Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lađar d.o.o. UVODNE ODREDBE, Članak 3. 10. dnevnik rada je knjiga broda koja predstavlja službenu evidenciju o poslovima i radovima koje obavlja brod i članovi njegove posade - kako izgleda dnevnik rada, molimo primjer istog dokumenta Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Dnevnik rada propisan je člankom 55. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. To je nova knjiga koju moraju voditi plutajuća postrojenja bez vlastitog pogona, skele i plovila na koja su privremeno ugrađeni ili postavljeni radni strojevi (radna plovila). Unatoč tome što se obrazac dnevnika rada se nalazi u Prilogu V. ovoga nacrta Pravilnika isti će biti propisan Pravilnikom o brodskim ispravama i knjigama.
2 HRB Dunavski Lloyd - Sisak d.o.o. STRUČNA OSPOSOBLJENOST, Članak 6. Članak 6 Vježbenička služba je razdoblje plovidbene službe kao dijela obrazovanja ili nakon njegovog završetka, a koje je uvjet za stjecanje stručne osposobljenosti. - TO JE ZAPRAVO PRAKSA NA BRODU UNUTAR SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeno se smatra i plovidbenom službom za vrijeme školovanja, ali isto tako i nakon školovanja ovisno o tome na koji način će biti postavljen sustav obrazovanja u pojedinoj obrazovnoj ustanovi (srednjoj ili visokoj školi). Ideja je ako školski sustav nije prilagođen da u sklopu i za vrijeme obrazovanja vježbenik može stjecati plovidbeni staž, da se za takve vježbenike omogući i naknadno stjecanje staža te sufinanciranje istoga, a sve kako bi potaknuli i osigurali traženi kadar.
3 Lađar d.o.o. STRUČNA OSPOSOBLJENOST, Članak 6. (5) Vježbenički dnevnik iz stavka 4. ovog članka potpisom ovjerava ovlašteni član posade odgovoran za nadzor i praćenje rada vježbenika. - da li se vježbenički dnevnik vodi unutar prakse za vrijeme redovnog obrazovanja ili vježbenički dnevnik vodi poslodavac ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vježbenik za vrijeme vježbeničke službe vodi vježbenički dnevnik. Vježbenička služba je razdoblje plovidbene službe kao dijela obrazovanja ili nakon njegovog završetka, a koje je uvjet za stjecanje stručne osposobljenosti. Dakle, ovisno o tome kako bude ustrojeno redovno obrazovanje za stjecanje stručnih osposobljenosti ostavljena je mogućnost da će vježbeničku službu biti moguće obavljati i za vrijeme i nakon obrazovanja. Time je planirana dodatna mogućnost da se takva vježbenička služba sufinancira i na taj način potakne i sam kadar, ali i brodarske kompanije da ukrcaju takav kadar.
4 Lađar d.o.o. STRUČNA OSPOSOBLJENOST, Članak 7. Članak 16. Stručnu osposobljenost za obavljanje poslova brodovođe stječe osoba koja: - tko je taj , do sada to zvanje nije bilo ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Nacionalni zapovjednik tj. dosadašnji Zapovjednik C. Takav zapovjednik smije upravljati plovilom samo u nacionalnoj plovidbi, vodnim putovima koji nisu spojeni sa plovnom mrežom Unije npr. jezerima uz iznimku poprečnog prijevoza motornom skelom.
5 Lađar d.o.o. STRUČNA OSPOSOBLJENOST, Članak 7. Stručnu osposobljenost za obavljanje poslova mornara stječe osoba koja: a) - ima najmanje 17 godina života - kao dio srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja ima završen odobreni program osposobljavanja u trajanju od najmanje dvije godine u kojem su obuhvaćeni najmanje standardi za osposobljenost na operativnoj razini iz Priloga I.A.1 ovog Pravilnika. - da li se ovo odnosi na osobe koje završe srednješkolsko obrazovanje Nautičar unutarnje plovidbe , da li to znači da po završetku škole dobivaju zvanje Mornar ili još moraju odraditi ukrcanje kako je bilo do sada 3 mjeseca, a onda ide polagati ispit u Kapetaniju ? Prihvaćen Prihvaća se. To se odnosi na osobe koje će završiti odobreni program osposobljavanja u trajanju od najmanje dvije godine u kojem su obuhvaćeni najmanje standardi za osposobljenost na operativnoj razini kao djela srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja i koje trebaju uz to imati 90 dana plovidbene službe ostvarene za vrijeme pohađanja ili nakon završetka tog programa osposobljavanja. U nacrtu ovog Pravilnika koji je objavljen omaškom je izostavljen uvjet od 90 dana plovidbene službe koji će u skladu sa vašim komentarom biti dodan. Na pitanje dali će to biti Nautičar unutarnje plovidbe koji trenutno egzistira u Srednjoj strukovnoj školi ne možemo odgovoriti budući da se ovim Pravilnikom propisuju novi standardi s kojima trenutačno nitko nije usklađen ali se nadamo da će navedena škola kao i druge obrazovne ustanove iskazati interes za usklađivanjem svoga standarda kvalifikacije tj. strukovnog kurikuluma sa programom propisanom u ovom Pravilniku i za provedbu takvog programa dobiti suglasnost Ministarstva.
