Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Upitnik NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Jesu li prihvatljiva ulaganja u zeleno certificiranje zgrada koje doprinose zelenoj tranziciji? Nije prihvaćen Nije komentar na tekst poziva. Trošak ulaganja u zeleno certificiranje zgrada, a u skladu s propozicijama ovog Poziva, u kojem su navedeni određeni certifikati ili ekvivalenti, je prihvatljivo.
2 Upitnik NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE U slučaju da prijavitelj ugovori upravljanje ugostiteljskim i turističkim sadržajima projekta na drugu pravnu osobu (koja je registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu, uzimajući u obzir važeće propise o nabavi) na koji način će se morati osigurati poštivanje ishođenih certifikata (koji su ugovorna obveza same projektne prijave) obzirom da će isti glasati na prijavitelja/korisnika, a ne na ugovorenu pravnu osobu za upravljanje ugostiteljskim i turističkim sadržajem projekta? Nije prihvaćen Nije komentar na tekst poziva. Ovisno o vrsti certifikata, tipu projekta i drugim okolnostima, prijavitelj sam u prijavnoj dokumentaciji donosi odluku želi li se obvezati na ishođenje certifikata. Ukoliko se prijavitelj odluči ishodovati certifikat, prijavitelj preuzima odgovornost za ishođenje certifikata i recertificiranja u razdoblju od pet godina od dana završnog izvješća, bez obzira glasi li certifikat na prijavitelja, partnera ili treću pravnu osobu koja upravlja objektom. Npr. ukoliko se objekt planira dati u zakup, ugovorom o zakupu potrebno je propisati obvezu certificiranja i recertificiranja.
3 TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Obzirom da je ITR jedan od uvjeta prihvatljivosti prijavitelja kategorija 0 isključuje pojedina područja. Budući da su relevantni podaci iz 2020. kategorija predlažemo da se područja iz kategorije 0 razmotre prije same objave Poziva obzirom da su u međuvremenu na područjima JLS-a s područja Koprivničko-križevačke županije koje su smještene u kategoriju 0 otvoreni i smještajni kapaciteti te se razvija turistička ponuda. Ostavljanjem pojedinih JLS u kategoriji 0, a sukladno podacima od prije 2 godine iste se isključuje kao prihvatljive prijavitelje, a samim time onemogućuje adekvatno ulaganje u daljnji razvoj turističke ponude JLS, a samim time i područja JRS. Nije prihvaćen Projekti koji se realiziraju na području ITR0 su prihvatljivi, ali se neće dodatno bodovati.
4 Perica Pušić NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Poštovani, predlažem da za projekte izgradnje prijavitelji umjesto glavnog projekta i pravomoćne građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta za građenje, mogu dostaviti dokaz o vlasništvu ili pravu na korištenje zemljišta za realizaciju projektnog prijedloga te lokacijsku informaciju nadležnog tijela o namjeni prostora na zemljištu ili, umjesto toga, najviše idejni projekt s ishođenom lokacijskom dozvolom. Ovakav pristup tj. uvjeti osigurao bi konkurentnost na predmetnom Pozivu kvalitetnim projektima koji još nisu ishodili kompletnu projektnu dokumentaciju, a koja bi uz sve navedeno uključivala i glavni projekt i pravomoćnu građevinsku dozvolu. S obzirom da se radi o financijskim velikim alokacijama, a slijedom toga i zahtjevnim te skupim projektima i isto tako skupim pripremama projektne dokumentacije, JLS-ovi, a posebno oni na manje razvijenim turističkim područjima, najčešće nisu u mogućnosti završiti projektnu dokumentaciju u potpunosti, a prije nego financiranje realizacije postane izvjesno. Stoga predlažem i molim izmjenu na iznesenu manju potrebnu razinu pripremljenosti projektne dokumentacije. Također, predlažem da rok za podnošenje projektnih prijedloga bude 90 dana, s obzirom na kompleksnost tražene dokumentacije. Djelomično prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1. U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
5 IVANA BEKAVAC NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Poštovani, trebalo bi pojasniti ili dopuniti da Prijavitelj projekta može formirati projektni tim i putem ugovaranja vanjske usluge za provedbu i vođenje projekta (vanjske konzultante) u slučaju da nema vlastite provedbene kapacitete ili iskustvo u provedbi projekata. Prihvaćen U točki 2.5. će se pod a) iza teksta „Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način: da ima imenovan projektni tim..“ doda tekst: „neovisno radi li se o zaposlenicima ili vanjskim stručnjacima“.
6 IVANA BEKAVAC NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Poštovani, Dvostruko financiranje - da li se troškovi u okviru investicije koja je predmet prijave na natječaj, a koji nisu potraživani u okviru projekta mogu potraživati iz drugih EU ili nacionalnih izvora - prijedlog je da se navede dodatno pojašnjenje Nije prihvaćen U točki 1.3. Dvostruko financiranje je već navedeno da načelo zabrane dvostrukog financiranja podrazumijeva izbjegavanje dvostrukog financiranja istih troškova iz Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije te javnih izvora. U točki 1.1. Svrha (cilj) Poziva je navedeno da se prijavitelj obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način osigurati: - sredstva za financiranje razlike između maksimalne vrijednosti prihvatljivih troškova i ukupnog proračuna projekta, ukoliko je primjenjivo - sredstva za financiranje ukupne vrijednosti neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga
7 Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Vezano za eSavjetovanje o Pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava c1.6. r1-i1 – regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, dostavljamo prijedlog Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske: Predlažemo točkom 2.6.w. dozvoliti prijavu projekata koji posjeduju važeću lokacijsku dozvolu te odrediti rok u kojem će biti potrebno ishodovati građevinsku dozvolu od dana potpisa ugovora o bespovratnim sredstvima. Naime, lokacijskom dozvolom već su definirani svi uvjeti gradnje, dok se građevinska dozvola izdaje na osnovu lokacijske dozvole (i u njoj definiranih uvjeta). Trenutno postavljenim uvjetima dovodi se zdravstvene ustanove u situaciju da moraju iz vlastitih sredstava (koja u zdravstvu kronično nedostaju) osigurati velike iznose za financiranje građevinskih dozvola (glavnog projekta) prije nego se projekt prijavi. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
8 Primorsko-goranska županija NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Predlaže se prije objave javnog poziva javno objaviti predložak za izradu studije izvodljivosti/CBA kako bi se imalo dovoljno vremena za izradu nove, odnosno prilagodbu postojeće studije. Prihvaćen Minimalan sadržaj Studije izvodljivosti/CBA bit će sastavni dio Uputa za prijavitelje.
9 Ivana Šiško NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Projekt obuhvaća izgradnju novih smještanih kapaciteta kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta-izjednačavanje s hotelskim standardima kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica za grupu 3, doprinos 5.1.1. Moj prijedlog je da se napravi izmjena dodavanjem sljedećeg: "i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta za 1 i/ili 2 zvjezdice u odnosu na postojeću kategorizaciju". Nije prihvaćen Kriterijima se dodatno boduju projekti visoke kategorije hotelskog smještaja sukladno prioritetima javnih politika za turizam u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine.
10 Ivana Šiško NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Grupa 3 za doprinos 3.1.1 u kriterijima za navedenu grupu Projekt je klasificiran u važećem strateškom dokumentu lokalnog ili regionalnog nivoa; prijedlog je da se doda i Provedbeni program razvoja turizma. Nije prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda.
11 Ivana Šiško NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Grupa 3, doprinos 3.6.1. - projekt je naveden u razvojnom sporazumu. Razvojni sporazum nisu potpisale sve regije odnosno županije te je moj prijedlog da se navedeni kriterij ukloni iz tog razloga. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
12 Ivana Šiško NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Projekti koji uključuju gradnju prijavitelj je dužan dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s vidljivom klauzulom pravomoćnosti, moj prijedlog je da se navede da prijavitelj traženu dozvolu može dostavi prilikom predaje projektnog prijedloga ili najkasnije u roku od 90 dana od predaje projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
13 Ivana Šiško NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Predlažem da rok za podnošenje projektnih prijedloga bude 90 dana s obzirom na kompleksnost tražene dokumentacije. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
14 Antonio Čerkez NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti. Savjetujem da se ubaci da prijavitelj mora dostaviti građevinsku dozvolu prilikom predaje projektnog prijedloga ili najkasnije u roku od 90 dana od dana predaje projektnog prijedloga radi bolje transparentnosti. . Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
15 Antonio Čerkez NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE U kriterijima za Grupu 3 za doprinos 5.1.1. Projektu obuhvaća izgradnju novih smještajnih kapaciteta kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta (izjednačavanje s hotelskim standardima kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica) predlažem da se promijeni na način da se ubaci „i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta za 1 i/ili 2 zvjezdice u odnosu na postojeću kategorizaciju“ Nije prihvaćen Kriterijima se dodatno boduju projekti visoke kategorije hotelskog smještaja sukladno prioritetima javnih politika za turizam u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine.
16 Antonio Čerkez NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE U kriterijima za Grupu 3 za doprinos 3.6.1. Projekt je naveden u razvojnom sporazumu predlažem da se ukloni navedeni kriterij zbog toga što je diskriminativan jer razvojni sporazum nisu potpisale sve županije odnosno regije pa shodno tome nisu u istoj poziciji.. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
17 Ana Mankas NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Predlažem da podnošenje projektnih prijedloga bude 90 dana od objave Poziva zbog kompleksnosti potrebne dokumentacije. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
18 Antonio Čerkez NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Zbog količine dokumentacije predlažem da podnošenje projektnih prijedloga bude 90 dana od objave Poziva kako bi mogli sve na vrijeme ispuniti. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
19 Tihana Gržetić Beljan NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Molimo jasniju formulaciju kod točke 2.9. Neprihvatljivi troškovi. Znači li ista da ustanove u područjima 1.kategorije prema indeksu turističke razvijenosti mogu nadograđivati postojeće objekte, ali uz uvjet da se time ne povećava smještajni kapacitet? Odnosno, da je prihvatljiva nadogradnja kojim se povećava kvaliteta ponude, ali ne i broj kreveta? Što ako to nužno prati jedno drugo? Iz navedenog predlažemo dopuštanje nadogradnje koja uključuje dodatne smještajne kapacitete uz jasno poštivanje traženog uvjeta povećanja energetske učinkovitosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i/ili ostvarivanja principa kružne ekonomije. Djelomično prihvaćen U točki 2.9. Neprihvatljive aktivnosti projekta, rečenica "izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR), osim u iznimnim slučajevima, ukoliko ne dovodi do povećanja kapaciteta objekta i broja gostiju, uz uvjet da je usmjereno na poboljšanje kvalitete objekta, povećanje energetske učinkovitosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i/ili ostvarivanje principa kružne ekonomije" mijenja se i glasi: "Aktivnosti ulaganja u gradnju i/ili rekonstrukciju nisu prihvatljiva u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR1), kada dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture"
20 Polymetis, obrt za poslovno savjetovanje NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Ukoliko želimo diversificirati i specijalizirati hrvatski turizam, tada bi svakako u prihvatljive prijavitelje morali uvrstiti i udruge (lovačke, ribolovne, biciklističke i sl). Za sada malu ali pouzdanu turističku ponudu čine naša ribolovna društva koja bi od ovakvog natječaja zasigurno mogla znatno poboljšati svoju ponudu. Nadalje, fizičke osobe koje imaju ideju, naročito u ruralnim područjima, također bi trebali biti prihvatljivi prijavitelji. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji su definirani sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i prirodi investicije, uzimajući u obzir održivost projekta za vrijeme i nakon realizacije projekta. Udruge su sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. predviđene kao prihvatljivi partneri.
21 Jelena Ferrelli 1.OPĆE INFORMACIJE, Predmet Poziva Poštovani, molimo Vas za obrazloženje Predmeta Poziva pod b) u kojoj se navode ulaganja na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture - naše pitanje se odnosi na "turističke" - radi li se samo o prenamjeni ukoliko već postoji turistička infrastruktura ili je moguće recimo prenamijeniti bolničke sobe u turističke svrhe, ukoliko se bolnica nije prije bavila turizmom, pritom naravno zadržavajući isti broj ležajeve koji je bio korišten za zdravstvene potrebe. Nije prihvaćen Nije komentar na tekst poziva. U točki 1. Opće informacije - predmet poziva, pod b. navedeno je da su ulaganja u područjima s najvišim indeksom turističke razvijenosti usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture.
22 REMIĐO MUŠKOVIĆ 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva U dijelu dodjeljivanja sredstava projektima u glavnim turističkim i obalnim područjima u prvoj kategoriji prema ITR-u - Ističe se da su prijavitelji iz područja prva kategorija ITR-a, u značajno nepovoljnijem položaju po nekoliko osnova. S obzirom na važnost područja iz prve kategorije ITR-a i ciljeve poziva, predlaže se razna ograničenja/kriterije ublažiti barem po nekoj od osnova. Konkretnije - Povećati sredstva za ITR 1 - - jasno i nedvosmisleno omogućiti izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR), osim u iznimnim slučajevima , ukoliko ne dovodi do povećavanja kapaciteta objekta i broja gostiju, uz uvjet da je usmjereno na poboljšavanje kvalitete objekta, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje udjela obnovljivih izvora energije i/ili ostvarivanje principa kružne ekonomije; - Ukinuti kriterij 5.2.1. Projekt doprinosi oporavku i otpornosti turističkog sektora kroz provedbu već pripremljenih javnih ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, kao i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, podizanju kvalitete destinacije, omogućavanju produžetka sezona, kao i „raspršivanju“ prevelike koncentracije turista. – 4 boda Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Kriteriji za dodjelu su usklađeni s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. U točki 2.9. Neprihvatljive aktivnosti projekta, rečenica "izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR), osim u iznimnim slučajevima, ukoliko ne dovodi do povećanja kapaciteta objekta i broja gostiju, uz uvjet da je usmjereno na poboljšanje kvalitete objekta, povećanje energetske učinkovitosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i/ili ostvarivanje principa kružne ekonomije" mijenja se i glasi: "Aktivnosti ulaganja u gradnju i/ili rekonstrukciju nisu prihvatljiva u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR1), kada dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture".
23 REMIĐO MUŠKOVIĆ 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Kod pokazatelje uštede energije u odnosu na ex-ante procjenu u dijelu opisa i izvora provjere - predlaže se pokazatelje prilagoditi projektima iz grupe aktivnosti 1 Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i/ili opremanje posjetiteljske infrastrukture : koji se u najvećem dijelu odnose na kulturna dobra odnosno „dvorce, utvrde, kurije i druge objekte kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom.“ S obzirom na posebne propise i konzervatore mogućnost ostvarenja uštede energije je ograničena i ovisi od pojedine situacije. Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026., propisano je da će kriterij za dodjelu bespovratnih sredstava biti i doprinos zelenoj tranziciji, sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenog satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. (analizi scenarija).
24 Bruno Grubešić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva kod pokazatelja Ušteda energije u odnosu na ex-ante procjenu,spominju se pojmovi srednje ili dubinske renovacije. Ti bi pojmovi trebali biti u pojmovniku (npr. Zakon o gradnji specificira pojam dubinske obnove) i adekvatno opisani u kriterijima. Prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje će se dodati u Pojmovnik definicije srednje i dubinske renovacije.
25 Bruno Grubešić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Poželjno je specificirati kojim pokazateljima je doprinos obvezujuć. Također, ako će sufinancirnje većine projekata biti 100%, ukupni iznos sredstava prihvatljivih troškova će biti jednak iznosu sredstava za tranziciju pa je logika praćenja navedenih pokazatelja i njihovog doprinosa tom istom iznosu de facto 0. Predlažem razmotriti praćenje ukupne vrijednosti projekta u omjeru iznosa sredstava prihvatljivih troškova za tranziciju. Nije prihvaćen U tekstu Poziva odnosno Uputa za prijavitelje dodat će se pokazatelji koji se odnose na sve projektne prijedloge.
26 DUNJA BABIĆ 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva S obzirom na važnost područja iz prve kategorije ITR-a i ciljeve poziva, predlaže se povećati predviđeni iznos sredstava namijenjen ulaganjima u unaprjeđenje postojeće turističke infrastrukture u područjima ITR1. Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
27 Grad Mali Lošinj 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Svrha poziva bi trebala biti i poticanje cjelogodišnjeg turizma na otocima gdje vlada izrazita sezonalnost, te bi se ulaganjem u dodatnu turističku infrastrukturu omogućio boravak turista tokom cijele godine. Obavezno izbaciti iz teksta „smanjiti prekomjerni turizam“! Povećati sredstva koja će se dodijeliti projektima u glavnim turističkim i obalnim područjima, prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (prva kategorija ITR-a), koja mogu biti namijenjena ulaganjima u unaprjeđenje postojeće turističke infrastrukture, i to u najvišem iznosu do 500.000.000,00 HRK . Ističe se da su prijavitelji iz područja prva kategorija ITR-a, u značajno nepovoljnijem položaju. Predlaže se ukidanje kriterija ITR-a iz uvjeta prihvatljivosti prijavitelja. Nije prihvaćen Svrha (cilj) Poziva je napisana sukladno tekstu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i Provedbenom odlukom Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske. Projekti koji se u potpunosti ili dijelom provode na otoku se dodatno boduju, sukladno kriteriju 3.6. Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju.
28 Grad Šibenik 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Ističe se da su prijavitelji iz područja prva kategorija ITR-a, u značajno nepovoljnijem položaju po nekoliko osnova.S obzirom na važnost područja iz prve kategorije ITR-a i ciljeve poziva, predlaže se razna ograničenja/kriterije ublažiti barem po nekoj od osnova. Konkretnije, povećati sredstva za ITR 1 - jasno i nedvosmisleno omogućiti izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR) Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, kriteriji prihvatljivosti f. i g. objedinjuju se u jedan kriterij koji glasi: "Projekt ne uključuje aktivnosti gradnje i/ili rekonstrukcije na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture; dokazuje se Prijavnim obrascem, Studijom izvodljivosti , Glavnim projektom i/ili Troškovnikom".
29 Grad Đurđevac 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Predlaže se pokazatelje prilagoditi projektima iz grupe aktivnosti 1. Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i/ili opremanje posjetiteljske infrastrukture. S obzirom na posebne propise i konzervatore mogućnost ostvarenja uštede energije je ograničena i ovisi od situacije do situacije. Nije prihvaćen Sukladno NPOO C1.6, za projekte rekonstrukcije, obnove i/ili opremanja javne turističke infrastrukture, definirani su kriteriji uštede energije i/ili CO2.
30 natzielin 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Potrebno pojasniti uvjete postizanja pokazatelja kod otvorenih sportskih i rekreacijskih sadržaja. Nevedeni pokazatelji mogu se odnositi isključivo na zatvorene objekte. Također potrebno je definirat da kod novogradnje postizanje pokazatelja dokazuje se ishodovanjem standarda za zgrade gotovo nulte energije (nZEB), ne ex ante analizom. Djelomično prihvaćen U projektima koji uključuju izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje otvorenih sportskih i rekreacijskih sadržaja praćenje pokazatelja obavlja se na razini svih dijelova projektnog prijedloga što će se dodatno pojasniti u Uputama za prijavitelje. U konačnom tekstu Uputa za prijavitelje, u točci 1.1. u Tabeli pokazatelja broj 2. bit će dodan pokazatelj za praćenje postignuća projekta vezano uz minimalni uvjet nZEB standarda prilikom gradnje novih zgrada javne turističke infrastrukture.
31 Marija Čolaković 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Također predlažemo preraspodjelu sredstava među grupa odnosno povećanju prvih dviju grupa. Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba.
