Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Policki PRAVILNIK, Članak 10. "Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a počet će se primjenjivati s danom uspostave sustava Jedinstvenog Elektroničkog Očevidnika inspektora Državnog inspektorata." U pravnim stajalištima Ustavnog suda izraženima u Izvješću o uočenoj pojavi neustavnosti broj: U-X-80/2005 od 1. lipnja 2006. (»Narodne novine« broj 64/06.) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_64_1571.html) piše, između ostalog, da "Zakon mora stupiti na snagu točno određenog dana, što ujedno znači da se od tog dana mora početi primjenjivati. To je opći ustavni zahtjev kojem mora udovoljavati svaki zakon.", zatim "Ustavni sud napominje da zakonodavac, sukladno Ustavu, može propisati stupanje na snagu zakona na sljedeće načine: – određivanjem dana, mjeseca i godine kada zakon stupa na snagu (kalendarski), ili – nastupom određenog događaja (primjerice, danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji)." te nadalje "Prethodna utvrđenja na odgovarajući se način odnose i na druge (podzakonske) propise čije je donošenje u nadležnosti drugih tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.". Iz navedenog proizlazi da je citirani tekst neustavan te da bi umjesto njega trebalo pisati samo kada Pravilnik stupa na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Miroslav Policki PRAVILNIK, Članak 2. "(2) Aplikacija za računovodstvene poslove može koristiti podatke iz elektroničkog Očevidnika." Nije precizirano na koju aplikaciju za računovodstvene poslove se misli. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Grga K. PRAVILNIK Potrebno je urediti način evidentiranja prijava Državnom inspektoratu te dodjelu istih, te bi po dodjeli predmeta isto trebalo biti početak otvaranja predmeta u očevidniku. Naime, evidencija prijava bi ukazivala na učestalost po vrsti prijave i stvarnih potreba društva te eventualnih korekcija propisa, a dodjela po očevidnicima te otvaranje istih bi ukazalo na potrebno vrijeme postupanja, načine postupanja, vrijeme rješavanja itd. čime bi se dobilo uvid o potrebnim korekcijama sustava radi veće učinkovitosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje