Izvješće o provedenom savjetovanju - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom 4.Uvjeti koji omogućuju provedbu, Tablica 12: Uvjeti koji omogućuju provedbu – PKK 2.7. Prioritetni okvir djelovanja za potrebne mjere očuvanja koje uključuju sufinanciranje sredstvima Unije: Potrebno je dodati Zakon o zaštiti prirode. PAO još uvijek nije donesen, a on predstavlja osnovu za financiranje sektora zaštite prirode - i to i kroz zaštitu prirode i kroz druga upravna područja. Nacrt PAO s eSavjetovanja ukazuje na potrebe sektora zaštite prirode u iznosu od 1 481 261 390 EUR u periodu 2021.-2027. S obzirom da su ambicije za zaštitu prirode u OPKK neusporedivo manje, nije jasno kako će RH osigurati sredstva za provedbu PAO. Iz dokumenta nije jasno zbog čega OPKK ne osigurava značajniji udio financiranja zaštite prirode i bioraznolikosti, posebno uzimajući u obzir ambicije EU. Prihvaćen Prihvaća se uvrštavanje Zakona o zaštiti prirode kao pravnog temelja za donošenje PAO. Dodatno napominjemo kako je VRH na 117. sjednici usvojila PAO. U potpunosti podržavamo važnost financiranja zaštite prirode i bioraznolikosti uzimajući u obzir povećanu razinu ambicije EU. Napominjemo da je, zbog velikog broja prioriteta za ulaganje u specifičnom cilju 2, alokacija raspodijeljena proporcionalno između prioriteta. Ukoliko se ukaže mogućnost, posebno imajući u vidu novu metodologiju za računanje doprinosa bioraznolikosti razmotrit će se povećanje alokacije tijekom provedbe.
2 Udruga Biom 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu U glavne ciljne skupine je potrebno dodati i organizacije civilnog društva. Naime, ako su dodane vjerske zajednice, nejasno je zašto ne bi bile dodane i organizacije civilnog društva koje se itekako bave cjeloživotnim učenjem, osposobljavanjem i sl. Prihvaćen Organizacije civilnog društva bit će navedene kao ciljne skupine.
3 Udruga Biom 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (ii) promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti utvrđene u njoj U glavne ciljne skupine je potrebno dodati i organizacije civilnog društva. Ako su vjerske zajednice prihvatljivi korisnik za pitanja promicanja obnovljive energije, nejasno je zašto organizacije civilnog društva nisu. Organizacije civilnog društva također obavljaju društveno korisne funkcije. Također, nejasno je na što se misli kad se kako glavna ciljna skupina navode "institucije". Prihvaćen Pojam „institucije“ se briše iz „glavnih ciljanih skupina“.
4 Udruga gradova u RH 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu Nejasno je da li su ulaganja u unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave kroz teritorijalni fokus ograničena samo na PP i BP ili su dostupna i za JLS-e na cijelom području RH. Zbog potrebe JLS-a za ulaganjima u osnovnoškolsku infrastrukturu, pozivamo da budu dostupna na cijelom području države. Prihvaćen Investicije u ovom specifičnom cilju koje su navedene u djelu 2.1.1.1.1. Intervencije fondova provode se na cijelom području Republike Hrvatske, a dio navedenih ulaganja unaprijed ima specifičniji teritorijalni fokus, kako je navedeno u PKK. Na potpomognuta i gdje je to primjenjivo na brdsko-planinska područja usmjerit će se sredstva za unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja uključujući uspostavu i unaprjeđenje infrastrukture potrebne za osiguranje uvjeta za zdrav život djece.
5 Maja Skočanić Matovac 2.1.1.1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju , 2.1.1.1.1 (iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (Sveučilište u Rijeci) Predlažemo u točki br. 5, u aktivnosti razmjene znanja kroz financiranje pripravništva i stručne prakse u MSP-ovima, osim preddiplomske razine i doktoranada uključiti i diplomsku razinu. Prihvaćen Prihvaćamo komentar te ćemo u sljedećoj izmjeni u aktivnost uvrstiti diplomsku razinu.
6 Maja Skočanić Matovac 2.1.1.Naslov prioriteta [300] (ponavlja se za svaki prioritet)– 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, 2.1.1.1.Specifični cilj  (ponavlja se za svaki odabrani specifični cilj, za prioritete osim tehničke pomoći) – 1 (i) Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (Sveučilište u Rijeci) Predlažemo "Jačanje uloge Ureda za transfer tehnologije (UTT)" izmijeniti u manje određen oblik poput "Jačanje uloge organizacijskih jedinica koje se bave transferom znanja." Naime, formulacija u postojećem obliku vrlo je ograničavajuća, uzimajući u obzir da se organizacijske jedinice koje se bave transferom tehnologije na znanstveno-istraživačkim institucijama u Hrvatskoj zovu različitim nazivima, nisu sve uredi za transfer tehnologije. Dodatno, pojam transfera znanja mnogo je širi te u sebi obuhvaća i transfer tehnologije. Prihvaćen Naziv će se izmijeniti na način da jasnije uključuje sve relevantne organizacijske jedinice na koje je aktivnost usmjerena, a kako slijedi: „Jačanje uloge ureda za prijenos znanja i tehnologije“.
7 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge U okviru SC4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge, potrebna su ulaganja u javnu stambenu infrastrukturu u funkciji višegodišnjeg najma s mogućnošću otkupa. Posebice u turistički razvijenim područjima gdje su cijene stanova visoke te gdje je nedostatna ponuda stanova u najam. Primjerice mlade obitelju ne nastanjuju područja otoka zbog nedostatnih stambenih kapaciteta za najam te nedostatnih sredstava za kupnju. Prihvaćen Kroz PKK SC4 (iii) planira se ulaganje u izgradnju i obnovu/modernizaciju javne stambene infrastrukture na potpomognutim područjima, ranjivih društvenih skupina, posebno mladih i obitelji koje se doseljavaju zbog poslovnih/radnih okolnosti. Aktivnosti će biti usmjerene na stambeno zbrinjavanje mladih i obitelji koje se doseljavaju zbog poslovnih/radnih okolnosti u cilju demografskog razvoja. To se posebno odnosi na mlade i obitelji u ruralnim i udaljenim područjima, kako bi se spriječilo njihovo masovno iseljavanje u urbana područja ili u inozemstvo. U cilju osiguravanja stambenog zbrinjavanja za ranjive skupine, provoditi će se program stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima. Aktivnosti koje će se provoditi su sljedeće: • Popravak, sanacija ili rekonstrukcija obiteljskih kuća u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS (popravci ili zamjene, prije svega krovišta, vanjske stolarije, limarije i sl., instalacija (struja, vodovod, odvodnja uključujući sanitarnu opremu). • Izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća gdje nije moguć program obnove i popravka • Obnova više stambenih zgrada u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS (konstruktivna sanacija objekta, što uključuje krovište, vanjsku stolariju, limariju, vanjske zidove, unutarnja stubišta te gdje je primjenjivo i ekonomično uvesti sustave zajedničkog grijanja stambenih jedinica). • Izgradnja više stambenih zgrada u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS u područjima gdje nema dostatan broj raspoloživih stambenih jedinica a značajne su potrebe obitelji za stambenim zbrinjavanjem • Ulaganja u povećanje stambenog fonda u javnom vlasništvu za najam mladim obiteljima.
8 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije"  , 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike Potrebno je uvrstiti i Grad Rijeku kao prometni čvor, budući je najveći grad NUTS 2 regije Jadranska Hrvatska, čija je geografska pozicija na znatnoj udaljenosti od Sjevernoga Jadrana te ne omogućuje razvoj ovoga dijela NUTS 2 Jadranska Hrvatska regije. Prihvaćen Sukladno izmjenama Uredbe (EU) br. 1315/2013 (TEN-T Uredba), osim najvećih gradova pojedinih NUTS 2 regija, urbanim čvorovima smatrati će se i gradovi koji imaju više od 100 000 stanovnika te će se navedeno doraditi i u programskom dokumentu
9 Đakovačko-osječka nadbiskupjja  , 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa Poštovani, molimo da za sve programe energetske učinkovitosti i OIE, u polju "glavne ciljne skupine", uvrstite vjerske zajednice (pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj) odnosno da se ne ograničava prihvatljivost samo na "vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti". Prihvaćen Uvrštava se u "glavne ciljne skupine" pojam „vjerske zajednice“.
