Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o provedbi tehničke zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE Smatramo da se u praktičnoj primjeni novog Pravilnika o provedbi tehničke zaštite, a u cilju pune primjene i postizanja odgovarajuće razine zaštite potrebno postići balans između uvedenih novih procesa i dokumentacije i same razine stručnosti i kvalitete izvedbe. Uvođenjem samo nove obvezne dokumentacije, te posljedično novim procesima, kako za pružatelje usluga, tako i korisnike rezultirati će povećanjem troškova, te posljedično rezultirati obavljanjem poslova od strane nelicenciranih tvrtki i obrta. Pravilnikom o provedbi tehničke zaštite ne razlikuje se podjela korisnika – na mikro i male tvrtke (čine 98,5% gospodarstva RH), srednje i velike tvrtke (koje čine samo 1.5% gospodarstva RH). Što će u praktičnoj primjeni ovog rezultirati da će se cijena dokumentacije skoro izjednačiti sa cijenom cijelog sustava tehničke zaštite i njegovom ugradnjom. To je tržišno neodrživa varijabla, povećanjem troškova kod malih i srednjih sustava 30-50% zbog dokumentacije i novih procesa (stručno-administrativni poslovi, novi troškovi pribave dokumentacije, nova zapošljavanja, edukacije, specijalizacije zaposlenika….). Kao posebnu kategoriju ističemo-privatne objekte, koji s obzirom na povećanje vrijednosti i svjesnosti građana Republike Hrvatske o važnosti zaštite, sve koriste više tehničku zaštitu. Imajući u vidu da je zaštita privatnih objekata sukladno drugim važećim propisima Republike Hrvatske izuzeta iz Zakona o privatnoj zaštiti predlažemo, izuzeće za licencirane pravne osobe i obrte od primjene Zakona o privatnoj zaštiti i vezanim propisa kod postavljana tehničke zaštite na privatnim objektima. Time bi se licenciranim pravnim osobama i obrtima osigurala ravnopravna tržišna utakmica sa drugim pravnim osobama i obrtima, a temeljem Ustava RH članak 14. i osiguranja jednakopravnog položaja na tržištu svim poduzetnicima (Ustav RH, članak 49. stavak 2.). Predlažemo, da se dokazivanje valjane pravne osnove uvede kao obveza za korisnika, te bi ona bila sastavni dio Ugovora o tehničkoj zaštititi (propisanog Zakonom o privatnoj zaštiti). Centralni tehnički nadzor-CTN kao tehnički automatizirani sustav ne zahtjeva prisutnost ljudskog faktora 24/7. Njegova osnovna namjena je isključivo zaprimanje tehničkih informacija o stanju sustava u cilju osiguravanja, pravovremenih servisnih usluga i osiguranja kontinuiteta procesa tehničke zaštite. Na temelju dobivene tehničke informacije iz CTN-a, a po odobrenju korisnika pruža se tehnička intervencija. Upotreba novih tehnologija, omogućuje korištenje usluga u cloudu i direktno omogućuje korisniku dobivanje informacija u realnom vremenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Euro Contego d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE Molimo obrazloženje članka 34. stavak (2) u kojem se traži da u dojavnom centru CDS-a rukovanje sustavima dojave moraju obavljati najmanje dvije osobe u smjeni. Naše dugogodišnje pružanje usluge s radom jednog djelatnika na CDS-u nije utjecalo na kvalitetu usluge te zašto se pružatelju usluge ne bi dopustila slobodna procjena broja djelatnika ovisno obujmu pružanja usluge . Prihvaćen Stavak 2. članka 34. mijenja se i glasi: „(2) U dojavnom centru CDS-a rukovanje sustavima dojave mora obavljati osoba – operater, koja ima dopuštenje Ministarstva.“ Dodaju se stavak 3. i 4. koji glase: „(3) U dojavnom centru CDS-a koji ima do 500 priključaka rukovanje sustavima dojave može obavljati jedna osoba - operater, dok se za svakih novih 500 priključaka mora osigurati dodatni operater. (4)Kod zaštite objekata I. i II. kategorije rukovanje sustavima dojave moraju obavljati najmanje dvije osobe - operateri. “ Dosadašnji stavci 3. – 10. postaju stavci 5. – 12. Prihvaća se obrazloženje prijedloga.
3 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Opće odredbe Poštovani g. Šegedin, g.Turkalj, S obzirom da mi je zadnji put na jednom zajedničkom eventu CEH-a g. Šegedin rekao da se javim na e-Savjetovanje, evo javljam se, ponovno i to sa zahtjevom da se nađemo i popričamo o tehničkoj zaštiti kako bi za sljedeći Zakon o privatnoj zaštiti i Pravilnik o provedbi tehničke zaštite prije e-Savjetovanja (koje i dalje tvrdim da je pro forme) stavili u e-Savjetovanje prijedlog Zakona i pravilnika kako to gledaju i razmišljaju inženjeri elektrotehnike jer koliko god dio tehničke zaštite bio dio sigurnosti, najvećim dijelom vezan je uz gradnju i elektrotehniku. Slobodno se javite za sastanak na 099/2119-566. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 2. Smatram da bi se kao pojmovi pravilnika i kao dio pravilnika trebalo uvrstiti: PSIM koji je sustav informacijskog upravljanja sustavima tehničke zaštite, integracijska platforma Isto tako trebalo bi ubaciti kibernetičku i informacijsku sigurnost jer je tehnička zaštita i jedan od segmenata informacijske sigurnosti (Zakon o informacijskoj sigurnosti Članak 8. stavak 2. spominje fizičku zaštitu, što je kod nas termin krivo prevodi s engleskog kao samo fizička zaštita, a zapravo se puno više radi o tehničkoj zaštiti) ž Detaljna objašnjenja imate u puno stranih knjiga, a evo samo što Vam google izbacuje: Physical security is the protection of personnel, hardware, software, networks and data from physical actions and events that could cause serious loss or damage to an enterprise, agency or institution. This includes protection from fire, flood, natural disasters, burglary, theft, vandalism and terrorism Prihvaćen U pojmovnik se dodaje pojam: „fizička zaštita informacijskih sustava – zaštita osoba, informacijske opreme i programa, komunikacija i podataka od fizičkih napada i aktivnosti koje mogu prouzročiti ozbiljni gubitak ili štetu pravnim i drugim osobama. Navedeno podrazumijeva zaštitu od požara, poplava, prirodnih katastrofa, provala, krađa, vandalizama i terorizma.“
5 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 2. Članak 2. pojam periferna zaštita 20. periferna zaštita - zaštita uzduž vanjske strane perimetra štićenog objekta ili javne i druge površine Pitanje/komentar Predlaže se brisanje ovog pojma jer ne postoji u svjetskoj stručnoj literaturi o sigurnosnim sustavima pojam koji bi se mogao povezati s njim, a dodatno nigdje se u Pravilniku ne spominje taj izraz pa nije potrebno da se definira pojmovnikom. _________________________________________________________________________________________ Članak 2. pojam snimak postojećeg stanja 29. snimak postojećeg stanja - evidentiranje zatečenog stanja s arhitektonsko - građevinskog, konstruktorskog i instalaterskog aspekta Predlaže se dopuna s: „i elektrotehničkog aspekta.“ Obrazloženje: Sustavi tehničke zaštite su bazirani na elektrotehničkoj struci. Nije prihvaćen Pojam “periferna zaštita” odnosi se na zaštitu vanjskog opsega same štićene građevine unutar cijelog perimetra zaštite koji podrazumijeva i neku vanjsku ogradu ili prostor.
6 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 2. Predlažemo dopuniti članak 2. stavak 1. u točki 30. na način da se precizira da se radi o uređajima ili elementima tehničke zaštite, a radi izbjegavanja mogućih dvojbi ili nejasnoća. Prihvaćen Sustav tehničke zaštite - oblik zaštite koji povezuje dva ili više uređaja ili elemenata tehničke zaštite u funkcionalnu cjelinu
7 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 3. Članka 3. stavak 2 i 3 – promijeniti na (2)Tehnička zaštita u privatnim stambenim objektima, prostorima i površinama te pokretninama ne podliježe pravilima iz ovog Pravilnika (3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ne provodi se inspekcijski nadzor Obrazloženje: Ako se zahtijeva da tvrtke s licencom za privatnu zaštitu moraju za privatne objekte raditi dokumentaciju i poštovati pravila iz ovog Pravilnika, dok nelicencirane tvrtke ugrađuju sustave tehničke zaštite u privatne objekte bez poštovanja obveza Zakona za privatnu zaštitu i ovog Pravilnika. Licencirane tvrtke se stavlja u neravnopravan tržišni položaj s obzirom da će njihove usluge zbog poštovanja Pravilnika biti skuplje i tržišno nekonkurentne. Time bi se licenciranim pravnim osobama i obrtima osigurala ravnopravna tržišna utakmica sa drugim pravnim osobama i obrtima, a temeljem Ustava Republike Hrvatske i to ustavnim načelom jednakosti (članak 14.) i ustavnom zapovijedi osiguranja jednakopravnog položaja na tržištu svim poduzetnicima ( članak 49. stavak 2.). Predlažemo: Licencirane treba staviti u istu poziciju sa nelicenciranim tvrtkama na privatnim objektima. __________________________________________________________________________________________ Članak 3. prijedlog dopune sa stavkom 4. Investitor/vlasnik ili korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da ispunjava uvjet valjane pravne osnove za objekt koji je predmet realizacije sustava tehničke zaštite. Obrazloženje: U tehničkoj zaštiti je često problem dobiti od investitora vlasnički list ili drugi način dokazivanja valjane pravne osnove jer ista obveza za korisnika nije taksativno navedena u Zakonu o privatnoj zaštiti ili drugim vezanim propisima. Smatramo stoga da je propisivanjem obveze vlasnika/korisnika u ugovoru za istinitost valjane pravne osnove jedini prihvatljiv način, kao što je primjer u drugim poslovnim aktivnostima. Prihvaćen Predlaže se kao stavak 3. članka 1. Pravilnika. “(1) Na provedbu tehničke zaštite u privatnim stambenim objektima, prostorima i površinama te pokretninama ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.” Također predlaže se brisati dosadašnji članak 3. Obrazloženje: Odredbom čl. 1. st. 3. Zakona propisano je da se predmetni Zakon odnosi na pravne osobe i obrte koje obavljaju javnu djelatnost, dok je uspostava privatne zaštite u privatne objekte prepuštena odabiru vlasnika. Prvobitna namjera čl. 3. bila je pojasniti takvu odredbu Zakona, pri čemu je istaknut i dio vezan za obvezu provedbe nadzora. Međutim, obzirom kako je ukazano, navedena odredba može imati diskriminatorni efekt, kako je i opisano, dovoljno je jasno propisati na koga se izrijekom ne primjenjuju odredbe ovog Pravilnika, dok same ovlasti za provedbu nadzora proizlaze iz navedenih zakonskih i podzakonskih odredbi. Djelomično se prihvaća. Predlaže se da članak 3., koji je prethodno brisan, temeljem prijedloga HCZ-a, a u svezi obveze dobivanja dokaza valjane pravne osnove glasi: “Prilikom potpisivanja ugovora o pružanju zaštite nekretnine ili pokretne stvari, investitor/vlasnik ili korisnik predočit će dokaz o postojanju valjane pravne osnove za objekt ili površinu koja je predmet ugovora.” Obrazloženje: Pravilnikom o provedbi tehničke zaštite ne mogu se uređivati međusobna prava i obveze dionika ugovora, ili nametati jednoj ili drugoj strani određene obveze, već je to dio obveznog odnosa osoba koje sklapaju ugovor. Međutim, može se propisati, sukladno odredbi čl. 6. st. 3. Zakona o privatnoj zaštiti da će korisnik predočiti dokaz o postojanju valjane pravne osnove prilikom potpisivanja ugovora.
