Izvješće o provedenom savjetovanju - INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga gradova u RH 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova U rubrici Pilot projekti na razini gradskih naselja, točka 3: Mjere za poticanje nisko-ugljično razvoja na lokalnoj razini (npr. uvođenje fotonaponskih sustava na krovovima javnih zgrada, korištenje geotermalne energije i drugih OIE.'') Djelomično prihvaćen Predlaže se izmjena da glasi: Mjere za poticanje nisko-ugljično razvoja na lokalnoj razini putem OIE (npr. uvođenje fotonaponskih sustava na krovovima javnih zgrada).
2 Grad Split 2.1.1.1.2.Pokazatelji, Tablica 2: Pokazatelji ostvarenja Navedeni pokazatelj ostvarenja oznake RC057 podrazumijeva moguća ulaganja samo u željeznička vozila za kolektivni javni prijevoz, a isključuje autobuse kao većinski i jedini način javnog prijevoza u većini ITU gradova. Molimo dodati odgovarajući pokazatelj po kojem će biti moguća ulaganja uz željeznička vozila i u autobuse i kombije za javni prijevoz. Djelomično prihvaćen Naziv pokazatelja RCO57 nije ispravno preveden te će se ispraviti u „Ekološki prihvatljiva vozila za javni prijevoz“. Pokazatelj RCO76 podrazumijeva„"Broj integriranih projekata podržanih integriranim teritorijalnim razvojem koji su integrirani sami u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) 2021/1060. Pokazatelj RCR62 se odnosi na procijenjeni godišnji broj korisnika novog voznog parka koji će se financirati kroz ovaj cilj ITP-a, a koji će se pratiti kroz pokazatelj RCO57 (kapacitet novih vozila od 4.750 putnika. Pokazatelj RCR64 se odnosi na godišnji broj korisnika biciklističke infrastrukture koja se planira izgraditi i/ili modernizirati kroz ovaj cilj (164 km). Vezano uz pokazatelj RCR.5.1.1., procjena o prosječnom broju stanovnika koji gravitiraju području jednog pilot-projekta došlo se na temelju analize 87 potencijalnih pilot-projekta koje su dostavili ITU gradovi.
3 Grad Split 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Predlaže se preformulacija rečenice u uvodnom dijelu Poglavlja 2.1.1.1.1. Intervencije fondova, a koja glasi: “Aktivnosti i povezani iznosi rezultat su prioritizacije koje su gradovi proveli na temelju sveobuhvatne analize potreba na temelju participativnog pristupa.”, s obzirom da ITU gradovi nisu provodili prioritizaciju na način kako je to bilo napravljeno za razdoblje 2014.-2020, a isto nije navedeno niti u uvodnom dijelu ITP-a, u Poglavlju 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike, u dijelu koji se odnosi na Razvoj pametnih i održivih gradova, gdje je navedeno da se "putem regionalnih koordinatora, nastavilo se sa prikupljanjem podataka o potencijalnim područjima integriranih teritorijalnih ulaganja u 22 urbana područja koje je omogućilo definirati prioritete ulaganja u okviru SC 5(i)“. Predlažemo da se rečenica preformulira na način da ista glasi: "Aktivnosti i povezani iznosi rezultat su sveobuhvatne analize potreba koje su gradovi proveli na temelju participativnog pristupa te iste komunicirali prema regionalnim koordinatorima." Djelomično prihvaćen Rečenica će se preformulirati na sljedeći način:„Aktivnosti i povezani iznosi rezultat su prioritizacije potencijalnih područja ulaganja na temelju sveobuhvatne analize potreba koju su gradovi proveli na temelju participativnog pristupa putem regionalnih koordinatora.“
4 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Unutar SC5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima, predlažemo uvrstiti i revitalizaciju povijesnih naselja kao indikativno prihvatljivo područje ulaganja (Kulturna baština i turizam) te ulaganja u zdravstvenu turističku infrastrukturu i opremu (Ulaganja u višenamjensku infrastrukturu i javne površine). Djelomično prihvaćen Nije potrebno taksativno navesti da bi navedeno bilo prihvatljivo u okviru područja ulaganja „Obnova i revitalizacija kulturne baštine.“
5 Grad Slavonski Brod 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Jesu li u sklopu intervencije „Ulaganja u izgradnju ili značajnu nadogradnju pješačke, biciklističke, e-biciklističke i srodne infrastrukture“ predviđena i ulaganja u izgradnju pješačko-biciklističkih nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova? Ako nisu predviđena, molimo da se dodaju u opis. Grad Slavonski Brod u sklopu izgradnje pješačko-biciklističke infrastrukture planira ulaganja u izgradnju pješačko-biciklističkog nadvožnjaka te pješačko-biciklističkog mosta. Djelomično prihvaćen Sadašnja formulacija podrazumijeva i mogućnost ulaganja u izgradnju biciklističko-pješačkih nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova.
6 Primorsko-goranska županija 2.1.1.1. 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana., 2.1.1.1.1.Intervencije fondova • Predlaže se navesti hoće li se donijeti nacionalni propis/akt za izradu teritorijalnih strategija, odnosno hoće li županije umjesto njih moći iskoristiti planove razvoja s obzirom da su u njima obrazložene mjere relevantne za otoke. • U područja ulaganja bi trebalo uključiti ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje zdravstvene infrastrukture (svih županijskih i/ili lokalnih zdravstvenih ustanova) i zdravstvene usluge uključujući digitalizaciju, telemedicinu i mobilne zdravstvene timove; ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje odgojno obrazovne infrastrukture i usluga (ulaganja u vrtiće, škole, školske sportske dvorane itd.); ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje prometne infrastrukture i usluge koje mogu poboljšati mobilnost uključujući i pametna rješenja u prometu. • Programom bi se trebalo omogućiti subvencioniranje javnog prijevoza na predmetnom području županija. • Među ciljne skupine trebalo bi uvrstiti sve ustanove, ne samo javne. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - Teritorijalne strategije bit će potrebno izraditi kao zasebne dokumente čiji će nositelji biti obalno-otočne županije, dok će proces izrade koordinirati MRRFEU. Kako bi se osigurao ujednačen pristup izradi teritorijalnih strategija, MRRFEU za obalno-otočne županije izrađuje Smjernice za izradu teritorijalnih strategija. Plan razvoja svake županije može poslužiti kao podloga za izradu teritorijalne strategije, ali će strukturu i sadržaj teritorijalne strategije biti potrebno prilagoditi Uredbi o zajedničkim odredbama (CPR) te zadanim okvirom Integriranog teritorijalnog programa za otoke. Djelomično se prihvaća - Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. (ITP) usmjeren je na provedbu aktivnosti koje su lokalnog karaktera i komplementarne aktivnostima kojima se rješavaju nacionalni prioriteti, a provode se putem PKK i drugih programa. ITP tako potiče ulaganja u unaprjeđenje društvenih sadržaja na otocima i uključivanje lokalne zajednice kroz revitalizaciju socijalne infrastrukture na otvorenom i zatvorenom te ostale infrastrukture namijenjene javnoj uporabi koja, između ostalog, uključuje i sportsko-rekreativnu infrastrukturu te će se ista moći primjenjivati i u obrazovne svrhe. ITP nudi i mogućnost za ulaganja u javnu obrazovnu i zdravstvenu infrastrukturu kroz poticanje energetske učinkovitosti javne infrastrukture i obnovu javnih zgrada uz ulaganja u primjenu pametnih i energetski učinkovitih rješenja na javnim površinama koje mogu uključivati i aktivnosti kojima se unaprjeđuje prometna infrastruktura i prometni sustav na otocima. S druge strane, ciljana ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu planirana su kroz PKK, u okviru Cilja politike 4 (CP4), specifičnog cilja SC4 (v) Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice. Ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu planirana su kroz PKK, u okviru Cilja politike 4 (CP4), specifičnog cilja SC4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu. Ulaganja u prometnu infrastrukturu planirana su kroz PKK, u okviru Cilja politike 3 (CP3), specifičnog cilja SC3 (ii) Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti. Djelomično se prihvaća - Subvencioniranje javnog prijevoza na otocima provodi se kroz mjeru subvencioniranja besplatnog i povlaštenog javnog pomorskog prijevoza i mjeru subvencioniranja besplatnog javnog cestovnog prijevoza. Obje navedene mjere definirane su Zakonom o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) i nastavit će se provoditi i u budućnosti na način kako je definirano zakonom. Prihvaća se - Među ciljne skupine bi trebalo uvrstiti sve ustanove, ne samo javne,