10 Đakovačko-osječka nadbiskupjja 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (vii) Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja Poštovani, molimo da se u polje "glavne ciljne skupine" uvrste vjerske zajednice (pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj) odnosno da se ne ograničava prihvatljivost samo na "vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti" Prihvaćen Uvrštava se u "glavne ciljne skupine" pojam „vjerske zajednice“.
11 Đakovačko-osječka nadbiskupjja  , 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa Poštovani, molimo da se u polje "glavne ciljne skupine" uvrste vjerske zajednice (pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj) odnosno da se ne ograničava prihvatljivost samo na "vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti" Prihvaćen Uvrštava se u "glavne ciljne skupine" pojam „vjerske zajednice“.
12 Đakovačko-osječka nadbiskupjja 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (i) promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova Poštovani, molimo da se u polje "glavne ciljne skupine" uvrste vjerske zajednice (pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj) odnosno da se ne ograničava prihvatljivost samo na "vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti". Prihvaćen Uvrštava se u "glavne ciljne skupine" pojam „vjerske zajednice“.
13 Primorsko-goranska županija 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (iv) promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima Intervencije fondova odnosno predložene aktivnosti dopuniti sa sljedećim: ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za zaštitu i spašavanje odnosno za trening, prevenciju i djelovanje u slučaju katastrofa. Prihvaćen Među predloženim programskim aktivnostima se nalaze ulaganja u rekonstrukciju i opremanje objekata za zaštitu i spašavanje odnosno za trening, prevenciju i djelovanje u slučaju katastrofa.
14 Sonja Juričić Cvitan   Predlaže se: - izmijeniti termin "osobe s posebnim potrebama" - obratiti pažnju na Direktivu (EU) 2019/882 o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga i razmotriti usklađivanje ciljeva programa s ciljevima te Direktive Nije prihvaćen Naziv cilja 4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge predstavlja službeni prijevod iz Uredbe (EU) 2021/1060 “promoting the socioeconomic inclusion of marginalised communities, low income households and disadvantaged groups, including people with special needs, through integrated actions, including housing and social services)”.
15 Udruga Biom 2.1.1.1.3.Okvirna raščlamba programiranih sredstava (EU) prema vrsti intervencije (nije primjenjivo na fond EFPRA), Tablica 4: Dimenzija 1. – područje intervencije Nacrt PAO s eSavjetovanja ukazuje na potrebe sektora zaštite prirode u iznosu od 1 481 261 390 EUR u periodu 2021.-2027. S obzirom da su ambicije za zaštitu prirode u OPKK neusporedivo manje, nije jasno kako će RH osigurati sredstva za provedbu PAO. Iz dokumenta nije jasno zbog čega OPKK ne osigurava značajniji udio financiranja zaštite prirode i bioraznolikosti, posebno uzimajući u obzir ambicije EU. Nije prihvaćen U potpunosti podržavamo važnost financiranja zaštite prirode i bioraznolikosti uzimajući u obzir povećanu razinu ambicije EU. Napominjemo da je, zbog velikog broja prioriteta za ulaganje u cilju politike 2, alokacija raspodijeljena proporcionalno između prioriteta.
16 Udruga Biom  , 6.Partnerstvo Upozoravamo da izrada ovog programskog dokumenta nije omogućila kvalitetno uključivanje zainteresiranih dionika, posebno mislim na organizacije civilnog društva. One su uključene tek u 3. od 4. ciklusa, s time da sve do jeseni 2021. predstavnici organizacija civilnog društva nisu smjeli dijeliti dokumente unutar svojih mreža kako bi prikupili komentare. Također, nadležno tijelo za zaštitu prirode i okoliša nije organiziralo nijedan sastanak s dionicima, barem ne s organizacijama civilnog društva. Stoga smatramo da nije omogućeno kvalitetno sudjelovanje u radnim skupinama i samom procesu izrade programa. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata osnovane su radne skupine, a prema ciljevima politike Europske unije, kroz osiguravanje kontinuiteta u ostvarivanju partnerstva i potpunu implementaciju partnerskog načela. Više od 800 članova odnosno zamjena članova bilo je uključeno u rad radnih skupina, koje su osnovane poštujući načelo partnerstva, a koje se temelji na pristupu višerazinskog upravljanja (uključeni su predstavnici s nacionalne te regionalne i lokalne razine kao i predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, civilnih udruga, akademske i znanstvene zajednice). Svi partneri odabrani su putem transparentnih postupaka i unutarnjih procedura odabira predstavnika u okviru pojedinih organizacija. Prva zajednička sjednica radnih skupina održana je u siječnju 2021. dok se još u studenom 2020. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u funkciji Koordinacijskog tijela obratilo Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, sa zamolbom da se provede potrebna procedura putem Savjeta za razvoj civilnog društva, kako bi se osiguralo transparentan izbor i uključivanje predstavnika partnera iz redova civilnog društva (po tri člana sa zamjenama za svaku radnu skupinu). Dana 30. ožujka 2021. zaprimili smo od strane Ureda za udruge imenovanja predstavnika organizacija civilnog društva, čiji je izbor obavljen sukladno Poslovniku spomenutog Savjeta. Po zaprimanju imenovanja predstavnici organizacija civilnog društva uključeni su u rad radnih skupina pozivom na sjednice radnih skupina koje su se održavale dan nakon zaprimanja njihovih imenovanja. Također, početku 6. travnja 2021. održan je dodatni konzultativni sastanak s predstavnicima OCD putem kojeg su imenovani predstavnici OCD bili upućeni u sve elemente do sad provedenih programskih aktivnosti te upućeni o metodologiji rada radnih skupina te su u najkraćem roku dostavljeni sv materijali radnih skupina, webinari, Poslovnik o radu radnih skupina i zapisnici sa održanih sjednica kao i kontakti s članovima i nositeljima u svrhu što bržeg uključivanja u proces izrade programskih dokumenata. Slijedom četiri mini ciklusa koji su uključivali predefinirane zadatke na pripremi dijelova programskih dokumenata i održane četiri sjednice radnih skupina, izrađeni su prvi nacrti programskih dokumenata, Sporazum o partnerstvu, Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., koji su dostavljeni Europskoj komisiji krajem II. kvartala 2021. godine. Tijekom daljnjih tehničkih dorada programskih dokumenata, održano veliki broj sastanaka radnih skupina tijekom kojeg je ujedno kontinuirano vođen dijalog sa svim dionicima. Uz predstavnike tijela državne uprave, svi predstavnici dionika ravnopravno sudjeluju u radu radnih skupina. Svim članovima radnih skupina osigurano je davanje prijedloga te komentiranje radnih materijala tijekom izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Dodatno napominjemo da su nacrti prijedloga programskih dokumenata javno dostupni na navedenoj stranici od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od 7. rujna 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021. – 2027.. (https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/operativni-programi-republike-hrvatske-2021-2027/).
17 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu Također, da se pod glavne ciljane skupine uključe: "trgovačka društva u vlasništvu JLS-a". Nije prihvaćen S obzirom na intervencije fondova u dijelu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, cjelodnevne škole, infrastrukture studentskog smještaj i usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika ciljnu skupinu ne mogu činiti trgovačka društva.
18 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (vii) Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja Iako piše da su ciljane skupine: Mala, srednja i velika poduzeća u privatnom ili javnom vlasništvu potrebno je naglasiti da se u ciljane skupine uvrste:pravne osobe koje obavljaju javnu uslugu, javnopravna tijela, i pravne osobe koje obavljaju komunalne usluge" - "trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, odnosno trgovačka društva/ustanove kojima je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Nije prihvaćen U pozivima za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, prihvatljivi prijavitelji će biti vlasnici/korisnici zelene infrastrukture. Sukladno pravilima Zakona o javnoj nabavi, vlasnici/korisnici izvođenje radova na zelenoj infrastrukturi mogu povjeriti trgovačkim društvima u vlasništvu JLS-a registriranim za obavljanje komunalnih djelatnosti. Među glavnim ciljanim skupinama su navedene: • Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog smatra se kako su trgovačka društva u vlasništvu JLS-a prepoznata kao ciljana skupina.
19 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (vi) Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo Iako piše da su glavne ciljane skupine Mikro, mala, srednja i velika poduzeća u javnom ili privatnom vlasništvu, potrebno je naglasiti da u glavne ciljane skupine uključite: -"pravne osobe koje obavljaju javnu uslugu, javnopravna tijela, i pravne osobe koje obavljaju komunalne usluge" - "trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, odnosno trgovačka društva/ustanove kojima je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". Nije prihvaćen Među glavnim ciljanim skupinama su navedene: • Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog smatra se kako su trgovačka društva u vlasništvu JLS-a prepoznata kao ciljana skupina.
20 Udruga Biom 2.1.1.1.2.Pokazatelji, Tablica 2: Pokazatelji ostvarenja Površinu područja mreže Natura 2000 koja je obuhvaćena mjerama zaštite i obnove u iznosu od 30.000 ha smatramo premalom s obzirom na površinu mreže Natura 2000 u RH i na stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa, kao i potrebama za obnovom. Cilj mora biti značajno ambiciozniji kako bi se približio EU ciljevima. Nije prihvaćen Predložena površina mreže Natura 2000 u RH koja je obuhvaćena mjerama zaštite i obnove sukladno provedenoj prioritizaciji ulaganja. Provedena prioritizacija ulaganja je utemeljena na jasnoj metodološkoj osnovi obzirom da područjima Natura 2000 u Hrvatskoj upravlja 45 JU (NP, PP, županijske i lokalne) temeljem planova upravljanja koji se izrađuju u okviru VFO 2014-2020. U planovima upravljanja planiraju se aktivnosti za postizanje ciljeva očuvanja i provedbu mjera očuvanja (uključuju i mjere obnove) Natura 2000 područja. Površina (ha) određena je na temelju dosadašnjih iskustava u provedbi sličnih operacija i dostupnih sredstava te uključuje površinu Natura 2000 područja na kojoj se provodi pojedina aktivnost. Ostvarenje indikatora računa se analizom prostornih podataka korištenjem GIS alata. Analizu provodi MINGOR, na temelju podataka koje dostavljaju JU nadležne za upravljanje pojedinim područjem Natura 2000/nositelji projekta. Uzimajući u obzir da se aktivnosti očuvanja provode na površinama različite veličine, a ovisno o vrsti/stanišnom tipu za koji se provode aktivnosti očuvanja, nije moguće postaviti jediničnu vrijednost €/ha, no financijske potrebe provedbe mjera/aktivnosti očuvanja i restauracije iskazane su u PAO. Ostvarenje indikatora je u skladu sa sredstvima unutar PKK.
21 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (iv) promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima Molimo da u glavne ciljane skupine uključite: -"pravne osobe koje obavljaju javnu uslugu, javnopravna tijela, i pravne osobe koje obavljaju komunalne usluge" - "trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, odnosno trgovačka društva/ustanove kojima je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". Nije prihvaćen Među glavnim ciljanim skupinama su navedene: • Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog smatra se kako su trgovačka društva u vlasništvu JLS-a prepoznata kao ciljana skupina.
22 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (ii) promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti utvrđene u njoj Bez obzira što piše da su glavne ciljane skupine pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva, molimo da u glavne ciljane skupine uključite: -"pravne osobe koje obavljaju javnu uslugu, javnopravna tijela, i pravne osobe koje obavljaju komunalne usluge" - "trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, odnosno trgovačka društva/ustanove kojima je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". Nije prihvaćen Među glavnim ciljanim skupinama su navedene: • Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog smatra se kako su trgovačka društva u vlasništvu JLS-a prepoznata kao ciljana skupina.
23 Udruga Biom 2.1.1.1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju , 2.1.1.1.1 (iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo Potrebno je u glavne ciljne skupine dodati i organizacije civilnog društva koje imaju znanja i kapaciteta osposobljavanja i usavršavanja, primjene zelenih principa poslovanja, jačanja kompetencija poduzetnika i dr. Nije prihvaćen U komentaru se navode potencijalni pružatelji usluga, koji nisu ciljna skupina. Navedene skupine mogu biti pružatelji usluga pod uvjetom da raspolažu kompetencijama i odgovarajućim kapacitetima.
24 Udruga Biom 2.1.1.1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju , 2.1.1.1.1 (iii) jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja U glavne ciljne skupine potrebno je dodati i organizacije civilnog društva. Imamo samostalne stručne poslovne organizacije i udruženja, građane i opću javnost, ali organizacije civilnog društva, kao oblik organiziranja građana nisu navedene. Nije prihvaćen Kao glavne ciljne skupine navedene su:- Poduzeća-Samostalne stručne poslovne organizacije i udruženja-Poduzetničke potporne institucije- Poduzetničke mreže- Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave- Građani Republike Hrvatske i opća javnost U ciljanim skupinama stavljene su samostalne stručne poslovne organizacije i udruženja koje predstavljaju dio OCD-ova.
25 Udruga Biom 2.1.1.1.3.Okvirna raščlamba programiranih sredstava (EU) prema vrsti intervencije (nije primjenjivo na fond EFPRA), Tablica 4: Dimenzija 1. – područje intervencije Dodati i organizacije civilnog društva u specifični cilj. Organizacije civilnog društva također koriste sve e-usluge i aplikacije kao i građani, poduzeća i istraživačke organizacije. Nije prihvaćen Tablica 4: Dimenzija 1. odnosi se na područja intervencija, a ne na ciljne skupine.
26 Udruga Biom   U EU ovakva savjetovanja traju i po 6 mjeseci. U RH je minimum 30 dana. Nejasno je kako je moguće da savjetovanje za ovako važan program financiranja traje samo 15 dana. Nije prihvaćen U procesu donošenja novih programskih dokumenata, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013, 85/15) pokrenut je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (e-savjetovanje) o nacrtima prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 20221. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Na stranicama središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću u razdoblju od 18. svibnja do 1. lipnja 2022. godine trajalo je e-savjetovanje za navedene dokumente. Za proces izrade programskih dokumenata osnovane su radne skupine, a svaka od njih pokriva jedan cilj politike Europske unije. Slijedom održane četiri sjednice radnih skupina, izrađeni su prvi nacrti programskih dokumenata, Sporazum o partnerstvu, Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., koji su dostavljeni Europskoj komisiji krajem II. kvartala 2021. godine. Tijekom daljnjih tehničkih dorada ovih dokumenata, održano je i više desetaka sastanaka radnih skupina. Više od 800 članova odnosno zamjena članova bilo je uključeno u rad radnih skupina, koje su osnovane poštujući načelo partnerstva, a koje se temelji na pristupu višerazinskog upravljanja (uključeni su predstavnici s nacionalne te regionalne i lokalne razine kao i predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, civilnih udruga, akademske i znanstvene zajednice). Osim toga, održani su brojni javni događaji u svrhu informiranja javnosti, a putem web stranice strukturnifondovi.hr javnost je informirana o važnim elementima procesa izrade procesa izrade programskih dokumenata, kao i njima samima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na navedenoj stranici od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od 7. rujna 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021. – 2027.
27 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.4. Razvoj održive intermodalne urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo, 2.1.1.1.2 (viii) Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika Molimo da se u okviru SC 2 (viii) Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika pod točkom Intervencija fondova uključi i aktivnost: „ Ulaganja u prometnu infrastrukturu prometa u mirovanju, izgradnju javnih parkirnih garaža u cilju rasterećenja uličnih javnoparkirališnih ploha (premještanje parkirališta u podzemnu garažu) kao preduvjeta za kvalitetan razvoj pješačko/biciklističkog prometa. Također, da se pod glavne ciljane skupine uključe: -"pravne osobe koje obavljaju javnu uslugu, javnopravna tijela, i pravne osobe koje obavljaju komunalne usluge" - "trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, odnosno trgovačka društva kojima je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". Nije prihvaćen Programskim dokumentima omogućuje se općenitije definiranje programskih aktivnosti te se sukladno tome ne razrađuje svaka pojedina vrsta ulaganja koja će se financirati u okviru PKK 2021.-2027. Što se tiče glavnih ciljanih skupina navedene su: • Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog smatra se kako su trgovačka društva u vlasništvu JLS-a prepoznata kao ciljana skupina.
28 Zagrebački holding d.o.o.  , 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa Molimo da se u okviru SC 2 (i) Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova, pod glavne ciljane skupine uključe i trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, odnosno trgovačka društva/ustanova kojima je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tj. pravne osobe koje obavljaju javnu uslugu, javnopravna tijela, i pravne osobe koje obavljaju komunalnu uslugu. Nije prihvaćen Među glavnim ciljanim skupinama su navedene: • Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog smatra se kako su trgovačka društva u vlasništvu JLS-a prepoznata kao ciljana skupina.