8 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 3. Predlažemo brisati 3. stavak članka 4. budući da su inspekcijski nadzori uređeni u zasebnim odredbama ovog Pravilnika. Prihvaćen Članak 3. promijenjen je sukladno prethodnim primjedbama, a također se prihvaća i primjedba kako je ovlast i provedba nadzora uređena Zakonom o privatnoj zaštiti, kao i čl. 47. Pravilnika.
9 HOK PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 3. U članku 3. stavak 1. Prijedloga briše se točka i dodaje se: „na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o privatnoj zaštiti.“ Obrazloženje Iz predložene odredbe proizlazi da su tehničku zaštitu obvezni provoditi svi subjekti koji obavljaju gospodarsku i javnu djelatnost, a ne samo oni koji žele zaštititi svoju imovinu i zaposlenike iznad opsega koji osigurava država i oni koji su na to obvezani posebnim propisima, kako je propisano čl. 1. Zakona o privatnoj zaštiti (Narodne novine broj 16/2020). Stoga predlažemo preciznije propisati na koga se odnosi obveza provedbe tehničke zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti. Prihvaćen Članak 3. promijenjen je sukladno prethodnim primjedbama, dok je iz čl. 1. st. 3. Zakona razvidno da su obveznici provedbe tehničke zaštite pravne osobe i obrti koji žele zaštititi svoju imovinu i zaposlenike iznad zaštite ili iznad opsega koji osigurava država i oni koji su na to obvezani posebnim propisima.
10 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 4. Predlažemo brisati 3. stavak članka 4. budući da je predmetno uređeno posebnim pravilnikom te je nepotrebno ponavljati u ovom Pravilniku. Predlažemo u prvoj rečenici stavka 4. članka 4., radi jasnijeg izričaja, navesti „za poslovne prostore“ umjesto „u poslovnim prostorima“. Nije prihvaćen Člankom 4. st. 3. propisuje se pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite i ustanovama za izobrazbu čuvara, zaštitara i zaštitara da su obvezne uspostaviti odgovarajuće mjere tehničke zaštite vlastitih poslovnih prostora na način propisan ovim Pravilnikom i pravilnikom koji uređuje prostorno tehničke uvjete za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, stoga je toj odredbi mjesto u ovome pravilniku.
11 Aleksandar Pašagić PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 4. Čl. 4., st. 3. "obavljanje poslova tehničke zaštite" umjesto "obavljanje poslove tehničke zaštite." Prihvaćen Radi se o tzv. „tipfeleru“ u stavku 4. (ne 3.), koji se ispravlja.
12 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 5. Opći akt o razvrstavanju radnih mjesta poslova tehničke zaštite koji se spominje u članku 5. stavku 4. te u Prilogu 8. nipošto ne bi trebao sadržavati osobne podatke zaposlenika, a kako je to predloženo u spomenutoj odredbi te u Prilogu 8. Naime, budući da se radi o općem aktu koji bi trebao biti dostupan većem broju osoba, navođenjem osobnih podataka zaposlenika u tom aktu, njihovi osobni podaci bi se bez opravdanog razloga činili dostupnima trećim osobama, a što smatramo u suprotnosti s propisima o zaštiti osobnih podataka. Također, ovakav koncept predmetnog akta, zahtijevao bi da se akt mijenja svakom promjenom svakog pojedinog zaposlenika navedenog u aktu, a što predstavlja nepotrebno opterećivanje poslovanja dodatnim administrativnim radnjama te zahtjeva angažman različitih odjela unutar društva, kao i osoba ovlaštenih za zastupanje društva koje donose opće akte i njihove izmjene i dopune. Nije prihvaćen Podaci navedeni u prilogu 8. koji se odnose na pojedine osobe a spadaju u osobne podatke su jedino ime i prezime te OIB i broj iskaznice, što su javno dostupni podaci. Isto tako, poimenični popis djelatnika koji se povremeno mijenja može biti prilog aktu.
13 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 6. U odredbama članka 6. navodi se da se tehničkom zaštitom štite ljudi i njihova imovina, dok je imovina pravnih osoba izostavljena, iako se iskustveno može reći da se u najvećoj mjeri tehničkom zaštitom štiti upravo imovina pravnih osoba. Naime, potrebno je razlikovati imovinu pravnih osoba od imovine fizičkih osoba koje su vlasnici pravnih osoba. Slijedom navedenog, predlažemo da se odredba nadopuni na odgovarajući način te da obuhvati i zaštitu imovine pravnih osoba. U članku 6. stavku 3. navedeno je, između ostalog, da je zadaća tehničke zaštite onesposobiti počinitelja. Molimo pojašnjenje značenja riječi „onesposobiti“ u kontekstu ove odredbe. Nije prihvaćen Formulacijom iz predmetnog članka obuhvaćene su i osobe i imovina i pravnih osoba.
14 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 7. Stavak 2. Predlažem brisanje cijelog stavka, eventualno ostavljanje komercijalnih i turističkih web kamera. Kao društvo morali bi početi nešto ugrađivati na osnovu projektne dokumentacije, a posebno ako se radi o tehnologiji u sklopu gradnje, nadzora prometa i slično. Dosta nabrojanih stvari spada u tehničku zaštitu, jer se i nadzorom tehnološkog procesa štiti imovina poslovnog subjekta, možda bi trebalo promijeniti u nadzor proizvodnog procesa. Osim toga, nadzor prometa, pješaka, ANPR, brzine, vozila u raskrižju, komunalnih djelatnosti, autoceste, tuneli, sve čista tehnička zaštita svugdje u svijetu, samo se regulativa više veže uz inženjerske poslove u gradnji što Vi nikako da pristanete na povezivanje. Djelomično prihvaćen „(2)Tehnički i mehanički elementi, konstrukcije i uređaji te sustavi koji se koriste za nadzor proizvodnih procesa, turističke web kamere, medicinske svrhe, reklamne i promidžbene svrhe, zaštite čovjekove okoline, virtualni muzeji, kućni nadzor djece i osoba s posebnim potrebama te ostale svrhe koje nemaju za cilj zaštitu osoba i imovine od protupravnih radnji, ne spadaju u područje djelatnosti tehničke zaštite, kako je određeno ovim Pravilnikom, već se njihova primjena uređuje posebnim propisima.“ Obrazloženje: Može se prihvatiti činjenica da se tijekom praćenja komunalnih djelatnosti na javnim površinama, te pregledom prometa pješaka i vozila na raskršćima, auto cestama i tunelima mogu očekivati i protupravne radnje čime se putem video snimaka rješavaju i slučajevi oštećenja i uništenja komunalne opreme te oštećenje osoba i imovine, pa je razvidno da se isto uključi u obvezu provedbe tehničke zaštite.
15 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 7. U stavku 2 ovog članka potrebno je dodati da sve radove koji se odnosi na identifikaciju osoba i vozila treba izvoditi zaštitar tehničar. Zbog pravilnog prikupljanja osobnih podataka i njihovog adekvatnog čuvanja. Nije prihvaćen Odredbom čl. 9. st. 1. al. 3. Pravilnika u sustave elektroničke tehničke zaštite spadaju sustavi kontrole i registracije ulaska, izlaska i pristupa osoba, životinja, vozila i plovila čime se provodi i identifikacija, pa se time nedvojbeno propisuje da su ti poslovi dijelom tehničke zaštite.
