Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Iva Grgić PRAVILNIK Pohvaljuje se prijedlog izmjene Pravilnika, ali skrećem pažnju na činjenicu da su projekti financirani Lokalnim razvojnim strategijama u ribarstvu uglavnom projekti edukativnih aktivnosti, aktivnosti pripreme studija i stručnih publikacija, promocije i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine, razvoj dodatnih sadržaja i sl. "soft" aktivnosti koje uključuju troškove prijevoza, izrade i nabave promotivnih materijala, tisak, prijevod, lekturu i slične troškove koji su također drastično povećani zadnjih mjeseci i koji značajno utječu na provedbu ugovorenih projekata. Situacija se dodatno komplicira jer se za svaku i najmanju promjenu treba tražiti promjena operacije na čije se odobrenje čeka po nekoliko mjeseci što dovodi do zastoja u provedbi projekata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Eliana Zec Solina PRAVILNIK, Prilog IV. Točka c) je diskriminatorna spram FLAGova koji su imali više od jednog prijavljenog projekta što ujedno i umanjuje vrijednost rada FLAGa na terenu kroz animaciju i edukaciju dionika. Ukoliko FLAG ima dostatna sredstava za realokaciju unutar Mjera u odobrenoj LRSR, ista prilika se mora dopustiti kao i kod FLAGova kojima su potrebna dodatna sredstva. Također, isto nije u sukladnosti s predloženim novim izmjenama koje glase U članku 37. iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi: „(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. ovoga Pravilnika i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.“. f) potrebno je uskladiti prema komentaru za članak 36. st.2 i držati se odrebi Zakona o javnoj nabavi kako za javne tako i za sektorske naručitelje ali i za neobveznike javne nabave. Djelomično prihvaćen Predmetni uvjet je definiran kako bi se osiguralo poštivanje načela jednakog postupanja za sve nositelje/projekte koji su sudjelovali u FLAG natječaju. Međutim, za navedeni uvjet je omogućena i dodatna iznimka kojom ukupni iznos inicijalno dodijeljene potpore za projekt/operaciju i dodatne potpore uslijed promjene može prelaziti najviši iznos potpore za projekt/operaciju propisan FLAG natječajem (ako je propisan). Predmetna iznimka će omogućiti navedeno u slučaju kada je u okviru predmetnoga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, pod uvjetom da svi projekti udovoljavaju uvjetima 1. i 4. iz Priloga IV. (imaju mogućnost promjene u operaciji radi povećanja cijena) ili, u slučaju kada ne udovoljavaju svi projekti uvjetima 1. i 4. iz Priloga IV., za one projekte koji ne udovoljavaju inicijalno nije umanjen iznos potpore do najvišeg iznosa već je iznos potpore dodijeljen primjenom intenziteta na ukupne prihvatljive troškove.
3 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istarska batana PRAVILNIK, Prilog IV. Nastavno na osnovne uvjete koji trebaju biti zadovoljeni da bi se odobrenjem promjene u operaciji ujedno dodijelio i veći iznos potpore nego je dodijeljeno Odlukom o dodjeli sredstava, ovim putem Vas molimo da razmotrite izmjenu sljedećih uvjeta: Uvjet a) za trošak koji je predmet promjene je donesena odluka o dodjeli sredstava, ali za isti nije podnesen zahtjev za isplatu – dio koji se odnosi na Zahtjev za isplatu Naime, navedeni uvjet obustavlja trenutnu provedbu projekata. S obzirom da je u Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, u čl. 20, st. 3, definirano da „Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali na teret korisnika i plaćeni u razdoblju od datuma odobrenja LRSR odnosno podnošenja zahtjeva za izmjenu LRSR u skladu sa člankom 14. stavkom 13. ovoga Pravilnika, do 31. prosinca 2023. godine.“, te na otežane uvjete nabave opreme i materijala zbog izvanredne situacije uzrokovane Korona virusom COVID-19 i nedavne invazije Rusije na Ukrajinu molimo da razmotrite mogućnost naknade dodjele sredstava i za troškove/aktivnosti za koje će biti podnesen Zahtjev za isplatu nakon pravomoćnosti izmjena Pravilnika. Predlažemo da se u Zahtjevu za isplatu, po pravomoćnosti Pravilnika, zatraži dodjela većeg iznosa potpore nego je dodijeljeno odlukom o dodjeli sredstava, uz obrazloženje i popratnu dokumentaciju, te eventualno retroaktivno isplati veći iznos. Navedeno bi omogućilo da se nastavi nesmetano provedba LRSR do izmjena Odluka. Uvjet b) u okviru FLAG natječaja u sklopu kojega je projekt/operacija koja je predmet promjene odobren/a nije bilo odbijenih prijava/zahtjeva za potporu radi nedostatnosti raspoloživih sredstava - Treba uzeti u obzir da je zbog izvanredne situacije uzrokovane Korona virusom COVID-19 i invazijom na Ukrajinu došlo do povećanja svih cijena, neovisno o tome da li je na natječaju bilo raspoloživih sredstava za sve pozitivno ocijenjene prijave, te se promjena u operaciji i dodjela većeg iznosa potpore treba omogućiti svim prijavama za koje je bilo dostatnih sredstava putem FLAG natječaja, neovisno o tome je li na predmetnom natječaju bilo prijava koje su odbijene radi nedostatka raspoloživih sredstava. Smatramo da je osnovni kriterij pod točkom b. ovako kako je sada definiran - diskriminirajući te dovodi do nejednakog postupanja prema nositeljima projekta unutar jednog FLAG-a kao i do nejednakog postupanja prema FLAG-ovima. Uvjet c) ukupni iznos inicijalno dodijeljene potpore za projekt/operaciju i dodatne potpore uslijed promjene ne prelazi najviši iznos potpore za projekt/operaciju propisan FLAG natječajem (ako je propisan). Iznimno, ukupni iznos može biti viši od najvišeg iznosa po projektu propisanog FLAG natječajem, ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljena i odobrena samo jedna prijava/projekt - Treba uzeti u obzir da FLAG natječajem nije definirana najviša ukupna vrijednost projekta koji se može sufinancirati nego najviši iznos koji se može dodijeliti, te ukoliko je zbog izvanredne situacije uzrokovane Korona virusom COVID-19 i invazijom na Ukrajinu došlo do povećanja cijena, neovisno o tome da li je na natječaj pristigla jedna ili više prijava, promjena u operaciji i dodjela većeg iznosa potpore mora se svima omogućiti. Smatramo da je osnovni kriterij pod točkom c. kako je sada definiran diskriminirajući te dovodi do nejednakog postupanja prema nositeljima projekta unutar jednog FLAG-a kao i do nejednakog postupanja prema FLAG-ovima. Uvjet pod točkom d) promjena u projektu/operaciji je uzrokovana povećanjem iznosa troška radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme i uvjet pod točkom e) promjena se odnosi na povećanje troškova nabave roba (opreme) i radova radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme (ne odnosi se na troškove usluga kao što su intelektualne i slične usluge, kao i opći troškovi)- obzirom na značajno povećanje cijena energenata (voda, struja, plin...) u kratkom su se roku povećale nabavne cijene i drugih predmeta nabave (promotivni materijal, potrošni materijali za radionice, troškovi prijevoza, troškovi plaća, tisak, grafičke pripreme, stručni nadzor, prijevod, lektura i drugo) što utječe na provedbu odabranih projekata u okviru LRSR te bi isti trebali biti predmet dodjele većeg iznosa potpore. Osim navedenog, s obzirom da je povećanje cijena uzrokovano izvanrednom situacijom na svjetskom tržištu, prijedlog je da promjena operacije zbog povećanje cijena ne bude predmet zahtjeva za promjenom operacije, nego da se isto obrazloži i pokrijepi dokumentacijom u Zahtjevu za isplatu kako bi se smanjilo administrativno opterećenje nositelja projekta i Upravljačkog tijela. Djelomično prihvaćen Uvjetom broj 1 je i predviđena mogućnost naknadne dodjele sredstava za troškove za koje će biti podnesen Zahtjev za isplatu nakon pravomoćnosti pravilnika. Uvjet broj 2 je definiran kako bi se osiguralo poštivanje načela jednakog postupanja za sve nositelje/projekte koji su sudjelovali u FLAG natječaju. Ako bi se radi potrebe za dodatnom potporom određenim projektima povećalo iznos raspoloživih sredstava na predmetnog FLAG natječaju, navedeno bi dovelo u nepovoljni položaj nositelje/projekte koji su odbijeni radi nedostatnosti sredstava na FLAG natječaju, a što nije u skladu sa načelom jednakog postupanja. Što se tiče uvjeta broj 3, isti je definiran kako bi se osiguralo poštivanje načela jednakog postupanja za sve nositelje/projekte koji su sudjelovali u FLAG natječaju. Međutim, za navedeni uvjet je omogućena i dodatna iznimka kojom ukupni iznos inicijalno dodijeljene potpore za projekt/operaciju i dodatne potpore uslijed promjene može prelaziti najviši iznos potpore za projekt/operaciju propisan FLAG natječajem (ako je propisan). Predmetna iznimka će omogućiti navedeno u slučaju kada je u okviru predmetnoga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, pod uvjetom da svi projekti udovoljavaju uvjetima 1. i 4. iz Priloga IV. (imaju mogućnost promjene u operaciji radi povećanja cijena) ili, u slučaju kada ne udovoljavaju svi projekti uvjetima 1. i 4. iz Priloga IV., za one projekte koji ne udovoljavaju inicijalno nije umanjen iznos potpore do najvišeg iznosa već je iznos potpore dodijeljen primjenom intenziteta na ukupne prihvatljive troškove. S obzirom da promjena u operaciji kojom se povećavaju troškovi radi povećanja cijena treba biti u skladu sa uvjetima iz Priloga IV., te da je potrebno provesti provjere udovoljavanja navedenim uvjetima, uključujući i dokumentaciju kojom se promjena potkrjepljuje, a odobrenjem promjene se mijenja i iznos dodijeljene potpore i odluka o dodjeli sredstava, potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenje promjena kako bi se mogle provesti odgovarajuće provjere i osigurati odgovarajući revizijski trag.
4 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pinna nobilis PRAVILNIK, Prilog IV. Nastavno na osnovne uvjete koji trebaju biti zadovoljeni da bi se odobrenjem promjene u operaciji ujedno dodijelio i veći iznos potpore nego je dodijeljeno odlukom o dodjeli sredstava, ovim putem Vas molimo da razmotrite izmjenu sljedećih uvjeta • Uvjet pod točkom a) za trošak koji je predmet promjene je donesena odluka o dodjeli sredstava, ali za isti nije podnesen zahtjev za isplatu – dio koji se odnosi na Zahtjev za isplatu Naime, navedeni uvjet obustavlja trenutnu provedbu projekata. S obzirom da je u Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, u čl. 20, st. 3, definirano da „Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali na teret korisnika i plaćeni u razdoblju od datuma odobrenja LRSR odnosno podnošenja zahtjeva za izmjenu LRSR u skladu sa člankom 14. stavkom 13. ovoga Pravilnika, do 31. prosinca 2023. godine.“, te na otežane uvjete nabave opreme i materijala zbog izvanredne situacije uzrokovane Korona virusom COVID-19 i nedavne invazije Rusije na Ukrajinu molimo da razmotrite mogućnost naknade dodjele sredstava i za troškove/aktivnosti za koje će biti podnesen Zahtjev za isplatu nakon pravomoćnosti izmjena Pravilnika. Predlažemo da se u Zahtjevu za isplatu, po pravomoćnosti Pravilnika, zatraži dodjela većeg iznosa potpore nego je dodijeljeno odlukom o dodjeli sredstava, uz obrazloženje i popratnu dokumentaciju, te eventualno retroaktivno isplati veći iznos. Navedeno bi omogućilo da se nastavi nesmetano provedba LRSR do izmjena Odluka. • Uvjet pod točkom c) ukupni iznos inicijalno dodijeljene potpore za projekt/operaciju i dodatne potpore uslijed promjene ne prelazi najviši iznos potpore za projekt/operaciju propisan FLAG natječajem (ako je propisan). Iznimno, ukupni iznos može biti viši od najvišeg iznosa po projektu propisanog FLAG natječajem, ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljena i odobrena samo jedna prijava/projekt Treba uzeti u obzir da FLAG natječajem nije definirana najviša ukupna vrijednost projekta