Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GIUPPH Dodatna pravila i zahtjevi za rakije, Članak 3. Čl. 3. st. 3 Brisati „lozovača“. Smatramo da dva pojma za isti proizvod mogu zbunjivati potrošače te da je na tržištu, u proteklom razdoblju, izraz „loza“ uobičajen, naročito imajući u vidu zaštićenu zemljopisnu oznaku. Prihvaćen Prihvaćen
2 GIUPPH Dodatna pravila i zahtjevi za ostala jaka alkoholna pića, Članak 4. Čl. 4 st. 3 Brisati dio rečenice „a ukoliko sastojci nisu navedeni proizvod mora pratiti proizvođača dokumentacija“ Navedeno nije provedivo u praksi, a ni potrebno. Sastojci se nalaze u Specifikaciji proizvoda a specifikacija je javno dostupna. Prihvaćen Prihvaćen
3 GIUPPH Dodatna pravila i zahtjevi za likere, Članak 5. Čl. 5 – brisati Način označavanja detaljno je propisan Uredbom 2019/ 787. Nije prihvaćen Odredbu držimo pojednostavljavanjem za domaće proizvođače, a s obzirom da države članice mogu utvrđivati pravila za proizvodnju, opisivanje, prezentiranje i označivanje koja su stroža od onih u prilozima I. i II. Uredbe ako su ona u skladu s pravom Unije vezanim uz primjenu politike kvalitete za jaka alkoholna pića.
4 GIUPPH Kontrola korištenja oznake, Članak 14. Čl. 14 Nije navedeno tko snosi troškove postupka kontrole iako je na Povjerenstvu rečeno da to neće biti proizvođači nego država. Molimo da se to napiše u Pravilniku kako bi se izbjegle buduće nejasnoće u postupanju. Čl. 14. st. 1 Brisati „Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu“ Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, prema izjavi predstavnika Agencije na sastanku Povjerenstva, ne ispunjava uvjete iz čl. 38 Uredbe 2019/787. Smatramo da, sukladno tome, Agencija ne može biti tijelo koje provodi provjeru sukladnosti sa specifikacijom proizvoda. Čl. 14. st. 1 Brisati „terenskoj provjeri“ i „organoleptičkim ocjenjivanjem“ Kod jakih alkoholnih pića, a sukladno Specifikacijama, ne postoji ni jedan navod koji bi se mogao i/ili morao utvrđivati terenskom provjerom. Što se tiče organoleptičkog ocjenjivanja, u Specifikacijama proizvoda nisu navedeni organoleptički parametri koji se, u uobičajenom postupku organoleptičkog ocjenjivanja ocjenjuju te stoga organoleptičko ocjenjivanje nema smisla. Također, postavlja se pitanje panela koji bi to radio obzirom da on ne postoji, odnosno da nije provedena edukacija stručnjaka za organoleptičko ocjenjivanje jakih alkoholnih pića kako bi se panel uopće mogao oformiti. Nadalje, u Pravilniku nije definirana ni metoda ni način ocjenjivanja. Zaključno, organoleptičko ocjenjivanje i terenska provjera predstavljanju neopravdanu barijeru za proizvođače u postupku utvrđivanja sukladnosti proizvoda. Čl. 14. st. 2 Brisati st. 2 iz članka 14. Odredbe navedenog stavka odnose se na izdavanje Uvjerenja kod zemljopisnih oznaka izvornosti. Kod jakih alkoholnih pića ne postoje zemljopisne oznake izvornosti stoga stavak 2 treba brisati. Čl. 14. st. 3 Brisati riječ „uvjerenja“, a sukladno prethodnom objašnjenju. Čl. 14. st. 4 Brisati stavak 4. sukladno prethodnom objašnjenju. Primljeno na znanje Djelomično prihvaćeno izmjenom pojedinih odredbi u članku. U skladu s člankom 73. stavkom 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) troškovi provjera i ispitivanja u postupku službene kontrole potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda te izdavanja Potvrde o sukladnosti proizvoda podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Nadalje, stavak 5. rečenog članka propisuje da nakon završenog postupka potvrđivanja sukladnosti ovlašteno kontrolno tijelo svakom sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i distribucije iz Specifikacije proizvoda izdaje Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda.
5 GIUPPH Plan kontrole, Članak 16. Čl. 16. st. 2 Brisati stavak 2. Iz navedenog u stavku 2 nije razvidno o kojim se pravilima, uvjetima i kriterijima potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom radi, odnosno što bi se trebalo navesti u Planu kontrole. Osim toga, člankom 14 je definirano koje činjenice se provjeravaju kod utvrđivanja sukladnosti te stoga smatramo da je ovo ponavljanje već rečenog te da odredbe stavka 2 treba brisati. Primljeno na znanje Djelomično prihvaćeno dopunom ove odredbe. (2) Planom kontrole se detaljnije opisuju pravila, uvjeti i kriteriji potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom, a praćenjem provedbe opisanog postupka u skladu s analizom rizika se osiguravaju dokazi za dokumentacijsko potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom.
6 GIUPPH Provjera sukladnosti proizvoda koji su označeni registriranim oznakama zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, Članak 17. Čl. 17. st. 1 Brisati stavak 1. Odredbe stavka 1 navedene su u Uredbi 2019/787 i nije ih potrebno ponavljati u Pravilniku. Čl. 17. st. 4 Brisati stavak 4. Kao što je prethodno rečeno, Uvjerenje se izdaje za zemljopisne oznake izvornosti koje se ne koriste u sektoru jakih alkoholnih pića. Čl. 17. st. 5 Brisati „uvjerenja“. Primljeno na znanje Djelomično prihvaćeno izmjenom odredbi ovog članka. Člankom 73. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) je propisano da nakon završenog postupka potvrđivanja sukladnosti ovlašteno kontrolno tijelo svakom sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i distribucije iz Specifikacije proizvoda izdaje Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda.
7 GIUPPH Evidencija izdanih potvrda i uvjerenja, Članak 18. Čl. 18. Brisati „uvjerenja“. Nije prihvaćen U skladu s člankom 73. stavkom 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske I 52/21.) troškovi provjera i ispitivanja u postupku službene kontrole potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda te izdavanja Potvrde o sukladnosti proizvoda podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Nadalje, stavak 5. rečenog članka propisuje da nakon završenog postupka potvrđivanja sukladnosti ovlašteno kontrolno tijelo svakom sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i distribucije iz Specifikacije proizvoda izdaje Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda.
8 GIUPPH Propisi koji prestaju važiti, Članak 21. Čl. 21. Brisati „Pravilnik o upisniku destilatera“. Iz navedenog prijedloga Pravilnika nije razvidno zbog čega bi Pravilnik o upisniku destilatera prestao važiti obzirom da odredbe predmetnog Pravilnika ni u kom dijelu ne zadiru u Pravilnik o upisniku destilatera niti postoji međusobna kontradikcija. Naprotiv, Pravilnik o upisniku destilatera predstavlja koristan izvor točnih informacija za Ministarstvo poljoprivrede u cjelini, a naročito u komunikaciji s Europskom komisijom. Stoga smatramo da Pravilnik o upisniku destilatera treba i nadalje ostati na snazi. Nije prihvaćen Ne postoji pravni temelj za zadržavanje na snazi rečenoga propisa, jer su posebnim propisima uređeni postupci i obveze proizvođača etilnog alkohola odnosno vinskog i poljoprivrednih destilata, Naime zakon koji uređuje područje vina propisuje postupak upisa destilatera vinskog destilata u vinogradarski registar, a zakon koji uređuje obiteljska poljoprivredna gospodarstva u dijelu dopunskih djelatnosti uređuje registraciju fizičkih osoba u dijelu proizvodnje jakih alkoholnih pića na OPG-u.