Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedlog Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VETERINARSKA AMBULANTA HRVACE za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PRIJAVE 1. Za veterinare koji se nalaze u sustavu, a imaju ovlasti tražiti potvrdu o nekažnjavanju(presumpcija nevinosti). 2.Preslik osobne iskaznice za veterinare da se vidi adresa stanovanja, neki veterinari stanuju i 200 kilometara udaljenosti od veterinarske organizacije. Nije prihvaćen 1. U prijedlogu Natječaja traži se: „Uvjerenje od nadležnog suda za pravnu osobu i veterinare koji će obavljati ili obavljaju poslove službenih aktivnosti u području zdravlja životinja, da se protiv istih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti ne stariju od 30 dana.“ Odnosi se na veterinare koji će obavljati ili obavljaju poslove službenih aktivnosti u području zdravlja životinja jer u tim aktivnostima provode javne ovlasti, stoga se primjenjuje isti kriterij kao i za prijem u državnu službu. 2. Adresa stanovanja ovlaštenih veterinara nije kriterij za ocjenu ponude veterinarske organizacije. Tekstom Natječaja propisano je: „Dostupnost usluge u smislu udaljenosti ambulante veterinarske organizacije od administrativnog središta jedinice lokalne samouprave koja je predmet natječaja (najbliža udaljenost mjerena HAK interaktivnom kartom)“
2 Dražen Zuković za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PRIJAVE Toč. 11- dopuniti „Podnositelj ponude je DUŽAN dostaviti Izjavu u kojoj navodi da je raspored ovlaštenih veterinara naveden u natječajnoj dokumentaciji u skladu s ostalim aktivnostima veterinarske organizacije, uključujući i eventualni raspored ovlaštenih veterinara u DT-a (Tablično prema rasporedu po jedinicama i prioritetu Povjerenstvu na uvid).“ Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća s obzirom na to da su natječaji za delegirana tijela u nadležnosti Državnog inspektorata Republike Hrvatske, a iz odredbi ovog Natječaja razvidno je da se od veterinarske organizacije traže podatci za djelatnike koji će obavljati poslove službenih aktivnosti u području zdravlja životinja.
3 Dražen Zuković za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PRIJAVE Toč. 1.2. Ostali podaci o ponuditelju: Dopuniti : „Ponude vlasnički povezanih tvrtki bit će diskvalificirane“. U slučajevima kada se na jednoj JLS natječu dva ili više ponuditelja, a vlasnički su povezane ovlaštene veterinarske organizacije u okruženju jednog od ponuditelja koje sudjeluju u Natječaju. Toč. 8. Brisati: „kopija Ugovora o djelu“ Ugovori o djelu, gdje isti doktor veterine može na ugovor o djelu raditi kod tri, četiri ili više subjekata, te postoji vrlo velika mogućnost zlouporabe takve zakonske regulative na način da se osoba doktora veterinarske struke „iznajmi" samo za potrebe imena i kvalifikacije, dok u stvarnosti posao rade pod-obrazovani i nestručni kadrovi, budući je tako Poslodavcu, sudioniku natječaja (ponuditelju) jeftinije. Toč.11. - Djelomično brisati. Navedena točka prijave ima smisla jedino u slučaju kada se za pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj javi samo jedan ponuditelj. U slučajevima kada se jave dva ili više ponuditelja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave - NEMA. Razlog je primjena „Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju“ (NN:181/2003). Navedena obveza iz toč.11., u smislu zadržavanja prijavljenog broja djelatnika tijekom cijelog vremena trajanja Ugovora o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a.: (III. Sadržaj i način izrade prijave, 3.Prijava, toč.11.), je u koliziji sa navedenim Pravilnikom. Njegovom primjenom dovodi se u pitanje poslovanje/egzistencija onih veterinarskih organizacija za koje je po provedenom Natječaju, Povjerenstvo utvrdilo da je u prednosti, jer kao ponuditelj, sukladno podnesenoj dokumentaciji, ima veći broj veterinara u odnosu na brojno stanje uvjetnih grla životinja od drugog ponuditelja za istu JLS. Povoljniji ponuditelj primjenom načela većeg koeficijenta broja veterinara u slučajevima kada na jednoj JLS imamo dvije ili više ovlaštenih veterinarskih organizacija, po isteku 30 dana od sklapanja Ugovora o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a, aktivira se instrument o odabiru OVO, te