koji se može sufinancirati nego najviši iznos koji se može dodijeliti, te ukoliko je zbog izvanredne situacije uzrokovane Korona virusom COVID-19 i invazijom na Ukrajinu došlo do povećanja cijena, neovisno o tome da li je na natječaj pristigla jedna ili više prijava, promjena u operaciji i dodjela većeg iznosa potpore mora se svima omogućiti. Smatramo da je osnovni kriterij pod točkom c. kako je sada definiran diskriminirajući te dovodi do nejednakog postupanja prema nositeljima projekta unutar jednog FLAG-a kao i do nejednakog postupanja prema FLAG-ovima. • Uvjet pod točkom d) promjena u projektu/operaciji je uzrokovana povećanjem iznosa troška radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme i uvjet pod točkom e) promjena se odnosi na povećanje troškova nabave roba (opreme) i radova radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme (ne odnosi se na troškove usluga kao što su intelektualne i slične usluge, kao i opći troškovi) S obzirom na nedavno, značajno, povećanje cijene energenata (voda, struja, plin...) u kratkom su se roku povećale nabavne cijene i drugih predmeta nabave (promotivni materijal, potrošni materijali za radionice, troškovi prijevoza, troškovi plaća, tisak, grafičke pripreme, stručni nadzor, prijevod, lektura i drugo) što utječe na provedbu odabranih projekata u okviru LRSR te bi isti trebali biti predmet dodjele većeg iznosa potpore. Osim navedenog, s obzirom da je povećanje cijena uzrokovano izvanrednom situacijom na svjetskom tržištu, prijedlog je da promjena operacije zbog povećanje cijena ne bude predmet zahtjeva za promjenom operacije, nego da se isto obrazloži i pokrijepi dokumentacijom u Zahtjevu za isplatu kako bi se smanjilo administrativno opterećenje nositelja projekta i Upravljačkog tijela. Djelomično prihvaćen Uvjetom broj 1 je i predviđena mogućnost naknadne dodjele sredstava za troškove za koje će biti podnesen Zahtjev za isplatu nakon pravomoćnosti pravilnika. Uvjet broj 2 je definiran kako bi se osiguralo poštivanje načela jednakog postupanja za sve nositelje/projekte koji su sudjelovali u FLAG natječaju. Ako bi se radi potrebe za dodatnom potporom određenim projektima povećalo iznos raspoloživih sredstava na predmetnog FLAG natječaju, navedeno bi dovelo u nepovoljni položaj nositelje/projekte koji su odbijeni radi nedostatnosti sredstava na FLAG natječaju, a što nije u skladu sa načelom jednakog postupanja. Što se tiče uvjeta broj 3, isti je definiran kako bi se osiguralo poštivanje načela jednakog postupanja za sve nositelje/projekte koji su sudjelovali u FLAG natječaju. Međutim, za navedeni uvjet je omogućena i dodatna iznimka kojom ukupni iznos inicijalno dodijeljene potpore za projekt/operaciju i dodatne potpore uslijed promjene može prelaziti najviši iznos potpore za projekt/operaciju propisan FLAG natječajem (ako je propisan). Predmetna iznimka će omogućiti navedeno u slučaju kada je u okviru predmetnoga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, pod uvjetom da svi projekti udovoljavaju uvjetima 1. i 4. iz Priloga IV. (imaju mogućnost promjene u operaciji radi povećanja cijena) ili, u slučaju kada ne udovoljavaju svi projekti uvjetima 1. i 4. iz Priloga IV., za one projekte koji ne udovoljavaju inicijalno nije umanjen iznos potpore do najvišeg iznosa već je iznos potpore dodijeljen primjenom intenziteta na ukupne prihvatljive troškove. S obzirom da promjena u operaciji kojom se povećavaju troškovi radi povećanja cijena treba biti u skladu sa uvjetima iz Priloga IV., te da je potrebno provesti provjere udovoljavanja navedenim uvjetima, uključujući i dokumentaciju kojom se promjena potkrjepljuje, a odobrenjem promjene se mijenja i iznos dodijeljene potpore i odluka o dodjeli sredstava, potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenje promjena kako bi se mogle provesti odgovarajuće provjere i osigurati odgovarajući revizijski trag.