32 GRAD GOSPIĆ 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Sredstva koja će se dodijeliti projektima u glavnim turističkim i obalnim područjima, prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (prva kategorija ITR-a), mogu biti namijenjena ulaganjima u unaprjeđenje postojeće turističke infrastrukture, i to u najvišem iznosu do 140.000.000,00 HRK . Nije prihvaćen Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti na području ITR1 propisani su Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i Provedbenom odlukom Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, uzimajući u obzir i analizu potreba.
33 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva U tablici pokazatelja na razini Poziva, ostaje nejasno kako postići iste u slučaju kad gledamo samo obnovu „postojeće javne turističke infrastrukture“, a u našem slučaju zapravo objekata kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a, gdje sama razina zaštite diktira intervencije na objektu i nisu dozvoljene primjene metoda/tehnologija koje dovode ušteda energije i stakleničkih plinova. Smatramo da je potrebno naglasiti da se navedeni pokazatelji mogu ostvariti i kroz ostale aktivnosti koje se planiraju kroz projektni prijedlog. Nije prihvaćen Sukladno NPOO C1.6, za projekte rekonstrukcije, obnove i/ili opremanja javne turističke infrastrukture, definirani su kriteriji uštede energije i/ili CO2.
34 Javna ustanova Park prirode Vransko jezero 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Pod točkom 1.1. Svrha (Cilj) Poziva definirani su pokazatelji za potrebe praćenja postignuća projekta, jedinica mjere te opis izvor provjere. Pokazatelji su definirani kako slijedi: - Ušteda energije u odnosu na ex-ante procjenu (kw/h) - Ušteda stakleničkih plinova u odnosu na ex-ante procjenu (gram) Nadalje, kasnije u Pozivu, pod točkom 2.6. Prihvatljivost projekta, navedeno je da Prijavitelj dokazuje te doprinosi ciljevima, između ostalog: Cilj 1. Ublažavanje klimatskih promjena: - minimalni uvjet za rekonstrukciju i obnovu postojeće javne turističke infrastrukture zahtijeva postizanje standarda s minimalno 30% uštede energije (izraženo u kWh/godina) i/ili 30% stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) u odnosu na ex ante procjenu; dokazuje se Prijavnim obrascem, Glavnim projektom, Energetskim certifikatom koji sadrži dokaz o ex ante procjeni uštede energije i/ili emisija stakleničkih plinova i Troškovnikom; - minimalni uvjet prilikom gradnje novih zgrada javne turističke infrastrukture je poštivati standard za zgrade gotovo nulte energije (nZEB); dokazuje se Prijavnim obrascem, Glavnim projektom i Troškovnikom; Smatramo da je potrebno uskladiti prethodna navedena dva dijela Poziva na način da se pokazatelji za potrebe praćenja postignuća projekta definirani pod točkom 1.1. izmjene i definiraju onako kako su navedeni u točki 2.6., odnosno kako slijedi: - Ušteda energije u odnosu na ex-ante procjenu (kWh/godina) - Ušteda stakleničkih plinova u odnosu na ex-ante procjenu (tCO2/godina) Na taj način uštede prate službene EU i nacionalne pravilnike za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Također, na ovaj način uštede su se prikazivale i u svim prethodnim natječajima gdje je bilo potrebno dokazati minimalni postotak ušteda. Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točci 1.1. Svrha (Cilj) Poziva u tablici pokazatelja, mijenjaju se mjerne jedinice u kojima se iskazuju pokazatelji na sljedeći način: - "kw/h" mijenja se u "kWh/godina" - "gram" mijenja se u "gram/godina"
35 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Smatramo da je alokacija za grupu 1 premala, te predlažemo povećanje raspoloživih sredstava za Grupu 1. Smatramo da je kriterij koji projektima na područjima općina i gradova koji su razvrstani u 1. kategoriju sukladno Indeksu turističke razvijenosti umanjuje mogućnosti financiranja prerestriktivan, pogotovo ako se radi o projektima koji su prethodno u potpunosti pripremljeni i financirani EU bespovratnim sredstvima. Primjerice, naš projekt ako se gleda prema ITR- u spada u 1. kategoriju jer administrativno pripada Gradu Šibeniku, a s druge strane, radi se o utvrdi koja je upisana na Popis svjetske baštine UNESCO-a, koja je smještena isključivo na moru, na otočiću Ljuljevcu čime je pristup znatno otežan, a svi zahvati višestruko skuplji. Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba. Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
36 GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva S obzirom da se od 1. 1. 2023. uvodi euro kao valuta, molimo da se ubaci pojašnjenje na koji način i u kojoj valuti će se vršiti prijava na Javni poziv? Nije prihvaćen Prijave će se vršiti u valuti važećoj na dan prijave. Dodjela će se vršiti sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) i Odluci Vlade RH kojom će se objaviti dan uvođenja eura kao službene valute u RH i fiksni tečaj konverzije.
37 Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Također smatramo da je alokacija za grupu 3 previsoka i predlažemo sljedeću preraspodjelu po grupama: Grupa 1: 255.000.000,00 kn, Grupa 2: 350.000.000,00 kn i Grupa 3: 325.000.000,00 kn. Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba. NRS do 2030. (NN 13/2021) poseban naglasak stavlja na razvoj i promociju zdravstvenog turizma, koji je izuzetno važan za konkurentnost i razvijanje cjelogodišnjeg turizma.
38 Razvojna agencija Grada Vrbovca 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva U potpunosti se slažemo s primjedbom g. Žufića vezano za alokaciju sredstava predviđenu za posjetiteljsku infrastrukturu. Molimo da razmotrite povećanje alokacije kako je predložio g. Žufić. Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba.
39 ANA VEDE 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Mislim da je pozitivno što su predviđeni visoki iznosi potpora, i intenzitet financiranja. Stoga molim da se razmotri povećanje raspoložive financijske omotnice za ovaj poziv, budući da će s max iznosima potpora od 120 mil kn za lječilišnu infrastrukturu, i 40 mil kn za ostalu ugovoriti puno manji broj projekata nego ih je spremno, i nužno za financiranje. Slažem se i s primjedbom g. Žufića za predviđenu alokaciju za posjetiteljsku infrastrukturu Nije prihvaćen Ukupna alokacija za predmetni Poziv je utvrđena Provedbenom odlukom Vijeća o odobrenju ocjene Plana za oporavak i otpornost Hrvatske. Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba.
40 Stevo Žufić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Smatram da je samo 185.000.000 kn za posjetiteljsku infrastrukturu premalo. Naime, posjetiteljska infrastruktura je ključna za turistički razvoj.S druge strane smatram da je za razvoj lječilišnog turizma 465.000.000 previše u odnosu na posjetiteljsku infrastrukturu. Predlažem da se alokacija za grupu 3. lječilišni i wellness turizam smani za 300.000.000 kn i da za tu grupu ostane alokacija 165.000.000 kn a da se istovremeno poveća alokacija za Grupu 1. Posjetiteljska infrastruktura za 300.000.000 kn i da tako povećana alokacija za tu grupu bude 485.000.000 kn. Također predlažem da se potpora po projektu ograniči na maksimalno 20.000.000 kn po projektu kako bi se mogao financirati veći broj projekata. Sa tom logikom apsolutno je neprihvatljivo da za Grupu 3. Infrastruktura u funkciji lječilišnog turizma najviši iznos po projektu bude 120.000.000 kn. I taj iznos molim da smanjite i da ga ograničite na 20.000.000 kn. Takav bi prijedlog doprinijeo razvoju turističkih proizvoda jer bi se sredstva usmjeravala u turističku infrastrukturu koja će donijeti više posjetitelja i doprinijeti povećanju ukupnog turističkog prometa. Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba. NRS do 2030. (NN 13/2021) poseban naglasak stavlja na razvoj i promociju zdravstvenog turizma, koji je izuzetno važan za konkurentnost i razvijanje cjelogodišnjeg turizma.
41 Stevo Žufić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Mislim da pokazatelji nisu dobro utvrđeni. Natječaj se odnosi na razvoj turističkih proizvoda pa pokazatelji ne bi trebali biti samo oni koji se odnose na uštedu energije i stakleničke plinove. Pokazatelji bi mogli biti npr. broj novih sadržaja koji će doprinijeti razvoju turističkih proizvoda ili broj turista koji će koristiti novorazvijene turističke proizvode ili sl. Prihvaćen U tekstu Poziva odnosno Uputa za prijavitelje dodat će se pokazatelji koji se odnose na razvoj sektora turizma.
42 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Svrha (cilj) Poziva Formulaciju smatram donekle nespretnom jer podrazumijeva prelijevanje dijela postojećeg turističkog prometa iz razvijenih u nerazvijene turističke destinacije odnosno iz Jadranske Hrvatske u Kontinentalnu Hrvatsku. Također pojam „prekomjerni turizam“ bi trebalo pobliže pojasniti i uvrstiti u Pojmovnik koji je sastavni dio Poziva. Smatram da bi tekst trebalo ispraviti na način da glasi „Svrha ovog poziva je poticanje cjelogodišnjeg turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, povećanje privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija unapređenjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticanje razvoja održivih oblika turizma i razvoja javne turističke infrastrukture.“ Također u dijelu navođenja ciljeva smatram da bi trebalo izostaviti tekst „čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima“ jer se radi o neostvarivom i štetnom pokazatelju uspješnosti jednog područja Hrvatske na štetu drugog područja Hrvatske ili ga barem prebaciti u slijedeći redak nakon teksta "poticanje održivih oblika turizma". Općenito smatram da bi u cijelom tekstu Javnog poziva trebalo sintagmu "smanjiti prekomjerni turizam" zamijeniti sintagmom "poticati cjelogodišnji turizam". Nije prihvaćen Svrha (cilj) Poziva je napisana sukladno tekstu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
43 Jasminka Varupa Krajnik 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura Smatram kako je ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava od 185.000.000 kn u okviru Grupe 1. Posjetiteljska infrastruktura prenizak. Obzirom da za ovu namjenu nema drugih predviđenih poziva niti mogućih postojećih izvora financiranja predlažem povećanje alokacije. Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba.
44 REMIĐO MUŠKOVIĆ 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma Predlažem da se, naročito za ovu grupu, nedvosmisleno dozvoliti izgradnju, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR), osim u iznimnim slučajevima, ukoliko ne dovodi do povećavanja kapaciteta objekta i broja gostiju, uz uvjet da je usmjereno na poboljšavanje kvalitete objekta, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje udjela obnovljivih izvora energije i/ili ostvarivanje principa kružne ekonomije; Dodatno, može se dopustiti, ako projekt neće uključivati izgradnju, dograđivanje i nadograđivanje izgradnju imati hotele i kampove, kategorizirane s minimalno 3*, ukoliko su dio sveobuhvatnog projekta, koji uključuje i drugu navedenu infrastrukturu; • hostele ili kamp odmorišta, ukoliko su dio sveobuhvatnog projekta, koji uključuje i drugu navedenu infrastrukturu Naime, projekti sa ovom vrstom aktivnosti će doprinijeti smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima jer će osigurati javno dostupni sadržaj, umjesto povećavanja kapaciteta objekta i broja gostiju. Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. U točki 2.9. Neprihvatljive aktivnosti projekta, rečenica "izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR), osim u iznimnim slučajevima, ukoliko ne dovodi do povećanja kapaciteta objekta i broja gostiju, uz uvjet da je usmjereno na poboljšanje kvalitete objekta, povećanje energetske učinkovitosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i/ili ostvarivanje principa kružne ekonomije" mijenja se i glasi: "Aktivnosti ulaganja u gradnju i/ili rekonstrukciju nisu prihvatljiva u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR1), kada dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture"
45 Bruno Grubešić 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma Pridružujem se molbi za povećanjem alokacije za Grupu 2. Smatram i molim razmotriti da je alokacija za prvu kategoriju ITR-a premala – najveći utjecaj i rezultati ušteda u smislu energije i zadovoljenja okolišnih ciljeva te zelene tranzicije upravo se mogu postići u onim područjima u kojima je turizam najrazvijeniji. Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba. Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
46 GRAD GOSPIĆ 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma Predlaže se sljedeća preraspodjela odnosno alokacija sredstava po grupama: Grupa 1: 255.000.000,00 kn, Grupa 2: 350.000.000,00 kn i Grupa 3: 325.000.000,00 kn Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba.
47 Grad Virovitica 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma Procijenjena vrijednost projektnog prijedloga Grada Virovitica u trenutku izdavanja građevinske dozvole 2018. godine iznosila je 35.000.000,00 kn, a s obzirom na veliki rast cijena u građevini sadašnja vrijednost istog projekta iznosila bi preko 50.000.000,00 kn. Uz navedeno, dodavanjem zelenih i digitalnih elemenata procijenjena vrijednost projekta rasla bi i preko 60.000.000,00 kn (bez troškova projektne dokumentacije, stručnog nadzora i slično) te stoga predlažemo da se iznos bespovratnih sredstava za GRUPU 2. Infrastruktura aktivnog turizma poveća na 70.000.000,00 kn. Djelomično prihvaćen U točki 1.2. Svrha (cilj) Poziva, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu mijenja se i glasi: Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura - najviši iznos 50.000.000,00 HRK Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma -najviši iznos 50.000.000,00 HRK Grupa 2. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma -najviši iznos 130.000.000,00 HRK
48 GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma Molimo definirati % sufinanciranja prihvatljivih troškova za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora sukladno Programu dodjele potpora. U sklopu cijelog dokumenta nije naveden Program, kao ni priložen u prilog nacrta Poziva. Također, ako se radi o državnim potporama, mislimo da je najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu previsok. Djelomično prihvaćen U tekstu ovog Poziva odnosno u Uputama za prijavitelje definirati će se maksimalni intenziteti državnih potpora za kategorije i vrste potpora u okviru ovog Poziva. Program državnih potpora za ovu investiciju bit će objavljen na stranicama Ministarstva turizma i sporta te će ujedno biti prilog ovog Poziva. Prijedlog za smanjenje minimalnog iznosa bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva se ne prihvaća.
49 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma Kao regionalni koordinator Virovitičko-podravske županije a temeljem naših saznanja o pripremljenosti projekata i visine njihovih troškova smatramo da je nužno razmotriti povećanje najvišeg iznosa potpore za Grupu 2 - Infrastruktura aktivnog turizma. Naime, potrebno je uzeti u obzir odmak vremena od planirane pripreme NPOO-a do objave Poziva u kojem su se dogodile značajna povećanja u cijeni građevinskog materijala koje će zasigurno dovesti do probijanja prvotno predviđenih iznosa planiranih investicija. Bila bi iznimna šteta da zbog navedenih razloga pojedini spremni projekti ne budu realizirani kroz ovaj Poziv iz razloga nemogućnosti dofinanciranja investicija a samim time i potencijalno neiskorištavanja predviđenih sredstava u Pozivu. Predlažemo da se najviši iznos potpore poveća na 70.000.000 kuna. Djelomično prihvaćen U točki 1.2. Svrha (cilj) Poziva, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu mijenja se i glasi: Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura - najviši iznos 50.000.000,00 HRK Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma -najviši iznos 50.000.000,00 HRK Grupa 2. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma -najviši iznos 130.000.000,00 HRK
50 Bruno Grubešić 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Vezano uz tekst s podnaslovom: Financiranje aktivnosti u okviru Poziva koje ne sadrži potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU Detaljno su opisani primjeri kada se smatra da projekt ne ispunjava uvjete iz čl.107 st.1 UFEU ali nema spomena niti primjera o tome koja će se vrsta ulaganja smatrati da podliježe pravilima o državnim potporama na koje bi primjenjiv bio Program državnih potpora. Molim dodati primjere kada će se investicija (po grupama) smatrati podložnom pravilima državnih potpora. Prihvaćen Uvjeti koji se odnose na državne potpore dodatno će se razraditi u konačnom tekstu Uputa za prijavitelje.
51 Bruno Grubešić 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Vezano uz tekst koji se odnosi na pojam državne potpore i GBER uredbu, ogranjičenja navedena u npr. čl.14. i čl. 38 odnose se na dozvoljene intenzitete za poduzetnike tememljem njihov veličine - da li to znači da će se javni nositelji projekata u tom slučaju tretirati kao poduzetnici (i ako da, pod kojim uvjetima )? Djelomično prihvaćen Uvjeti koji se odnose na državne potpore, maksimalne intenzitete državnih potpora za kategorije i vrste potpora u okviru ovog Poziva dodatno će se razraditi u konačnom tekstu Uputa za prijavitelje. Na sve projektne prijedloge koji ne udovoljavaju niti jednom od uvjeta u poglavlju 1.2. Uputa za prijavitelje pod naslovom "Financiranje aktivnosti u okviru Poziva koje ne sadrži potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU" primjenjuju se pravila o državnim potporama.
52 Bruno Grubešić 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Iz dokumenta nije razvidno na temelju čega je napravljena raspodjela alokacije po grupama i zašto postoji razlika u najvišem iznosu potpore od 40 ml kn za grupu 1 i grupu 2 u odnosu na 120 ml kn za grupu 3 pa bi to bilo dobro navesti na početku Uputa? Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba. U točki 1.2. Svrha (cilj) Poziva, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu mijenja se i glasi: Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura - najviši iznos 50.000.000,00 HRK Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma -najviši iznos 50.000.000,00 HRK Grupa 2. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma -najviši iznos 130.000.000,00 HRK
53 IVANA BEKAVAC 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Poštovani, toč.1.1. Poziva određeni su slučajevi u kojima dodjela bespovratnih sredstva u okviru Poziva ne sadrži državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU. Moli se potvrda da predmetni slučajevi ne predstavljaju kumulativne uvjete, odnosno da se u slučaju da se radi o ulaganjima koja nemaju učinak na trgovinu između država članica ne dokazuje da se gospodarska djelatnost obavlja u javnoj turističkoj infrastrukturi do najviše 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta te infrastrukture.“ Nije prihvaćen U okviru teksta Poziva u poglavlju 1.2. Uputa za prijavitelje pod naslovom "Financiranje aktivnosti u okviru Poziva koje ne sadrži potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU" definirani su uvjeti u kojima se neće primjenjivati pravila o državnim potporama za pojedinačne slučajeve, a koji ne predstavljaju kumulativne uvjete.
54 IVANA BEKAVAC 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Poštovani, trebalo bi pojasniti u okviru državnih potpora da li se u slučaju dokazivanja lokalnog značaja i dalje gospodarska djelatnost se može obavljati u javnoj turističkoj infrastrukturi do najviše 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta te infrastrukture (mjereno radnim vremenom ili prostorom koji se daje gospodarskoj namjeni ali ne udjelom te djelatnosti u ukupnom prihodu određenog objekta javne turističke infrastrukture) ili u slučaju dokazivanja lokalnog značaja nije primjenjivo. Nije prihvaćen Na projektne prijedloge ulaganja u javnu turističku infrastrukturu koji dokažu lokalni značaj primjenjuje se uvjet u točki 5. u poglavlju 1.2. Uputa za prijavitelje pod naslovom "Financiranje aktivnosti u okviru Poziva koje ne sadrži potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU" koji se odnosi na slučajeve kada se radi o ulaganjima u javnu turističku infrastrukturu namijenjenu obavljanju gospodarske djelatnosti koja nema učinak na trgovinu između država članica.
55 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Predlažemo da se jasno definira što označava „dotično područje“. Predlažemo da se „dotično područje“ odnosi na JLS. Prihvaćen Pojam će se redefinirati u konačnom tekstu Uputa za prijavitelje.
56 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Predlažemo da se jasno precizira na što se odnosi lokalno stanovništvo (samo JLS ili stanovnici Republike Hrvatske). Predlažemo da se jasno precizira rezidentne korisnike (stanovnici Republike Hrvatske). Prihvaćen Pojmovi će se dodatno razraditi u konačnom tekstu Uputa za prijavitelje.