6 Lađar d.o.o. STRUČNA OSPOSOBLJENOST, Članak 7. (2) Poslovi operativne razine na brodu su poslovi mornara, vođe palube, kormilara i strojara. - vraćamo vođu palube ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Da, ponovno se uspostavlja stručna osposobljenost „vođe palube“ kao iskusnijeg člana posade od mornara.
7 Lađar d.o.o. DOPUNSKE OSPOSOBLJENOSTI, Članak 23. (1) Zapovjednik broda mora posjedovati posebna odobrenja ako: - ako zapovjednik nema posebna odobrenja od 1 - 5 da li možete biti ukrcan kao zapovjednik iako to sve koristi i radi ? Prihvaćen Prihvaća se. Priznaje mu se osposobljenost za plovidbu uz pomoć radara. Ako je osposobljen za stručnjaka za ukapljeni plin i ako ima ovlasti za plovidbu posebnim dionicama onda ne mora dodatno polagati taj ispit. Posebno odobrenje za upravljanje velikim sastavima moći će dobiti ako ispunjava uvjete propisane čl. 24. st. 4. Svakako ćemo uzeti u obzir vaš komentar i detaljnije propisati priznavanje u prijelaznim odredbama ovoga Pravilnika.
8 Lađar d.o.o. DOPUNSKE OSPOSOBLJENOSTI, Članak 24. (7) Dionice međunarodnih plovnih putova s posebnim rizicima u Republici Hrvatskoj utvrđene su propisom o razvrstavanju vodnih putova na unutarnjim vodama Republike Hrvatske. - gdje je to objavljeno ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Nije još uvijek, ali će biti propisano novim Pravilnikom o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama koji je u fazi izrade.
9 Lađar d.o.o. DOPUNSKE OSPOSOBLJENOSTI, Članak 24. (4) Posebno odobrenje za upravljanje velikim sastavima stječe zapovjednik koji ima najmanje 720 dana plovidbene službe, od toga najmanje 540 dana od stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika i najmanje 180 dana na kormilarenju velikim sastavima. - šta se podrazumjeva pod " velikim sastavom " 3 barže, 4 barže ...... ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Definicija velikog sastava je propisana u čl. 3. točki 40. predmetnog Pravilnika: 40. veliki sastav je potiskivani sastav čiji umnožak ukupne duljine i ukupne širine potiskivanih plovila iznosi 7 000 četvornih metara ili više
10 Lađar d.o.o. PRIZNAVANJE STRANIH SVJEDODŽBI I SVJEDODŽBI POMORACA, Članak 41. (2) Svjedodžbe o osposobljenosti koje su izdala nadležna tijela trećih zemalja, a koje su priznate u skladu s propisima EU, valjane su na svim unutarnjim plovnim putovima Republike Hrvatske i domaćim brodovima. - da li to znači da državljani RS mogu bili ukrcani na brodu koji plovi pod Hrvatskom Zastavom i da li može pristati na Hrvatsko tlo ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Državljani trećih zemalja mogu biti ukrcani na brodu hrvatske zastave koji plovi u unutarnjim plovnim putovima RH ali ne i izvan granica RH. To je propisano čl. 77. st. 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. U tom slučaju njihove svjedodžbe tj. ovlaštenja se priznaju i ne trebaju niti se mogu zamijeniti hrvatskim svjedodžbama, a što je u skladu s propisima Dunavske i Savske komisije. Mogu li takve osobe ploviti na hrvatskim brodovima izvan granica tj. plovnih putova RH pitanje je države na čijem teritoriju plove. Rokovi važenja takvih svjedodžbi izdanih od strane trećih zemalja propisani su člankom 41. ovog Pravilnika.