5 Eliana Zec Solina PRAVILNIK, Članak 4. Izmijena članka 37. Na način da se dodaje stavak koji glasi: U slučaju izmijene Odluke o odabiru na FLAG razini i Izmijene Odluke o dodjeli sredstava, promjene navedene u Izmijeni Odluke o dodijeli sredstava ne predstavljaju Izmijene operacije. Nije prihvaćen S obzirom da promjena u operaciji kojom se povećavaju troškovi radi povećanja cijena treba biti u skladu sa uvjetima iz Priloga IV., te da je potrebno provesti provjere udovoljavanja navedenim uvjetima, uključujući i dokumentaciju kojom se promjena potkrjepljuje, a odobrenjem promjene se mijenja i iznos dodijeljene potpore i odluka o dodjeli sredstava, potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenje promjena kako bi se mogle provesti odgovarajuće provjere i osigurati odgovarajući revizijski trag.
6 Eliana Zec Solina PRAVILNIK, Članak 2. Ukoliko se povećanje odnosi isključivo na iznos potpore za provedbu operaciju u okviru odobrenih LRSR, bez da se uvaže troškovi za tekuće troškove i animaciju, dovode se u nepovoljni položaj zaposlenici LAGUR-a koji će “de facto” volonterski odrađivati nastavak provedbe Mjere III.2/III.3 a dovodi se u pitanje udovoljavanje postupcima iz članka 25. Pravilnika. Predlaže se dopuniti/izmijeniti navedeni stavak na način da se iza riječi Pravilnika briše zarez (,) i stavljatočka (.) dok se ostatak rečenice briše. Nije prihvaćen Mogućnost povećanja iznosa potpore za LRSR predviđena je isključivo radi izvanredne situacije i otežane provedbe operacija uslijed povećanja cijena, a kako bi se izbjegao rizik od odustajanja od provedbe operacija od strane korisnika, te u konačnici izbjeglo potencijalno ne iskorištenje sredstava kako za prioritet Unije 4, tako i na razini Operativnog programa. Dodatno, s obzirom da su za prioritet Unije 4 dodijeljena sva raspoloživa sredstava u okviru Operativnog programa, za eventualno povećanje alokacije je potrebno podnijeti zahtjev za izmjenu Operativnog programa, uz odgovarajuće obrazloženje i opravdane razloge takvog povećanja (preraspodjele sredstava sa drugih prioriteta na prioritet Unije 4). Napominjemo i kako razdoblje provedbe LRSR-a u programskom razdoblju 2014.-2020. traje do kraja 2023. godine, kako je i predviđeno u samim LRSR-ima i pripadajućim financijskim planovima, te se spomenuti „nastavak provedbe Mjere III.2./III.3.“ ne može smatrati neplaniranim aktivnostima u kontekstu provedbe zadaća od strane FLAG-ova.
7 Eliana Zec Solina PRAVILNIK, Članak 1. U dosadašnjim stavcima koji su predloženi za brisanje jasno stoje odredbe o proporcijonalnom uvećanju dodijeljne alokacije do iznosa od 5%. Predlažem da se navedeni stavci ne brišu već da se iznos od 5% uveća na maksimalno 15% prema potrebi svakog LAGUR-a, a putem natječaja kako bi se poštivalo načelo nediskriminacije. Predlaže se izuzeće brisanja stavka 5. Sadašnji stavak 5. Koji glasi: Ako se nakon završetka postupka odabira LRSR-a utvrdi višak raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo može iznos potpore iz stavka 3. ovoga članka proporcionalno uvećati za sve odobrene LRSR te donijeti odluke o izmjeni Odluka o odobrenju LRSR iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika. Izmijeniti tako da glasi: Upravljačko tijelo može iznos potpore iz stavka 3. ovoga članka uvećati za odobrene LRSR te donijeti odluke o izmjeni Odluka o odobrenju LRSR iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika. Sadašnji stavak 5. Postaje stavak 8. Predlaže se izuzeće brisanja stavka 6. Sadašnji stavak 6. Koji glasi: Postotak proporcionalnog uvećanja iznosa iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se uzimajući u obzir ukupni iznos potpore dodijeljene svim odobrenim LRSR u odnosu na ukupni iznos raspoloživih sredstava utvrđen kao višak, a može iznositi najviše 5% potpore dodijeljene za provedbu odobrene LRSR. Izmijeniti tako da glasi: Postotak uvećanja iznosa iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se uzimajući u obzir ukupni iznos potpore dodijeljene svim odobrenim LRSR u odnosu na ukupni iznos raspoloživih sredstava, a može iznositi najviše 15% potpore dodijeljene za provedbu odobrene LRSR. Sadašnji stavak 6. Postaje stavak 9. Nije prihvaćen Dosadašnji stavci 5. do 7. u članku 7. definirali su mogućnost proporcionalnog povećanja iznosa potpore u slučaju da je nakon završetka postupka odabira LRSR-a utvrđen višak raspoloživih sredstava. S obzirom da je postupak odabira LRSR-a završen te da nije utvrđen višak raspoloživih sredstava, ne postoji mogućnost proporcionalnog povećanja u smislu stavaka čije je brisanje predviđeno. Međutim, novim stavkom 6. predviđena je mogućnost povećanja iznosa potpore po LRSR od inicijalno dodijeljenog iznosa, ali samo u slučajevima kada se povećanje odnosi isključivo na iznos potpore za provedbu operacija u okviru odobrenih LRSR u skladu sa člankom 14. novim stavkom 10. Pravilnika.
8 Eliana Zec Solina PRAVILNIK Potrebno je izmijeniti odredbe provedbe izmijena operacija na način da se dodijeljena sredstva mogu prebacivati unutar projekta kako se ne bi administrativno opteretili korisnici, FLAG i Upravljačko tijelo Nisu jasno definirane procedure kod izmijene LRSR u slučaju traženja povećanja alokacije. Nisu definirani rokovi za podnošenje Zahtjeva za izmjene Odluke o dodjeli sredstava i Odluke o odobrenju/odbijanju promjena LRSR. Nije prihvaćen S obzirom da preraspodjela dodijeljenih sredstava unutar projekta, ovisno o odredbama pojedinog FLAG natječaja kao i tipu pojedine operacije, može imati utjecaj na uvjete i kriterije na temelju kojih je operacija odobrena (npr. uvjete vezane za opravdanost visine troškova, ciljeve i kvalitetu operacije i slično) i posljedično potpora dodijeljena, za takve promjene u operaciji je potrebno podnijeti zahtjev za odobrenje promjena kako bi se mogle provesti odgovarajuće provjere utjecaja promjena na spomenute uvjete i kriterije. Što se tiče procedura za izmjene LRSR u slučaju traženja povećanja alokacije, način i postupci su, kao i rokovi za podnošenje zahtjeva za odobrenje izmjena LRSR, propisani člankom 14. Pravilnika. Nadalje, vezano za rokove za podnošenje „Zahtjeva za izmjene Odluke o dodjeli sredstava“, napominjemo kako Pravilnikom nije predviđeno podnošenje takvoga zahtjeva već se podnosi zahtjev za odobrenje promjena u operaciji, a nakon provjera Upravljačko tijelo može donijeti Odluku o izmjeni odluke o dodjeli sredstava. Slijedom toga, način i rokovi za podnošenje zahtjeva za odobrenje promjerna u operacija definirani su u članku 37. Pravilnika.
9 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istarska batana PRAVILNIK, Članak 2. Molimo uzeti u obzir mogućnost povećanja iznosa za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR, u omjeru 25% od povećanog iznosa potpore za provedbu operacija u okviru odobrenih LRSR Nije prihvaćen Mogućnost povećanja iznosa potpore za LRSR predviđena je isključivo radi izvanredne situacije i otežane provedbe operacija uslijed povećanja cijena, a kako bi se izbjegao rizik od odustajanja od provedbe operacija od strane korisnika, te u konačnici izbjeglo potencijalno ne iskorištenje sredstava kako za prioritet Unije 4, tako i na razini Operativnog programa. Dodatno, s obzirom da su za prioritet Unije 4 dodijeljena sva raspoloživa sredstava u okviru Operativnog programa, za eventualno povećanje alokacije je potrebno podnijeti zahtjev za izmjenu Operativnog programa, uz odgovarajuće obrazloženje i opravdane razloge takvog povećanja (preraspodjele sredstava sa drugih prioriteta na prioritet Unije 4). Napominjemo i kako razdoblje provedbe LRSR-a u programskom razdoblju 2014.-2020. traje do kraja 2023. godine, kako je i predviđeno u samim LRSR-ima i pripadajućim financijskim planovima, te se spomenuti „nastavak provedbe Mjere III.2./III.3.“ ne može smatrati neplaniranim aktivnostima u kontekstu provedbe zadaća od strane FLAG-ova.
10 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pinna nobilis PRAVILNIK, Članak 2. Molimo uzeti u obzir mogućnost povećanja iznosa za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR, u omjeru 25% od povećanog iznosa potpore za provedbu operacija u okviru odobrenih LRSR. Nije prihvaćen Mogućnost povećanja iznosa potpore za LRSR predviđena je isključivo radi izvanredne situacije i otežane provedbe operacija uslijed povećanja cijena, a kako bi se izbjegao rizik od odustajanja od provedbe operacija od strane korisnika, te u konačnici izbjeglo potencijalno ne iskorištenje sredstava kako za prioritet Unije 4, tako i na razini Operativnog programa. Dodatno, s obzirom da su za prioritet Unije 4 dodijeljena sva raspoloživa sredstava u okviru Operativnog programa, za eventualno povećanje alokacije je potrebno podnijeti zahtjev za izmjenu Operativnog programa, uz odgovarajuće obrazloženje i opravdane razloge takvog povećanja (preraspodjele sredstava sa drugih prioriteta na prioritet Unije 4). Napominjemo i kako razdoblje provedbe LRSR-a u programskom razdoblju 2014.-2020. traje do kraja 2023. godine, kako je i predviđeno u samim LRSR-ima i pripadajućim financijskim planovima, te se provedba aktivnosti FLAG-a do kraja razdoblja provedbe ne može smatrati neplaniranim aktivnostima u kontekstu provedbe zadaća od strane FLAG-ova.
11 Dan Margetić PRAVILNIK Predlažem izmjenu pravilnika na način da se bilo kakav ribolov strogo zabrani. Ribe i druge životinje su osjećajna bića i njihov izlov predstavlja izuzetnu okrutnost. Iskustveno i znanstveno je potvrđeno da svi ljudi mogu zdravo živjeti i ukusno se hraniti biljnom hranom. Stoga je bilo kakvo ribarenje etički neprihvatljivo. Nije prihvaćen Primjedba nije vezana za pravilnik koji je predmet e-savjetovanja
12 Eliana Zec Solina PRAVILNIK, Članak 5. Predlagač nije predvidio u ovim izmjenama mogućnost izmijene odredbi FLAG natječaja u slučaju dostatnih sredstava u LRSR. Također, nije predviđena mogućnost izmijene Odluke o odabiru projekta na FLAG razini što dovodi do diskriminatornih postupaka u provedbi FLAG natječaja i nepoštivanje istih. Predlaže se izmijena članka 30. Stavka 5. Na način da se doda slovo c) Odluka o izmijeni odluke o odabiru s utvrđenim iznosom zatraženog povećanja Razlog tome je što je za praćenje izvršenja i implementacije financijskog dijela LRSR odgovoran sam FLAG sukladno članku 24. Stavak 13. Prihvaćen Tekst pravilnika je ažuriran na način da predviđa mogućnost izmjene FLAG natječaja i dokumenata na FLAG razini.
13 Eliana Zec Solina PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je izmijeniti stavak 2. Navedenog članaka jer je suprotan članku 316. Zakona o javnoj nabavi te diskriminira korisnike koji će udovoljiti uvjetima iz Priloga IV. (slovo f točka 2) Prihvaćen U tekstu prijedloga Pravilnika objavljenog na e-savjetovanju je pogreškom u članku 3. navedeno da se briše stavak 3. članka 36. umjesto predviđenog stavka 2. istoga članka. Slijedom toga, tekst je ažuriran na način da se člankom 3. utvrđuje brisanje članka 36. stavka 2.