Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Udovičić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ovim prijedlogom Zakona se u Hrvatski pravni okvir implementira Direktiva (EU 2020/1057) o upučivanju vozača u sektoru cestovnog prometa koja je dio Paketa o mobilnosti EU, a koja je svojim sadržajem trebala biti implementirana u Zakon o prijevozu u cestovnom prometu a ne u ovaj Zakon. Pa se ta okolnost iskoristila i za pogodovajuće izmjene važečeg Zakona vezane za Radionice za tahografe. Nije prihvaćen Direktivom (EU) 2020/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU na upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 (SL L 249/49. od 31.7.2020.) utvrđuju se posebna pravila u pogledu upućivanja vozača u sektoru cestovnog prometa i Direktive 2014/67/EU u pogledu administrativnih zahtjeva i mjera kontrole za upućivanje tih vozača, a koja materija se uređuje Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.
2 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU Cjelokupni prijedlog izmjena i dopuna Zakona ide u smjeru uspostave vladajućeg položaja ovlaštenih zastupnika proizvođača tahografa za Republiku Hrvatsku, što de facto podrazumijeva indirektno davanje javne ovlasti privatnim poduzećima koja će diktirati na tržištu tko i pod kojim uvjetima i gdje može otvoriti radionicu za tahografe i to kroz mehanizam potpisivanja ugovora odnosno "uređenja odnosa" isključivo sa ovlaštenim predstavnikom proizvođača tahografa u Hrvatskoj. Na takav način ograničavaju se poduzetničke slobode radionica za tahografe zagarantirane članstvom RH u EU. Takve odredbe osim što su u direktnoj suprotnosti sa pravnom regulativom Europske unije koja regulira ovo područje, su i protuustavne. Ovim prijedlogom Zakona se nažalost nije ušlo u probleme ove struke, na način da se vodilo računa o kvaliteti obavljenih poslova, već samo o tome kod koga će se poslovi obavljati. Naime, stručno znanje vezano za poslove sa tahografima, posebno od stupanja na snagu europskih pravnih normi u Hrvatskoj, na vrlo je niskoj razini, i to u svim dijelovima sustava (tehničari, voditelji, radionice i nadzorna tijela, kao i tijela javne uprave zadužena za pisanje i provedbu propisa iz ovog područja), što ovim prijedlogom Zakona nije unaprijeđeno. Ukoliko ovaj prijedlog Zakona prođe, nažalost ćemo propustiti priliku u Hrvatskoj implementirati rješenja koja funkcioniraju u drugim državama - članicama EU, pa i u trećim zemljama (akreditacija, mobilne radionice, nadzor radionica, osiguravanje procedura, uvjeti za tehničare i dr.). Nije prihvaćen Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet utvđene su obveze i zahtjevi u vezi s izradom, ugradnjom, uporabom, ispitivanjem i projerom tahografa koji se upotrebljavaju u cestovnom prometu.
3 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 3. Potrebno ispraviti pravopisnu pogrešku Ovaj se Zakon primjenjuje na cestovni prijevoz tereta (ereta)… Što je sa vozilima n.d.m. > 2,5 tone koja će od 01.07.2026. biti obveznici primjene Uredbe 561/06 o radnim vremenima mobilnih radnika i posredno Uredbe 165/2014 o tahografima u cestovnom prijevozu te bi se logično Zakon od toga dana trebao primjenjivati ina njih datuma trebao primjenjivati i na njih Dovoljno bi bilo navesti da se Zakon odnosi na Radionice za tahografe, jer su u glavi IV. Zakona iste tako definirane Djelomično prihvaćen Uredbe Eurospke unije njihovim donošenjem direktno se primjenjuju na sve države članice. Sukladno navedenome, navedena odredba Uredbe primjenjuje se od navedenog datuma.
4 HUST PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 4. Smatramo da točku 4. ovog člnaka ne bi trebalo brisati (pojam "nekomercijalni prijevoz"). Ovo stoga što je pojam nekomercijalan prijevoz prisutan u Uredbi (EZ) br. 561/2006 gdje se isti navodi u dva slučaja kada se predmetna Uredba ne primjenjuje na određene vrste prijevoza ali ista Uredba nema definiciju koja je to vrsta prijevoza. U navedenoj Uredbi u članku 2. točka (i) navodi se da se Uredba ne primjenjuje na komercijalna vozila, koja imaju povijesni status u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj se njima upravlja te se koriste za nekomercijalan prijevoz putnika ili tereta. Također se u članku 13. točka (i) iste Uredbe navodi da svaka država može odobriti iznimke od članaka 5. do 9. te zahtijevati da te iznimke podliježu pojedinačnim uvjetima na njezinom vlastitom području ili, u dogovoru s državama na koje se to odnosi, na području druge države članice, koje se primjenjuju na prijevoz koji se obavlja pomoću: (i) vozila s 10 do 17 sjedala koja se isključivo koriste za nekomercijalan prijevoz putnika. Kako nekomercijalni prijevoz i kao pojam i radnja nije definiran Uredbom (EZ) br. 561/2006 to bi brisanje ove definicije prijevoza u našem nacionalnom Zakonu izostalo objašnjenje o kojoj vrsti prijevoza je riječ. Tim više što definicija ovog prijevoza ne postoji niti u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu te se isti u prakis često krivo tumači kao prijevoz za osobne potrebe - što je potpuno pogrešno. Nije prihvaćen Člankom 4. stavkom 1. točkom (r) Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85, definiran je pojam nekomercijalnog prijevoza.
5 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 4. Potvrda o aktivnostima vozača – treba dodati „ili ručnim unosom na ispisu iz digitalnog/pametnog tahografa ili ručnim unosom na tahografskom listiću“ Nije prihvaćen Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva, člankom 34. stavkom 3. podstavkom 2. ukinuta je potvrda o aktivnostima vozača.
6 Vagotehna d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 4. Smatramo da Potvrda o aktivnosti vozača nije potrebna s obzirom da je Uredbom propisano da vozač smije naknadnim unosom na taho listić ili u digitalnu karticu unijeti aktivnosti za period kada mu vozilo nije bilo dosptupno a ujedno predstavlja povečanje papirologije sa kojom se već ionako vozači teško bore. Prihvaćen Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva, člankom 34. stavkom 3. podstavkom 2. ukinuta je potvrda o aktivnostima vozača.
7 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 4. Nedostaje navedena točka 14 novog teksta Zakona! Prihvaćen Prihvaćeno.
8 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 4. Predlažemo da se cijela definicija Potvrde o aktivnostima vozača briše. Ovo stoga što je Uredbom (EU) br. 165/2014 u članku 34., poglavlju „Korištenje kartica vozača i tahografskih listića“, u točki 3. u zadnjem pasusu navedeno: „Države članice ne zahtijevaju od vozača zahtjev za predočenje obrazaca za potvrđivanje njihovih aktivnosti u vrijeme dok nisu bili u vozilu.“ Drugim riječima Potvrda o aktivnostima vozača se više ne traži na cesti i nije dokaz o aktivnostima vozača dok nije upravljao vozilom. U istoj Uredbi u istom članku navedeno je da ako se zbog udaljenosti od vozila vozač ne može koristiti tahografom ugrađenim u vozilo, vremenska razdoblja je dužan ručno unijeti na tahografski listić (za analogne tahografe), odnosno upotrebom sustava ručnog, naknadnog bilježenja aktivnosti (za digitalne tahografe). Prihvaćen Prihvaćeno.
9 ROBERT ŠTEFANAC PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 4. Točka 4. briše se nekomercijalni prijevoz ne bi trebalo micati iz zakona posebno zbog vozila tipa kamper, osobno + priključno vozilo ako prelazi ukupno dozvoljena masa 3,5t a koristi se za osobni prijevoz. -potvrda o aktivnostima ukinuta je uredbom 165/2014 u članku 34. Djelomično prihvaćen Člankom 4. stavkom 1. točkom (r) Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85, definiran je pojam nekomercijalnog prijevoza.
10 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 6. Potrebno ispraviti pravopisnu pogrešku (članak 11. točka f) … Uredbe (EU) br. 165/2014 (1065/2014) – pogrešno navedeni broj Uredbe Prihvaćen Prihvaćeno.