57 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Predlažemo da se jasno precizira što znači simbolična naplata/naknada za korištenje javne infrastrukture (koja ne održava stvarnu tržišnu vrijednost usluga koje se pružaju u toj infrastrukturi), da li naknada koja neće generirati dobit već samo pokrivati troškova održavanja, režija, osoblja i sl. ili se simbolična cijena odnosi na cijenu koja je potpuno beznačajna u smislu prihoda što smatramo da nije u redu. Napominjemo da se sve navedeno odnosi na projekt koji neće generirati dobit. Prihvaćen Uvjeti koji se odnose na državne potpore dodatno će se razraditi u konačnom tekstu Uputa za prijavitelje.
58 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Predlažemo da se jasno precizira na koji način će se određivati što se odnosi na bavljenje gospodarskom djelatnošću. Napominjemo da npr. ukoliko se JLS bavi gospodarskom djelatnošću da to uglavnom podrazumijeva davanje prostora u zakup, a sve ostalo podrazumijeva javnu uslugu građanima pa tako i izgradnju bazena ukoliko nema komercijalnog interesa za gradnju istih što je uglavnom i slučaj. Isto tako, treba napomenuti da se JLS-ovi rijetko bave gospodarskom djelatnošću tako da nerijetko JLS-ovi koji su ušli u sustav PDV-a su ušli u sustav PDV-a isključivo na temelju obavljanja gospodarske djelatnosti na bazi zakupa i nemaju druge registrirane gospodarske djelatnosti. Napominjemo da se sve navedeno odnosi na projekt koji neće generirati dobit. Djelomično prihvaćen U okviru teksta Poziva u poglavlju 1.2. Uputa za prijavitelje pod naslovom "Financiranje aktivnosti u okviru Poziva koje ne sadrži potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU" definirani su uvjeti u kojima se neće primjenjivati pravila o državnim potporama za slučajeve kada gospodarska namjena ostane isključivo sporedna i pomoćna, kao i uvjeti koji se odnose na upravljanje javnom turističkom infrastrukturom koja je predmet prijave na ovaj Poziv. Slijedom navedenog, gospodarska djelatnost se može obavljati u javnoj turističkoj infrastrukturi do najviše 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta te infrastrukture (mjereno radnim vremenom ili prostorom koji se daje gospodarskoj namjeni ali ne i udjelom te djelatnosti u ukupnom prihodu određenog objekta javne turističke infrastrukture). Pitanje izračuna gospodarske djelatnosti koja se može obavljati u javnoj turističkoj infrastrukturi dodatno će se pojasniti u konačnom tekstu Uputa za prijavitelje. Također, u slučaju obavljanja mješovite, gospodarske i negospodarske djelatnosti prijavitelj je dužan osigurati da se sredstva namijenjena financiranju negospodarske djelatnosti ne koriste za unakrsno subvencioniranje gospodarskih djelatnosti. To znači da će korisnik sredstava tj. vlasnik ili upravitelj javne infrastrukture koja je primarno usmjerena na negospodarske aktivnosti morati voditi odvojeno računovodstvo za svaku od tih dviju vrste djelatnosti kako bi se spriječilo “prelijevanje” javnih sredstava iz negospodarske u gospodarsku djelatnost, odnosno prenošenje koristi od javnog financiranja negospodarskih djelatnosti na gospodarske djelatnosti.
59 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Predlažemo da se jasno navede da li se samo jedan od kriterija treba zadovoljiti kako se ulaganje ne bi tretiralo kao državna potpora ili sva tri, napominjemo da su navedeni sljedeći kriteriji: površina ili radno vrijeme ili prihod. Predlažemo da se definira na koji način će se definirati ulazni podaci za izračun postotka pojedinog kriterija npr. koje površine ulaze u izračun postotka, napominjemo da je navedena informacija nužna za pripremu projekta. Napominjemo da se sve navedeno odnosi na projekt koji neće generirati dobit. Djelomično prihvaćen U okviru teksta Poziva u poglavlju 1.2. Uputa za prijavitelje pod naslovom "Financiranje aktivnosti u okviru Poziva koje ne sadrži potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU" definirani su uvjeti u kojima se neće primjenjivati pravila o državnim potporama za slučajeve kada gospodarska namjena ostane isključivo sporedna i pomoćna, odnosno kada se radi o gospodarskoj djelatnosti koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom ili je neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Slijedom navedenog, gospodarska djelatnost se može obavljati u javnoj turističkoj infrastrukturi do najviše 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta te infrastrukture (mjereno radnim vremenom ili prostorom koji se daje gospodarskoj namjeni ali ne i udjelom te djelatnosti u ukupnom prihodu određenog objekta javne turističke infrastrukture). Pitanje izračuna gospodarske djelatnosti koja se može obavljati u javnoj turističkoj infrastrukturi dodatno će se pojasniti u konačnom tekstu Uputa za prijavitelje.
60 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 1.1.Svrha (cilj) Poziva, Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma Da li navedeno podrazumijeva da se ulaganje neće smatrati državnom potporom ukoliko se isto odnosi na ulaganje u kupališni kompleks koji sadrži dva dijela: prvi dio koji je namijenjen za davanje u zakup od strane korisnika npr. u ugostiteljske svrhe u postotku manjem od 20% površine i drugi dio koji je namijenjen za ostali sadržaj, a za koji će se naplaćivati ulaznica od strane javne ustanove Korisnika, a koja pokriva isključivo troškove održavanja, režija, osoblja i sl. navedene ustanove koja upravlja drugim dijelom kupališnog kompleksa (zatvoreni, otvoreni bazen, tobogani i sl. sadržaj)? Napominjemo da se drugi dio koji je namijenjen za ostali sadržaj planira dati na upravljanje javnoj ustanovi Korisnika koja upravlja sličnom infrastrukturom Korisnika kako je i uobičajeno s obzirom da npr. JLS ne može upravljati sličnom infrastrukturom s obzirom na opise radnih mjesta službenika i sl. Svakako, predlažemo da se jasno definira na koji način Korisnici mogu dati infrastrukturu na upravljanje svojim javnim ustanovama i kako će se isto prikazati u studiji izvodljivosti odnosno u projektnom prijedlogu. Napominjemo da se sve navedeno odnosi na projekt koji neće generirati dobit. Djelomično prihvaćen U okviru teksta Poziva u poglavlju 1.2. Uputa za prijavitelje pod naslovom "Financiranje aktivnosti u okviru Poziva koje ne sadrži potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU" definirani su slučajevi kada dodjela bespovratnih sredstva u okviru ovog Poziva ne sadrži državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU kao i uvjeti koji se odnose na upravljanje javnom turističkom infrastrukturom koja je predmet prijave na ovaj Poziv.
61 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo pod točku: 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, Grupa 1. POSJETITELJSKA INFRASTRUKTURA dodati kao prihvatljive prijavitelje: „Ustanove kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave“. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji su definirani sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godina i prirodi investicije, uzimajući u obzir održivost projekta za vrijeme i nakon realizacije projekta.
62 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Kriterij prihvatljivosti b) - opcija partnerskog sporazuma s pravnom osobom/obrtnikom ne može biti primjenjiva obzirom da isti nisu na popisu prihvatljivih partnera. Sporno je, ukoliko bi to i bila opcija, sklapanje istog za infrastrukturu koja u konačnom formatu još niti ne postoji, a prijavitelj bi prema toj odredbi već sada trebao provesti svojevrsni postupak nabave istog po tržišnim uvjetima. Djelomično prihvaćen Radi jasnoće izričaja, u točci 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, tekst: „Smatra se da prijavitelj ispunjava navedeni uvjet, ukoliko je partnerskim sporazumom ugovoreno da poslove upravljanja ugostiteljskim i turističkim sadržajima projekta obavlja partner registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu; dokazuje se Sporazumom o partnerstvu (Obrazac 3) i izvatkom iz sudskog registra/statutom” mijenja se i glasi “„- prijavitelj je u partnerskom sporazumu s prihvatljivim partnerom ugovorio da poslove upravljanja ugostiteljskim i turističkim sadržajima projekta obavlja partner koji u tom slučaju mora biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu; dokazuje se Sporazumom o partnerstvu (Obrazac 3) i izvatkom iz sudskog registra/statutom”
63 IVANA BEKAVAC 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, potrebno je pojasniti ili odvojiti kao jedan od zasebnih uvjeta koji treba ispunjavati Prijavitelj projekta, a koji nije registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu, a misli se na: Smatra se da prijavitelj ispunjava navedeni uvjet, ukoliko je partnerskim sporazumom ugovoreno da poslove upravljanja ugostiteljskim i turističkim sadržajima projekta obavlja partner registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu; dokazuje se Sporazumom o partnerstvu (Obrazac 3) i izvatkom iz sudskog registra/statutom Trebalo bi pojasniti da li se u slučaju sklapanja Sporazuma o partnerstvu pravna osoba s kojom se sklapa Sporazum tretir kao partner u projektu, odnosno da li treba ispunjavati uvjete koji su zadani za prihvatljivost partnera u projektu i dio koji se odnosi na dokazivanje sposobnosti partnera u projektu (da posjeduje iskustvo u poslovanju, specifična znanja i iskustvo) ili se pravna osoba s kojom se sklapa Sporazum o partnerstvu smatra isključivo pravnom osobom koja će upravljati ugostiteljskim i uslugama u turizmu po završetku projekta. Ukoliko se pravna osoba u okviru Sporazuma o partnerstvu ne tretira kao partner u projektu trebalo bi razdvojiti terminologiju, odnosno Sporazum o partnerstvu nazvati Sporazum o upravljanju i uvesti termin upravitelj usluga (aktivnosti) nakon završetka projekta. Djelomično prihvaćen Radi jasnoće izričaja, u točci 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, tekst: „Smatra se da prijavitelj ispunjava navedeni uvjet, ukoliko je partnerskim sporazumom ugovoreno da poslove upravljanja ugostiteljskim i turističkim sadržajima projekta obavlja partner registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu; dokazuje se Sporazumom o partnerstvu (Obrazac 3) i izvatkom iz sudskog registra/statutom” mijenja se i glasi “„- prijavitelj je u partnerskom sporazumu s prihvatljivim partnerom ugovorio da poslove upravljanja ugostiteljskim i turističkim sadržajima projekta obavlja partner koji u tom slučaju mora biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu; dokazuje se Sporazumom o partnerstvu (Obrazac 3) i izvatkom iz sudskog registra/statutom”
64 IVANA BEKAVAC 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, predlaže se uvrštavanje trgovačkih društava u javnom vlasništvu kao prihvatljivih Prijavitelja u okviru Grupe 3.INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RAZVOJA LJEČILIŠNOG I WELLNESS TURIZMA Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točci 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, pojasnit će se tekst Poziva na način da bude jasno da su trgovačka društva u javnom vlasništvu prihvatljivi prijavitelji u Grupi 3.
65 VOJISLAV RADOSAVLJEVIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, molimo Vas da razmotrite da se u prihvatljive prijavitelje dodaju i sukladno svojoj zadaći sveučilišta (fakulteti) koji kao obrazovne ustanove rade na povezivanju znanstvenog istraživanja, umjetničkog stvaralaštva, studija i nastave te razvijaju znanost, struku i umjetnost, pripremaju studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na temelju znanstvenih spoznaja i metoda kao i umjetničkih vrijednosti, obrazuju znanstveni i umjetnički podmladak, sudjeluju u ostvarivanju društvenih interesa studenata te promiču međunarodnu, posebice europsku suradnju u visokom obrazovanju te znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti. Možda da provedete i anketu da vidite koliko već sada fakulteta ima spremne projekte koji doprinose ciljevima NPOO-a točnije Pozivu C1.6. R1-I1. Nije zanemariva činjenica da u sklopu naših Sveučilišta već postoji znatna infrastruktura koja se odnosi na aktivni turizam (sport) ali isto tako i na lječilišni te može doprinjeti pokazateljima . Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji su definirani sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i prirodi investicije, uzimajući u obzir održivost projekta za vrijeme i nakon realizacije projekta. Znanstvene organizacije su sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. predviđene kao prihvatljivi partneri.
66 Turistička zajednica grada Rijeke 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo da pod točku 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura razmotrite mogućnost dodavanja turističkih zajednica kao pravnih osoba kojima je turistička infrastruktura dana na upravljanje kao prihvatljivih prijavitelja projekta u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga za razvoj te zelenu i digitalnu tranziciju javne turističke infrastrukture izvan glavnih turističkih i obalnih područja te za zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma turistička zajednica može upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, Republike Hrvatske, tijela javne vlasti, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska. S tim u svezi turistička zajednica kao upravitelj javne turističke infrastrukture najbolje poznaje potrebe za unaprijeđenje lokacije i stvarno stanje infrastrukture te iako nije vlasnik ona može, uz prethodno nabavljenu suglasnost vlasnika, obavljati određene zahvate na infrastrukturi, a sve s ciljem unapređenja destinacije i postojeće javne turističke infrastrukture te podizanja kvalitete doživljaja posjetitelja. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji su definirani sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i prirodi investicije, uzimajući u obzir održivost projekta za vrijeme i nakon realizacije projekta. Uvažavajući važnost turističkih zajednica za razvoj turizma u destinaciji, iste su predviđene kao prihvatljivi partneri.
67 GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se i za Grupu 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma, doda prijavitelj pod d) trgovačka društva u javnom vlasništvu Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točci 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, pojasnit će se tekst Poziva na način da bude jasno da su trgovačka društva u javnom vlasništvu prihvatljivi prijavitelji u Grupi 3.
68 SENSUM d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Molimo da za Grupu 1. „Posjetiteljska infrastruktura“ - a) Infrastrukturu u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije“ razmotrite mogućnost prihvatljivosti Vjerskih organizacija za prijavitelja i za projektnog partnera. Pojašnjenje: Tijekom 2017- 2019. godine, u sklopu poziva „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, referentni broj poziva: KK.06.1.1.01 provedeni su projekti sufinancirani iz ovog poziva za Grupu aktivnosti A) - Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Neki od prijavitelja i partnera za tu Grupu A su bile vjerske organizacije, koje u svom vlasništvu imaju kulturna dobra, žele ih obnoviti te od njih napraviti turističke atrakcije namijenjene posjetiteljima, što je svakako u cilju i lokalnih JLS te TZ koje su ujedno bile i partneri na tim projektima. Smatramo da će određeni broj projekta koji imaju gotovu projektnu dokumentaciju, sufinanciranu iz EU fondova, sada biti zakinut jer prema navedenoj prihvatljivosti prijavitelja, vjerske organizacije i JLS na čijem su području kulturna baština ne mogu prijaviti svoje projekt, a čija je dokumentacija sufinancirana iz EU fondova. Djelomično prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji su definirani sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i prirodi investicije, uzimajući u obzir održivost projekta za vrijeme i nakon realizacije projekta. Vjerske zajednice nisu predviđene kao prijavitelj na investiciju C1.6.R1-I1 , ali će se iste dodati kao mogući partneri.
69 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažem da se i za Grupi 1. doda pod d) Trgovačka društva u javnom vlasništvu a za Grupu 1. i Grupu 2. da se doda: udruge koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti Djelomično prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji su definirani sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i prirodi investicije, uzimajući u obzir održivost projekta za vrijeme i nakon realizacije projekta. Udruge su sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. predviđene kao prihvatljivi partneri. Trgovačka društva u javnom vlasništvu dodat će se kao prihvatljivi prijavitelji u Grupi 1.
70 IVANA BEKAVAC 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Poštovani, predlaže se izmjena u uvjetima dokazivanja sposobnosti partnera u projektu, da ne bude zadan uvjet da partner mora posjedovati određeno (prethodno) iskustvo u poslovanju, specifična znanja i vještine u području djelovanja, posjedovanja odgovarajućih kapaciteta itd: - posjeduje potrebna specifična znanja i vještine u područjima djelovanja za aktivnosti za koje je zadužen Projektnom dokumentacijom; dokazuje se Izjavom partnera - posjeduje odgovarajuće iskustvo rada u područjima djelovanja za aktivnosti za koje je zadužen Projektnom dokumentacijom; dokazuje se Izjavom partnera - posjeduje odgovarajuće kapacitete za provedbu aktivnosti (administrativne, financijske, tehničke); dokazuje se Izjavom partnera Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točci 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva, tekst "Osim toga, partner mora dokazati da: - posjeduje potrebna specifična znanja i vještine u područjima djelovanja za aktivnosti za koje je zadužen Projektnom dokumentacijom; dokazuje se Izjavom partnera - posjeduje odgovarajuće iskustvo rada u područjima djelovanja za aktivnosti za koje je zadužen Projektnom dokumentacijom; dokazuje se Izjavom partnera - posjeduje odgovarajuće kapacitete za provedbu aktivnosti (administrativne, financijske, tehničke); dokazuje se Izjavom partnera - nedvojbeno doprinosi uspješnoj provedbi projekta i ostvarenju ciljeva (opisati razloge zašto je bolje da dio aktivnosti provodi partner, a ne prijavitelj); dokazuje se Prijavnim obrascem i Izjavom prijavitelja - u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3 ." mijenja se i glasi: "Osim toga, partner mora dokazati da: - posjeduje potrebna specifična znanja i vještine u područjima djelovanja za aktivnosti za koje je zadužen Projektnom dokumentacijom; dokazuje se Izjavom partnera - ili posjeduje odgovarajuće iskustvo rada u područjima djelovanja za aktivnosti za koje je zadužen Projektnom dokumentacijom; dokazuje se Izjavom partnera - ili posjeduje odgovarajuće kapacitete za provedbu aktivnosti (administrativne, financijske, tehničke); dokazuje se Izjavom partnera - ili nedvojbeno doprinosi uspješnoj provedbi projekta i ostvarenju ciljeva (opisati razloge zašto je bolje da dio aktivnosti provodi partner, a ne prijavitelj); dokazuje se Prijavnim obrascem i Izjavom prijavitelja - te da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3."
71 Bruno Grubešić 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga Iz teksta Uputa nije razvidno da li se rang liste rade po grupama ili sveukupno jedna rang lista za sve grupe. Obzirom je broj bodova za svaku grupu različit pretpostavljam da je to tako pa molim obrazložiti. Prihvaćen U točki 2.19. će se tekst izmijeniti te će glasiti: „Nakon što su svi projektni prijedlozi ocijenjeni, Odbor za odabir projekata će pripremiti posebnu rang-listu projektnih prijedloga za svaku od Grupa, koja uključuje u rezervnu listu.“
72 Bruno Grubešić 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga Molimo razmotriti izmjenu navedenih odredbi i dozvoliti da, ukoliko su projekti konkurentni i imaju adekvatan broj bodova, oba projekta budu sufinancirana. Nije prihvaćen Broj projekata po prijavitelju određen je sukladno raspoloživim alokacijama i broju spremnih projekata, sukladno analizi potreba.
73 OPĆINA VIŠKOVO 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga Predlažemo da svakako uzmete u obzir projekte koji su u tijeku i koji se sufinanciraju u određenom postotku iz sredstava EU/nacionalnih javnih izvora te omogućite financiranje dijela koji nije pokriven iz navedenih izvora. Nije prihvaćen Postoji mogućnost financiranja iz drugih izvora, ali to ovisi o specifičnostima pojedinog projekta pri čemu je potrebno voditi računa i o odredbama Uputa za prijavitelje kojima se regulira pitanje dvostrukog financiranja, razdoblje prihvatljivosti troškova te pravila državnih potpora.
