Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić           PRAVILNIK Nemam prijedlog za neke konkretne izmjene nego samo želim pružiti moralnu podršku za svaku izmjenu koja olakšava povratak hrvatskih iseljenika odnosno stjecanja hrvatskog državljanstva. Nismo stvarali državu da se ljudi iseljavaju iz nje nego da bi ljudi živjeli u njoj. Neprihvatljivo je da povratnici iz iseljeništva nailaze na administrativne prepreke pri povratku i na 'nerazumijevanje'; da mnog smatraju da je iseljavanje iz Hrvatske 'normalno', a od povratnika iz iseljeništva traže objašnjenja razloga povratka. Neprihvatljivo je što mediji povremeno objavljuju članke i reportaže koje kao da potiču na iseljavanje i da se pojavljuju čak i oglasi za iseljavanje. Iseljavanje uništava Hrvatsku na demografskom i ekonomskom planu i razara obrazovnu strukturi i moral nas koji želimo uspješnu Hrvatsku. Kao povratnik iz Australije 1992. godine, ne smatram da su državne institucije glavni krivac za slab povratak iseljenika nego da mnogi iseljenici nisu nikad ozbiljno ni razmišljali o povratku u Hrvatsku. Ako se iseljenici ne žele vraćati i ako se iseljavanje nastavi onda možda treba olakšati drugim narodima da se useljavaju u Hrvatsku, i to ne samo onima iz Europe. Primljeno na znanje Svrha dopune obrasca 1. i 2. zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva je lakše i preciznije praćenje statističkih podataka koji će biti korišteni prilikom planiranja budućih mjera za poticanje useljavanja. Iseljenici i njihovi potomci predstavljaju važnu ciljnu skupinu imigracijske politike Republike Hrvatske te je u interesu Republike Hrvatske da se što više potomaka hrvatskih iseljenika doseli u Hrvatsku i uspješno integrira.
2 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova           PRAVILNIK Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Pravobraniteljica), sukladno odredbi čl. 22. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 69/17.), prati provedbu Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Slijedom opisane nadležnosti, Pravobraniteljica je razmotrila Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva. Pravobraniteljica predlagatelju skreće pažnju na potrebu usklađivanja podzakonskih propisa sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola („Narodne novine“, 92/14. i 98/19.), kao organskim zakonom. U kontekstu ovog Prijedloga pravilnika, osobito je važno voditi računa o njegovoj usklađenosti s odredbom čl.37.st.4. predmetnog Zakona, prema kojoj životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi. Slijedom navedene odredbe, Pravobraniteljica predlaže da se u Obrascu 1. i Obrascu 2. Prijedloga pravilnika, kod stjecanja državljanstva na temelju iseljenja i stjecanja državljanstva na temelju interesa Republike Hrvatske, u okviru pravnih osnova za stjecanje državljanstva predvidi i pravna osnova na temelju sklopljenog životnog partnerstva s iseljenikom odnosno njegovim potomkom, te pravna osnova na temelju sklopljenog životnog partnerstva s osobom koja je stekla državljanstvo zbog postojanja interesa Republike Hrvatske, analogno kako je to predviđeno u odnosu na stjecanje državljanstva na temelju sklopljenog životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom. Pored ovog temeljnog usklađivanja sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, potrebno je na odgovarajući način u obrascima provesti usklađivanje i u odnosu na podatke o podnositelju zahtjeva, upitnike o namjeri za preseljenjem te u prilozima uz zahtjev, pri čemu je uz rubrike s podacima o izvanbračnom drugu potrebno predvidjeti i rubrike s podacima o neformalnom životnom partneru, u svrhu usklađivanja Prijedloga pravilnika s odredbom čl.4.st.2. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola. Primljeno na znanje Hrvatsko se državljanstvo stječe ispunjavanjem uvjeta propisanih Zakonom o državljanstvu (“Narodne novine” broj: 53/91,28/92,113/93,130/11,110/15 i 102/19) koji je donio Hrvatski sabor. Ne može se podzakonskim aktom širiti krug osoba koje mogu steći hrvatsko državljanstvo. U odredbi članka 11., kao i u odredbi članka 12. Zakona, riječ je o bračnom drugu iseljenika / potomka iseljenika, odnosno bračnom drugu osobe koja stječe hrvatsko državljanstvo zbog postojanja interesa Republike Hrvatske. Ukoliko osoba sklopi životno partnerstvo s osobom istog spola koja je primljena u hrvatsko državljanstvo kao iseljenik / potomak iseljenika, odnosno zbog postojanja interesa Republike Hrvatske i ima odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, može steći hrvatsko državljanstvo temeljem odredbe članka 10. Zakona o hrvatskom državljanstvu, u vezi članka 77. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola što je na obrascu već navedeno među osnovama pod C. Prema čl. 4. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola neformalno životno partnerstvo u području javnopravnog položaja stvara iste učinke koji su posebnim propisima kojima se uređuje područje priznati izvanbračnoj zajednici, te se prema tome ne odnose na postupak stjecanja hrvatskog državljanstva.
3 PGP Sisak           PRAVILNIK, OBRAZAC 1 Predlaže da kod zaokruživanja pravne osnove točka A glasi: na temelju boravka u Republici Hrvatskoj u propisanom trajanju uključujući osobe bez državljanstva. PGP Sisak predlaže da kod rubrike: Podaci o podnositelju zahtjeva toč. 7 glasi: državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima osim za osobe bez državljanstva). Prijedlažemo da se i toč. 29 i 30 spoje te glasi: Podaci o bračnom/izvanbračnom drugu/životnom partneru. Kod dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev sljedeće točke trebaju glasiti: • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice) osim za osobe bez državljanstva • izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama ukoliko ga osoba bez državljanstva može pribaviti • Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela država čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci, osim za osobe bez državljanstva. Prijedlog je da se možda u obrascu označe * one rubrike čije podatke nije moguće upisati za osobe bez državljanstva.  Sve navedeno vrijedi i za Obrazac 2. Primljeno na znanje Osobe bez državljanstva ili neutvrđenog / nepoznatog državljanstva uglavnom se javljaju sa zahtjevom za utvrđivanje hrvatskog državljanstva, odnosno za stjecanje istog podrijetlom, te one niti ne popunjavaju obrasce zahtjeva br. 1. i 2. koji su predmet ovih izmjena i dopuna. Osoba u odgovarajućem obrascu zahtjeva navodi da je bez državljanstva o čemu treba priložiti određene dokaze, pa se u skladu s time dalje vodi postupak.
4 PGP Sisak           PRAVILNIK, Članak 1. U svrhu ekonomičnosti i nepotrebnog administriranja predlažemo postojanje jednog obrasca u kojem ukoliko je riječ o obitelji podaci o djeci u toč.31 se popune, u suprotnom ukoliko je riječ o punoljetnoj osobi ta točka ostaje prazna. Prijedlog je da se stavlja životno partnersto skupa s bračnim/izvanbračnim drugom jer su pravno u istoj poziciji te predlažemo novu formulaciju koja glasi: Podaci o bračnom/izvanbračnom drugu/životnom partner. Primljeno na znanje Prije donošenja važećeg Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva…(„Narodne novine“ broj 134/20) bio je propisan jedan obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva punoljetne osobe i djeteta / djece. Budući da u praksi većina stranka podnosi zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva samo za sebe, odlučilo se da obrazac broj 1. bude samo za punoljetnu osobu. MUP RH zaprima zahtjeve za stjecanje hrvatskog državljanstva iz mnogih država u kojima je navedena materija različito regulirana ili uopće nije regulirana, te se za sad ostavlja posebna rubrika u obrascu o životnom partnerstvu, odvojena od rubrike o bračnom / izvanbračnom drugu, kako bi upitnik bio što razumljiviji i pregledniji za sve osobe koje ga popunjavaju.