Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija UREDBU Smatramo da u postupke definiranja kriterija za odabir operacija/projekata, izrade dokumentacije poziva na dodjelu EU sredstava i izbora projekata treba uključiti i županije, odnosno županijama također dati status posredničkog tijela za odabir operacija koje se planiraju provesti na njihovom području, slično kao što je predloženo kod urbanih područja. Nije prihvaćen Navedeno nije predviđeno, odnosno navedena uloga dodijeljena je gradovima – središtima urbanih područja, kada se radi o području koje se odnosi na teritorijalna ulaganja. U kontekstu područja konkurentnosti i kohezije, nije predviđeno uključivanje teritorijalnih tijela.
2 Boris PRELCEC UREDBU Mišljenja sam kako je provedba smanjenja broja PT2 tijela u sustavu OPKK vrlo upitna u kontekstu specifičnog okruženja u kojem se nalazimo u kojem je, uz rizike svojstvene programu kao takvom, potrebno uzeti u obzir i vanjske, globalne (ostvarene) rizike, na koje možemo vrlo teško i neznatno utjecati a njihov nepovoljan učinak je vrlo značajan na sve sfere života uključujući i na sferu EU fondova. U nastavku navodim argumente za izneseno mišljenje te također navodim aspekte za razmatranje ovog pitanja kao i preduvjete koji bi, po mojem skromnom mišljenju, trebali biti osigurani u slučaju smanjenja broja PT2. Temeljem osobnog iskustva, pitanje razmjernosti uspostavljenog sustava zadanim ciljevima pokazalo se ključnim za adekvatno funkcioniranje sustava. Zbog složenosti organizacijske strukture, brojnosti tijela i brojnosti stručnih kapaciteta, sustav se često suočavao s raznim izazovima koji su utjecali na provedbu, u pogledu ujednačenosti opterećenja administrativnih kapaciteta pojedinih tijela te u pogledu ujednačenosti postupanja. Navedeno je rezultiralo potrebom angažiranja značajnih resursa u smislu komunikacije i koordinacije te nadzora delegiranih funkcija. Stoga bi se sve poteškoće u provedbi OPKK 2014.-2020. a naročito poteškoće utvrđene ranijih godina u radu PT2 Hrvatske vode i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, trebali sagledavati i kroz prizmu funkcioniranja sustava u cjelini, odnosno kao svojevrsnu posljedicu funkcioniranja sustava u cjelini a ne isključivo kao posljedicu neposrednih poteškoća inherentnih navedenim PT2 tijelima. Stoga, neovisno o dizajnu sustava, u novom programskom razdoblju bit će potrebno uzeti u obzir sve aspekte koji su nepovoljno utjecali na rad OPKK 2014.-2020. te spriječiti takve nepovoljne učinke u novom programskom razdoblju kroz kvalitetno sagledavanje rada cjelokupnog sustava te kroz rano prepoznavanje ključnih nedostataka i pravovremenu i kvalitetnu uspostavu mjera poboljšavanja rada sustava. Smanjenje sustava na način da se smanji broj PT2 tijela s 4 na 2 tijela poželjno je sagledati i s aspekta u kojem su PT2 tijela u OPKK 2014.-2020., uz UT, bila najopterećenija tijela u sustavu, koja su u okviru svojih delegiranih zadaća obavljala najzahtjevnije i najvažnije uloge provjera i odobravanja izdataka. Sagleda li se predloženo smanjenje u takvom kontekstu, uz činjenicu da će cjelokupan posao kojeg su u OPKK 2014.-2020. obavljala četiri PT2, u OPKK 2021.-2027. obavljati samo dva PT2, zaključuje se da bi se takvim smanjenjem broja PT2, stručni kapaciteti na provedbi najzahtjevnijih zadaća u OPKK 2021.-2027. prepolovili. Slijedom navedenog, ne sumnjajući da je UT kao odgovorno tijelo za program, ovim pitanjima zasigurno poklonilo dužnu pažnju, nameće se pitanje jesu li u tom slučaju, i na koji način, osigurani adekvatni (dodatni) kapaciteti za provedbu OPKK 2021.-2027. Navedeno smanjenje, samo po sebi, naizgled ne bi smjelo predstavljati nepremostiv izazov za OPKK 2021.