74 GRAD GOSPIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga predlaže se izmjena u dijelu "pojedinom korisniku može se odobriti financiranje po jednog projekta iz svake grupe". "U slučaju da oba projekta istog prijavitelja ostvaruju uvjete za financiranje, odobrit će se financiranje oba projekta ako se nalaze u različitim Grupama". Nije prihvaćen Broj projekata po prijavitelju određen je sukladno raspoloživim alokacijama i broju spremnih projekata, sukladno analizi potreba.
75 Istarska županija - Regione Istriana 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga Prijedlog dopune: „Ukoliko je prijavitelj JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE ) SAMOUPRAVE, po pozivu se može podnijeti maksimalno 2 projektna prijedloga, s napomenom da se jedinici područne (regionalne) samouprave može odobriti financiranje samo jednog projekta PO POJEDNOJ GRUPI PROJEKTNIH PRIJEDLOGA, te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije.“ U sklopu ovog Poziva financirat će se aktivnosti koje doprinose realizaciji projekata u jednoj ili više grupa projekata, a najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu određen je unutar grupe projekta. Na isti se način treba regulirati i broj projektnih prijedloga tako da je projekt koji kandidira jedinica područne (regionalne) samouprave vezan za određenu „GRUPU PROJEKATA“ a ne za „POZIV“. Ovako de facto županije- prijavitelji koji imaju velike infrastrukturne projekte, koji obuhvaćaju raznoliko razvijena područja više jedinica lokalne samouprave i predstavljaju ulaganje u turističku infrastrukturu visoke dodane vrijednosti, u konačnici imaju mogućnost financirati samo 1 projekt - jednako kao i pojedine općine/gradovi/javne ustanove. Trebalo bi omogućiti barem županijama da mogu dobiti odobrenje financiranja 2 projekta po prijavitelju, naravno ukoliko oba projekta udovoljavaju uvjetima poziva, osobito zbog toga što su maksimalni iznosi sredstava koja će se dodijeliti po grupi već limitirani. Nije prihvaćen Broj projekata po prijavitelju određen je sukladno raspoloživim alokacijama i broju spremnih projekata, sukladno analizi potreba.
76 Hrvatske šume d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Zbog veće mogućnosti osiguranja održivost projekta tijekom razdoblja od 5 godina, smatramo potrebnim omogućiti i partnerima da mogu osigurati odgovarajuća sredstva za održavanje projekta u prijavljenoj funkciji. Posebno se to odnosi kada je riječ o vlasništvu partnera, odnosno upravitelja imovinom Republike Hrvatske temeljem valjane pravne osnove, nad turističkom infrastrukturom čija se izgradnja/obnova financira projektom. Molimo izmjenu u točki 2.5. pod c), stavak 2. usuglasiti s točkom 2.6. pod e), i u stavku 3. uz prijavitelja dodati i partner. Djelomično prihvaćen U Uputama za prijavitelje, propisano je da neovisno o broju i ulozi partnera, prijavitelj preuzima potpunu pravnu i financijsku odgovornost za provedbu projekta. Slijedom navedenog, prijavitelj je dužan osigurati sredstva za održavanje projekta u prijavljenoj funkciji, ali nije propisano na koji način je dužan pribaviti sredstva te ne postoji zapreka da sredstva pribavi od partnera. Vezano uz točku 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta i 2.6. Prihvatljivost projekta, u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje ugradit će se traženo pojašnjenje.
77 Anela Šovagović 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Poštovani, molim Vas da maknete odrednicu u Uputama za prijavitelje pod točkom 2.6. Prihvatljivost projekta, pod t. da projekti iz Grupe 1. koji uključuju aktivnosti izgradnje, rekonstrukcije, obnove i opremanja centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te povezana ulaganja koja sadrže navedene aktivnosti, ne planiraju se na području županije na kojoj postoji centar za posjetitelje ili interpretacijski centar iste tematike. Isti uvjet predstavlja ograničenje gradovima i općinama koji su teritorijalno zapravo dosta udaljeni za gospodarski, turistički i kulturni razvoj, a trebalo bi biti poticaj za što više ulaganja. Djelomično prihvaćen U pojmovniku će se pobliže definirati što se smatra centrom iste tematike. Smatra se da su dva ili više centra za posjetitelje ili interpretacijska centra iste tematike ako interpretiraju istu atrakciju, sadržaj ili proizvod.
78 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Ukoliko bi prijavitelj bila županija, je li prihvatljivo da ista u fazi provedbe projekta osnuje javnu ustanovu kojoj bi povjerila buduće upravljanje lokacijom ulaganja? Nije prihvaćen Nije komentar na tekst poziva. Sukladno točki 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivosti rezultata projekata, prijavitelj je dužan osigurati održivost projekta tijekom razdoblja od 5 godina od dana prihvaćanja završnog izvješća. Ukoliko je Studijom izvodljivosti, koja je obavezan dio dokumentacije, predviđeno da će se upravljanje prenijeti na nekog drugoga, isto mora biti provedeno na transparentan način, sukladno propisima RH.
79 Miroslav Rogošić 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta U točki 2.6 stavak w. predlažem dostavu pravomoćne građevinske dozvole s otisnutom klauzulom pravomoćnosti nakon formiranja rang liste Prijavitelja, a dostava pravomoćne lokacijske dozvole prilikom predaje projektnog prijedloga. Naime, postoje veliki projekti koji su u visokom stupnju pripreme ili su u fazi izdavanja građevinske dozvole, (a proces izdavanja građevinske dozvole traje određeno vrijeme) kojim bi im se na ovaj način omogućio dodatni period ishođenja građevinske dozvole, a najkvalitetnijim projektima omogućila bi se realizacija. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
80 Bruno Grubešić 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Komentar na točku k. Projekt je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030 godine i Analizom scenarija objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta; dokazuje se Prijavnim obrascem; Molimo u finalnim Uputama staviti link na službenu stranicu dokumenta Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje tekst će se dopuniti s linkom na predmetne dokumente.
81 Bruno Grubešić 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Komentar uz točku h. Projekt doprinosi načelima zelene i/ili digitalne tranzicije u skladu s Pozivom; dokazuje se Prijavnim obrascem, Glavnim projektom. Načela zelene tranzicije se mogu prepoznati iz dokumenta, ali načela digitalne tranzicije nisu detaljno opisana (npr. kako će biti dokaziva Glavnim projektom). Obzirom je digitalizacija predmetom bodovanja možda bi bilo dobro navedena načela napisati u Pojmovniku. Nije prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, pod h. rečenica "Projekt doprinosi načelnima zelene i/ili digitalne tranzicije u skladu s Pozivom" mijenja se i glasi : "Projekt doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji turističke infrastrukture u skladu s Pozivom". Doprinos digitalnoj tranziciji se dokazuje prijavnim obrascem i troškovnikom, koji je sastavni dio glavnog projekta.
82 Grad Mali Lošinj 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Pripadanje skupini ITR1 ne znači odvijanje turizma tijekom cijele godine, već upravo suprotno – veliku opterećenost tijekom 2 ljetna mjeseca kada su sunce i more osnovni motiv za dolazak na otok. Predlažemo da se u točki 2.6. Prihvatljivost projekta brišu podtočke f) i g) te se omogući prijava projekata izgradnje/rekonstrukcije i obnove Prijaviteljima s područja ITR1 u sve tri grupe kako bi mogli razvijati i druge oblike turizma osim „sunca i mora“ te na taj način produljiti sezonu uz novu turističku infrastrukturu koja kao takva prije nije postojala i razvijati turizam tijekom cijele godine. Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, kriteriji prihvatljivosti f. i g. objedinjuju se u jedan kriterij koji glasi: "Projekt ne uključuje aktivnosti gradnje i/ili rekonstrukcije na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture; dokazuje se Prijavnim obrascem, Studijom izvodljivosti , Glavnim projektom i/ili Troškovnikom"
83 Grad Šibenik 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Kao neprihvatljiva aktivnost se navodi izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. Smatramo kako to nije u duhu svrhe poziva, odnosno smanjenja prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticati razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture. Primorski gradovi (npr. Šibenik, Zadar, Split) imaju razvijene turističke kapacitete u urbanim dijelovima, koji bi se mogli okarakterizirati kao točke prekomjernog turizma. Međutim, ruralna zaleđa ovih gradova nisu ni blizu tako razvijena i turistički su potkapacitirana, odnosno predstavljaju razvojni potencijal za 1) raspršivanje veće koncentracije posjetitelja koji dolaze u urbano središte i za 2) smanjenje efekta „prekomjernosti“ u urbanim središtima. Dakle, jadranske destinacije se susreću s problemom održivosti zbog prekomjernog broja posjetitelja te rješenje problema ne može (samo) biti premještanje posjetitelja u područja nižeg ITR, već inzistiranje na održivosti i diverzifikaciji turizma u područjima 1. kategorije ITR, koja se može postići izgradnjom infrastrukture izvan urbanih područja gradova iz 1. kategorije ITR. Izgradnjom infrastrukture izvan urbanih područja gradova iz 1. kategorije ITR se rasterećuju urbani hotspotovi prekomjernog turizma, učinkovito se preusmjeravaju posjetitelji, sustavno se upravlja njima i podiže se kvaliteta destinacije. Također, time se razvijaju novi oblici turizma s otklonom od sunca i mora, i to u dijelovima koji su u pravilu turistički potkapacitirani (ruralna zaleđa gradova), a koja imaju potencijal gospodarskog razvoja putem turizma, a posredno i smanjen odljev stanovništva s ruralnog područja (dodatna vrijednost). Tražimo da se u tekst natječaja uvrsti/dopusti izgradnja infrastrukture izvan urbanih područja gradova koji spadaju u područja 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. Također se slažemo s komentarom da je potrebno povećati alokaciju sredstava za Grupu 1. Posjetiteljska infrastruktura i to za barem 70% u odnosu na trenutnu vrijednost. Nije prihvaćen Alokacije su određene sukladno prioritetima javnih politika definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti kao i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma, a uzimajući u obzir i analizu potreba. Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
84 TOMISLAV PLESEC 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti. Predlažemo da se ovaj uvjet promijeni na način da prijavitelj mora dostaviti navedenu pravomoćnu dozvolu prilikom potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima, a prilikom predaje da uvjet bude izrađen glavni projekt ili dokaz o predanom zahtjevu za ishođenje građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
85 Grad Novi Vinodolski 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta 2.6. Prihvatljivost projekta Pripadanje skupini ITR1 ne znači nužno prisustvo turizma tijekom cijele godine, već upravo suprotno – izuzetnu opterećenost tijekom 2 ljetna mjeseca kada su sunce i more osnovni motiv za dolazak u destinaciju. Predlažemo da se u točki 2.6. Prihvatljivost projekta brišu podtočke f) i g) te se omogući prijava projekata izgradnje/rekonstrukcije i obnove Prijaviteljima s područja ITR1 u sve tri grupe kako bi mogli razvijati i druge oblike turizma osim „sunca i mora“ te na taj način produljiti sezonu uz novu turističku infrastrukturu koja kao takva prije nije postojala i razvijati turizam tijekom cijele godine. U tom slučaju predlažemo da postotak sufinanciranja za projekte izgradnje/rekonstrukcije i obnove s područja ITR1 iznosi 80% (točka 1.1. . Svrha (cilj) Poziva). Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021 – 2026. U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, kriteriji prihvatljivosti f. i g. objedinjuju se u jedan kriterij koji glasi: "Projekt ne uključuje aktivnosti gradnje i/ili rekonstrukcije na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture; dokazuje se Prijavnim obrascem, Studijom izvodljivosti , Glavnim projektom i/ili Troškovnikom"
86 GRAD GOSPIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Predlaže se za aktivnosti iz Grupe 2. detaljno razmotriti i definirati za koje je aktivnosti ugostiteljski objekt prikladan npr. stijena za penjanje koliko je u njenom sklopu moguće i potrebno imati ugostiteljske sadržaje. Također i bodove složiti sukladno prilagodbi aktivnosti sa ugostiteljskim sadržajima. Nije prihvaćen U okviru ove investicije financiraju se isključivo turistički projekti te su sukladno navedenome, definirani obvezni uvjeti.
87 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Predlaže se izbaciti iz popisa obveznih dokaza ostvarenja Cilja 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava postojanje Plana upravljanja biološkom raznolikošću na razini lokacije koji se provodi u skladu s IFC-ovim Standardom uspješnosti 6: Očuvanje biološke raznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim resursima te robustnog, prikladno dizajniranog i dugoročnog programa praćenja i ocjene biološke raznolikosti. Učinak projekta na okoliš i ekološku mrežu vidljiv je iz odgovarajuće procjene, odnosno rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ili mišljenja nadležnog tijela da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (ukoliko je primjenjivo) ili odgovarajuće ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu (OPEM). Prethodno navedeni Plan bi trebao ostati kao alternativni dokaz. Nije prihvaćen Sukladno smjernicama NPOO-a, C 1.6, u UzP-u je, nastavno na PUO i OPEM, navedeno kako mjera zahtjeva slijedeće: - da postoji Plan upravljanja biološkom raznolikošću na razini lokacije koji se provodi u skladu s IFC-ovim Standardom uspješnosti 6: Očuvanje biološke raznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim resursima; - sve potrebne mjere ublažavanja postoje kako bi se smanjili utjecaji na vrste i staništa; - da postoji i primjenjuje se robustan, prikladno dizajniran i dugoročan program praćenja i ocjene biološke raznolikosti; - navedeno se dokazuje ishođenim dopuštenjem nadležnog tijela zaštićenog područja ili potvrdom javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže da će se projekt/aktivnost provoditi u skladu s Planom upravljanja zaštićenog područja/područjima ekološke mreže i/ili sukladno IFC Standardu 6 "Očuvanje biološke raznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim resursima". Napomena: Za plan upravljanja koji je u nacrtu/izradi, potrebna je potvrda Javne ustanove da će predmetni projekt/aktivnost biti uključen u dokument. Stoga se prethodno navedeno ne može svrstati u alternativni dokaz.
88 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta U poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta navedeni su kriteriji prihvatljivosti i dokumenti kojima se navedeno dokazuje. Predlaže se prihvatiti projekt ukoliko je navedeno dokazano iz jednog iz popisa dokumenata. Npr., ukoliko je određeno ulaganje/zadovoljenje kriterija navedeno u Glavnom projektu, ali nije vidljivo iz Troškovnika, predlaže se prihvatiti kao dokaz navod iz Glavnog projekta. Navedeno se može prilagoditi prilikom nabrajanja dokaza formulacijom „i/ili“ umjesto „i“. Prihvaćen U poglavlju 2.6. pojasnit će se dio koji se odnosi na dokazivanje na način da bude jasnije koji dokazi su navedeni alternativno.
89 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Povećanje gostiju u destinaciji nije moguće direktno povezati s ulaganjem u određeni turistički projekt/objekt, stoga se predlaže ovaj uvjet prihvatljivosti projekta (koji je naveden pod točkom g.) izbaciti. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, pod g. briše se "ili povećanja broja gostiju u destinaciji".
90 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta U poglavlju 2.1. Prihvatljivost prijavitelja navodi se sljedeće: „…prijavitelj se obvezao da će na otvoren, transparentan i nediskriminirajuć način ugovoriti poslove upravljanja ugostiteljskim i turističkim sadržajem projekta od pravne osobe/obrtnika koji je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu, uzimajući u obzir važeće propise o nabavi; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 5. Izjava prijavitelja). Smatra se da prijavitelj ispunjava navedeni uvjet, ukoliko je partnerskim sporazumom ugovoreno da poslove upravljanja ugostiteljskim i turističkim sadržajima projekta obavlja partner registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu; dokazuje se Sporazumom o partnerstvu (Obrazac 3) i izvatkom iz sudskog registra/statutom.“ Slijedom navedenog moli se pojašnjenje mora li projekt koji ne obuhvaća ulaganje u ugostiteljski objekt, ali mora udovoljiti kriteriju postojanja ugostiteljskog objekta unutar 200 m od lokacije ulaganja, isto osigurati Sporazum o partnerstvu s pružateljem ugostiteljske usluge. S obzirom da ugostiteljske usluge većinom obavljaju privatne pravne ili fizičke osobe, kako bi se i s njima mogao sklopiti traženi Sporazum o partnerstvu (Obrazac 3), potrebno je u popis prihvatljivih partnera navesti i privatne pružatelje ugostiteljskih usluga. Nije prihvaćen Nije komentar na tekst Poziva. Ovim Pozivom ne predviđa se obveza da vlasnici ugostiteljskih objekata unutar 200 m od lokacije ulaganja budu partneri na projektu. Sporazum o partnerstvu se sklapa isključivo s partnerima na projektu.
91 Marija Čolaković 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Točka 2.6. Prihvatljivost projekta ...Projekti iz Grupe 1. koji uključuju aktivnosti izgradnje, rekonstrukcije, obnove i opremanja centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te povezana ulaganja koja sadrže navedene aktivnosti, ne planiraju se na području županije na kojoj postoji centar za posjetitelje ili interpretacijski centar iste tematike.“ Molimo da definirate "istu tematiku" ili izbacite takva ograničenja iz poziva jer je "tematika" vrlo široko postavljena i vrlo ograničavajuća za sve nove pripremljene projekte odnosno interpretacijske/posjetiteljske centre koji koliko god ih bilo obogaćuju i proširuju turističku ponudu. Prihvaćen U pojmovniku će se pobliže definirati što se smatra centrom iste tematike. Smatra se da su dva ili više centra za posjetitelje ili interpretacijska centra iste tematike ako interpretiraju istu atrakciju, sadržaj ili proizvod.
92 Javna ustanova Park prirode Vransko jezero 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Pod rednim slovom g) navedeno je sljedeće: “Projekt ne uključuje aktivnosti rekonstrukcije i obnove postojeće infrastrukture na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih kapaciteta ili povećanja broja gostiju u destinaciji”. Smatramo da nije logično projekt i njegove rezultate vezati za destinaciju ovako izravno. Povećanje broja gostiju u destinaciji ne mora biti vezano uz rezultate projekta nego općenito uz trendove i druge varijable te je vrlo vjerojatno da će doći do povećanja broja gostiju na destinaciji bez obzira na projekt. Predlažemo brisanje zadnjeg dijela rečenice: ili povećanja broja gostiju u destinaciji Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, kriteriji prihvatljivosti f. i g. objedinjuju se u jedan kriterij koji glasi: "Projekt ne uključuje aktivnosti gradnje i/ili rekonstrukcije na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture; dokazuje se Prijavnim obrascem, Studijom izvodljivosti , Glavnim projektom i/ili Troškovnikom"
93 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Predlažemo da se jasno precizira značenje riječi „ista tematika“ unutar konteksta „t. Projekti iz Grupe 1. koji uključuju aktivnosti izgradnje, rekonstrukcije, obnove i opremanja centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te povezana ulaganja koja sadrže navedene aktivnosti, ne planiraju se na području županije na kojoj postoji centar za posjetitelje ili interpretacijski centar iste tematike.“. Molimo detaljnije objašnjenje pojma „ista tematika“. Prihvaćen U pojmovniku će se pobliže definirati što se smatra centrom iste tematike. Smatra se da su dva ili više centra za posjetitelje ili interpretacijska centra iste tematike ako interpretiraju istu atrakciju, sadržaj ili proizvod.
94 Marijana Mišerda Bajić 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta U Nacrtu uputa je definirano je kako su Centri za posjetitelje mjesta koja istodobno služe kao turisitička atrakcija i mjesto prezentacije drugih turisitičkih atrakcija, u pravilu izravno povezana sa lokalnom atrakcijom ili znamenitošću u okolici. Također je u nacrtu navedno i sljedeće: Projekti iz Grupe 1. koji uključuju aktivnosti izgradnje, rekonstrukcije, obnove i opremanja centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te povezana ulaganja koja sadrže navedene aktivnosti, ne planiraju se na područ ju županije na kojoj postoji centar za posjetitelje ili interpretacijski centar iste tematike; S obzirom na veličinu pojednih županija i rasprostranjenost upravo lokalnih atrakcija ovako postavljen uvjet nema opravdanost niti bilo kakvo prezentacijsko uporište. To bi značilo da ukoliko na području jedne županije u jednom gradu ili općini postoji interpretacijski centar na temu prirodne baštine niti jedan takve tematike se ne bi smio opremiti u drugim JLS-ovima , bez obzira na lokalne atrakcije koje postoje. Smatram da je kriterij "tematika"preširoko postavljen te bi ga trebalo jasnije definirati kako bi se ostavila mogućnost otvaranja centara vezanih upravo za lokalne atrakcije koje se u sklopu jedne županije mogu itekako razlikovati. Prihvaćen U pojmovniku će se pobliže definirati što se smatra centrom iste tematike. Smatra se da su dva ili više centra za posjetitelje ili interpretacijska centra iste tematike ako interpretiraju istu atrakciju, sadržaj ili proizvod.
95 ANA VEDE 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Molimo izmijeniti Kriterij prihvatljivosti "f. Projekt ne uključuje aktivnosti gradnje na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1", za Grupu 1 - Posjetiteljsku infrastrukturu, budući da će se time značajno ograničiti mogućnosti planiranja investicija i unapređenje turističke ponude u najrazvijenijim turističkim područjima, koja trebaju novu turističku posjetiteljsku infrastrukturu (posjetiteljske i interpretacijske centre). Sugeriram eventualno izuzeće aktivnosti gradnje postaviti na smještajne kapacitete u ITR1 Djelomično prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, kriteriji prihvatljivosti f. i g. objedinjuju se u jedan kriterij koji glasi: "Projekt ne uključuje aktivnosti gradnje i/ili rekonstrukcije na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture; dokazuje se Prijavnim obrascem, Studijom izvodljivosti , Glavnim projektom i/ili Troškovnikom"
96 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 2.6.Prihvatljivost projekta Pod 2.6. Prihvatljivost projekta nije prihvatljiv uvjet u. da uz posjetiteljsku infrastrukturu i infrastrukturu mora biti u projektu ugostiteljski objekt. Taj uvjet je vrlo ograničavajući za neke projekt i u smislu same investicije i kasnije u smislu samoga poslovanja. Npr. ako se uređuje jedna urija u povjesnoj jezgri nekoga grada to jednostavno nije moguće osigurati. A nije ni potrebno jer ugostiteljskih sadržaja imamo svuda viška a ne manjka. Takođe ako bi se nekoga da bi bio prihvatljiv prisililo na izgradnju ugostiteljskog sadržaja u većini slučajeva ti sadržaji u operativnom poslovanju ne bi bili održivi (profitabilni). Molim brisati taj uvjet ptihvatljivosti. Nije prihvaćen Navedeni uvjet se odnosi isključivo na Grupu aktivnosti 1c) Infrastruktura u funkciji valorizacije gastronomske i enološke te ostale ponude destinacije te Grupu aktivnosti 2) Infrastruktura aktivnog turizma kao kao uvjet prihvatljivosti projekta.
97 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Smještajne kapacitete u specijalnoj bolnici pri završetku investicije potrebno je kategorizirati u skladu s postojećim Pravilnikom, međutim prema trenutno važećim zakonima i propisima neće biti moguće izvršiti kategorizaciju u specijalnim bolnicama i lječilištima. Primjerice, u našem slučaju u DPU-u stoji naziv: smještajni objekti a ne hoteli ili turističko naselje. Nije prihvaćen Sukladno važećim zakonima ne postoje zakonske prepreke za izvršenje traženog uvjeta, odnosno kategorizaciju u specijalnim bolnicama i lječilištima. Prostorno-plansko planiranje nije u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.
98 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Smatramo da je potrebno izbaciti izuzeće turističkog naselja iz mogućnosti prijave iz razloga što se naša bolnica sastoji od nekoliko odvojenih objekata različitih namjena. Prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata, mogli bi se okarakterizirati kao smještajni objekt unutar Turističkog naselja. Prihvaćen U točci 2.7. prihvatljive aktivnosti projekta, GRUPA AKTIVNOSTI 3. u točci 1. briše se tekst: “turističko naselje,”.
99 Odašiljači i veze d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Obzirom na mogućnosti i potencijalne primjene digitalnih rješenja u okviru ovog Poziva, predlažemo da se u točki 2.7 (Prihvatljive aktivnosti) kao prihvatljiva aktivnost dodatno uvrsti povezivanje lokacija provedbe projekta stabilnom i kvalitetnom usmjerenom telekomunikacijskom vezom kao nužni preduvjet za primjenu digitalnih rješenja. Također, kao povezani trošak predlažemo da se u točki 2.11 (Prihvatljive kategorije troškova) kao prihvatljivi troškovi dodatno uvrste troškovi povezivanje lokacija provedbe projekta stabilnom i kvalitetnom usmjerenom telekomunikacijskom vezom (oprema i potrebni radovi). OBRAZLOŽENJE: Mnoga digitalna rješenja kao preduvjet za normalno funkcioniranje zahtijevaju stabilnu i kvalitetnu usmjerenu telekomunikacijsku povezanost (prema internetu ili drugim mrežama), a koja nije dostupna u svim područjima RH, prvenstveno ruralnim. Obzirom da su ulaganja u okviru ovog Poziva primarno usmjerena u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja koja su nerijetko upravo ruralna područja RH, držimo da je projektima koji nemaju zadovoljavajuću telekomunikacijsku povezanost potrebno osigurati mogućnost financiranja telekomunikacijskog povezivanja. Na predloženi način bi svi projekti, neovisno o lokaciji, imali jednake mogućnosti za korištenje svih digitalnih rješenja čime bi se premostio digitalni jaz između ruralnih i urbanih područja RH. Nije prihvaćen Prihvatljive aktivnosti i troškovi u sklopu investicije C1.6.R1-I1 su usklađeni sa svrhom i ciljem predmetnog Poziva, s aktivnostima utvrđenima u analizi potreba te sa osiguranom alokacijom.
100 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Predlaže se, u Grupi aktivnosti 2. među prihvatljiva ulaganja u infrastrukturu aktivnog turizma uvrstiti i žičare, alpine coaster, zip coaster i sl. Nije prihvaćen Prihvatljive aktivnosti su definirane sukladno turističkim prioritetima i financijskim mogućnostima unutar alokacije. Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i/ili opremanje adrenalinskih sadržaja predviđena je kao prihvatljiva aktivnost u Grupi aktivnosti 2. Infrastruktura aktivnog turizma.
101 GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Komentar se odnosi na prihvatljive aktivnosti projekta - grupa aktivnosti 2. - navodi se između ostalog da u sportsko- rekreacijsku infrastrukturu idu sportski tereni kao i multifunkcionalna sportska igrališta. Molimo da se u prihvatljive aktivnosti doda i multifunkcionalna sportska dvorana (hala) koja bi podrazumijevala kombinaciju nekoliko sportskih terena u zatvorenom prostoru. Nije prihvaćen U Grupi aktivnosti 2. navedeno je da, između ostaloga, infrastruktura aktivnog turizma obuhvaća sportske dvorane. Pojam sportske dvorane smatra se općim pojmom u koji ulaze sve vrste sportskih dvorana bez obzira jesu li namijenjene za jedan ili više sportova. Isto je vidljivo i iz Priloga 3.2. „Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 2 – Kriterij za dodjelu“ u kojem je jedan od kriterija multifunkcionalnost infrastrukture, temeljem kojega, ukoliko je sportska infrastruktura namijenjena za provedbu više sportova ili sportsko rekreacijskih aktivnosti, prijava dobiva veći broj bodova. Slijedom navedenoga nije potrebno navoditi zasebno pojam multifunkcionalne sportske dvorane.
102 Javna ustanova Park prirode Vransko jezero 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta U dijelu Poziva kojim se definiraju glavne obavezne aktivnosti, smatramo da je potrebno proširiti postojeći popis, u dijelu obaveznih aktivnosti, grupe aktivnosti 1. b) Infrastruktura u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije na način da se uvrste ulaganja u privezišta/pristaništa te pripadajuću lučku infrastrukturu sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda, a koje su u funkciji sportsko - turističke namjene. Djelomično prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje u točci 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta u odlomku Obavezne aktivnosti u Grupi aktivnosti 1 Podgrupa: Posjetiteljska infrastruktura u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije, dodat će se aktivnost: " plutajući objekti unutarnje plovidbe - pristan u funkciji turističke namjene". U tekstu Uputa za prijavitelje u točci 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta u odlomku Dodatne aktivnosti za sve grupe, nadopuniti će se alineja 4. na način da glasi: “Aktivnosti koje omogućavaju posjetiteljima adekvatan pristup ( uključujući i izgradnju i rekonstrukciju parkirališta i pristupnih cesta u funkciji turističke infrastrukture, a koje nisu kategorizirane kao javne ceste te privezišta/pristaništa za plovila bez motora s unutarnjim izgaranjem)”.
103 Martin Madaras 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Grupa aktivnosti 1, točka c); Predlažem da se navedene "ostale ponude destinacije" izdvoje kao zasebna točka d) u grupi aktivnosti 1. Osim valorizacije kulturne i prirodne baštine te eno i gastro ponude, postoji cijeli niz drugih područja koja se mogu valorizirati kroz posjetiteljske i interpretacijske centre sa svim potrebnim sadržajima i pratećom infrastrukturom pa stoga smatram da takva područja trebaju biti obuhvaćena zasebnom točkom kako se ne bi podvela pod eno i gastro ponudu. Primjera radi, kroz interpretacijski centar mogu se valorizirati i veliki uspjesi sportaša iz pojedinog kraja te se oni mogu prezentirati kao priča o ustrajnosti i uspjehu u skladu s tendencijom da se Hrvatska često prezentira kroz sport. Nije prihvaćen U podgrupi aktivnosti 1.c. Infrastruktura u funkciji valorizacije gastronomske i enološke te ostale ponude destinacije navedene aktivnosti su već uključene.
104 Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Molimo pod točkom 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta, GRUPA AKTIVNOSTI 1., pod a) Infrastrukturu u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije dodati muzeje. Nije prihvaćen Prihvatljive aktivnosti su definirane sukladno turističkim prioritetima i financijskim mogućnostima unutar alokacije.
105 Grad Jastrebarsko 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Molimo pod točkom 2.7. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PROJEKTA, odlomak Dodatne aktivnosti za sve grupe, dodati alineju • aktivnosti koje omogućavaju posjetiteljima adekvatan pristup odnosno izgradnja, rekonstrukcija parkirališta i pristupnih cesta u funkciji turističke infrastrukture a koje nisu kategorizirane kao javne ceste – sekundarna turistička infrastruktura (primjena Pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi, Narodne novine br. 136/2021). Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje u točci 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta, nadopuniti će se alineja 4. na način da glasi: “Aktivnosti koje omogućavaju posjetiteljima adekvatan pristup (uključujući i izgradnju i rekonstrukciju parkirališta i pristupnih cesta u funkciji turističke infrastrukture, a koje nisu kategorizirane kao javne ceste te privezišta/pristaništa za plovila bez motora s unutarnjim izgaranjem)”.
106 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Molim pod dodatne aktivnosti za sve grupe dodati i povjesne trgove koji su pod zaštitom kao spomenici kulture. Nije prihvaćen Prihvatljive aktivnosti su definirane sukladno turističkim prioritetima i financijskim mogućnostima unutar alokacije.
107 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Molim pod 2.7. Grupa aktivnosti I. pd a) dodati i povjesne trgove koji su pod zaštitom. Povjesni trgovi su posjetiteljska infrastruktura isto kao dvorci, utvrde, kurije i sl. Nije prihvaćen Prihvatljive aktivnosti su definirane sukladno turističkim prioritetima i financijskim mogućnostima unutar alokacije.
108 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Vezano uz navođenje popratnih sadržaja koji su prihvatljivi za financiranje predlažem da se dodaju sadržaji navedeni u Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, prilog I, kategorija 7. Ostali sadržaji u objektu (mnoge ste već naveli predloženom formulacijom ali smatram potrebnim dodati i sadržaje tipa suvenirnice, tiska, frizerskog salona, beauty salona i sve ono što je unutar kategorije 7. utvrđeno da povećava kvalitetu turističke usluge) Nije prihvaćen U UzP-u u Grupi 3. popratni sadržaji su vezani uz ciljane skupine i navedeni su samo kao primjer. Popratni sadržaji moraju biti obuhvaćeni u Studiji izvodljivosti.
109 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive aktivnosti projekta Kod Grupe aktivnosti 3. predlažem da se izbaci tekst "turističko naselje". Predlažemo izbaciti izuzeće turističkog naselja iz mogućnosti prijave jer je većina specijalnih bolnica i lječilišta paviljonskog tipa i funkcioniraju kao turistička naselja odnosno na njih se u cijelosti primjenjuje opis Turističkog naselja iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli 3.5. VRSTA TURISTIČKO NASELJE Članak 35. (1) Turističko naselje je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja, doručka i rekreacije. (2) Turističko naselje je funkcionalna cjelina koju čine više samostalnih građevina u kojima su recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem. (3) Turističko naselje mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, restoran, točionik, zajednički sanitarni čvor za goste i sadržaje za rekreaciju. (4) Smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani. (5) Unutar vrste Turističko naselje mogu se prostorno nalaziti i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj istog ugostitelja koji se kategoriziraju zasebno primjenom propisa koji se na njih odnose. (6) Samostalne građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu se nazivati komercijalnim nazivima: bungalov, paviljon, vila i sl. i kao takve oglašavati i isticati u cjenicima. Ako Ministarstvo turizma zadrži ovakvu formulaciju značajno će ograničiti mogućnost prijave ciljanih prijavitelja na ovaj poziv, posebno onih koji se nalaze u slabije razvijenim turističkim područjima. Naime, u tom slučaju su specijalne bolnice kao jedini lokalni turistički subjekti morali unutar svojih kompleksa korisnicima osigurati sve dodatne sadržaje i time su postala de facto turistička naselja. Prihvaćen U točci 2.7. prihvatljive aktivnosti projekta, GRUPA AKTIVNOSTI 3. u točci 1. briše se tekst: “turističko naselje,”.
110 Hrvatske šume d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.8.Povezana ulaganja S obzirom na specifičnost Hrvatskih šuma d.o.o. kao tvrtke koja gospodari šumama i šumskim zemljištem na cijelom prostoru Republike Hrvatske, molimo da nam se omogući povezano ulaganje u infrastrukturu u sklopu jednog projekta u kojem se prijavljuju aktivnosti, a koje se odvijaju na više udaljenih lokacija, odnosno većem broju županija, u sklopu destinacijskog proizvoda Republike Hrvatske. U ovom slučaju bi destinacija bila Republika Hrvatska, a poveznica između lokacija bi bile atrakcije šumskih ekosustava koje su po svojim odredištima sekundarne destinacije. Time bi bolje ostvarili svrhu (cilj) Poziva. Nije prihvaćen Uzimajući u obzir specifičnosti investicije C1.6.R1-I1, destinacija se definira kako je navedeno u Pojmovniku.
111 Marija Čolaković 2.PRAVILA POZIVA, 2.8.Povezana ulaganja Točka 2.8. Povezana ulaganja definira „Ukoliko se aktivnosti odvijaju na više lokacija, sve aktivnosti moraju biti povezane s ostvarenjem projekata koji su navedeni u strateškom marketinškom planu i/ili razvojnom sporazumu i/ili županijskoj strategiji.“ Molimo da se ublaži ova odredba da aktivnosti MORAJU biti povezane s ostvarenjem projekata koji su navedeni u strateškom marketinškom planu i/ili razvojnom sporazumu i/ili županijskoj strategiji budući da Strateški marketinški plan hrvatskog turizma obuhvaća ( isteklo )razdoblje 2014.-2020. te da su nove županijske razvojne strategije u fazi donošenja na temelju njih se tek mogu donijeti lokalne razvojne strategije (koje više nisu zakonski obvezne), a u Županijske razvojne strategije se ne navode poimence projekti nego samo strateški projekti Županije. Stoga je ovakav uvjet ograničavajući za pripremljene projekte koji nisu strateški projekti županija. Predlažemo da projekti trebaju biti u skladu s ciljevima i prioritetima strateških dokumenata a ne identificirani odnosno navedeni u samom strateškom dokumentu. Nije prihvaćen Ukoliko se projekti povezanog ulaganja odnose na aktivnosti iz više grupa na različitim lokacijama, potrebno je da su projekti prepoznati u nekom od navedenih dokumenata, čime se dokazuje da je riječ o projektima od značaja za destinaciju.
112 Dario Oršić 2.PRAVILA POZIVA, 2.9.Neprihvatljive aktivnosti projekta Pregledom dokumenta naišli smo na odlomak 2.9. “Neprihvatljive aktivnosti” u koji je jedino navedena biciklistička infrastruktura. Navedeno je neprihvatljivo jer svaka biciklistička infrastruktura se koristi u više svrha (promet, cikloturizma, sport, rekreacija, zdravlje, edukacija). Generalni pristup razvoja biciklističkog prometa I cikloturizma, koji nažalost cijelo vrijeme bezuspješno zagovaramo, je iznimno skroman tj. maksimalno se koristi postojeća infrastruktura kako bi se minimizirao utjecaj na okoliš i smanjile financijske potrebe. Što se tiče cikloturističke infrastrukture sve EuroVelo rute i Državne glavne rute su primarno u funkciji daljinskog bicikliranja ili preciznije rečeno cikloturizma. Ne vidimo razlog da se cikloturistička infrastruktura (EuroVelo i Državne rute) ne boduje dodatno kao Nacionalna infrastruktura u odnosu na sve ostale vrste infrastrukture koji nemaju ovakav karakter niti sveobuhvatni utjecaj na hrvatski turizam i sport. Prijedlog: Sukladno navedenome predlaže se brisanje 2. točke u odlomku 29. Predlaže se dodatno bodovanje za nacionalnu turističko/sportsku infrastrukturu. Djelomično prihvaćen U sklopu ove investicije financiraju se isključivo turistički projekti te stoga aktivnosti koje su usmjerene na mobilnost građana nisu prihvatljive u ovom Pozivu. U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u Grupi 2, kriteriju 5.3.1. u popis infrastrukture koja donosi 4 boda će se dodati i EuroVelo rute.
113 Grad Mali Lošinj 2.PRAVILA POZIVA, 2.9.Neprihvatljive aktivnosti projekta Jasno i nedvosmisleno omogućiti izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR). Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021 – 2026. U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, kriteriji prihvatljivosti f. i g. objedinjuju se u jedan kriteriji koji glasi: "Projekt ne uključuje aktivnosti gradnje i/ili rekonstrukcije na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture; dokazuje se Prijavnim obrascem, Studijom izvodljivosti , Glavnim projektom i/ili Troškovnikom"
114 Grad Šibenik 2.PRAVILA POZIVA, 2.9.Neprihvatljive aktivnosti projekta Omogućiti izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR) iz razloga kao što je objašnjeno u komentaru točke 2.6 Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021 – 2026. U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, kriteriji prihvatljivosti f. i g. objedinjuju se u jedan kriterij koji glasi: "Projekt ne uključuje aktivnosti gradnje i/ili rekonstrukcije na područjima s visokim indeksom turističke razvijenosti ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture; dokazuje se Prijavnim obrascem, Studijom izvodljivosti , Glavnim projektom i/ili Troškovnikom"
115 Grad Novi Vinodolski 2.PRAVILA POZIVA, 2.9.Neprihvatljive aktivnosti projekta 2.9. Neprihvatljive aktivnosti: Na temelju čega će se procijeniti je li slučaj izniman? Odnosi li se to isključivo na povećanje broj gostiju u objektu koji bi se obnavljao/rekonstruirao ili i na povećanje broja gostiju u destinaciji kod npr. obnove muzeja ili izgradnje sportske dvorane? Predlažemo da se definira „ukoliko ne dovodi do povećavanja kapaciteta objekta i/ili broja gostiju u destinaciji, uz uvjet da je usmjereno na poboljšavanje kvalitete objekta, turističke ponude koja ranije nije postajala; povećanje energetske učinkovitosti, povećanje udjela obnovljivih izvora energije i/ili ostvarivanje principa kružne ekonomije. Djelomično prihvaćen U točki 2.9. Neprihvatljive aktivnosti projekta, rečenica "izgradnja, dograđivanje i nadograđivanje u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR), osim u iznimnim slučajevima, ukoliko ne dovodi do povećanja kapaciteta objekta i broja gostiju, uz uvjet da je usmjereno na poboljšanje kvalitete objekta, povećanje energetske učinkovitosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i/ili ostvarivanje principa kružne ekonomije" mijenja se i glasi: "Aktivnosti ulaganja u gradnju i/ili rekonstrukciju nisu prihvatljiva u područjima 1. kategorije prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (ITR1), kada dovode do povećanja smještajnih i/ili prihvatnih kapaciteta turističke infrastrukture"
116 GRAD GOSPIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.11.Prihvatljive kategorije troškova Molimo uključivanje troškove upravljanja projektom za stalno zaposlene službenike Prijavitelja u postotku radnog vremena koji se odnosi na rad na projektu sukladno imenovanju projektnog tima, te uključivanje troškova objave nabava u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi su određeni sukladno raspoloživim sredstvima, uzimajući u obzir da je investicija C1.6. R1-I1 usmjerena na javni sektor i prijavitelje iz javnog sektora, čije su plaće uglavnom osigurane iz javnih sredstava, te uzimajući u obzir da su isti javni naručitelji kojima korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ulazi u redovno poslovanje.
117 Marija Čolaković 2.PRAVILA POZIVA, 2.11.Prihvatljive kategorije troškova Molimo da se u prihvatljive troškove uvrste i troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja/partnera koji izravno rade na provedbi projekta. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi su određeni sukladno raspoloživim sredstvima, uzimajući u obzir da je investicija C1.6. R1-I1 usmjerena na javni sektor i prijavitelje iz javnog sektora, čije plaće su uglavnom osigurane iz javnih sredstava.
118 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.11.Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se unutar prihvatljivih kategorija troškova navede i trošak plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja/partnera koja izravno radi na provedbi projekta. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi su određeni sukladno raspoloživim sredstvima, uzimajući u obzir da je investicija C1.6. R1-I1 usmjerena na javni sektor i prijavitelje iz javnog sektora, čije plaće su uglavnom osigurane iz javnih sredstava.
119 GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica 2.PRAVILA POZIVA, 2.11.Prihvatljive kategorije troškova Pod prihvatljive troškove u okviru Poziva navedeni su troškovi savjetodavnih usluga povezanih s upravljanjem projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja. Molimo da se u prihvatljive troškove uvrste i troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja/partnera koji izravno rade na provedbi projekta (u nacrtu su navedeni pod neprihvatljive troškove). Obrazloženje: u nacrtu Poziva, u točki 2.5. navedeni su zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, gdje je pod točkom a) navedeno kako Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima imenovan projektni tim te jasno definiranu odgovornost članova projektnog tima, što se dokazuje donošenjem Odluke o imenovanju projektnog tima. Sukladno navedenom, mislimo da pojedini prijavitelji imaju mogućnost formiranja vlastitog tima unutar poduzeća/institucije za provedbe projekta, a troška njihova rada prema nacrtu nije prihvatljiv trošak. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi su određeni sukladno raspoloživim sredstvima, uzimajući u obzir da je investicija C1.6. R1-I1 usmjerena na javni sektor i prijavitelje iz javnog sektora, čije plaće su uglavnom osigurane iz javnih sredstava.
120 LEA VIDIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.11.Prihvatljive kategorije troškova Hoće li biti prihvatljivi troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.) ukoliko je naručitelj istih partner, a ne prijavitelj projektnog prijedloga? Nije prihvaćen Nije komentar na tekst poziva. Prihvatljivi su svi troškovi navedeni u točki 2.11. Prihvatljive kategorije troškova, pri čemu je potrebno voditi računa o uvjetu prihvatljivosti y. navedenom u točki 2.6. Prihvatljivost projekta, u kojem je propisan maksimalni zbroj udjela partnera u ukupnoj vrijednosti projekta.
121 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA 2.PRAVILA POZIVA, 2.12.Neprihvatljivi troškovi Thalassotherapia Crikvenica kao i ostale Specijalne bolnice i lječilišta može priznati samo dio PDV-a, u našem slučaju 6%, što znači da nam preostali dio do 25 %, 19 % PDV-a predstavlja trošak i uključuje se u nabavnu cijenu. Smatramo da bi se dio PDV-a koji se ne može priznati kao pretporez trebao uvrstiti u prihvatljive troškove. Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje, u točci 2.11. Prihvatljivi troškovi, dodat će se: - PDV ako je nepovrativ
122 Daruvarske toplice specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 2.PRAVILA POZIVA, 2.12.Neprihvatljivi troškovi Treba staviti mogućnost potpisivanje izjave da se PDV neće koristiti te neće biti povrativ i financirati će se u cijelosti. Prihvaćen Izjava o PDV -u će biti sastavni dio Uputa za prijavitelje.
123 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA 2.PRAVILA POZIVA, 2.12.Neprihvatljivi troškovi Slažemo se sa komentarom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice nastavno na neprihvatljiv trošak PDV ukoliko je on povrativ. Naime Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS jednako kao i ostale Specijalne bolnice i liječilišta koji su u sustavu PDV-a smatraju nužnim da se razmjerni dio PDV-a koji se ne može priznati kao pretporez uvrsti u prihvatljive troškove. Obzirom da SB Kalos ima obvezu podjele pretporeza, tek manji dio PDV-a mogu odbiti kao pretporez što je u njihovom slučaju trenutno samo 5% dok se nepovrativi dio PDV-a uključuje u nabavnu cijenu i kao takav predstavlja trošak. Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje, u točci 2.11. Prihvatljivi troškovi, dodat će se: - PDV ako je nepovrativ
124 GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica 2.PRAVILA POZIVA, 2.12.Neprihvatljivi troškovi Molimo iz neprihvatljivih troškova maknuti troškove plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja/partnera koji izravno radi na provedbi projekta. Uspostava projektnog tima definirana je kao sposobnost Prijavitelja i time uvjet za samu prijavu na Javni poziv Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi su određeni sukladno raspoloživim sredstvima, uzimajući u obzir da je investicija C1.6. R1-I1 usmjerena na javni sektor i prijavitelje iz javnog sektora, čije plaće su uglavnom osigurane iz javnih sredstava.
125 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 2.PRAVILA POZIVA, 2.12.Neprihvatljivi troškovi Kod Specijalnih bolnica i lječilišta u sustavu PDV-a, samo razmjerni dio pretporeza je povrativ, stoga predlažemo da nepovrativ dio PDV-a također bude prihvatljiv trošak. Na primjeru naše ustanove, u 2022. godini razmjerni odbitak pretporeza iznosi 11% i mijenja se iz godine u godinu, ovisno o vrstama i visini iznosa pruženih usluga. Budući da je u pozivu definirano da je PDV neprihvatljiv trošak ukoliko je povrativ, predlažemo da se u pozivu raspiše da je i nepovrativa razlika do punog iznosa od 25% PDV-a (u našem slučaju to je trenutno 14%), prihvatljiv trošak. Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje, u točci 2.11. Prihvatljivi troškovi, dodat će se: - PDV ako je nepovrativ
126 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.PRAVILA POZIVA, 2.12.Neprihvatljivi troškovi U programu InterregEuropa je uvedeno pravilo da je PDV priznat u cijelosti kao trošak ako je vrijednost projekta manja od 5 mil.eura - da li se isto pravilo može primijeniti i ovdje? S obzirom da većina specijalnih bolnica i lječilišta ima razmjerni dio pretporeza koji se u postotku mijenja iz godine u godinu bilo bi značajno pojednostavljenje poslovanja i praćenja projekta u petogodišnjem razdoblju ako bi se moglo primijeniti novouvedeno europsko pravilo da se projektima vrijednosti manje od 5 mil. eura PDV u cijelosti prizna kao trošak bez obzira da li se u cijelosti ili nekom postotku može povratiti. Nije prihvaćen Određeno Zajedničkim nacionalnim pravilima za provedbu NPOO-a.
127 REMIĐO MUŠKOVIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog U dijelu dokazivanja/dokumentacija - "Pravomoćna građevinska dozvola s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine" - Obzirom na kompleksnost projekta predlaže se da ovaj uvjet mora biti ispunjen za aktivnost koja je ključna za projekt npr. izgradnja objekta i itd. dok popratne aktivnosti, a koje podrazumijevaju dozvolu mogu biti naknadno dostavljene. Uvjet se može postaviti da je ta aktivnost sadržajno i financijski glavna aktivnost projekta Također da dozvole mogu biti izmijenjeno. Navedeno je nužno je postojeći projekti nisu prilagođeni vrlo specifičnim uvjetima natječaja u „zelenom“ kontekstu Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
128 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Molimo jasnije definirati koja je razlika između dokumenta "Usklađenost projektnog prijedloga s DNSH načelom" i "DNSH izjava glavnog projektanta". Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje u točki 4. Obrasci i prilozi, briše se Obrazac 3. DNSH Izjava glavnog projektanta.
129 Grad Šibenik 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog S obzirom na kompleksnost projekta predlaže se da uvjet dostave „pravomoćne građevinske dozvole s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugog odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine mora biti ispunjen za aktivnost koja je ključna za projekt npr. izgradnja objekta i itd.“, dok popratne aktivnosti, a koje podrazumijevaju dozvolu mogu biti naknadno dostavljene. Uvjet se može postaviti da je ta aktivnost sadržajno i financijski glavna aktivnost projekta. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
130 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Molimo uvažiti mogućnost dostavljanja više glavnih projekata i građevinskih dozvola za ulaganje na jednoj lokaciji, unutar iste grupe. Nije prihvaćen Propisanim tekstom nije zabranjena mogućnost realizacije projekta na temelju više građevinskih dozvola.
131 TOMISLAV PLESEC 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti. Predlažemo da se ovaj uvjet promijeni na način da prijavitelj mora dostaviti navedenu pravomoćnu dozvolu prilikom potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima, a prilikom predaje da uvjet bude izrađen glavni projekt ili dokaz o predanom zahtjevu za ishođenje građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
132 Grad Đurđevac 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog S obzirom na kompleksnost projekata predlaže se da ovaj uvjet mora biti ispunjen za aktivnost koja je ključna za projekt npr. izgradnja objekta, dok popratne aktivnosti koje podrazumijevaju dozvolu mogu biti naknadno dostavljene. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
133 IVANA BEKAVAC 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Poštovani, predlažu se minimalni uvjeti za izradu Studije izvodljivosti/CBA. Prihvaćen Minimalan sadržaj Studije izvodljivosti/CBA bit će sastavni dio Uputa za prijavitelje.
134 IVANA BEKAVAC 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Poštovani, predlaže se izmjena: Studija utjecaja na okoliš – SUO (ako je primjenjivo) i Rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš ili Mišljenje nadležnog tijela o ocjeni usklađenosti projekta (zahvata) sa zahtjevima Direktive 2011/92/EU o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, odnosno Rješenje o prethodnoj ocjeni o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ili Rješenje i postupku glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i IZMJENITI U ILI Dopuštenje nadležnog tijela zaštićenog područja (ukoliko se zahvat provodi na području zaštićenog područja) I IZMJENITI U ILI Potvrda javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže (ukoliko je Plan upravljanja JU u tijeku izrade). Izmjena se predlaže, jer se iz Rješenja o POU na okoliš i ekološku mrežu može utvrditi da li će investicija imati utjecaj na okoliš/staništa i sl i tek na temelju utvrđenog potrebno je eventualno zatražiti Dopuštenje nadležnog tijela zaštićenog područja (ukoliko se zahvat provodi na području zaštićenog područja) i Potvrdu javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže (ukoliko je Plan upravljanja JU u tijeku izrade). Nije prihvaćen Tekst je usklađen s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
135 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Predlaže se u popis dodatne dokumentacije sažeto navesti i napomenu u kojem slučaju se ona mora dostaviti. Nije prihvaćen Obveza dostave dodatne dokumentacije već je navedena u tekstu Uputa za prijavitelje.
136 GRAD GOSPIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Molimo da krajnji rok dostave projektnih prijedloga ne bude do iskorištenja sredstava nego do nekog datuma i nije dozvoljeno ranije zatvaranje/obustava poziva. Nije prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
137 ANA SESAR 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Predlažem da za projekte koji zahtijevaju gradnju da se doda da prijavitelj mora dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti prilikom predaje projekta ili najkasnije u roku od 90 dana od dana predaje projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
138 Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti. Predlažemo da se doda da prijavitelj mora dostaviti navedenu dozvolu prilikom predaje projektnog prijedloga ili najkasnije u roku od 90 dana od dana predaje projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
139 Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Predlažemo da se dodaje ankes za Studiju izvodljivosti/CBA u kojem će se definirati sadržaj, struktura i zadana diskontna stopa Studije/CBA. Djelomično prihvaćen Minimalan sadržaj Studije izvodljivosti/CBA bit će sastavni dio Uputa za prijavitelje.
140 Stevo Žufić 2.PRAVILA POZIVA, 2.17.Projektni prijedlog Predlažem da se za Studiju izvodljivosti/CBA propiše jednostavam minimalan sadržaj koji će biti prilagođen karakteru projekata iz ovoga javnoga natječaja. Nikako ne bi trebalo propisati metodologiju po EU Guide https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf. Naime ta EU metoda je za projekte iznad 50 mil EUR pa nema baš smisla propisivati takvu metodologiju za projekt od npr. 1 mil EUR. Predlažem i promjenu naziva u Poslovni plan i tome prilagoditi jednostavan sadržaj. Djelomično prihvaćen Minimalan sadržaj Studije izvodljivosti/CBA bit će sastavni dio Uputa za prijavitelje.
141 TOMISLAV PLESEC 2.PRAVILA POZIVA, 2.18.Pitanja i odgovori Molimo da se, zbog kompleksnosti dokumentacije koju je potrebno ishoditi i pripremiti, odredi rok za dostavu prijedloga na 90 dana. Ukoliko će biti kraći rok, bit će mnogo teže pripremiti kvalitetne projektne prijedloge. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
142 Marija Čolaković 2.PRAVILA POZIVA, 2.18.Pitanja i odgovori Rok za podnošenje projektnih prijedloga trebao bi biti 90 dana od dana objave ovog Poziva. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
143 ANA SESAR 2.PRAVILA POZIVA, 2.18.Pitanja i odgovori Rok za podnošenje projektnih prijedloga trebao bi biti 90 dana od dana objave ovog Poziva. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
144 Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.18.Pitanja i odgovori Zbog kompleksnosti dokumentacije predlažemo da podnošenje projektnih prijedloga bude 90 dana od objave Poziva. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
145 Nerina Sarkotić 2.PRAVILA POZIVA, 2.18.Pitanja i odgovori Vremenski rok za podnošenje projektnih prijedloga trebao bi biti 90 dana od objave Poziva. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
146 Razvojna agencija Mrav d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.18.Pitanja i odgovori Predlažemo da se vremenski rok za podnošenje projektnih prijedloga definira: Od 90 do 120 dana od objave Poziva. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
147 TATJANA PUŠKARIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.18.Pitanja i odgovori Vremenski rok za podnošenje projektnih prijedloga trebao bi biti 90 dana od objave Poziva. Prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 90 dana. U konačnoj verziji UzP će se navesti rok za dostavu projektnih prijedloga, sveukupno 90 dana od dana objave Poziva.
148 Bruno Grubešić 2.PRAVILA POZIVA, 2.19.Postupak dodjele bespovratnih sredstava Vezano uz naziv faze: Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom - predlažem da se ista naslovi kao "Ocjena" a ne "Procjena"....... Nije prihvaćen Usklađeno s tekstom iz Zajedničkih nacionalnih pravila.
149 Bruno Grubešić 2.PRAVILA POZIVA, 2.19.Postupak dodjele bespovratnih sredstava Na početku poglavlja navodi se provedba dvije faze postupka dodjele bespovratnih sredstava. U nekoliko dijelova Uputa navodi se više faza postupka dodjele (npr. faza provjere prihvatljivosti, faza 4.) pa bi tekst trebalo ujednačiti. Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje, u točci 2.19. mijenja se dio teksta i glasit će: "U postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) provode se: - Zaprimanje i registracija projektnog prijedloga u sustav eNPOO - Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera - Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete - Provjera prihvatljvosti izdataka (troškova projektnog prijedloga) - Donošenje Odluke o financiranju."
150 Bruno Grubešić 2.PRAVILA POZIVA, 2.19.Postupak dodjele bespovratnih sredstava Smatramo da su ovakva ograničenja nepotrebna i nejasno je kako je određen udio od 24% alokacije za svaku pojedinu grupu za projekte na području ITR1. Da li to znači da bez obzira na visoki broj bodova, takvi projekti neće biti financirani? Predlažemo brisanje . Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
151 DUNJA BABIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.19.Postupak dodjele bespovratnih sredstava Predlaže se ukinuti ograničenja dopuštenog maksimuma financiranja predviđenog za projekte na područjima ITR 1 jer se time prijavitelje dovodi u nepovoljniji položaj. Ukoliko se zadrže postavljena ograničenja, prijavitelje na područjima općina i gradova ITR 1 značajno se demotivira od pripreme projektno-tehničke dokumentacije s obzirom na upitnu financijsku isplativost. Nije prihvaćen Ograničenja u financiranju projekata u 1. kategoriji sukladno Indeksu turističke razvijenosti usklađena su sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
152 Istarska županija - Regione Istriana 2.PRAVILA POZIVA, 2.19.Postupak dodjele bespovratnih sredstava Isključivanje iz bodovne liste cijelog projekta radi limitiranog maksimuma područja ITR1 kojim prolazi samo manji dio projekta koji čini jedinstvenu tehnološku cjelinu- nije prihvatljivo. U slučaju da npr. samo manja dionica jedinstvenog projekta turističke infrastrukture prolazi kroz područje ITR1, ukoliko bi prelazila određene limite, trebalo bi iz projekta isključiti samo taj dio dionice- kao da nije ni prijavljen, a NE cijeli projektni prijedlog isključiti iz bodovne liste. Prijedlog je da formulacija glasi: „Ukoliko bi financiranje projekta koji djelomično obuhvaća područje iz ITR 1 dovelo do prekoračenja dopuštenog maksimuma predviđenog za projekte na područjima ITR 1, DIO PROJEKTA KOJI PROLAZI PODRUČJEM ITR1 isključit će se iz bodovne liste kao da nije ni prijavljen, dok će se preostali dio projekta koji čini jedinstvenu funkcionalnu i infrastrukturnu cjelinu ostaviti na bodovnoj listi, te će se ukoliko udovoljava ostalim uvjetima, financirati u skladu s navedenim pravilima.“ Nije prihvaćen Tekst je usklađen s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i Provedbenom odlukom Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske. U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje će se dodatno pojasniti pravila za projekte koji se dijelom realiziraju na području ITR1 na način da će se u točki 2.19. Postupak dodjele bespovratnih sredstava dodati sljedeći tekst: "Projekt koji se realizira na području više JLS-ova od kojih je najmanje 1 u kategoriji ITR 1, smatrat će se da se provodi na području ITR1."
153 Istarska županija - Regione Istriana 2.PRAVILA POZIVA, 2.19.Postupak dodjele bespovratnih sredstava Budući da se radi o turističkim infrastrukturnim projektima koji po definiciji poziva moraju donijeti visoku dodanu vrijednost, treba odabrati drugu primjereniju metodu za dodatno rangiranje odnosno određivanje kvalitete dodane vrijednosti pojedinog projekta, a ne metodu odabira „najbrži prst“ jer ta metoda po ničemu nije pokazatelj dodatne kvalitete određenog projekta niti je takva praksa odabira osobito korektna, što se već dokazalo u više navrata. Nije prihvaćen U točki 2.17. je navedeno da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.
154 Bruno Grubešić 2.PRAVILA POZIVA, 2.25.Razdoblje provedbe projekta Obzirom na vrijeme objave, predviđeno trajanje postupka dodjele i svih drugih vremenskih ograničenja, predlažem da navedena provedba projekta traje najmanje do 6.2026. Nije prihvaćen Rok za provedbu projekata financiranih kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO) je definiran Nacionalnim programom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i Provedbenom odlukom Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske.
155 GRAD GOSPIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 2.29.Podnošenje zahtjeva za predujam Molimo podrobnije definirat korištenje predujma, da li je moguća dodjela sredstava po ZNS i prije poravnanja i iskorištenja sredstava predujma ili dok se sredstva predujma ne potroše nije moguće povlačenje sredstava po zahtjevu za nadoknadu. Djelomično prihvaćen Nije predmet teksta Uputa za prijavitelje, ali se mogućnost, maksimalni dozvoljeni postotak i uvjeti isplate predujma definiraju Ugovorom koji je sastavni dio konačne dokumentacije Poziva. Osim toga, opća pravila vezana uz mogućnosti isplate predujma su propisana u Općim uvjetima ugovora koji su sastavni dio Poziva.
156 REMIĐO MUŠKOVIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U dijelu kriterija 5.2. DOPRINOS PROJEKTA OPORAVKU I OTPORNOSTI TURISTIČKOG SEKTORA - Predlaže se kriterij prilagoditi specifičnom kontekstu, odnosno projektima koji se u najvećem dijelu odnose na kulturna dobra odnosno „dvorce, utvrde, kurije i druge objekte kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom.“ S obzirom na posebne propise i konzervatore mogućnost ostvarenja uštede energije je ograničena i ovisi od pojedine situacije Sukladno tome bi ovaj tip projekata trebao imati zasebnu bodovnu listu ili bi se na drugi način trebalo osigurati da ne bude „diskriminirani“ u odnosu na druge projekte u okviru grupe aktivnosti 1. Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i/ili opremanje posjetiteljske infrastrukture, a koji nemaju takve aktivnosti Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026., propisano je da će kriterij za dodjelu bespovratnih sredstava biti i doprinos zelenoj tranziciji, sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenog satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. (analizi scenarija).
157 REMIĐO MUŠKOVIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U dijelu kriterija "Projektom se postiže standard srednje ili dubinske renovacije s: a) više od 30% ušteda energije u odnosu na ex-ante procjenu – 3 boda" - Predlaže se kriterij prilagoditi specifičnom kontekstu, odnosno projektima koji se u najvećem dijelu odnose na kulturna dobra odnosno „dvorce, utvrde, kurije i druge objekte kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom.“ S obzirom na posebne propise i konzervatore mogućnost ostvarenja uštede energije je ograničena i ovisi od pojedine situacije Sukladno tome bi ovaj tip projekata trebao imati zasebnu bodovnu listu ili bi se na drugi način trebalo osigurati da ne bude „diskriminirani“ u odnosu na druge projekte u okviru grupe aktivnosti 1. Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i/ili opremanje posjetiteljske infrastrukture, a koji nemaju takve aktivnosti Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026., propisano je da će kriterij za dodjelu bespovratnih sredstava biti i doprinos zelenoj tranziciji, sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenog satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. (analizi scenarija).
158 Bruno Grubešić NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Smatram da je potrebno dodijeliti veći broj bodova za kriterij 3.2. i predlažem umanjiti broj bodova na horizontalnim pitanjima i dodati na kriterij 3.2. Nije prihvaćen Kriteriji za dodjelu su usklađeni sa Zajedničkim nacionalnim pravilima.
159 DUNJA BABIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U okviru kriterija 4.1.1. potpuno su legalna i legitimna rješenja upravljanja navedena u opciji b), stoga nije jasno zašto se prednost pruža opciji upravljanja opisanoj pod a.) Bilo bi dobro jasno i konkretno obrazložiti smisao veće bodovne vrijednosti opcije a). Prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, u svim grupama, mijenja se točka 4.1.1. na način da glasi: "4.1.1. Po završetku realizacije projekta njime upravlja: a) javna ustanova, pravne osobe u konzorciju JPP, trgovačko društvo ili obrt - 3 boda b) turistička zajednica ili JLP(R)S - 1bod c) ostalo - 0 bodova"
160 DUNJA BABIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U okviru kriterija 3.7.1. bilo bi korisno pojasniti zašto se boduje privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu, kada aktivnosti projekta neće predstavljati javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera. Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, u svim grupama, mijenja se točka 3.7.1. na način da glasi: "3.7.1. U realizaciju projekta uključeni su partneri: a) JLS, JP(R)S, pravne osobe u konzorciju JPP i ostali partneri koji su ujedno i na popisu mogućih prijavitelja - 3 boda b) turističke zajednice - 2 boda c) ostali dozvoljeni partneri - 1 bod d) u realizaciju projekta nisu uključeni partneri - 0 bodova"
161 DUNJA BABIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Kod obrazloženja kriterija 3.7.1. savjetuje se pojasniti u kojem slučaju prijavitelj ostvaruje maksimalni broj bodova, odnosno mora li za 3 boda imati sve partnere navedene pod a) Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje, kod kriterija 3.7 Partneri u realizaciji projekta navest će se obrazloženje za dobivanje bodova za navedene opcije.
162 DUNJA BABIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Kod kriterija 3.6.1. bilo bi korisno jasno, detaljno i konkretno pojasniti zašto je za bodovanje relevantan status brdsko-planinskog, potpomognutg područja ili otoka. Ako je cilj prednost pružiti slabije razvijenim turističkim destinacijama, to je već učinjeno kroz kriterij 5.2.1. Nije prihvaćen Navedeni kriterij je usklađen s razvojnim prioritetima RH definiranima u Zakonu o otocima, Zakonu o potpomognutim područjima i Zakonu o brdsko-planinskim područjima.
163 DUNJA BABIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlaže se ukinuti ili izmijeniti kriterij 3.6.1. Naime, razvojni sporazum je neobvezujući akt koji se nužno ne odnosi na specifične razvojne probleme na određenom teritoriju. Njime se usuglašavaju prioriteti razvoja državne i područne razine i strateški projekti. Dakle, ne rješavaju se specifični problemi određenog teritorija, već strateški. Dodatni razlog zašto bi navedeni kriterij trebalo izmijeniti je činjenica da, je razvojni sporazum predviđen Zakon o regionalnom razvoju RH, a ističe se da je nakon toga Zakona i u skladu s njim donesen Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH koji navodi sve strateške akte koje donose kako državna tijela i JLRS-i. Razvojni sporazum kao takav se u Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ne navodi, što dodatno dokazuje da nije relevantan do razine da donosi prednost na ovako značajnom, kompetitivnom natječaju. Kriterij ne samo da je irelevantan, već je i diskriminirajući u odnosu na većinu županija. Samo je manji broj kontinentalnih županija uključen u razvojne sporazume s MRRFEU, a specifični razvojni problemi adresiraju se i županijskim te lokalnim strateškim dokumentima koji se boduju u sklopu kriterija 3.1.1. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
164 DUNJA BABIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlaže se kriterij 1.1.1.a. prilagoditi specifičnim uvjetima ulaganja u kulturna dobra poput dvoraca, utvrda, kurija i drugih objekata kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom. S obzirom na posebne propise i uvjete koje nameću konzervatorski odjeli, za takvu kategoriju objekata posebno je teško dokazivati ostvarene uštede energije. Za takav tip ulaganja, predlaže se osmisliti zasebnu bodovnu listu ili na drugi adekvatan način osigurati pravedno bodovanje kojim se neće diskriminirati projekti ulaganja u obnovu kulturne baštine. Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026., propisano je da će kriterij za dodjelu bespovratnih sredstava biti i doprinos zelenoj tranziciji, sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenog satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. (analizi scenarija).
165 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Kriterij 3.6.1. - predlaže se dati bodovno veću vrijednost projektima navedenima u razvojnom sporazumu, obzirom da je smisao istog identifikacija projekata od strateškog značaja za regiju, a što je svojim potpisom potvrdila i Vlada RH. Nije prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
166 Grad Šibenik NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Savjetuje se izbaciti kriterij 4.1 ili barem točku a). Prije svega je nejasno zašto bi se bodovalo upravljanje po završetku projekta? 1. Ako je razlog da se izbjegnu državne potpore onda to pitanje mora biti uvjet prihvatljivosti, odnosno potpuno zakonito i dopušteno rješenje u okviru propisa o državnim potporama. 2. Ističe se da je taj dio reguliran već u Pozivu zbog čega je još više nejasno zašto se više boduju subjekti navedeni pod a). „Bespovratna sredstva za projektne prijedloge sukladno ovom Pozivu dodjeljivat će se prema uvjetima iz ovog Poziva koji ne sadrže državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU). Ako se ipak dodjela bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva odnosi na ulaganje u projekte koji predstavljaju obavljanje gospodarske djelatnosti odnosno ukoliko se za određeno financiranje projekta sukladno ovom Pozivu utvrdi da predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU u tom slučaju, na dodjelu sredstava u okviru ovog Poziva primijenit će se pravila za dodjelu državnih potpora u skladu s Programom dodjele potpora“ 1.Ističe se da se u RH već provodili, odnosno provede projekti ove vrste i da je potpuno zakonito rješenje npr. pod b) pa je i sa te strane nejasno zašto se boduju subjekti pod a). 2. Dodatno, bodovati „pravne osobe u konzorciju JPP“ je problematično jer je smisao JPP posve drugačiji je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja i/ili rekonstrukcija i održavanje javne građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera. od cilja ovog natječaja „ Dakle ovdje je riječ o financiranju infrastrukture javnim novcem, a dodatno navedeni subjekti neće pružati javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera. Djelomično prihvaćen Bodovanje ekonomske održivosti kroz upravljanje projektom nakon završetka realizacije projekta je u skladu je s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, u svim grupama, mijenja se točka 4.1.1. na način da glasi: 4.1.1. Po završetku realizacije projekta njime upravlja: a) javna ustanova, pravne osobe u konzorciju JPP, trgovačko društvo ili obrt - 3 boda b) turistička zajednica ili JLP(R)S - 1bod c) ostalo - 0 bodova
167 Grad Šibenik NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlaže se ukinuti kriterij 3.6.1. jer je irelevantan, a dodatno već se boduje u okviru kriterija 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine. – 2 boda Razvojni sporazum je specifični, neobvezujući akti koji se nužno ne odnosi na specifični razvojne probleme na određenom teritoriju. Njime se usuglašavaju prioriteti razvoja državne i područne regionalne razine i strateški projekti. Dakle ne rješavaju se specifični problemi određenog teritorija nego strateški. Dodatni razlog zašto bi ovakav kriterij trebalo izbaciti je činjenica da, je razvojni sporazum predviđen Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a ističe se da je nakon toga Zakona i u skladu sa njim donesen Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji navodi sve relevantne strateške akte koje donose kako državna tijela tako i JLRS-i. Razvojni sporazum kao takav se u Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ni ne navodi što dodatno dokazuje da nije relevantan do razine da donosi prednost na ovako konkurentom natječaju. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
168 Grad Đurđevac NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Grupa 1, 5.1.1.: Molimo u obzir uzeti i druge oblike zaštićenih područja, poput parkova prirode, park-šuma i slično. Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, u Grupi 1, mijenja se točka 5.1.1. na način da glasi: "5.1.1. Projekt se dijelom ili u potpunosti realizira u području: a) kulturnog/prirodnog dobra na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine - 3 boda b) ekološke mreže NATURA 2000 ili prezentira područje ekološke mreže NATURA 2000 - 3 boda c) kulturnog dobra od nacionalnog značaja - 2 boda d) nacionalnog parka/parka prirode ili prezentira područje nacionalnog parka/parka prirode - 2 boda e) zaštićenog ili preventivno zaštićenog kulturnog dobra - 1 bod f) ostalih zaštićenih područja - 1 bod *U projektima nabave vozila/plovila mjerodavna je lokacija atrakcije/prirodne baštine u svrhu čije prezentacije se nabavlja vozilo." Bodovi se ne zbrajaju, već se boduje samo kategorija koja projektu donosi najviše bodova.
169 Grad Đurđevac NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Grupa 1., 3.6.1.: Predlaže se ukinuti ovaj kriterij jer se dodatno boduje u okviru kriterija 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine. – 2 boda Razvojni sporazum je specifični, neobvezujući akti koji se nužno ne odnosi na specifični razvojne probleme na određenom teritoriju. Njime se usuglašavaju prioriteti razvoja državne i područne regionalne razine i strateški projekti. Dodatni razlog zašto bi ovakav kriterij trebalo izbaciti je činjenica da je razvojni sporazum predviđen Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a ističe se da je u skladu sa Zakonom donesen Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji navodi sve relevantne strateške akte koje donose kako državna tijela tako i JLRS-i. Razvojni sporazum kao takav se u Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ne navodi što dodatno dokazuje da nije relevantan do razine da donosi prednost na ovakvom natječaju. Predlaže se izbaciti kriterij da projekt koji se nalazi na brdsko-planinskom području jer nije relevantan za 3.6. doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju. Posebno jer se pod kriterijem u nastavku boduje manja turistička razvijenost. 5.2.1. Projekt doprinosi oporavku i otpornosti turističkog sektora kroz provedbu već pripremljenih javnih ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, kao i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, podizanju kvalitete destinacije, omogućavanju produžetka sezona, kao i „raspršivanju“ prevelike koncentracije turista. – 4 boda Dakle kombinacija kriterija 3.6.1 i 5.2.1 ili dovodi do dvostrukog bodovanja istog/sličnog kriterija ili do nelogičnosti kriterija. Ovdje se boduje projekt na otoku, a koji u pravilu imaju viši indeks turističke razvijenosti. Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“ Navedeni kriterij vezan uz brdsko planinska područja je usklađen s razvojnim prioritetima RH definiranima u Zakonu o brdsko-planinskim područjima i nije diskriminatoran.
170 Grad Đurđevac NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU GRUPA 1., 1.1.1.a: Predlaže se kriterij prilagoditi specifičnom kontekstu, odnosno projektima koji se u najvećem dijelu odnose na kulturna dobra odnosno „dvorce, utvrde, kurije i druge objekte kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom.“ S obzirom na posebne propise i konzervatore mogućnost ostvarenja uštede energije je ograničena i ovisi od situacije. Sukladno navedenom bi ovaj tip projekata trebao imati zasebnu bodovnu listu ili bi se na drugi način trebalo osigurati da ne bude „diskriminiran“ u odnosu na druge projekte u okviru grupe aktivnosti 1. Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i/ili opremanje posjetiteljske infrastrukture, a koji nemaju takve aktivnosti. Nije prihvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026., propisano je da će kriterij za dodjelu bespovratnih sredstava biti i doprinos zelenoj tranziciji, sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenog satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. (analizi scenarija).
171 TOMISLAV PLESEC NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U kriterijima za Grupu 3 za doprinos 5.1.1. Projekt obuhvaća izgradnju novih smještajnih kapaciteta kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta (izjednačavanje s hotelskim standardima kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica) predlažemo da se izmjeni na način da se doda „i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta za 1 i/ili 2 zvjezdice u odnosu na postojeću kategorizaciju“ Nije prihvaćen Kriterijima se dodatno boduju projekti visoke kategorije hotelskog smještaja sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine.
172 TOMISLAV PLESEC NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlažemo da se iz bodovanja izbaci odredba da je projekt naveden u razvojnom sporazumu. Spomenuta stavka je diskriminatorna prema prijaviteljima koji dolaze iz županija koje nemaju razvojni sporazum. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
173 GRAD GOSPIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU 5.3.1. Projekt obuhvaća: a) izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili obnovu i/ili opremanje sportskih dvorana i terena (odbojka, rukomet, košarka, nogomet, tenis i sl.), atletskih staza, bazena, multifunkcionalnih sportskih igrališta – 4 boda b) infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma kao što su planinarska infrastruktura (planinarski putovi i planinarski objekti), adrenalinski parkovi, vježbališta na otvorenom, skate i bike parkovi, mini golf igrališta, biciklističke staze s pratećom infrastrukturom, konjičke staze, klizališta, sanjkališta, prateća infrastruktura za adrenalinske sportove, stijene za penjanje i sl. – 2 boda; valjda bi raspored bodova trebao biti obrnut jer je u Grupi 2. riječ od aktivnom turizmu pa bi navedena infrastruktura pod b) trebala nositi 4 boda, a sportska navedena pod a) 2 boda Nije prihvaćen Pojam „aktivni turizam“ ne odnosi se samo na pružanje dodatnih sportsko-rekreacijskih usluga u turizmu, već uz to podrazumijeva i širenje turističke ponude na način da se kroz sport produži sezona, stvaranjem uvjeta za pripreme sportaša i organizaciju sportskih natjecanja, što za cilj ima značajno povećati dolazak broja sportaša, pratećeg sportskog osoblja i osoba vezanih uz sport.
174 GRAD GOSPIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU 3.6.1. Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – predlažemo da se u svim grupama mijenja u sljedeći: "Projekt je naveden u strateškom dokumentu od nacionalnog, regionalnog/ županijskog ili lokalnog značaja". Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
175 GRAD GOSPIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU 1.1.1.b. ZA GRADNJU NOVIH ZGRADA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE predlaže se nadopuna: zgrada i svih zahvata u prostoru koji se odnose na gradnju nove turističke infrastrukture. Nije prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3., u svim grupama, briše se kriterij 1.1.1.b.
176 Primorsko-goranska županija NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlaže se: • Dodatno bodovati i postupke „zelene jednostavne nabave“, ne samo „zelene javne nabave“, • Izbaciti dodatno bodovanje projekata navedenih u razvojnom sporazumu jer se time dodatno boduje partnerstvo za koje postoji zasebni kriterij. Nije prihvaćen Određeno Zajedničkim nacionalnim pravilima za provedbu NPOO-a.
177 Marija Čolaković NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU 1. U točki 2.16. Održivi razvoj navodi se da je između ostalog potrebno „poštivanje uvjeta za ishođenje energetskog certifikata A“ - Da li se radi o razredu A prema QH,nd ili prema Eprim? 2. U PRILOGU 3., točka 1.1.1.a navodi se: „Projektom se postiže standard srednje ili dubinske renovacije s: a) više od 30% ušteda energije u odnosu na ex-ante procjenu – 3 boda i/ili b) više od 30% smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na ex-ante procjenu – 3 boda“ Kako se određuje ova ušteda u projektu kojim se u isto vrijeme rekonstruira postojeća zgrada (Kulturno dobro) koja je i izvorno bila grijana, rekonstruira postojeća štala (izvorno negrijani prostor u grijani prostor) te dograđuje novi dio zgrade (grijani prostor)? 3. Za projekt je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Može li se neovisno o toj dozvoli za isti objekt izraditi Glavni projekt fotonaponske elektrane sa potrebnim potvrdama elektro distributera bez da je sastavni dio građevinske dozvole (prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima)? Nije prihvaćen Nije komentar na tekst Poziva. U slučaju provođenja mjere kojom se planira poboljšanje energetske učinkovitosti u smislu uštede energije za grijanje (QH,nd), potrebno je projektom dokazati poštivanje uvjeta energetskog certifikata uštedom toplinske energije, a ekvivalentno tome na isti je način potrebno je projektom dokazati uštedu električne energije (Eprim), što znači da se iskazuje u ovisnosti o vrsti energije za koju se postiže ciljani razred energetske učinkovitosti. Izdavanje građevinskih akata nije u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.