ostaje navedenim odabirom bez farmi (uvjetnih grla) za koje se natjecao. Posljedica je nesklad u prihodima i rashodima te izgledan raskid Ugovora o radu sa djelatnicima ovlaštene veterinarske organizacije, koja je, iako povoljniji ponuditelj, Izjavama izgubila posjednike životinja, a potencijalno i raskid Ugovora o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a, te nužno raspisivanje novog Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih istim člankom od strane MPUVSH-a. Financijsku korist imaju one ovlaštene veterinarske organizacije koje se javljaju na Natječaj, znajući unaprijed da im broj bodova, odnosno, načelo većeg koeficijenta broja veterinara, nije presudan za ocjenu Povjerenstva kao najpovoljnijeg ponuditelja, jer su iste već ranije sklopile dogovor sa novim posjednicima ili su posjednici, Izjavom, vezani iz ranijih godina za njih. Način na koji se ostvaruje Natječajem je da ponuditelj podnese prijavu na sve ili dio općina odnosno naselja u JLS-e. Zatim većinu svojih veterinarskih djelatnika raspodjeljuje na mjesta gdje očekuje druge ponuditelje, dok mu je u isto vrijeme dovoljno jedno naselje, najčešće u sjedištu neke od općina JLS-a u kojem se nalazi veterinarska stanica/ambulanta samog ponuditelja. Na istoj će ostvariti veći broj bodova od drugih ponuditelja, koji nisu u istoj JLS-e. Potom stječe pravo na dodjelu poslova javnih ovlasti nakon provedenog Natječaja od strane MPUVSH-a za predmetnu JLS za koju se natjecao, te će Izjavom, u zakonom propisanom roku, preuzeti posjednike bez obzira u kojem se naselju, općini ili županiji nalazili. Rezultat je da ista može obavljati poslove javnih ovlasti propisanih člankom 109.stavkom 3. na gospodarstvima, sa minimalnim, propisanim brojem djelatnika za veterinarsku organizaciju, bez obveza, odnosno, dodatnog zapošljavanja djelatnika na određeno, neodređeno ili ugovorima o djelu, iako se radi o povećanom obimu poslova koje su odabirom preuzele (Izjavama se obuhvate velike farme uz zadržavanje minimalnog broja veterinarskih djelatnika, te se na taj način dovodi u pitanje kvaliteta obavljenih poslova u provođenju Naređenih mjera). U praksi imamo i mnoštvo slučajeva kada OVO niti nije na području JLS-a, za koju se Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109.st.3. ZOV-a provodio, a sjedište istih ponekad je udaljeno i više od stotinu kilometara (u dolasku i odlasku) od farmi na kojima rade poslove provođenja Naređenih mjera temeljem ishođenih, unaprijed dogovorenih „Izjava“ sa posjednicima. (pr. slučajevi teških kršenja propisanih postupaka u obavljanju poslova prilikom provođenja Naređenih mjera). Djelomično prihvaćen Toč 1.2. NE PRIHVAĆA SE Tekstom Natječaja propisano je: „Prijave mogu podnijeti veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje udovoljavaju propisanim posebnim uvjetima za obavljanje veterinarske djelatnosti, na temelju članka 109. stavka 11. Zakona o veterinarstvu i sve uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti („Narodne novine“, broj 103/13, 130/14 i 9/19)." Toč. 8. PRIHVAĆA SE S obzirom na uvjete vezano uz kvalitetu i broj ovlaštenih veterinara, propisano Zakonom i podzakonskim aktima, tekstom Natječaja te zahtjevima Ugovora koji se sklapaju s ovlaštenim veterinarskim organizacijama u slučaju povjeravanja poslova javnih ovlasti iz članka 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu pod točkom 8. „kopija Ugovora o djelu“ brisati će se iz teksta Natječaja. Toč. 11. NE PRIHVAĆA SE Upravo je broj doktora veterinarske medicine jedan od osnovnih kriterija za ocjenu ponude. Navedena obveza iz točke 11., u smislu zadržavanja prijavljenog broja djelatnika tijekom cijelog vremena trajanja Ugovora o povjeravanju poslova iz članka 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu upravo onemogućava manipuliranje s prijavom većeg broja djelatnika samo iz razloga kako bi ponuda bila povoljnija. Jasno je kako poslove iz članka 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu obavljaju doktori veterinarske medicine, koji mogu biti zaposleni u bilo kojoj veterinarskoj organizaciji, stoga nikako ne stoji obveza nadležnog tijela za brigu/poslovanju/egzistenciji određenih veterinarskih organizacija. Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju upravo omogućava posjednicima da pod istim uvjetima obavljanja poslova iz članka 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu, odaberu drugu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
4 Dražen Zuković za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA Odlomak 2.i 4. Sustav bodovanja i procjene kvalitete ponude uzimajući u obzir brojno stanje životinja i broj farmi za svaku pojedinu JLS-a, na kojoj je raspisan natječaj, u slučajevima kada se za istu JLS-e natječu dvije ili više ovlaštenih veterinarskih organizacija - ima smisla samo u slučajevima kada se neće primjenjivati „Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju“ (NN:181/2003). Veterinarske organizacije koje su sklopile Ugovor o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a, temeljem navedenog prava na odabir ovlaštene veterinarske organizacije, „ispisom“ posjednika OPG-a, ostaju bez farmi/gospodarstava, za koje su stekle bodove, iako imaju veći broj veterinara u odnosu na brojno stanje uvjetnih grla životinja. Sukladno obvezi zadržavanja prijavljenog broja djelatnika tijekom cijelog vremena trajanja Ugovora o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a.: (III. Sadržaj i način izrade prijave, 3.Prijava, toč.11.), dovodi se u pitanje poslovanje/egzistencija veterinarskih organizacija za navedeno razdoblje u slučajevima kada na jednoj JLS imamo dvije ili više OVO , te se, nakon sklapanja Ugovora o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a , u tijeku 30 dana aktivira instrument o odabiru OVO. Druga veterinarska organizacija koja nije dobila prednost Povjerenstva u bodovanju. a koju su posjednici odabrali kao ovlaštenu organizaciju („Izjavom“), može raditi provođenje mjera Naredbom na gospodarstvima sa minimalnim propisanim brojem djelatnika za veterinarsku organizaciju, bez obveza, odnosno, dodatnog zapošljavanja djelatnika na određeno, neodređeno ili ugovorima o djelu, radi povećanog obima poslova, čak i u slučaju kada nije na području JLS-a, za koju se Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109.st.3. ZOV-a, provodio.(Slučajevi teških kršenja u obavljanju poslova prilikom provođenja Naređenih mjera). Sjedište istih ponekad je udaljeno i više od stotinu kilometara (u dolasku i odlasku). Točka b. Nedosljednost prijedloga Nacrta Natječaja za dosjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109.st.3. , jer u sustavu bodovanja u navedenom „Obrascu za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu“ koji se nalazi u Prilogu III. ovoga Natječaja te je njegov sastavni dio, u tablici bodovanja veterinarske organizacije, naziva i kratkog opisa troška - NEMA, odnosno broj bodova u skladu sa uvjetima radnog odnosa za „Ugovor o djelu“! Nejasno je zašto se sada uvodi bodovanje kod oblika zapošljavanja na određeno vrijeme (veterinari i veterinarski tehničari) u Natječaju za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109.st.3. ZOV-a, kada Vlada RH ima namjeru kroz novi Zakon o radu, isto destimulirati, jer je Republika Hrvatska po udjelu tih nesigurnih ugovora u samom vrhu u Europi. Prema sadašnjim zakonskim odredbama, ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa se iznimno. U ovom slučaju moguća je zlouporaba od strane OVO-a u smislu većeg broja privremenog zapošljavanja veterinarskih djelatnika na određeno vrijeme i/ili na ugovore o djelu, unatoč stvarnim potrebama, a samo za potrebe Natječaja, odnosno, isključivo radi stjecanja što više bodova na Natječaju za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109.st.3. ZOV-a. Zapošljavanja na određeno vrijeme u ovu svrhu, trajala bi koliko traje i vrijeme od početka Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109.st.3. ZOV-a, pa do Odluke o dodjeli javnih ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti MPUVSHA-a. Nepotrebno je provoditi bodovanje (kojeg inače nema u obrascu) za oblik zapošljavanja Ugovora o djelu, kada je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (NN 52/21) nastupila izmjena/dopuna, te se tako u čl.14. st. 4. navodi, da se „za određene poslove drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa iz st.3. ovog članka, KADA NIJE MOGUĆE OVLASTITI VETERINARSKU ORGANIZACIJU, UPRAVA MOŽE OVLASTITI I DOKTORE VETERINARSKE MEDICINE KAO FIZIČKE OSOBE, pod uvjetima propisanim člankom 31.st 2. Uredbe (EU) 2017/625“ Ugovori o djelu, nisu ugovori o radu, te isti doktor veterine može na ugovor o djelu raditi kod tri, četiri ili više subjekata, te postoji vrlo velika mogućnost zlouporabe takve zakonske regulative na način da se osoba doktora veterinarske struke „iznajmi" samo za potrebe imena i kvalifikacije, dok u stvarnosti posao rade pod-obrazovani i nestručni kadrovi, budući je tako Poslodavcu, sudioniku natječaja jeftinije. Nadalje, stavljaju se u neravnopravan položaj subjekti koji svojim radnicima plate sva davanja na plaću, od onih koji " iznajme" doktora veterine za potrebe ispunjavanja zakonskog minimuma. Ugovor o djelu, se lakše raskida od ugovora o radu, nema potrebne elemente trajnosti, te postoji ogromno polje za zlorabu, na način da ti tako angažirani radnici, uopće ne sudjeluju u radnom procesu i naređenim mjerama. Nije prihvaćen Natječajem je jasno propisano da Povjerenstvo odabire najpovoljniju ponudu na temelju sustava bodovanja i procjene kvalitete ponude u smislu tehničke i financijske sposobnosti te kadrovske opremljenosti i organizacijskih sposobnosti za provedbu dodijeljenih poslova uzimajući u obzir brojno stanje životinja i broj farmi za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj kao i da u slučaju kad Povjerenstvo utvrdi kako dva ili više ponuditelja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave ostvaruju jednak broj bodova, prednost ima ponuditelj koji je dostavio ponudu koja ima veći broj veterinara u odnosu na brojno stanje uvjetnih grla životinja. Nije jasno iz komentara koji bi se trebali kriteriji u natječaju primjenjivati, ako ne navedeni. Natječaj upravo potiče zapošljavanje na neodređeno vrijeme jer se boduju sa više bodova djelatnici zaposleni na neodređeno vrijeme i to sa dva boda više tako da ponuditelj koji zapošljava djelatnike na određeno vrijeme mora imati tri puta više djelatnika da bi ostvario veći broj bodova, a samim time i povećava si i troškove poslovanja tako da ne stoji primjedba da oni koji zapošljavaju na neodređeno vrijeme imaju povećane troškove i upitnu egzistenciju. Isto tako ponuditelj mora zadržati istu kvalitetu za cijelo vrijeme trajanja ugovora, a ugovori na određeno ne mogu trajati sedam godina te im je na taj način otežano i ispunjenje ugovora.
5 Damir Agičić za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., Prilog III - Obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu Broj uvjetnih grla se ne može bodovati neovisno od broja potpisanih važećih Izjava o odabiru. Netko može na terenu imati veliki broj UG, a da mu poslove temeljem Izjave radi druga veterinarska organizacija. Dok izjave vrijede, one se moraju uzeti u obzir. Dakle, treba dodati broj UG na farmama na kojima se obavljaju zahvati - temeljem lokacije/općine i temeljem izjave! Nije prihvaćen Odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju ("Narodne novine" broj 181/03 i 145/08) propisano je da posjednik životinja pravo odabira ovlaštene organizacije ima u razdoblju od 1. do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Ugovor se sukladno odredbama članka 109. stavka 3. zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/2013, 148/2013, 115/2018 i 52/2021) sklapa na sedam godina tako da posjednik sedam puta može izabrati drugu ovlaštenu organizaciju, a i ne mora. Budući da nije moguće točno predvidjeti hoće li posjednici svoje pravo iskoristiti ili ne, ovaj se prijedlog ne prihvaća. Tablica se popunjava u skladu s odredbama Natječaja i stanjem podataka na dan 1. u mjesecu u kojem je Natječaj raspisan, a odnosi se na broja uvjetnih grla vrsta goveda, kopitara, svinja, ovaca i koza u JRDŽ-u na jedinici lokalne samouprave. Bodove ostvaruje u slučaju da su se na jedinicu lokalne samouprave javile dvije ili više veterinarskih organizacija samo ona veterinarska organizacija koja ima veći koeficijent broja veterinara. Računaju se podatci svih jedinica lokalne samouprave za koje se organizacija javila na Natječaju, a u slučaju da veterinarska organizacija već obavlja poslove i na drugim jedinicama lokalne samouprave temeljem prijašnjih natječaja veterinarskoj organizaciji se uračunavaju i podatci uvjetnih grla na jedinicama lokalne samouprave na kojima već ima ugovor s ovim tijelom.
