Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske I. OPĆA ODREDBA, Članak 1. Stavak 4 bespotreban,naime zašto nije moguće osigurati službenika pravosudne policije,Zašto se se malo po malo poslovi osiguranja predaju zaštitarskim tvrtkama,u čijem je to ineteresu.Onda bi trebalo i samo Ministarstvo privatizirati,jer moguće da bi kod privatne osobe bili manji izdatci za državni proračun nego sada. Nije prihvaćen Mogućnost da poslove osiguranja osoba, imovine i objekata suda te održavanje reda u sudu iznimno obavljaju i pravne osobe ovlaštene za poslove zaštite i osiguranja uz suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa, ako nije moguće osigurati da ove poslove obavljaju službenici pravosudne policije, propisana je člankom 113. stavkom 2. Zakona o sudovima. S obzirom na navedeno ovaj Pravilnik, kao provedbeni propis, ne može mijenjati zakonsko rješenje za koje je nužno propisati odgovarajuću primjenu odredbi o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava koje obavljaju službenici pravosudne policije.
2 Marko Cvitanović II. NAČIN POSTUPANJA I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, 3. Sredstva prisile Sredstvo prisile tjelesnu snagu bi se trebala raščlaniti na dvije razine, blaži i teži oblik uporabe tjelesne snage. Trenutačno tumačenje rukovodećih struktura Sektora za osiguranje pravosudnih tijela je da bilo kakav fizički kontakt pravosudnog policajca prema stranci uporaba tjelesne snage, naime ne može se isto poistovjetiti uporaba tjelesne snage poradi savladavanja otpora i primanje stranke npr za ruku kako bi se ista recimo izvela iz pravosudnog tijela. Nije prihvaćen Člankom 113. stavkom 4. Zakona o sudovima kao dopuštena sredstva prisile u obavljanju poslova osiguranja propisana su: tjelesna snaga, sredstva za vezivanje, raspršivač s dopuštenim neškodljivim tvarima, palica, električni paralizator i vatreno oružje. Stavak 5. istoga članka propisuje da je uporaba tjelesne snage dopuštena primjenom različitih tehnika obrane i zahvata za privođenje radi odbijanja napada ili savladavanja otpora osobe uz nanošenje najmanjih štetnih posljedica. Slijedom navedenog, netočna je teza da svaki tjelesni kontakt predstavlja uporabu sredstva prisile.
3 DINO ANDRIĆ 3. Sredstva prisile, Članak 6. Električni paralizator je postojao kao sredstvo prisile i u dosadašnjim pravilnicima, međutim nije bio dodijeljen službenicima pravosudne policije. Ukoliko će to i dalje biti slučaj, to sredstvo prisile treba maknuti iz pravilnika. Nije prihvaćen Dopuštena sredstva prisile u obavljanju poslova osiguranja propisana su člankom 113. stavkom 4. Zakona o sudovima.
4 Marko Cvitanović 4. Izvješćivanje o uporabi sredstava prisile i pruženoj pomoći, Članak 15. ST 1. i st.2 ovog članka međusobno nisu usuglašeni jedan s drugim, te jedan pobija drugog. Naime treba jasnije definirati što se ustvari točno treba učiniti, da li se nakon uporabe sredstava prisile mora zvati tj ponuditi medicinska pomoć ili to može biti napravljeno prema procjeni službenika pravosudne policije ovisno o tome kakvim je intenzitetom sredstvo primjene i primijenjeno. Trenutačno tumačenje rukovodećih struktura Sektora osiguranja pravosudnih tijela je da svaki oblik fizičkog kontakta prema stranci od strane službenika policije je uporaba tjelesne snage, prema tom njihovom "stručnom" tumačenju ispada da ako službenik pravosudne policije samo primi stranku iz nekog razloga za lakat ili usmjeravanjem rukama izvede osobu van pravosudnog tijela mora zvati hitnu pomoć radi pružanja pomoći. Nije prihvaćen Stavak 1. propisuje obvezu službenika pravosudne policije da nakon svake uporabe sredstva prisile osobi nad kojom je primijenjeno sredstvo prisile ponudi pozivanje hitne medicinske pomoći. Pored navedenog, stavak 2. propisuje i obvezu pozivanja hitne pomoći u slučaju kad je primjena sredstva prisile bila takvog intenziteta (prema procjeni službenika) da je mogla prouzročiti tjelesnu povredu osobe nad kojom je primijenjena.