16 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 7. U stavku 2 ovog članka dosta su široko nabrojene situacije kada bi se sustavi mogli izuzeti iz područja primjene i djelatnosti tehničke zaštite, dosad su tu bile samo web kamere. Logično je da se iz primjene izuzmu prometne kamere koje snimaju prekoračenje brzine ali mi nije logično da se iz primjene zakona izuzmu kamere koje nadziru promet pješaka i vozila te kamere koje se koriste za nadzor komunalnih djelatnosti na javni površinama. Iz naše prakse dosta je bilo slučajeva da se putem takovih kamera riješavaju slučajevi oštećenja i uništenja komunalne opreme te oštećenje osoba i imovine kod prometnih kamera. Prijedlog kako bi stavak članak trebao izgledati: (2)Tehnički i mehanički elementi, konstrukcije i uređaji te sustavi koji se koriste za nadzor tehnoloških procesa, turističke web kamere, medicinske svrhe, reklamne i promidžbene svrhe, zaštite čovjekove okoline, virtualni muzeji, kućni nadzor djece i osoba s posebnim potrebama te ostale svrhe koje nemaju za cilj zaštitu osoba i imovine od protupravnih radnji, ne spadaju u područje djelatnosti tehničke zaštite, kako je određeno ovim Pravilnikom, već se njihova primjena uređuje posebnim propisima. Prihvaćen Predlaže se da stavak 2. glasi: „(2)Tehnički i mehanički elementi, konstrukcije i uređaji te sustavi koji se koriste za nadzor proizvodnih procesa, turističke web kamere, medicinske svrhe, reklamne i promidžbene svrhe, zaštite čovjekove okoline, virtualni muzeji, kućni nadzor djece i osoba s posebnim potrebama te ostale svrhe koje nemaju za cilj zaštitu osoba i imovine od protupravnih radnji, ne spadaju u područje djelatnosti tehničke zaštite, kako je određeno ovim Pravilnikom, već se njihova primjena uređuje posebnim propisima.“ Obrazloženje: Može se prihvatiti činjenica da se tijekom praćenja komunalnih djelatnosti na javnim površinama, te pregledom prometa pješaka i vozila na raskršćima, auto cestama i tunelima mogu očekivati i protupravne radnje čime se putem video snimaka rješavaju i slučajevi oštećenja i uništenja komunalne opreme te oštećenje osoba i imovine, pa je razvidno da se isto uključi u obvezu provedbe tehničke zaštite.
17 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 10. Članak 10. Integriranom zaštitom, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se: - ograde za perimetarsku zaštitu s elektroničkim bravama ili bravama sa serijskim brojem ili kodom ... Prijedlog promjene u: „- ograde za s elektroničkim bravama ili bravama sa serijskim brojem ili kodom“ Obrazloženje: Pojam sustav perimetarske zaštite se uobičajeno koristi za protuprovalne sustave koji se ugrađuju na ogradu radi detekcije preskakanja, presjecanja... pa pojam ograda za perimetarsku zaštitu s el. bravom zbunjuje i predlažemo da se perimetarska zaštita izbriše iz ovog stavka. Prihvaćen Predlaže se da prvi podstavak čl.10. st. 1. glasi: „- ograde s elektroničkim bravama ili bravama sa serijskim brojem ili kodom“
18 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 12. Članak 12. stavak (5)Protuprovalni sustavi trebaju imati dokaz o kvaliteti opreme sukladno normi HRN EN 50131. – pojasniti Da li svi elementi sustava protuprovale trebaju imati EN50131 certifikat? Jer na tržištu postoje sporedni dijelovi sustavi koji nemaju EN50131 certifikat. Predlaže se promjena na slijedeći način Protuprovalni sustavi trebaju imati dokaz o kvaliteti opreme sukladno normi HRN EN 50131 za osnovne elemente sustava. Prihvaćen Intencija ove odredbe odnosi se na temeljni dio sustava odnosno najvažnije funkcionalne elemente koji sudjeluju u dojavnoj namjeni. Predlaže se da čl. 12. st. 5. glasi: „Protuprovalni sustavi trebaju imati dokaz o kvaliteti opreme sukladno normi HRN EN 50131 za osnovne elemente sustava.”
19 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 13. Stavak 3. treba izbaciti analogne kamere Primljeno na znanje Prihvaća se prijedlog Kam-bell
20 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 13. Članak 13. stavak 5. 5) Projektna dokumentacija za svaku ugrađenu identifikacijsku kameru mora sadržavati točan izračun maksimalne udaljenosti kamere od osobe u štićenom prostoru, te u šrafiranom polju obuhvata pojedine kamere kotiranu i u metrima izračunatu širinu scene i maksimalnu udaljenost. Prijedlog promjene Projektna dokumentacija za svaku ugrađenu kameru koja je projektom definirana kao identifikacijska... Obrazloženje – potrebno dodatno objasniti da se odnosi samo na kamere koje su projektom određene kao identifikacijske (ili za novčarske Zakonom) jer bi se moglo protumačiti da bi za sve kamere to trebalo raditi što zahtjeva nepotrebno puno vremena Prihvaćen Radi pojašnjenja predlaže se da čl. 13. st. 5. glasi: „Projektna dokumentacija za svaku ugrađenu kameru koja je projektom ili posebnim propisom definirana kao identifikacijska, mora sadržavati točan izračun maksimalne udaljenosti kamere od osobe u štićenom prostoru, te u šrafiranom polju obuhvata pojedine kamere kotiranu i u metrima izračunatu širinu scene i maksimalnu udaljenost.“
21 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 13. Potrebno je u stavku 2 dodati da se snimač štiti alarmnim sustavom jer prikupljeni podatci na snimaču, u radno vrijeme objekta mogu se otuđiti bez znanja vlasnika npr. iz zaključanog ormara bez alarma. Na ovaj način došlo bi do alarma i reakcije zaštitara po ugrozi snimača stoga predlažemo: (2)Sustav video nadzora koji se ugrađuje u štićene objekte i na javne i druge površine mora imati digitalan zapis te zadovoljavati ovim Pravilnikom propisane osnovne zahtjeve za kvalitetom i funkcionalnošću. Snimač mora biti štićen alarmnim sustavom (zaseban ormar) koji je vezan na CDS ovlaštene zaštitarske tvrtke. Nije prihvaćen Naime, zaštita snimača propisana je čl. 14. Pravilnika, gdje je propisana osnovna zaštita za koju smatramo da je dovoljna, obzirom da se propisuje fizička i tehnička zaštita dok se ostale vrste zaštite mogu propisati sukladno prosudbi i projektu.
22 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 13. Predlažemo da za nove sustave bude zadana rezolucija kako predlažemo u stavku (3) a za postojeće sustave da se koriste rezolucije adekvatne ugrađenim sustavima bez ograničenja. (3) Kamere mogu imati funkcije odvraćanja, detekcije, prepoznavanja i identifikacije, a minimalna rezolucija kamera mora biti 720 TVL analogno ili digitalno, osim za postojeće sustave za koje se ovo ograničenje ne primjenjuje . Prihvaćen Predlaže se da stavak 3. članka 13. glasi: „(3) Kamere mogu imati funkcije odvraćanja, detekcije, prepoznavanja i identifikacije, a minimalna rezolucija kamera mora biti 720 TVL analogno ili digitalno, osim za postojeće sustave za koje se ovo ograničenje ne primjenjuje.“ Namjera odredbe je propisati da se svaki novi sustav koji će se ugrađivati nakon stupanja na snagu pravilnika uskladi sa minimalnim specifikacijama, kako je predloženo.
23 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 14. Članak 14. stavak 5. Ako je sustav video nadzora povezan s protuprovalnim sustavom, brzina snimanja treba biti mala Prijedlog promjene: Promijeniti riječ treba u može i riječ mala u niža (5)Ako je sustav video nadzora povezan s protuprovalnim sustavom, brzina snimanja može biti niža i određuje se projektom, dok se u slučaju alarma, video kamerama koje pokrivaju dio prostora iz kojeg je došao signal, brzina snimanja mora povisiti do njezine pune brzine. Obrazloženje: Sa izrazom „treba“ se podrazumijeva da brzina mora biti niska što za neke funkcije kamere nije prihvatljivo (na primjer brojanje novaca), a za brzinu je prikladniji izraz niža nego mala. ___________________________________________________________________________________________ Članak 14. stavak 6. (6)Svaki gospodarski objekt svrstan u I., II., III. i IV. kategoriju, te svaka javna i druga površina na kojoj je uspostavljen video nadzor, u cilju osiguranja neprekidnog rada sustava tehničke zaštite, mora imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih akumulatorskih baterija ili na drugi način u trajanju od minimalno 30 minuta Predlaže se promjena na slijedeći način (6) Svaki gospodarski objekt svrstan u I., II. i III. kategoriju, te javna površina I kategorije na kojoj je uspostavljen video nadzor, u cilju osiguranja neprekidnog rada sustava tehničke zaštite, mora imati osigurano rezervno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih akumulatorskih baterija ili na drugi način u trajanju od minimalno 30 minuta Obrazloženje: Za objekte IV kategorije i javne površine II kategorije je 30 min rezervnog napajanja preveliki trošak. Primjer trgovina s 30-tak kamera – UPS od 30 min može biti skuplji od cijelog sustava pa se predlaže ukinuti obavezu 30 min. Inače bi se moglo desiti da zbog UPS-a investitor uopće ne ugradi sustav TZ što je veći problem od nestanka napajanja Prihvaćen Predlaže se da čl. 14. st. 5. glasi: „(5) Ako je sustav video nadzora povezan s protuprovalnim sustavom, brzina snimanja može biti niža i određuje se projektom, dok se u slučaju alarma, video kamerama koje pokrivaju dio prostora iz kojeg je došao signal, brzina snimanja mora povisiti do njezine pune brzine.“ Prihvaća se obrazloženje predlagatelja. Djelomično se prihvaća. Predlaže se da čl. 14. st. 6. glasi: „(6) Svaki gospodarski objekt svrstan u I., II., III. i IV. kategoriju, te svaka javna i druga površina na kojoj je uspostavljen video nadzor, u cilju osiguranja neprekidnog rada sustava tehničke zaštite, mora imati osigurano pričuvno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih akumulatorskih baterija ili na drugi način u trajanju od minimalno 30 minuta za I., II. i III. kategoriju te 10 minuta za IV. kategoriju.“ Iako je u obrazloženju predlagatelja navedeno da uvođenje sustava za rezervno napajanje može rezultirati velikim troškovima, obzirom da je u praksi velik broj objekata IV kategorije, mora se propisati neko vrijeme rezervne energije za funkcioniranje sustava tehničke zaštite. U tom smislu predlažemo prihvatiti prijedlog iz točke 24. ovoga Izviješća (tvrtka Kam-Bell).