-2027. te čak može predstavljati iskorak prema pojednostavljenju odnosno, smanjenju sustava, što je u svakom slučaju uvijek opcija vrijedna razmatranja. Međutim, smatram da za takav iskorak trebaju biti ispunjeni neki nužni preduvjeti, primarno povezani s anticipiranjem izazova vanjskog okruženja i cjelokupnih nadolazećih poslovnih potreba te u konačnici s potrebom osiguravanja specifičnih administrativnih kapaciteta koji će na adekvatan način, dakle, kvalitetno i pravovremeno, osigurati ispunjenje svih zadaća (u vezi tih nadolazećih potreba) te na taj način osigurati funkcioniranje sustava, odnosno, u ovom slučaju, adekvatno razmotriti i osigurati održivost predloženog smanjenja broja PT2. Kada je riječ o pojednostavljenju tj. smanjivanju sustava, a imajući u vidu važnost uloge koju obnašaju PT2 tijela, čini se nužnim postaviti pitanje je li adekvatan način da se u pojednostavljenje sustava krene od najosjetljivije i najznačajnije karike, pogotovo u kontekstu nedostatka adekvatnih kapaciteta, kakav bi navedeno smanjenje broja PT2 vjerojatno prouzročilo. Što više, sagledavajući PT2 tijela kao ključne 'alate' u rukama UT za provedbu programa, adekvatnost PT2 u stručnom i kvantitativnom smislu nameće se kao organizacijski imperativ. U takvom kontekstu, nadolazeće potrebe potrebno je sagledati svakako i kroz prizmu PT2 te njihovu ulogu u provedbi OPKK 2014.-2020. te OPKK 2021.-2027. Međutim, uz navedeno, potrebno je uzeti u obzir da sva 4 postojeća PT2 iz sustava provedbe OPKK 2014.-2020. imaju dodijeljene značajno opsežne uloge i u drugim područjima izvan navedenog konteksta OPKK, ponajprije u provedbi Nacionalnog plana oporavka, Fonda solidarnosti ali i novog strukturnog programa ITP 2021.-2027. Uzme li se u obzir i značajna brojčana zastupljenost stručnih kapaciteta PT2 Hrvatske vode i PT2 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sustavu OPKK te specifičnost i nužnost njihovih znanja i iskustva stavljenih u službu obavljanja delegiranih zadaća, nameće se zaključak da nadomjestak kapaciteta takvog broja i specifičnih stručnih kompetencija nije jednostavan zadatak, izuzev u slučaju da potreban broj djelatnika iz tih dvaju PT2 na neki način i dalje ostanu u sustavu OPKK 2021.-2027. primjerice, prelaskom u PT2 SAFU. Ne raspolažem pouzdanim saznanjima u vezi mogućnosti ostvarenja potencijalnih opcija zadržavanja potrebnog broja djelatnika PT2 HV i PT2 FZOEU u sustavu OPKK 2021.-2027., međutim, ako bi se ta mogućnost i ostvarila na zadovoljavajući način, odnosno, kada bi potreban broj ljudi iz navedena dva PT2, primjerice, prešla u SAFU, postavlja se pitanje suštinske opravdanosti razloga ukidanja ova dva PT2 u programskom razdoblju 2021.-2027. za OPKK, ukoliko ljudi iz ta dva tijela i dalje nastave raditi u sustavu OPKK 2021.-2027., naravno, uz razumnu pretpostavku da su ljudi ključna i temeljna odrednica svakog sustava. S druge strane, ako se ne bi ostvario plan popune kapaciteta SAFU iz redova HV i FZOEU, treba uzeti u obzir i činjenicu da kapaciteti s takvim specifičnim znanjima i iskustvom s kakvima raspolažu PT2 HV i PT2 FZOEU nisu lako dostupni na tržištu rada jer su u njihov razvoj uložene godine specifičnog ulaganja, kako na provedbi EU projekata tako i na nacionalno financiranim projektima u vodnom području i području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Nesumnjivo je da bi takav način preraspodjele administrativnih kapaciteta iziskivao značajne prilagodbe u SAFU ili nekom drugom tijelu u koje bi ti novi kapaciteti bili raspodijeljeni, što bi otvarilo brojna tehnička, organizacijska, ekonomska i druga pitanja. U nedostatku pouzdanih informacija u vezi načina popune kapaciteta potrebnih u PT2 tijelima za potrebe OPKK 2021.-2027., u slučaju da ostanu samo dva PT2 tijela u sustavu te uzimajući izglednom pretpostavku da će značajan broj ljudi iz PT2 Hrvatske vode i PT2 Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostati u tim tijelima, uslijed činjenice da će HV i FZOEU obavljati zadaće u vezi Nacionalnog plana oporavka, postavlja se opravdano pitanje načina popune potrebnih kapaciteta za potrebe obavljanja delegiranih zadaća PT2 tijela za OPKK 2021.-2027. U slučaju kada bi se potreban broj djelatnika PT2 Hrvatske vode i PT2 Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ipak na neki način zadržala u sustavu OPKK za 2021.-2027., time bi se vjerojatno potenciralo pitanje održivosti funkcioniranja NPOO jer te poslove u vezi NPOO obavljaju isti ljudi iz HV i FZOEU koji obavljaju poslove u PT2 HV i PT2 FZOEU u OPKK 2014.-2020. i koji se vjerojatno računaju kao kapaciteti koji će osigurati dovoljne kapacitete PT2 za potrebe 2021.-2027. Kada je riječ o trenutnom stanju provedbe OPKK 2014.-2020., evidentno je prisutno visoko administrativno opterećenje PT2 SAFU što se nepovoljno očituje na planirane rokove provedbe delegiranih zadaća, što je naročito potrebno sagledati u kontekstu ispunjenja rokova provedbe OPKK 2014.-2020. Uzme li se u obzir da je SAFU u međuvremenu dobio značajnu ulogu u NPOO koju još nije počeo značajnije provoditi te da je dobio dodatnu značajnu ulogu i u provedbi Fonda solidarnosti, sve to dodatno usložava navedeni kontekst. Naravno, uz to sve, tek treba dodatno sagledati i uračunati ulogu SAFU u OPKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027. Uz navedeno, i PT2 Hamag Bicro dobio je dodatne uloge u NPOO što upućuje na dodatno potencijalno administrativno opterećenje i tog tijela u provedbi kako OPKK 2014.-2020. tako i OPKK 2021.-2027., što također može imati učinke na provedbu OPKK 2021.-2027. naročito u kontekstu smanjenja broja PT2 razdoblju 2021.-2027. Zaključno, broj PT2 u sustavu ne bi trebalo biti presudno pitanje u dizajnu sustava za 2021.-2027. već je ključno osigurati kvalitetan rad PT2 tijela kroz analizu čimbenika koji su u 2014.-2020. utjecali na njihov rad a koji su zasigurno povezani ne samo s radom konkretnih PT2 tijela već i s funkcioniranjem sustava u cjelini. Naime, ukoliko se ne otklone ključne poteškoće koje su utjecale na kvalitetu rada PT2, problem će postojati i ubuduće, neovisno o broju PT2 tijela. Neosporno je da činjenica postojanja četiri PT2 tijela u sustavu iziskuje viši stupanj komunikacije i koordinacije na razini sustava, međutim, adekvatnim upravljanjem eventualni nedostaci postojanja 4 PT2 tijela mogu se pretvoriti u prednost postojanja 4 PT2 tijela, jer, prema mojem iskustvenom uvjerenju, u zadanom okruženju to je razmjerno potrebama sustava. Stoga, čini se pogrešnim zaključiti da će smanjenje sustava samo po sebi riješiti prisutne nepovoljne učinke, kako ovog, tako i bilo kojeg sustava. Uzimajući u obzir dijapazon projekata koji se kod nas financiraju iz strukturnih i ostalih fondova u odnosu na neke druge članice, smatram da u nadolazećem razdoblju postoji realna potreba i prostor za 4 PT2 jer se na taj način može osigurati optimalna provedba svih nadolazećih aktivnosti, uključujući dovršetak OPKK 2014.-2020., zatim treba uzeti u obzir preklapanje dvaju programskih razdoblja kao svojevrsno najkritičnije (dvogodišnje?) razdoblje jer prethodno razdoblje nosi sve one probleme završetka dotadašnjeg programa a novo razdoblje nosi izazove pokretanja i uhodavanja novog (novih) programa što značajno troši kapacitete, nakon toga provedbu OPKK 2021.-2027., provedbu IPT 2021.-2027. te provedbu programa NPOO i programa Fonda solidarnosti. Naime, na taj način osigurava se optimalno okruženje za dostatan broj adekvatnih kapaciteta svih PT2 s obzirom na specifičnosti svih projekata koji se provode u okviru svih navedenih programa. U konačnici, kada je riječ o OPKK 2021.-2027. i IPT 2021.-2027., neovisno o broju PT2 tijela, ali pod uvjetom da se osiguraju dostatni kapaciteti, ključno će, kao i kod svih sustava, biti kakav okvir za međusobnu suradnju, komunikaciju koordinaciju će se osigurati od strane glavnog nositelja odgovornosti, upravljačkog tijela. Stoga, uzimajući u obzir sve navedene specifičnosti zadanog okruženja, smatram da optimalan način osiguravanja potrebnih kapaciteta za 2021.-2027. za OPKK predstavlja zadržavanje postojećeg okvira od četiri PT2 tijela kao solidne osnovice po mjeri sustava za 2021.-2027. te kao vrlo važnog ako ne i najvažnijeg segmenta provedbe operativnih programa, upravo zbog presudne važnosti navedenih kapaciteta kako bi se osigurala kvalitetna i pravodobna provedba svih nadolazećih zadaća. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima.