178 Marija Čolaković NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Poštovani, Predmet Poziva su ulaganja usmjerena na javnu turističku infrastrukturu. Odredba Poziva propisuje da se javna turistička infrastruktura koja se financira sredstvima iz ovog Poziva koristi za mješovitu negospodarsku i gospodarsku namjenu, pri čemu se ona u najvećem dijelu koristi za obavljanje negospodarske djelatnosti, a samo je u manjem dijelu namijenjena i za obavljanje gospodarske djelatnosti. U tom se slučaju na financiranje sredstvima ovog Poziva neće primjenjivati pravila o državnim potporama pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna i pomoćna, odnosno da se radi o gospodarskoj djelatnosti koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom ili je neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Slijedom navedenog, gospodarska djelatnost se može obavljati u javnoj turističkoj infrastrukturi do najviše 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta te infrastrukture (mjereno radnim vremenom ili prostorom koji se daje gospodarskoj namjeni ali ne udjelom te djelatnosti u ukupnom prihodu određenog objekta javne turističke infrastrukture). Nadalje, Pozivom je određeno da je privatni partner, partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18) upisanom u Registar ugovora javno-privatnog partnerstva. Iz navedenog, obzirom da se radi o javnoj infrastrukturi, proizlazi vrlo ograničena mogućnost komercijalizacije (gospodarska djelatnost) na najviše 20% a što je primarni interes privatnih partnera. Istodobno se, kriterijima bodovanja, snažno potiče uključivanje privatnog partnera i to putem JPP-a. Dakle, uključivanje partnera nagrađuje se s relativno visokim ukupnim iznosom bodova – 3 za partnerstvo u realizaciji projekta i to putem JPP-a te s 5 bodova u kasnijem upravljanju izgrađenom infrastrukturom. Privatni partner projektu znači donosi ukupno 8 bodova što se, s obzirom na očekivani interes na Pozivu, čini nenadoknadivi gubitak bodova za prijavitelje koji ne uspiju animirati privatne partnere. Napominjemo da animacija privatnih partnera neće biti ni malo lak posao obzirom na prirodu samog Poziva kao i uvodno navedena ograničenja. Molimo da uzmete u razmatranje gore navedeno te u konačnoj verziji poziva izmijeniti relevantne odredbe kako prijavitelji koji nemaju mogućnost JPP-a ne bi bili onemogućeni u ostvarivanju potpore iz NPOO-a. Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, u svim grupama, mijenja se točka 3.7.1. na način da glasi: "3.7.1. U realizaciju projekta uključeni su partneri: a) JLS, JP(R)S, pravne osobe u konzorciju JPP i ostali partneri koji su ujedno i na popisu mogućih prijavitelja - 3 boda b) turističke zajednice - 2 boda c) ostali dozvoljeni partneri - 1 bod d) u realizaciju projekta nisu uključeni partneri - 0 bodova" "U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, u svim grupama, mijenja se točka 4.1.1. na način da glasi: 4.1.1. Po završetku realizacije projekta njime upravlja: a) javna ustanova, pravne osobe u konzorciju JPP, trgovačko društvo ili obrt - 3 boda b) turistička zajednica ili JLP(R)S - 1 bod c) ostalo - 0 bodova"
179 ANA SESAR NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Kriterij Grupe 3 za doprinos 5.1.1. Projekt obuhvaća izgradnju novih smještajnih kapaciteta kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta (izjednačavanje s hotelskim standardima kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica) predlažem da se izmjeni tako da se doda „i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta za 1 i/ili 2 zvjezdice u odnosu na postojeću kategorizaciju“ Nije prihvaćen Kriterijima se dodatno boduju projekti visoke kategorije hotelskog smještaja sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine.
180 Marija Čolaković NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Točka 3.6.1. Doprinos rješavanju specifičnih razvojnih problema ... predlažemo da se izbaci uvjet razvojni sporazum jer nemaju svi potpisane razvojne sporazume i mnogi odlični projekti nisu uopće obuhvaćeni razvojnim sporazumom ako ga pojedina županija i ima. Ostali dio uvjeta je sasvim dovoljan i u skladu je sa ciljem Poziva. Odnosi na sve grupe. Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
181 ANA SESAR NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Kriterij 3.1.1. projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - potrebno je definirati koji su to strateški dokumenti te staviti i npr. Provedbeni program razvoja turizma. Nije prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda
182 ANA SESAR NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Kriterij 3.6.1. je diskriminativan jer razvojni sporazum nisu potpisale sve županije, tj. regije. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
183 Antonio Čerkez NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U kriterijima za grupu 3 za doprinos 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine predlažem da se definiraju strateški dokumenti tj. da se ubaci i Provedbeni program razvoja turizma Nije prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda.
184 Ana Mankas NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlažem da se u kriterijima za Grupu 3 za doprinos 5.1.1. Projektu obuhvaća izgradnju novih smještajnih kapaciteta kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta (izjednačavanje s hotelskim standardima kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica) doda „i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta za 1 i/ili 2 zvjezdice u odnosu na postojeću kategorizaciju.“ Nije prihvaćen Kriterijima se dodatno boduju projekti visoke kategorije hotelskog smještaja sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine.
185 Ana Mankas NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlažem da se za projekte koji uključuju gradnju doda da prijavitelj može dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti prilikom predaje projektnog prijedloga ili najkasnije u roku od 90 dana od dana predaje projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju C1.6.R1-I1.
186 Ana Mankas NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlažem da se doda Provedbeni program razvoja turizma u kriterijima za Grupu 3 za doprinos 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine. Nije prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda.
187 Ana Mankas NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Razvojni sporazum nisu potpisale sve županije odnosno regije pa uzevši to u obzir predlažem da se izbaci kriterij za doprinos 3.6.1. „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu“ budući da je diskriminativan Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
188 Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U kriterijima za Grupu 3 za doprinos 5.1.1. Projektu obuhvaća izgradnju novih smještajnih kapaciteta kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta (izjednačavanje s hotelskim standardima kategorije 4 i/ili 5 zvjezdica) predlažemo da se izmjeni na način da se doda „i/ili podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta za 1 i/ili 2 zvjezdice u odnosu na postojeću kategorizaciju“ Nije prihvaćen Kriterijima se dodatno boduju projekti visoke kategorije hotelskog smještaja sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine.
189 Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U kriterijima za Grupu 3 za doprinos 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine predlažemo da se definiraju strateški dokumenti odnosno da se doda i Provedbeni program razvoja turizma. Nije prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda.
190 Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U kriterijima za Grupu 3 za doprinos 3.6.1. Projekt je naveden u razvojnom sporazumu predlažemo da se izbaci navedeni kriterij budući da je diskriminativan jer razvojni sporazum nisu potpisale sve županije odnosno regije. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“.
191 Javna ustanova Park prirode Vransko jezero NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU GRUPA 1, 4.1. UPRAVLJANJE PROJEKTOM NAKON ZAVRŠETKA REALIZACIJE PROJEKTA, točka 4.1.1. Možete li pojasniti logiku bodovanja u ovom slučaju, odnosno zašto se preferira koncesija? Naime javne ustanove su godinama gradile svoje kapacitete za upravljanje zaštićenim područjima, a za neke aktivnosti predviđene projektima nije niti potrebno davati element u koncesiju, dapače sinergijski efekt se postiže jače ako većinom vezanih elemenata upravlja javna ustanova. S obzirom na navedeno, predlažemo drugačiju raspodjelu bodova kojima će se više vrednovati upravljanje projektom od strane javne ustanove u odnosu na davanje u koncesiju, ili potencijalno izostaviti cjelokupni kriterij iz bodovanja. Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, u svim grupama, mijenja se točka 4.1.1. na način da glasi: 4.1.1. Po završetku realizacije projekta njime upravlja: a) javna ustanova, pravne osobe u konzorciju JPP, trgovačko društvo ili obrt - 3 boda b) turistička zajednica ili JLP(R)S - 1bod c) ostalo - 0 bodova
192 Javna ustanova Park prirode Vransko jezero NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU GRUPA 1, 3.6. DOPRINOS PROJEKTA RJEŠAVANJU SPECIFIČNIH RAZVOJNIH PROBLEMA NA ODREĐENOM TERITORIJU 3.6.1. Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod Projekt se u potpunosti ili dijelom provodi na brdsko-planinskom području ili potpomognutom području ili na otoku – 1 bod Možete li pojasniti značenje i definiciju razvojnog sporazuma te logiku kojom se boduju projekti prema njemu. Smatramo da je za ovaj prvi kriterij već dovoljno navedeno u: 3.1. USKLAĐENOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“.
193 Razvojna agencija Mrav d.o.o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU GRUPA 2, 5.1. PROJEKTNI PRIJEDLOG OBUHVAĆA UGOSTITELJSKE I DRUGE SADRŽAJE. Unutar bodovanja navedeni su samo smještajni kapaciteti. Nisu definirani ugostiteljski i drugi sadržaji. Predlažemo da se dodatno raspiše bodovanje vezano uz ugostiteljske i druge sadržaje jer je u jednom dijelu dokumenta navedeno pod 2.6. Prihvatljivost projekta (u.) da projekti iz grupe 2. moraju sadržavati barem jedan od navedenih ugostiteljskih objekata, restorana i dr. Nije prihvaćen Navedeni uvjet da projekti iz Grupe 2. moraju sadržavati barem jedan od navedenih ugostiteljskih objekata je uvjet prihvatljivosti projekta i projekti koji ga ne zadovoljavaju nisu prihvatljivi za financiranje, samim time takvi projekti niti ne ulaze u postupak bodovanja.
194 Razvojna agencija Mrav d.o.o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU GRUPA 2., 3.7. PARTNERI U REALIZACIJI PROJEKTA Predlažemo da se omogući da JP(R)S može biti partner na više prijava. Nije prihvaćen U predloženom tekstu ne postoji odredba koja onemogućava JP(R)S da bude partner na više projekata.
195 Razvojna agencija Mrav d.o.o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU GRUPA 2., 3.6. DOPRINOS PROJEKATA RJEŠAVANJU SPECIFIČNIH RAZVOJNIH PROBLEMA NA ODREĐENOM TERITORIJU. Predlažemo da se kriterij pod 3.6.1. Projekt je naveden u razvojnom sporazumu ukloni iz kriterija bodovanja. Nisu svi JLS i JP(R)S sklopili razvojne sporazume te to isključuje dosta potencijalnih prijavitelja. Prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“.
196 Razvojna agencija Mrav d.o.o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU GRUPA 2., 3.2.DOPRINOS PROJEKTA RAZVOJU DESTINACIJE. Bodovanje raspisano u nastavku nije usklađeno s aktivnostima i vrstama ulaganja (npr. Izgradnja infrastrukture aktivnog turizma: bazeni primarno namijenjeni lokalnim posjetiteljima). Bodovanje se odnosi na produljenje turističke sezone u godini m+3 npr. Turistička infrastruktura nakon ulaganja godišnje će poslovati 12 mjeseci. U navedenom kontekstu ne znamo na šta se odnosi pojam „lokalni posjetitelji“ niti usporedba s „turističkom infrastrukturom“. Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u točki 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta, u Grupi aktivnosti 2. alineja "bazene primarno namijenjenih lokalnim posjetiteljima" mijenja se i glasi "bazene".
197 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlažemo da se u Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 – kriterij za dodjelu pod točkom 3.6.1. tekst "Projekt je naveden u razvojnom sporazumu" mijenja u sljedeći: "Projekt je naveden u strateškom dokumentu od nacionalnog, regionalnog/ županijskog ili lokalnog značaja". Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
198 Martin Madaras NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Kriteriji za dodjelu – GRUPA 1, točka 1.1.1.b. ZA GRADNJU NOVIH ZGRADA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE; Predlažem da se predmetni kriterij direktno definira u tekstu Uputa za prijavitelje uz već upisano pozivanje na intervenciju 025.b, prema Prilogu VI. Uredbe (EU) 2021/241. Naime, iz teksta tog Priloga i spomenute intervencije 025.b nije baš u potpunosti jasno što se očekuje od projektnih prijedloga da bi ostvarili 6 bodova. Posredno se može zaključiti da za ostvarivanje 6 bodova novoizgrađeni objekt mora imati iskazanu potražnju primarne energije (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva zgrade gotovo nulte energije. Ako je to doista namjera ovog kriterija, predlažem da se tako i upiše u Upute za prijavitelje. Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, u prilogu 3., u svim grupama, briše se kriterij 1.1.1.b.
199 Grad Virovitica NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU S obzirom da se projektnim prijedlogom planiraju stvoriti turistički sadržaji primarno namijenjeni lokalnim posjetiteljima predlažemo da se u kriterijima za dodjelu GRUPA 2., za točku 5.1. Projektni prijedlog obuhvaća ugostiteljske i druge dodatne sadržaje, kriterij 5.1.1. Postojeći smještajni kapaciteti ili projektom predviđeni smještajni kapaciteti na lokaciji projekta ili okolici dostatni su za projektnim prijedlogom predviđeni broj posjetitelja, navedeni kriterij odnosi i na buduće turističke sadržaje odnosno smještajne kapacitete sukladno prostorno planskoj dokumentaciji. Nije prihvaćen U kriteriju 5.1. Projektni prijedlog obuhvaća ugostiteljske i druge dodatne sadržaje u Grupi 2 boduju se isključivo postojeći smještajni kapaciteti ili projektom predviđeni smještajni kapaciteti na lokaciji projekta ili okolici. Nije moguće bodovati potencijalne smještajne kapacitete koji nisu dio ovog projekta i za čiju realizaciju prijavitelj neće preuzeti obvezu.
200 Grad Virovitica NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U kriterijima za dodjelu GRUPA 2. točka 3.6. Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju, za kriterij 3.6.1. predlažemo da se navedeni kriterij ukloni s obzirom da je svrha NPOO ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa što ukazuje da Razvojni sporazum nije relevantan kao strateški dokument nego dokumenti na regionalnoj i lokalnoj razini. Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“.
201 GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Komentar se odnosi na točku 3.2. - Grupa 2 Kod većine kriterija nije naveden bodovni raspon, odnosno određeni bodovi (primjerice kod točke 1.1. doprinos projekta ublažavanju klimatskih promjena ne postoji raspon bodova kod % uštede energije). Kod točke 5.3. Unapređenje kvalitete infrastrukture u funkciji razvoja aktivnog turizma s ciljem produženje turističke sezone, bodovi u a) i b) kategoriji se ne zbrajaju. Nigdje nije navedena mogućnost kombinacije infrastruktura koje su navedene pod a) i b) kategoriju. U nastavku navodimo primjer: S obzirom da se ovaj kriterij odnosi na cilj produženja turističke sezone, moguća je kombinacija izgradnje bazena (koji se nalazi u kategoriji a) i nosi max 4 boda), sa mogućnošću klizališta u zimskom periodu godine kada vanjski bazeni nisu u funkciji. Klizalište se nalazi u kategoriji b) i nosi 2 od maksimalnih 4 boda. Molimo razmotriti opciju zbrajanja ili dobivanja dodatnih bodova kada je u pitanju multifunkcionalnost sadržaja iz dviju različitih kategorija. Također, u nacrtu Poziva nije definiran bodovni prag (minimalni broj bodova) koje projekt mora ostvariti kako bi zadovoljio kriterijima za ocjenu kvalitete. Molimo da se isti definira, kako bi mogli na vrijeme pripremiti prijavu i uskladiti s kriterijima Djelomično prihvaćen Dodat će se bodovni raspon u kriterijima, tamo gdje nedostaju. Bodovni raspon je osmišljen sukladno razvojnim prioritetima javne turističke infrastrukture unutar Grupe 2. Uputama za prijavitelje definirani su minimalni uvjeti koje projekti moraju zadovoljiti. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva te će svi projekti koji zadovoljavaju minimalne uvjete biti bodovani te će se sredstva dodijeliti sukladno redoslijedu na rang ljestvici do iskorištavanja cjelokupne alokacije. UzP-om nije propisan minimalan broj bodova.
202 Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Predlažemo da se u svim grupama pod točkom 3.6.1. tekst "Projekt je naveden u razvojnom sporazumu" mijenja u sljedeći: "Projekt je naveden u strateškom dokumentu od nacionalnog, regionalnog/ županijskog ili lokalnog značaja". Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“
203 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU U kriterijima za dodjelu GRUPA 3. točka 3.6. Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju, za kriterij 3.6.1. predlažemo da se kao uvjet umjesto Razvojnog sporazuma navede Plan razvoja županije. Naime, nisu sve županije Jadranske Hrvatske potpisnici razvojnog sporazuma, odnosno županije Jadranske Hrvatske su dostavile pismo namjere u MRRFEU ali do realizacije razvojnog sporazuma još nije došlo. Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod".
204 Stevo Žufić NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Prilog 3. Kriteriji za dodjelu su: a) prekomolicirani b) težište je na okolišnim kriterijima c) nema minimalni broj bodova pa nije ni jasno čemu služe kriteriji odabira Predlažem: a) maksimalno pojednostaviti kriterije odabira b) odrediti da okolišni uvjeti učestvuju u ukupnom broju bodova maksimalno sa 10% c) odrediti prag prolaznosti na 25% ukupnog broja bodova d) izbaciti kriterij zapošljavanja jer cilj natječaja nije novozapošljavanje ljudi iz Indije, sa Filipina ili Nepala ili sl. Nije prihvaćen Kriteriji za ocjenu projekta su usklađeni s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026., u kojem je poseban naglasak stavljen na načelo DNSH. UzP-om nije propisan minimalan broj bodova.
205 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, PRILOG 3.  POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJ ZA DODJELU Kriterij 3.6.1. Predlažem da se umjesto Razvojnog sporazuma traži da projekt bude naveden u Planu razvoja Županije ili nekom sličnom regionalnom strateškom dokumentu jer mnoge županije nisu potpisale razvojne sporazume što ne bi smjela biti diskriminirajuća okolnost na prijavitelje jer na tu činjenicu nemaju utjecaja Kriterij 5.2.1. S obzirom da su Javnim pozivom već ograničena sredstva za ITR1 ovim bodovanjem se dodatno penaliziraju dionici iz Jadranske Hrvatske. Predlažem da se za ovaj element ocjenjivanja uvedu 5.2.1. a - za ITR2 – 1 bod, ITR3 – 2 boda, ITR4 – 4 boda; 5.2.1 b - za ITR1 skupinu uvede bodovanje ciljane popunjenosti smještajnih kapaciteta u periodu listopad – ožujak ; 50-55% - 1 bod, 56-60% - 2 boda, 61-65% - 3 boda, > 65% - 4 boda Djelomično prihvaćen U završnoj verziji Uputa za prijavitelje briše se kriterij 3.1. Usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima, 3.1.1. Projekt je identificiran u važećem strateškom dokumentu lokalne ili regionalne razine - 2 boda U završnoj verziji Uputa za prijavitelje u kriteriju 3.6.1. briše se tekst „Projekt je naveden u razvojnom sporazumu – 1 bod“. Predložena izmjena bodovanja ITR-a u kriteriju 5.2.1. nije prihvatljiva obzirom da je jedan od zadanih ciljeva NPOO-a povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija.