Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA Evidentiranje svih vrsta objekata (skladišta, polja, izvori i sl.) u javnim registrima; katastar i zemljišna knjiga, te uređenje granica korištenja, eksploatacije itd. je neophodno i obvezno nadrednim propisima te isto mora biti sadržano i u ovom pravilniku odnsno isto se mora nedvojbeno navesti odredbom. Naime, uslijed nemara nadležn(ih)og ministarstva, koncesionara i investitora, mnoga polja i objekti nisu evidentirani ili imovinsko-pravno uređeni, a što je suludo ako se uzme materijalna i opća vrijednost istih u odnosu na troškove uređenja tih stanja (uglavnom se radi o jednom geodetskom elaboratu) te bitnost podataka o postojanju istih u svrhu redovnih (korištenje, funkcionalnost, vidljivost itd.) i izvanrednih okolnosti (katastrofe itd.). Nije prihvaćen Nije predmetom Pravilnika.
2 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 2. Članak 2. stavak (5) predlažemo da glasi: (5) Odgovorni projektant je odgovoran za usklađenost naftno-rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama i pravilima struke. Nadalje predlažemo dodavanje u članku 5. stavka (6) na način da glasi: (6) Uz primjenu stavka 5) ovog članka, kod zahvata koji se temeljem Zakona ne smatraju gradnjom, naftno-rudarski projekt dodatno mora biti usklađen i s lokacijskom dozvolom. Obrazloženje: Prijedlog je lokacijsku dozvolu ne ugrađivati u projekte koji se po Zakonu smatraju gradnjom jer će u tom slučaju LD biti ugrađena u glavni projekt građenja. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća te članak 2. stavak 5. glasi: „(5) Odgovorni projektant je odgovoran za usklađenost naftno-rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom kada je primjenjivo.“.
3 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 2. Članak 2. stavak (4) Zašto je „i“ između ugljikovodika i geotermalnih voda, a iza toga u zagradi geotermalne vode, dok je u nastavku za odvajanje korišteno „ili“ Nije prihvaćen Navod u zagradi odnosi se na "geotermalne vode u energetske svrhe".
4 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 3. članak 3 alineja 2. predlažemo: Predlažemo da se idejni projekt ne izrađuje za ovdje navedene projekte jer nema dodatne vrijednosti i svrhe izrade idejnog projekta za npr DPRE pa nakon toga DPRE , obrađuju se ista poglavlja u jednom i drugom projektu, a podrazumijeva se da je za isti zahvat izrađen idejni projekt koji je podloga za OPUO/PUO postupak jer u svakom slučaju kada investitor ide na LD i prije toga na SUO/OPUO treba prvo napraviti idejni projekt (pandan tome je tehničko odnosno idejno rješenje za zahvate koji se projektiraju i grade po Zakonu o gradnji). Nije prihvaćen Člankom 132. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika propisana je obveza izrade idejnih projekata.
5 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 3. Članak 3. predlažemo da glasi na način: 1) Idejni projekt izrađuje se: – kao stručna podloga za: prethodnu ocjenu prihvatljivosti naftno-rudarskog zahvata na ekološku mrežu, izradu elaborata o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja naftno-rudarskog zahvata na okoliš, izradu studije o utjecaja na okoliš za procjenu utjecaja naftno-rudarskog zahvata na okoliš i za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, (2) Na izričit zahtjev Ministarstva, a u skladu sa čl. 132. stv. 2. Zakona, idejni projekt se izrađuje kao stručna podloga za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. Zakona ili dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. Zakona te se sukladno primjenjuju članci 4. – 23. ovog Pravilnika (3) Na izričit zahtjev Ministarstva, a u skladu sa čl. 132. stv. 2. Zakona, idejni projekt se izrađuje kao stručna podloga za projekt izrade bušotine iz članka 135. Zakona te se sukladno primjenjuju odredbe članaka 26. – 40. ovog Pravilnika. (4) Na izričit zahtjev Ministarstva, a u skladu sa čl. 132. stv. 2. Zakona, idejni projekt se izrađuje kao stručna podloga za pojednostavnjeni projekt iz članka 136. Zakona te se sukladno primjenjuju odredbe članaka 5. – 23. ovog Pravilnika. (5) ) Na izričit zahtjev Ministarstva, a u skladu sa čl. 132. stv. 2. Zakona, idejni projekt se izrađuje kao stručna podloga za projekt geofizičkog snimanja koji se izrađuje za naftno-rudarske radove koji se odnose na snimanje geofizičkih podataka te se sukladno primjenjuju odredba članaka 4. ovog Pravilnika. (6) Idejni projekt mora biti potpisan od strane odgovornog projektanta. Nije prihvaćen Člankom 132. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika propisana je obveza izrade idejnih projekata.