11 Lađar d.o.o. OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA BRODARACA, Članak 45. Zašto opet nije nigdje navedeno polaganje ADN-a za posadu unutarnje plovidbe ? Kada će ovo pitanje konačno doći na red i kako će se riješiti problematika koja godinama nije riješena . Naši brodarci godinama odlaze u susjedne države, zato što nigdje u RH ne mogu položiti ADN !!!!!!!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Pravilnik o stručnoj osposobljenosti osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima na temelju članka 31. stavaka 5. i 6. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07) donosi ministar znanosti i obrazovanja. Prema informacijama od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Nacrt Pravilnika je u završnoj fazi čitanja i planira se uskoro objaviti na portalu "e-Savjetovanja", nakon čega isti ide u proceduru donošenja.
12 Lađar d.o.o. GLAVA II, SREDIŠNJI UPISNIK BRODARACA (1) Središnji upisnik brodaraca je javna knjiga koja se vodi u elektroničkom obliku, a sadrži podatke o brodarcima, izdanim Uvjerenjima o položenom ispitu, Uvjerenjima o praktičnom ispitu, Svjedodžbama o osposobljenosti, ovjerama o priznavanju osposobljenosti i obnovi svjedodžbi. - može li brodar pristupiti podacima središnjeg upisnika ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Biti će moguć pristup određenim podacima brodarima, službenim tijelima i posrednicima u zapošljavanju, a sve u cilju provjere valjanosti isprava brodaraca.
13 Lađar d.o.o. GLAVA I, RADNO VRIJEME I VRIJEME ODMORA (4) Zamjene dana odmora kao i pridržavanje prosječnog radnog vremena od 48 sati u skladu sa člankom 78. ovoga Pravilnika i stavkom 3. ovoga članka obavljaju se prema kolektivnom ugovoru. - kakvom kolektivnom ugovoru ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovo je propisano kao pretpostavka i temelj za zaključivanje kolektivnog ugovora za brodarce po uzoru na pomorce.
14 Lađar d.o.o. GLAVA I, RADNO VRIJEME I VRIJEME ODMORA Općenito pitanje da li se na čl. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. i 85 primjenjuje Zakon o radu, te da li su isti usuglašeni sa Zakonom o radu. U praksi to izgleda drugačije, radno vrijeme kontrolira inspekcija rada, tko je u ovom slučaju nadležan inspekcija rada ili ???? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovim Pravilnikom se propisuju specifičnosti za radnike u unutarnjoj plovidbi, a Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda su propisane odredbe za kršenje istih. Za radnike na brodovima unutarnje plovidbe se stoga primjenjuju odredbe ovog Pravilnika i Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, a opće odredbe Zakona o radu samo ako ovim Pravilnikom ili Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda nisu propisane.
15 Lađar d.o.o. GLAVA I, RADNO VRIJEME I VRIJEME ODMORA Članak 79. (1) Ako se dnevno radno vrijeme iz članka 78. stavka 1. ovoga Pravilnika produži, radno vrijeme ne smije biti: a) duže od 14 sati u razdoblju od 24 sata b) duže od 84 sata u razdoblju od sedam dana. (2) Ako je radnim rasporedom predviđeno više radnih dana nego dana odmora, unutar razdoblja do četiri mjeseca prosječno tjedno radno vrijeme ne smije biti duže od 72 sata. (3) Radno vrijeme tijekom noći ne smije biti duže od 42 sata u razdoblju od sedam dana. Članak 80. (1) Brodar i/ili zapovjednik je dužan članovima posade odobriti unaprijed određene stanke za odmor tijekom radnog vremena, koje traju najmanje: a) 30 minuta za radno vrijeme duže od šest sati, b) 45 minuta za radno vrijeme duže od devet sati i c) 60 minuta za radno vrijeme duže od jedanaest sati. (2) Najkasnije nakon neprekidnog radnog vremena od šest sati, brodar i/ili zapovjednik mora članu posade odobriti stanku. Ovaj članak je potpuno nejasan, molimo isto objasniti matematičkom radnjom i na nekom konkretnom primjeru. Molimo napraviti primjer šihterice - radne liste kako bi to trebalo izgledati u praksi i na koji način će se ukrcanim osobama vršiti obračun plaće na temelju svega navedenoga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U predmetnom članku su propisana ograničenja za vrijeme rada i obveza brodara i/ili zapovjednika za odobravanje unaprijed određene stanke za odmor tijekom radnog vremena s propisanim minimalnim trajanjem. Potrebno je držati se okvira za radno vrijeme i vrijeme odmora članova posade u skladu sa propisanim vremenima ovoga Pravilnika. Sadržaj koji se odnosi na evidenciju o dnevnom radnom vremenu ili vremenu odmora člana posade je usklađen sa Direktivom vijeća 2014/112/EU od 19. prosinca 2014. o provedbi Europskog sporazuma o utvrđivanju određenih vidova organizacije radnog vremena u plovidbi unutarnjim vodnim putovima, sklopljenoga između Europskog saveza za plovidbu unutarnjim vodama (EBU), Europske organizacije zapovjednika plovila (ESO) i Europske federacije radnika u prometu (ETF) i sastavni je dio ovoga Pravilnika. Evidencije su obveza poslodavca i trebaju sadržavati propisani minimalni sadržaj propisan ovim Pravilnikom.