3 Grad Gospić Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 2 Uzevši u obzir broj prioriteta na kojima je SAFU posredničko tijelo razine 2, smatramo da bi bilo potrebno vratiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano za projekte usmjerene na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, iz razloga dosadašnje stručnosti i ažurnosti u provedbi naših projekata. Smatramo da bi ovakva raspodjela posla doprinijela kvalitetnijoj provedbi projekata, bržem i ažurnijem rješavanju zahtjeva za nadoknadom sredstava i da je to svakako bolji način raspodjele nego da se SAFU- u daje dodatno opterećenje, uzevši u obzir količinu posla i projekata koje već provode. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima.
4 Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 3 Predlažemo da se FZOEU kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) obavezno vrati u novi Operativni program kohezije i konkurentnosti 2021-2027. Na projektima na kojima smo do sada surađivali s Fondom kao PT2 tijelom pokazali su izuzetnu stručnost i ažurnost. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima.
5 Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 2 Predlažemo da se FZOEU kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) obavezno vrati u novi Operativni program kohezije i konkurentnosti 2021-2027. Na projektima na kojima smo do sada surađivali s Fondom kao PT2 tijelom pokazali su izuzetnu stručnost i ažurnost. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima
6 Hrvatske šume d.o.o. Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 2 Predlažemo da se, svakako, kao Posredničko tijelo razine 2 uključi i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Naime, njihova stručnost, temeljitost i ažurnost prilikom kontrole provedbe projekata doprinijela je uspješnoj realizaciji brojnih projekata (HŠ d.o.o. trenutno u provedbi imaju projekte čija je vrijednost veća od 1 mlrd HRK), te su se pokazali kao kvalitetno i uspješno posredničko tijelo. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018.i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima.
7 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. UREDBU Potrebno je vratiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razina 2 (PT2) u novom operativnom programu kohezije i konkurentnosti 2021 – 2027 kao stručno tijelo za provođenje projekata zaštite okoliša, prirode, zraka i kao stručno tijelo i za projekte iz područja energetike. FZOEU su se pokazali prema HEP ODS-u kao partneri na projektima u realizaciji i apsorpciji EU sredstava posebno u Pilot projektu uvođenja naprednih mreža u HEP ODS-u. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima
8 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 3 Predlažemo uključiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) kao Posredničko tijelo razine 2 u novom PKK 21-27. VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije izuzetno je zadovoljna dosadašnjom suradnjom s FZOEU tijekom provedbe svih projekata. Kontinuirana suradnja korisnika projekata i FZOEU doprinijet će uspješnijoj apsorpciju financijskih sredstava Europske unije. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima.
9 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 2 Predlažemo uključiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) kao Posredničko tijelo razine 2 u novom PKK 21-27. VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije izuzetno je zadovoljna dosadašnjom suradnjom s FZOEU tijekom provedbe svih projekata. Kontinuirana suradnja korisnika projekata i FZOEU doprinijet će uspješnijoj apsorpciju financijskih sredstava Europske unije. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima.