24 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 14. U ovom članku u stavku 3 treba definirati veću minimalnu rezoluciju snimanja pa bi članak trebao biti : (3)Brzina snimanja mora biti minimalno 2fps po kameri, a minimalna rezolucija snimanja po kameri za funkciju identifikacije mora biti 720P, odnosno u skladu s rezolucijom kamere. Što se tiče članka 6 predlažemo slijedeći tekst: (6)Svaki gospodarski objekt svrstan u I., II., III. i IV. kategoriju, te svaka javna i druga površina na kojoj je uspostavljen video nadzor, u cilju osiguranja neprekidnog rada sustava tehničke zaštite, mora imati osigurano pričuvno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih akumulatorskih baterija ili na drugi način u trajanju od minimalno 30 minuta za I., II., III. kategoriju te 10 minuta za IV. kategoriju te imati za alarmi protuprovalni i protuprepadni sustav neprekidnu nadziranu zaštićenu komunikaciju s dojavnim centrima intervencije ili je u slučaju nenadzirane komunikacije ili njezina prekida potrebno osigurati pričuvni fizički odvojeni komunikacijski kanal, koji može biti GSM/GPRS komunikator. Prihvaćen Predlaže se da čl. 14. st. 3. glasi: „(3) Brzina snimanja mora biti minimalno 2fps po kameri, a minimalna rezolucija snimanja po kameri za funkciju identifikacije mora biti 720P, odnosno u skladu s rezolucijom kamere.“ Obrazloženje: usklađuje se s načinom označavanja rezolucije, a to su pixeli. Djelomično se prihvaća. Predlaže se da čl. 14. st. 6. glasi: „(6) Svaki gospodarski objekt svrstan u I., II., III. i IV. kategoriju, te svaka javna i druga površina na kojoj je uspostavljen video nadzor, u cilju osiguranja neprekidnog rada sustava tehničke zaštite, mora imati osigurano pričuvno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih akumulatorskih baterija ili na drugi način u trajanju od minimalno 30 minuta za I., II., III. kategoriju te 10 minuta za IV. kategoriju.“ Predlažemo dodati novi stavak 6. u članku 12. koji se odnosi na protuprovalne i protuprepadne sustave koji glasi: „(6) Svaki gospodarski objekt svrstan u I., II., III. i IV. kategoriju mora za alarmni protuprovalni i protuprepadni sustav imati neprekidnu nadziranu zaštićenu komunikaciju s dojavnim centrima intervencije ili je u slučaju nenadzirane komunikacije ili njezina prekida potrebno osigurati pričuvni fizički odvojeni komunikacijski kanal, koji može biti GSM/GPRS ili druga vrsta komunikacijske tehnologije.“ Na ovaj način jasnije su određene obveze ovisno o vrsti sustava tehničke zaštite.
25 Aleksandar Pašagić PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 14. Čl. 14. st. (5) Koja je svrha napomene da "brzina snimanja treba biti mala"? Smisao ovog stavka može se ostvariti propisivanjem da brzina snimanja mora biti maksimalna u slučaju alarma, bez da se na bilo koji način ograničava brzina snimanja u ostalim slučajevima. Primljeno na znanje Navedeno je izmijenjeno sukladno prijedlogu HCZ-a
26 Sokol d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 14. Stavka 6 'javna i druga površina na kojoj je uspostavljen VN' – sve površine na kojoj je uspostavljen VN neovisno o kategorizaciji?? - nejasno sročeno…u istoj rečenici se spominje nadzirana komunikacija, čega, snimača s CDS-om?? Treba to jasno definirati, staviti u drugi članak nadziranu komunikaciju i jasno je definirati za šta je vezana Prihvaćen Navedeni članak je razložen na način da se prvi dio odnosi na video nadzor i pripada članku 14. dok je drugi dio vezan uz protuprovalne i protuprepadne sustave, pa je predložen kao stavak 6. članka 12. Pravilnika.
27 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 15. Članak 15. stavak 2. Promijeniti riječi elektromagnetskih prihvatnika (elektromagnetski držači za držanje vrata zatvorenim i elektromagnetski uređaji za onemogućavanje otvaranja vrata) u elektroprihvatnika i elektrobrava, bez zagrade Obrazloženje: uobičajeni izrazi koji se koriste u kontroli pristupa su elektroprihvatnik i elektrobrave pa je preporuka da se takvi izrazi koriste u pravilniku. Prihvaćen Predlaže se da čl. 15. st. 2. glasi: „(2) Sustav kontrole pristupa sastoji se od elektroničkih uređaja za identifikaciju osoba (čitači, terminali, tipkovnice), detektora, elektromagnetskih prihvatnika i elektrobrava, elektromotornih podsustava, komunikacijskih modula za razmjenu podataka među dijelovima sustava i programske podrške za konfiguriranje sustava, nadzor, upravljanje i izvješćivanje. Sustavi kontrole pristupa sadrže i druga tehnološka rješenja (biometrijska zaštita, glasovna detekcija i dr.) primjenjiva u zaštiti osoba i imovine.” Uskladba s preporukama struke.
28 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 16. Stavak 2. brisati "i ne ugrožava, usporava ili ometa osnovna funkcija sustava tehničke zaštite"...pa integracija PSIM je sadašnjost i budućnost tehničke zaštite!?!?, a ne nešto što će je ometati Prihvaćen U stavku 2. članka 16. brišu se riječi: „i ne ugrožava, usporava ili ometa osnovna funkcija sustava tehničke zaštite“.
29 Aleksandar Pašagić PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 17. Čl. 17. st (7): Trenutni propisi koji uređuju primjenu dronova koriste izraz "bespilotni zrakoplov"; termin "dron" se u njima nigdje ne spominje, pa bi bilo preporučljivo uskladiti terminologiju. Prihvaćen U cijelom tekstu Pravilnika (čl. 9. st. 1. al. 10. i čl. 17. st. 7.) riječ „dron“ zamjenjuje se riječju: „bespilotni zrakoplov“. Isto je u skladu s terminologijom iz Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN, 104/18).
30 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 18. Članak 18. stavak 1. (1)Ograde za perimetarsku zaštitu osiguravaju štićene objekte i prostore od neovlaštenog pristupa i ulaza/izlaza osoba, životinja, vozila i plovila. Sadrže mehaničke, elektroničke ili druge vrste brava, a mogu sadržavati i druge sustave tehničke zaštite (kontrolu pristupa/ulaza, video nadzor i dr.). Predlaže se izmjena kao u članku 10: „Ograde osiguravaju štićene objekte i prostore od neovlaštenog pristupa i ulaza/izlaza osoba, životinja, vozila i plovila. Sadrže mehaničke, elektroničke ili druge vrste brava, a mogu sadržavati i druge sustave tehničke zaštite (kontrolu pristupa/ulaza, video nadzor i dr.).“ Obrazloženje: kao za članak 10 ______________________________________________________________________________________________ Članak 18. stavak 4. (4)Električne ili elektromagnetske brave su uređaji instalirani u okvir vrata koji omogućavaju otvaranje ulaznih i drugih vrata s portafona ili drugog dislociranog ili radnog mjesta radi provjere okolnosti ulaska posjetitelja u objekt ili dio objekta. Predlaže se izmjena dijela teksta: „Električne ili elektromagnetske brave su uređaji instalirani u okvir vrata koji omogućavaju otvaranje ulaznih i drugih vrata iz sustava kontrole pristupa ili s portafona ili drugog dislociranog ili radnog mjesta radi provjere okolnosti ulaska posjetitelja u objekt ili dio objekta.“ Obrazloženje: Portafon može biti dio integriranog sustava tehničke zaštite, ali ukoliko imamo sustav kontrole pristupa kao dio tehničke zaštite, brave su upravljane iz tih sustava kako bi se osiguralo kontrolu. Prihvaćen Predlaže se da čl. 18. st. 1. glasi: „(1) Ograde osiguravaju štićene objekte i prostore od neovlaštenog pristupa i ulaza/izlaza osoba, životinja, vozila i plovila. Sadrže mehaničke, elektroničke ili druge vrste brava, a mogu sadržavati i druge sustave tehničke zaštite (kontrolu pristupa/ulaza, video nadzor i dr.).“ Prihvaća se. Predlaže se da čl. 18. st. 4. glasi: „Električne ili elektromagnetske brave su uređaji instalirani u okvir vrata koji omogućavaju otvaranje ulaznih i drugih vrata iz sustava kontrole pristupa ili s portafona ili drugog dislociranog ili radnog mjesta radi provjere okolnosti ulaska posjetitelja u objekt ili dio objekta.“ Prihvaća se obrazloženje prijedloga.
31 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 19. Članak 19. stavak 2. (2)Provedba tehničke zaštite provodi se isključivo unutar perimetra tehničke zaštite koji odvaja objekt ili prostor javne i druge površine od okolnog prostora. Predlaže se formulacija (2)Provedba tehničke zaštite provodi se isključivo unutar ili u okolini objekta ili prostora javne i druge površine omeđeno perimetrom. Obrazloženje: Potrebna jasnija formulacija jer bi se iz prvobitne formulacije moglo zaključiti da se TZ provodi samo kao perimetarska zaštita Prihvaćen Predlaže se da čl. 19. st. 2. glasi: „ (2) Provedba tehničke zaštite provodi se isključivo unutar ili u okolini objekta ili prostora javne i druge površine omeđene perimetrom.“ Prihvaća se obrazloženje prijedloga.
32 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 23. Stavak 1. izbaciti (idejni), projekti mogu biti po rangu složenosti idejni, glavni, izvedbeni, izvedeno stanje. Idejni projekt može biti za manje složene radove u privatnim kućama i zgradama, ali opet trebao bi se barem glavni napraviti za manje složene radove. Prihvaćen U stavku 1. članka 23. briše se: „(idejni)“ Obrazloženje: U tehničkoj zaštiti uobičajena je izrada izvedbenog projekta, dok je idejno rješenje dijelom sigurnosnog elaborata.
33 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 23. Članak 23. stavak 1. (1)Na temelju projektnog zadatka, izrađuje se izvedbeni (idejni) Projekt tehničke zaštite koji mora sadržavati slijedeće elemente: Predlaže se izbaciti (idejni) jer idejni projekt po definiciji nije isto što i izvedbeni pa ovakva formulacija može zbuniti. U TZ je uobičajeno da je idejno rješenje dio sigurnosnog elaborata, odnosno nije uobičajena izrada idejnog projekta Prihvaćen U stavku 1. članka 23. briše se: „(idejni)“ Obrazloženje: U tehničkoj zaštiti uobičajena je izrada izvedbenog projekta, dok je idejno rješenje dijelom sigurnosnog elaborata.