11 TAHO CENTAR ZADAR j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 7. Radionice trebaju biti stacionarne i mobilne radi otoka i specijalnih vozila koji nemaju mogučnost dolaska do radionice. Male radionice su samim time konkurentije na tržištu. Nije prihvaćen U članku 2. stavku 1. Pravilnika o radionicama za tahografe ("Narodne novine" broj 36/2019) propisano je da radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
12 TachoData PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 7. Smatram da treba postojati pojam "mobilne radionice" ako ništa drugo zbog pružanje usluge na otocima. Nema potrebe da dodatno financijski opterećujemo prijevoznike, koji zbog nedostupnosti "lokalne radionice" moraju slati vozila trajektnom linijom na kopno samo zbog potreba tahografa. Oduvijek se u praksi tako radi (samo jedna radionica). Nama "malim radioniciama" se otežava rad u odnosu na velike radionice koji imaju postojeću i uhodanu mrežu. Nije prihvaćen U članku 2. stavku 1. Pravilnika o radionicama za tahografe ("Narodne novine" broj 36/2019) propisano je da radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
13 Marko Udovičić PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 7. Slažem se sa ovim prijedlogom jer se njime pogoduje interesnim skupinama koje znaju raditi samo na „ljevak“, a ne u normalnim tržišnim okolnostima. Također predlažem da se uvede pojam „najam mobilne kartice tehničara radionice“, jer kao što i sami znate, kartice jedne naše ugledne (najuglednije) tahografske radionice „rade“ u susjednoj Republici Srbiji, putuju autobusom, koriste ih razni ljudi (čak i tahografske radionice u Srbiji), njima se „ispituju“ pametni tahografi bez adekvatne opreme i edukacije, vjerojatno to nije „mobilno“, ali to je moralno zasigurno. Obzirom da ste kao nadzorno tijelo dobro upoznati sa navedenim činjenicama i niste reagirali na bilo koji način, predlažem da to ozakonite, tako da i nama u Hrvatskoj bude posao puno jednostavniji i uspješniji. Ne treba nam oprema, ne trebaju nam ljudi, ne treba nam edukacija, ne trebaju nam „famozne“ (inače javno dostupne) procedure proizvođača tahografa, potrebna nam je samo kartica tehničara te volja za ljepljenjem i slanjem naljepnica. Uz sve to je očigledno najpotrebniji „odgovorni i odani drug“ prilikom pisanja ovakvih zakonskih odredbi. Predloženi stavak 4. se briše. Predlaže se novi tekst stavka 4. koji glasi: Radionica smije iznajmljivati karticu tehničara neovlaštenim osobama Nije prihvaćen U članku 2. stavku 1. Pravilnika o radionicama za tahografe ("Narodne novine" broj 36/2019) propisano je da radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
14 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 7. Predloženi stavak 4. se briše. Predlaže se novi tekst stavka 4. koji glasi: Radionice mogu biti stacionarne i mobilne Nije prihvaćen U članku 2. stavku 1. Pravilnika o radionicama za tahografe ("Narodne novine" broj 36/2019) propisano je da radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
15 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 7. Iz ovog prijedloga izmjena i dopuna Zakona jasno je vidljivo da je njihova svrha isključivo zaštita interesa i pogodovanje jednoj privatnoj tvrtki s ciljem olakšanja njenog rada, kao i s ciljem učvršćivanja njenog monopolističkog položaja u odnosu na ostale tahografske radionice, a sve na štetu hrvatskih prijevoznika. Malo je čudno, s obzirom da je Zakon o mobilnim radnicima stupio na snagu 2013. godine, ponovno aktualiziranje ove problematike, jer do pojave konkurencije na tržištu tahografskih radionica nitko nije niti spominjao određivanje odnosno ograničavanje mjesta njihovog rada. Dapače, Pravilnik o tahografskim radionicama je omogućavao rad na terenu, odnosno mobilnu radionicu, čak 10 godina, međutim, nažalost, monopolistički lobi je, dolaskom konkurencije, takve odredbe propisa uspješno izmijenio. Sama Uredba EU o tahografima br. 165/2014 ne zabranjuje mobilno ispitivanje tahografa, već je praksa u većini zemalja EU takva da nije bitno GDJE je ispitivanje tahografa obavljeno, nego isključivo KAKO je posao obavljen. Na našu žalost, u Hrvatskoj je jedino bitno KOD KOGA je napravljeno ispitivanje, a KAKO je isto napravljeno, to NIKOGA NE ZANIMA, jer je znanje velike većine sudionika u ovom poslu ispod svake razine. Postavlja se npr. opravdano pitanje zašto je odnosno po čemu je 20 metara ispitne staze drugačije u sjedištu neke prijevozničke tvrtke ili u sjedištu neke radionice za tahografe ? Ovdje treba napomenuti da većina prijevoznika u svojim prostorima, kao i svi servisi gospodarskih vozila, gdje su se do sada obavljala „mobilna“ ispitivanja, zadovoljavaju apsolutno sve uvjete za siguran rad, za razliku od 80 % postojećih tahografskih radionica. Takve lokacije posjeduju asfaltirane površine, kanale, stupne dizalice ili navoze, a trenutno se, kod većine proizvođača kamiona, davač impulsa koji se plombira sukladno procedurama nalazi na lako dostupnom mjestu za koji nije potreban niti jedan od navedenih uvjeta. Kao dokaz takvoj tvrdnji, navodimo da inspekcijska tijela koja kontroliraju vozila na prometnicama, nemaju niti jedan od gore navedenih uvjeta za kontrolu serijskog broja na samoj plombi, a svejedno ih kontroliraju. Pametni tahografi također imaju mogućnost utvrđivanja GPS lokacije na kojoj je izvršeno ispitivanje, tako da se vrlo lako može provjeriti sama lokacija i da li je postupak napravljen sukladno procedurama proizvođača, s obzirom na dostupnost informacija u sustavu SOTAH. Smatramo da se ograničavanjem rada tahografskih radionica isključivo na lokaciju u dozvoli ne ide u korist niti se olakšava poslovanje cestovnim prijevoznicima. S obzirom na povećavanje cijene goriva, nedostatak vozača i neke druge relevantne okolnosti njihovog poslovanja, ovakvim odredbama povećavate ukupni trošak njihovog poslovanja i otežavate rad krajnjim korisnicima ovog Zakona, a to su prijevoznici. Mi, kao tahografska radionica, možemo s punom odgovornošću izjaviti da nama odgovara da sva ispitivanja i ostale radnje na tahografima odrađujemo isključivo u tahografskoj radionici. Međutim, poznato je da je moguće obaviti ispitivanje tahografa i na lokacijama koje zadovoljavaju iste uvjete, kao i sama radionica. Ovim putem također upućujemo na članak 24. točku 3. Uredbe 165/2014 koja jasno propisuje razdoblje provjere postupaka tehničara kako bi se osiguralo da radionice zaista obavljaju poslove prema procedurama proizvođača. Mobilno ispitivanje tahografa (na sigurnoj lokaciji) ne utječe na sigurnost prometa već olakšava rad prijevoznicima kojima svakako treba olakšati rad kako bi mogli biti konkurentni na europskom tržištu. Nije prihvaćen U članku 2. stavku 1. Pravilnika o radionicama za tahografe ("Narodne novine" broj 36/2019) propisano je da radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
16 TAHO CENTAR ZADAR j.d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Ovakvim prijedlogom Zakona kao male radionice za tahografe dolazimo u poziciju da će nas ovlašteni zastupnici “ucjenjivati” jer smo ograničeni na tržište Hrvatske. Istovremeno smo konkurenti na tržištu u obavljanju istih poslova. Nije prihvaćen Nacrtom predmetnog zakona proširen je krug subjekata s kojima je moguće imati uređen odnos vezano za postupak i poslove koje radionica obavlja.
17 TachoData PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Smatrama da ovakvim izmjenama postojećeg Zakona,nas "male radionice" ograničavate na duopol i ostajemo osuđeni na samovolju zastupnika proizvođača tahografa u Hrvatskoj, koji su ujedno i velike tahografske radionice. Nije prihvaćen Nacrtom predmetnog zakona proširen je krug subjekata s kojima je moguće imati uređen odnos vezano za postupak i poslove koje radionica obavlja.
18 Marko Udovičić PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Lijepo zamišljeno za jednu familiju, moram priznati da bi me bilo i sram predložiti MMPI-u takvu glupost koja ne samo da je suprotna Uredbi 165/2014 več bi mogla imati ozbiljne reperkusije u drugim državnim tijelima. Jedino žalosno što nitko od kolega nije smio komentirati ovu odredbu, a svi traže i kupuju robu kod povoljnijih distributera u EU. Sad više nećete imati s tim problema. Bravo za prijedlog i provedbu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Marko Udovičić PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Treba nadodati imena vlasnika/ca trenutnih tvrtki koje su po vama „ovlašteni zastupnici“ („mali bogovi“) da se skrati cijela priča oko izdavanja i oduzimanja dozvola tahografskim radionicama, da konačno bude sve transparentno i sigurno da jedna obitelj može bezbrižno uživati od tog posla, a da pritom ne mora ništa niti raditi. Koliko vidim, to je jedini cilj (doduše, malo „zakamufliran“) oko prijedloga izmjene ovog Zakona. Zar nije pomalo suludo da tvrtka koja je zastupnik tahografskih uređaja uopće sudjeluje u procesu izdavanja dozvola drugim sudionicima na tržištu a u isto vrijeme im je konkurent u samom poslu ispitivanja tahografa. Također vrlo bitno za napomenuti da ista ta tvrtka ukoliko druga tahografska radionica ne kupuje tahografsku opremu i same tahografske uređaje može otkazati ugovor toj radionici, koja automatski gubi dozvolu od MMPI-a za rad. Zašto mi nebismo mogli kupovati po drugim zemljamam EU istu tu opremu i uređaje po znatno nižim uvjetima? To je jedna velika sramota i podvala „ekipe“, koja je krši tržišne i poduzetničke slobode na području EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Komentar na prijedlog izmjene članka 14. važećeg Zakona, predložene iznimke uređenog odnosa sa proizvođačem ili zastupnikom proizvođača digitalnih i pametnih tahografa: Čudno je da se vrsta tahografa „analogni“ u 2022. godini stavlja na posebno mjesto, umjesto da su glavna tema rasprave pametni tahografi druge generacije. Ova odredba direktno pogoduje jednom proizvođaču tahografa koji ima tržišni udio od 99,9 % analognih tahografa u Europi, samim time i njegovom predstavniku u Hrvatskoj. Ovdje se samo spominju poslovi „provjere, pregleda i ispitivanja digitalnih i pametnih tahografa“ kao iznimka, a nisu navedeni drugi poslovi sa digitalnim i pametnim tahografima definirani važećim Zakonom (čl. 12. st. 1. i 2.) i Pravilnikom o radionicama za tahografe – ugradnja, aktivacija, kalibracija, plombiranje, prijenos podataka, nemogućnost prijenosa podataka, uklanjanje i demontaža, izrađivanje identifikacijskih oznaka, uklanjanje i postavljanje naljepnica, provjera rada GNSS sustava i provjera rada DSRC sustava. Uredbom 165/2014 propisani su poslovi tahografskih radionica koje iste obavljaju vezano za tahografe po vrstama. Nažalost iz ovog prijedloga se vidi da se ne poštuje u potpunosti Uredba 165/2014 već se nacionalnim zakonodavstvom pokušavaju propisati poslovi koje predmetna Uredba ne poznaje, a sve u svrhu favoriziranja jednog proizvođača, odnosno njegovog predstavnika u Hrvatskoj. Za pojedine tahografe koji su licencirani i rađeni prema Uredbi više ne postoji zastupnik koji moze dati ugovor u EU, a kamoli u RH, pa se postavlja pitanje da li te kamione više nije moguće registrirati samo u Republici Hrvatskoj dok se mogu ispitivati u ostatku svijeta ? Čemu iznimka za digitalne i pametne tahografe ako im je svrha ista. Svi tahografi bez obzira na marku i tip se rade prema Provedbenoj Uredbi 799/2016 i ne smiju odstupati od nje ako su certificirani kao takvi. Nije prihvaćen S obzirom na prirodu i svojstva analognih tahografa, smatramo da je potrebna konstantna opskrba stručnim znanjem i opremom od strane njegovog proizvođača odnosno njegova ovlaštenog zastupnika za područje Republike Hrvatske kako bi se osigurao ispravan rad navedenih tahografa.
21 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. U članku 8. prijedloga, predlažemo brisanje stavka 2. Nije prihvaćen Nacrtom navedenog zakona kao uvjet za izdavanje dozvole za obavljanje poslova radionice za tahografe smatramo da je nužno imati kanal s obzirom na prirodu i narav poslova koje obavlja radionica, a kako bi se osigurali sigurni i adekvatni uvjeti rada u istoj.
22 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Komentar na članak 8. prijedloga, podstavak 10.: Iz ovog prijedloga očito je davanje „javne ovlasti“ privatnim tvrtkama u području dobivanja dozvola za obavljenje poslova tahografske radionice. Mi kao ovlašteni predstavnik proizvođača tahografa Stoneridge za Republiku Hrvatsku izričito se protivimo takvom prijedlogu Zakona jer smo mišljenja da je nedupustivo da kao ravnopravna članica EU prisiljavamo potencijalne nove i postojeće radionice u Hrvatskoj na ovisan položaj o dvoje predstavnika najvećih proizvođača tahografskih uređaja na tržištu Europe i Republike Hrvatske. Čudno kako unatrag devet godina, pa čak i prije samog ulaska Hrvatske u EU, takva suluda i protuustavna odredba nikome nije pala napamet do danas. Iz ovog prijedloga vidi se jedino interes očuvanja „tržišne“ pozicije jednog predstavnika velikog proizvođača tahografa i tahografske opreme. Ovakve odredbe nemaju čak niti treće zemlje, a kamoli druge članice EU, pa se ovim prijedlogom izravno krše poduzetničke slobode unutar EU. U prijevodu bi to značilo da distributeri iz drugih zemalja EU nisu kompetentni, pa se postavlja pitanje dali ce sva njihova vozila koja prolaze kroz Hrvatsku morati na ispitivanje tahografa ? U slovenskom modelu čak niti ne postoji ugovor sa predstavnicima, zastupnicima, distibuterima (privatnim firmama) već osiguranje procedura postupanja se dokazuje na temelju dodijeljene državne akreditacije izdane od nadležne akreditacijske agencije ..... Po pitanju isključivo popravaka analognih tahografa, morate imati ugovor sa proizvođačem istog, što je jedino i logično. Sve druge radnje kao što su ispitivanje, aktivacija, ugradnja, plombiranje i dr. možete obavljati na svim vrstama i svim markama tahografskih uređaja koje posjeduju tipno odobrenje. Pojam “odgovarajući odnos” nije definiran. Smisao samog odnosa sa proizvođačem, predstavnikom ili distirbuterom u poslovima vezanim uz tahograf jest da je radionici i njenim tehničarima dostupna procedura i dokumentacija vezana za njihovo stručno obavljanje poslova vezanih uz tahografe. Smisao je da radionice koriste certificirane dijelove te da ne mogu ugrađivati, popravljati ili ispitivati uređaje koji nisu certificirani putem ERCA - e. Članak 14. Zakona bi trebao biti bitan i stoga da se osigura da u RH postoje kvalitetne tahografske radionice koje odrađuju posao prema važećim procedurama proizvođača, što i Uredba 165/2014 zahtjeva, i da se spriječi bilo kakva manipulacija u tahografskim radionicama. Problem je što pogrešna tumačenja Zakona, zbog njegove nedorečenosti, ostavljaju mogućnost manipuliranja, što jedna privatna tvrtka obilato koristi. Očito je interes da se samo toj, jednoj i jedinoj privatnoj tvrtki u RH može netko javiti da otvori radionicu za tahografe, i kada se gledaju glavni uvjeti za dobivanje dozvole, ostavljate prostor da jedna ili dvije privatne tvrtke (a ne Ministarstvo) odlučuju o tome tko smije imati radionicu i kojim poslovima se ta radionica smije baviti. To je u suprotnosti sa Uredbom 165/2014 kojoj je cilj sigurnost tahografa i njegovog sustava, kako bi se poboljšala sigurnost u prometu i omogućilo pravedno tržišno natjecanje. Uredba 165/2014 ne ograničava rad tahografskih radionica po proizvođačima tahografa, jer su za iste propisane konstrukcijske i ostale značajke prema vrstama tahografa, te se za iste izdaje tipno odobrenje. U Hrvatskoj imamo trenutno dva zastupnika tahografskih uređaja, a što je sa ostalim markama tahografa s obzirom da ih se po prijedlogu ne smije niti ispitivati pa čak niti zamijeniti sa drugim, bez ugovora sa zastupnikom kojeg nema u Hrvatskoj? Nije prihvaćen Pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku koja podnese zahjtev za izdavanje dozvole za obavljanja poslove radionice za tahografe te koja ispunjava uvjete propisane Zakonom, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdaje dozvolu te je ista ovlaštena obavljati one poslove koje su određene dozvolom.
23 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Predlažemo da se predložena odredba podstavka 10. pobriše u potpunosti. Predlažemo novu odredbu: „ima na odgovarajući način uređen odnos sa jednim od proizvođača ili ovlaštenih zastupnika ili distributera tahografa vezano za postupak i poslove koje obavlja“ Nije prihvaćen Nacrtom predmetnog zakona proširen je krug subjekata s kojima je moguće imati uređen odnos vezano za postupak i poslove koje radionica obavlja.
24 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Stupne dizalice se koriste u većini kamionskih servisa, te su kao takve prihvatljive kao oprema tahografskih radionica Nije prihvaćen Nacrtom navedenog zakona kao uvjet za izdavanje dozvole za obavljanje poslova radionice za tahografe smatramo da je nužno imati kanal s obzirom na prirodu i narav poslova koje obavlja radionica, a kako bi se osigurali sigurni i adekvatni uvjeti rada u istoj.
25 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Predlaže se tekst članka 14. stavka 1. podstavka 5. važećeg Zakona izmjeniti na način da piše: "ima kanal ili navoz ili stupne dizalice" Nije prihvaćen Nacrtom navedenog zakona kao uvjet za izdavanje dozvole za obavljanje poslova radionice za tahografe smatramo da je nužno imati kanal s obzirom na prirodu i narav poslova koje obavlja radionica, a kako bi se osigurali sigurni i adekvatni uvjeti rada u istoj.
26 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 8. Predlažemo da se ispitni valjci kao pozicija/mjerno mjesto mjerenja konstante vozila (i određivanja statičkog radijusa pogonskih kotača) ne izbace iz upotrebe. Naime, u cijeloj EU je u upotrebi cijeli niz tipno odobrenih mjerila za ova mjerenja koja uredno funkcioniraju. I u Hrvatskoj su nam poznate najmanje tri stanice za tehničke preglede koje koriste ovakav tip mjerenja konstante vozila (imaju i stazu ali mogu mjeriti i na valjcima). Uobičajeno je riječ o valjcima za mjerenje kočne sile na obodu kotača (premda to mogu biti i potpuno nezavisni valjci) na koje se postavlja mjerna oprema za mjerenje. U usporedbi s klasičnim mjernim stazama ovakav tip mjerenja ima manju mogućnost ljudske greške jer se rotacija valjaka automatski zaustavlja nakon pređene mjerne udaljenosti, ali je metoda istodobno manje realna radi neprirodnije elastične deformacije guma (guma se deformira i time relativno proklizava u dvije dodirne površine – između gume i dva valjka) u odnosu na prirodnu deformaciju gume na ispitnoj stazi. Ipak, najvažnijim držimo da je riječ o mjernim uređajima koji imaju tipno odobrenje na području EU, koji se redovno umjeravaju svake godine pri DZM i nema potrebe da se takvi uređaji odjednom proglase nepodesni i izbace iz upotrebe. Prihvaćen Prihvaća se.
27 Marko Udovičić PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 9. Odličan prijedlog, po meni osobno malo čak i prebalg jer bi trebalo uvesti ovaj „prekršaj“ u odredbe kaznenog Zakona i tražiti za direktora i vlasnika tahografske radionice kaznu bezuvjetnog zatvora u trajanju minimalno 10 godina. To je dobro i tahografskoj radionici kojoj „šeču“ kartice tehničara po Srbiji jer niste uveli pojam „mobilna kartica“, pa stoga nisu niti u prekršaju. Iz ovg prijedloga se jasno vide smjernice predlagatelja da uopće nije bitno kako je posao ispitivanja napravljen, več samo kako suzit „ljevak“ da ide u pravom smjeru. Šta je sa prekršajnim odredbama za tehničare? One su Vama kao i kompletna ova struka nebitne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 9. Komentar na odredbe članka 15. važećeg Zakona: Vezano za odredbe o ukidanju dozvole za poslove radionice za tahografe, potrebno je osigurati provedbu članka 24. stavka 6. Uredbe br. 165/2014 na način da se uvede institut privremenog ili trajnog povlačenja odobrenja za rad tehničara ili same radionice na zakonom određeni rok odnosno trajno. Naime, tehničari radionice su u mogućnosti napraviti manipulacije bez znanja radionice odnosno postupiti suprotno procedurama i zakonskim odredbama, pa treba razmotriti uvođenje prekršajnih sankcija i za tehničare u prekršajnim odredbama Zakona. Nije prihvaćen Smatramo da su nacrtom ovoga Zakona prekršajne odredbe u pogledu obavljanja poslova radionica za tahografe propisane na odgovarajući način.
29 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 10. Najveći dio, gotovo sve što je novim tekstom predloženo već postoji u postojećem SOTAH sustavu, osim obveznog unosa dviju fotografija na ispitnoj stazi (ili valjcima). Zašto se ovo predlaže? Najveća boljka tahografskih radionica u Republici Hrvatskoj je da se pojedina ispitivanja tahografa ili ne obavljaju ili se obavljaju na raznim parkiralištima, skladištima tj. nedozvoljenim lokacijama koje nisu odobrene lokacije radionica. To pojedine radionice koriste kako bi odlaskom do prijevoznika u njegovo dvorište zalijepile potrebne naljepnice i plombe po tahografu i vozilu te na taj način bez mjerenja fiktivno odradile ispitivanje tahografa. Postavljenjem dviju fotografija u SOTAH sustav i pridruživanje istih predmetu ispitivanja tahografa vozilo bi se jednoznačno prepoznalo da je bilo na ispitnoj stazi i da se ispitivanje obavilo na propisanoj lokaciji. Stoga bi fotografiranje trebalo odraditi na takav način da se osim vozila s registracijskim oznakama prepozna i lokacija na kojoj je ispitivanje obavljeno – mjerna staza ili unutrašnjost radionice (STP). Prije 15-tak godina sličan sustav uveden je u sve stanice za tehnički pregled vozila i njime se vrlo uspješno suzbilo nekorektno ponašanje pojedinaca koji su obavljali tehničke preglede bez prisutnog vozila u STP. Držimo da bi uvođenje ovakvog sustava značilo vrlo veliki korak naprijed u procesu ispravnog ispitivanja tahografa u Republici Hrvatskoj, kako po pitanju sigurnosti prometa na cestama, korektnog odnosa prema prijevoznicima da uistinu dobiju uslugu koju i plate, smanjenja mogućnosti manipulacije s tahografskim sustavom jer bi se sva vozila uistinu pregledavala ali i korektnog rada radionica za tahografe. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog razmotrit će se prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona.
30 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 10. Predlažemo da posljednja alineja prvog stavka bude proširena i glasi: - svim provedenim ispitivanjima tahografa što uključuje najmanje sljedeće podatke: osnovne identifikacijske podatke o vozilu, prijevozniku i vrsti ispitivanog tahografa, podatke o svim relevantnim tehničkim detaljima ispitivanog vozila i tahografa te najmanje dvije fotografije vozila na ispitnoj stazi za vrijeme ispitivanja tahografa na kojima se mogu prepoznati pozicija i okolina vozila i registracijska oznaka vozila. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog razmotrit će se prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona.
31 Marko Udovičić PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Treba uvesti umjesto tri godine periodično izobrazbu tehničara tahografske radionice, na najaviše 6 mjeseci a posebno za analogne tahografe. Za tahografe na sajlu nebi bilo loše čak i mjesečna obnova znanja. Samo nek ide business. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Komentar na novi prijedlog odredbe članka 18. stavka 3. stavka 5. Zakona Smatramo da je edukacija tehničara potrebna za svaki novi tip tahografa a periodičnu obnovu već izdanih uvjernja smatramo nepotrebnom jer su tehničari radionice za takve tipove tahografa ranije osposobljeni i u svakodnevnom radu koriste procedure proizvođača z ate tipove tahografa. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog razmotrit će se prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona.
33 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Članak 18. stavak 3. alineja 5. važećeg Zakona predlažemo brisati u cijelosti. Umjesto toga novi članak 18. stavak 3. alineja 5. glasi: Stručnu osposobljenost kod jednog od proizvođača tahografa ili ovlaštenog zastupnika ili distributera proizvođača tahografa koji posjeduju tipna odobrenja, a što se dokazuje potvrdom o stručnoj osposobljenosti za pojedinu vrstu tahografa Nije prihvaćen S obzirom na prirodu i svojstva tahografa, smatramo da je potrebna konstantna opskrba opremom i stručnim znanjem od strane njegovog proizvođača odnosno njegova ovlaštenog zastupnika za područje Republike Hrvatske kako bi se osigurao ispravan rad navedenih tahografa.
34 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. U članku 18. stavku 3. važećeg Zakona, predlažemo brisati alineju 4. u cijelosti U sadašnjoj praksi to je organizirala jedna privatna tvrtka u suradnji sa samo jednom srednjom školom u Hrvatskoj. Jedino se moglo pristupiti školovanju preko privatne tvrtke koja je osiguravala opremu i termine edukacije. U prijevodu su ponekad znali zakazati termine za 9 mjeseci od prijave. Nažalost, na toj edukaciji se spominje zadnji tahografski uređaj proizveden 1998. godine. Digitalni tahografi uopće ne postoje, a o pametnima nećemo uopće razgovarati. Mi kao predstavnik proizvođača Stoneridge smo htjeli dati opremu, materijale, procedure istoj toj Ustanovi ali rečeno nam je da se obratimo tvrtki s kojom oni imaju “ekskluzivni ugovor”. Nažalost ova loša odredba ide u korist opet samo jednoj privatnoj tvrtki jer njome ima uvid u sve nove zahtjeve i pokušaje otvaranja tahografskih radionica. Svugdje u EU je dovoljna edukacija prema vrstama tahografa kod jednog od proizvođača tahografa. Nije prihvaćen Pravilnikom o radionicama za tahografe propisano je da program školovanja za ispitivanje i ugradnju tahografskih uređaja odobrava ministarstvo nadležno za obrazovanje, te nije propisano ograničenje broja ovlaštenih pravnih subjekata za provođenje navedenog programa.
35 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Potrebno je u cijelom Zakonu zamijeniti riječ “kartica prijevoznika” za “kartica poduzeća” iz razloga što je takav naziv na kartici i što je naziv kartice tako definiran odredbama članka 2. stavka 2. točke j. Uredbe 165/2014. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog razmotrit će se prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona.
36 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Nema potrebe preuzimati podatke pomoću kartice poduzeća, ako je s karticom radionice već preuzet podatak. Stavak 10. nije potreban iz razloga što se svaki ključ za skidanje podataka može namjestiti da skida podatke od i do određenog perioda. Što kada je prijevoznik npr. s druge strane države ili iz druge države, koliki je dodatni trošak ili koliko se dodatno komplicira rjesavanje kvara i nastavak puta? Ako se svi podaci stavljaju u SOTAH zasto ih je potrebno stavljati na dodatni medij ? Na koji nacin se regulira potvrda ukoliko nije moguće skinuti podatke ? Nije prihvaćen Smatramo da je u slučajevima uklanjanja ili demontaže tahografa nužno izvršiti preuzimanje podataka karticom radionice kako bi se izvršilo pohranjivanje podataka u središnji informacijski sustav za prikupljanje, obradu i čuvanje tahografskih podataka, ali i karticom prijevoznika kako bi i vlasniku vozila ti isti podaci bili dostupni.
37 TAHO-ST d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. U većini slučajeva jedinica u vozilu se mijenja kada je pokvarena/oštećena u takvoj mjeri da iz nje radionica uopće ne može iščitati podatke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 TAHO-ST d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Ovlašteni tahografski tehničar bi trebala biti osoba koja je završila dodatan program usavršavanja odraslih za ispitivanje uređaja za bilježenje u cestovnom prometu u srednjoj školi. Po sadašnjem zakonskom rješenju svatko nestručan može raditi ova školovanja što je dovelo do pada kvalitete ispitivanja i servisiranja tahografa. Nije prihvaćen Pravilnikom o radionicama za tahografe propisano je da program školovanja za ispitivanje i ugradnju tahografskih uređaja odobrava ministarstvo nadležno za obrazovanje, te nije propisano ograničenje broja ovlaštenih pravnih subjekata za provođenje navedenog programa.
39 TAHO-ST d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. U članku 18. stavku 3, alineja 3 mijenja se i glasi: - stručnu osposobljenost za ispitivanje tahografa što se dokazuje uvjerenjem o završenom školovanju izdanom od srednje škole koja ima program za edukaciju odraslih iz područja ispitivanja uređaja za bilježenje u cestovnom prometu propisanom od strane ministra uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja Nije prihvaćen Pravilnikom o radionicama za tahografe propisano je da program školovanja za ispitivanje i ugradnju tahografskih uređaja odobrava ministarstvo nadležno za obrazovanje, te nije propisano ograničenje broja ovlaštenih pravnih subjekata za provođenje navedenog programa.
40 Vagotehna d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Procedure kod zamijene tahografa su propisane Uredbom pa ih nije potrebno mijenjati. Podaci sa tahografa se u večem broju slučajeva nisu u mogučnosti presnimiti zbog neispravnosti pojedinog segmenta tahografa ili tahografa u cijelosti. Ujedno, vozači ne posjeduju sa sobom karticu poduzeća a ukoliko im se dogodi na proputovanju kvar ili slično, zbog kojeg bi trebalo raditi zamijenu, nastaje problem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Premda niti jedan ovaj stavak u stvari ne bi trebao postojati u Zakonu jer je procedura zamjene tahografa propisana Uredbom, držimo da onda treba navesti i treći, najčešći slučaj kada se postojeći podaci ne mogu kopirati sa stare jedinice vozila jer je ista na neki način oštećena – memorija se ne da kopirati jer je jedinica vozila „mrtva“, ne radi prednji interface, ne radi utor za kartice, potrošila se baterija interne memorije, vozilo je doživjelo prometnu nesreću pa je uređaj oštećen itd. Razloga ima mnogo i jedinica vozila se najčešće mijenja kada se dogodi oštećenje. Prema prvobitnom prijedlogu ovih stavaka radionica bi uvijek morala kopirati podatke, a to najčešće nije moguće. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog razmotrit će se prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona.
42 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Prijedlog novog teksta stavaka 9., 10. i 11.: (9) Ako je to fizički moguće, u slučaju uklanjanja ili demontaže tahografa iz vozila, radionica je dužna s uređaja presnimiti podatke koji su na njemu zabilježiti korištenjem kartice radionice i pohraniti podatke u središnji informacijski sustav za prikupljanje, pohranjivanje, obradu i čuvanje tahografskih podataka. (10) Ako je to fizički moguće, u slučaju uklanjanja ili demontaže tahografa iz vozila, radionica je dužna s uređaja presnimiti podatke koji su na njemu zabilježiti korištenjem kartice prijevoznika i te podatke predati prijevozniku. (11) U slučaju fizičke nemogućnosti presnimavanja podataka s demontiranog tahografa radionica je prijevozniku dužna izdati potvrdu o nemogućnosti preuzimanja podataka. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog razmotrit će se prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona.
43 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. Ovlašteni tahografski tehničar bi trebala biti osoba koja je nakon završene najmanje srednje škole tehničkog smjera (propisano je da to budu promet, elektrotehnika i strojarstvo) završila dopunsku nastavu u srednjoj školi po dodatnom programu usavršavanja i osposobljavanja odraslih osoba iz programa usavršavanja i osposobljavanja za ispitivanje uređaja za bilježenje u cestovnom prometu. Ova dopunska nastava bi polaznike trebala upoznati s osnovama mjeriteljstva, načinima mjerenja osnovnih fizikalnih veličina bitnih u prometu, upoznati ih s mjernom nesigurnošću, tolerancijama i greškama te na kraju uputiti u osnove mjerenja koeficijenta vozila, upoznavanja načina podešavanja tahografa, utjecaja pojedinih parametara vozila na koeficijent vozila te osnove mjerenja tahografa na vozilima. Nakon toga bi svatko mogao reći da zna osnove mjeriteljstva vezano uz tahografe na vozila. Sadašnjim zakonskim rješenjem nije propisano koja obrazovna institucija radi takva školovanja (u prijašnjem verziji Zakona je barem postojao navod da se to radi po programu kojeg propisuje ministar uz suglasnost Ministarstva obrazovanja). Samo je propisano da se stručna osposobljenost „dokazuje uvjerenjem o osposobljavanju“. Na ovaj način svatko može raditi ova školovanja što se na terenu uistinu i događa. Razna učilišta po cijeloj Hrvatskoj koja najblaže rečeno ponekad niti ne znaju izgovoriti riječ „tahograf“, a kamoli ispričati kako taj uređaj radi, napisali su programe po kojima vrše školovanje odraslih i osposobljavaju ih za ovlaštene tehničare. Naravno, samo na papiru i školovanja su gotova za jedan dan. Takvi ljudi niti znaju ispitivati tahograf niti znaju značenje zakonskog mjeriteljstva niti znaju utjecaj svoje greške na sigurnost prometa na cestama. Stoga predlažemo da se ovo školovanje omogući i propiše samo u srednjim školama kako bi se zadržala ozbiljnost ovog mjeriteljskog posla. Nije prihvaćen Pravilnikom o radionicama za tahografe propisano je da program školovanja za ispitivanje i ugradnju tahografskih uređaja odobrava ministarstvo nadležno za obrazovanje, te nije propisano ograničenje broja ovlaštenih pravnih subjekata za provođenje navedenog programa.
44 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 11. U članku 18., stavku 3., postojeća alineja 3 se mijenja i glasi: - stručnu osposobljenost za zakonsko ispitivanje tahografa, a što se dokazuje uvjerenjem o završenom školovanju izdanom od nadležne srednje škole koja ima program za edukaciju odraslih u području ispitivanja uređaja za bilježenje u cestovnom prometu Nije prihvaćen Pravilnikom o radionicama za tahografe propisano je da program školovanja za ispitivanje i ugradnju tahografskih uređaja odobrava ministarstvo nadležno za obrazovanje, te nije propisano ograničenje broja ovlaštenih pravnih subjekata za provođenje navedenog programa.
45 Panturist d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 12. U članku 12. prijedloga, stavku 1. alineja 2 predloženo je da javna ovlast izdavatelja kartica obuhvaća „uslugu prikupljanja, pohranjivanja, obrade i čuvanja tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu“. Prema tumačenju navedenog prijedloga prijevoznicima se, umjesto rasterećenja od administrativnih nameta samo dodaju nove obaveze slanja tahografskih podataka u središnji informacijski sustav. Obrazloženje: - Uredbom (EZ) br.561/2006 u članku 10. točka 5. definirano je čuvanje evidencije radnog vremena vozača što je i preneseno u Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13, 36/15 i46/17) - Uredbom (EZ) br.561/2006 definirano je na koji je način prijevoznik dužan dostaviti podatke nadzornom službeniku: „izravno ili na daljinu iz prostorija poduzeća“. - Uredbom (EU) br. 165/2014 je u članku 9. stavku 6. među ostalim stoji: „nadzorna tijela mogu pohranjivati podatke samo dok traju provjere na cesti. Podaci se brišu najkasnije tri sata nakon razmjene, osim ako podaci upućuju na moguću manipulaciju ili zloupotrebu tahografa. Proslijeđeni se podaci brišu ako, tijekom provjere na cesti koja neposredno slijedi, manipulacija ili zloupotreba nisu potvrđene.“ S obzirom na navedeno nije nam jasno zbog čega se inzistira na centralnom sustavu prikupljanja podataka kada je postojećim zakonskim propisima čitav način razmjene podataka definiran. Radi se ujedno o prekomjernom prikupljanju podataka što nije u skladu s GDPR. Predlažemo brisanje ove alineje. Nije prihvaćen Smatramo da je prikupljanje, pohranjivanje, obrada i čuvanje tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu nužno kako bi se poboljšali radni uvjeti rada i sigurnost cestovnog prometa te povećala učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona.
46 APP d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 12. U članku 12. prijedloga, stavku 1. alineja 2 predloženo je da javna ovlast izdavatelja kartica obuhvaća „uslugu prikupljanja, pohranjivanja, obrade i čuvanja tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu“. Prema tumačenju navedenog prijedloga prijevoznicima se, umjesto rasterećenja od administrativnih nameta samo dodaju nove obaveze slanja tahografskih podataka u središnji informacijski sustav. Obrazloženje: - Uredbom (EZ) br.561/2006 u članku 10. točka 5. definirano je čuvanje evidencije radnog vremena vozača što je i preneseno u Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13, 36/15 i46/17) - Uredbom (EZ) br.561/2006 definirano je na koji je način prijevoznik dužan dostaviti podatke nadzornom službeniku: „izravno ili na daljinu iz prostorija poduzeća“. - Uredbom (EU) br. 165/2014 je u članku 9. stavku 6. među ostalim stoji: „nadzorna tijela mogu pohranjivati podatke samo dok traju provjere na cesti. Podaci se brišu najkasnije tri sata nakon razmjene, osim ako podaci upućuju na moguću manipulaciju ili zloupotrebu tahografa. Proslijeđeni se podaci brišu ako, tijekom provjere na cesti koja neposredno slijedi, manipulacija ili zloupotreba nisu potvrđene.“ S obzirom na navedeno nije nam jasno zbog čega se inzistira na centralnom sustavu prikupljanja podataka kada je postojećim zakonskim propisima čitav način razmjene podataka definiran. Radi se ujedno o prekomjernom prikupljanju podataka što nije u skladu s GDPR. Predlažemo brisanje ove alineje. Nije prihvaćen Smatramo da je prikupljanje, pohranjivanje, obrada i čuvanje tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu nužno kako bi se poboljšali radni uvjeti rada i sigurnost cestovnog prometa te povećala učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona.
47 Autotrans d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 12. U članku 12. prijedloga, stavku 1. alineja 2 predloženo je da javna ovlast izdavatelja kartica obuhvaća „uslugu prikupljanja, pohranjivanja, obrade i čuvanja tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu“. Prema tumačenju navedenog prijedloga prijevoznicima se, umjesto rasterećenja od administrativnih nameta samo dodaju nove obaveze slanja tahografskih podataka u središnji informacijski sustav. Obrazloženje: - Uredbom (EZ) br.561/2006 u članku 10. točka 5. definirano je čuvanje evidencije radnog vremena vozača što je i preneseno u Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13, 36/15 i46/17) - Uredbom (EZ) br.561/2006 definirano je na koji je način prijevoznik dužan dostaviti podatke nadzornom službeniku: „izravno ili na daljinu iz prostorija poduzeća“. - Uredbom (EU) br. 165/2014 je u članku 9. stavku 6. među ostalim stoji: „nadzorna tijela mogu pohranjivati podatke samo dok traju provjere na cesti. Podaci se brišu najkasnije tri sata nakon razmjene, osim ako podaci upućuju na moguću manipulaciju ili zloupotrebu tahografa. Proslijeđeni se podaci brišu ako, tijekom provjere na cesti koja neposredno slijedi, manipulacija ili zloupotreba nisu potvrđene.“ S obzirom na navedeno nije nam jasno zbog čega se inzistira na centralnom sustavu prikupljanja podataka kada je postojećim zakonskim propisima čitav način razmjene podataka definiran. Radi se ujedno o prekomjernom prikupljanju podataka što nije u skladu s GDPR. Predlažemo brisanje ove alineje. Nije prihvaćen Smatramo da je prikupljanje, pohranjivanje, obrada i čuvanje tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu nužno kako bi se poboljšali radni uvjeti rada i sigurnost cestovnog prometa te povećala učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona.
48 HUST PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 12. Da li to znači da će svi prijevoznici morati dostavljati svoje podatke u središnji informacijski sustav? Ako je to točno, prvo ne razumijemo zašto se izmjenom ovog Zakona proširuje već dodijeljena javna ovlast izdavatelju kartica? Javna ovlast je stečena po postojećem Zakonu i u njoj je navedeno što je obuhvaćeno javnom ovlašću. Sada se ta ista ovlast, temeljem ovog akta jednostavno proširuje i na prikupljanje, pohranjivanje, obradu i čuvanje svih tahografskih podataka. Ako se ovakva odredba usvoji to bi odmah značilo dodatni financijski/kadrovski teret za sve prijevoznike u Republici Hrvatskoj jer ih se obvezuje da osim vlastitog kopiranja i čuvanja podataka propisanih Uredbom (EZ) br. 561/2006 u članku 10. točki 5. i ovim Zakonom u članku 9., stavku 2., sada imaju i dodatnu obvezu – dostave svih tih podataka u središnji informacijski sustav. Umjesto da se prijevoznike rastereti od raznih administrativnih obveza, ovakvom odredbom im se novim nacionalnim propisom nameće dodatna obveza i smanjuje njihova konkurentnost. Također ne razumijemo čemu uspostava središnjeg informacijskog sustava za sve tahografske podatke u RH. Pa to ne postoji u niti jednoj državi EU i niti jedna država to od svojih prijevoznika ne zahtjeva (niti smije). Ovakav sustav samo predstavlja mogućnost centralnog nadgledanja radnih aktivnosti svih vozača iz ureda nekog inspektora, umjesto da se prava kontrola provodi na cesti ili prostorijama prijevoznika. Uostalom, i u samoj Uredbi (EZ) br. 561/2006 se kaže da je prijevoznik dužan osigurati dostupnost tih podataka ako ih nadzorni službenik zatraži – izravno ili na daljinu iz prostorija poduzeća. Dakle, Uredba uopće ne predviđa nikakav centralni sustav gdje bi nadzorni službenik pregledom podataka iz svog ureda imao na uvid sve tahografske podatke (niti je to tako praktično moguće jer postoji cijeli niz situacija koji se mogu objasniti drugom dokumentacijom). Nadalje, Uredbom (EU) br. 165/2014 je u članku 9. stavku 6. među ostalim predviđeno da „nadzorna tijela mogu pohranjivati podatke samo dok traju provjere na cesti. Podaci se brišu najkasnije tri sata nakon razmjene, osim ako podaci upućuju na moguću manipulaciju ili zloupotrebu tahografa. Proslijeđeni se podaci brišu ako, tijekom provjere na cesti koja neposredno slijedi, manipulacija ili zloupotreba nisu potvrđene.“ Dakle, i propisi EU-a, tj. Uredba, ima intenciju, predviđa da nikakva inspekcija ne smije čuvati prijevozničke podatke. To su podaci prijevoznika i samo njegovi podaci. Oni ih u slučaju potrebe moraju dati na uvid inspekciji ali ih ova, ako je sve ispravno s vozačem/vozilom ne smije zadržati više od tri sata. Umjesto poštivanja ovih odredbi mi uvodimo centralni sustav nadzora za sve! Kazne za nedostavljanje ovih podataka su također drakonske. Nemojmo zaboraviti da je najveći broj hrvatskih prijevoznika male tvrtke u kojima je vlasnik ujedno i vozač ili u kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe (ne govorimo o svega nekoliko desetaka dobro organiziranih i velikih javnih prijevoznika u RH) koji niti redovno prate propise i niti imaju vremena i infrastrukturu da se bave novim administrativnim zahtjevima. A kazna za ne dostavljanje ovih podataka je propisana (članak 17. ovog Zakona) na iznos 25.000 do 50.000 kn za pravnu osobu ili obrtnika, od 15.000 do 25.000 kn za odgovornu osobu i od 7.000 do 15.000 kn za vozača. Držimo da su vrijednosti svih napisanih kazni jednostavno previsoke i nerealne. Molimo zakonodavca da bude malo realniji i uoči koliko je ovo nepotrebno opterećenje. Predlažemo brisanje druge alineje u stavku 1.ovog članka. Nije prihvaćen Smatramo da je prikupljanje, pohranjivanje, obrada i čuvanje tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu nužno kako bi se poboljšali radni uvjeti rada i sigurnost cestovnog prometa te povećala učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona.
49 Panturist d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 15. Vezano uz komentar na članak 12. predlažemo brisanje Nije prihvaćen S obzirom na to da komentar na članak 12. nije prihvaćen, posljedično tome iz istog razloga se ne prihvaća ni ovaj prijedlog.
50 APP d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 15. Vezano uz komentar na članak 12. predlažemo brisanje Nije prihvaćen S obzirom na to da komentar na članak 12. nije prihvaćen, posljedično tome iz istog razloga se ne prihvaća ni ovaj prijedlog.
51 Autotrans d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 15. Vezano uz komentar na članak 12. predlažemo brisanje Nije prihvaćen S obzirom na to da komentar na članak 12. nije prihvaćen, posljedično tome iz istog razloga se ne prihvaća ni ovaj prijedlog.
52 HUST PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 15. Upravo se iz ovog stavka vidi tendencija i namjera zakonodavca za uspostavom središnjeg informacijskog sustava za obradu tahografskih podataka – da iz ureda, kontrolom tahografskih podataka na računalu, na jednostavan način zadovolji kvantitativne zahtjeve Uredbe koja propisuje obveznu kontrolu u prostorijama prijevozničkih poduzeća. On bi uvidom u podatke svih prijevoznika na računalu, umjesto odlaskom u prijevozničku tvrtku lako zadovoljio ove zahtjev. Predlažemo brisanje predložene nadopune. Nije prihvaćen Smatramo da je prikupljanje, pohranjivanje, obrada i čuvanje tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu nužno kako bi se poboljšali radni uvjeti rada i sigurnost cestovnog prometa te povećala učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona.
53 TAHO-ST d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 15. Provjere sukladnosti s uredbom 561/2006 (kako je u samoj Uredbi navedeno) provode se analizom zapisnih listova (tahografskih listića), podataka koji su zabilježeni pomoću uređaja za bilježenje ili kartice vozača, ukupne ručne evidencije i ispisa ili, ako to ne postoji, analizom svih ostalih popratnih dokumenata kojima se opravdava nepridržavanje odredaba. Kako se uvid u podatke koji su preneseni u središnji informacijski sustav može smatrati izvršenom provjerom kada ne obuhvaća uvid u ostale podatke koji ne mogu biti preneseni, a spadaju u evidenciju radnog vremena? Nadalje uredbom je dana mogućnost prijevozniku da se popratnim dokumentima opravda. Je li takva mogućnost predviđena i ovdje? Nije prihvaćen Uvidom u podatke koji su preneseni u središnji informacijski sustav je samo jedna od načina provjere usklađenosti sa Zakonom.
54 TAHO-ST d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 15. Predlažemo brisanje riječi "ili uvidom u podatke koji su preneseni u središnji sustav za obradu tahografskih podataka". Nije prihvaćen Uvidom u podatke koji su preneseni u središnji informacijski sustav je samo jedna od načina provjere usklađenosti sa Zakonom.
55 Panturist d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 17. Smatramo da su predložene kazne previsoke i da iste ne treba podizati. Generalno rečeno, prijevoznike treba rasteretiti raznih financijskih davanja pa makar to bili i prekršaji, a ne ih dodatno opterećivati ovako visokim kaznama. Nije prihvaćen Opća svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija jest da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekršaj, te da se počinitelji prekršaja ubuduće tako ponašaju. Smatramo da visina kazne koja je propisana osigurava opću svrhu propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija.
56 APP d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 17. Smatramo da su predložene kazne previsoke i da iste ne treba podizati. Generalno rečeno, prijevoznike treba rasteretiti raznih financijskih davanja pa makar to bili i prekršaji, a ne ih dodatno opterećivati ovako visokim kaznama. Nije prihvaćen Opća svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija jest da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekršaj, te da se počinitelji prekršaja ubuduće tako ponašaju. Smatramo da visina kazne koja je propisana osigurava opću svrhu propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija.
57 Autotrans d.d. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 17. Smatramo da su predložene kazne previsoke i da iste ne treba podizati. Generalno rečeno, prijevoznike treba rasteretiti raznih financijskih davanja pa makar to bili i prekršaji, a ne ih dodatno opterećivati ovako visokim kaznama. Nije prihvaćen Opća svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija jest da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekršaj, te da se počinitelji prekršaja ubuduće tako ponašaju. Smatramo da visina kazne koja je propisana osigurava opću svrhu propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija.
58 HUST PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 17. Mislimo da su sve kazne drakonske. U odnosu na prošli Zakon sve kazne su narasle za nekoliko puta (najviše vozač – čak 5 puta u nekim odredbama). Ovo nema nikakvog smisla, pogotovo u ovom tržišnom trenutku kada je prijevozništvo na koljenima jer nema putnika/tereta, jer cijena goriva neprekidno fluktuira (raste), kada na tržištu nema vozača pa se uvoze iz Indije, Nepala ili Filipina i kada je cijela transportna industrija potpomognuta poticajima države da preživi. Podizati kazne prijevoznicima, odgovornim osobama i samim vozačima je kontraproduktivno i nitko ih kao takve neće moći platiti. Na ovaj način, s ovim povećanim cijenama, samo otvarate vrata koruptivnom ponašanju i zaobilaženju naplate istih. Predlažemo da visine kazni za prekršaju ostanu barem na nivou prošlog Zakona. Nije prihvaćen Opća svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija jest da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekršaj, te da se počinitelji prekršaja ubuduće tako ponašaju. Smatramo da visina kazne koja je propisana osigurava opću svrhu propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija.
59 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 17. - U važećem zakonu nije propisana kazna za nekorištenje Sustava za središnju obradu tahografskih podataka (SOTAH) od strane radionica za tahografe, sukladno posebnom propisu (članak 9. stavak 5. ZRVMR) - Sve kaznene odredbe iz ZRVMR - a bi trebalo izraziti u eurima, s obzirom da Hrvatska od 1.1.2023. uvodi euro kao valutu - U članak 13. stavak 1. važećeg Zakona bi trebalo dodati i pametne tahografe, a prijedlogom nije obuhvaćeno - U članku 6. stavku 2. važećeg Zakona treba unijeti ispravnu formulaciju iz Direktive 2002/15 o organizaciji radnog vremena mobilnih radnika i treba pisati „Radno vrijeme se prekida stankom u trajanju od najmanje 30 minuta ako radno vrijeme traje između šest i devet sati, ili u trajanju od 45 minuta, ako radno vrijeme iznosi sveukupno više od devet sati (sada pogrešno piše „zbroj do tada obavljenih radnih sati“) - U članku 10. važećeg Zakona treba dodati opciju (novi stavak 3.) što vozač kod sebe treba imati kada upravlja vozilom koje je opremljeno pametnim tahografom - U članku 11. važećeg Zakona treba izmijeniti tekst na način da piše „od onih propisanih odredbama ovoga Zakona i propisanih odredbama Uredbe 561/2006“ (vidjeti odredbe članka 11. Uredbe 561/2006) Djelomično prihvaćen U odnosu na komentar članka 11. važećeg Zakona, napominjemo da se uredbe Eurospke unije, kada stupe na snagu, direktno primjenjuju na sve države članice.
60 TAHO-ST d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 17. Predlažemo brisanje treće alineje u stavku 1. Nije prihvaćen Smatramo da je prikupljanje, pohranjivanje, obrada i čuvanje tahografskih podataka u središnjem informacijskom sustavu nužno kako bi se poboljšali radni uvjeti rada i sigurnost cestovnog prometa te povećala učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona, te navedena prekršajna odredba je nužna kako bi se osigurala provedba navedenog te smatramo da propisana visina novčane kazne osigurava opću svrhu propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija.
61 Tahograf d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 17. Smatramo da su predložene kazne previsoke i da iste ne treba podizati. Generalno rečeno, prijevoznike treba rasteretiti raznih financijskih davanja pa makar to bili i prekršaji, a ne ih dodatno opterećivati ovako visokim kaznama. Nije prihvaćen Opća svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija jest da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekršaj, te da se počinitelji prekršaja ubuduće tako ponašaju. Smatramo da visina kazne koja je propisana osigurava opću svrhu propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija.
62 ROBERT ŠTEFANAC PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 17. Predlažem da se uvede obaveza zamjene tahografskog uređaja te pripadajuće sonde u koliko se nadzorom utvrdi da se vozilo nedvojbeno kretalo a tahografski uređaj nije zabilježio vožnju. Kako su metode manipulacija takve da se redovnim ispitivanjem tahografa ne može utvrditi postojanje iste u tahografu, potrebno je ukloniti manipulirani uređaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 27. Komentar na članak 48. stavak 1. podstavak 7. Nije moguće koristiti u tahografu isteklu karticu jer tahograf ne prihvaća takvu karticu. Izbrisati tekst – ili je istekla. Nije prihvaćen Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva, u članku 27. stavku 2. propisana je navedena zabrana.
64 TAHO-ST d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 27. U ovim vremenima kada je obavljanje bilo koje gospodarske djelatnosti opterećeno kao nikada do sada, u novijoj povijesti, povećanje kazni može se shvatiti kao nebriga vladajućih i javnog sektora za probleme gospodarstvenika. Nije prihvaćen Opća svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija jest da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekršaj, te da se počinitelji prekršaja ubuduće tako ponašaju. Smatramo da visine kazne propisane ovim prijedlogom zakona osiguravaju opću svrhu propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija.
65 TAHO-ST d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA  O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O                RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I          UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 27. Predlažemo ostaviti kazne kakve su bile u starom Zakona. Nije prihvaćen Opća svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija jest da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekršaj, te da se počinitelji prekršaja ubuduće tako ponašaju. Smatramo da visine kazne propisane ovim prijedlogom zakona osiguravaju opću svrhu propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija.
66 HUST PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 30. Predlažemo brisanje 2. stavka ovog Prijedloga Zakona. Ne vidimo razlog zašto se one tahografske radionice koje se tek spremaju otvoriti ne bi prilagodile tehničkim uvjetima iz novog Zakona. Osim toga, jedina veća razlika koja nastupa je da nemogućnost otvaranja radionice koja ima navoz umjesto kanala za pregled donjeg postroja vozila. To samo znači da će se nekom omogućiti da slijedećih pet godina radi s navozom, a ne izgradi kanal. Navozi su relikti prošlosti i nikakva ozbiljna struka ne dozvoljava da se vozila popravljaju (niti da se tahografi plombiraju na navozu). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 TAHO-ST d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 30. Nije propisano koji je to trenutak koji označava početak postupka odobrenja što znači da se može proizvoljno tumačiti. Nije prihvaćen Zakon koji uređuje upravni postupak određuje trenutak pokretanja upravnog postupka.
68 TAHO-ST d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 30. Predlažemo brisanje 2. stavka ovog Prijedloga. Nije prihvaćen Pravna sigurnost te načelo legitimnih očekivanja stranaka su jedne od najviših pravnih vrednota, stoga je izrazito važno da pravni subjekti unaprijed znaju s kojim pravnim posljedicama mogu računati, te da imaju potrebno vrijeme da svoje ponašanje usklade sa zakonom i podzakonskim propisima.