Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARKO BEŠLIĆ IX. ZAVRŠNA ODREDBA, PRILOG III. Ako se u čl. 18 traži umjernica mjernog instrumenta, tada je riječ "atestiranim" potrebno zamijeniti rječju " umjerenim", i tekst treba glasiti: (1) Svjetlotehnička mjerenja horizontalne rasvijetljenosti provesti umjerenim mjernim uređajima za rasvijetljenost (u daljnjem tekstu: luksmetar). Prihvaćen Prihvaća se.
2 MARKO BEŠLIĆ VIII. ZAPISNIK O IZVRŠENIM SVJETLOTEHNIČKIM MJERENJIMA, Članak 18. Točku 2 predlažemo mijenjati tako da glasi: "(1) O svakom obavljenom mjerenju ovlaštena pravna ili fizička osoba koja obavlja mjerenja rasvijetljenosti okoliša izrađuje ispitno izvješće" Prihvaćen Prihvaća se.
3 MARKO BEŠLIĆ V. MJERENJA KORELIRANE TEMPERATURE BOJE SVJETLOSTI , Članak 15. Mjerenje korelirane temperature boje nije navedeno pod svjetlotehničkim mjerenjima u čl. 2, točka 9. Prihvaćen Prihvaća se.
4 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. pretpostavljam da umjesto teksta "....ili ne vrši pokusni rad..." treba stajati "...ili se ne vrši pokusni rad..." Prihvaćen Prihvaća se.
5 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Nejasno je što to znači "ručno mjerenje". Je li zabranjeno provoditi automatska mjerenja korištenjem raznih senzora ili automatskih sustava? Predstavlja li ovo diskriminaciju invalida bez ruku, jer oni ne mogu provesti "ručno mjerenje"? Potrebno je definirati što to znači "ručno mjerenje" Prihvaćen Prihvaća se.
6 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Točka 12 je nejasna: "12. vrijeme efektivnog rada izvora je vrijeme rada izvora isključujući vrijeme ulaska u rad i izlazaka iz rada izvora." Iz ovakve definicje proizlazi da je riječ o ukupnom trajanju vremena rada od uključenja do isključenja izvora, pa je nepotrebna riječ "efektivnog". Ukoliko se mislilo na efektivno vrijeme rada izvora svjetlosti s obzirom na regulaciju snage, tada je trebalo spretnije odabrati definiciju efektivnog rada Nadalje, u čl. 2 se navodi: "Povremeno mjerenje provodi se pri uobičajenim radnim uvjetima i za vrijeme efektivnog rada izvora." pa je nejasno koje je to efektivno vrijeme rada izvora" Prihvaćen Prihvaća se.
7 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Točku 11. predlažemo brisati, jer se "vidno polje" ljudi kao pojam nigdje ne koristi u Pravilniku. Ova točka samo opisuje vidno polje starih i mladih ljudi, ali se taj pojam ne koristi nigdje u tekstu Pravilnika Prihvaćen Prihvaća se.
8 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U točki 9 pod svjetlotehničkim mjerenjima predlažemo navesti i mjerenje korelirane temperature boje (CCT) koje je opisano u poglavlju: "V. MJERENJA KORELIRANE TEMPERATURE BOJE SVJETLOSTI" Prihvaćen Prihvaća se.
9 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U točki 7 predlaže se kao nepotreban brisati tekst: "svjetlina je jedina svjetlotehnička veličina koju čovječje oko neposredno osjeća L=I/S [cd/m²]" jer je ovo općenit tekst koji ne doprinosi definiciji pojma "svjetlina" Prihvaćen Prihvaća se.
10 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Nespretno je sročena točka 6: "6. rasvijetljenost (osvjetljenje) E je mjera za količinu svjetlosnog toka koja pada na jediničnu površinu. Rasvijetljenost se dobiva iz izraza E= Φ/A gdje je Φ intenzitet svjetlosnog toka, A je određ ena površina izražena u lx...", jer proizlazi da se površina A izražava u luxima (lx). Predlažemo formulaciju: "6. rasvijetljenost (osvjetljenje) E je mjera za količinu svjetlosnog toka koja pada na jediničnu površinu, izražena u lx. Rasvijetljenost se dobiva iz izraza E= Φ/A gdje je Φ intenzitet svjetlosnog toka izražen u lumenima [lm], A je određena površina izražena u m2. lx je izvedena jedinica Međunarodnog sustava jedinica i predstavlja osvijetljenost površine jednog kvadratnog metra na koju okomito pada ravnomjerno raspodijeljen svjetlosni tok od jednog lumena" Prihvaćen Prihvaća se.
11 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Umjesto teksta "5. mjerni uređaj je uređaj namijenjen za obavljanje svjetlotehničkih mjerenja, samostalno ili u vezi s dodatnim uređajima" predlaže se: "5. mjerni uređaj je uređaj namijenjen za obavljanje svjetlotehničkih mjerenja, samostalno ili u kombinaciji s dodatnim uređajima" Prihvaćen Prihvaća se.
12 Tomislav Medved IX. ZAVRŠNA ODREDBA, PRILOG V. Nije utvrđen način mjerenja korelirane temperature boje za oglasne ploče (npr. s unutarnjim svjetiljkama i statičkom rasvjetom). Prihvaćen Prihvaća se.
13 Tomislav Medved III. MJERENJA HORIZONTALNE RASVIJETLJENOSTI , Članak 10. Obzirom da postoje biciklističke staze i na dijelovima kolnika u stavku 3. alineji 2. "– pješačke i biciklističke staze na nogostupima" smatraju se suvišnim riječi: "na nogostupima" Prihvaćen Prihvaća se.
14 Tomislav Medved I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Pojam "vrijeme efektivnog rada izvora" nije jasno definiran u smislu vremena ulaska u rad i izlaska iz rada izvora. Potrebna bolja formulacija kako bi se izbjeglo različito tumačenje značenja pojma. Prihvaćen Prihvaća se.
15 MARKO BEŠLIĆ PRILOG II., C. OPIS MJERENJA PLOHE OGLASNIH PLOČA I MEDIJA ZA OGLAŠAVANJE Mjerenje svjetline oglasnih ploča i medija za oglašavanje je nezahvalno jer ovisi o sadržaju oglasa. Npr. Nisu isti rezultati mjerenja svjetline ako se na oglasnoj ploči nalazi bijeli tekst na crnoj podlozi (npr. 90% površine oglasa je u crnoj boji) ili crni tekst na bijeloj podlozi (npr. 90% površine oglasa je u bijeloj boji). Potrebno je definirati standardizirani način mjerenja svjetline, gdje rezultat neće ovisiti o sadržaju oglasa Nije prihvaćen Prijedlogom ovoga Pravilnika propisuje se, između ostalog, način mjerenja rasvijetljenosti okoliša te vrednovanje rezultata provedenih mjerenja dok su najviše dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja predmet propisa kojim se uređuju zone rasvijetljenosti, dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja i načini upravljanja rasvjetnim sustavima.
16 MARKO BEŠLIĆ PRILOG II., A. MJERNO MJESTO I MJERNI UREĐAJ Predlažemo izmjenu teksta tako da glasi: "(1) Mjerni uređaj za mjerenje svjetline (u daljnjem tekstu: luminancmetar) montirati na stativ uz mogućnost ravnomjernog vodoravnog i okomitog podešavanja" Nije prihvaćen Predložena izmjena nije različita u bitnom od izričaja predloženog u prijedlogu Pravilnika te se zadržava predloženi izričaj.
17 MARKO BEŠLIĆ VIII. ZAPISNIK O IZVRŠENIM SVJETLOTEHNIČKIM MJERENJIMA, Članak 19. Predlažemo promijeniti članak tako da glasi: "Prilozi I. do VI. sastavni su dio ovog Pravilnika" Nije prihvaćen Izričaj je u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 74/15).
18 MARKO BEŠLIĆ VII. VREDNOVANJE REZULTATA MJERENJA, Članak 17. Točku 4 predlažemo mijenjati tako da glasi: "(4) Iznos mjerne nesigurnosti ovisi o karakteristikama upotrijebljenih mjernih instrumenata." jer na mjernu nesigurnost ne utječe metoda mjerenja, već samo karakteristike mjernoj instrumenta Nije prihvaćen Predložena izmjena nije različita u bitnom od izričaja predloženog u prijedlogu Pravilnika te se zadržava predloženi izričaj.
19 MARKO BEŠLIĆ VII. VREDNOVANJE REZULTATA MJERENJA, Članak 17. u stavku 2 predlažemo izmjenu teksta "Ako je najveća vrijednost rezultata mjerenja...." tako da glasi: "Ako je srednja vrijednost rezultata mjerenja..." Naime, potrebno je sagledati srednju vrijednost izmjerenih rezultata, a ne samo rezultat u točki gdje je izmjerena najveća vrijednost. Primjer: ako se na nekoj površini mjeri rasvijetljenost, te se u 99 točaka mjeri rasvijetljnost 1 lx, a samo u jednoj točki 100 lx, tada najveća izmjerena vrijednost (u samo jednoj jedinoj točki) iznosi 100 lx, ali srednja vrijednost iznosi 1,99 lx. Za svjetlosno onečišćenje ključna je srednja rasvijetljenost cijele površine, a ne najveća rasvijetljenost neke pojedine točke Nije prihvaćen Prijedlogom ovoga Pravilnika propisuje se, između ostalog, način mjerenja rasvijetljenosti okoliša te vrednovanje rezultata provedenih mjerenja dok su najviše dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja predmet propisa kojim se uređuju zone rasvijetljenosti, dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja i načini upravljanja rasvjetnim sustavima.
20 MARKO BEŠLIĆ VI. KONTROLA UDJELA SVJETLOSNOG TOKA IZNAD HORIZONTALNE RAVNINE  , Članak 16. Provjerom montaže svjetiljke ne može se utvrditi da je ULOR svjetiljke zaista u dozvoljenim granicama. Nadalje, u prilogu VI, slika 8 navedena su tri položaja vodene vage za kontrolu horizontalnog položaja svjetijljke. Obzirom da je položaj 3 samo kombinacija položaja 2 i 1, tada nije potrebno kontrolirati položaj 3. Ukoliko su uzdužni i poprečni nagib svjetiljke (položaji 2 i 1) jednaki nuli, tada će i dijagonalni nagib (položaj 3) biti jednak nuli, jer je samo riječ o superpoziciji uzdužnog i poprečnog nagiba Nije prihvaćen U novoj instalaciji vanjske rasvjete dozvoljeno je montirati samo LED svjetiljke od onog proizvođača koji deklarira svoje svjetiljke s ULOR-om od 0. Međutim, u praksi ako se tako deklarirana svjetiljka ne bi montirala pod 00 onda bi ista proizvodila nedozvoljeno svjetlosno onečišćenje. Kontrola položaja svjetiljke ima za svrhu provjeru da li je tvornički deklarirana svjetiljka sa ULOR od 0 montirana pod nula stupnjeva a ne da li je ULOR svjetiljke 0.
21 MARKO BEŠLIĆ V. MJERENJA KORELIRANE TEMPERATURE BOJE SVJETLOSTI , Članak 15. U točki 1 malo spretnije formulirati tekst, predlažemo da glasi: "(1) mjerenja korelirane temperature boje provode se u svrhu provjere udovoljavanja izvora svjetlosti uvjetu maksimalne korelirane temperature boje" Nije prihvaćen Predložena izmjena nije različita u bitnom od izričaja predloženog u prijedlogu Pravilnika te se zadržava predloženi izričaj.
22 MARKO BEŠLIĆ III. MJERENJA HORIZONTALNE RASVIJETLJENOSTI , Članak 12. Norma HRN EN 13201 ne odnosi se na horizontalnu rasvijetljenost vodnih tijela, pa stoga nije primjenjiva na mjerenje horizontalne rasvijetljenosti vodnih tijela. Nije moguće rasvijetljenost vodne površine mjeriti po normi za cestovnu rasvjetu. Nije prihvaćen U tom slučaju primjenjuje se Članak 6. stavak 2. predmetnog prijedloga Pravilnika.
23 MARKO BEŠLIĆ II. MJERENJA SVJETLINE , Članak 9. Potrebno definirati koji točno dio norme HRN EN 13201 se odnosi na mjerenje horizontalne rasvijetljenosti Nije prihvaćen Budući da se norme mijenjaju u pravilu svakih pet godina, a ponekad i češće, kad bi se upućivalo na određeno izdanje, i Zakon i pravilnici vrlo bi brzo postali zastarjeli i ne bi pratili aktualno stanje tehnike. Zbog toga se u zakone i pravilnike ugrađuje tzv. nedatirano upućivanje, što znači da se uvijek primjenjuje najnovije izdanje norme. Budući da se norme mijenjaju u odnosu na stanje tehnike, često dolazi i do proširivanja područja primjene normi i njihovog opsega, pa se događa da se norma, osim u datumu izdanja, proširi i tako da se izda u više dijelova. U slučaju norme HRN EN 13201, ona danas ima pet dijelova, ali može se dogoditi da u budućnosti bude izdana u više, ili možda čak manje dijelova. U članku 9., na koji se odnosi pitanje, navedeno je da se "mjerenja usklađenosti rasvjete prometnica s motornim prometom provode sukladno normama niza HRN EN 13201...", što znači da se članak odnosi na sve norme niza HRN EN 13201. U konkretnom slučaju, mjerenje horizontalne rasvijetljenosti određeno je normom HRN EN 13201-4 (to, uostalom, i piše u Prilogu III. Pravilnika), stoga je potrebno članak 9. ostaviti kako je napisan, jer on obuhvaća cijeli niz normi HRN EN 13201, bez obzira na to hoće li se on u budućnosti sastojati od više dijelova nego danas. Ova praksa u skladu je i s direktivama Europske unije.
24 MARKO BEŠLIĆ II. MJERENJA SVJETLINE , Članak 9. Umjesto teksta: "(1 ) U svrhu provjere udovoljavanja GV svjetline na prometnoj površini provode se mjerenja svjetline, a pomoću faktora luminancije F L moguće je izračunati razinu rasvijetljenosti na prometnici." predlažem navesti samo: "(1 ) U svrhu provjere udovoljavanja GV svjetline na prometnoj površini provode se mjerenja svjetline." Proračun rasvijetljenosti iz izmjerene svjetline je neprecizan, jer bitno ovisi o faktoru refleksije prometne površine, koji se ne može točno odrediti (različiti su faktori refleksije za "stari" asfalt, "novi" asfalt, beton, mokru površinu, suhu površinu, cestu zaprljanu blatom, soli/sipinom i dr. Nije prihvaćen Prema propisu kojim se uređuju zone rasvijetljenosti, dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja i načini upravljanja rasvjetnim sustavima u Poglavlju III., A. Javne prometnice s motornim prometom, zavisno od zone rasvijetljenosti propisuju se maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti izražene u lx (Tablica 4.). Budući da je za prometnice s motornim prometom klase javne rasvjete M osnovni kriterij kvalitete izračun i mjerenje srednje razine luminancije, a da bi se izbjeglo još dodatno mjerenje srednje razine rasvijetljenosti koristi se faktor srednje luminancije FL prema literaturi „Cestovna rasvjeta“ – Edo Širola, kao koristan alat za brzo preračunavanje. Na Vaš upit „… Koja je uopće definicija "novog" i "starog" asfalta, gdje je dobna granica između "novog" i "starog" asfalta? …“ prema standardima CIE i IESNA govori se da je stara podloga kolnika (asfalta) ona koja je u uporabi od nekoliko mjeseci.
25 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Ako se koriste metode mjerenja sukladno važećim normama, onda nije potrebna izrada ovog Pravilnika niti definiranje drugih metoda mjerenja Nije prihvaćen Vidjeti članak 6. stavak 2. prijedloga Pravilnika koji propisuje način mjerenja u slučaju da se za mjerenje ne primjenjuju metode iz Priloga I. ovoga Pravilnika.
26 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Umjesto teksta: "(5) Svjetlotehnička mjerenja mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe – obrtnici koji imaju akreditirani ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane akreditacijskog tijela potpisnika EA MLA sporazuma za metode svjetlotehničkih mjerenja navedenih u ovom Pravilniku." predlažemo navesti "(5) Svjetlotehnička mjerenja mogu obavljati samo ovlaštene pravne i fizičke osobe." Postavlja se pitanje koliko u Republici Hrvatskoj ima akreditiranih laboratorija za svjetlotehnička mjerenja, koliko je složen i skup postupak za dobivanje statusa akreditiranog laboratorija? Nije prihvaćen Akreditacija je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dajući formalan dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti, odnosno ispitivanja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije prema normama niza HRN EN ISO/IEC 17025. U Republici Hrvatskoj su do sada uredno su registrirana kod Hrvatske akreditacijske agencije dva gospodarska subjekta kao „laboratorij za rad na terenu“ koja su svoja stručna znanja s primjenom odgovarajućih mjernih uređaja dokazali upravo putem akreditacije.
27 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U točki 3 stoji: "(3) Svjetlotehnička mjerenja se obavljaju prije svjetlostaja." Pretpostavljam da je namjera bila da se mjerenja vrše u trenutku kad nije aktivan režim regulacije snage svjetiljki, pa predlažem to malo spretnije formulirati: "(3) Svjetlotehnička mjerenja se obavljaju kod pune snage svjetiljki, bez aktivnog režima regulacije snage" Nije prihvaćen Predložena izmjena nije različita u bitnom od izričaja predloženog u prijedlogu Pravilnika te se zadržava predloženi izričaj.
28 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U točki 8 predleže se tekst zamijeniti sljedećim: "8. svjetlostaj (Curfew) predstavlja vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta isključuje ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb Planom rasvjete definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći. Noć u smislu ovoga Pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do izlaska sunca". Dakle, umjesto "rasvjeta se gasi" navesti "rasvjeta se isključuje", jer rasvjeta nije vatra da se gasi. Umjesto "od zalaska sunca do zore" navesti "od zalaska sunca do izlaska sunca", alternativno: "od sumraka do zore" Nije prihvaćen Predmetna definicija pojma „svjetlostaj (Curfew)“ je u skladu s definicijom navedenom u članku 3. stavku 1. točki 25. propisa kojim se uređuju zone rasvijetljenosti, dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja i načini upravljanja rasvjetnim sustavima.
29 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Pojam faktora luminancije FL predlaže se brisati. Luminancija prometne površine ovisna je o rasvijetljenosti prometne površine i ovisi o faktoru refleksije. Međutim, faktor refleksije površine je varijabilan i ovisi o mnogim faktorima, te nije isti za: "novi " asfalt, "stari" asfalt, beton, mokru površinu, suhu površinu, prometnicu onečišćenu blatom, soli/sipinom i dr. Koja je uopće definicija "novog" i "starog" asfalta, gdje je dobna granica između "novog" i "starog" asfalta? Što kada na određenoj prometnoj površini postoji kombinacija "novog" i "starog" asfalta zbog popravaka kolnika? Rasvijetljenost površine ima smisla direktno mjeriti, ali nema smisla indirektno izračunavati rasvijetljenost iz luminancije, jer se unosi greška zbog paušalne i grube procjene faktora refleksije. Preračunavanje rasvijetljenosti i luminancije prema "faktoru luminancije", kako je predviđeno prijedlogom Pravilnika, treba izbjeći Nije prihvaćen Prema propisu kojim se uređuju zone rasvijetljenosti, dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja i načini upravljanja rasvjetnim sustavima u Poglavlju III., A. Javne prometnice s motornim prometom, zavisno od zone rasvijetljenosti propisuju se maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti izražene u lx (Tablica 4.). Budući da je za prometnice s motornim prometom klase javne rasvjete M osnovni kriterij kvalitete izračun i mjerenje srednje razine luminancije, a da bi se izbjeglo još dodatno mjerenje srednje razine rasvijetljenosti koristi se faktor srednje luminancije FL prema literaturi „Cestovna rasvjeta“ – Edo Širola, kao koristan alat za brzo preračunavanje. Na Vaš upit „… Koja je uopće definicija "novog" i "starog" asfalta, gdje je dobna granica između "novog" i "starog" asfalta? …“ prema standardima CIE i IESNA govori se da je stara podloga kolnika (asfalta) ona koja je u uporabi od nekoliko mjeseci.
30 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U članku 4. stavak 5. promijeniti na sljedeći način: „(5) Svjetlotehnička mjerenja mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe – obrtnici koji imaju zaposlenu stručnu osobu s položenim stručnim ispitom iz graditeljstva i koji posjeduju umjereni instrument za potrebe svjetlotehničkih mjerenja.“ Obrazloženje: Predlažemo izmjenu stavka iz više razloga. Prvo, koji su to trenutno akreditirani ispitni laboratoriji od strane akreditacijskog tijela trenutno u Republici Hrvatskoj? Po našim saznanjima, takvi laboratoriji ne postoje. Ova odredba izaziva diskriminatorske utjecaje na sve tvrtke i obrte u Republici Hrvatskoj i postavlja daljnje ograničenje rada i spušta Republiku Hrvatsku na ljestvici konkurentnosti. Drugo, navedena stavka će uzrokovati neproporcionalno velike troškove postojećim tvrtkama i obrtima koji se budu htjeli baviti i dalje ovom djelatnošću zbog samog procesa akreditacije. Naravno, ovaj trošak će na kraju platiti sve jedinice lokalne samouprave (općine, gradovi, županije) te sama Republika Hrvatska jer će se ovaj trošak „preliti“ na krajnjeg korisnika a to su u ovom slučaju najviše jedinice lokalne samouprave i Republika Hrvatska i s time će se povećati trošak izvođenja instalacije rasvjete i postojeća inflacija. Treće, kako vanjsku rasvjetu izvode osobe elektrotehničke struke a najviše sukladno Zakonu o gradnji te sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima , ove odredbe treba uskladiti s navedenim Zakonom o gradnji, a posebice s Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, gdje je navedeno tko smije izvršavati određena ispitivanja. S ovom odredbom dobivamo neusklađenost navedenih Zakona i pravnu nesigurnost, pa smo slijedom navedenoga predložili izmjenu stavka 5. Nije prihvaćen Akreditacija je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dajući formalan dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti odnosno ispitivanja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije prema normama niza HRN EN ISO/IEC 17025. Za navod „da je dovoljno za obavljanje svjetlotehničkih mjerenja imati zaposlenu stručnu osobu s položenim stručnim ispitom iz graditeljstva i koja posjeduje umjereni instrument za potrebe svjetlotehničkih mjerenja“ smatramo da samo isto nije dovoljno već je pored toga potrebno potvrditi i ostala znanja kroz postupak akreditacije. U Republici Hrvatskoj su do sada uredno su registrirana kod Hrvatske akreditacijske agencije dva gospodarska subjekta kao „laboratorij za rad na terenu“ koja su svoja stručna znanja s primjenom odgovarajućih mjernih uređaja dokazali upravo putem akreditacije. Nadalje, smatramo da navod: „Ova odredba izaziva diskriminatorske utjecaje na sve tvrtke i obrte u Republici Hrvatskoj i postavlja daljnje ograničenje rada i spušta Republiku Hrvatsku na ljestvici konkurentnosti…“ nije točan, već da spomenuta odredba proizvodi upravo pozitivne efekte na ljestvici konkurentnosti.
31 SINIŠA POLJAK PRAVILNIK O MJERENJU I NAČINU PRAĆENJA RASVIJETLJENOSTI OKOLIŠA Član4. stav 5. bi trebalo promijeniti na način da glasi: 5)...........OBAVLJATI SAMO PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE KORISTE MJERNE INSTRUMENTE ZA MJERENJE PO STAVKU 6) ČL.4, TE SU ISTI REGISTRIRANI KORISNICI MJERNIH INSTRUMENATA IZ STAVKA 6) ČL.4. Pojašnjenje: isključivost "laboratorija" kao jedinog nosioca mjernih aktivnosti i njima pripadajučih izvješća ima diskriminatorski i proces pogodovanja u odnose na pojedince i/ili tvrke koje imaju i znanje i iskustvo za nabavu i profesionalno korištenje predmetne opreme a nisu klasificirani i/ili registrirani kao "laboratorij" Nije prihvaćen Akreditacija je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dajući formalan dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti odnosno ispitivanja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije prema normama niza HRN EN ISO/IEC 17025. Upravo „pojedinci i/ili tvrtke koje imaju i znanje i iskustvo za nabavu i profesionalno korištenje predmetne opreme“ dokazuju svoje znanje i iskustvo tako što će isto potvrditi putem akreditacije.
32 Tomislav Medved PRILOG IV. , A. MJERENJE VERTIKALNE RASVIJETLJENOSTI NA OTVORIMA GRAĐEVINA Kako bi odredbe ovog Pravilnika bile u skladu sa odredbama Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (128/20) u točki A2. stavku 2. potrebno je brisati riječi "iz smjera izvora svjetlosti". Svjetotehničkim proračunima vertikalna rasvijetljenost otvora (prozora i vrata) može se simulirati vertikalnim mjernim poljem na kojemu se superponira doprinos svih izvora svjetlosti čiji svjetlosni tok doprinosi vertikalnoj rasvijetljenosti mjernog polja, odnosno otvora. Mjerenjem rasvijetljenosti rotacijom mjerne sonde oko vertikalne osi, a u smjeru pojedinog izvora svjetlosti, ne mjere se doprinosi istih komponenti svjetlosnog toka. Niti kod mjerenja rasvijetljenosti prometnih površina ne rotira se mjerna sonda u smjeru (nasumično odabranog) izvora svjetlosti. Nije prihvaćen Vertikalna rasvijetljenost uvijek se mjeri na način da se mjerna sonda, kod svake od devet točaka, usmjeri prema izvoru ometajućeg ili provalnog svjetla. Postupak mjerenja horizontalne rasvijetljenosti ne može se uspoređivati s postupkom mjerenja vertikalne rasvijetljenosti.
33 Tomislav Medved II. MJERENJA SVJETLINE , Članak 9. Izračun rasvijetljenosti prometne površine na osnovu mjerenja svjetline je loš i bespotreban pristup. 1. Procjena starosti asfalta i utvrđivanje faktora luminancije je subjektivna stvar podložna krivoj procijeni. 2. Mjerenja luminancije može imati veći stupanj greške zbog neravnina na mjernoj površini (kolotraga), "nepravilnih" refleksija zbog različitih struktura materijala mjerne površine (šahtovi i dr.). Sve navedeno može imati za posljedicu veliku grešku i različite rezultate mjerenja različitih mjeritelja. Za konfliktne zone i dijelove prometnica na kojima zbog objektivnih razloga (zavoja, ispunjenja uvjeta iz priloga E. i iz važeće norme HRN EN 13201-4) je predviđeno mjerenje rasvijetljenosti predlaže se neposredno mjerenje rasvijetljenosti a ne izračun iz izmjerene luminancije. Nije prihvaćen Odgovor na postavljeno pitanje vidljiv je u komentaru MINGOR-a na Članak 2. Pravilnika.
34 MARKO BEŠLIĆ VIII. ZAPISNIK O IZVRŠENIM SVJETLOTEHNIČKIM MJERENJIMA, Članak 18. Točku 3 predlažemo promijeniti tako da glasi: "(3) Operator vanjske rasvjete dužan je izvješće o provedenom inicijalnom i kontrolnom mjerenju čuvati trajno." Djelomično prihvaćen Zadržava se izričaj „prvo mjerenje“ dok se izričaj „povremena mjerenja“ zamjenjuje izrazom: „povremena kontrolna mjerenja“.
35 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Nespretna je formulacija: "(2) Svjetlotehnička mjerenja dijele se na prva i povremena mjerenja." Predlažemo navesti: "(2) Svjetlotehnička mjerenja dijele se na inicijalna i kontrolna mjerenja." U nastavku članka 3 umjesto "prvo mjerenje" navesti "inicijalno mjerenje", a umjesto "povremeno mjerenje" navesti "kontrolno mjerenje" Djelomično prihvaćen Zadržava se izričaj „prvo mjerenje“ dok se izričaj „povremena mjerenja“ zamjenjuje izrazom: „povremena kontrolna mjerenja“.
36 MARKO BEŠLIĆ IX. ZAVRŠNA ODREDBA, PRILOG VI. Libela, vaser vaga ili vodena vaga nije instrument za svjetlotehnička mjerenja. Njome se može samo provjeriti ispravnost montaže svjetiljke, ali ne i ULOR Primljeno na znanje U novoj instalaciji vanjske rasvjete dozvoljeno je montirati samo LED svjetiljke od onog proizvođača koji deklarira svoje svjetiljke s ULOR-om od 0. Međutim, u praksi ako se tako deklarirana svjetiljka ne bi montirala pod 00 onda bi ista proizvodila nedozvoljeno svjetlosno onečišćenje. Kontrola položaja svjetiljke ima za svrhu provjeru da li je tvornički deklarirana svjetiljka sa ULOR od 0 montirana pod nula stupnjeva, a ne da li je ULOR svjetiljke 0.
37 MARKO BEŠLIĆ PRILOG IV. , B. MJERENJE VERTIKALNE RASVIJETLJENOSTI NA OBJEKTIMA KRAJOBRAZNE RASVJETE Navedena mjerna metoda podrazumijeva da je svjetiljka direktno ispod stabla (uz korijen). Koja je metoda mjerenja u slučaju da se stablo rasvjetljava reflektorom koji je udaljen? Primljeno na znanje U slučaju u kojem se stablo rasvjetljava reflektorom koji je udaljen, za mjerenje je potrebno primijeniti metodu primijenila metoda iz PRILOGA II. točke D. SVJETLOSNE INSTALACIJE I SVJETLOSNE SKULPTURE prijedloga Pravilnika.
38 MARKO BEŠLIĆ PRILOG IV. , A. MJERENJE VERTIKALNE RASVIJETLJENOSTI NA OTVORIMA GRAĐEVINA Potrebno je definirati što su "nominirane točke" Primljeno na znanje „Nominirane točke“ odnose se na mjernu metodu s devet točaka.
39 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Nejasno je što znači da su mjerenja "reprezentativna". Potrebno pojasniti Primljeno na znanje Reprezentativna mjerenja su ona mjerenja koja su dokaziva.
40 MARKO BEŠLIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Nejasno je što je "pokusni rad izvora" Primljeno na znanje Pokusni rad izvora je onaj rad koji se odvija u vrijeme prije ishođenja akta za uporabu prema propisu kojim se uređuje gradnja za taj izvor, ali najkasnije 12 mjeseci od dana puštanja u pokusni rad kako i stoji u prijedlogu Pravilnika.
41 Tomislav Medved IX. ZAVRŠNA ODREDBA, PRILOG VI. Opisanom metodom provodi se samo kontrola ispravnosti montaže svjetiljke radi postizanja deklariranog ULOR-a svjetiljke, ali ne provodi se mjerenje svjetlosnog toka osnovom kojeg bi se mogao utvrditi udio toka iznad horizontalne linije. Primljeno na znanje Tvrdnja je točna, ovom metodom samo se kontrolira ispravnost montaže, radi postizanja deklariranog ULOR-a svjetiljke. Mjerenja ULOR-a na terenu nemoguće je izvesti budući da do sada nije utvrđena mjerna metoda i da ne postoji mjerni uređaj kojim bi to bilo moguće izmjeriti.
42 Tomislav Medved IX. ZAVRŠNA ODREDBA, PRILOG V. Obzirom da svjetiljke imaju simetričnu karakteristiku u odnosu na poprečnu os rasvjetljavane površine, mjerne točke 3, 6 i 9 su suvišne, ako se želi izračunati srednja CCT. Primljeno na znanje Razni proizvođači imaju različiti pristup ( raspored čipova prema CCT ) kako postići traženu koreliranu dopuštenu temperaturu boje CCT stoga je mjerenje CCT svjetiljke cestovne rasvjete potrebno izvesti na svim točkama od 1 do 9 bez obzira na simetričnu raspodjelu izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke. Srednja vrijednost CCT dobije se iz formule CCTsrednje= P1+P3+P7+P9 / 16 + P2+P4+P6+P8 / 8 + P5 / 4
43 Tomislav Medved III. MJERENJA HORIZONTALNE RASVIJETLJENOSTI , Članak 10. U stavku 3. nije jasna podjela na "parkirališta uz ceste" i "parkirališne površine" !? Primljeno na znanje „Parkirališta uz cestu“ su parkirališta uz samu cestu i dijelimo ih na okomita i paralelna parkirališta u odnosu na samu prometnicu dok „parkirališne površine“ predstavljaju prostore za parkiranje oko trgovačkih centara, bolnica, sportskih borilišta i slično.