34 Sokol d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 23. Stavka 3 Isprepliću se prilozi prosudbe i prilozi izvedbenog projektnog zadatka, potrebno razdvojiti te jasno definirati Nije prihvaćen Odredbom čl. 23. st. 3. navode se grafički prilozi koji trebaju biti dijelom projektne dokumentacije (dio je isti i za prosudbu ugroženosti, koja se sastavlja temeljem drugog pravilnika), dok njihov raspored određuje projektant.
35 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 24. Za V. i VI. kategoriju se može staviti da se traži idejni projekt Nije prihvaćen Odredbom čl. 24. st. 1. propisan je dokument Prijedlog mjera zaštite koji je smanjenog obima i sadržaja, radi manje ugroženosti objekata V. i VI.
36 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 25. Stavak 1. treba dodati da projektnu dokumentaciju smiju izrađivati samo ovlašteni inženjeri od nadležne strukovne komora Nije prihvaćen Radi se o prijedlogu koji spada u zakonska rješenja, te se isto ne može propisivati pravilnikom.
37 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 25. Članak 25. stavak 2. (2)Za postojeće uređaje ili sustave tehničke zaštite objekata kategorije I. – IV. i za sve kategorije javnih i drugih površina, koji su ugrađeni bez projektne dokumentacije iz članka 24. ovoga Pravilnika, treba izraditi projekt izvedenog stanja Predlaže se dopuna sa rečenicom Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan naručiti izradu projekta izvedenog stanja za svoj objekt ili javnu površinu za koju ne postoji projekt izvedenog stanja tvrtki, odnosno projektantu koji ima odobrenje za poslove tehničke zaštite Obrazloženje: bez te rečenice nije jasno tko je obavezan provesti zahtjeve iz tog stavka pa bi se moglo tumačiti i da tvrtka koja je ugradila sustav ili ga održava ima tu obvezu, a treba i dodatno naglasiti da to ne može napraviti elektro projektant bez odobrenja što je nažalost i dalje vrlo često da investitori naručuju projekte TZ elektro projektantima. _______________________________________________________________________________________ Članak 25 stavak 4. (4)Projektna dokumentacija i projekti izvedenih stanja objekata, te javnih i drugih površina čuvaju se trajno, odnosno do izvedbe novih dokumenata. Predlaže se dopuniti rečenicom: Projekti se mogu pohranjivati u papirnatom ili digitalnom obliku Obrazloženje – za tvrtke koje izrađuju veliki broj projekata je veliki problem pohrana u papirnatom obliku, naročito trajno te je u skladu s trendom digitalizacije potrebno naglasiti da je moguća i digitalna pohrana. _____________________________________________________________________________________________ Članak 25. stavak 6. (6) Fotodokumentacija se prilaže za kategorije objekata I. – IV. i štićene prostore javnih i drugih površina, a sadrži ... može sadržavati i video snimak Predlaže se izmjena stavka 6 na slijedeći način Fotodokumentacija se prilaže za kategorije objekata I. – III.... Obrazloženje: S obzirom na veliki broj objekata koji se očekuju u IV kategoriji i potencijalni problem vezan za GDPR i samo arhiviranje fotografija i zapisa predlažemo da se fotodokumentacija ograniči na I-III kategoriju. Djelomično prihvaćen Prihvaća se. Predlaže se dodati stavak 3. u članku 25., koji glasi: „Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan naručiti izradu projekta izvedenog stanja za svoj objekt ili javnu površinu za koju ne postoji projekt izvedenog stanja tvrtki od projektanta koji ima odobrenje za poslove tehničke zaštite.“ Stavci 3. – 6. Pravilnika postaju stavci 4. – 7. Prihvaća se obrazloženje prijedloga. Prihvaća se. Predlaže se stavak 4. (odnosno 5., nakon uvrštenja novog stavka), nadopuniti, tako da glasi: “(4) Projektna dokumentacija i projekti izvedenih stanja objekata, te javnih i drugih površina čuvaju se trajno, odnosno do izvedbe novih dokumenata, u papirnatom ili digitalnom obliku.” Prihvaća se obrazloženje prijedloga. Ne prihvaća se. Fotodokumentacija je važan element fiksiranja podataka, može sadržavati ograničenu količinu snimaka i ne bi trebala predstavljati problem, posebice što je dopuštena pohrana u digitalnom obliku. Stoga je ne treba ograničavati samo na 3 najviše kategorije. Ne prihvaća se. Svi sustavi koji su ugrađeni u kategorije I. – IV. prema dosadašnjem Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN, 198/03) do danas trebaju se privesti funkciji što će se provesti provjerom sustava i sastavljanjem odgovarajuće dokumentacije koja potvrđuje funkcionalnost i ispravnost sustava tehničke zaštite. Također, fotodokumentacija se neće ograničavati na samo 3 kategorije objekata iz razloga opisanih u prethodnoj točci 37. ovoga Izviješća.
38 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 25. U ovom članku ostaje nejasno kod stavka 2 kolika je retroaktivna obveza za izradu projekta izvedenog stanja stoga predlažemo: (2)Za postojeće uređaje ili sustave tehničke zaštite objekata kategorije I. – III. i za sve kategorije javnih i drugih površina, koji su ugrađeni bez projektne dokumentacije iz članka 24. ovoga Pravilnika, treba izraditi projekt izvedenog stanja, a za objekte kategorije IV u digitalno čitljivom formatu raspored elemenata zaštite na nacrtu prostora i perimetra te blok shemu sustava uz kratki opis sustava sa popisom svih ugrađenih elemenata. Za članak 6 predlažemo: (6) Fotodokumentacija se prilaže za kategorije objekata I. – III i štićene prostore javnih i drugih površina, a sadrži jasne i pregledne fotografije lokacije vanjskog dijela objekta ili prostora sa svih strana, pristupnih cesta, susjednih objekata, unutarnjih prostorija, smještaja opreme i ostalih detalja koji su u funkciji projektiranja zaštite objekta ili prostora. Fotodokumentacija može sadržavati i video snimak. Nije prihvaćen Svi sustavi koji su ugrađeni u kategorije I. – IV. prema dosadašnjem Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN, 198/03) do danas trebaju se privesti funkciji što će se provesti provjerom sustava i sastavljanjem odgovarajuće dokumentacije koja potvrđuje funkcionalnost i ispravnost sustava tehničke zaštite. Također, fotodokumentacija se neće ograničavati na samo 3 kategorije objekata iz razloga opisanih u prethodnoj točci 37. ovoga Izviješća.
39 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 29. Članak 29. stavak 2. (2)Svaki pojedinačni element, uređaj ili sustav tehničke zaštite mora imati upute za rukovanje na hrvatskom jeziku koje se po izvedbi uručuju vlasniku ili korisniku objekta. Predlaže se promjena na slijedeći način (2)Svaki pojedinačni element, uređaj ili sustav tehničke zaštite kojim korisnik treba upravljati mora imati upute za rukovanje na hrvatskom jeziku koje se po izvedbi uručuju vlasniku ili korisniku objekta. Obrazloženje: Iz prvobitne definicije bi se moglo protumačiti da za svaki detektor, magnetski kontakt, napajač... treba napraviti korisničke upute što nema potrebe jer korisnik ne upravlja tim dijelovima sustava Prihvaćen Predlaže se da stavak 2. članka 29. glasi: „(2)Svaki pojedinačni element, uređaj ili sustav tehničke zaštite kojim korisnik treba upravljati mora imati upute za rukovanje na hrvatskom jeziku koje se po izvedbi uručuju vlasniku ili korisniku objekta.“ Prihvaća se obrazloženje prijedloga.
40 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 29. U ovom članaku u stavku 2 nepotrebno se unosi obveza da se za svaki pojedinačni element ili uređaj mora imate uputa za rukovanje što je krajnjem korisniku zapravo nepotrebno, stoga predlažemo da članak 2 izgleda: (2)Sustav tehničke zaštite mora imati upute za rukovanje na hrvatskom jeziku koje se po izvedbi uručuju vlasniku ili korisniku objekta prilikom primopredaje Djelomično prihvaćen Obrazloženje i prijedlog teksta stavka 2. članka 29. dato je u prethodnoj točci
41 Stipan Bilaver PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 31. Prijedlog dodatnog stavka unutar članka 31, a nakon stavka 4: Dokumentacija sustava tehničke zaštite koja se izrađuje u elektronskom obliku treba biti zatvorenog oblika (npr. PDF) te treba biti onemogućeno mijenjanje, kopiranje i ispis sadržaja. Elektronski dokument treba biti zaključan za otvaranje korištenjem enkripcije i sa lozinkom minimalne duljine 8 znakova koja sadrži kombinaciju brojeva, simbola, velikih i malih slova. Lozinka za otvaranje se dostavlja Investitoru ili Naručitelju odvojeno od dokumentacije sustava tehničke zaštite. Obrazloženje: Dokumentacija sustava tehničke zaštite sadrži osjetljive sigurnosne podatke čije nekontrolirano korištenje može povećati ugrozu osoba, vrijednosti, objekata i prostora. Datoteke otvorenog tipa su podložne manipulaciji, neovlaštenom korištenju i kopiranju osjetljivih podataka na druge medije, čime postaje nemoguće kontrolirati tko sve ima uvid u dokumentaciju, da li je pristup podacima ograničen te da li su podaci kopirani. Prihvaćen Napominjemo kako je navedena primjedba predlagatelja usvojena i u zaštiti dokumentacije prosudbe ugroženosti i uvrštena u članak 13. st. 8. Pravilnika o izradi prosudbe ugroženosti osoba, objekata i prostora. Stoga se predlaže dodati stavak 5. u članak 31. koji glasi: “(5) Ako se dokumentacija tehničke zaštite izrađuje u elektroničkom obliku, dokumentacija mora biti u obliku koji onemogućava promjenu sadržaja (npr. PDF), kopiranje i ispis sadržaja. Elektronički dokument treba biti zaključan za otvaranje korištenjem enkripcije i s lozinkom minimalne duljine 8 znakova koja sadrži kombinaciju brojeva, simbola, velikih i malih slova. Lozinka za otvaranje se dostavlja investitoru ili naručitelju odvojeno od dokumentacije prosudbe ugroženosti.” Prihvaća se obrazloženje prijedloga.