7 Primorsko-goranska županija INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. • U Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) navedeno je kako područja s razvojnim posebnostima, među kojima su brdsko-planinska područja, zahtijevaju poseban programsko-planski pristup od strane nositelja politike regionalnog razvoja. Zakonom o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18) propisano je, između ostalog, da Republika Hrvatska ima dužnost osiguravati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja te poduzimati sve potrebne radnje radi njihovog gospodarskog i svekolikog razvoja u skladu s njihovim posebnostima, a osobito one koje se odnose na poticanje programa integriranih teritorijalnih ulaganja na brdsko-planinskim područjima. Isto propisuje Zakon o potpomognutim područjima (NN 118/18) za potpomognuta područja. Slijedom navedenog, program je nedorečen s obzirom da ne sadrži ulaganja u prometnu, komunalnu, društvenu i drugu infrastrukturu i usluge na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. • Prilikom provedbe ovog Programa županije bi trebale imati ovlasti definiranja kriterija za odabir operacija/projekata, izrade dokumentacije poziva na dodjelu EU sredstava i izbora projekata, odnosno trebalo bi im dati status posredničkog tijela za odabir operacija koje se planiraju provesti na njihovom području, slično kao što je predloženo kod urbanih područja. • Razdoblje prihvatljivosti izdataka operacija/projekata koji se provode temeljem ovog Programa trebalo bi započeti s 1. siječnja 2021. godine. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se - U procesu izrade programskih dokumenata identificirane su potrebe i prioritizirana ulaganja za potpomognuta i brdsko planinska područja te se ista nalaze u okviru prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. U okviru ITP-a kroz specifični cilj 1.iii provodit će se aktivnosti na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima za privlačenje ulaganje kako bi se omogućio rast i razvoj MSP-ova u okviru regionalnih lanaca vrijednosti koji čine okosnicu lokalnog gospodarstva na tim područjima, dat će se podrška razvoju specijalizirane poslovne infrastrukture za MSP-ove, sukladno potrebama poduzetnika definiranih u okviru akcijskih planova za regionalne lance vrijednosti. Ne prihvaća se- Sustav upravljanja i kontrole, odnosno određivanje tijela u istome nije predmet ovog e-savjetovanja niti je dio samog programskog dokumenta.Definiranje kriterija za odabir bit će predmetom rasprave budućeg odbora za praćenje programa. Djelomično se prihvaća - Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz fondova ako su nastali i ako su plaćeni u provedbi operacija od 1. siječnja 2021. kako je i navedeno u samom nacrtu prijedloga programa. Dodatno, razdoblje prihvatljivosti operacija definiraju se pojedinačno na razini svakog poziva na dostavu projektnih prijedloga a taj dio se ne definira na razini ovog programa.
8 GRAD GOSPIĆ 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Kod "Ulaganje u postavljanje novih ili modernizaciju postojećih digitaliziranih i / ili inteligentnih gradskih i prigradskih sustava javnog prijevoza za putnike, uvođenje ekološki prihvatljivog javnog prijevoza, uključivo i sustava javnih bicikala i e-bicikli i srodnih e-vozila" predlaže se uključiti električne punionice. Djelomično prihvaćen Ulaganja u električne punionice su moguća u okviru više područja ulaganja za gradove te ih nije potrebno posebno navoditi. U programskim dokumentima nije moguće predvidjeti sve razine ulaganja koja korespondiraju s prihvatljivim aktivnostima koje će biti dio pojedinih poziva
9 Grad Vinkovci Katarina Vučić INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. Radi velikog interesa korisnika iskazanog kroz pripremljenu projektno-tehničku dokumentaciju na Urbanom području Vinkovci, Grad Vinkovci predlaže mogućnost ulaganja u digitalizaciju javne uprave, infrastrukturu za odgoj i obrazovanje (izgradnja objekata od predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog pa do visokog obrazovanja), te ulaganja u novu socijalnu infrastrukturu, sportsku infrastrukturu, poduzetničku infrastrukturu (prilagođenu potrebama lokalnog gospodarstva vezano za kod intervencije 020 gdje predlažemo proširenje područja intervencije i na poduzetničke potporne institucije, tržnice u funkciji kratkih lanaca opskrbe lokalnim proizvodima i sl.). Također predlažemo usklađivanje kodova intervencije s proširenim opisom područja ulaganja, odnosno dodavanje slijedećih kodova intervencije: kodovi 016, 017, 018, 019, 090, 121, 122, 127, 161. Naime, radi sustava bodovanja, višeg indeksa razvijenosti i dr. uvjeta upitna realizacija projekta u navedenim razvojnim područjima iz drugih dostupnih izvora kao što je NPOO, PKK i dr. programi, a izrazite su potrebe za navedenim ulaganjima. Nije prihvaćen Proces programiranja uključio je analizu stanja, identificiranje potreba te njihovu prioritizaciju kao i prioritizaciju prijedloga aktivnosti odnosno ulaganja po pojedinom specifičnom cilju svakoga programa sukladno regulativi. Također, u donosu na ulaganja iz drugih fondova i programa bilo je potrebno utvrditi demarkaciju među ulaganjima. Dio predloženih ulaganja iz komentara već su uključeni na adekvatan način u nacrt Programa Konkurentnost i kohezija koji se provodi na području cijele Republike Hrvatske. Dodatno, predmetni komentar nije moguće usvojiti obzirom da je dan u sekciji koja se odnosi na naziv programa te nije precizno adresiran.
10 Udruga Biom INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. U EU ovakva savjetovanja traju i po 6 mjeseci. U RH je minimum 30 dana. Nejasno je kako je moguće da savjetovanje za ovako važan program financiranja traje samo 15 dana. Nije prihvaćen U procesu donošenja novih programskih dokumenata, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013, 85/15) pokrenut je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (e-savjetovanje) o nacrtima prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 20221. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Na stranicama središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću u razdoblju od 18. svibnja do 1. lipnja 2022. godine trajalo je e-savjetovanje za navedene dokumente. Za proces izrade programskih dokumenata osnovane su radne skupine, a svaka od njih pokriva jedan cilj politike Europske unije. Slijedom održane četiri sjednice radnih skupina, izrađeni su prvi nacrti programskih dokumenata, Sporazum o partnerstvu, Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., koji su dostavljeni Europskoj komisiji krajem II. kvartala 2021. godine. Tijekom daljnjih tehničkih dorada ovih dokumenata, održano je i više desetaka sastanaka radnih skupina. Više od 800 članova odnosno zamjena članova bilo je uključeno u rad radnih skupina, koje su osnovane poštujući načelo partnerstva, a koje se temelji na pristupu višerazinskog upravljanja (uključeni su predstavnici s nacionalne te regionalne i lokalne razine kao i predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, civilnih udruga, akademske i znanstvene zajednice). Osim toga, održani su brojni javni događaji u svrhu informiranja javnosti, a putem web stranice strukturnifondovi.hr javnost je informirana o važnim elementima procesa izrade procesa izrade programskih dokumenata, kao i njima samima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na navedenoj stranici od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od 7. rujna 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021. – 2027.
11 Udruga Biom 2.1.1.1.2.Pokazatelji, Tablica 2: Pokazatelji ostvarenja Pokazatelji za Zelenu infrastrukturu koja je izgrađena za prilagodbu klimatskim promjenama pokazuju vrlo nisku ambiciju RH. Potrebno ju je značajno povećati kako bi se uskladila s ciljevima na razini EU. Nije prihvaćen Referentni dokument za određivanje ciljane vrijednosti pokazatelja bio je Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine iz kojeg je izračunat jedinični trošak cijene hektara izgrađene ili uređene zelene infrastrukture na razini RH. Ciljana vrijednost pokazatelja RCO 26 u ITP-u za otoke je izračunata s obzirom na procijenjeni jedinični trošak ulaganja u zelenu i plavu infrastrukturu na otocima te ukupno raspoloživa sredstva na ovoj aktivnosti. Prilikom procjene ciljane vrijednosti pokazatelja RCO26 unutar ITP-a za otoke, u obzir su uzete i specifične vrste aktivnosti uređenja i izgradnje zelene i plave infrastrukture, koje uključuju i zahvate u moru. Navedena vrijednost pokazatelja je indikativne naravi, a točna vrijednost bit će vidljiva nakon izrade teritorijalnih strategija svake obalno-otočne županije.
12 Udruga Biom 2.1.1.1.1 (iii) Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Među glavne ciljne skupine treba uvrstiti i organizacije civilnog društva. Zelena tranzicija, razvoj potpomognutih i brdsko-planinski područja nije izvediv bez doprinosa civilnog sektora. Nije prihvaćen Organizacije civilnog društva bit će uključene u odbor za praćenje programa. Udruge nisu uključene u ciljane skupine s obzirom da se ovom intervencijom želi potaknuti rast i razvoj MSP-ova te dati podrška u razvoju poslovne infrastrukture kroz jačanje poslovnih potpornih institucija na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima.
13 Udruga Biom 2.1.1.1.1 (i) Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija;, Upućivanje: članak 22. stavak 3. točka (d) podtočke i., iii., iv., v., vi. i vii. UZO-a U glavne ciljne skupine treba uvrstiti i organizacije civilnog društva koje su treći sektor svakog demokratskog društva. Nejasno je zašto su obuhvaćeni svi osim civilnog sektora koji u brojnim područjima teritorijalne suradnje, a posebno na lokalnoj i regionalnoj razini, značajno doprinose razvoju. Nije prihvaćen Organizacije civilnog društva bit će uključene u jedinstveni Odbor za praćenje Programa konkurentnost i kohezija te Integrirani teritorijanlni program. Udruge nisu uključene u ciljane skupine s obzirom da njihova funkcija nije razvoj novih proizvoda/usluga kroz inovacijske aktivnosti u sklopu Strategije pametne specijalizacije.
14 Zagrebački holding d.o.o. INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima; Molimo da se u okviru SC – 5 (I) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima; pod točku Ulaganja u višenamjensku infrastrukturu i javne površine, uključi i aktivnost: „Ulaganje u infrastrukturu javnih tržnica na malo u cilju poboljšanja uvjeta trgovanja, okupljanja i zadovoljenje svakodnevnih potreba kupaca te osiguranja sigurnog i modernog prostora za plasman poljoprivrednih proizvoda iz cijele Hrvatske“ i "Ulaganje u logističko distributivne centre za voće i povrće". Nije prihvaćen Proces programiranja uključio je analizu stanja, identificiranje potreba te njihovu prioritizaciju kao i prioritizaciju prijedloga aktivnosti odnosno ulaganja po pojedinom specifičnom cilju svakoga programa sukladno regulativi. Također, u donosu na ulaganja iz drugih fondova i programa bilo je potrebno utvrditi demarkaciju među ulaganjima. U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je investicija C1.5. R1-I1 Izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće.
15 Grad Split 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Predlaže se razmisliti o ponovnom vraćanju određenih područja ulaganja koja su bila navedena u prvom i drugom nacrtu ITP-a-, s obzirom na veliki interes i potrebe na terenu za ulaganjima u okviru tih područja, odnosno veliki broj prikupljenih projektnih prijedloga u okviru procesa identifikacije projektnih prijedloga Urbane aglomeracija Split, i to pod sljedećim kodovima intervencija: - Digitalizacija javne uprave: kod 016 IKT rješenja za državnu upravu, e-usluge, aplikacije; kod 018 Usluge i aplikacije informacijske tehnologije za digitalne vještine i digitalnu uključenost, te kod 036 IKT: ostale vrste infrastrukture IKT-a (uključujući opsežne računalne resurse / opremu, podatkovne centre, senzore i ostalu bežičnu opremu) - Vrtići: kod 121 Infrastruktura za rani i predškolski odgoj i obrazovanje - Nerazvrstane ceste: kod 090 Novoizgrađene ili poboljšane ostale nacionalne, regionalne i lokalne pristupne ceste - Socijalna infrastruktura: kod 127 Ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi socijalnoj uključenosti u zajednici Napominjemo kako zbog uvjeta natječaja iz NPOO-a koji daju dodatne bodove za nerazvijena područja, urbane sredine i razvijenije JLS neće imati priliku financirati svoje već spremne projekte za izgradnju/dogradnju vrtića kao i osnovnih škola i školskih sportskih dvorana, stoga se predlaže da se i kroz ITP omoguće ulaganja i u odgojno obrazovnu infrastrukturu. Vezano za digitalizaciju, i u prošlom financijskom razdoblju 2014.-2020., svi natječaju su bili namijenjeni nacionalnoj razni, bez mogućnosti ulaganja u digitalizaciju poslovnih procesa JL(R)S, a tako je i sada planirano kroz PKK, stoga se moli da se vrate u ITP i navedena područja ulaganja vezana za digitalizaciju javne uprave (JLS te ustanova i tvrtki u javnom vlasništvu). Vezano za navedeni kod intervencije 020 Poslovna infrastruktura za MSP-ove (uključujući industrijske parkove i pogone), predlažemo proširenje područja intervencije i na poduzetničke potporne institucije sukladno prethodno dostavljenom komentaru na dio Razvoj poduzetništva u urbanim područjima u okviru Poglavlja 2.1.1.1.1. Intervencije fondova. Nije prihvaćen Proces programiranja uključio je analizu stanja, identificiranje potreba te njihovu prioritizaciju kao i prioritizaciju prijedloga aktivnosti odnosno ulaganja po pojedinom specifičnom cilju svakoga programa sukladno regulativi. Također, u donosu na ulaganja iz drugih fondova i programa bilo je potrebno utvrditi demarkaciju među ulaganjima. U okviru PKK 1.ii provodit će se ulaganja u aktivnost digitalizaciju usluga lokalne I područne (regionalne) samouprave kao podrška zajedničkom obavljanju poslova, temeljem zajedničkih zahtjeva za interoperabilnost, uključivost, dostupnost, otvorenost, transparentnost, pouzdanost i sigurnost. U okviru PKK 4.ii ulagat će se u povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao i u unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je investicija C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. U odnosu na nerazvrstane ceste, iste nisu regulatorno predviđene dok u odnosu na socijalnu infrastrukturu skrećemo pozornost na sljedeću aktivnost iz prijedloga programa: Ulaganja u višenamjensku sportsku, edukacijsku, turističku, društveno-kulturnu, istraživačko-razvojnu, gospodarsku, društveno-poduzetničku i sličnu infrastrukturu značajnu za uključiv gospodarski i društveni razvoj kroz doprinos zdravlju i dobrobiti građana, socijalnom uključivanju, obrazovanju i proširenju turističke ponude.
16 Grad Split 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Kod prihvatljivog područja ulaganja Razvoj poduzetništva u urbanim područjima, predlažemo nadopuniti, odnosno uskladiti opis razvoja poduzetništva s uvodnim opisom iz Poglavlja 1. gdje je navedeno da se uz ulaganja u unaprjeđenje poslovne infrastrukturu, jačaju poduzetničke potporne institucije, a čiji rad smo financirali iz ITU mehanizma kroz SC 3a2 u razdoblju 2014.-2020. Predlaže se nadopuna opisa kako slijedi: "Stvaranje povoljnog okruženja za poduzetništvo ulaganjima u poslovnu infrastrukturu (primjerice centri za potporu poslovanju, poduzetnički inkubatori/akceleratori, coworking prostori itd.), te u razvoj i jačanje kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija, s ciljem pozicioniranja urbanih područja kao regionalnih hubova i jačanje njihove uloge u stvaranju regionalnih eko sustava koji daju učinkovitu podršku regionalnim lancima vrijednosti i razvoju prioritetnih niša industrijske tranzicije." Nije prihvaćen Komentar se odbija i ostaje formulacija kako je stavljena s obzirom da se razvoj poslovne infrastrukture u urbanim područjima mora staviti u funkciju industrijske trazicije.
17 Grad Split 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Kod prvog navedenog prihvatljivog područja ulaganja, Brownfielda, predlaže se uskladiti, odnosno proširiti opis brownfield područja s definicijom brownfielda koja je bila važeća u razdoblju 2014. – 2020., te je bila navedena u kriterijima i metodologiji za odabir operacija u okviru specifičnog cilja 6e2, a dosta je šira i ne isključuje ostale potencijalne brownfield lokacije koje nisu navedene u trenutnom opisu brownfield područja, a glasi: “Brownfield lokacije - područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu biti zagađene i/ili onečišćene, pri čemu predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar urbanog područja gdje se provodi ITU mehanizam koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije. Bez obzira na namjenu za koju se brownfield lokacije uređuju, njihova obnova predstavlja učinkovitu i održivu praksu urbanog planiranja i razvoja kojom se kvaliteta urbanog okoliša unaprjeđuje u korist svih građana.” Nije prihvaćen Opis brownfield ulaganja u okviru specifičnog cilja 5.i. može obuhvatiti sva ulaganja i lokacije koje su bila prihvatljive i u okviru financijskog razdoblja 2014.-2020.
18 Udruga gradova u RH INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike U poglavlju Razvoj pametnih i održivih gradova navodi se da će se ulaganja u urbanu mobilnost provoditi komplementarno u okviru SC 2.viii PKK koji je usmjeren na gradove veće od 50.000 stanovnika. Nejasno zašto se određuje ta granica s brojem stanovnika, kada među 22 ITU grada postoje više onih koji imaju manje od toga. Također, pod SC2.viii u rubrici teritorijalni fokus nisu irzčito navedeni gradovi ili funkcionalna urbana područja već samo kodovi 28 i 33, pa nijr jasno kako će se ulaganja u urbanu mobilnost provoditi komplementarno. Nije prihvaćen Navedeni komentar odnosi se na Program Konkurentnost i kohezija te isti nije moguće uvažiti u Integriranom teritorijalnom programu.
19 Udruga gradova u RH 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Nedostaju sljedeća područja intervencija fondova: - Digitalizacija javne uprave [kodovi 016, 017, 018, 019, 036] - za ITU gradove nema mogućnosti financiranja projekata digitalizacije javne uprave, a upravo su oni razina javne vlasti koja pruža izravne usluge građanima. Za postizanje cilja pametnih i održivih gradova svakako je nužno osigurati sredstva za ulaganja u digitalizaciju tih procesa. Izostavljanjem toga neće se postići zadani ciljevi, pogotovo uzimajući u obzir tematske koncentracije na pametne i zelene projekte! - Odgoj i obrazovanje [kod 121 i 122] - urbana područja pokazuju najveću potrebu za smještajnim kapacitetima u dječjim vrtićima te izgradnju i opremanje osnovnoškolskih ustanova. Natječaji iz NPOO dizajnirani su tako da razvijenije (urbane) sredine, u usporedbi s ruralnim krajevima, ne ostvaruju dovoljno bodova da bi kvalificirali svoje projekte dječjih vrtića za sufinanciranje, stoga postoji realan rizik da potreba za dodatnim sredstvima ostane nezadovoljena, što će se odraziti na kvalitetu života i razinu pruženih usluga! - Socijalna infrastruktura [kod 127, 161] - Nerazvrstane ceste: kod 090 Novoizgrađene ili poboljšane ostale nacionalne, regionalne i lokalne pristupne ceste Nije prihvaćen Proces programiranja uključio je analizu stanja, identificiranje potreba te njihovu prioritizaciju kao i prioritizaciju prijedloga aktivnosti odnosno ulaganja po pojedinom specifičnom cilju svakoga programa sukladno regulativi. Također, u odnosu na ulaganja iz drugih fondova i programa bilo je potrebno utvrditi demarkaciju među ulaganjima. U okviru Programa Konkurentnost i kohezija (PKK) 1.ii provodit će se ulaganja u aktivnost digitalizaciju usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave kao podrška zajedničkom obavljanju poslova, temeljem zajedničkih zahtjeva za interoperabilnost, uključivost, dostupnost, otvorenost, transparentnost, pouzdanost i sigurnost. U okviru PKK 4.ii ulagat će se u povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao i u unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je investicija C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. U odnosu na nerazvrstane ceste, iste nisu regulatorno predviđene dok u odnosu na socijalnu infrastrukturu skrećemo pozornost na sljedeću aktivnost iz prijedloga programa: Ulaganja u višenamjensku sportsku, edukacijsku, turističku, društveno-kulturnu, istraživačko-razvojnu, gospodarsku, društveno-poduzetničku i sličnu infrastrukturu značajnu za uključiv gospodarski i društveni razvoj kroz doprinos zdravlju i dobrobiti građana, socijalnom uključivanju, obrazovanju i proširenju turističke ponude.
20 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova U okviru SC5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima, predlažemo uvrstiti zdravstvene ustanove i zdravstvene djelatnike kao glavne ciljne skupine. Nije prihvaćen Zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici nisu glavna ciljna skupina integriranih teritorijalnih ulaganja uzevši u obzir fokus područja ulaganja koja će se provoditi u okviru ovog cilja ITP-a. To ne isključuje mogućnost da navedeni ne mogu biti ciljna skupina u nekom integriranom projektu koji će se financirati u okviru ovog cilja.
21 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.1. 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana., 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Predlažemo popis indikativnih aktivnosti unutar 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana, nadopuniti sa sljedećim: - Ulaganja u pametnu prometnu pokretnu i nepokretnu infrastrukturu i prometna rješenja (MaaS, on demand prijevoz, električni autobusi, električni brodovi) kao i zračne luke i heliodrome - Budući da su otoci predvodnici energetske tranzicije te teže sve većoj energetskoj samodostatnosti i klimatskoj neutralnosti, potrebno je usmjeriti sredstva unutar ITP-a za pojediničnu energetsku obnovu javnih i privatnih objekata kao i ugradnju fotonaponskih modula i dizalica topline. - Ulaganja u unaprjeđenje zdravstvenih sadržaja na otocima i uključivanje lokalne zajednice kroz revitalizaciju zdravstvene infrastrukture na otvorenom i zatvorenom te ostale infrastrukture namijenjene javnoj uporabi, poput obnove i opremanja infrastrukture za djelovanje javnih i privatnih pružatelja zdravstvenih usluga te organizacija civilnog društva kao i uređenja i obnove drugih javnih prostora na kojima se pacijenti zadržavaju i borave. Sukladno ciljevima NPOO potrebna su ulaganja u pokretnu i nepokretnu zdravstvenu opremu (npr.za usluge telemedicine i telerehabilitacije) -Unaprijeđenje lučke infrastrukture -Ulaganja u sustave vodoopskrbe (izgradnju desalinizatora) Nije prihvaćen Integrirani teritorijalni program 2021.–- 2027. (ITP) usmjeren je na provedbu aktivnosti koje su lokalnog karaktera i komplementarne aktivnostima kojima se rješavaju nacionalni prioriteti, a provode se putem Programa Konkurentnost i kohezija (PKK). ITP nudi mogućnost za ulaganja u javnu infrastrukturu kroz poticanje energetske učinkovitosti javne infrastrukture i obnovu javnih zgrada uz ulaganja u primjenu pametnih i energetski učinkovitih rješenja na javnim površinama. ITP potiče i ulaganja u unaprjeđenje društvenih sadržaja na otocima i uključivanje lokalne zajednice kroz revitalizaciju socijalne infrastrukture na otvorenom i zatvorenom, uključujući i infrastrukturu za djelovanje organizacija civilnog društva na otocima. Ulaganja u prometnu infrastrukturu planirana su kroz PKK, u okviru Cilja politike 3 (CP3), specifičnog cilja SC3 (ii) Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti. Navedeno uključuje i ulaganja u obalni linijski putnički promet, izgradnju, nadogradnju ili modernizaciju lučke infrastrukture i pristupne infrastrukture, U okviru PKK planirana su ulaganja u pojedinačne energetske obnove i fotonaponske module primarno fokusirane na građanstvo planirana su u okviru Cilja politike 2 (CP2), specifičnog cilja SC2 (i) Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Ulaganja u zdravstveni sustav: hitna helikopterska medicinska pomoć, opremanje i nabava medicinske opreme, infrastruktura u primanju hitne medicinske skrbi, telemedicine, provodit će se u okviru PKK, Cilja politike 4 (CP4), specifični cilj 4.v. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice. Ulaganja u sustave javne vodoopskrbe provodit će se u okviru PKK Cilja politike 2 (CP2) specifični cilj 2.v. Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama.