29 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju , 2.1.1.1.1 (iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo Predlažemo da se u okviru SC 1 (iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo pod točkom intervencije fondova, uključi i aktivnost: „Jačanje kompetencija, digitalnih vještina djelatnika pružatelja javnih usluga u cilju poboljšanja javnih usluga za građane te da se pod glavne ciljane skupine uključe i „pravne osobe koje obavljaju javnu uslugu, javnopravna tijela, i pravne osobe koje pružaju komunalnu uslugu", te "trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, odnosno trgovačka društva/ustanove kojima je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". Nije prihvaćen Aktivnosti ulaganja u predložene kompetencije i vještine nisu povezane sa procesom industrijske tranzicije, pametne specijalizacije i poduzetništva na koje se odnosi ovaj specifični cilj. Aktivnosti podrške za uvođenje učinkovitije e-uprave za pametnije pružanje javnih usluga i digitalizaciju javnih usluga kao i aktivnosti namijenjene digitalizaciji usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave planirane su u sklopu 2.1.1.1.1 (ii) Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti. Navedene aktivnosti obuhvatit će i razvijanje digitalnih vještina i jačanje kapaciteta.
30 Udruga gradova u RH 2.1.1.1.3.Okvirna raščlamba programiranih sredstava (EU) prema vrsti intervencije (nije primjenjivo na fond EFPRA), Tablica 4: Dimenzija 1. – područje intervencije Vezano za dostavljene komentare na ITP. Potrebno je omogućiti gradovima sredstva za ulaganja u digitalizaciju javne uprave. S obzirom na u ITP nisu omogućena ulaganja u ta područja, predlažemo alternativu - dio sredstava osigurati i provesti kroz teritorijalni fokus na FUA - kod 27 u okviru PKK SC 1.ii. Nije prihvaćen U okviru PKK 1.ii provodit će se ulaganja u aktivnost digitalizaciju usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave kao podrška zajedničkom obavljanju poslova, temeljem zajedničkih zahtjeva za interoperabilnost, uključivost, dostupnost, otvorenost, transparentnost, pouzdanost i sigurnost.
31 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (vi) Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama Unutar SC 4. (vi) Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama, potrebno je omogući nastavak projekata za koje je izrađena dokumentacija za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine (Poziv: „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“), odnosno otvaranje poziva za grupu aktivnosti B - provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, za projekate koji su bili sufinancirani u sklopu navedenog Poziva, grupa aktivnosti A – priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi. Nadalje, predlažemo uvrstiti projekte rekonstrukcije i revitalizacije kao prihvatljive aktivnosti. Nije prihvaćen Ulaganje u kulturnu baštinu započetu u prethodnom programskog razdoblja nije predmet ovog Programa odnosno e-savjetovanja, no u Integriranom teritorijalnom programu postoje mogućnosti u okviru specifičnog cilja 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima i specifičnog cilja 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana.
32 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge Unutar cilja „Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava (CP 4)“, specifični cilj „4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge“, fokus ulaganja jest na razvoju procesa deinstitucionalizacije što je u skladu s Operativnim planom za deinstitucionalizaciju i transformaciju domova , no nigdje se ne spominje mogućnost održavanja postojećih institucionalnih usluga ( npr. prihvatna stanica i opservacija) koji su nužni za funkcioniranje usluga koje pružaju socijalne ustanove i stoga bi trebalo unutar programa predvidjeti mogućnost ulaganja i u institucionalne kapacitete i usluge u manjem opsegu. Nije prihvaćen Kroz 4 (iii) planirane su aktivnosti u svrhu podrške i nastavka već započetih procesa s ciljem daljnjeg razvoja sustava socijalne skrbi zadržavajući opredjeljenje prema Deinstitucionalizaciji i transformaciji, te razvoju primjerenih usluga radi daljnjeg unapređenja kvalitete života korisnika i osiguravanja regionalne ravnomjernosti i dostupnosti usluga. Potrebe za ulaganjima u deinstitucionalizaciju imaju prioritet u okviru EFRR. Uzimajući u obzir ograničena financijska sredstva, iz EFRR nije planirano ulaganje u institucionalne usluge.
33 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu U okviru SC4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu, u glavne ciljne skupine predlažemo uvrstiti javne ustanove koje obavljaju djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, učeničke domove (razvoj i modernizacija učeničkih domova također je bitna za kvalitetan razvoj potencijala i vještina srednjoškolaca iz manjih sredina koji su na školovanju izvan svoga doma), ustanove i udruge koje se bave vanškolskim i cjeloživotnim obrazovanjem, javne ustanove za visoko obrazovanje te gradske i mobilne knjižnice i STEM centre (vrlo su bitni infrastrukturni objekti za obrazovanje i edukaciju). Nije prihvaćen Ulaganje u objekte srednjih škola provodit će se, u mjeri u kojoj je planirano, kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti planirana je investicija C3.1. R1-I3 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola Kroz navedeni program provodit će se ulaganja u visoko obrazovanja, investicija C3.1. R2-I2 Digitalna preobrazba visokog obrazovanja. Dodatno, putem ovog programa ulagat će se u STEM područje kroz investicija C3.2. R2-I1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima te C3.2. R2-I2 Ulaganje u istraživačko – tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima.
34 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu Predlažemo da se unutar rečenice "Kako bi što veći broj studenata slabijeg socioekonomskog statusa imao smještaj, osiguravajući jedan od bitnih preduvjeta za povećanje stope završnosti u visokom obrazovanju, povećat će se i unaprijediti infrastrukturni kapaciteti studentskog smještaja" uvrste i srednjoškolci te unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta učeničkog smještaja. Također, predlažemo nadodati: "S ciljem jačanja vanškolskog i cjeloživotnog obrazovanja unaprijediti će se infrastruktura za takve aktivnosti, prevestveno STEM centri, gradske i mobilne knjižnice.” Nije prihvaćen Ulaganje u objekte srednjih škola provodit će se, u mjeri u kojoj je planirano, kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti planirana je investicija C3.1. R1-I3 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola, dok će se ulaganja u STEM područje provoditi putem investicija C3.2. R2-I1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima te C3.2. R2-I2 Ulaganje u istraživačko – tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima.
35 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu Unutar cilja „Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava (CP 4)“, specifični cilj „4 (ii) poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanje otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu“ , prioritetno su obrađeni prioriteti koji se odnose na predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, dok se sekundarno i tercijarno obrazovanje spominje samo u tragovima. Osim ulaganja u studenske domove, iz teksta nije vidljiva mogućnost ulaganja u infrastrukturu i opremu te programa razvoja srednjih škola. Također, osim uspostave centra za jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih radnika, nije vidljivo daljnje ulaganje u razvoj regionalnih centara kompetentnosti i partnerskih ustanova. Nije prihvaćen Navedena ulaganja u sekundarno i tercijarno obrazovanje provodit se putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, reformske mjere C.3.1. Reforma obrazovnog sustava. Ulaganje u objekte srednjih škola provodit će se kroz investiciju C3.1. R1-I3 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola, dok će se ulaganja u visoko obrazovanje provoditi kroz investiciju C3.1. R2-I1 Digitalna preobrazba visokog obrazovanja.
36 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti, 2.1.1.1.3 (ii) Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti U okviru 3 (ii) Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti, unutar prve točke (povezane vrste djelovanja) , predlažemo dodati: “Ulaganjem u razvoj digitalnih prometnih rješanja (MaaS, on-demand) poboljšati mobilnost ruralnih područja i njihovu povezivost sa susjednim gradskim središtima.” Razvoj i primjena navedenih prometnih rješenja i kombinacija istih sa razvojem cestovne i željezničke pristupačnosti ključan je za opstanak ruralnih područja u kojima nedostatna javna mobilnost smanjuje kvalitetu života. Nije prihvaćen Programskim dokumentima omogućuje se općenitije definiranje programskih aktivnosti te se sukladno tome ne razrađuje svaka pojedina vrsta ulaganja koja će se financirati u okviru PKK 2021.-2027.
37 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (vii) Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja U okviru SC2(vii) Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja, potrebno je uvrstiti i javna tijela ( ustanove) koje se bave kulturnim djelatnostima te ustanove u kulturi kao ciljne skupine. Nije prihvaćen Kulturna djelatnost spada u društvenu djelatnost te istu kao takvu nije potrebno posebno navoditi u ovom dokumentu. U pozivu za dostavu projektnih prijedloga će biti detaljno navedeni prihvatljivi prijavitelji.
38 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije"  , 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike U okviru SC4(vi) još jedan negativan čimbenik prilikom neodržavanosti kulturne infrastrukture je i usporeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji onemogućavaju apliciranje na nacionalne i transnacionalne pozive za dostavu projektnih prijedloga kao dodatnog izvoda financiranja. Nije prihvaćen Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji onemogućavaju apliciranje na nacionalne i transnacionalne pozive ne razmatra se kao čimbenik na razini programskog dokumenta odnosno ne predstavlja područje u koje je prihvatljivo financiranje.
39 RUŽICA RADOVANOVIĆ 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge 2.1.1.1. cilj 4. iii Predlaže se dopuniti Intervencije fondova odnosno predložene aktivnosti sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje centara za skrb o starijim osobama; Nije prihvaćen Navedena ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje domova za skrb o starijim osobama dio su Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicije C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge).
40 RUŽICA RADOVANOVIĆ   2.1.1.1. cilj 4. iii Predlaže se dopuniti Intervencije fondova odnosno predložene aktivnosti sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje centara za skrb o starijim osobama; Nije prihvaćen Navedena ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje domova za skrb o starijim osobama dio su Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicije C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Obzirom na nužnost demarkacije između različitih EU sredstva financiranja navedeno nije predviđeno za financiranje.
41 Đakovačko-osječka nadbiskupjja 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (v) Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice Molimo da se predložene aktivnosti dopune sa sljedećim: - ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za palijativnu skrb (hospicij) Nije prihvaćen Odgovarajuća ulaganja vezana uz dugotrajnu i palijativnu skrb planirana su kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali te nisu predmet ovog e-savjetovanja.
42 Đakovačko-osječka nadbiskupjja 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (vi) Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama Molimo da se predložene aktivnosti dopune sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sakralnih objekata (katedrale, crkve, kapelice, samostani, crkveni muzeji itd.) Nije prihvaćen Nacionalni plan oporavka i otpornosti kroz investiciju C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom predviđa vraćanje zgrade u prvobitno stanje nakon oštećenja, između ostalog i crkava. Dodatno, ulaganja u kulturnu baštinu su predviđena i u Integriranom teritorijalnom programu pod specifičnim ciljevima 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima i 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana. Navedena ulaganja se ne spuštaju na razinu različitih vrsta zgrada.
43 HRVATSKA UDRUGA BANAKA 2.1.1.1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju , 2.1.1.1.1 (iii) jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja U cilju olakšavanja pristupa financiranju za klijente uz poštivanje regulative o državnim potporama i zabrane dvostrukog financiranja oportuno je razmotriti mogućnost korištenja bespovratnih sredstava i jamstva (uz ili bez potpore) na istom projektu. Pojašnjenje u točki 3.5. dokumenta FI-compassa pod nazivom „Combination of financial instruments and grants under shared management funds in the 2021-2027 programming period Factsheet May 2021“ se referira na situaciju kad su bespovratna sredstva i jamstva iz dvije različite operacije. Navodi se da se „isti troškovi“ mogu financirati iz bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata, uključujući jamstva, kad se razdvoje u „podtroškove“ unutar „istog troška“ da bi se osigurao odgovarajući revizijski trag/dokaz da se isti trošak nije dvostruko financirao. Ovakvim dozvoljenim financiranjem dijela troškova koji se neće nadoknaditi bespovratnim sredstvima iz kredita uz garancijski instrument iz druge operacije klijentima bi se omogućio bolji pristup financiranju, posebno za rizičnije projekte. Nije prihvaćen Ne predviđa se kombinacija financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u okviru istog investicijskog projekta u pogledu procjene dodane vrijednosti pojedinog financijskog instrumenta, utvrđene razine potreba za javnim financiranjem i nadasve proporcionalnosti javne potpore sa mjerama za minimaliziranje narušavanja tržišta. Također, nužno je osigurati dobro financijsko upravljanje i racionalno trošenje ograničenih ESIF sredstava, kao i ostvarivanje zacrtanih programskih ciljeva s posebnim naglaskom na pokazatelj neposrednih rezultata „Broj poduzeća koja primaju potporu“ te stoga nije opravdano kumuliranje više oblika potpora kojima se omogućuje javno financiranje istih prihvatljivih troškova u okviru jednog investicijskog projekta izravno vezanog za jednog krajnjeg primatelja. Međutim, očekuje se kako će se direktna potpora poduzetnicima moći pružati i putem zajmova s uvjetnim bespovratnim dijelom unutar iste operacije financijskih instrumenata.
44 HRVATSKA UDRUGA BANAKA 2.1.1.Naslov prioriteta [300] (ponavlja se za svaki prioritet)– 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, 2.1.1.1.Specifični cilj  (ponavlja se za svaki odabrani specifični cilj, za prioritete osim tehničke pomoći) – 1 (i) Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija U cilju olakšavanja pristupa financiranju za klijente uz poštivanje regulative o državnim potporama i zabrane dvostrukog financiranja oportuno je razmotriti mogućnost korištenja bespovratnih sredstava i jamstva (uz ili bez potpore) na istom projektu. Pojašnjenje u točki 3.5. dokumenta FI-compassa pod nazivom „Combination of financial instruments and grants under shared management funds in the 2021-2027 programming period Factsheet May 2021“ se referira na situaciju kad su bespovratna sredstva i jamstva iz dvije različite operacije. Navodi se da se „isti troškovi“ mogu financirati iz bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata, uključujući jamstva, kad se razdvoje u „podtroškove“ unutar „istog troška“ da bi se osigurao odgovarajući revizijski trag/dokaz da se isti trošak nije dvostruko financirao. Ovakvim dozvoljenim financiranjem dijela troškova koji se neće nadoknaditi bespovratnim sredstvima iz kredita uz garancijski instrument iz druge operacije klijentima bi se omogućio bolji pristup financiranju, posebno za rizičnije projekte. Nije prihvaćen Kako je Ex-ante analiza 2015. pokazala, banke prvenstveno u obzir uzimaju tvrtku, a ne projekt u koji investiraju, što zbog nedostatka iskustva za ocjenu kompleksnih i neizvjesnih projekata istraživanja i razvoja, što zbog prirode takvih projekata koji većinom ulažu u nematerijalne troškove te postoji tek načelna spremnost za razmotriti odobravanje financiranja ovakvih projekata u poodmakloj fazi izlaska na tržište, ovisno o bonitetu sponzora projekta, i to za poduzetnike snažnog financijskog potencijala. Stoga se za poticanje inovacija predlaže samo VC financijski instrument kao najprimjereniji za visoku razinu rizika koju takve investicije podrazumijevaju budući da Upravitelj Fonda u takvom FI može diversificirati rizike na razini većeg portfelja očekivanjima da će nekolicina uspješnih ulaganja pokriti potencijalne gubitke ostatka portfelja.
45 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (v) Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama Obzirom da projekti ulaganja u sustave javne vodoosprkbe i javne odvodnje proizlaze iz Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine te prioriteti ulaganja ovise o veličini aglomeracije i osjetljivosti područja pri čemu se prioritet stavlja na aglomeracije s kraćim prijelaznim razdobljem za usklađenje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda smatramo da niže prikazane tablice pokazatelja ne odražavaju gore navedene prioritete. Naime, prema Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine najveća ulaganja kako u vodoopskrbu tako i odvodnju odnose se na buduće uslužno područje br. 11 dok se u tablicama pokazatelja sva ulaganja referiraju na kategoriju regija „manje razvijene“. Obzirom na veličinu i potrebe za ulaganjima na budućem uslužnom području br. 11 smatramo da raspoloživa financijska sredstva iz Kohezijskog fonda neće biti dostatna. Nije prihvaćen Kategorija „manje nerazvijene regije“ odnosi se na cijelu Republiku Hrvatsku, te u tom smislu nema geografskog ograničenja za ulaganja u PKK. Programski dokumenti izrađuju se prema NUTS II klasifikaciji iz 2016. godine te je u tom trenutku RH podijeljena na Jadransku i Kontinentalnu Hrvatsku te su obje regije manje razvijene sukladno Uredbi komisije (EU) 2016/2066 оd 21. studenoga 2016.o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) te Uredbi o zajedničkim odredbama 1060/2021 od 24. lipnja 2021. godine (članak 108., stavak 2.).
46 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.  , 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike S obzirom na to da se pokazatelji odnose i na cijelo područje Republike Hrvatske potrebno je imati u vidu da će se najveći pokazatelji uspješnosti ostvariti na budućem uslužnom području br. 11, a što uzročno posljedično znači financijski velike potrebe koje isporučitelj vlastitim sredstvima nije u mogućnosti osigurati. Nije prihvaćen Prilikom procesa programiranja proveden je postupak prioritizacije obzirom da nije moguće financirati sva ulaganja sredstvima iz EU fondova. Redoslijed odobravanja projekata koji se odnose na ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu aglomeracija slijedi prioritete vodnog sektora. Ovisno o veličini aglomeracije i osjetljivosti područja prioritet se uvijek stavlja na aglomeracije s kraćim prijelaznim razdobljem za usklađenje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda pod uvjetom da je postignuta određena razina spremnosti dokumentacije, dok su aglomeracije s kasnijim prijelaznim razdobljem mogle biti odobrene (u slučaju da aglomeracije s kraćim prijelaznim razdobljem nisu bile spremne) uz uvjet vrlo visoke razine spremnosti, odnosno da isti mogu krenuti odmah s provedbom (visok stupanj riješenosti imovinsko pravnih odnosa te ishođenih dozvola za građenje, pripremljena projektna i natječajna dokumentacija te su spremni za raspisivanje postupaka javne nabave). Istom logikom planirana su i ulaganja u aglomeracije za financiranje iz PKK 2021. - 2027.
47 Primorsko-goranska županija 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (vi) Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama Intervencije fondova odnosno predložene aktivnosti dopuniti sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata zdravstvenog turizma - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata sportsko-rekreacijske infrastrukture - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje skijališta, sanjkališta i žičara Nije prihvaćen Predložena aktivnost vezana uz zdravstveni turizam opisana je na sljedeći način: Ulaganja u turizmu su usmjerena na poticanje uključivog i održivog gospodarskog i socijalnog razvoja kroz razvoj održivog turizma stvaranjem funkcionalnih i održivih turističkih regija ulaganjima u javnu turističku infrastrukturu zdravstvenog i aktivnog turizma i sportsku infrastrukturu. Kako bi turizam ostvario svoje potencijale, nužno je osigurati njegovu dugoročnu održivost, i to u svim aspektima; gospodarskom, okolišnom, prostornom i društvenom. (…) Ulaganjima će se razvijati novi poslovni modeli poput aktivnog odmora, zdravlja i opravka, wellnessa i wellbeinga te eko turizma. Ulaganjima će se isto tako stvarati inovativne destinacije s ciljem istraživanja zdravstvenih dobrobiti lokalnih prirodnih resursa, kojima će se zaštititi, razviti i promovirati prirodna baština, ali i osigurati gospodarski razvoj cijelog kraja stvaranjem lanaca vrijednosti i kružnog gospodarstva. Također će se osigurati pristup većem broju sadržaja lokalnom stanovništvu, a rasteretit će se i javnozdravstveni sustav stvaranjem mogućnosti za rehabilitaciju i opravak te prevenciju bolesti a osobito onih uzrokovanih pretilošću. Navedeno se nalazi pod točkom 2.1.1.1.1. Intervencije fondova, u dijelu 'Povezane vrste djelovanja'. Predložena aktivnost vezana uz sportsko-rekreacijsku infrastrukturu opisana je na sljedeći način: Ulaganja u turizmu su usmjerena na poticanje uključivog i održivog gospodarskog i socijalnog razvoja kroz razvoj održivog turizma stvaranjem funkcionalnih i održivih turističkih regija ulaganjima u javnu turističku infrastrukturu zdravstvenog i aktivnog turizma i sportsku infrastrukturu. Kako bi turizam ostvario svoje potencijale, nužno je osigurati njegovu dugoročnu održivost, i to u svim aspektima; gospodarskom, okolišnom, prostornom i društvenom. (...) Ulaganja će potaknuti zelenu i digitalnu tranziciju turističke i sportske infrastrukture te jačanje održivosti. Operacija će obuhvaćati sljedeće aktivnosti: • obnova, rekonstrukcija i prenamjena te gradnja objekata turističke i sportske infrastrukture s ciljem poticanja gospodarskog rasta i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta • nabava opreme i alata, uključujući digitalne tehnologije koja služi razvoju novih poslovnih modela temeljenih na autentičnosti lokalnih zajednica, kulturni i prirodnoj baštini, zdravlju i sportu • priprema studija, analiza i ostale potrebne dokumentacija te druge potporne aktivnosti. Navedeno se nalazi pod točkom 2.1.1.1.1. Intervencije fondova, u dijelu 'Povezane vrste djelovanja'. Aktivnosti vezane uz ulaganja u skijaške staze i ostale sportsko rekreacijske sadržaje predviđene su investicijom C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Dodatno, sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/2021) članak 3. stavak 4. točka 4. predviđa sportske objekte i ostalu sportsku infrastrukturu na otvorenom prostoru u funkciji aktivnog turizma kao sekundarnu turističku infrastrukturu koja je sporednom funkcijom u službi turizma, te time definicija javne turističke infrastrukture podrazumijeva i sportsku infrastrukturu kao i planinarske puteve, te nije potrebno posebno isticati bilo koju vrstu infrastrukture.
48 Primorsko-goranska županija 2.1.1.5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti, 2.1.1.1.3 (ii) Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti Subvencioniranje javnog prijevoza u svrhu osiguranja optimalne usluge stanovništvu Nije prihvaćen Subvencioniranje javnog prijevoza u svrhu osiguranja optimalne usluge stanovništvu nije prihvatljiva aktivnost u okviru PKK 2021.-2027. odnosno u okviru Kohezijske politike.
49 Primorsko-goranska županija   • Kao početak razdoblja prihvatljivosti izdataka intervencija/ operacija/ projekata u okviru ovog Programa potrebno je definirati 01. siječnja 2021. godine. • Predlaže se Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave uključiti u provedbu ovog programa u svojstvu posredničkog tijela za svoje područje, odnosno da budu zadužene za pripremu kriterija poziva za dostavu projektnih prijedloga, evaluaciju projektnih prijedloga te selekciju projekata za sufinanciranje. Nije prihvaćen Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz fondova ako su nastali i ako su plaćeni u provedbi operacija od 1. siječnja 2021. kako je i navedeno u samom nacrtu prijedloga programa, a što proizlazi iz Uredbe o zajedničkim odredbama za novo financijsko razdoblje. Dodatno, razdoblje prihvatljivosti operacija definiraju se pojedinačno na razini svakog poziva na dostavu projektnih prijedloga a taj dio se ne definira na razini ovog programa. Sustav upravljanja i kontrole, odnosno određivanje tijela u istome nije predmet ovog e-savjetovanja niti je dio samog programskog dokumenta.
50 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH   Molimo usuglasiti terminologiju i da se umjesto "osobe s invalidnošću" koristi termin "osobe s invaliditetom" Također precizirati tko su "osobe s posebnim potrebama" jesu li to "osobe s invaliditetom" ili i darovite osobe. Djelomično prihvaćen Prvi, tehnički komentar se prihvaća. Drugi komentar se ne prihvaća, jer se radi o službenom nazivu, odnosno prijevodu naziva cilja 4. (iii) kako je navedeno u Uredbi (EU) 2021/1060 “promoting the socioeconomic inclusion of marginalised communities, low income households and disadvantaged groups, including people with special needs, through integrated actions, including housing and social services)”.
51 Udruga Biom 2.1.1.1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju , 2.1.1.1.1 (ii)Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti U tekstu se spominje "NGO sektor", što je potrebno preimenovati u civilni sektor / organizacije civilnog društva. U glavne ciljne skupine je potrebno dodati organizacije civilnog društva. Navedeni su npr. građani, a oni se upravo i organiziraju u organizacije civilnog društva. Nejasno je kako su navedeni i poduzetnici i istraživačke organizacije, a nisu navedene organizacije civilnog društva. Djelomično prihvaćen Umjesto „NGO sektora“ u tekstu će se koristiti pojam „nevladinih organizacija (NVO)“ Navedene ciljne skupine preuzete su izravno iz naziva posebnog cilja (i.e. građani, poduzeća, i istraživačke organizacije i tijela javne vlasti)
52 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (vi) Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama Molimo da se u okviru SC 4. (vi) Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama pod točkom Intervencije fondova uključi i aktivnost: „Ulaganje u turističku infrastrukturu za potrebe socijalnog turizma u cilju omogućavanja svim obespravljenim i marginaliziranim društvenim skupinama temeljno ljudsko pravo na „odmor i razonodu“ (ulaganje u ponudu smještaja i usluga za osobe s područja socijalnog turizma). Također molimo da se predložene aktivnosti dopune sa ulaganjem u obnovu kulturne baštine - Arkade Mirogoj. Djelomično prihvaćen Budući da se socijalni turizam definira kao svaka turistička aktivnost kojoj je cilj svim obespravljenim i marginaliziranim, odnosno ranjivim društvenim skupinama osigurati temeljno ljudsko pravo na „odmor i razonodu“ (Članak 24. Opće deklaracije UN-a o ljudskim pravima), Ministarstvo turizma i sporta smatra da je u okviru predložene operacije moguće uvažiti usmjeravanje javne turističke infrastrukture i na socijalni turizam. Dodatno, ulaganja u obnovu kulturne baštine nisu predmet ovog e-savjetovanja, no u Integriranom teritorijalnom programu postoje mogućnosti u okviru specifičnih ciljeva 5 (i) Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima i 5 (ii) Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana.
53 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge Molimo da se u okviru SC 4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge pod točkom Intervencije fondova uključi i aktivnost: „Ulaganje u turističku infrastrukturu za potrebe socijalnog turizma u cilju omogućavanja svim obespravljenim i marginaliziranim društvenim skupinama temeljno ljudsko pravo na „odmor i razonodu“ (ulaganje u ponudu smještaja i usluga za osobe s područja socijalnog turizma. Također, molimo da se uključe i aktivnosti: - „Izgradnja i povećanje kapaciteta trajnog smještaja starijih i nemoćnih osoba", - "ulaganje u javnu stambenu infrastrukturu u funkciji najma - izgradnja socijalnih stanova za najam". U ciljane skupine molimo uključiti:trgovačka društva u vlasništvu JLS-a. Djelomično prihvaćen Investicije vezane uz turizam navode se pod točkom 4. (vi) Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama. Vezano uz izgradnju i povećanje kapaciteta trajnog smještaja starijih i nemoćnih osoba navedena ulaganja dio su Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicije C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Vezano uz izgradnju socijalnih stanova kroz PKK SC4 (iii) u cilju osiguravanja stambenog zbrinjavanja za ranjive skupine, provoditi će se program stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima. Aktivnosti koje će se provoditi su sljedeće: • Popravak, sanacija ili rekonstrukcija obiteljskih kuća u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS (popravci ili zamjene, prije svega krovišta, vanjske stolarije, limarije i sl., instalacija (struja, vodovod, odvodnja uključujući sanitarnu opremu). • Izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća gdje nije moguć program obnove i popravka • Obnova više stambenih zgrada u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS (konstruktivna sanacija objekta, što uključuje krovište, vanjsku stolariju, limariju, vanjske zidove, unutarnja stubišta te gdje je primjenjivo i ekonomično uvesti sustave zajedničkog grijanja stambenih jedinica). • Izgradnja više stambenih zgrada u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS u područjima gdje nema dostatan broj raspoloživih stambenih jedinica a značajne su potrebe obitelji za stambenim zbrinjavanjem • Ulaganja u povećanje stambenog fonda u javnom vlasništvu za najam mladim obiteljima Vezano uz komentar da se u ciljane skupine uključi trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, gdje je primjenjivo stavit će se jedinstvena formulacija: „Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva” s obzirom da je širi pojam koji obuhvaća i navedeno i traženo.
54 Zagrebački holding d.o.o. 2.1.1.1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju , 2.1.1.1.1 (ii)Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti Molimo da se u okviru SC Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti, pod točkom Intervencija fondova, uključi i aktivnost: „Ulaganje u digitalizaciju trgovačkih društava koje pružaju komunalne i javne usluge kroz jačanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija". Također, da se pod glavne ciljane skupine uključe: -"pravne osobe koje obavljaju javnu uslugu, javnopravna tijela, i pravne osobe koje obavljaju komunalne usluge" - "trgovačka društva u vlasništvu JLS-a, odnosno trgovačka društva/ustanove kojima je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". NPR. Gradska plinara Zagreb d.o.o. obavlja javnu uslugu sukladno Zakonu o tržištu plina, a ujedno je i javnopravno tijelo sukladno Zakonu o gradnji sukladno članku 3. točka 14. i Zakonu o prostornom uređenju sukladno članku 3. točka 14. Isto tako je tijelo javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup inforrmacijama sukladno članku 5. stavak 2. Djelomično prihvaćen Pod točkom 3. navodi se aktivnost „Digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave kao podrška zajedničkom obavljanju poslova, temeljem zajedničkih zahtjeva za interoperabilnost, uključivost, dostupnost, otvorenost, transparentnost, pouzdanost i sigurnost.“ Kao glavne ciljne skupine navode se poduzeća, kao i pravne osobe s javnim ovlastima.
55 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (vi) Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama Predlažemo dodati "osiguranje jednakosti pristupa sportu" unutar odlomka "Jednake mogućnosti i nediskriminacija", "razvoj sporta" unutar odlomka "Navođenje ciljnih posebnih područja, uključujući planiranu upotrebu teritorijalnih alata – članak 22. stavak 3. točka (d) podtočka v. UZO-a" te "sportsku infrastrukturu" unutar odlomka "Planirana upotreba financijskih instrumenata – članak 22. stavak 3. točka (d) podtočka vii. UZO-a" Nadalje, unutar odlomka "Međuregionalna, prekogranična i transnacionalna djelovanja – članak 22. stavak 3. točka (d) podtočka vi. UZO-a.", pod točkom jedan predlažemo nadodati i planinarske putove. Djelomično prihvaćen U poglavlju "Jednake mogućnosti i nediskriminacija" već je predviđena pristupačnost infrastrukturi (turističkoj i sportskoj) ranjivim skupinama kao i lokalnom stanovništvu. Vezano uz poglavlje "Planirana upotreba financijskih instrumenata“ u istom se ne definiraju aktivnosti operacija u okviru ovog posebnog cilja, već se definiraju mogućnosti za financiranje projekata putem financijskih instrumenata. Sve prihvatljive aktivnosti navedene su u poglavlju 2.1.1.1.1. Intervencije fondova, u okviru kojih je obuhvaćen i sportski turizam. U poglavlju "Međuregionalna, prekogranična i transnacionalna djelovanja“ navedeni su primjeri tematskih ruta koji su predviđeni kroz akcijski plan i flagship projekte u okviru EUSAIR-a te nema potrebe isticati sve vrste tematskih puteva. Napominjemo da su u poglavlju 2.1.1.1.1. Intervencije fondova, obuhvaćeni svi oblici javne turističke infrastrukture koja obuhvaća i planinarske puteve.
56 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (v) Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice Povezane vrste djelovanja unutar SC 4. (v) Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice predlažemo nadopuniti na način da se obuhvate i druge zdravstvene ustanove, kako bi i njihovi projekti bili prihvatljivi za (su)fiunanciranje Također, potrebno je uključiti i razvoj sekundarne zdravstvene zaštite. Nadalje, predlažemo da se uvrste i sljedeća ulaganja: •Uvođenje sustava mobilnih ambulanti opće medicine i mobilne specijalističke ambulante, osobito za područje otoka i brdsko-planinskih područja i potpomognutih područja •Ulaganja u sustave telemedicine i telerehabilitacije posebice na području otoka Djelomično prihvaćen Predložena aktivnost vezana uz sekundarnu zdravstvenu zaštitu obuhvaćena je nacrtom PKK na način da su predviđena ulaganja u Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu pri domovima zdravlja, kako bi ista bila bliža pacijentu. Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđeno je financiranje specijalističkih usavršavanja iz područja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Planira se financiranje sustava mobilnih ambulanti kroz investiciju C5.1. R1-I2 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gdje se na osnovu postavljenog pravnog okvira planira suradnja sa županijama i domovima zdravlja kako bi se uspostavio sustav mobilnih ambulanti u ruralnim i udaljenim područjima te na otocima. S obzirom da je sustav telemedicine planiran u Programu Konkurentnost i kohezija te obuhvaća prostor cijele RH, navedeni dodatak u rečenici smatra se suvišnim.