42 Ivan Funčić PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Dojavni centar U ova 3 članka vezana uz dojavne centre je hrpa kontradikcija! Čemu služe centri, tko u njima radi, signali jednako idu i u CDS i CTN dakle nesmije biti velikih razlika, a ujedno idu i na mobilete svima i svakome, a sada mogu ići i izvan države.... Nije dobro postavljeno! Nije prihvaćen Predmetni članci sustavno i logično uređuju način postupanja u dojavnom centru CDS-a te sustavu CTN-a koji može biti objedinjen s CDS-om. Sustav dojave izvan države propisan je čl. 80. st. 2. Zakona o privatnoj zaštiti.
43 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Dojavni centar Budući da je u članku 16. ovog Pravilnika navedeno da se u sustav tehničke zaštite mogu uvezati i ostali oblici zaštite na štićenom objektu, poput vatrodojave i dojave plina, predlažemo u zasebnoj odredbi predvidjeti i spajanje tih sustava na dojavni centar. Nije prihvaćen Sustavi za dojavu plina, vatrodojavi i sl. ne spadaju u sustave tehničke zaštite, pa ih se ne obuhvaća predmetnim Pravilnikom.
44 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 32. Stavak 4. članka 32. potrebno je brisati iz Pravilnika. Mogućnost da dojavni centar ima i pravna osoba ili obrt koji provodi samo tehničku zaštitu trebala se predvidjeti Zakonom o privatnoj zaštiti jer se radi o suviše važnom pitanju, koje po svojoj prirodi ne može biti uvedeno i uređeno samo podzakonskim aktom jer se time krše osnovni postulati nomotehnike te prekoračuju zakonom dane ovlasti. Naime, Zakonom o privatnoj zaštiti jasno je određeno da je dojavni centar organizirani prostor pravne osobe ili obrta koji pruža usluge intervencije po dojavnom signalu sa štićenih objekata. Dakle, mogućnost pružanja intervencija neophodna je stavka prilikom ustroja dojavnog centra na kojeg će se spajati štićeni objekti trećih osoba. Slijedom navedenog, neprijeporno je da je odredba čl. 32. st. 4. u suprotnosti sa Zakonom o privatnoj zaštiti te bi predmetnu odredbu, ako bi ista bila dio ovog Pravilnika, Ustavni sud morao ukinuti odnosno poništiti budući da je odredba nezakonita. Nije prihvaćen Sukladno odredbi čl. 2. st. 1. t. 1. Zakona o privatnoj zaštiti CDS je sustav kojim se tijekom 24-satnog dežurstva zaprimaju dojave putem signala s uređaja i sustava tehničke zaštite ili na drugi način u organiziranom prostoru pravne osobe ili obrtnika s odobrenjem za privatnu zaštitu (dakle i onima s odobrenjem za tehničku zaštitu), radi pružanja intervencije na štićenom objektu, javnoj ili drugoj površini te pri zaštiti osobnog integriteta (što podrazumijeva mogućnost suradnje tvrtke ili obrta s tehničkom zaštitom u dijelu pružanja intervencije tjelesne zaštite koju će obaviti ugovorni partner s odobrenjem za tjelesnu zaštitu, po dojavi). Također se u dijelu Zakona kojim se uređuje rad dojavnih sustava (čl. 80. – 82.) dopušta osnivanje dojavnih centara pravnim osobama i obrtima s odobrenjem za privatnu zaštitu.
45 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 32. U stavku 5 ovog članka smatramo da treba preciznije definirati pojam upućivanja intervencije i smanjiti nepotrebne troškovi po komitenta, pošto se na sustavu video nadzora može u većini slučajeva kvalitetno razlučiti ako se radi o pravom ili lažnom alarmu (kretanje životinja, meteo stanja, i sl). Obavezno upućivanje interventa u slučajevima kada se vidi da je riječ o lažnom alarmu može uzrokovati raskid ugovorate predlažemo: .... - uputiti interventni tim na lokaciju štićenog objekta ili površine ukoliko je alarm verificiran-potvrđen ... Nije prihvaćen Odredbom članka 32. st. 5. jasno je definiran raspored postupanja operatera u svezi provjere alarma, upućivanja intervenata te izvješćivanja policije.
46 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 32. U stavku 1 ovog članka treba onemogućiti dojave kod pravnih osoba koje nemaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite da zaprimaju dojave sa sustava tehničke zaštite na razne aplikacije(mobitele) i šalju svoje djelatnike na intervenciju (uposlenike, poslovođe i sl.)te time izbjegavaju zakonske odredbe, stoga predlažemo: (1)Uređaji i sustavi tehničke zaštite mogu biti povezani samo na centralni dojavni sustav (CDS) pravne osobe ili obrta koja ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, radi pružanja intervencije po dojavnom signalu i drugim načinima dojave u jednom ili više dojavnih centara. Prihvaćen Predlaže se da se u članku 32. uvede članak 2 koji glasi: „Ukoliko obveznik privatne zaštite ugovori usluge CDS-a, signali s javljača štićenih objekata ili prostora ne smiju biti povezani na privatne mobilne uređaje korisnika.“ Dosadašnji članci 2. – 8., postaju članci 3. – 9. Obrazloženje: Ukoliko je pravna osoba ili obrt ugovorio poslove privatne zaštite postaje obveznikom u Zakona o privatnoj zaštiti kojim se intervencija po dojavi provodi od strane ovlaštenih osoba odnosno zaštitara ili zaštitara specijalista koji su obučeni za navedene poslove. Postupajući po dojavi na privatne mobitele i sl., zaposlenici ili druge neovlaštene osobe u tom slučaju se mogu dovesti u opasnost, a korisnik u okolnost izbjegavanja zakonskih obveza.
47 Marko Sikirica PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 33. Predlažem dodavanje mogućnosti spajanja VPN-om u svrhu rješavanja kvarova i da se za to isto traži izvješće o provedbi intervencije. Naime, na puno objekata već možemo udaljeno pokušati riješiti problem, čak i bez odlaska na lokaciju. Prihvaćen VPN je skraćenica od eng. složenice „virtual private network“ (virtualna privatna mreža) i ime je za računalnu mrežu koja spaja daleke mreže koristeći javne komunikacijske mreže kao što je internet. VPN daje upraviteljima mreža i krajnjim korisnicima sigurnost od prisluškivanja i upadanja drugih korisnika (namjerno ili nehotično) kroz korištenje tehnoloških rješenja kao što su tunelski protokoli i šifriranje. Pojam će se uvrstiti u pojmovnik (čl. 2. Pravilnika).
48 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 33. ČLANAK 33. stavak 1. (1)... U slučaju težih oblika kvarova koji mogu potrajati duže vrijeme ili više dana, do otklanjanja kvara štićeni objekt je potrebno štititi tjelesnom ili alternativnom tehničkom zaštitom Predlažemo dopunu stavka 1 na način da se na početku rečenice dodaju riječi: „U obavezi korisnika/investitora je da u slučaju težih oblika kvarova...“ Obrazloženje: Ukoliko Pravilnikom nije definirana obveza korisnika/investitora, ona ovisi isključivo o individualnoj proceduri i želji korisnika/investitora. ________________________________________________________________________________________ Članak 33. stavak 3. (3)Izvješće o provedbi tehničke intervencije sadrži podatke: Predlaže se brisanje stavka 3 Obrazloženje: Dojava za tehničke servise se zaprima putem automatiziranog procesa (machine to machine) bez sudjelovanja ljudskog faktora i drugim komunikacijskim uređajima. Nije potrebno raditi posebno Izvješće jer su svi relevantni podaci o dojavi kvara pohranjeni u sustavu CTN-a _______________________________________________________________________________________ Članak 33 - Dopuna Predlaže se: Informacije sa sustava tehničke zaštite moguće je automatski pohranjivati i u cloudu Obrazloženje: Korištenje usluga u cloudu je postalo standardni dio poslovanja tvrtki, pa tako se primjenjuje u tehničkoj zaštiti. Svi proizvođači opreme i uređaja tehničke zaštite pružaju usluge u cloudu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se. Predlaže se nadopuniti druga rečenica stavka 1. članka 33., kako slijedi: „U slučaju težih oblika kvarova koji mogu potrajati duže vrijeme ili više dana, vlasnik ili korisnik je dužan osigurati tjelesnu ili alternativnu tehničku zaštitu objekta ili prostora do otklanjanja kvarova.” Prihvaća se obrazloženje prijedloga. Ne prihvaća se. Naime, radi provjere nadležnih tijela o pravovremenosti i zakonitosti provedbe tehničke intervencije moraju se zadovoljiti kriteriji nabrojani u točkama izviješća i predočiti inspektorima na uvid. Prihvaća se. Predlaže se dodati stavak 4. u članak 33. koji glasi: „(4) Informacije sa sustava tehničke zaštite moguće je automatski pohranjivati i u cloudu“. Prihvaća se obrazloženje prijedloga s napomenom da će se u pojmovnik dodati definicija „clouda.“ Prijedlog definicije: „Cloud usluga – korištenje informatičkih resursa za pohranu i obradu podataka u data centru ili centru pružatelja usluge umjesto resursa investitora na lokaciji uz osiguranje sigurnosti i tajnosti podataka (pristup imaju samo ovlaštene osobe investitora) i neometanog rada 0-24h. Može se koristiti u svrhu snimanja video nadzora, upravljanja kontrolom pristupa i slično uz preduvjet stabilne Internetske veze između lokacije i cloud centra„
49 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 33. U stavku 1 ovog članka treba smanjiti nepotrebne troškove .Ujedno zbog odredbi Zakona o radu nje moguće djelatnika uputiti s odmora na osiguranje-bez najave i rasporeda (pošto su kvarovi nepredvidivi), kao i zbog ograničenog broja djelatnika tjelesne zaštite koje imate unutar same tvrtke stoga predlažemo: (1)Uređaji i sustavi tehničke zaštite nadzirani su u operativnom centru pravne osobe ili obrta za tehničku zaštitu u svrhu centralnog tehničkog nadzora (CTN), odnosno provedbe tehničke intervencije u slučajevima tehničkih kvarova. U slučaju težih oblika kvarova koji mogu potrajati duže vrijeme ili više dana, do otklanjanja kvara štićeni objekt je potrebno štititi alternativnom tehničkom zaštitom ukoliko je to moguće. Nije prihvaćen Predmetnom odredbom dana je mogućnost štićenja objekta ili prostora tjelesnom ili tehničkom zaštitom, pa se tako u nemogućnosti provedbe tjelesne zaštite može osigurati alternativna tehnička zaštita. Termin „ukoliko je to moguće“ implicira i nemogućnost provedbe alternativnih rješenja tehničke zaštite obzirom da pod uvjetom da isto nije moguće i da se, kako navodi predlagatelj ne može osigurati niti tjelesna zaštita, objekt ostaje bez zaštite, što je nedopustivo rješenje.
50 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 34. Članak 34. (1)Za rad u dojavnom centru CDS-u i operativnom centru CTN-u potrebno je sastaviti Uputu o radu koja sadrži popis osoba zaduženih za pojedine aktivnosti, njihovo radno vrijeme i zadaće, sigurnosne procedure i standardne operativne postupke rada. Predlaže se brisanje operativnog centra CTN-a: Obrazloženje: Radi se o automatiziranom procesu koji ne zahtijeva sudjelovanje ljudskog faktora. ____________________________________________________________________________________ Članak 34. (2)U dojavnom centru CDS-a rukovanje sustavima dojave mora obavljati osoba – operater, koja ima dopuštenje Ministarstva i to najmanje dvije osobe u smjeni. PRIJEDLOG: Predlažemo da za 500 priključaka na CDS-u rukovanje sustavima dojave može obavljati jedna osoba -operater, a za svakih novih 500 priključaka dodaje se nova osoba. Kod zaštite objekata I. i II. kategorije rukovanje sustavima dojave mogu obavljati dvije osobe -operateri. OBRAZLOŽENJE: Dvije osobe do 500 priključaka na CDS-u nije tržišno održivo, a znači ukupno osam osoba operatera u 24 satnom režimu rada, što tvrtkama sa manjim i srednjim CDS-om znači gašenje tog dijela rada. _________________________________________________________________________________ Članak 34. (3)U operativnom centru ili sustavu CTN-a rukovanje sustavima dojave obavlja osoba zadužena i osposobljena za rad sukladno radnim procedurama poslodavca, a izgled i sadržaj obrasca akta o zaduženju operatera u sustavu CTN propisan je u Prilogu 10. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Predlaže se brisanje cijelog stavka 3 Obrazloženje: Radi se o automatiziranom procesu koji ne zahtijeva sudjelovanje ljudskog faktora. _________________________________________________________________________________________ Članak 34. (6)Obveze operatera u CDS-u i CTN-u su: Predlaže se dopuna naslova stavka 6: „Obaveze operatera u integriranom jedinstvenom centru CDS-u i CTN-u su:“ Obrazloženje: CTN je automatizirani sustav koji ne zahtjeva prisutnost ljudskog kadra u 24 satnom režimu, već je to automatizirani alat koji nam služi za ubrzavanje radnih procesa. Služi za zaprimanje tehničkih informacija o stanju sustava. Sukladno navedenome u CTN-u nije moguće obavljati radnje navedene u ovom stavku. _________________________________________________________________________________________ Članak 34. (7)Pravne osobe i obrtnici koji imaju dojavne centre CDS-a ili operativni sustav CTN-a dužni su voditi statistiku i sastavljati mjesečnu analizu uzroka pojave alarmnih stanja i drugih dojava sa svih štićenih objekata i površina u kojima su uspostavljeni protuprovalni i protuprepadni sustavi i dostavljati je Ministarstvu po zahtjevu. Predlaže se izmjena stavka (7) na slijedeći način Pravne osobe i obrtnici koji imaju dojavne centre CDS-a ili operativni sustav CTN-a dužni su dostaviti ispis alarmnih događaja Ministarstvu po zahtjevu. Obrazloženje: Svi CDS i CTN sustavi automatski bilježe i pohranjuju sve navedene informacije, koje su dostupne u obliku ispisa alarmnih događaja. CDS i CTN sustavi nemaju mogućnosti vođenja statistike i analize uzroka. Djelomično prihvaćen Prihvaća se. U stavku 1. brišu se riječi: „i operativnom centru CTN-a“, a dodaje se riječ „sustavu“. Prihvaća se obrazloženje prijedloga. Prihvaća se. Stavak 2. članka 34. mijenja se i glasi: „(2) U dojavnom centru CDS-a rukovanje sustavima dojave mora obavljati osoba – operater, koja ima dopuštenje Ministarstva.“ Dodaju se stavak 3. i 4. koji glase: „(3) U dojavnom centru CDS-a koji ima do 500 priključaka rukovanje sustavima dojave može obavljati jedna osoba - operater, dok se za svakih novih 500 priključaka mora osigurati dodatni operater. (4)Kod zaštite objekata I. i II. kategorije rukovanje sustavima dojave moraju obavljati najmanje dvije osobe - operateri. “ Dosadašnji stavci 3. – 10. postaju stavci 5. – 12. Prihvaća se obrazloženje prijedloga. Prihvaća se. Briše se stavak 3. i prilog 10. Dosadašnji stavci 3. – 10. postaju stavci 5. – 12. Prihvaća se obrazloženje prijedloga. Djelomično se prihvaća. Naslov stavka 6. članka 34. mijenja se i glasi: „(6) Obveze operatera u CDS-u i sustavu CTN-u su:“ Prihvaća se obrazloženje prijedloga. Ne prihvaća se. Navedena odredba treba potaknuti na utvrđivanje uzroka nepotrebnih i lažnih alarmnih stanja i druge analize koje se mogu provesti u pravnoj osobi ili obrtu koji imaju CDS ili upravljaju CTN-om. Takve analize mogu uvelike pridonijeti sprječavanju nepotrebnih intervencija, pa nije dovoljno samo dostaviti podatak odnosno ispis alarmnih stanja koje često ne daju sve potrebne podatke.
51 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 34. U stavku 2 ovog članka smatramo da nepotrebno operativno, uvećava trošak CDS-a, a nije ni tržišno opravdano. Naime CDS koji ima najčešće od 100-300 objekata na priključku ne može se mjeriti operativno i radno sa CDS-om koji ima 500-1000 ili više tisuća objekata. Naime u prvom slučaju do 500tinjak objekata jedan operater sasvim dovoljno i uspješno izvršava svoje zadatke. Dvije osobe nemaju šta raditi zajedno u smjeni do 500 objekata. Predlažemo i smatramo da se razmjerno broju priključaka uvodi i broj operatera (što je u nadzoru lako kontrolirati, uvidom u broj priključaka) pa tako predlažemo da se za svakih 500 objekta uvede novi operater koji bi preuzimao i veći obim posla. U praksi predlažemo 1 operater do 500 objekata, te svaki slijedeći 500 objekata uvođenje novog operatera. Kao pod-opciju možemo predložiti da se za CDS-ove koji štite objekte I. kategorije i II. kategorije štićenja budu dvije osobe u smjeni, a za sve ostale kako smo predložili. Prihvaćen Obrazloženo u prethodnoj točci
52 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 34. U stavku 1 ovog članka treba redefinirati popis osoba pošto je podložan dnevnim i tjednim promjenama zbog bolesti otkaza i sl. te je nemoguće iste stalno ažurirati. Predlažemo popis radnih mjesta koja mijenjaju popis osoba, a ostalo se određuje rasporedom za radna mjesta stoga predlažemo: (1)Za rad u dojavnom centru CDS-u i operativnom centru CTN-u potrebno je sastaviti Uputu o radu koja sadrži popis radnih mjesta zaduženih za pojedine aktivnosti i njihove zadaće, sigurnosne procedure i standardne operativne postupke rada. Nije prihvaćen U CDS-u i za potrebe CTN-a mora se poimence znati tko obavlja navedene poslove u pojedinoj smjeni, radi utvrđivanja pojedinačnih obveza i odgovornosti. Navedena Uputa je trajni dokument dok se popis može lako prilagoditi eventualnim promjenama i okolnostima i uvijek biti ažurno dostupan voditeljima službe i tijelima koje provode nadzor.
53 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 34. U ovom članku manjim dojavnim centra nepotrebno se nameće obveza da u smjeni budu obvezno dvije osobe u smjeni što bi zapravo trebao odrediti tržište i kvaliteta usluge koju pružaju korisniku, na ovaj način kako je napisano mnogi manji dojavni centri koji su zadovoljili sve uvjete iz Zakona i pravilnika u uložili u opremu i softwere koji im znatno pospješuje rad i učinkovitost će dovesti u situaciju da ugase djelatnost stoga predalžem da stavak glasi: (2)U dojavnom centru CDS-a rukovanje sustavima dojave mora obavljati osoba – operater, koja ima dopuštenje Ministarstva. Djelomično prihvaćen Broj operatera vezan je uz broj priključaka i objašnjen u prethodnim točkama ovoga Izviješća.
54 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 38. Članak 38. stavak 3. (3)U provedbi stručnog nadzora, nadzorni inženjer provjerava i valjanu pravnu osnovu. Predlaže se izmjena članka 38 na način da se briše stavak 3, odnosno da se članak izmjeni na slijedeći način Investitor/vlasnik ili korisnik potpisom ugovora potvrđuje da ispunjava uvjet valjane pravne osnove za objekt koji je predmet stručnog nadzora sustava tehničke zaštite. Obrazloženje – Stručni nadzor nije odgovoran za valjanu pravnu osnovu investitora. Djelomično prihvaćen Nadzorni inženjer bi trebao provjeriti sve elemente zakonitosti provedbe tehničke zaštite, pa tako može provjeriti i valjanost pravne osobe i o tome, ukoliko uoči nešto sporno, može izvijestiti ugovorne strane. Stoga se čl. 38. st. 3. mijenja tako da glasi: „(3) U provedbi stručnog nadzora, nadzorni inženjer može provjeriti i valjanu pravnu osnovu.”
55 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 39. Članak 39. stavak 1. (1)Nakon ugradnje sustava, investitor je u roku od tri dana po završetku ugradnje dužan dostaviti informaciju o terminu provedbe tehničkog prijema svim učesnicima, odnosno Ministarstvu , izvođaču i nadzornom inženjeru. Prijedlog dopune stavka 1. (1)Nakon ugradnje sustava, investitor je za objekte I., II. ili III. kategorije i javne površine I. kategorije u roku od tri dana po završetku ugradnje dužan dostaviti informaciju o terminu provedbe tehničkog prijema svim učesnicima, odnosno Ministarstvu, izvođaču i nadzornom inženjeru. Obrazloženje: Jasnije je ako se točno navede za koje kategorije se odnosi Prihvaćen Dodaje se navedena formulacija u predmetni stavak.
56 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 40. Članak 40. stavak 3. (3) Dokumenti iz stavka 2. ovoga članka moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača te u privitku moraju sadržavati dokumentirani dokaz o akreditaciji matične države za odgovarajuće normativno područje. Prijedlog promjene - Brisati stavak ili promijeniti da glasi: „Dobavljač opreme treba izdati uvjerenje o sukladnosti ili izjavu o svojstvima na hrvatskom jeziku izrađene na osnovu originalne dokumentacije proizvođača“ Obrazloženje – za opremu prema Zakonu o gradnji prihvaćaju se uvjerenja o sukladnosti ili izjave o svojstvima koje izdaje dobavljač na osnovu dokumentacije proizvođača te nema potreba da se za opremu tehničke zaštite traže prijevodi ovlaštenog sudskog tumača što samo iziskuje nepotrebne troškove Prihvaćen Članak 40. dodaje se st. 4. koji glasi: „Dobavljač opreme treba izdati uvjerenje o sukladnosti ili izjavu o svojstvima na hrvatskom jeziku izrađene na osnovu originalne dokumentacije proizvođača.“ Prihvaća se obrazloženje prijedloga.
57 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 40. Predlažemo brisati stavak 3. članka 40. jer prevođenje dokumentacije od strane ovlaštenog sudskog tumača bespotrebno birokratizira, odugovlači te poskupljuje izvedbu tehničke zaštite. Ovjereni prijevodi dokumentacije traže se u zaista iznimnim situacijama (npr. postupci pred sudovima i sl.) te nema opravdanog razloga zahtijevati navedeno i u odnosu na dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka. Prihvaćen Obrazloženje je dato u prethodnoj točci
58 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 40. Stavak 3 ovog članka je nepotreban jer su kod svih ostalih djelatnosti dovoljne izjave o sukladnosti koje izdaje dobavljač na osnovu originalnih certifikata koje se prihvaćaju u graditeljstvu, a i dovesti će nepotrebno do povećanih troškova koje će morati platiti krajnji korisnik. Prihvaćen Obrazloženje je dato u prethodnoj točci
59 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 41. Članak 41. stavak 5. alineja 2. (5)Serviser je dužan: ... - provjeriti dokaze kvalitete ugrađene opreme uvidom u certifikate i potvrde te drugu tehničku dokumentaciju koja sadrži specifikacije i norme te upozoriti korisnika o eventualnim odstupanjima od propisanog Predlaže se brisanje ove alineje Obrazloženje: Nije moguće provesti na terenu jer je dokumentacija koja uključuje certifikate uobičajeno u središnjici, a ne na objektu na kojem se radi održavanje. Dodatno serviser nije ovlašten ni stručan za provjeru certifikata Djelomično prihvaćen Serviser bi morao provjeriti kvalitetu ugrađene opreme, međutim prihvaća se činjenica da se to može provesti i uvidom u tehničku dokumentaciju koja sadrži uputstva proizvođača te tada upozoriti korisnika o eventualnim odstupanjima od propisanog. U tom smislu će se izmijeniti predmetni stavak.
60 Securitas Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 41. Rok iz članka 41. stavka 2. alineje 2. predlažemo promijeniti na 2 godine koliko je uobičajeno trajanje jamstva proizvođača opreme. Predlažemo brisati alineju 2. stavka 5. članka 41. kojom se nameće obveza serviseru da provjerava dokaze kvalitete ugrađene opreme uvidom u certifikate i potvrde te drugu tehničku dokumentaciju koja sadrži specifikacije i norme te da upozorava korisnika o eventualnim odstupanjima od propisanog budući da navedeno ni u kojem slučaju ne bi trebalo ulaziti u obveze koje serviser ima prilikom održavanja sustava. Također, serviseru se ne bi smjelo nametati obvezu da u okviru održavanja sustava procjenjuje je li dokumentacija, koji je izrađivao netko treći i koja može biti desetak godina stara, u kakvom odstupanju od onoga što je propisano. Periodička provjera dokumentacije može eventualno biti posebna obveza vlasnika objekta, koji za to može angažirati ovlaštene stručnjake, no to nipošto ne bi smjela biti obveza servisera u okviru održavanja sustava. Djelomično prihvaćen Isporuka potrebnih pričuvnih dijelova ne mora koincidirati s jamstvom proizvođača na funkcionalnost i ispravnost uređaja, već na njihovu dostupnost. Stoga je period od pet godina od dana puštanja sustava u rad korektan rok u kojem je proizvođač dužan osigurati dostupnost elemenata, uređaja i sustava na tržištu. Drugi dio primjedbe koja se odnosi na obveze servisera, obrazložene su u prethodnoj točci
61 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 41. U ovom članku nameće se serviseru obveza provjere certifikata i kvalitete ugrađene opreme koja je u većini slučajeva na terenu neizvediva. Naime dokumentacija se čuva u sjedištima društava i samo će zakomplicirati sam servis te predlažemo da srtavak bude ovakav: (5)Serviser je dužan: - provjeriti ispravnost i funkcionalnost svih uređaja i opreme koji čine sustav tehničke zaštite te u slučaju uočavanja kvarova i drugih nedostataka iste otkloniti - upozoriti korisnika u slučaju odstupanja ugrađenih elemenata i opreme od one dostupne u dokumentaciji i na lokaciji - sastaviti bilješku o obavljenom servisiranju ili ispuniti tipski dokument (radni nalog o servisiranju i dr.) i uručiti je korisniku. Djelomično prihvaćen Obrazloženje je dato ranije
62 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 42. Članak 42. Vlasnik ili korisnik štićenog objekta ili javne i druge površine dužan je: …- čuvati dokaze o servisiranju najmanje tri godine od implementacije sustava tehničke zaštite Pitanje: Iz navedenog nije razvidno kako je definiran period obveze čuvanja potvrde o servisiranju. Da li se pod implementacijom sustava tehničke zaštite misli na ugradnju ili servis? Primljeno na znanje Vlasnik ili korisnik štićenog objekta ili javne i druge površine dužan je čuvati dokaze o servisiranju najmanje tri godine od ugradnje sustava tehničke zaštite. Obrazloženje: Implementacija podrazumijeva ugradnju, pri čemu su važni recentni dokumenti o servisiranju koje se mora provesti u roku propisanim Zakonom.
63 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 44. Članak 44. U članku 44. se u stavku (1) taksativno navodi što je sadržaj Periodičke provjere ispravnosti uređaja i sustava tehničke zaštite. U stavku (2) se navodi (2)Periodička provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite provodi se pri svakodnevnom obavljanju djelatnosti u objektu ili na javnoj ili drugoj površini o čemu se vodi evidencija, čija forma i sadržaj se propisuje općim aktom korisnika. Predlaže se dopuna stavka 2 na način da se dodaju riječi: „a učestalost provjere pojedinih funkcija definira se u općem aktu korisnika“ Prihvaćen Predlaže se da stavak 2. članka 44. glasi: „(2)Periodička provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite provodi se pri svakodnevnom obavljanju djelatnosti u objektu ili na javnoj ili drugoj površini o čemu se vodi evidencija, čija se forma i sadržaj, te učestalost provjere pojedinih funkcija sustava propisuje općim aktom korisnika.“ Obrazloženje: Potrebno je odrediti dinamiku periodičke provjere što se prepušta korisniku s obzirom na vrstu pojedinih sustava, uređaja i elemenata te kategoriji objekta i prostora.
64 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Članak 46. Ovaj članak zakona na tragu je nekih država u kojima je obavijesna ploča o ugrađenim sustavima obvezna na ulazu u objekte ali s obzirom na stavak 3 ovog članka tko odlučuje dali se smije isticati obavijest ili ne, korisnik ili izvođač? Primljeno na znanje Određene obavijesti su mandatorne, dok se za druge treba odlučiti jesu li korisne ili mogu polučiti određeni efekt kod počinitelja, o čemu odlučuje izvođač.
65 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Prilog 1. U ovom članku se nepotrebno uvodi stavak o stručnoj spremi zaštitara tehničara koja nije uopće bitna jer na istom ima ime, prezime i broj zaštitarske iskaznice . Nije prihvaćen Iskaznica ukazuje na status zaštitara tehničara koji, ovisno o stručnoj spremi može obavljati različite vrste poslova.
66 Kam-bell PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Prilog 2. Za kategoriju objekta u kojem sudjeluje nadzorni inžinjer bi trebalo pisati da se potvrda izdaje u tri primjerka-jedan za investitora, drugi za nadzornog inženjera i treći za izvođača koji je pohranjuje u pismohranu trgovačkog društva ili obrta. Prihvaćen U Potvrdi o izvedbi tehničke zaštite (Prilog 2.), mijenja se zadnja rečenica tako da glasi: „Ova se potvrda izdaje u tri primjerka - jedan za investitora, drugi za nadzornog inženjera i treći za izvođača koji je pohranjuje u pismohranu trgovačkog društva ili obrta.”
67 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKE ZAŠTITE, Prilog 4. Prilog 4. Pitanje – da li se u zapisniku o obuci uvijek ostavljaju svih 7 stavaka i zaokružuje se relevantno za taj sustav ili se pišu samo relevantne obuke, a ostale brišu? Primljeno na znanje U zapisniku trebaju ostati sve stavke, a zaokružiti ili na drugi način potvrditi one koje su provedene.