Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o standardima smještaja i prehrane zatvorenika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/2021.), ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi, Članak 3. (f) Zatvorenika pušača, prema mogućnostima kaznenog tijela, smjestit će se odvojeno od zatvorenika nepušača. Mišljenje: Zatvorenici nepušači trebaju biti, bez izuzetaka, zaštićeni od duhanskog dima. Naime, uzimajući u obzir prenapučenost zatvorskog sustava, dobivamo pritužbe te zatičemo tijekom obilazaka pojedine situacije gdje su u sobe zajedno smješteni zatvorenici nepušači i pušači, jer se vrlo često drugim razlozima daje prioritet kod razmještaja po sobama. Pri tome valja napomenuti da osobe lišene slobode nerijetko u sobama provode i po 22 sata dnevno. Ujedno, navedena odredba u suprotnosti je s čl. 25. st. 6. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17 i 114/18), prema kojem je u kaznionicama i zatvorima pušenje dopušteno samo u posebnim, za pušače određenim prostorima, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. Provedbenim propisom ne može se derogirati zakonska odredba. Stoga se predlaže iz čl. 3. st. f. brisati riječi „prema mogućnostima kaznenog tijela“. Nije prihvaćen Obzirom na prostorne mogućnosti kaznenih tijela ne sporimo činjenicu da ponekad, u istoj sobi budu smješteni zatvorenici različitih ovisnosti, ali to ne znači da je u tim prostorima dozvoljeno konzumiranje duhanskih proizvoda. Prostor u kojem je pušenje dozvoljeno određuje upravitelj kaznenog tijela.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/2021.), ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi, Članak 3. Predložili bi u čl. 3. toč (c) umjesto "osobe sa invaliditetom" pisati terminološki ispravni naziv "osobe s invaliditetom". Prihvaćen Suglasni smo s prijedlogom pa članak 3. glasi: Upravitelj kaznenog tijela, na prijedlog liječnika, odlučuje o smještaju zatvorenika osobe s invaliditetom.
3 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/2021.), ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi, Članak 4. Predlaže se u ovom članku propisati da se radno angažiranim zatvorenicima omogućava svakodnevno tuširanje. Primjerice, zatvorenicima koji rade u stočarstvu (svinjogojstvo i sl.), za odgovarajuće održavanje higijene potrebno je svakodnevno tuširanje, a ne samo omogućavanje pranja tijela nad umivaonikom. Pri tome napominjemo da se, sukladno čl. 83. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21) od zatvorenika zahtijeva održavanje osobne higijene, što zasigurno u ovakvim situacijama nije omogućeno. U praksi zatičemo situacije gdje pojedina kaznena tijela radno angažiranim zatvorenicima omogućavaju svakodnevno tuširanje, dok neka inzistiraju na tuširanju dva puta tjedno, minimumu osiguranom svim zatvorenicima, bez obzira rade li te ako rade, na kojim poslovima. Također, predlaže se i da se javno objave odluke iz stavka 4. i 5. ovoga članka, kako bi osobe lišene slobode znale na koji osnovni higijenski materijal i pribor imaju pravo i u kojoj količini te koju vrstu i količinu dodatnog higijenskog materijala i pribora imaju pravo pojedine skupine zatvorenika. Prihvaćen Dodaje je se novi stavak 2. koji glasi „Radno angažiranom zatvoreniku omogućit će se tuširanje nakon rada.“ Stavak 2 postaje stavak 3., stavak 3. postaje stavak 4., stavak 4. postaje stavak 5., stavak 5. postaje stavak 6. i stavak 6 postaje stavak 7.
4 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/2021.), ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi, Članak 5. (2) Postelje moraju biti međusobno primjereno razmaknute. Mišljenje: Predložena odredba nije dovoljno precizna jer nije jasno što se smatra primjerenom udaljenosti između postelja. Stoga se predlaže, na jednak način kao u čl. 4. st. 2. Pravilnika o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (NN 92/02), propisati da postelje moraju biti međusobno razmaknute najmanje 80 cm. Prihvaćen Stavak 2. sada glasi: „Ako ne postoji fizička pregrada, postelje moraju najmanje 80 cm biti razmaknute.“
5 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/2021.), ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi, Članak 6. (3) Temperatura zraka u prostoriji u kojoj borave zatvorenici u tijeku sezone grijanja ne smije biti niža od 22°C danju i 15°C noću. Mišljenje: Predlaže se propisati i najvišu dnevnu i noću temperaturu zraka u prostoriji u kojoj borave zatvorenici. Naime tijekom ljetnih mjeseci u pojedinim je sobama, posebice onima izloženim suncu tijekom većeg dijela dana, visoka temperatura i vlažnost zraka, što može izravno ugroziti zdravlje pa i život pojedinih kroničnih bolesnika. U takvim situacijama ne mogu pomoći ni ventilatori. Nije prihvaćen Obzirom da zatvorenički smještajni prostori nisu klimatizirani ne možemo propisati najvišu temperaturu danu i noću za prostore u kojima borave zatvorenici.
6 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/2021.), ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi, Članak 9. (2) Prehrambene standarde jelovnika za zatvorenike, kao i raspored dnevnih obroka propisuje ravnatelj upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. (3) Ravnatelj upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika, propisat će prehrambene standarde jelovnika za zatvorenike iz stavka 2. ovog članka. Mišljenje: Predlaže se da se ovim pravilnikom propišu prehrambeni standardi jelovnika za zatvorenike, odnosno da se prilože ovom pravilniku te da čine njegov sastavni dio. Naime, sukladno čl. 85. st. 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi pravilnik kojim se pobliže propisuju standardi smještaja i prehrane zatvorenika. Na način kako se predlaže Nacrtom Pravilnika, ministar nadležan za zdravstvo propisivao bi standard prehrane zatvorenika tijekom liječenja u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, dok bi propisivanje prehrambenih standarda jelovnika za zatvorenike bilo prepušteno ravnatelju upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, što smatramo neprihvatljivim. Stoga se predlaže i brisanje čl. 9. st. 2. i 3. Nacrta Pravilnika. Nije prihvaćen Nismo suglasni s Vašim prijedlogom, a dio komentara koji se odnosi na Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, a koja je zakonom opisana da obavlja djelatnosti bolničkog liječenja, zatvorenicima se osigurava prehrana u skladu sa Odlukom o standardu prehrane bolesnika u bolnicama koju donosi ministar nadležan za zdravstvo. Opći i posebni jelovnik za prehranu zatvorenika koji se nalaze na bolničkom liječenju u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu donosi upravitelj na prijedlog službenika medicinske struke s kompetencijama za planiranje prehrane bolesnika u skladu s gore navedenom Odlukom koja se odnosi na prehranu bolesnika u bolnicama.
7 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/2021.), ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi, Članak 12. (4) Pribor za jelo u pravilu sastoji se od: žlice, vilice, noža i male žlice standardnih veličina, a sadržaj pribora za jelo ovisi o posluženom obroku. Mišljenje: Radi jasnoće norme, predlažemo u stavku 4. brisati riječi „u pravilu“, a iza njega dodati novi stavak koji glasi: „Upravitelj kaznenog tijela može iz sigurnosnih razloga pisanom odlukom zatvoreniku oduzeti dio pribora za jelo.“. Prihvaćen Stavak 4. sada glasi: „Pribor za jelo sastoji se od: žlice, vilice, noža i male žlice standardnih veličina, a sadržaj pribora za jelo ovisi o posluženom obroku. Dodan stavak 5. koji glasi: „Upravitelj kaznenog tijela može iz sigurnosnih razloga pisanom odlukom zatvoreniku oduzeti dio pribora za jelo.“, a stavak 5. postaje stavak 6.