6 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 4. Članak 4. stavak 1) točka 5. predlažemo napraviti izmjene na način da glase: 5. Projekt snimanja geoelektričnih podataka Nije prihvaćen U članku 4. stavku 1. definirana je izrada idejnih projekata za geofizička snimanja te su navedena neka od geofizičkih snimanja. Nepotrebno je opterećivati tekst s dodatnim navodima.
7 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 5. Članak 5. stavak (2) točka 3. predlažemo da glasi na način: Pregled geofizičkih podataka EP, isto kao što je Pregled geokemijskih podataka Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
8 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 6. Članak 6. alineja 8. u djelu koji se odnosi na "lokacijsku dozvolu": Prijedlog je ne ugrađivati LD u PRE i DPRE budući se navedeni projekti rade za zahvate koji se po posebnom zakonu – Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, smatraju građenjem te LD treba biti sastavni dio glavnog projekta građenja. Drugim riječima temeljem PRE/DPRE se neće izvoditi radovi te nije potrebno da sadržavaju LD. Obrnuta logika je kod zahvata koji po Zakonu nisu građenje (npr Projekt izrade bušotine) koji moraju sadržavati LD jer se po njima izvode radovi, odnosno za te zahvate neće nakon naftno-rudarskog projekta biti proveden postupak provjere GPG-a i izdavanje GD sa UD na kraju. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda. U članku 6. podstavku 8. navodi se dostava lokacijske dozvole u slučaju kada je primjenjivo.
9 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 8. Članak 8. stavak (2) točka 3. zašto dubinska konverzija dolazi kao nešto odvojeno zasebno i posebno poglavlje – predlažemo točku 3. uključiti pod točku 2. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
10 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 8. Naslov iznad Članka 8. predlažemo da glasi: Pregled geofizičkih podataka EP Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
11 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 11. Članak 11. stavak (1) točka 8. da li se misli na sekundarne poroznosti? – ako da onda je to pod brojem 4.odnsono točka 4. – predlažemo brisati točku 8. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
12 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 12. Predlažemo naslov iznad članka 12. ali i tekst u Članku 12. uskladiti s Člankom .5 stavak ( 2) točka 7 Procjena volumena rezervi/resursa Prihvaćen Prihvaća se.
13 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 13. Naslov iznad članka 13. predlažemo uskladit s Člankom 5 stavak (2) točka 8 nominirano je: Karakterizacija ležišta i svojstva fluida, nadalje svugdje uz riječ fluida predlažemo dodati još riječ "ležišnih" Prihvaćen Prihvaća se.
14 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 14. Naslov iznad članka 14. komentar isti kao i za članak 13. uskladiti nazive s Člankom 5. stavkom (2) točkom 9. nadalje svugdje uz riječ fluida predlažemo dodati još riječ "ležišnih" Djelomično prihvaćen Izmjena je usklađena s člankom 5. stavkom 2. točkom 9.
15 Dragutin Domitrović PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Tehničko-tehnološka rješenja naftno-rudarske opreme za pridobivanje i sabiranje ugljikovodika, geotermalne vode, te podzemno skladištenje plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida St. 1 pod f., 6. red treba promijeniti tako da glasi "- proračuna, razrada i karakteristika visokonaponske ili srednjenaponske mreže". Prihvaćen Prihvaća se.
16 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 16. Naslov iznad članka 16. komentar isti kao i za članak 13 i 14. uskladiti nazive s Člankom 5. stavkom (2) točkom 11. Djelomično prihvaćen Izmjena je napravljena u članku 5. stavku 2. točki 11.
17 Dragutin Domitrović PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 18. U čl. 6. se primjena lokacijske dozvole - ako je u tom trenutku nema za planirane naftno-rudarske objekte - može izbjeći činjenicom da je u tekstu dodan izraz "ako je primjenjivo", no ovdje ostaje pitanje na koju se lokacijsku dozvolu pri pisanju Plana sanacije referirati kad je investitor na samom početku razrade. Zato bi i ovdje tekst trebalo revidirati tako da lokacijska dozvola ne bude uvjetovana. Prihvaćen Prihvaća se.
18 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 18. Članak 18. Obrazloženje kao uz Članak 6. viditi obrazloženje uz članak 6. Prihvaćen Prihvaća se.
19 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 19. U članku 5. Poglavlje se zove Mjere zaštite i sigurnosti predlažemo uskladiti naslov iznad članka 19. s nazivom iz Članka 5. Prihvaćen Prihvaća se.
20 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Ekonomska evaluacija projekta U članku 5. Poglavlje se zove U čl 5 poglavlje se zove Ekonomska evaluacija predlažemo uskladiti naslov iznad članka 21. s nazivom iz Članka 5. Prihvaćen Prihvaća se.
21 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 23. Članak 23. stavak (2) Prostiranje rezervi je obuhvaćeno pod pojmom „ucrtanim ležištem“, ovdje kao da se prostiranje rezervi odnosi na zbrinjavanje CO2 Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
22 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 23. u Članku 23. stavak (1) predlažemo uskladit sukladno članku 24, stavak (4), točka 4 Prihvaćen Prihvaća se.
23 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 24. Članak 24. stavak (3) po d. Mišljena smo ako se ovdje poziva na grafičke priloge iz članka 23 onda u članak 23 treba uz pojam projekt razrade dodati dopunski projekt razrade i eksploatacije Prihvaćen Prihvaća se.
24 Dragutin Domitrović PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 25. Predlaže se da se u st.1 doda i "e. remont i ispitivanje postojeće bušotine u fazi istraživanja", što bi obuhvatilo postojeće bušotine koje su bile negativne na ugljikovodike, ali se mogu iskoristiti za ispitivanje geotermalnih ležišta, ležišta za skladištenje prirodnog plina ili ležišta za trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida. Sukladno tome bi trebalo dodati potrebne članke kasnije u IV. poglavlju. U st. 4 također treba iza "projekta izrade istražne bušotine" dodati i "ili projekta remonta i ispitivanja postojeće bušotine". Nije prihvaćen Za potrebe testiranja postojećih bušotina izrađuje se pojednostavnjeni projekt.
25 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 25. Članak 25. stavak (4) Predlažemo izjednačiti u ovom smislu istražne i razradne/eksploatacijske bušotine uz razliku da se za istražne vodi postupak provjere od strane povjerenstva, a za razradne potvrda od strane MINGOR. Uz navedeno, bilo bi korisno istu mogućnost predvidjeti i za PRE/DPRE. Nije prihvaćen Za projekte razradne/eksploatacijske bušotine ne provodi se postupak provjere projekata od strane stručnog povjerenstva te isto ne može biti primijenjeno.
26 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 25. Članak 25. stavak (1) točka 4. Za istraživanje je u projektu izrade istražne koji ide na provjeru obuhvaćeno i napuštanje bušotine što je u članku 29 navedeno, ukoliko ista u budućnosti neće biti eksploatacijskog karaktera Nije prihvaćen Za istražne bušotine koje nisu u projektu imale uključenu sanaciju, sukladno prethodnoj zakonskoj regulativi, potrebno je izraditi projekt trajnog napuštanja bušotine.
27 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 26. Članak 26. točka 1. Umjesto "istražne bušotine" trebalo bi stajati "Istražnog prospekta" Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
28 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 27. Članak 27. stavak 1 pod d umjesto "geokemijska analiza" predlažemo da glasi "Geokemijski i naftno-geološki odnosi" Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
29 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 27. Članak 27. stavak 1 pod c umjesto "seizmička interpretacija" predlažemo da glasi "seizmo-geološka interpretcija" Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
30 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 27. Članak 27. isti komentar kao u članku 26. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
31 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 33. u članku 33. isti komentari kao za članak 27. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
32 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 40. Članak 40. Za bušotine iz faze istraživanja sanacija i napuštanje su opisani i provjereni u projektu bušotine u poglavlju Sanacija čl. 29, ali može biti projekt napuštanja prema čl. 185 točka 20 (npr za sanaciju i napuštanje ist buš na istražnim prostorima koji su oduzeti) Primljeno na znanje Noviji projekti izrade istražnih bušotina sadrže poglavlje sanacije, dok je za stare istražne bušotine koje se nalaze izvan važećih istražnih prostora, a nisu sanirane, potrebno izraditi projekt trajnog napuštanja koji obuhvaća sanaciju.
33 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 46. Kod stimulacijskih radova dodati i hidrauličko stimuliranje stijena stimulacijski radovi – kemijsko pranje perforacija, kemijska obrada i hidrauličko stimuliranje stijena Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da ne pridonosi suštinskoj izmjeni navoda.
34 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, PROJEKT BUŠAĆEG ILI REMONTNOG POSTROJENJA U poglavlju su navedena bušaća i remontna postrojenja. Treba definirati status malih, mobilnih radnih vozila/jedinica koja se koriste na bušotinama uz bušaća /remontna postrojenja ili samostalno izvode radove koji su navedeni u Članku 46. stavak 2. ovog pravilnika. Nije prihvaćen Isto je definirano člankom 57. Pravilnika.
35 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 48. Prijedlog - staviti „Elektroenergetski“ sustav Prihvaćen Prihvaća se.
36 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 49. stavak 49. alineja 2 Postavlja se pitanje zašto projekt za bušaće ili remontno postrojenje treba biti veza s bilo kojim istražnim prostorom/bušotinom ili eksploatacijskim poljem? Prihvaćen Prihvaća se.
37 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 49. Projektni zadatak: komentar Dio prikaza bušotine bolje da ide u Uvod projekta članak 50 jer se isti samo navodi u kratkim crtama prema podacima iz PIB-e Izjavu potpisane - komentar: Projektni zadatak zadan i potpisan od odgovorne osobe društva koje izrađuje naftno-rudarski projekt (ovo što je napisano navodi se za projekt izrade bušotine a ne postrojenja). Potpisanu (ove izjave nije bilo u prijašnjim projektima, bilo za R-69, LABIN i slično) Prihvaćen Prihvaća se.
38 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 53. Navedena poglavlja se odnose na mobilno bušaće postrojenje primjer R-69, a primjer za postrojenje tipa E-605 poglavlja se razlikuju (nema VFD nego SCR i drugo) Primljeno na znanje U članku 53. stavku 1. navedena su potpoglavlja koja poglavlje obavezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo. Za svaki specifičan projekt potpoglavlja se mogu nadopuniti ili se može iskazati u projektu kako isto nije primjenjivo u specifičnom slučaju.
39 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 54. Članak 54. postavlja se pitanje zašto vezati projekt postrojenja za bilo koju konkretnu bušotinu? Projekt postrojenja nužno je započeti dovoljno rano da bi prošao sve instance odobravanja pri čemu u postupku ishođenja dozvola za bušenje može biti aktualno više bušotina. U realizaciju bušenja prva će ići ona bušotina kojs će imati sve dozvole što možda nije slučaj u Prikazu tehničkih rješenja …. U čl. 54 Nije prihvaćen Isto je definirano člankom 184.b Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.
40 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 54. Prijedlog: Navedeni članak 54. možda nije potreban unutar projekta za remontno ili bušaće postrojenje jer se ti podaci detaljno obrađuju u projektu izrade bušotine a kod postrojenja se oni samo ukratko navode u Uvodu naftno-rudarskog projekta. Primljeno na znanje Za svaki specifičan projekt poglavlja se mogu nadopuniti ili se može iskazati u projektu kako isto nije primjenjivo u specifičnom slučaju.
41 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 57. Prijedlog - dodati novi članak iza Članka 57. Radna vozila i postrojenja koja se koriste za izvođenje radova navedenih u Članku 46. Stavak 2 ne trebaju imati naftno -rudarski projekt, a za dobivanje uporabne dozvole moraju biti tehnički ispitana te zadovoljiti sigurnosne i zdravstvene zahtjeve nakon sljedećih pregleda: - pregled i ispitivanje radne opreme svake 3 godine Sukladno čl. 42. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), čl. 6. Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (N.N., br. 18/17) i Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N., br.16/16) - ispitivanje radnog okoliša svake tri godine Sukladno čl. 45. „Zakona o zaštiti na radu“ (N.N., br. 71/14,118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18) i „Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša“ (N.N., br. 16/16) - pregled i ispitivanje opreme pod tlakom gdje je primjenjivo sukladno Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/2020) i čl. 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N., br. 80/2013, 14/2014, 32/2019) Prihvaćen U članku 57. dodan je stavak 2. koji glasi: „(2) Za radna vozila i postrojenja koja se koriste za izvođenje radova navedenih u članku 46. stavak 2., osima alineje 9., ne izrađuje se naftno-rudarski projekt već ista moraju imati dokaznice o zadovoljenju sigurnosnih zahtjeva sukladno zakonskim propisima koji uređuju zaštitu na radu te rad s posudama pod tlakom.“.
42 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 67. Članak 67. stavak (2) predlažemo dodati i geologiju, na način da stavak (2) glasi: (2) Pravna osoba mora imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom iz naftnog rudarstva/geologije, tj. odgovorna osoba mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama iz članka 130. Zakona i ovim člankom Pravilnika. Nije prihvaćen Izrada naftno-rudarskih projekata većim dijelom odnosi se na naftno-rudarske radove te za to područje ne može biti odgovorna osoba geološke struke.