Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 1. Naveden je pogrešan broj izdanja „Narodnih novina“ u kojima je objavljen Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva odnosno umjesto „Narodne novine“ 65/18 treba stajati „Narodne novine“ 89/2018. Prihvaćen Prihvaćeno
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 5. U članku 4. stavku 1. iza riječi „pomoćne“, umjesto riječi „usluga“ treba stajati riječ „usluge“. Prihvaćen Prihvaćeno.
3 TOMISLAV BORAS Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 6. Navedenim izmjenama Pravilnika stavkom 6. i 7. se uvodi obveza dostavljanja godišnjeg izvještaja funkcije usklađenosti u skladu s ESMA-inom smjernicom (ESMA35-36-1952). Smatramo da nema potrebe za direktnom implementacijom Smjernice u pravilnik. Ako uzmemo u obzir razlike u veličini društava na lokalnom tržištu i primijenimo načelo proporcionalnosti, smatramo da bi navedene obveze trebale ostati u formi smjernice. Nije prihvaćen Smjernice su izravno primjenjive i subjekti su dužni primjenjivati ih od kada je Hanfa izjavila suglasnost s istima; iste se primjenjuju uz načelo proprorcionalnosti, te sadržaj izvješća mora biti usklađen sa istima u mjeri u kojoj je to primjenjivo. To nije nova obveza, već je samo dodatno objašnjeno.
4 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 6. Vezano uz novi stavak 6. članka 5. koji glasi: „(6) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka funkcija usklađenosti dužna je izraditi u skladu s odredbama Smjernice 3. Smjernica o određenim aspektima zahtjeva u vezi s funkcijom praćenja (ESMA35-36-1952) i u istu uključiti sve primjenjive informacije iz navedene Smjernice u propisanom opsegu.“ Nije jasno definiran opseg informacija koje treba uključiti u Izvještaj o radu funkcije praćenja usklađenosti. Treba li Izvještaj sadržavati sve primjenjive informacije koje su propisane odredbama Smjernice 3. Smjernica o određenim aspektima zahtjeva u vezi s funkcijom praćenja (ESMA35-36-1952) ili je opseg primjenjivih informacija koje treba uključiti u Izvještaj propisan odredbom članka 5. Pravilnika. Djelomično prihvaćen U odnosu na komentar HUB-a, pojašnjeno je da u opseg izvještavanja treba uključiti sve primjenjive informacije.
5 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 6. Komentar na stavak 7: Može li se i dalje dostaviti cjeloviti izvještaj koji se dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci ili se mora izraditi zaseban izvještaj odnosno izvadak iz izvještaja usklađenosti cjelokupnog poslovanja kreditne institucije? Predlažemo da se i dalje ostavi mogućnost dostave cjelovitog izvještaja kako isti ne bi izgubio na razumljivosti budući da je pojedina područja teško razdvojiti imajući u vidu sličnost pojedinih poslova kreditne institucije i investicijskog društva. Prihvaćen U odnosu na ovaj komentar HUB-a, prihvatili smo da kreditne institucije mogu dostaviti cijeli izvještaj, ali da moraju posebno označiti dijelove koji se odnose na pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti.
6 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 7. Vezano uz članak 8., a s obzirom na to da nije izrijekom propisano kao kod Izvještaja iz čl. 5. ovoga Pravilnika, molimo pojašnjenje može li i izvještaj iz članka 8. stavka 7. Pravilnika biti integriran u izvještaj o usklađenosti cjelokupnog poslovanja kreditne institucije koji se odnosi na poslovanje kreditne institucije? Također predlažemo u novom stavku 8. ispraviti riječ „stane“ u riječ „strane“. Prihvaćen Prihvaćeno i dodatno pojašnjeno
7 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 8. U novom stavku 7. članka 9. umjesto riječi „pravilnika“ treba stajati riječ „članka“. Prihvaćen Prihvaćeno
8 HGK Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 8. Članovi Hrvatske gospodarske komore koji se bave poslovanjem i posredovanjem na financijskim tržištima, dostavili su sljedeći komentar na predmetni Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti (dalje: Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika): „U ranijim komentarima na Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja (dalje: Pravilnik) članovi su upozoravali na odredbu članka 9. stavka 5. točke 2. Pravilnika, koji navodi rok za dostavu izvještaja iz članka 5. stavka 6. istog Pravilnika. Naime, spomenuti stavak 6. uopće ne postoji u navedenom članku 5. Pravilnika. Sada, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika uvodi stavak 6. u članku 5., ali on opet ne govori o rokovima dostave izvještaja. S druge strane, u članku 9. stavku 5. točki 2. i dalje se, u ovom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika, poziva na rok iz članka 5. stavka 6. Slijedom navedenog, potrebno je ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika u članku 9. stavku. 5. točki 2. Pravilnika pozvati se na članak 5. stavak 4. istog Pravilnika u vezi roka dostave predmetnog izvještaja, ili zadati neki drugi odgovarajući rok dostave predmetnog izvještaja.“ Prihvaćen Pojašnjeno je da je rok za dostavu tog izvještaja isti kao za compliance izvještaj – do 31.3. za prethodnu godinu
9 Romana Đuračić Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 10. Predlažemo da se u novopredloženom članku 30.a u stavcima 1., 2., 3. i 5. koristi termin "proizvođač" umjesto "investicijsko drušvo". Primljeno na znanje Obzirom da članak transponira odredbe Direktive 2021/1269 referirajući se na odredbe ZTK u koje je Direktiva već prenesena, pozivanjem na odgovarajuće članke jasno je da se u kontekstu ovih odredbi radi o proizvođaču u smislu Zakona o tržištu kapitala.
10 TOMISLAV BORAS Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 10. Članak 30.a koji u stavku 2. i 7. uvodi obvezu društava da se utvrđuje „negative target market“ tj. za koga proizvod nije ako proizvod ne uzima u obzir čimbenike održivosti. Navedena dvostruka negacija nije logična jer navedeno implicira da nema obveze utvrđivanja negativnog ciljnog tržišta za financijske instrumente koji uzimaju u obzir čimbenike održivosti. Nije prihvaćen Navedeni članak ne uvodi obvezu utvrđivanja negativnog ciljanog tržišta, ona je već propisana Zakonom o tržištu kapitala (člankom 64. stavkom 2.) Člankom Pravilnika je upravo predviđen taj izuzetak – da se za one proizvode koji uzimaju u obzir čimbenike održivosti (ali samo one koji su kao takvi definirani u članku 2. točki 24. Uredbe (EU) 2019/2088) ne definira negativno ciljno tržište. S tim u vezi, upućujemo i na recital 7 predmetne direktive koja upravo tu intenciju objašnjava: „Kako bi se osiguralo da financijski instrumenti koji uključuju čimbenike održivosti ostanu lako dostupni i klijentima koji nemaju preferencije u pogledu održivosti, od investicijskih društava ne bi se trebalo zahtijevati da utvrde skupine klijenata s čijim potrebama, obilježjima i ciljevima financijski instrument koji uključuju čimbenike održivosti nije kompatibilan.“ Smatramo da je intencija i smisao Direktive dobro prenesen, što je potvrdio i MVEP
11 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća _______ godine donosi, Članak 10. Vezano uz novi članak 30.a stavak 2. koji glasi: (2) U okviru postupka utvrđivanja ciljanog tržišta, investicijsko društvo dužno je utvrditi sve skupine klijenata s čijim potrebama, obilježjima i ciljevima financijski instrument nije usklađen, osim ako se financijskim instrumentima uzimaju u obzir čimbenici održivosti. Iz ovako sročene odredbe se može zaključiti da u slučaju ponude financijskog instrumenta kojim se uzimaju u obzir čimbenici održivosti uopće ne postoji obveza utvrđivanja negativnog ciljnog tržišta. Kako smatramo da to nije bila intencija ove odredbe, predlažemo istu izmijeniti sukladno odredbama odgovarajuće Delegirane Direktive Komisije (EU) 2021/1269 o izmjeni Delegirane direktive (EU) 2017/593 u pogledu uključivanje čimbenika održivosti u obveze upravljanja proizvodima. Isti komentar se odnosi na stavak 7. ovoga članka. Nije prihvaćen Vidjeti prethodni komentar