10 PEOVICA d.o.o. Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 3 Predlažemo vratiti FZOEU kao tim PT2 u novom OP 21-27 s obzirom da su se pokazali stručni za priviđenje projekta zaštite okoliša prirode, zraka i energetiku. Pokazali su se i kao kvalitetan partner korisnicima na svim projektima u realizaciji EU sredstava. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima
11 PEOVICA d.o.o. Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 2 Predlažemo vratiti FZOEU kao tim PT2 u novom OP 21-27 s obzirom da su se pokazali stručni za priviđenje projekta zaštite okoliša prirode, zraka i energetiku. Pokazali su se i kao kvalitetan partner korisnicima na svim projektima u realizaciji EU sredstava. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima
12 ČISTI OTOK d.o.o. Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 3 Uključiti (vratiti) FZOEU kao PT2 u novom OP 21-27 s obzirom da su, kao tijelo, stručni za priviđenje projekta zaštite okoliša prirode, zraka i energetike. Svakako napominjem, da su se članovi PT2, pokazali i kao partneri korisnicima na projektima u realizaciji i apsorpciji EU sredstava bez čije pomoći ne bismo realizirali naše projekte. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima.
13 ČISTI OTOK d.o.o. Program iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilj politike 2 Uključiti (vratiti) FZOEU kao PT2 u novom OP 21-27 s obzirom da su, kao tijelo, stručni za priviđenje projekta zaštite okoliša prirode, zraka i energetike. Svakako napominjem, da su se članovi PT2, pokazali i kao partneri korisnicima na projektima u realizaciji i apsorpciji EU sredstava bez čije pomoći ne bismo realizirali naše projekte. Primljeno na znanje U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za predmetni program zaprimilo je tri pisma upozorenja (tijekom 2018. i 2019. godine) Europske komisije o mogućem prekidu plaćanja , kojima je zatraženo da se otklone značajni nedostaci sustava u posredničkim tijelima razine 2 te jedno pismo upozorenja u vezi s korektivnim mjerama u odnosu na ista tijela (2020. godine). Tijela u odnosu na koje su pristigla predmetna pisma upozorenja, odnosno u vezi s korektivnim mjerama slijedom navedenog nisu predviđena biti tijelom sustava upravljanja i kontrole za razdoblje 2021.-2027. Navedena pisma upozorenja dovela su do potrebe obavljanja dodatnih radnji provjera, odnosno angažiranja dodatnih kapaciteta i vremena za obavljanje provjera kako bi se potvrdilo da su nedostaci u određenom vremenskom razdoblju otklonjeni, a u navedenom vremenu sredstva, zbog pisama upozorenja, nisu mogla biti prijavljena Europskoj komisiji, odnosno povučena iz proračuna Unije. Predmetna pisma upozorenja su i dalje na snazi. Pri tome, relevantno je istaknuti da su tijekom predmetnog razdoblja bili uočeni nedostatci i kod drugih tijela s istim funkcijama, koje su navedena tijela uspješno i pravovremeno otklonila, što je pokazatelj mogućnosti osvješćivanja i utjecanja na pravovremeno otklanjanja nedostataka, odnosno prepreka za povlačenje sredstava Unije. Nadalje, u cilju pojednostavljenja i bolje efikasnosti sustava upravljanja i kontrole za novo financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem naučenih lekcija iz razdoblja 2014.-2020., zadržana su ista četiri posrednička tijela razine 1 koja su u razdoblju 2021.-2027. primarno odgovorna za pripremu poziva i provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je broj posredničkih tijela razine 2 smanjen, a u svrhu optimizacije poslovnih procesa, isti su primarno odgovorni za aktivnosti u postupku provedbe ugovora (upravljačke provjere) i to na način da SAFU provodi upravljačke provjere za obveznike Zakona o javnoj nabavi, dok HAMAG BICRO provodi upravljačke provjere za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Na opisani način doprinosi se pojednostavljenju i optimizaciji poslovnih procesa na razini sustava upravljanja i kontrole, fokusiranjem postupka odabira projekata u jednoj razini tijela, te provjera u drugoj razini. Na opisani način težište je i na stvaranju okruženja koje za cilj ima i jačanje kapaciteta upravljanja fondovima Unije u specifičnim poslovnim procesima, a što će osigurati i kvalitetniji pristup i odnos prema korisnicima.