Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s Uredbom (EU) br. 648/2012 i izradi izvještaja o usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2021/1883

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Područje primjene, Članak 1. U vezi s definiranjem subjekata na koje se primjenjuje obveza izrade i dostave EMIR Izvješća, a imajući u vidu da je nacrtom Pravilnika propisano da se spomenute obveze odnose i na „financijsku drugu ugovornu stranu koja prelazi prag poravnanja“, molimo pojašnjenje smatra li se obveznikom izrade i dostave EMIR Izvješća i subjekt - financijska druga ugovorna strana, konkretno kreditna institucija, koja koristi mogućnost da temeljem čl. 1. toč. 3. Uredbe 2019/834 o izmjeni Uredbe 648/2012 (EMIR Refit), kojom je u Uredbu 648/2021 dodan čl. 4a), ne izračunava svoju zbirnu prosječnu poziciju na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci. Naime, sukladno citiranoj odredbi, ako financijska druga strana ne izračuna svoje pozicije, između ostaloga, postaje podložna obvezi poravnanja iz čl. 4 Uredbe 648/2012 za sve ugovore o OTC izvedenicama, međutim nije jasno smatra li se i takav subjekt upravo „financijskom drugom ugovornom stranom koja prelazi prag poravnanja“. Nadalje, hoće li se odgovarajuće mijenjati Prilog 1- Godišnje izvješće o usklađenosti s odredbama uredbe (EU) br. 648/2012 (EMIR izvješće) budući se postojeći ne odnosi na kreditne institucije? Djelomično prihvaćen Članak 387. ZTK se odnosi na one ugovorne strane za čiji je nadzor zadužena Agencija, a kako je navedeno u stavku 1. istog članka: (1) Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, Agencija je imenovana nadležnim tijelom za nazor nad primjenom odredbi Uredbe (EU) br.648/2012 za sve subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a na koje su primjenjuju odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012, osim kreditnih institucija, za čiji je nadzor imenovana Hrvatska narodna banka. U tom smislu, kreditne institucije nisu dužne Agenciji dostavljati ovakva izvješća, već bi ista bile dužne dostavljati HNB-u kao svom nadležnom tijelu, ako bi HNB propisala obvezu dostavljanja ovakvih izvještaja. Da bi se dodatno pojasnio opseg primjene ovoga pravilnika, odredba članka 1. točke 1., prva alineja je dopunjena na sljedeći način: „-financijskih drugih ugovornih strana koji prelaze prag poravnanja za čiji nadzor je Hanfa ovlaštena“.
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Sadržaj i format EMIR Izvješća, Članak 3. Vezano uz stavak 7. koji glasi: „(7) Odgovornost za informacije navedene u Izvješću snosi osoba iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika za čiji se račun podnosi Izvješće, kao i sve osobe iz članka 7. ovoga Pravinika koje su potpisale izjavu o odgovornosti.“ Napominjemo da su osobe koje potpisuju izvješće specificirane u članku 4. stavak 2. nacrta ovoga Pravilnika te tako smatramo da je referenca na članak 7. pogrešna. Dodatno, predlažemo u istom stavku ispraviti riječ „Pravinika“ u riječ „Pravilnika“. Prihvaćen Prihvaća se