57 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu Potrebno je proširiti opseg odredbe na način da se podupiru ulaganja u STEM projekte na ruralnim područjima. Djelomično prihvaćen Ulaganja u ruralna područja osim kroz Program ruralnog razvoja 2014.-2022., odnosno Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027., provode se i kroz usmjerena ulaganja iz fondova regionalne politike. Imajući u vidu potrebu za demarkacijom između različitih vrsta ulaganja ovim putem skrećemo pozornost da će se ulaganja u STEM područje provodit i putem Nacionalnog programa oporavka I otpornosti, investicija C3.2. R2-I1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima te C3.2. R2-I2 Ulaganje u istraživačko – tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima. Kroz PKK je predviđeno ulaganje u modernizaciju ustanova za provedbu cjelodnevne škole (CDŠ) u osnovnoškolskom obrazovanju, što bez prejudiciranja definiranja prihvatljivih ulaganja može obuhvaćati i ona u kontekstu STEM područja.
58 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2.1.1.3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, 2.1.1.1.2 (i) promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova Unutar SC2 (i) promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova, prva točka odlomka, navodi se da očekivani rezultati obuhvaćaju smanjenje projektirane potrošnje energije za grijanje (QHnd) od najmanje 50% i smanjenje projektirane potrošnje primarne energije (Eprim) od najmanje 30%, u odnosu na projektiranu potrošnju energije prije obnove. Budući da na zgradama sa statusom kulturnog dobra najčešće nije moguća izvedba toplinske izolacije vanjskih zidova (zbog konzervatorskih uvjeta) predlaže se smanjiti tražena ušteda u projektiranoj potrošnji energije za grijanje i projektiranoj potrošnji primarne energije u odnosu na projektiranu potrošnju energije prije obnove ili definiranje drugih kriterija koje je potrebno ostvariti obnovom. Djelomično prihvaćen Brisati će se uvjet smanjenja projektirane potrošnje energije za grijanje (QHnd) od najmanje 50%. Kako bi se osiguralo ostvarenje klimatskih ciljeva PKK, uvjet smanjenja projektirane potrošnje primarne energije (Eprim) od najmanje 30% nije moguće mijenjati.
59 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije"  , 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike U okviru SC4(v), odabrane politike usmjerene su prvenstveno na modernizaciju objekata primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, hitne medicine i bolničkog sustava te unaprjeđenje sustava za osiguranje samodostatnosti u proizvodnji pripravaka krvne plazme. Predlažemo da se uvrsti i sekundarna zdravstvena zaštita kako bi se obuhvatile i druge zdravstvene ustanove. Djelomično prihvaćen Predložena aktivnost vezana uz sekundarnu zdravstvenu zaštitu obuhvaćena je nacrtom PKK na način da su predviđena ulaganja u Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu pri domovima zdravlja, kako bi ista bila bliža pacijentu. Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđeno je financiranje specijalističkih usavršavanja iz područja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.
60 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (v) Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice - jačat će se uloga preventivnih programa kroz unaprjeđenje infrastrukture javnih ustanova te nabavu i/ili zanavljanje opreme a sve s ciljem povećanja kapaciteta obavljanja sistematskih pregleda, ESF+ će podržati edukaciju stanovništva u području usvajanja zdravih životnih navika - razvoj telemedicinskih usluga omogućit će razmjenu informacija između dionika u zdravstvenom sustavu, uvođenje telerehabilitacijskih postupaka i veću dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite Djelomično prihvaćen Predložene aktivnosti vezane uz unaprjeđenje infrastrukture javnih ustanova te nabavu i/ili zanavljanje opreme te razvoj telemedicinskih usluga već su obuhvaćene u Programu Konkurentnost i kohezija. Dodani dio koji se odnosi na povećanje kapaciteta obavljanja sistematskih pregleda te ESF+ i njegovo podržavanje edukacije stanovništva u području usvajanja zdravih životnih navika, kao i uvođenje tele rehabilitacijskih postupaka nije predmet ovog e-savjetovanja, ali će u relevantnim dijelovima biti upućeno na znanje tijelu državne uprave nadležnom za izradu Programa Učinkoviti ljudski potencijali.
61 Primorsko-goranska županija 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (v) Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice Predlaže se dopuniti ciljne skupine s jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave) Intervencije fondova odnosno predložene aktivnosti dopuniti sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje domova zdravlja - ulaganja u sekundarnu zdravstvenu zaštitu - ulaganju u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata ostalih zdravstvenih ustanova (lječilišta, specijalnih bolnica, psihijatrijske bolnice i dr.) Djelomično prihvaćen Komentar kojim se predlaže dopuniti ciljne skupine s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave - Prihvaća se. Navedene predložene aktivnosti vezane uz domove zdravlja i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, pokrivene su u sljedećem obliku: • Jačat će se uloga i razvoj primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite pri domovima zdravlja te nabavljati i/ili zanavljati oprema za učinkovitije pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite, dok će se kroz ESF+ financirat ulaganja u specijalistička usavršavanja • Sustav bolničke zdravstvene zaštite unaprijedit će se putem izgradnje, adaptacije i opremanja, odnosno zanavljanja i nabave medicinske opreme u svrhu osiguranja jednake dostupnosti najkompleksnijih zdravstvenih usluga za sve korisnike zdravstvene zaštite, posebno za ranjive skupine, a ESF+ će podržati edukaciju zdravstvenih radnika u području rane intervencije Navedeno se nalazi, pod točkom 2.1.1.1.1. Intervencije fondova, u dijelu 'Povezane vrste djelovanja'. Predložena aktivnost vezana uz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata ostalih zdravstvenih ustanova (lječilišta, specijalnih bolnica, psihijatrijske bolnice i dr.) predviđena je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uz cijeli niz drugih mjera koje doprinose jačanju uloge ostalih zdravstvenih ustanova.
62 Primorsko-goranska županija 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4. (iii) Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge Predlaže se dopuniti ciljne skupine s jedinicama područne (regionalne samouprave) Intervencije fondova odnosno predložene aktivnosti dopuniti sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje domova za skrb o starijim osobama; - ulaganja u rješavanje stambenih pitanja mladih; - ulaganja u projekte koji pridonose demografskoj revitalizaciji Djelomično prihvaćen Komentar za ciljne skupine se prihvaća. Navedena ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje domova za skrb o starijim osobama dio su Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicije C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Ulaganja u rješavanje stambenih pitanja mladih obuhvaćena su u sklopu aktivnosti unutar 4 (III) gdje se planiraju aktivnosti usmjerene na stambeno zbrinjavanje mladih i obitelji koje se doseljavaju zbog poslovnih/radnih okolnosti je nužno provoditi u cilju demografskog razvoja. To se posebno odnosi na mlade i obitelji u ruralnim i udaljenim područjima, kako bi se spriječilo njihovo masovno iseljavanje u urbana područja ili u inozemstvo. U cijelom PKK vodi se briga da sva ulaganja pridonose demografskoj revitalizaciji. Ulaganja će se osim na cijelo područje RH, usmjeriti i na potpomognuta i brdsko-planinska područja, područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom, koja su jače izložena demografskim izazovima i deprivaciji, područja razvojnih ograničenja i posebnosti i to kroz određene specifične ciljeve sukladno potrebama tih područja.
63 Primorsko-goranska županija 2.1.1.6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 2.1.1.1.4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu Intervencije fondova odnosno predložene aktivnosti dopuniti sa sljedećim: - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata osnovnih škola i sportskih dvorana; - ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata srednjih škola i sportskih dvorana. Djelomično prihvaćen Predložena aktivnost „ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata osnovnih škola i sportskih dvorana“ obuhvaćena je sljedećim tekstom u okviru točke 2.1.1.1. 4 (ii) Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu, podtočke 2.1.1.1.1. Intervencije fondova: • U svrhu provedbe CDŠ i uspostave odgovarajućeg okruženja za odgoj i obrazovanje učenika ulagat će se u unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, uključujući uspostavu i unaprjeđenje infrastrukture potrebne za osiguranje uvjeta za zdrav život djece. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata srednjih škola i sportskih dvorana provodit će se, u mjeri u kojoj je planirano, kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti u okviru investicije C3.1. R1-I3 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola.