštitu interesa djece, a kako bi se za sve osobe koje će putem udruge kroz projekte i programe biti u kontaktu s djecom utvrdilo jesu li prethodno bile pravomoćno osuđene za kaznena djela na štetu djece. Drugi prijedlog temelji se na iskustvima iz prakse, koja pokazuju da pojedina neodgovorna ponašanja osoba koje rade s djecom u okviru organizacija civilnog društva, nisu bila sankcionirana u kaznenom, već u prekršajnom postupku. Primjerice, imamo saznanja za slučaj u kojem je osoba kažnjena u prekršajnom postupku zbog prekršaja iz domene sigurnosti prometa na cestama, iako je ta osoba svojim činom (dopuštanje upravljanja vozilom 13-godišnjem djetetu, dok se još dvoje njegovih vršnjaka vozilo u automobilu) ugrozila život i zdravlje djece koja su joj bila povjerena kroz rad udruge. Uporište za ovaj prijedlog vidimo u odredbi čl. 3. Konvencije o pravima djeteta i članku 78. stavku 2. Prekršajnog zakona. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Ured za udruge promijenit će u članku 5., stavcima 3. i 4. te članku 6, stavcima 3. i 4. Pravila formulaciju „projekt organizacije civilnoga društva usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike“ na način da će se podaci iz kaznene evidencije tražiti za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom. Ured za udruge nije ovlašten pribavljati podatke iz prekršajne evidencije sukladno članku 78., stavak 2. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) , jer se ta odredba odnosi na davanje podataka iz prekršajne evidencije drugim državnim tijelima na njihov obrazloženi zahtjev kad se radi o povjeravanju određenih poslova i zadataka u državnoj službi ili kada je to potrebno za ostvarivanje određenih prava osobe za koju se traže podaci kod tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnom postupku iz njihove nadležnosti. Međutim, uzet ćemo u obzir mogućnost provjere prethodne osuđivanosti temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova (u odnosu na kažnjive radnje uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, koje su regulirane tim propisima), kao i provjeravanja prethodne osuđivanosti na temelju drugih propisa (primjerice Zakona o sigurnosti prometa na cestama) u slučaju prekršaja počinjenih na štetu djece.
3 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE Temeljem saznanja o pojedinačnim slučajevima povreda prava djece vezanih uz rad organizacija civilnog društva, uočavamo potrebu unaprjeđivanja sustava zaštite prava djece te potrebu dopune različitih propisa kojima se regulira zaštita prava i interesa djece kao korisnika usluga koje pružaju udruge. Stoga temeljem odredbi čl. 9. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) dostavljamo prijedlog za dopunu odredbi Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu, i to odredbi članaka 5. i 6. Konkretne prijedloge i komentare navodimo uz citirane članke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.