5 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 17. Članak 17 stavak 3 se izravno kosi sa zakonom o osobnoj iskaznici koji citiram"Osoba je dužna imati kod sebe osobnu iskaznicu i dati je na uvid zakonom ovlaštenim osobama". To znači da se ovaj pravilnik stavlja iznad zakona????Šta će nam onda zakoni ako is isti mogu mjenjati pravilnicima. smatram da se ova stavak treba brisati je je u suprotnosti sa zakonom i stvalja službenike pravosudne policije u nezgodan položaj,a iz iskustva mogu potvrditi da se nikada niti jedan sudac ili službenik nije spustio na portu nego samo telefonski naložio da se osoba bez osobne iskaznice pusti na sud,čime i sud i sudac koji trebaju provoditi zakon krše isti. Nije prihvaćen Zakonom o osobnoj iskaznici i Pravilnikom regulira se različita materija te je netočna tvrdnja da se „ovaj Pravilnik stavlja iznad zakona“. Pravilnik ne ulazi u obvezu posjedovanja osobne iskaznice već načina utvrđivanja identiteta osoba u pravosudnom tijelu. Ovdje se skreće pozornost da je i policijskim službenicima, odgovarajućim podzakonskim aktom, dana mogućnost utvrđivanja identiteta na sličan način kako to propisuje stavak 3. Ovakva odredba sadržana je i u važećem Pravilniku i nisu uočeni problemi u praksi.
6 Mario Grahek 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 17. U st.1 smatram da je potrebno dodati i mogućnost utvrđivanja identiteta i izvan prostora pravosudnog tijela. Naime, obzirom poslovi osiguranja pravosudnih tijela obuhvaćaju i sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema objektu, a i imovini suda i drž. odvjetništva (npr. službena vozila ), službenik pravosudne policije dužan je utvrditi i stanje na vanjskom dijelu objekta ,a i stanje sigurnosti oko pravosudnog tijela obzirom se radi o štićenom objektu. U slučaju da službenik pravosudne policije zatekne ili mu bude dojavljeno da netko uništava, oštećuje ili poduzima neke druge protupravne radnje prema objektu ili imovini isti je dužan i ovlašten postupati prema takvim osobama. Prilikom postupanja prema istima smatram da je s.p.p potrebno omogućiti i utvrđivanje identiteta. Isto tako smatram da je utvrđivanje identiteta izvan prostora pravosudnog tijela potrebno i u slučaju kada s.p.p primijeti duže, a nepotrebno zadržavanje njemu sumnjivih osoba oko i u užem krugu pravosudnog tijela, naročito ako se radi o prostoru koji je u nadležnosti ili pod upravljanjem pravosudnog tijela, a što ne mora biti presudno. St.3 ovog članka smatram da je potrebno izbrisati jer sam mišljenja da isti ne ispunjava svrhu, obzirom kod takve vrste provjere rijetko tko dođe do ulaza da bi potvrdio ili ne identitet osobe nego obično kažu da istu pustimo, a ujedno ovakav način provjere otežava rad i oduzima puno vremena s.p.p , osobito tamo gdje ima puno stranaka ,a malo s.p.p. ili je samo jedan s.p.p. Nije prihvaćen Prostor pravosudnog tijela ne podrazumijeva isključivo objekt u koji je samo tijelo smješteno već i prostor oko istog koji mu logički pripada odnosno kojim je okružen. Odredba stavka 3. sadržana je i u važećem Pravilniku te u praksi nisu uočeni problemi u provedbi. Mogućnost utvrđivanja identiteta na sličan način kako to propisuje stavak 3. dana je i policijskim službenicima odgovarajućim podzakonskim propisom.
7 DINO ANDRIĆ 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 17. Stavak 3. ovoga članka prebacuje svu odgovornost na službenika pravosudne policije u slučaju da osoba, kojoj je na ovako propisan način utvrđen identitet, počini kazneno ili neko drugo djelo, budući da se ne može dokazati ovakav način utvrde identiteta. Predlažem da se provjera identiteta kod zaposlenika pravosudnog tijela i sl. MORA provesti pismenim putem. Nije prihvaćen Odredba stavka 3., sadržana je i u važećem Pravilniku te u praksi nisu uočeni problemi u provedbi. Mogućnost utvrđivanja identiteta na sličan način kako to propisuje stavak 3. dana je i policijskim službenicima odgovarajućim podzakonskim propisom.