6 Grad Vrlika za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., Prilog III - Obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu Ad 1) Natječajem za raspodjelu poslova javnih ovlastih propisanih člankom 109. stavak 3. od 11. rujna 2019. godine ("Narodne novine" br. 85/19) dodatno se bodovala se i okolnost da tvrtka koja se javlja na natječaj ima sjedište najmanje 2 godine u JLS koja je predmet natječaja, a što je u predmetnom Nacrtu prijedloga izostavljeno. Na taj način su nepravedno u nepovoljan položaj stavljene domicilne veterinarske ambulante. Prijedlog: Uvrstiti odredbu i u novi tekst natječaja. Ad 2) Točkom 10. Tablice bodovanja veterinarske organizacije Veterinarska ambulanta koja je u jedinici lokalne samouprave može ostvariti maksimalno 10 bodova dok je Natječajem za raspodjelu poslova javnih ovlastih propisanih člankom 109. stavak 3. od 11. rujna 2019. godine ("Narodne novine" br. 85/19) taj broj bodova iznosio 12. Na taj način su nepravedno u nepovoljan položaj stavljene domicilne veterinarske ambulante, a trošak usluge krajnjim korisnicima se povećava. Prijedlog: Broj bodova Veterinarske ambulante koji je u JLS povećati na 15. AD 3) Točkom 20. Tablice bodovanja veterinarske organizacije određeno je bodovanje na način da se boduje broj uvjetnih grla po ovlaštenom veterinaru u organizaciji. Prijedlog je da se ista okolnost boduje tek u slučaju ako više ponuditelja ostvaruje jednak broj bodova. ( kao u Natječaju za raspodjelu poslova javnih ovlastih propisanih člankom 109. stavak 3. od 11. rujna 2019. godine ("Narodne novine" br. 85/19). Nije prihvaćen Ad 1) Navedeni kriterij bio je uvršten u ranije natječaje za dodjelu poslova javnih ovlastih propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, ali je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila mišljenje kako se navedeni kriterij „sjedište“ veterinarske organizacije ne smije koristiti kao povoljniji u postupku natječaja. Ad 2) Iz komentara nije razvidno na koji način se veterinarske organizacije koje imaju sjedište u jedinici lokalne samouprave za koju je raspisan Natječaj stavlja u nepovoljan položaj ako je razvidno da su zbog dostupnije usluge bodovani s više bodova. Ad 3) Mišljenja smo da je manji broj uvjetnih grla po ovlaštenom veterinaru omjer koji u svakom slučaju može ubrzati provođenje mjera propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, ali nije jedini niti presudan. Iz kriterija Natječaja je jasno propisano da Povjerenstvo odabire najpovoljniju ponudu na temelju sustava bodovanja i procjene kvalitete ponude u smislu tehničke i financijske sposobnosti te kadrovske opremljenosti te organizacijskih sposobnosti za provedbu dodijeljenih poslova uzimajući u obzir brojno stanje životinja i broj farmi za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj kao i da u slučaju kad Povjerenstvo utvrdi kako dva ili više ponuditelja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave ostvaruju jednak broj bodova, prednost ima ponuditelj koji je dostavio ponudu koja ima veći broj veterinara u odnosu na brojno stanje uvjetnih grla životinja.
7 Dražen Zuković za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3., Prilog III - Obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu Tablica I. bodovanja veterinarske organizacije : R.br. 6. i 7. i 20. Nedosljedan je dio u stupcu: „Broj bodova u skladu sa uvjetima“ pod rednim brojem 6: „Veterinar je zaposlen na neodređeno vrijeme“ , gdje se po djelatniku dodjeljuje isti broj bodova (3), kao i pod rednim brojem 7: „Veterinar je zaposlen na određeno vrijeme“, gdje mu se dodjeljuje tri (3) boda. Dok je pod rednim brojem 8: “Veterinarski tehničar je zaposlen na neodređeno“ po djelatniku dodjeljuje tri (3) boda, a pod rednim brojem 9: „Veterinarski tehničar je zaposlen na određeno vrijeme“ po djelatniku dodjeljuje jedan (1) bod, dakle vidljiva je razlika i što ju čini? U predmetnoj tablici nije predviđen, odnosno, naveden naziv, niti broj bodova za veterinarske djelatnike sa kojima je sklopljen radni odnos temeljem Ugovora o djelu, što je opisano u dijelu: V. OBRADA PRIJAVA, KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA u točci b. (Nedosljednost nacrta). R.br. 20. Broj uvjetnih grla po ovlaštenom veterinaru u organizaciji Bodovati DA - Naziv i kratki opis troška „Broj uvjetnih grla po ovlaštenom veterinaru u organizaciji“ , broj bodova u skladu sa uvjetima ima smisla jedino u slučaju kada se za pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj javi samo jedan ponuditelj. Bodovati NE - U slučajevima kada sudjeluju dva ili više ponuditelja za istu JLS, ali uz primjenu „Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju“ (NN:181/2003), samo na očigled izgleda opravdano s obzirom na broj bodova (veći broj veterinara/koeficijent!). Ovlaštene veterinarske organizacije koje su sklopile Ugovor o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a, temeljem prava na odabir ovlaštene veterinarske organizacije, „ispisom“ OPG-a, ostanu bez farmi/gospodarstava, za koje su stekle bodove na provedenom Natječaju za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109.st.3. ZOV-a, u obvezi su djelatnike, sukladno Ugovoru o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a (III. Sadržaj i način izrade prijave, 3.Prijava, toč.11.), zadržati cijelo vrijeme trajanja Ugovora o povjeravanju poslova iz čl.109.stavka 3. ZOV-a, uz izostanak prihoda. Nadalje, navedeni Pravilnik unaprijed omogućuje izbjegavanje zapošljavanje veterinara sukladno broju uvjetnih grla prema Natječaju, čime se umanjuju troškovi za one veterinarske organizacije koje se prijavljuju na Natječaj s minimalnim brojem veterinara prema „Pravilniku o uvjetima koje moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarske praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti“ ("Narodne novine", broj 103/13, 130/14 i 9/19) te ih navedena točka 20. ne zanima ! Isključivo radi stjecanja prava na epizootiološku jedinicu sa razlogom, što već unaprijed, imaju dogovore sa budućim prijepisnicima ili već postojećima, koji su već godinama kod njih (obveznici su provođenja NM), a nakon provedenog natječaja. PODNOŽJE : Tvrdnja označena sa **** u kojoj se u jednom dijelu navodi da se:“ Računaju podaci svih JLS za koje se organizacija javila na ovome Natječaju, a u slučaju da OVO VEĆ OBAVLJA POSLOVE I NA DRUGIM JLS TEMELJEM PRIJAŠNJIH NATJEČAJA OVO SE URAČUNAVAJU I PODACI UVJETNIH GRLA NA JLS NA KOJIMA VEĆ IMA UGOVOR S OVIM TIJELOM“ Pitanje je: Kako se i na koji način mogu uračunavati podaci iz prethodnih razdoblja/Ugovora? Djelomično prihvaćen Prihvaća se komentar da veterinar ne može na ugovor o djelu raditi kod tri, četiri ili više subjekata, te se isto tako prihvaća prijedlog da se smanji broj bodova na 1 za točku 7. Veterinar zaposlen na određeno vrijeme. Također brišu se dijelovi Natječaja u kojima se navode podatci za djelatnike zaposlene na Ugovor o djelu. U slučaju da ovlaštena veterinarska organizacija već obavlja poslove i na drugim jedinicama lokalne samouprave temeljem prijašnjih natječaja, broj uvjetnih grla na drugim JLS na dan novog natječaja zbraja se i dijeli s brojem prijavljenih doktora veterinarske medicine. Iz kriterija Natječaja je jasno propisano da Povjerenstvo odabire najpovoljniju ponudu na temelju sustava bodovanja i procjene kvalitete ponude u smislu tehničke i financijske sposobnosti te kadrovske opremljenosti i organizacijskih sposobnosti za provedbu dodijeljenih poslova uzimajući u obzir brojno stanje životinja i broj farmi za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj kao i da u slučaju kad Povjerenstvo utvrdi kako dva ili više ponuditelja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave ostvaruju jednak broj bodova, prednost ima ponuditelj koji je dostavio ponudu koja ima veći broj veterinara u odnosu na brojno stanje uvjetnih grla životinja.