Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BELJE PLUS d.o.o. PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA SJEMENSKOG KUKURUZA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH RUSKOM INVAZIJOM NA UKRAJINU Belje plus d.o.o. kao veliki proizvođač sjemenskog kukuruza daje slijedeće primjedbe: Belje plus d.o.o. proizvodi sjemenski kukuruz na 336 ha. Uzimajući u obzir da je maksimalni iznos potpore po korisniku 35.000 EUR Belje plus d.o.o. bi ostvarilo potporu u iznosu od cca 780 kn/ha, a što je gotovo zanemariv iznos te se istim ne postiže značajnija svrha kojoj je potpora namijenjena. S obzirom da je NACRTOM PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA SJEMENSKOG KUKURUZA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH RUSKOM INVAZIJOM NA UKRAJINU predviđena potpora od 5.000 kn/ha, evidentno je da bi Belje plus d.o.o. kao veliki proizvođač ostvarilo značajno manju potporu (čak 6 puta) od predviđene po hektaru. Napominjemo da proizvodnja sjemenskog kukuruza zahtjeva značajan angažman radne snage u uklanjanju metlica, a koji se iz godine u godinu sve teže pronalazi. Kako bi se radovi izveli u agrotehničkom roku prinuđeni smo i na djelomičan uvoz radne snage. Navedena povećana potražnja za radnom snagom dovodi i do porasta cijene rada te samim tim i porasta troškova proizvodnje. Belje plus d.o.o. predlaže: 1. da se potpora dodjeljuje u iznosu od 5.000 kn/ha, bez maksimalnog ograničenja iznosa potpore na 35.000 EUR po korisniku. 2. da ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva manji od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu (7.500.000 HRK), jedinični iznos potpore po hektaru proporcionalno će se uvećati prijavljenim korisnicima koji zadovoljavaju kriterije. Držimo da će se ovim izmjenama postići pravičnija raspodjela sredstava i ostvariti svrha dodjeljivanja potpore odnosno zaustavljanje očekivanog drastičnog pada površina zasijanih sjemenskim kukuruzom. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu uređuje se dodjela državne potpore na temelju Komunikacije Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu slijedom agresije Rusije na Ukrajinu, koji je donesen 23. ožujka 2022. (C(2022) 1890) i objavljen u Službenom listu Europske unije. Kao posljedica geopolitičke krize koju je izazvala ruska agresija na Ukrajinu i njenog utjecaja na poljoprivredu Privremenim okvirom omogućena je dodjela potpore i poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje. Propisani limit potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje je 35 000 EUR po poduzetniku i trenutno je omogućena dodjela potpore do 31. prosinca 2022. Kao što je navedeno u točki 60. Privremenog okvira Komisija će sve odredbe istoga preispitati prije 31. prosinca 2022. uzimajući u obzir važna pitanja u području tržišnog natjecanja ili gospodarstva te međunarodne okolnosti. Ako bude potrebno, Komisija može dodatno objasniti svoj pristup određenim pitanjima.
2 GSU Hrvatsko sjeme PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA SJEMENSKOG KUKURUZA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH RUSKOM INVAZIJOM NA UKRAJINU, 1. UVOD Udruga sjemenara "Hrvatsko sjeme" daje sljedeće komentare: 1. Ukinuti predviđeni limit od 35.000€ po korisniku Predviđena vrijednost potpore od 7.500.000 kn dostatna je za cjelokupnu proizvodnju sjemena kukuruza u Hrvatskoj u 2022. bez smanjenja po korisniku. Naime, realno je očekivati da ukupna ovogodišnja proizvodnja ne prijeđe 1.400 ha. Posebice je nepravedno penalizirati tj. smanjivati potporu proizvođačima koji imaju proizvodnju veću od „zacrtanih“ 35.000 € ili 52-53 ha. Upravo ova skupina proizvođača jest temelj proizvodnje i jedina proizvodna baza gdje se realno može očekivati značajnije povećanje sjemenske proizvodnje kukuruza ubuduće. 2. Cjelokupnu vrijednost potpore raspodijeliti na proizvodnju sjemena kukuruza u 2022. Umjesto ograničenja maksimalnog iznosa predlažemo upravu suprotno – da se u slučaju nepotpunog iskorištenja namijenjenih sredstava što je vrlo vjerojatan scenario za 2022. (po formuli 1.500 ha x 5.000 kn/ha = 7.500.000 kn) sva namijenjena sredstva rasporede po zasnovanoj sjemenskoj proizvodnji u 2022. godini. 3. Jasno naglasiti da upotrijebljene „de minimis“ potpore nisu zapreka ostvarivanju ove potpore Ovo je navedeno u „propozicijama“ (gdje se navodi da se ova potpora može zbrajati…), ali trebalo bi biti jasnije i nedvojbeno naglašeno. 4. Dugoročna i sveobuhvatna mjera Smatramo da je ovo dobar početak oporavka proizvodnje sjemena kukuruza u Hrvatskoj i da će zaustaviti negativni trend. Pozitivne učinke osjetiti ćemo tek eventualno nagodinu. Važno je stoga da ovaj Program preraste u dugoročni program i to na način da, osim proizvodnje sjemena kukuruza, obuhvati svu proizvodnju biljnog reprodukcijskog materijala (sjemenarstvo i rasadničarstvo) – kako Udruga sugerira već duže vremena (od 2020. godine. naovamo). Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu uređuje se dodjela državne potpore na temelju Komunikacije Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu slijedom agresije Rusije na Ukrajinu, koji je donesen 23. ožujka 2022. (C(2022) 1890) i objavljen u Službenom listu Europske unije. Kao posljedica geopolitičke krize koju je izazvala ruska agresija na Ukrajinu i njenog utjecaja na poljoprivredu Privremenim okvirom omogućena je dodjela potpore i poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje. Propisani limit potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje je 35 000 EUR po poduzetniku i trenutno je omogućena dodjela potpore do 31. prosinca 2022. Kao što je navedeno u točki 60. Privremenog okvira Komisija će sve odredbe istoga preispitati prije 31. prosinca 2022. uzimajući u obzir važna pitanja u području tržišnog natjecanja ili gospodarstva te međunarodne okolnosti. Ako bude potrebno, Komisija može dodatno objasniti svoj pristup određenim pitanjima. Točkom 39. Privremenog okvira propisano je zbrajanje potpora i odredba je prenesena u Program. Potpore usklađene s privremenim okvirom ne smatraju se „de minimis“ potporama. Potpore dodijeljene temeljem ovoga Programa mogu se zbrajati sa npr. „de minimis“ potporama u slučaju istih prihvatljivih troškova i tada se dodijeljeni iznos „de minimis“ potpora uključuje u limit propisan Privremenim okvirom.