8 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 19. Stavak 2 od slžbenika pravosudne policije uz sav posao još zahtjeva i popunjavanje obrazaca za predmete koje je i tako zabranjeno unositi,stranka ostavlja predmet na svoju odgovonost ili ga iznosi van i ulazi bez nedozvoljenoga predmet. Nije prihvaćen Ovakva odredba sadržana je i u važećem Pravilniku.
9 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 20. u stavku 2 dodati jasno koje su to službene zadaće(dovođenje osoba lišenih slobode). I dolazak po nalog može biti službena zadaća kao i donošenje pošte,znači da se može zloupotrebiti.Podsjećamo da je incident koji je tragično završio na Općinskom Građanskom sudu došao od službenika policije.Smatramo da je sa oružijem treba biti dozvoljen ulaz samo kod privođenja. Nije prihvaćen Stavkom 2. jasnije se propisuje izuzetak od zabrane ulaza u prostor pravosudnog tijela osobi koja nosi oružje, oruđe, eksplozivne naprave i druge opasne stvari ili tvari u odnosu na sličnu odredbu u važećem pravilniku. Svrha navedenog stavka nije izuzeće od primjene stavka 1. samo pri dovođenju osoba lišenih slobode, s obzirom da ovim Pravilnikom nije moguće zadirati u posebne ovlasti ovlaštenih službenih osoba propisane drugim propisima.
10 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 21. stavak 1.potrebno razjasniti koga pretražuje i zadržava?? policijski službenici i službenici zatvorskoga sustava imaju različite ovlasti pa je i to potrebno pojasniti tko i kada vrši postupanje. Nije prihvaćen Stavkom 1. jasno je propisano da službenik pravosudne policije pretražuje i zadržava osobu koja je zatečena u počinjenju kažnjivog djela.
11 Mario Grahek 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 21. U st. 1 ovog članka smatram da je potrebno dodati i zadržavanje osoba koje su počinile i prekršaj u prostoru pravosudnog tijela. Nije prihvaćen Kažnjivo djelo širi je pojam koji obuhvaća kaznena djela i prekršaje.
12 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 23. stavak 2 nepotreban je traka sa natpisom "STOP PRAVOSUDNA POLICIJA" ne postoji,jedino ako se namjerava uvesti,onda stavak ima smisla. Nije prihvaćen Nakon stupanja Pravilnika na snagu pristupit će se postupku nabave opisanog sredstva.
13 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 23. stavak 3 potrebno bolje pojasniti isti je nejasn i nedorečen. Prihvaćen Dopunjuje se odredba stavka 3. te ista glasi: "Službenik pravosudne policije može zabraniti snimanje određenog prostora iz stavka 1. ovoga članka."
14 Miroslav Policki 5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije, Članak 23. "(3) Službenik pravosudne policije može zabraniti snimanje određenog prostora." Ovdje je više stvari nejasno. 1. Odnosi li se ovo na snimanje slike, zvuka ili oboje? 2. Misli li se ovdje na prostor naveden u stavku 1 ovog članka? Ako da, to treba pojasniti. Ako ne, u kojim okolnostima, odnosno s kojim razlogom i kojom svrhom se može zabraniti snimanje? Također, misli li se na prostor pravosudnih tijela ili bilo koji prostor u teritoriju RH? Prihvaćen Dopunjuje se odredba stavka 3. te ista glasi: "Službenik pravosudne policije može zabraniti snimanje određenog prostora iz stavka 1. ovoga članka."
15 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 6. Nadzor i kontrola rada , Članak 24. stavak 2 odjec C dali to znači da se prilokom nadzora službenik pravosudne policije razoružava??Kako se to misli izvesti za vrijeme radnoga vremena,onaj koji vrši nadzore će izuzeti od službenika pravosudne policije oružije??? nedorečeno i teško izvedivo-To je kao da službenika policije MUP prilikom patrole njegov nadzor razoruža da vidi stanje oružja?? Nije prihvaćen Intencija ove odredbe nije „razoružavanje“ službenika pravosudne policije, već utvrđivanje stanja službenog naoružanja, opreme, odore i drugih materijalno tehničkih sredstava koje se koriste u obavljanju poslova osiguranja. U svrhu utvrđivanja stanja naoružanja, tijekom nadzora se službeniku pravosudne policije može naložiti razduživanje postojećeg i eventualno zaduživanje drugog službenog naoružanja ako to okolnosti dopuštaju.