16 Lađar d.o.o. GLAVA I, RADNO VRIJEME I VRIJEME ODMORA Članak 78. (a) Član posade može biti zaposlen duže od osam sati dnevno, ako prosječno tjedno radno vrijeme u bilo kojem razdoblju od dvanaest mjeseci ne prelazi 48 sati. (b) Najdulje radno vrijeme člana posade broda iznosi 2304 sata u razdoblju od 12 mjeseci, pri čemu je osnovica za izračun: 52 tjedna umanjeno za najmanje četiri tjedna odsustva pomnoženo sa 48 sati (c) Za članove posade čiji radni odnosi traju manje od dvanaest mjeseci, radno vrijeme određuje se razmjerno skladu sa stavkom 2. ovoga članka. (d) Pri izračunu prosjeka u obzir se ne uzimaju razdoblja godišnjeg odmora, državni praznici i bolovanje. Ovaj članak je potpuno nejasan, molimo isto objasniti matematičkom radnjom i na nekom konkretnom primjeru. Molimo napraviti primjer šihterice - radne liste kako bi to trebalo izgledati u praksi i na koji način će se ukrcanim osobama vršiti obračun plaće na temelju svega navedenoga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U predmetnom članku su propisana ograničenja za vrijeme rada. Potrebno je držati se okvira za radno vrijeme u skladu sa propisanim vremenima ovoga Pravilnika. Odredbe ovoga članka su usklađene sa Direktivom vijeća 2014/112/EU od 19. prosinca 2014. o provedbi Europskog sporazuma o utvrđivanju određenih vidova organizacije radnog vremena u plovidbi unutarnjim vodnim putovima, sklopljenoga između Europskog saveza za plovidbu unutarnjim vodama (EBU), Europske organizacije zapovjednika plovila (ESO) i Europske federacije radnika u prometu (ETF).
17 HRB Dunavski Lloyd - Sisak d.o.o. GLAVA II, PROMJENA ILI PONAVLJANJE OBLIKA PLOVIDBE / RADA (3) Dnevna plovidba (A1) može se produžiti najviše do 16 sati, i to ne više od jednom tjedno, ukoliko na brodu postoji tahograf koji uredno funkcionira i koji je tipski ispitan od strane nadležnog tijela, te ako minimalni broj članova posade uključuje najmanje jednu osobu sa svjedodžbom o stručnoj osposobljenosti za zapovjednika i jednu osobu sa svjedodžbom o stručnoj osposobljenosti za kormilara. DA LI UMJESTO "TE" ako minimalni broj... IDE "ILI" ako minimalni broj... AKO U REŽIMU PLOVIDBE STOJI DA NIJE POTREBAN KORMILAR ZA PLOVIDBU, A RECIMO BROD MORA PRODUŽITI DVA SATA PLOVIDBU JER OPADA VODA - ŠTA SE ONDA RADI? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U takvim slučajevima se primjenjuje Članak 77. st 3.-5. Članak 77. (1) Brodar ili zapovjednik broda dužan je organizirati rad prema vrsti i zahtjevima posla kako bi se osigurala zaštita i zdravlje članova posade, posebno u pogledu stanki tijekom radnog vremena. (2) Ako brodar ili zapovjednik broda organizira rad prema određenom rasporedu mora uzeti u obzir da je takva organizacija radnog vremena prilagođena čovjeku, što uključuje smanjenje monotonog rada i rada na određenu normu. (3) Zapovjednik ili član posade koji zamjenjuje zapovjednika, iznimno, ima pravo odrediti duže radno vrijeme i organizirati rad posade broda kada je neposredno ugrožena sigurnost broda, osoba na brodu ili tereta te u slučajevima pružanja pomoći drugim plovilima ili osobama u nuždi. (4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka član posade dužan je raditi i duže od propisanog radnog vremena. (5) Po završetku događaja koji zahtijevaju organizaciju rada u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, zapovjednik ili član posade koji zamjenjuje zapovjednika mora osigurati da svi članovi posade koji nisu imali propisani odmor ostvare pravo na njega. U tom slučaju vrijeme odmora mora trajati najmanje koliko je prvobitno određeno.
18 HRB Dunavski Lloyd - Sisak d.o.o. GLAVA III, NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE BRODA ZA SIGURNU PLOVIDBU Članak 98 (3) Na svakom brodu koji prevozi opasne tvari obavezna je prisutnost ADN stručnjaka sa svjedodžbom o posebnom poznavanju ADN-a za pojedine vrste opasnih tvari što je određeno Europskim sporazumom o prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima - ADN i propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima. ZAPOVJEDNIK ILI BILO KOJI ČLAN POSADE? Prihvaćen Prihvaća se. Ova odredba upućuje da je to regulirano Europskim sporazumom o prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima - ADN i propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima u kojima je propisano da sve osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari na unutarnjim vodnim putovima moraju biti odgovarajuće stručno osposobljene. U skladu sa vašim komentarom ćemo izmijeniti tekst ovoga Pravilnika na način da će i u ovom Pravilniku biti isto propisano radi jednostavnosti primjene takvih odredbi u djelu koji propisuje najmanji broj članova posade.
19 HRB Dunavski Lloyd - Sisak d.o.o. GLAVA III, NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE BRODA ZA SIGURNU PLOVIDBU (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako se teretnim brodom bez vlastitog pogona sa uređajem za kormilarenje obavlja prijevoz opasnih tvari najmanji broj članova posade je jedan vođa palube i jedan mornar u svim oblicima plovidbe. ZNAČI LI TO DA NA JEDNOJ TANK TEGLENICI KOJA JE U VUČI DRUGOG BRODA MORAMO UKRCATI VOĐU PALUBE I MORNARA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Odgovor je DA. Obzirom na članak 98. stavak 3. takve osobe dodatno moraju biti osposobljene za sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari
20 HRB Dunavski Lloyd - Sisak d.o.o. GLAVA III, NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE BRODA ZA SIGURNU PLOVIDBU Članak 93. tablica razina 2 ili 3 u S1 što znači kod zapovjednik 1 ili 1? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. To znači da su u takvim slučajevima moguće dvije varijante za sastav minimalne posade. npr. kod razine 2. za oblik plovidbe A1 za opremu prema standardu S1 je moguće imati minimalnu posadu u sastavu: varijanta 1: 1 zapovjednik i 1 vođa palube; varijanta 2. 1 zapovjednik, 1 mornar i 1 mornar pripravnik ili vježbenik palube
21 HRB Dunavski Lloyd - Sisak d.o.o. GLAVA V, UVJETI ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PLAĆA I DOPRINOSA VJEŽBENIKA TIJEKOM TRAJANJA VJEŽBENIČKE SLUŽBE čL. 103 (1) Ministarstvo može sufinancirati troškove ukrcaja vježbenika na brodovima u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi tijekom trajanja vježbeničke službe. ZAŠTO SE NE SUFINANCIRAJU I TROŠKOVI MORNARA PRIPRAVNIKA? VEĆA JE VJEROJATNOST DA ĆE ONI OSTATI U RADNOM ODNOSU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To je osnova koja je temeljena na članku 83. stavku 4. i 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda kojom se potiče obrazovanje brodaraca. Ono što predlažete za sufinanciranje mornara pripravnika to se odnosi na potpore za zapošljavanje i s druge strane potpore brodarstvu u smislu da se osigura određeni kadar te se takva vrsta potpora planira provoditi kroz programe državnih potpora u skladu sa člankom 151. i 153. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.