22 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.1. 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana., 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Unutar 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana, unutar Intervencije fondova spominju se samo otoci. Isto bi se trebalo odnositi i na brdsko-planinska područja koja su isto područja sa razvojnim posebnostima. Nije prihvaćen U specifičnom cilju 5.ii zastupljena su područja otoka dok brdsko-planinska područja nisu uključena u ovaj specifični cilje obzirom da su ulaganja u iste predviđena u okviru prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
23 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.Pravedna tranzicija, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Unutar povezanih vrsta djelovanja, potrebno je uvrstiti i uvođenje novih programa posebno na brdsko-planinskim područjima sukladno deficitarnim zanimanjima ( geronto domaćice, njegovateljice, medicinski tehničari, IT stručnjaci) Nije prihvaćen U procesu izrade programskih dokumenata identificirane su potrebe i prioritizirana ulaganja za potpomognuta i brdsko planinska područja te se ista nalaze u okviru prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. U okviru ITP-a kroz SC 1.iii provodit će se aktivnosti na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima za privlačenje ulaganje kako bi se omogućio rast i razvoj MSP-ova u okviru regionalnih lanaca vrijednosti koji čine okosnicu lokalnog gospodarstva na tim područjima, dat će se podrška razvoju specijalizirane poslovne infrastrukture za MSP-ove, sukladno potrebama poduzetnika definiranih u okviru akcijskih planova za regionalne lance vrijednosti. Sukladno Prilogu D Komisijina Izvješća za Hrvatsku 2020. ciljana područja pravedne tranzicije u RH su Sisačko Moslavačka i Istarska županija. U sklopu SRSP projekta potpore za pripremu teritorijalnih planova za pravednu tranziciju u Hrvatskoj u Istarskoj županiji utvđeno je područje utjecaja koje čine 6 JLS: Gradovi Labin i Pula, Općine Kršan, Sveta Nedelja, Pićan i Raša (zajedno čine područje Labinštine). Sukladno. Sukladno navedenom Vezano za povezane vrste djelovanja kroz FPT se predviđaju ulaganja u zanimanja vezana za digitalnu i zelenu ekonomiju.
24 Udruga gradova u RH INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike Za integrirani, teritorijalni pristup razvojnim politikama nužno je kombiniranje tvrdih i mekih mjera. U tom smislu, nedostaje korištenje ESF+ za komplementarne operacije koje bi pratile infrastrukturna ulaganja i osigurala provedbu pratećih programa i sadržaja. S obzirom na to da za ITP nije planirano korištenje ESF+, smatramo nužnim omogućiti u okviru ULJP 2021-2027 teritorijalni pristup koji bi se, s dijelom operacija, fokusirao na urbane aglomeracije/područja i tako osigurao potrebna sredstva za gradove koji provode ITU mehanizam. Nije prihvaćen Korištenje sredstava ESF+ nije dio predmetnog programa niti je Program Učinkoviti ljudski predmet ovoga e-savjetovanja, ali će biti upućeno na znanje tijelu državne uprave nadležnom za izradu Programa Učinkoviti ljudski potencijali.
25 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., Za cilj „Ulaganje u radna mjesta i rast”: Unutar SC5 (ii) poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana potrebno je uvrstiti i brdsko- planinska područja. U područjima koja nisu urbana svugdje se samo navodi razvoja otoka, nigdje se ne navode konkretni ciljevi koji bi bili usmjereni na povećanje kvalitete života na planinskim područjima i razvoj Pametnih sela, kao i nužno dostupna zaštita prirode, okoliša, smanjanje rizika i zaštita od klimatskih promjena. Na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima definirati treba poseban indeks razvijenosti i naglasiti posebnosti Gorskog kotara od preostalog dijela Primorsko goranske županije kod prijave na javne pozive te definirati razvoj i smjer planinskih područja koja nisu sva ista kao i život iznad 600 mn. Potrebno je istaknuti razliku manjih planinskih gradova koji su sjedišta županija u RH, kako bi se umanjile razlike između urbanih i ruralnih područja na kojima se gradovi nalaze. Potrebno je ulaganje u potpomognuta i brdsko-planinska područja; a posebno kroz mjere trebalo bi poticati poduzetničko okruženje i jačanje konkurentnosti brdsko planinskog gospodarstva, razvoj zdrastvenog turizma. Dodati treba pametno i održivo upravljanje s planinskim resursima i okolišem, te borbu protiv klimatskih promjena i sprječavanje tog rizika, ali i poticanje planinskih zajednica na prelazak na čistu energiju. Nije prihvaćen U procesu izrade programskih dokumenata identificirane su potrebe i prioritizirana ulaganja za potpomognuta i brdsko planinska područja te se ista nalaze u okviru prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. U okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) kroz specifični cilj 1.iii provodit će se aktivnosti na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima za privlačenje ulaganje kako bi se omogućio rast i razvoj MSP-ova u okviru regionalnih lanaca vrijednosti koji čine okosnicu lokalnog gospodarstva na tim područjima, dat će se podrška razvoju specijalizirane poslovne infrastrukture za MSP-ove, sukladno potrebama poduzetnika definiranih u okviru akcijskih planova za regionalne lance vrijednosti.
26 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., Za cilj „Ulaganje u radna mjesta i rast”: U potpomognutim i brdsko-planinskim područjima, potrebno je ulaganje u STEM projekte na ruralnim područjima te razvoj STEM infrastrukture u osnovnim školama. Nije prihvaćen U procesu izrade programskih dokumenata identificirane su potrebe i prioritizirana ulaganja za potpomognuta i brdsko planinska područja te se ista nalaze u okviru prijedloga Programa Konkurentnost I kohezija 2021. – 2027. Kroz Program konkurentnost i kohezija je predviđeno ulaganje u modernizaciju ustanova za provedbu cjelodnevne škole (CDŠ) u osnovnoškolskom obrazovanju, što bez prejudiciranja definiranja prihvatljivih ulaganja može obuhvaćati i ona u kontekstu STEM područja. Ulaganja u STEM područje provodit će se putem Nacionalnog programa oporavka I otpornosti, investicija C3.2. R2-I1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima te C3.2. R2-I2 Ulaganje u istraživačko – tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima.
27 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike U okviru Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. (ITP), u područjima koja nisu urbana svugdje se navodi kao problem samo razvoj otoka, a nigdje u planiranim aktivnostima se ne navode projekti koji bi bili usmjereni na povećanje kvalitete života na planinskim područjima i razvoj Pametnih sela, kao i nužno dostupne zdravstvene zaštite. Na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima potrebno je definirati poseban indeks razvijenosti i naglasiti posebnosti Gorskog kotara naspram preostalog dijela Primorsko goranske županije kod prijave na javne pozive te definirati razvoj i smjer planinskih područja koja nisu sva ista kao i život iznad 600 mn. Potrebno je istaknuti razliku manjih planinskih gradova koji su sjedišta županija u RH kako bi se umanjile razlike između urbanih i ruralnih područja na kojima se gradovi nalaze. Potrebno je odvojiti dodatno ulaganje u potpomognuta od brdsko-planinska područja na lokalnoj razini. Posebno kroz mjere trebalo bi poticati poduzetničko okruženje i jačanje konkurentnosti brdsko planinskog gospodarstva. Potrebno je dodati pametno i održivo upravljanje s planinskim resursima i okolišem, te borbu protiv klimatskih promjena i sprječavanje tog rizika, ali i poticanje planinskih zajednica na prelazak na čistu energiju. Nije prihvaćen U procesu izrade programskih dokumenata identificirane su potrebe i prioritizirana ulaganja za potpomognuta I brdsko planinska područja te se ista nalaze u okviru prijedloga Programa Konkurentnost I kohezija 2021. – 2027. U okviru ITP-a kroz specifilni cilj 1.iii provodit će se aktivnosti na potpomognutim I brdsko-planinskim područjima za privlačenje ulaganje kako bi se omogućio rast I razvoj MSP-ova u okviru regionalnih lanaca vrijednosti koji čine okosnicu lokalnog gospodarstva na tim područjima, dat će se podrška razvoju specijalizirane poslovne ojima a cture za MSP-ove, sukladno potrebama poduzetnika definiranih u okviru akcijskih planova za regionalne lance vrijednosti.
28 RUŽICA RADOVANOVIĆ 2.1.1.1. 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana., 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Općina Darda 2.1.1.1. 5 (ii) Na temelju Zakona o potpomognutim područjima (NN 118/18) Republika Hrvatska ima dužnost osiguravati pretpostavke za razvoj potpomognutih područja. Slijedom navedenog, predlažemo dopunu ulaganja u prometnu, komunalnu, društvenu, socijalnu i drugu infrastrukturu i usluge na potpomognutim područjima. Predlaže se dopuniti predložene aktivnosti sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje centara za skrb o starijim osobama; Nije prihvaćen U procesu izrade programskih dokumenata identificirane su potrebe i prioritizirana ulaganja za potpomognuta i brdsko planinska područja te se ista nalaze u okviru prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.(PKK). U okviru ITP-a kroz specifični cilj 1.iii provodit će se aktivnosti na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima za privlačenje ulaganje kako bi se omogućio rast i razvoj MSP-ova u okviru regionalnih lanaca vrijednosti koji čine okosnicu lokalnog gospodarstva na tim područjima, dat će se podrška razvoju specijalizirane poslovne infrastrukture za MSP-ove, sukladno potrebama poduzetnika definiranih u okviru akcijskih planova za regionalne lance vrijednosti. Vezano uz izgradnju i povećanje kapaciteta trajnog smještaja starijih i nemoćnih osoba navedena ulaganja dio su Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicije C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) te zbog demarkacije s ostalim izvorima financiranja nisu predviđena u ITP.
29 RUŽICA RADOVANOVIĆ INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. Općina Darda 2.1.1.1. 5 (ii) Na temelju Zakona o potpomognutim područjima (NN 118/18) Republika Hrvatska ima dužnost osiguravati pretpostavke za razvoj potpomognutih područja. Slijedom navedenog, predlažemo dopunu ulaganja u prometnu, komunalnu, društvenu, socijalnu i drugu infrastrukturu i usluge na potpomognutim područjima. Predlaže se dopuniti predložene aktivnosti sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje centara za skrb o starijim osobama; Nije prihvaćen U procesu izrade programskih dokumenata identificirane su potrebe i prioritizirana ulaganja za potpomognuta i brdsko planinska područja te se ista nalaze u okviru prijedloga Programa Konkurentnost I kohezija 2021. – 2027. Predložena ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje domova za skrb o starijim osobama dio su Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicije C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Dodatno, predmetni komentar nije moguće usvojiti obzirom da je dan u sekciji koja se odnosi na naziv programa odnosno nije precizno adresiran.
30 Grad Slavonski Brod 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Nejasno je jesu li u sklopu intervencije „Ulaganja u višenamjensku sportsku, edukacijsku, turističku, društveno-kulturnu, istraživačko-razvojnu, gospodarsku, društveno-poduzetničku i sličnu infrastrukturu značajnu za uključiv gospodarski i društveni razvoj kroz doprinos zdravlju i dobrobiti građana, socijalnom uključivanju, obrazovanju i proširenju turističke ponude „ predviđena i ulaganja u školske sportske dvorane, ako nisu, molimo da se uvrste. Nije prihvaćen Ulaganja u višenamjensku infrastrukturu i javne površine podrazumijevaju ulaganja u višenamjensku sportsku, edukacijsku, turističku, društveno-kulturnu, istraživačko-razvojnu, gospodarsku, društveno-poduzetničku infrastrukturu i sličnu infrastrukturu značajnu za uključiv gospodarski i društveni razvoj. Treba uzeti u obzir kako će se ulaganja u okviru ovog cilja odnosno ITU mehanizma provoditi na integrirani multi-sektorski način, odnosno u kombinaciji više aktivnosti i područja ulaganja. Dodatno, ulaganja moraju biti predviđena u Strategijama razvoja urbanog područja.
31 Grad Slavonski Brod 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova U starijim verzijama ITP-a je postojala mogućnost ulaganja u digitalizaciju javne uprave, u ovoj verziji je uklonjena. Na Urbanom području Slavonski Brod identificirana je potreba za ulaganjima u digitalizaciju usluga JLS te ustanova i poduzeća kojima je JLS osnivač, stoga se predlaže uvrstiti i ovu aktivnost na popis indikativno prihvatljivih ulaganja. Nije prihvaćen U okviru Programa konkurentnost i kohezija (PKK) specifični cilj 1.ii provodit će se ulaganja u aktivnost digitalizaciju usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave kao podrška zajedničkom obavljanju poslova, temeljem zajedničkih zahtjeva za interoperabilnost, uključivost, dostupnost, otvorenost, transparentnost, pouzdanost i sigurnost.
32 Općina Đurmanec INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. Kod ulaganja u višenamjensku infrastrukturu, točka 2.1.1.1.1.Intervencije fondova, predlaže se formulacija: Ulaganja u višenamjensku sportsku, edukacijsku, turističku, javnu, društveno-kulturnu, istraživačko-razvojnu, gospodarsku, društveno-poduzetničku i sličnu infrastrukturu značajnu za uključiv gospodarski i društveni razvoj kroz doprinos zdravlju i dobrobiti građana, socijalnom uključivanju, obrazovanju i proširenju turističke ponude Nije prihvaćen Predloženo dodavanje riječi “javna” infrastruktura, nije dovoljno precizna i jasna da bi ukazala na koju se vrstu ulaganja odnosi. Dodatno, predmetni komentar nije moguće usvojiti obzirom da je dan u sekciji koja se odnosi na naziv programa odnosno nije precizno adresiran.
33 Grad Slavonski Brod 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Predlaže se omogućiti ulaganja (izgradnja nove, rekonstrukcija i/ili prenamjena postojeće te opremanje) u infrastrukturu za rani i predškolski odgoj. Na Urbanom području Slavonski Brod identificirana je potreba za takvim ulaganjima (7 takvih objekata). S obzirom na sustav bodovanja u natječaju iz NPOO za ovu infrastrukturu, nije izgledno da će se kroz NPOO ostvariti ova ulaganja, stoga se predlaže da se isto omogući kroz ITP. Nije prihvaćen Proces programiranja uključio je analizu stanja, identificiranje potreba te njihovu prioritizaciju kao i prioritizaciju prijedloga aktivnosti odnosno ulaganja po pojedinom specifičnom cilju svakoga programa sukladno regulatornom okvirui. Također, u donosu na ulaganja iz drugih fondova i programa bilo je potrebno utvrditi demarkaciju među ulaganjima. Uzimajući u obzir da se u okviru Programa konkurentnost i kohezija (PKK) specifičnog cilja 4.ii planira ulaganje u povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao i u unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na cijelom području Republike Hrvatske nije predviđeno isto takvo ulaganje i u gradovima. U okviru Nacionalnog plana oporavka I otpornosti predviđena je investicija C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.
34 Đakovačko-osječka nadbiskupjja 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Molimo da se predložene aktivnosti dopune sa sljedećim: - Očuvanje, obnova, revitalizacija i prezentacija sakralnih objekata (katedrale, crkve, kapelice, samostani, crkveni muzeji itd.) Nije prihvaćen Ulaganja u sakralne objekte mogu biti prihvatljiva ukoliko se radi o kulturnoj baštini što je jedno od prihvatljivih područja ulaganja u okviru ovog specifičnog cilja.
35 Grad Sisak 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Grad Sisak predlaže, sukladno prijašnjim prezentacijama i informacijama o Integriranom teritorijalnom programu, mogućnost ulaganja u infrastrukturu za predškolski odgoj - radove i opremanje predškolskih ustanova – vrtića, s obzirom na potencijalna ograničenja tj. indeks razvijenosti JLS-ova. Smatramo da postoji velik interes i potreba za ulaganjima u predškolsku infrastrukturu na cijelom Urbanom području Sisak. Nije prihvaćen Proces programiranja uključio je analizu stanja, identificiranje potreba te njihovu prioritizaciju kao i prioritizaciju prijedloga aktivnosti odnosno ulaganja po pojedinom specifičnom cilju svakoga programa sukladno regulatornom okviru. Također, u donosu na ulaganja iz drugih fondova i programa bilo je potrebno utvrditi demarkaciju među ulaganjima. Uzimajući u obzir da se u okviru Programa konkurentnost i kohezija (PKK) specifičnog cilja 4.ii planira ulaganje u povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao i u unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na cijelom području Republike Hrvatske nije predviđeno isto takvo ulaganje i u gradovima. U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je investicija C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.
36 Primorsko-goranska županija 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova • U područja ulaganja bi trebalo uključiti ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje zdravstvene infrastrukture (svih županijskih i/ili lokalnih zdravstvenih ustanova), županijskih i lokalnih staračkih domova, žičara i heliodroma. • Program bi trebao obuhvatiti infrastrukturna ulaganja u prometni i energetski čvor Rijeka. • Programom bi se trebalo omogućiti subvencioniranje javnog prijevoza na predmetnom području županije. • Među ciljne skupine trebalo bi uvrstiti i ustanove. Nije prihvaćen U okviru Programa Konkurentnosti i kohezija 2022. – 2027. u sklopu specifičnog cilja 4.v financiraju se aktivnosti iz područja osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi. Ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje domova za skrb o starijim osobama dio su Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicije C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge).
37 GRAD GOSPIĆ 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Čisti i pametni gradski promet predlaže se brisanje riječi "posebice" tamo gdje je visoka gustoća prometa, budući je sigurnost cestovnog motornog prijevoza i sigurnost svih sudionika u prometu bitna i na ruralnim prostorima gdje je rijetka stopa naseljenosti i rjeđa gustoća prometa te uvrstiti i te kategorije zbog sigurnosti i dostupnosti cestovne infrastrukture. Također uvrstiti i nadležnost gradskih/općinskih nerazvrstanih cesta kao onih koje se uključuju u sanaciju prometne infrastrukture (nerazvrstane ceste). Nije prihvaćen Prijedlog za brisanje riječi „posebice“ nije prihvaćen jer navedeno ne isključuje ulaganja u uska grla te poboljšanje sigurnosti prometa na prostorima urbanih područja s rjeđom gustoćom prometa.
38 GRAD GOSPIĆ 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Ulaganja u modernizaciju i obnovu javne sportske infrastrukture da li podrazumijevaju i mogućnost obnove i proširenja školske sportske dvorane koja će se koristiti i u turističke svrhe Nije prihvaćen Ulaganja u višenamjensku infrastrukturu i javne površine podrazumijevaju ulaganja u višenamjensku sportsku, edukacijsku, turističku, društveno-kulturnu, istraživačko-razvojnu, gospodarsku, društveno-poduzetničku infrastrukturu i sličnu infrastrukturu značajnu za uključiv gospodarski i društveni razvoj te treba uzeti u obzir kako će se ulaganja u okviru ovog cilja odnosno ITU mehanizma provoditi na integrirani multi-sektorski način, odnosno u kombinaciji više aktivnosti i područja ulaganja.
39 GRAD GOSPIĆ 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova kod Zelene infrastrukture predlaže se iza zelenih školskih dvorišta dodati: "zelena poučna staza" Nije prihvaćen Popis aktivnosti u okviru ulaganja u zelenu infrastrukturu je indikativan te su samo navedeni neki primjeri, što ne isključuje ulaganja u zelene poučne staze.
40 GRAD GOSPIĆ 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Predlaže se kod ulaganja u višenamjensku infrastrukturu i javne površine, točka 1. dodavanje teksta mogućnost ulaganja u zgrade u zdravstvenom sustavu, implementacija zdravstvene i medicinske opreme u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge i nabava osnovnih sredstava za rad u zdravstvu Nije prihvaćen U okviru Programa Konkurentnosti i kohezija 2022. – 2027. u sklopu specifičnog cilja 4.v financiraju se aktivnosti iz područja osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi.
41 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.1.1.1. 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana., 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Iako se manjak zdravstvenih usluga navodi kao problem razvoja otoka, nigdje u planiranim aktivnostima se ne navode projekti koji bi bili usmjereni na povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite pa niti u onom minimalnom dijelu koji je nužno potreban, a posredno je vezan uz razvoj Pametnih otoka, – Telemedicina i općenito IT u zdravstvu. Molim da se u popis indikativnih aktivnosti izrijekom navede razvoj telemedicine i IT usluga u zdravstvu. Nije prihvaćen Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. (ITP) usmjeren je na provedbu aktivnosti koje su lokalnog karaktera i komplementarne aktivnostima kojima se rješavaju nacionalni prioriteti, a provode se putem Programa konkurentnost i kohezija (PKK) i drugih programa. Pod nacionalne prioritete spada i daljnje uvođenje usluga e-zdravstva i bolja primjena digitalnih rješenja, uključujući telemedicinu, tako da su ova ulaganja planirana putem PKK, u okviru Cilja politike 4 (CP4), specifičnog cilja specifičnog cilja 4.v Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice. Navedena ulaganja primjenjiva su za područje cijele Hrvatske, uključujući i otoke.
42 Udruga Biom 2.1.1.Pravedna tranzicija, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova U glavne ciljne skupine je potrebno dodati i organizacije civilnog društva. Teme poput kružnog gospodarstva, edukacija, cjeloživotnog obrazovanja i dr. su teme kojima se civilni sektor bavi. Dodatno, nije vidljivo u na što se odnosi 17 milijuna EUR namijenjenih Zaštiti prirode i bioraznolikosti, prirodnoj baštini i resursima, zelenoj i plavoj infrastrukturi. I u tim temama organizacije civilnog društva trebaju imati mogućnosti sudjelovanja. Prihvaćen Dodati će se navedena ciljana skupina.
43 Udruga Biom 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova U glavne ciljne skupine treba uvrstiti i organizacije civilnog društva. Radi se o urbanim temama u kojima organizacije civilnog društva imaju brojna iskustva. A radi se i o temama u kojima je civilni sektor predvodnik - poput zaštite okoliša i prirode, rada na lokalnoj razini i dr. Zelena infrastruktura, turistička infrastruktura, pješačke i biciklističke staze i dr. su područja u kojima organizacije civilnog društva moraju imati pravo sudjelovati. Prihvaćen Navesti će se u popisu glavnih ciljnih skupina.
44 Udruga Biom 2.1.1.1.1 (iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova U glavne ciljne skupine treba uvrstiti i organizacije civilnog društva, koje imaju i vještina i načina doprinijeti pametnoj specijalizaciji, a posebno zelene vještine. Prihvaćen Suglasni s komentarom te će se u glavne ciljne skupine. dodati udruge koje svojim radom doprinose razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju jednog ili više regionalnih lanaca vrijednosti.
45 Grad Split 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Kod prihvatljivog područja ulaganja Zelene infrastrukture, predlaže se umjesto “zelena školska dvorišta” navesti “zelena dvorišta odgojno-obrazovnih ustanova”, a kako ne bi ograničili ulaganja samo u školska dvorišta, već da budu prihvatljiva ulaganja i u dvorišta dječjih vrtića kojih ima daleko veći broj nego školskih dvorišta, a većina ih vapi za obnovom, uređenjem i ozelenjavanjem. Prihvaćen Navest će se predložena formulacija.
46 Maja Skočanić Matovac INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima; (Sveučilište u Rijeci) Predlažemo u glavne ciljne skupine u sklopu SC5(I) dodati i općenito javne ustanove. Prihvaćen Navesti će se u popisu glavnih ciljnih skupina.
47 Udruga gradova u RH 2.1.1.1.2.Pokazatelji, Tablica 2: Pokazatelji ostvarenja Da li pod pokazatelj RCO57 spadaju i kapaciteti tramvaja ili se misli samo na kapacitete prigradskih željeznica? Što se podrazumjeva pod 36 integriranih projekata za teritorijalni razvoj u pokazatelju RCO76? Koje je objašnjenje za iznose pokazatelja rezultata RCR62 i RCR64? Predviđeno je znatno više korisnika biciklističke infrastrukture u odnosu na željezničku iako prva ima elemente sezonalnosti koja spriječava ostvarenje u punom iznosu tijekom zimskih i kišnih mjeseci. Također iznosi alokacije za dva ulaganja su približno slični, pa je nejasno zašto je tolika razlika u korisnicima. Za pokazatelj RCR.5.1.1 uzet je prosjek od 20.000 posjetitelja po pilot projektu. Na temelju čega je procijenjen taj iznos? Prihvaćen Naziv pokazatelja RCO57 nije ispravno preveden te će se ispraviti u „Ekološki prihvatljiva vozila za javni prijevoz“.
48 Udruga gradova u RH 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova U rubrici za navođenje ciljnih posebnih područja, ponovno se navodi da 22 urbana područja (odnosno veliki gradovi i sjedišta županija) imaju ekskluzivan djelokrug samoupravnih ovlasti, a koje su zapravo zajedničke svim JLS-ima. Prihvaćen Iz rečenice će se brisati riječ “Samo”.
49 Udruga gradova u RH INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike U rečenici ''Samo veliki gradovi i gradovi sjedišta županija ovlašteni su u svom samoupravnom djelokrugu obavljati određene poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana'' BRISATI riječ ''Samo'' jer ovlasti navedene u fusnoti nisu isključiv djelokrug velikih gradova i gradova županija već su zajedničke svim jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama bez obzira na veličinu). Veliki gradovi i sjedišta županija u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave imaju dodatne samoupravne ovlasti samo u pogledu održavanja javnih cesta te izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja. Prihvaćen Iz rečenice će se brisati riječ “Samo”.
50 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 2.1.1.1.1 (iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo U okviru SC1 (iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, predlažemo u glavne ciljne skupine uvrstiti i sljedeće: -jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (budući da su JLPRS-ovi jedan od dionika industrijske tranzicije kao sukreatori politika) - organizacije civilnog društva (udruge) (Općenito u cijelom dokumentu, udruge nisu dovoljno identificirane kao ciljne skupine u čiji je razvoj također potrebno ulagati) Prihvaćen Suglasni s komentarom te će se u glavne ciljne skupine dodati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruge koje svojim radom doprinose razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju jednog ili više regionalnih lanaca vrijednosti.
51 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike Unutar poglavlja "Industrijska tranzicija hrvatskih regija, nedostaju društveno i prirodno okruženje kao značajni čimbenici koji doprinose razvoju industrije ili ekonomije bazirane na znanju. Prihvaćen Navedeno je. (s malo drugačijim izričajem): “Hrvatske regije u industrijskoj tranziciji (HR NUTS 2: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska) pretrpjele su ili trenutno prolaze kroz značajno restrukturiranje svojih gospodarstava. Svaka od njih drugačija je po svojem povijesnom nasljeđu, relativnim specijalizacijama te socioekonomskim, geografskim i demografskim uvjetima. Svaka regija ima specifične kapacitete, potrebe i mogućnostima u pogledu istraživanja i inovacija te svaka ima svoj specifični teritorijalni kapital.”
52 Grad Slavonski Brod 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova U sklopu intervencije „Stvaranje povoljnog okruženja za poduzetništvo ulaganjima u poslovnu infrastrukturu (primjerice centri za potporu poslovanju, poduzetnički inkubatori/akceleratori, coworking prostori itd.), s ciljem pozicioniranja urbanih područja kao regionalnih hubova i jačanje njihove uloge u stvaranju regionalnih eko sustava koji daju učinkovitu podršku regionalnim lancima vrijednosti i razvoju prioritetnih niša industrijske tranzicije.“ molimo dodati i centre kreativnih industrija. Grad Slavonski Brod je započeo postupak izrade projektno-tehničke dokumentacije za Centar kreativnih industrija. Prihvaćen Komentar se usvaja i navesti će se i centri kreativnih industrija kao primjer. Također, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je investicija C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
53 Đakovačko-osječka nadbiskupjja INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 2.1.1.1. 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana. Molimo uvrstiti u polje "glavne ciljne skupine" - vjerske zajednice odnosno pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj Prihvaćen Dodaju se u polje ciljne skupine -vjerske zajednice
54 Đakovačko-osječka nadbiskupjja INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027., 2.1.1.1.Specifični cilj – 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima; Molimo uvrstiti u glavne ciljne skupine - vjerske zajednice odnosno pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj Prihvaćen Vjerske zajednice se uvrštavaju u glavne ciljne skupine predmetnog specifičnog cilja.
55 Primorsko-goranska županija 2.1.1.1.1 (iii) Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja;, 2.1.1.1.1.Intervencije fondova • Među ciljne skupine trebalo bi uvrstiti i ustanove. • Predlaže se navesti tko će izrađivati akcijske planove za regionalne lance vrijednosti i hoće li se donijeti nacionalni propis/akt za izradu istih. Prihvaćen Suglasni s komentarom te će se u glavne ciljne skupine dodati ustanove. U okviru ITP-a nije potrebno navoditi RLV akcijske planove s obzirom da će oni dati podršku u provedbi ITP-a. Izrada RLV akcijskih planova definirana je planovima za industrijsku tranziciju.
56 Primorsko-goranska županija 2.1.1.1.1 (i) Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija;, Upućivanje: članak 22. stavak 3. točka (d) podtočke i., iii., iv., v., vi. i vii. UZO-a Među ciljne skupine trebalo bi uvrstiti i ustanove. Prihvaćen Suglasni s komentarom te će se ustanove koje se bave istraživačko-razvojnim aktivnostima uvrstiti u ciljne skupine.